Perelik pitan do DPA 2016

Перелік питань до ДПА 2016
- У який період з’явилися перші найдавніші люди на території України?
- У який період відбувався перехід від привласнювальних до відтворювальних форм господарювання (аграрна революція)?
- Наука, яка за речовими пам’ятками відтворює минуле людства, називається
- Наука, яка досліджує історичні джерела з метою відтворення минулого життя людей, називається
- Якими були перші суспільні форми об’єднання людей?
- Хто першими на території України почали виплавляти залізо з болотяної руди, винайшли горн, стали майстрами залізоробного і ковальського ремесла?
- До культури якого народу належала давня прикраса, знайдена українськими археологами під час розкопок кургану Товста Могила (Дніпропетровська обл.) в 1971 p.?
- Яку форму влади започаткували старші сини Ярослава Мудрого - Ізяслав, Святослав і Всеволод після смерті батька в 1054 p.?
- Від якого слов’янського племені Нестор Літописець виводив початок держа ви, названої Руською землею?
- Позначте хронологічні межі періоду історії України, який ілюструє мініатюра «Бенкет трьох старших Ярославичів».
- Яке поняття відповідає визначенню? «Рівень розвитку суспільства, його матеріальної та духовної культури»
- Укажіть місце битви 1435 p., під час якої руські князі зазнали поразки, а осередок руської державності в Литві («Велике князівство Руське») фактично припинив своє існування.
- У якій пам’ятці давньоруської культури XI ст. вміщено мініатюру Св. Луки?
- Який термін відповідає визначенню?«Міське право (XIII ст.), яке передбачало звільнення міст від управління судової та адміністративної влади місцевих феодалів - власників міст і створення місцевого самоврядування».
- Як називався збірник законів (1072 p.), що скасовував кровну помсту за вбивство, замінивши її грошовим штрафом, посилював відповідальність за порушення законів, збільшував розміри штрафів за вчинення збитків власності тощо?
- Хто з київських князів уклав у 907 р. договір з Візантією, який став першим дипломатичним і правовим актом Давньоруської держави (текст зберігся до нашого часу)?
- Який із християнських храмів (побудованих в XI ст.), що зберігся в Україні до теперішнього часу, є найстарішим?
- Про які племена, що жили на території сучасної України у І тис. до н. е., Гомер дав перші відомості в писемному джерелі «Одіссея»?
- Пізнай особу за описом «Він правив разом зі своїм молодшим братом. У боротьбі із Золотою Ордою відвоював Чернігово- Сіверські землі. У битві на р. Сині Води (1362) розбив монгольське військо і приєднав до Литви Київщину, Переяславщину, Поділля».
- Пізнай особу за описом. «Український учений XV ст., доктор філософи й медицини. Викладав філософію, медицину та астрономію в Болонському університеті, у 1481-1482 pp. був ректором цього закладу. У 1483 р. в Римі вийшла його книга “Прогностичні судження...” - перший друкований твір українця, виданий за кордоном».
- Хто, за висловом М. Грушевського, дав початок «ідеї Запорожжя як постійної твердині серед степового моря»?
- Що стало одним з основних наслідків розвитку середньовічних суспільних відносин у другій половині XIV-XV ст.?
- Коли князь Данило Галицький розгромив хрестоносців Добжинського ордену під Дорогочином?
- Укажіть архітектурний об’єкт, внесений до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні.
- Яке місто отримало магдебурзьке право раніше за інших?
- Яка церква була заснована після підписання Берестейської церковної унії в 1596 p.?
- Яку політику проводила Польща щодо українських князівств у першій половині XIV ст.?
- Пізнай особу за описом. «Один з перших відомих українських гетьманів, нащадок великого князя литовського Ольгерда. Черкаський, і канівський староста, організатор відсічі татарським нападам. Під його керівництвом на о. Мала Хортиця був побудований замок, який став прототипом Запорозької Січі. У1560 р. перебував на службі у московського царя Івана Грозного, у 1561 р. повернувся в Україну. У 1563 р. здійснив похід до Молдови. Через зраду потрапив у полон, страчений у Стамбулі».
- Серед своїх основних завдань козацтво в XVII ст. вважало справою загальнонаціональної ваги захист
- Після прийняття якого документа відбулося остаточне законодавче оформлення кріпосного права в Польщі (1588)?
- Яке поняття відповідало наведеному визначенню?«Релігійні та культурно-просвітницькі організації міщан в Україні в XVII ст., які виникали при церковних парафіях і мали спершу релігійно-благодійницький характер, а згодом набули великого громадсько-політичного і національно-культурного значення».
- Який документ законодавчо оформив монополію шляхти на землю в Речі Посполитій?
- Яку назву має Священне писання, створене в 1556-1561 pp.?
- Яку унію було укладено в 1569 p.?
- Хто очолив переможний бій над польським військом під Переяславом 15 травня 1630 p., який автор «Історії Русів» і Т. Шевченко, у своєму однойменному творі, назвали «Тарасовою ніччю»?
- З якою метою поляки побудували фортецю Кодак в 1635 p.?
- Про яку подію писав український історик Іван Крип’якевич? «При всіх негативних наслідках вона дала принаймні одну користь, що всі українські землі були залучені в одну цілісність»
- На якому острові р. Дніпро виникла перша Запорозька Січ?
- Укажіть, кого в 1663 p., завдяки підтримці Москви, було обрано гетьманом Лівобережної України на Чорній раді в Ніжині.
- Яке поняття відповідає визначенню? «Господарський осередок і житло запорозьких козаків, яке пройшло шлях розвитку від землянкового і напівземлянкового помешкання до охайної хати із садибою, що в окремих випадках нагадувало заможний маєток».
- Які наслідки для українського суспільства мало прийняття польським сеймом «Ординації Війська Запорозького реєстрового» (1638 р.)?
- Яку з наведених норм містив Другий Литовський статут, прийнятий в 1566 p.?
- Що стало головним досягненням Реформації в Україні в XVI ст.?
- У якому архітектурному стилі побудовано будинок купця Корнякта XVI ст. у Львові?
- У якому художньому жанрі сучасник виконав портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного із сагайдаком за спиною, що вказує на прізвисько, отримане гетьманом за майстерну стрільбу з лука?
- Пізнай особу за описом. «Видатний кошовий отаман Запорозької Січі другої половини XVII ст. Блискучий стратег, провів багато походів проти татар і турок, прагнув зберегти права і вольності запорожців. Непримиренний борець проти ворогів християнства. Вів активні дипломатичні зносини з Гетьманщиною, Московською державою, Кримським ханством, Річчю Посполитою. Ще за життя про нього було складено багато історичних пісень, легенд і переказів».
- Яка верства українського населення через окатоличення та ополячення на середину XVII ст. поволі почала втрачати позиції виразника національних інтересів свого народу?
- Яку сферу зовнішної політики гетьмана Б. Хмельницького характеризує уривок з його листа до короля Швеції? «Найясніший король Швеції, наш вельмишановний пане і друже. Для того щоб приязнь могла зміцнюватися і перетворитись у тривалі зв’язки, немає засобу кращого, ніж той, що з обох сторін визначала її безсумнівна вірність і непорушна сталість... Проте сповіщаємо цим (листом), що як від початку ми підняли зброю проти поляків на захист віри і вольності, так і тепер не перестаємо боротися проти кожного, хто хотів би сісти нам на шию... Цю нашу обітницю радо виконуємо, посилаючи для цього завдання наших особливих послів, як тільки відкриється вільний прохід».
- Яким правом користувалися козаки у судочинстві?
- У чому полягала основна відмінність Переяславських статей 1659 р. від Березневих статей 1654 p.?
- Позначте подію, яка збігається в часі з битвою під Корсунем.
- Позначте місто, поблизу якого відбулася битва, описана тогочасним польським письменником. «13 вересня 1648 р. хитрий ворог (козацтво), як тільки настав ранок, зібрав усі свої полки і поставив татар, яких у нього було понад чотири тисячі, попереду і переодяг більшу частину охотників у татарське вбрання, щоб вони були подібні до татар і своїм зовнішнім виглядом наганяли страх на нас. Ця хитрість добре вдалася їм. Коли вони зненацька кинулися великою юрбою з вигуками: «алла!», «алла!» ...замішання, що охопило наших ще звечора, ще більше зросло... Коло переправи точився великий бій... А в цей час шанці були взяті за греблею, піхота геть уся з гарматами знищена і з кінних хоругов, що переправилися на той бік, жодна не вернулася ціла... Розгромлене військо в безладі тікало».
- Завершіть речення. Головною рушійною силою повстань 1590-х років були
- Кого за ініціативою старшинської ради в жовтні 1657 р. обрали гетьманом України до повноліття Юрія Хмельницького?
- Який термін відповідає визначенню? «Багатогалузеве панське господарство в Польщі, Литві та Україні XIX ст., яке ґрунтувалося на праці кріпосних селян; виробляло й переробляло сільськогосподарську продукцію, що відправлялася великими партіями на ринок у вигляді напівфабрикатів».
- На який факт указує уривок з літопису Григорія Грабянки? «Гетьман Брюховецький возвратился з Москви... обдарен пребагато і привіз із собою воєвод великоросійських во все гради украінскія... Того ж 1666 року, по весні, прислані були во всю Україну спищики, коториє всіх людей по городах і селах... переписавши, от всего того дань давати наложили... в осені повстали бунти на насланиє воєводи за великиє їх здирства, і напасти, і переписи...»
- Пізнай особу за описом. «Народився на Львівщині, навчався в Острозі. Гетьман Війська Запорозького. Під його керівництвом козаки здійснили ряд вдалих походів проти Кримського ханства та Туреччини. У 1621 р. очолив козацьке військо в битві під Хотином. Досвідчений дипломат. Один із засновників Київської братської школи, її покровитель та благодійник».
- Хто з гетьманів сформував у 1668-1669 pp. Українську козацьку державу
- Що означало укладення у Вільно в 1656 р. перемир’я між Московською державою і Річчю Посполитою?
- Про кого йдеться в уривку з джерела? «У 1635 р. непокірний козак, підступно і таємно прокравшись із 800 козаками з моря до Дніпра, насмілився напасти на фортецю (Кодак), яку його милість король Владислав звелів на кошти Речі Посполитої збудувати на першому дніпровському порозі й оточити валами проти розбещеної сваволі козаків, щоб вони на море в човнах більше не ходили і турок не дратували».
- Який термін відповідає визначенню? «Панівний суспільний стан дворянство, який утворився в Литві, Польщі й Україні в XIV-XVII ст. на основі зближення родової знаті з лицарством і мав різноманітні привілеї».
- Який документ було прийнято через два роки після укладення Зборівського договору (1649)?
- Укажіть місце, де в 1651 р. відбувалася битва, яку описав очевидець - французький офіцер П’єр Шевальє.«В одному місці серед болота скупчилися триста козаків... Повністю оточені, вони гинули один за одним - довелося з кожним з них вести бій. Залишився один, який боровся протягом трьох годин проти всього польського війська; витративши увесь свій порох, він потім узяв косу, якою відбивав усіх, хто хотів його схопити. Козак, хоч і пробитий чотирнадцятьма кулями, зустрів поляків з великою завзятістю, що дуже здивувало польське військо і навіть його королівську величність... Король наказав крикнути, що дарує йому життя, коли він здасться; на це останній відповів, що він уже не дбає про те, щоб жити, а лише хоче вмерти, як справжній воїн».
- Як називався документ, підписаний у Москві в 1654 р. між Україною і Росією?
- Однією з основних причин занепаду Гетьманщини булла
- Як називався вищий орган влади Запорозької Січі до Національно-визвольної війни?
- Яку назву мав документ, підписаний гетьманом І. Брюховецьким в 1665 p.?
- Про що свідчив універсал гетьмана І. Мазепи від 1701 p.? «Скаржилися нам жителі с. Смоляжі... на сотника веркиївського... дер жавця цього села, что великії їм в роботі діял прикрості, незноснії чинячи обіди і в панщині непрестанно вимисли і просили нас, гетьмана, в том собі облегченія і защити. Ми... доручили суду нашому генеральному розібрать діло; жалоба вказалась справедливою, за что сотника ми не похвалили; однако же не отбираєм од него того села, но приказиваєм, аби не більше, только два дня на тиждень, роботу ему панщиною отправля- ли, а іншії дні на свої оборочали потреби...»
- На якій території в 1730-1740-х pp. діяли опришки, очолювані Олексою Довбушем?
- Пізнай особу за описом. «Один з найзагадковіших майстрів барокової скульптури XVIII ст. Це був скульптор світового рівня, якого серйозні західні дослідники називають “слов’янським Мікеланджело”.
- Він є автором скульптурної групи святого Юрія змієборця на фасаді собору Святого Юра у Львові. Більша частина творів майстра зібрана у Львівському музеї сакральної скульптури».
- Які Західноукраїнські землі, які входили до складу Австрійської імперії в першій половині XIX ст
- Що стало наслідком розпаду Української козацької держави на два Гетьманати?
- Укажіть основну галузь господарства українських земель у другій половині XVII ст.
- Коли уряд Австро-Угорської імперії проголосив загальне обов’язкове почат кове навчання?
- У якому році Австрія перетворилася в Австро-Угорську імперію?
- Під владою яких держав опинилися українські землі в першій половині XIX ст.?
- Яка основна причина поразки декабристського руху?
- Наслідки участі українських козаків у Північній війні між Росією і Швецією
- Хто з українських гетьманів підписав «Рішительні статті» в 1728 p.?
- Укажіть поняття, введене в історичну науку Миколою Костомаровим. «Суперечки всередині козацької еліти, соціальні конфлікти, постійні втручання у внутрішні справи козацької України з боку Речі Посполитої, Московського царства, Кримського ханства та Туреччини призвели в другій половині XVII ст. до занепаду господарського і культурного життя Правобережної України, її спустошення і знелюднення».
- Закінчіть речення. «Трагедія Української козацької держави полягала в тому, що відбутися як суверенна держава вона могла лише за умови...»
- Що засвідчило Андрусівське перемир’я між Московською державою і Річчю Посполитою в 1667 p.?
- У якому році П. Дорошенка було проголошено «гетьманом обох берегів Дніпра»?
- У чому полягала спільність розвитку сільського господарства Західної та Наддніпрянської України в 1890-ті роки?
- Про діяльність якого товариства свідчать наведені факти? «Залишаючи за собою культурно-просвітницьку функцію, воно заснувало при читальнях крамниці, кооперативи, молочарні, ощадно-позичкові каси, проводило заходи для піднесення агротехнічної культури».
- Утворення Новоросійської губернії поклало початок
- Про кого йдеться в наведеному уривку? «Зачинатель нової літератури в Галичині. Один із засновників “Руської трійці”, що видавала альманах “Русалка Дністровая”. Альманах справив вирішальний вплив на відродження української мови та літератури в Галичині. У наші дні в Канаді працює Інститут, названий на його честь. У місті Вінніпег його ім’я носить місцевий парк».
- Про кого йде мова в наведеному уривку? «У 1770 р. Катерина II нагородила його, останнього кошового отамана Запорозької Січі, золотою медаллю з діамантами за виявлену мужність. У 1776 р. він був кинутий “на сміреніє” в каземат Соловецької в’язниці, де пробув 25 років. Був помилуваний на 110 р. життя».
- До яких наслідків призвела внутрішня політика Івана Виговського в 1658 p.?
- Укажіть автора картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану».
- Хто був останнім гетьманом України?
- Що стало наслідком залучення П. Дорошенком татар і турок до боротьби проти Польщі в 1672 p.?
- Що стало основним наслідком внутрішньої політики наказного гетьмана Лівобережжя Д. Многогрішного (1668-1672)?
- Коли Львів стає центром національного відродження західноукраїнських земель?
- Укажіть керівника «Південного товариства» декабристів, який наголошував «...І тому не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинно бути рішуче скасовано, і дворянство повинно неодмінно відмовитися від мерзенної переваги володіти іншими людьми».
- Укажіть автора картини «Козаки в степу», одного з найвидатніших українських пейзажистів кінця XIX - початку XX ст.
- Хто був автором першої української опери «Запорожець за Дунаєм»?
- У якому році виникло товариство «Просвіта»?
- У якому році австрійський імператор Иосиф II видав указ про скасування особистої залежності селян?
- Укажіть основну мету діяльності Русько-української радикальної партії.
- Коли діяло Кирило-Мефодіївське товариство?
- Завершіть речення. «У першій половині XIX cm. освіта у Наддніпрянській Україні була знаряддям...»
- Учасники руху, які від початку 1870-х років боролися проти самодержавства і пережитків кріпосництва, - це
- Що було спільного в політиці Російської та Австро-Угорської імперій щодо управління українськими землями у другій половині XIX ст.?
- Яке поняття відповідає визначенню? «Процеси, пов’язані з пробудженням національної свідомості бездер жавних народів Європи».
- Про кого із членів Кирило-Мефодіївського товариства йшла мова у вироку суду 1847 р.?
«Художника... за писання підбурливих і надзвичайно зухвалих віршів, як наділеного міцною будовою тіла, призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус із правом вислуги. Приписка царя: “Під найсуворіший нагляд, без права писати і малювати”».
- Як називалася перша політична організація Галичини, створена в 1848 p.?
- Про заснування якого університету (1805 р.) йдеться в уривку? «...Він може приймати в студенти шляхом екзаменів учнів з губернських народних училищ - Харківського, Курського, Орловського, Воронезького, Новоросійського, Полтавського та Чернігівського; таким способом він може впливати на освіту і користь всього південного краю Росії»

- Пізнай особу за описом. «Професор історії й географії, викладач польської мови, а з 1841 р. - ректор Харківського університету. Автор першої віршованої української байки “Пан і Собака”, “малоросійських” балад “Рибалка” і “Твардов- ський”, перекладач творів римського поета Горація»
- Про зміцнення якої сфери життя в Україні дбав Мазепа, звертаючись у 1692 р. до Петра І з листом, уривок якого наводиться? «Щоб на гетьмана ніяких наклепів ні від кого у вас, великих государів, не приймалося без правового доказу і слідства («пошуку»), щоб гетьман не був у вірності своїй присоромлений»
- Про що свідчить наведений хронологічний ряд: 1772 p., 1793 p., 1795 p.?
- У якому році було відкрито навчальний заклад, зазначений у джерелі? «Місцем його заснування обрано місто Київ. Університету Св. Володимира даровано всі права і привілеї, які надано іншим університетам у державі...; Рада і Правління почали виконання своїх обов’язків, і університетські курси почнуть працювати 15 серпня цього року».
- Що спільного було в політиці Австро-Угорської та Російської імперій щодо українців у сфері культури в другій половині XIX ст.
- Який наслідок мало скасування панщини в Західній Україні?
- Яка реформа започаткувала низку «великих реформ» російського імператора Олександра II у 1860-х та 1870-х роках?
- У якому архітектурному стилі Б. Растреллі побудував Марийський палац у Києві в XVIII ст.?
- Одним з наслідків трудової міграції західноукраїнців у другій половині XIX ст. було.
- Про який твір ідеться в наведеному уривку? «Публіцистичний твір, написаний в 1896 р. членом Радикальної партії Юліаном Бачинським, у якому він намагався обґрунтувати правомірність намагань українців на окрему самостійну державу»
- Які суспільно-політичні рухи Західної і Східної України брали участь у ство ренні Літературного товариства ім. Т. Шевченка (1873 р.) у Львові?
- Про діяльність якої організації йдеться в наведеному уривку?«Підпільна організація, яка була створена в 1891 р. харківськими студентами - шанувальниками творчості Кобзаря. Своєю метою ставили рішучі дії проти самодержавства і закликали українську молодь до боротьби за національну волю».
- Який термін відповідає наведеному визначенню? «Зміни, покликані осучаснити умови життя в усіх сферах суспільства».

- Програму якої організації (1891 р.) відображає наведений уривок? «...Для нас, свідомих Українців, єсть один українсько-руський народ, Україна Австрийська і Україна Росийська, однак нам рідні... Ми бажаємо такої відміни сьогочасних обставин, щоб при ній був можливий вільний розвій і цілковите вдоволеннє усім моральним, просвітним, соціальним і політичним потребам Українського народу... У справі релігійній мусить панувати серед нас абсолютна толеранція».
- Основною рушійною силою національно-визвольного руху в Західній Україні на початку XIX ст. була..
- Назвіть партію, яка була створена у Львові в 1890 р.
- Що спільного було в українському національно-визвольному русі Австро- Угорської та Російської імперій в 1890-х роках?
- Хто з видатних літераторів України ініціював створення українських військових частин під час війни 1812 p.?
- Яким роком датується подія, описана в наведеному уривку? «Радикально налаштовані діячі визвольного руху на Галичині створили Русько-українську радикальну партію, засновниками якої були Іван Франко, Михайло Павлик, Євген Левицький».
- Вимога поділу Галичини на дві частини й утворення з українських земель окремої провінції Австрійської імперії розглядалася галицькими українцями в кінці 1840-х років як..
- Які науки прискорили процес індустріалізації на теренах України в кінці XIX ст.?
- Укажіть автора картини «Сінокіс», академіка живопису Петербурзької академії мистецтв, Члена Паризької інтернаціональної спілки мистецтв і літератури.
- Яку назву отримав період з 1890 року, коли українські депутати-народовці і польські депутати Галицького сейму взяли на себе зобов’язання про взаємну лояльність?
- Про кого йдеться в наведеному уривку? «Видатний виконавець народних дум, історичних та сатиричних пісень. Народився в с.Калю- жинці на Чернігівщині. Осліп у чотири роки. Більше сорока років мандрував Україною. Його пісні першим записав художник Лев Жемчужников, який познайомив кобзаря з П. Кулішем. Його творчістю зацікавилися М. Лисенко і П. Чубинський. У їхньому супроводі в 1875 р. кобзар побував у Петербурзі, де з величезним успіхом виступав у залі Благородного собранія, в Музеї етнографії й у Зимовому палаці перед великими князями Сергієм і Павлом. Його спів слухали П. Чайковський і М. Рим- ський-Корсаков. Влада, занепокоєна його успіхом, перервала гастролі»
- Яка форма боротьби робітників за покращення свого соціального становища була найпоширенішою в Наддніпрянській Україні в 1870-1890-ті роки?
- Про який рік ідеться в наведеній цитаті? «Через п’ятдесят років після відкриття Київського університету була ліквідована автономія університетів».
- Хто був автором пам’ятника Б. Хмельницькому, створеного в Києві у 1888 p.?
- Який висновок щодо ролі Галичини в економіці Австро-Угорської імперії можна зробити з наведеного уривка?«За період 1874-1900 pp. видобуток нафти підвищився з 20,9 до 326,6 тис. тонн. При цьому сиру нафту переробляли на австрійських та угорських нафтопереробних заводах, а в Галичині їхнє будівництво штучно стримувалося»
- Укажіть особу. Письменник, педагог, літературознавець, лексикограф, етнограф, історик, публіцист, видавець, громадсько-культурний діяч. Один з організаторів Української радикальної партії (УРП). Упорядкував і видав «Словник української мови» (1907-1909), видав три томи «Етнографічних матеріалів».
- Установіть відповідність між подіями і датами. Ординація Війська Запорозького Утворення Речі Посполитої Куруківська угода Початок повстання під проводом Тараса Трясила
- Позначте відповідність між подіями і датами. Утворення Галицько-Волинського князівства Битва під Дорогочином Коронування Данила Романовича Утворення Галицької митрополії
Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями Полемічна література
Комедія Інтермедія Вертеп
- Укажіть відповідність між політичними центрами Давньоруської держави та типом їхньої політичної організації, яка в XII ст. ґрунтувалась на відносинах князя з боярською дружиною і вічем. Київське, Галицько-Волинське князівства Новгородська земля Землі Північно-Східної Русі Переяславська земля
- Позначте відповідність між подіями і датами монгольської навали.
Облога і взяття Києва Завоювання Галича Битва на р. Калці Взяття Чернігова
- Позначте відповідність між подіями і датами. Утворення Галицько-Волинського князівства
Розгром хрестоносців під Дорогочином Коронування Данила Романовича Вторгнення ординців у Галицько-Волинське князівство
- Позначте відповідність між термінами та їхніми визначеннями Бояри Верстви (стани) Династія Дружина

- Установіть відповідність між історичними особами та сферами їхньої діяльності.
Нестор Алімпій Агапіт Феодосій Печерський
- Позначте відповідність між термінами та їхніми значеннями.
Лава Рада Ратуша Війт
- Позначте відповідність між термінами та їхніми значеннями
Сейм Автономія Федерація Конфедерація
- Установіть відповідність між прізвищами вчених і галузями наук, у яких вони працювали в XIX ст
Михайло Остроградський Володимир Караваєв Максим Берлінський Павло Чубинський
- Позначте відповідність між діячами культури та галузями, в яких вони працювали
Іван Труш Микола Леонтович Михайло Микешин Владислав Городецький
- Позначте відповідність між подіями і датами. Київська громада «Руська трійця»
Братство тарасівців Польське повстання
- Позначте відповідність між зразками садово-паркової культури та їхнім місцезнаходженням Софіївка» «Олександрія» Палац Галагана Парк «Погулянки»
- Укажіть відповідність між історичними особами та посадами, які вони займали Іпатій Потій Дмитро Вишневецький Стефан Баторій Криштоф Косинський
- Установіть відповідність між авторами та їхніми творами Іван Котляревський Микола Маркевич Тарас Шевченко Євген Гребінка
- Установіть відповідність між назвами битв і датами їхнього проведення Битва на р. Сині Води Кревська унія Битва під Грюнвальдом Битва на р. Ворскла
- Установіть відповідність між прізвищами та професіями активних учасників Київської громади 1870-х років
Микола Лисенко Федір Вовк Іван Лучицький Михайло Старицький
- Установіть послідовність історичних подій, які відбувалися у XIII ст.
Битва на р. Калці Похід ординців на Галицько-Волинське князівство Облога і руйнування монголами Києва Захоплення монголами Переяславщини
- Установіть послідовність створення літературних шедеврів. Остромирове євангеліє «Повість минулих літ»
«Слово о полку Ігоревім» Галицьке євангеліє
- Установіть хронологічну послідовність історичних подій за часів Данила Г алицького. Розгром хрестоносців під Дорогочином Коронація Данила Галицького Розгром угорського війська під Ярославом Відвідування ставки монгольського хана Батия
- Установіть хронологічну послідовність битв за участю козаків. Полтавська битва Хотинська битва Берестецька битва Батозька битва
- Установіть послідовність утворення козацьких військ. Бузьке Азовське Чорноморське Кубанське
- Установіть хронологічну послідовність історичних подій. Повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила) Утворення Речі Посполитої Перший Литовський статут Початок повстання під проводом Криштофа Косинського, Северина Наливайка
- Установіть послідовність правління київських князів у XIXII ст. Ярослав Мудрий Володимир Великий Святослав Ігоревич Володимир Мономах
- Позначте послідовність історичних подій, які відбувалися за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого Битва на р. Альті Початок спорудження Софійського собору Битва на р. Калці Запровадження християнства на Русі
- Установіть послідовність подій, які відбувалися в Кримському ханстві в пері од XII-XVI ст.
Визнання васальної залежності від турецького хана Заснування Кримського ханства Утворення Кримського улусу (намісництва) Утворення Великого улусу Золотої Орди
- Установіть послідовність виходу друком творів. «Енеїда» Івана Котляревського «Кобзар» Тараса Шевченка
«Русалка Дністровая», альманах «Ще не вмерла України...» Павла Чубинського
- Установіть послідовність подій. Видання друком «Кобзаря» Т. Шевченка Вихід друком «Енеїди» І. Котляревського Видання журналу «Основа» в Петербурзі Початок видання журналу «Київський телеграф»
- Установіть послідовність прийняття історичних документів. Городельська унія Люблінська унія Кревська унія Берестейська унія
- Установіть послідовність виникнення Запорозьких Січей. Томаківська Хортицька Базавлуцька Микитинська
- Установіть послідовність історичних подій. Возз’єднання України під владою Мазепи Початок Північної війни Полтавська битва Початок повстання Семена Палія
- Установіть послідовність виникнення організацій у Західній Україні в першій половині XIX ст. «Собор руських учених» «Руська трійця» «Руський собор» Головна руська рада
- Установіть послідовність правління гетьманів. Криштоф Косинський Тарас Трясило Петро Конашевич-Сагайдачний Петро Дорошенко
- Установіть послідовність утворення громадських організацій у Західній Україні в другій половині XIX ст.
- Літературно-наукове товариство ім. Т. Шевченка «Просвіта» Русько-українська радикальна партія Українська соціал-демократична партія
- Установіть послідовність видання царською владою розпоряджень антиукраїнського спрямування у другій половині XIX ст. Валуєвський циркуляр Емський указ Олександра II Заборона недільних шкіл Заборона до друку української читанки
- Які слов’янські племінні союзи перебували на території сучасної України у VIII ст.?
- Судова реформа князя Володимира Великого передбачала.
- Які основні наслідки для українців мало прийняття Берестейської церковної унії в 1596 p.?
- До яких наслідків привело захоплення монголами території Криму і Північного Причорномор’я у XIII ст.?
- Головними причинами роздробленості Русі в XI ст. більшість дослідників вважають.
- Що спричинило припинення бойових дій козаків у кінці 1648 p.?
- Укажіть спільні риси політичного й економічного розвитку князівств на теренах України в 30-х роках XIII ст.
- Які основні риси характеризували соціально-економічний розвиток князівств Русі в ХІ-ХІ І ст.?
- Які політичні організації були створені в Галичині в 1890-х роках?
- Які вимоги висували народовці Західної України у другій половині ХІХ ст.?
- Яку зовнішню політику проводив Іван Мазепа в 1680-х роках?
- Які організації брали участь в народницькому русі України в другій половині XIX ст.?
- Які позитивні наслідки мала аграрна реформа 1861 p.?
- За універсалом Стефана Баторія «Постанова про низовців» козаки-реєстровці мали право ..
- Які основні причини обумовили виникнення козацтва?
- Наслідком перебування князя Данила Галицького в ставці хана Батия в 1245-1246pp. було..
- Які риси характеризують розвиток капіталістичних відносин на селі в другій половині XIX ст.?
- «Культурницький» період Українського національного відродження характеризують ..


15

Приложенные файлы

  • doc 19148678
    Размер файла: 137 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий