progr vym

Програмові вимоги на екзамен
з історії України для студентів
неісторичних спеціальностей
1. Зміст, завдання курсу “Історія України”. Наукова періодизація і характеристика основних етапів української історії.
2. Початок людського суспільства та його еволюція на території України.
3. Трипільська культура.
4. Кочові народи на півдні України : кіммерійці, скіфи, сармати.
5. Античні міста-держави в Північному Причорномор'ї і Криму.
6. Походження і розселення слов'ян на території України в І тис. н.е.
7. Передумови та утворення держави на Русі. Норманська теорія походження Давньоруської держави.
8. Розвиток державності на Русі в Х ст.( період правління князів Олега, Ігоря, княгині Ольги).
9. Реформаторська діяльність Володимира Великого.
10. Завершення процесу складання держави за Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха.
11. Київська Русь в період феодальної роздробленості: причини, особливості, характер.
12. Культура та історичне значення Київської Русі.
13. Політичний розвиток Галицького і Волинського князівств у XI – XII ст. та їх об'єднання. Роман Мстиславич.
14. Внутрішня і зовнішня політика Данила Галицького.
15. Галицько-волинське князівство наприкінці XIII – на початку XIV ст. ( за нащадків Данила Галицького).
16.Захоплення українських земель литовськими і польськими феодалами. Кревська унія 1385 р.
17. Становище України під владою Литви та Польщі наприкінці XIV – на початку XVI ст. Боротьба Москви за українські землі.
18. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки в історії України.
19. Міжконфесійні стосунки на українських землях в XIV – XVI ст. Берестейська церковна унія 1596 р. та її історичне значення.
20. Територія, умови і джерела формування козацтва.
21. Козацтво до середини XVI ст. Перші козацькі ватажки.
22. Виникнення Запорізької Січі та її устрій. Д. Байда-Вишневецький.
23. Утворення реєстрового козацтва.
Козацькі походи проти турків і татар. П. Конашевич-Сагайдачний.
25. Козацько-селянські повстання проти шляхетської Польщі кінця XVI – 30-х рр. XVII ст.
26.Україна напередодні Визвольної війни середини XVII ст. Причини, характер, періодизація і рушійні сили війни.
27. Перші перемоги козацько-селянської армії 1648 р. Політична програма Богдана Хмельницького. Формування органів державної влади в Україні.
28. Воєнні дії 1649-1653 рр. Зборівський мирний договір, його історичне значення. Білоцерківська угода.
29. Українсько-російський договір 1654 р. та його оцінка в історіографії.
30. Розвиток подій в Україні у 1654-1657 рр. Політичні та соціально-економічні наслідки Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.
31. Початок Руїни. Гетьманування І. Виговського та Ю. Хмельницького.
32. Поділ України на два гетьманства: Правобережне та Лівобережне. Андрусівське перемир’я 1667 р.
33. Поглиблення Руїни Української держави в кінці 60-х - на початку 80-х років XVII ст.
34. "Вічний мир" 1686 р. між Росією та Польщею. Причини і наслідки Руїни.
35. Становище українських земель в період правління гетьмана І. Мазепи (1687-1708 рр.). Полтавська катастрофа.
36. Гетьман П. Орлик та його "Конституція".
37. Обмеження прав України в період гетьманування І. Скоропадського (1708-1721 рр.) та правління першої "Малоросійської колегії".
38. Спроби гетьмана Д. Апостола реформувати Україну (1727-1734 рр.). Друга ліквідація гетьманства.
39. Остаточне скасування російським царизмом автономії на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVIII ст.
40. Запорізька (Нова) Січ та її остаточне знищення російським самодержавством (1734-1775 рр.).
41. Народні рухи в Україні у XVIII ст.: опришківство на західноукраїнських землях і гайдамаччина на Правобережжі. Коліївщина 1768 р.
42. Становище Правобережної і Західної України під владою Польщі у ХVІІІ ст.
43. Адміністративно-територіальний устрій Наддніпрянської України в складі Російської імперії в XIX – на початку XX ст. Політика російського уряду щодо українських земель.
44. Причини піднесення національних процесів в Україні. Етапи українського національного відродження ХІХ ст.
Таємні антисамодержавні організації на українських землях під владою Росії в першій чверті XIX ст.
Початок національного відродження у Наддніпрянській Україні наприкінці XVIII – на початку XIX ст. Кирило-Мефодіївське товариство. Тарас Шевченко.
Скасування кріпосного права у Наддніпрянській Україні і буржуазні реформи 1860 – 70-х років на Україні.
Розвиток національного (громадівського) руху в Наддніпрянській Україні в другій половині XIX ст.
Адміністративно територіальний устрій західноукраїнських земель у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в кінці XVIII – на поч. XX ст. Політика австрійського уряду щодо українських земель.
Перша хвиля національного відродження на західноукраїнських землях на початку XIX ст. "Руська трійця".
Європейська демократична революція 1848-1849 рр. і Галичина.
Український національний рух у Галичині в другій половині XIX ст. (москвофільський, народовський, радикальний напрямки).
Політизація суспільно-політичного руху в Західній Україні. Виникнення перших західноукраїнських політичних партій.
Утворення та діяльність перших українських політичних партій у Наддніпрянській Україні в 1900-1905 рр.
Наддніпрянська Україна в період Першої російської революції (1905- 1907 рр.).
Антиукраїнська репресивна політика російського царизму в 1907-1914 рр.
Україна в роки Першої світової війни (1914-1917 рр.). Українські січові стрільці.
Лютнева 1917 р. революція в Росії та перші кроки на шляху організації української державності. І та II Універсали Центральної Ради.
Державотворча діяльність Центральної Ради восени 1917 р. – весною 1918 р. та українсько-більшовицька війна. III та IV Універсали.
Квітневий 1918 р. переворот П. Скоропадського. Українська гетьманська держава.
Директорія в початковий період діяльності (грудень 1918 р. – весна 1919 р.). Акт соборності 22 січня 1919 р.
Внутрішня і зовнішня політика Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 - липень 1919 рр.).
Боротьба УНР і ЗУНР проти іноземних загарбників у 1919 р.
Причини поразки Української революції 1917-1920 рр.
Встановлення радянської влади на Україні. Договір про утворення Союзу РСР 1922 р. і статус у ньому України.
Політика "українізації" в Радянській Україні у 1920-х роках: причини, суть і наслідки.
Суцільна колективізація сільського господарства в УСРР. Голод 1932-1933 рр.
Сталінські репресії в УСРР у 1930-х рр.
Західна Україна під владою Польщі у міжвоєнний період (1919-1939рр.).
Буковина і Закарпаття в 1920 - 30-х рр.
Входження Західної України і Північної Буковини до складу Української РСР. Радянізація західноукраїнських земель у 1939-1941 рр.
Напад фашистської Німеччини на СРСР. Україна в перші місяці радянсько-німецької війни.
Німецький окупаційний режим в Україні у 1941-1944 рр.
Рух опору в тилу німецько-фашистських військ у 1942-1944 рр.
Наступ Червоної армії в 1943-1944 роках і вигнання німецьких агресорів з України. Приєднання Закарпаття до Української РСР.
Становище України в останні роки сталінського керівництва (1945-1953рр.).
Хрущовська "відлига" на Україні (1953-1964 рр.).“Шестидесятники”.
Кризові явища у соціально-економічному житті України в роки брежнєвського "застою”. Прихід до влади в УРСР В. Щербицького і наступ на національно-демократичні сили.
Зміцнення і розвиток дисидентського руху в Україні у 1970-х - першій половині 1980-х рр.
Активізація суспільно-політичного життя у Радянській Україні в період горбачовськоі "перебудови" (1985-1991 рр.).
Акт проголошення незалежності України. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 р.
Розпад СРСР та створення СНД. Україна в системі СНД.
Розбудова незалежної Української держави. Вибори до Верховної Ради України у березні 1998 р. Вибори Президента України в листопаді 1999 р., їх результати.
Конституційний процес. Прийняття Конституції 1996 р., основні її положення.
Вибори до Верховної Ради України 2002 р.
Вибори Президента України в листопаді 2004 р. Помаранчева революція.
Суспільно-політичні рухи та політичні партії в Україні у 2004-2011 рр. Парламентські вибори 2007 р. Вибори Президента України 2010 р.
Основні напрямки зовнішньої політики в сучасних умовах.
Проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі та шляхи їх розв'язання.
Державна символіка України, її історичне походження.

Приложенные файлы

  • doc 19152813
    Размер файла: 52 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий