Semeyn pr -11-12-pereutv

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Одеський інститут

МАУП

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни

«СІМЕЙНЕ ПРАВО»


(У1 семестр Ш курсу денної форми навчання, бакалаври)

Одеса 2012


МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Одеський інститут
Кафедра права
Затверджую: Схвалено на засіданні кафедри
Директор навчального підрозділу
права________________________
_____________________________ протокол №___ від « »__200 р.
Г.Т. Куленко Завідувач кафедри_____________
« »__________________ 200 р С.І.Бабій.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліні «СІМЕЙНЕ ПРАВО»
галузь знань: право напрям підготовки: право
освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Форма навчання: денна (заочна, дистанційна) Курс Ш Семестр У1
Усього годин: 54 (за навчальним планом від 24.02.2010 р.)
лекції – 22, семінарські заняття – 12, самостійна робота студентів – 20

Склала –ст.викладач Потудінська О.В. згідно з Методичними рекомендаціями щодо забезпечення навчального процесу, що підготовлені навчально-методичним департаментом НМІМОПУ та схвалені Вченою Радою МАУП (протокол № 6 від 05.07.06 р.), а також Положення про робочу навчальну програму дисципліни, затвердженого наказом Президента МАУП від 18.05.04 р. № 123-0; навчальних програм «Цивільне та сімейне право» (частини 1,2), які підготовлені професором О. Х. Юлдашевим, доцентом О. М. Міхатуліною, затверджені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін (протокол № 5 від 25.12.03); перезатвердженні на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін (протокол № 2 від 28.09.05) та схвалені Вченою Радою МАУП (Київ, 2004), навчальної програми «Цивільне та сімейне право» (для бакалаврів), яка підготовлена професором Р. Б. Прилуцьким, затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін (протокол № 10 від 21.05.08) та схвалена Вченою Радою МАУП (Київ, 2009); Методичних рекомендацій щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Сімейне право» (для бакалаврів), які підготовлені професором кафедри цивільно-правових дисциплін О.М.Міхатуліною, затверджені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін (протокол № 4 від 14.11.07) та схвалені Вченою Радою МАУП (Київ, 2009) та Методичними рекомендаціями щодо впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес підготовки фахівців, що підготовлені навчально-методичним відділенням Одеського інституту МАУП та схвалені Вченою Радою ОІ МАУП (протокол № 6 від 21.01.09 р.), зі змінами та доповненнями від 03.06.09 р.; з урахуванням змін в законодавстві 2009-2012 рр. та з елементами авторського підходу (протокол № 1 засідання кафедри права ОІ МАУП від 29.08.12 р.)
Одеса
2012
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Сімейне право України є однією з галузей у системі права України. Його вивчення передбачає є важливим для отримання знань у юриспруденції.
Навчальну програму дисципліни “Сімейне право” розроблено з урахуванням вимог класифікаційної характеристики зі спеціальності “правознавство”, вона ґрунтується на найновіших досягненнях вітчизняної науки теорії права, сімейного права ті суміжних правових наук, міжнародного приватного права та зарубіжному досвіді правового регулювання сімейних відносин. В основі вивчення дисципліни Конституція України. Тематичною і методологічною основою комплексу є Сімейний кодекс України від 10.06.2002 р.
Мета дисципліни опанування студентами основними теоретично-методологічними та практичними засадами правового регулювання сімейних відносин.
Завдання формування у студентів системи науково-теоретичних та практичних знань з сімейного права, визначення та розкриття змісту понять, категорій та інститутів сімейного права, законодавчих актів; поваги до законів, їх додержання і виконання в практичній діяльності.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати: основні поняття, категорії, інститути, підгалузі сімейного права України, чинне сімейного законодавство, постанови, розпорядження, накази органів державної влади і управління, методичні, нормативні та інші матеріали; технічні засоби автоматизації довідково-інформативної роботи із законодавства та нормативних актів; поняття, принципи та способи здійснення і захисту цивільних та сімейних прав;
уміти: тлумачити та розкривати основні поняття, інститути, категорії сімейного права, правильно застосовувати нормативно-правові акти для вирішення конкретних правових ситуацій, використовувати різноманітні сімейно-правові засоби для розв’язання економічних і соціальних завдань, захисту прав та охоронюваних інтересів суб’єктів сімейно-правових відносин; розробляти окремі сімейно-правові документи.
У процесі вивчення дисципліни “Сімейне право” студенти повинні засвоїти загальновизнані правові постулати, опанувати правовий інструментарій, навчитися самостійно аналізувати його законодавче оформлення, набути навичок практичного застосування правових знань.
Основна необхідна інформація з актуальних проблем предмета та методу, інститутів, понять і категорій цивільного права надається студентам на лекціях, поглиблюється і закріплюється на семінарських заняттях і консультаціях. Індивідуально-консультативна робота здійснюється з метою посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності та спрямування її в необхідне русло.
Проведення практичних занять з сімейного права має на меті, крім сприяння глибшому засвоєнню основних теоретичних положень, навчити майбутніх спеціалістів-юристів кваліфіковано і свідомо застосовувати здобуті знання та діючі правові норми при вирішенні конкретних справ, що виникають у процесі здійснення цивільних та сімейних прав. Розв’язуючи ситуації, студент повинен навчитися знаходити необхідні правові норми, правильно застосовувати їх при вирішенні конкретних питань, а також вміти викласти результат виконаної роботи в належній формі скласти проекти скарг, звернень, договорів, позовних заяв та ін.
Самостійна робота студентів має мету - сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної прикмети та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.
Дисципліна “Сімейне право” пов’язана з дисциплінами “Цивільне право”, “Теорія держави і права”, Цивільний процес” , “Міжнародне приватне право” та інш.

Модуль включає теми 1-10. Змістовий модуль 1 включає в себе теми 1-5 згідно тематичного плану. Змістовий модуль 2 включає в себе – теми 6-10.
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Одеський інститут
Кафедра права

ОПИСЬ ПРЕДМЕТА

«СІМЕЙНЕ ПРАВО»Курс
Цивільне право

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчального курсу


Кількість кредитів ECTS: 1,5

Модулів 1

Змістовних модулів: 2

Загальна кількість годин за семестр – 54 год.

Тижневих годин: 2 год


Галузь знань: право

Напрям підготовки: право

Форма навчання: денна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Семестр 6

Лекції: 22 год

Семінарсько-практичні: 12

СРС: 20 год

Вид контролю: залік
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни
«СІМЕЙНЕ ПРАВО»

№/п
Т е м а
Лекції
Семін.
Сам.р.
Усього
Ф.конт*

1.

МОДУЛЬ
Змістовий модуль 1

Поняття сімейного права та його принципів. Сімейне законодавство
2

2
2

6
уо, по, тт

2.

Сімейні правовідносини
2

2
4
уо, кр

3.

Шлюб. Укладення та припинення. Шлюбний договір.

4
2
2
8
по, пк, кк

4.

Особисті немайнові правовідносини подружжя
2

2
4
уо, по,

5.

Майнові правовідносини подружжя
2
2
2
6
уо, по, кр

6
Змістовий модуль 2

Правовідносини батьків і дітей
2

2
4
уо, пк,
кр

7
Особисті немайнові та майнові правовідносини батьків і дітей
2
2
2
6
уо, по,
кк

8

Усиновлення
2
2
2
6
уо, по,
тт

9

Опіка та піклування над дітьми. Патронат.
2
2
2
6
уо,
МКР

10.

Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства
2

2
4
уо, пк,
кр


Усього за семестр:

22
12
20
54

залік


*уо - усне опитування, по – письменне опитування, пк – перевірка конспектів, тт – тестування, кк - колоквіум, кр- контрольна робота, МКР – модульна контрольна робота


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни
«СІМЕЙНЕ ПРАВО»
(заочна та дистанційна форма навчання)

№/п
Т е м а
Лекції
Семін.
Сам.р.
Усього
Ф.конт*

1.

МОДУЛЬ
Змістовий модуль 1

Поняття сімейного права та його принципів. Сімейне законодавство


2.

Сімейні правовідносини


3.

Шлюб. Укладення та припинення. Шлюбний договір.4.

Особисті немайнові правовідносини подружжя


5.

Майнові правовідносини подружжя


6
Змістовий модуль 2

Правовідносини батьків і дітей


7
Особисті немайнові та майнові правовідносини батьків і дітей


8

Усиновлення


9

Опіка та піклування над дітьми. Патронат.


10.

Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянстваУсього за семестр:
*уо - усне опитування, по – письменне опитування, пк – перевірка конспектів, тт – тестування, кк - колоквіум, кр- контрольна робота.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИМодуль включає в себе ЗМ 1-2, теми 1- 10 згідно тематичного плану.
Змістовий модуль 1 включає в себе теми 1-5 згідно тематичного плану. Змістовий модуль 2 включає в себе – теми 6-10.

Навчальна мета: вивчення модулю передбачає визначення понять сімейне право, сімейне законодавство, сімейні правовідносини, сім’я, шлюб, шлюбний договір, подружжя, батьки і діти, усиновлення, опіка та піклування над дітьми, патронат та інш.

Зміст модуля:
Поняття сімейного права
Принципи сімейного права
Сімейне законодавство
Сімейні правовідносини
Поняття шлюбу.
Укладення шлюбу
Припинення шлюбу
Державна реєстрація шлюбу
Шлюбний договір
Особисті немайнові правовідносини подружжя
Майнові правовідносини подружжя
Батьки і діти
Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей
Майнові правовідносини батьків і дітей
Усиновлення
Опіка над дітьми
Піклування над дітьми
Патронат
Інші члени сім’ї та родичі
Іноземці та осіб без громадянства у сімейних відносинах

Студент повинен знати основні терміни и понятті по модулю: сімейне право, сімейне законодавство, сімейні правовідносини, сім’я, шлюб, шлюбний договір, подружжя, особисті немайнові і майнові правовідносини подружжя, батьки і діти, особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, усиновлення, опіка та піклування над дітьми, патронат, Інші члени сім’ї та родичі, правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства та інш.

Форма контролю: контрольна робота

Література: згідно списку


ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

МОДУЛЬ
Змістовий модуль 1

Тема 1. Поняття сімейного права та його принципів. Сімейне законодавство (2 год.)
Поняття сімейного права
Предмет і метод сімейного права.
Принципи сімейного права.
Сімейне законодавство
Література : 1; 6; 11; 12; 14; 15, 16, 21, 24, 28, 31;

Тема 2. Сімейні правовідносини (2 год.)
Поняття сімейних правовідносин
Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин
Здійснення сімейних прав та виконання зобов’язань.
Захист сімейних прав та інтересів.
Література : 1; 57; 11; 12; 15-18, 20, 27-32; 45;


Тема 3. Шлюб. Укладення та припинення. Шлюбний договір.(4 год.)
Заняття 1 (2 год.)
Правова природа шлюбу.
Укладення шлюбу.
Припинення шлюбу.
Заняття 2 (2 год.)
Державна реєстрація шлюбу та його розірвання.
Режим окремного проживання подружжя.
Шлюбний договір.
Література :1; 57; 11; 12; 15 , 16, 21, 24, 28, 31, 33; 35; 42;

Тема 4. Особисті немайнові правовідносини подружжя (2 год.)
Загальна характеристика особистих немайнових правовідносин подружжя.
Види особистих немайнових правовідносин подружжя.
Право на материнство та батьківство, на особисту свободу та інш.
Захист особистих немайнових правовідносин в сім’ї.
Література : 11; 12; 15, 18, 20, 27-32; 45;

Тема 5. Майнові правовідносини подружжя (2 год.)
Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя.
Правовий режим роздільного майна подружжя.
Поділ спільного майна подружжя.
Договірний режим майна подружжя.
Література : 1; 5-7; 11; 12; 15, 31-37;

Змістовий модуль 2

Тема 6. Правовідносини батьків і дітей (2 год.
Підстави виникнення правовідносин батьків і дітей.
Визначення походження дитини.
Оспорювання батьківства та материнства.
Захист прав та інтересів батьків та дітей.
Література : 20, 21, 24, 28, 31, 45;


Тема 7. Особисті немайнові та майнові правовідносини батьків і дітей (2 год.)
Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей.
Майнові правовідносини батьків і дітей.
Аліменти: поняття, види, розмір.
Порядок стягнення аліментів та виконання рішень щодо аліментів.
Література :1; 5-7; 11; 13; 14-18, 20, 27-32; 37; 58; 90; 115; 123;128; 135; 139;Тема 8. Усиновлення (2 год.)
Усиновлення: поняття і сутність.
Суб’єкти відносин щодо усиновлення.
Умови, порядок та правові наслідки усиновлення.
Скасування усиновлення та визнання його недійсним.
Література : 12; 20, 23; 27; 47;

Тема 9. Опіка та піклування над дітьми. Патронат. (2 год.)
Опіка над дітьми.
Піклування над дітьми.
Патронат.
Література : 5-7; 14-18, 20, 45;

Тема 10. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства (2 год.)
Сімейні правовідносини за участю іноземного елемента.
Колізійні норми щодо сімейних відносин.
Нормативне регулювання проблем сімейного права з іноземним елементом.
Література : 5, 9, 12; 20, 23; 27; 31, 46;

ПЛАНИ СЕМИНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ
Змістовий модуль 1

З а н я т т я 1 (2 год.)
Тема. Поняття сімейного права та його принципів. Сімейне законодавство
Поняття сімейного права.
Сучасне сімейне право та його місце в системі права України.
Предмет і метод сімейного права.
Принципи сімейного права.
Чинне сімейне законодавство України.
Міжнародне приватне право щодо сімейних правовідносин.
Література : 1; 6; 11; 12; 14; 15, 16, 21, 24, 28, 31;

З а н я т т я 2 (2 год.)
Тема . Шлюб. Укладення та припинення. Шлюбний договір.
Правова природа шлюбу.
Укладення шлюбу.
Припинення шлюбу.
Державна реєстрація шлюбу та його розірвання.
Режим окремного проживання подружжя.
Шлюбний договір.
Література :1; 57; 11; 12; 15 , 16, 21, 24, 28, 31, 33; 35; 42;

З а н я т т я 3 (2 год.)
Тема. Майнові правовідносини подружжя
Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя.
Правовий режим роздільного майна подружжя.
Правовий режим спільного майна
Поділ спільного майна подружжя.
Договірний режим майна подружжя.
Права та зобов’язання подружжя щодо утримання.
Література : 1; 5-7; 11; 12; 15, 31-37;

Змістовий модуль 2

З а н я т т я 4 (2 год.)
Тема. Особисті немайнові та майнові правовідносини батьків і дітей
Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей.
Майнові правовідносини батьків і дітей.
Аліментні правовідносини батьків і дітей.
Порядок стягнення аліментів та виконання рішень щодо аліментів.
Література :1; 5-7; 11; 13; 14-18, 20, 27-32; 37; 58; 90; 115; 123;128; 135; 139;


З а н я т т я 5 (2 год.)
Тема. Усиновлення
Усиновлення: поняття і сутність.
Суб’єкти відносин щодо усиновлення.
Вимоги до усиновителів.
Умови, порядок та правові наслідки усиновлення.
Скасування усиновлення та визнання його недійсним.
Література : 12; 20, 23; 27; 47;

З а н я т т я 6 (2 год.)
Тема. Опіка та піклування над дітьми. Патронат.
Опіка над дітьми.
Піклування над дітьми.
Права дитини, над якою встановлена опіка або піклування.
Патронат.
Сімейні дитячі будинки.
Література : 5-7; 14-18, 20, 45.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним засобом опанування навчального матеріалу в поза аудиторний час.
Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Сімейне право” засвоїти в повному обсязі навчальну програму та сформувати самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.
Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни засвоїти, закріпити та систематизувати відповідні теоретичні знання, а також уміти застосовувати їх при виконанні практичних завдань. Самостійна робота студентів забезпечує їх підготовку до поточних аудиторних занять.
Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Сімейне право” визначається навчальною програмою дисципліни.
До основних форм самостійної роботи студентів з дисципліни “Сімейне право” належать такі:
опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових і додаткових наукових
літературних джерел;
вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;
виконання домашніх завдань;
підготовка до практичних занять;
підготовка до різних форм поточного контролю;
пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
написання реферату за заданою проблематикою;
аналітичний розгляд наукових публікацій.
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, проаналізувати відповідні навчальні літературні джерела, нормативно-правові акти.
Студенти перевіряють рівень засвоєння знань самостійно, відповідаючи на питання для самоконтролю.
Домашнє завдання з дисципліни студенти виконують з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також умінь щодо навчального матеріалу, винесеного для самостійного опрацювання.
Разом з опануванням законодавства слід також вивчати і аналізувати практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які вивчаються, ставлення до них практиків і громадськості. Вивченню підлягають насамперед чинні нормативно-правові акти, а також скасовані й такі, що фактично втратили значення, проекти актів з відповідних питань.
Практичні завдання мають на меті закріпити теоретичні знання студентів і головне сформувати навички роботи з нормативними актами. Перш ніж розпочинати розв’язувати завдання, які відтворюють ситуації, з якими стикаються громадяни при зверненні до юристів, студенти повинні засвоїти теоретичні положення, пов’язані з окремими питаннями сімейного права. Практичні та тестові завдання необхідно виконувати в письмовій формі з розгорнутим мотивованим розв’язанням. Розв’язуючи завдання, слід продемонструвати вміння самостійно аналізувати конкретні ситуації, аргументовано відповідати на поставлені питання, посилаючись на відповідні нормативні акти. Відповіді повинні бути повні, обґрунтовані, із зазначенням можливих порушень чинного законодавства, наслідків таких порушень.
Важливий засіб засвоєння знань становлять реферати. Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з ретельно продуманого вступу. У вступі визначаються мета дослідження, практичне і теоретичне значення теми, з максимально можливою точністю встановлюються межі досліджуваної теми, а також методи дослідження.
В основній частині реферату насамперед викладається зміст досліджуваної проблеми. Наслідком дослідження можуть бути пропозиції щодо реформи законодавства.
Робота повинна завершуватись аргументованими висновками. В рефераті повинен бути вказаний список літератури.

Умовні критерії оцінювання самостійної роботи студентів:
оцінка “відмінно” студент повною мірою розкриває питання, винесені для самостійного опрацювання, вільно оперує поняттями і науковою термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну думку щодо відповідної теми і здатний аргументовано її доводити;
оцінка “добре” загалом рівень знань студента відповідає щойно викладеному, але він припускається певних помилок при розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, обґрунтування неточні, не наводяться обґрунтовані докази;
оцінка “задовільно” студент розкриває питання, винесені для самостійного опрацювання, у загальних рисах, розуміє їх сутність, намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно, непослідовно;
оцінка “незадовільно” студент не може відповісти на поставлені запитання або відповідає неправильно, не розуміє сутності питань, не може зробити висновки.
СРС виконується в окремному зошиті (папці)
Питання для самостійної роботи визначаються викладачем та надаються студентам залежно від теми, яка на даний час вивчається згідно з робочої програмою.

Загальна сума балів за самостійну роботу студентів 20 балів.Завдання для самостійної роботи студентів

ЗМ 1:

Тема 1.
Скласти структурно-логічну схему щодо предмета сімейного права
Література : 1-14; 26; 34; 36; 46-47;

Тема 2.
Законспектувати основні положення роботи Ф.Єнгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» стосовно виникнення сім’ї.
Література : 16; 18; 24-28; 34; 37; 46; 47;

Тема 3.
Письмове проаналізувати питання стосовно історичного становлення інституту сім’ї та шлюбу.
Література : 7; 16; 25; 34; 46; 49;

Тема 4.
Законспектувати основні положення Закону України «Про попередження насильства сім’ї»
Література: 1-6, 14;

Тема 5.
Зробити порівняльний аналіз положень КпШС України та СК України.
Література : 1-14; 23, 32, 35, 41.

ЗМ 2:

Тема 6.
Законспектувати основні положення Закону України «Про охорону дитинства»

Література : 1-14;

Тема 7.
Законспектувати основні положення Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” .
Література : 1-14, 39-40; 41-45;

Тема 8.
Законспектувати основне Положення щодо опіки та піклування.
Література: 1-14;
Тема 9.
Самостійно вивчати та надати письмову відповідь на питання: Правовідносини інших членів сім’ї т родичів.
Література : 1-14, 29-32; 35; 36; 42, 44, 49;

Тема 10.
Законспектувати основні положення Закону України «Про міжнародне приватне право» щодо сімейних стосунків.
Література : 55; 58; 64-69; 75; 87; 89; 96; 106; 123; 134; 136;


Питання для самостійної роботи визначаються викладачем та надаються студентам залежно від теми, яка на даний час вивчається згідно з робочої програмою.

Будь-яка тема для самостійної роботі може бути темою реферату.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА


Індивідуальна робота студентів є складовою навчального процесу. Вона включає до себе розробку індивідуальних тем з презентацією (доповіді, проекти, реферати, творчі роботи та ін.)
Мета індивідуальної роботи студентів з дисципліни “ Сімейне право” засвоїти в повному обсязі навчальну програму та сформувати самостійність власної думки.
Важливий засіб засвоєння знань становлять реферати. Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з ретельно продуманого вступу.
У вступі визначаються мета дослідження, практичне і теоретичне значення теми, з максимально можливою точністю встановлюються межі досліджуваної теми, а також методи дослідження.
В основній частині реферату насамперед викладається зміст досліджуваної проблеми. Наслідком дослідження можуть бути пропозиції щодо реформи законодавства.
Робота повинна завершуватись аргументованими висновками.
Реферат це самостійне дослідження одного з актуальних питань, захистом якого завершується вивчення певної теми дисципліни “Сімейне право”.
Мета написання реферату якнайглибше засвоїти найважливіші питання сімейного права, навчитися самостійно викладати теоретичні положення, працювати з літературою, нормативним матеріалом, правильно застосовувати і тлумачити чинне законодавство.
Готуючись до написання реферату, необхідно уважно ознайомитися з методичними вказівками, вивчити відповідні розділи в підручниках і необхідну основну та спеціальну літературу, ґрунтовно вивчити чинне законодавство з цього питання і практику його застосування.
Найпоширеніша помилка при написанні рефератів механічне переписування тексту з навчальної, спеціальної або довідкової літератури. Студенти повинні з’ясувати сутність досліджуваного в рефераті питання.
Розкриваючи теоретичні питання, студенти повинні прагнути максимально повного і чіткого викладу всіх досліджуваних проблем. При цьому важливо показати можливі відмінності трактування різних положень, дати порівняльний аналіз питань, які висвітлюються у спеціальній літературі.
Студентам при підготовці до написання реферату потрібно не лише опанувати основний зміст вибраної теми, а й творчо підійти до аналізу фактичного матеріалу, встановити зв’язки і закономірності, зробити обґрунтовані висновки та список літератури.

Умовні критерії оцінювання рефератів студентів:
оцінка “відмінно” студент повною мірою розкриває питання, вільно оперує поняттями і науковою термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну думку щодо відповідної теми і здатний аргументовано її доводити;
оцінка “добре” загалом рівень знань студента відповідає щойно викладеному, але він припускається певних помилок при розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, обґрунтування неточні, не наводяться обґрунтовані докази;
оцінка “задовільно” студент розкриває питання, розуміє їх сутність, намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно, непослідовно;
оцінка “незадовільно” студент не може відповісти на поставлені запитання або відповідає неправильно, не розуміє сутності питань, не може зробити висновки.

Загальна сума балів за індивідуальну та наукову роботу студентів 20 балів


Теми рефератів


Проблеми визначення місця сімейного права в системі права.
Договір як джерело сімейно-правових норм.
Захист сімейних прав та інтересів.
Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.
Умови укладення шлюбу.
Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя.
Майнові правовідносини подружжя.
Правовий режим роздільного майна подружжя.
Роль та значення шлюбного договору в сімейному праві України.
Значення шлюбного договору в сімейному праві за СК України.
Режим окремного проживання подружжя.
Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей.
Аліментні зобов’язання батьків за СК України.
Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання.
Опіка та піклування над дітьми за СК України та ЦК України.
Майнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів.
Патронат – інститут сімейного права України.
Дитячі будинки сімейного типу.
Сімейні правовідносини з іноземним елементом.
Сімейні стосунки згідно зі європейським правом.

Студент може пропонувати свою тему реферату.


НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Наукова робота (разом з індивідуальної) студентів оцінюється в 20 балів та включає до себе:
участь у дослідження кафедри;
участь у конференціях, круглих столах ОІ МАУП та інших ВНЗах;
участь у конкурсах студентських робот;
участь у олімпіадах;
участь в організації Студентського Наукового Товариства інституту та Студентських Наукових Клубах Одеського Інституту МАУП;
ін.
ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Проводиться в наступних формах:

консультації з питань самостійної роботи
консультації з питань підготовки до участі в предметних олімпіадах, наукових
конференціях
індивідуальні співбесіди
індивідуальні консультації перед рубіжним, поточним, підсумковим контролем
індивідуальні консультації перед заліком, екзаменом

МЕТОДИКА АКТИВИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

Застосовується в наступних формах:

- проблемні лекції - лекції з за плановими помилками
- міні-лекції - лекції вдвох
- семінари-дискусії - лекції з запрошенням спеціалістів
- юридичні задачі - розгляд дійсних ситуацій
- тестові завдання - відвідування засідань суду
- ділові (рольові) ігри - навчання в малих групах
- кросворди, ребуси - творчі завдання
- навчання у «двійках» - брейн-ринг
- зміни свою думку - робота у командах та ін.
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Контроль знань студентів здійснюється в ОІ МАУП згідно із Положенням про систему триступеневого контролю та комплексної діагностики якості знань студентів МАУП, затвердженого наказом Президента МАУП від 09.03.05 р. № 48-0, а також Методичними рекомендаціями щодо забезпечення навчального процесу, що підготовлені навчально-методичним департаментом НМІМОПУ та схвалені Вченою Радою МАУП (протокол № 6 від 05.07.06 р.), Методичними рекомендаціями щодо впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес підготовки фахівців, що підготовлені навчально-методичним відділенням Одеського інституту МАУП та схвалені Вченою Радою ОІ МАУП (протокол № 6 від 21.01.09 р.), зі змінами та доповненнями від 03.06.09 р.
Система триступеневого контролю якості знань студентів впроваджено з метою стимулювання систематичної та самостійної роботи студентів, уникнення пропусків занять, підвищення рівня об’єктивності оцінювання знань студентів упродовж терміну навчання, запровадження і унормування модульних технологій вивчення навчальних дисциплін.
Система передбачає безпосередній зв'язок результатів поточного контролю з підсумковим: при низьких результатах першого студент не допускається до участі в підсумковому і, навпаки, високі результати поточного контролю уможливлюють автоматичне визначення результатів підсумкового.

Контроль знань студентів проводиться за кредитно-модульною системою.
Кредитно-модульная система – модель організації навчального процесу, що базується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць.
Контроль знань - це система перевірки результатів навчання студентів. Контроль визначає визначення та оцінювання обсягу, рівня і якості засвоєного навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, прогалин у знаннях і вміннях окремних студентів та всієї групи з метою внесення необхідних змін у процес навчання для вдосконалення його змісту, методів, засобів і форм організації, сприяє глибшому засвоєнню знань, умінь та навичок, Принципи організації контролю за навчальною діяльністю студентів:
Об’єктивність – одна з основних вимог контролю і оцінки. Об’єктивний контроль передбачає створення умов, в яких максимально точно виявляються справжні знання студентів. Об’єктивність оцінки – це її відповідальність справжнім знанням.
Систематичність контролю є важливим психологічним фактором, який організовує і дисциплінує студентів, створює трудову атмосферу, формує необхідність навчання, цілеспрямованість у досягненні мети. Регулярний контроль сприяє формуванню навичок самоконтролю, уміння аналізувати власну роботу, критично оцінювати її результати.
Гласність контролю полягає у відкритих випробуваннях усіх студентів за одним критерієм. Рейтинг кожного студента, що визначається у процесі контролю, відомий усім, оцінки оголошуються і мотивуються.
Правильний підхід до оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів сприяє гуманізації освіти, орієнтації процесу навчання на розвиток особистості студента, реалізації особистісне орієнтованого навчання, підвищенню якості та об’єктивності оцінювання.
В організації навчального контролю МАУП застосуються поточний, рубіжний та підсумковий види контролю. Знання студентів на всіх етапах контролю оцінюються за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється після опанування студентами окремних тем з тематичного плану дисципліни під час проведення семінарсько-практичних занять, змістових модулів і має на меті перевірку системності, ефективності самостійної, а також індивідуальної роботи та рівня підготовленості студентів в певних розділів навчальної програми.
Змістовий модуль – це система навчальних елементів, об’єднаних за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові, яка забезпечує досягнення мети модуля.
Формами поточного контролю можуть бути виконання студентами різних видів робот, а також оцінювання різних форм навчальної роботи, які виконуються на семінарське-практичних заняттях (вибіркове усне опитування, перевірка домашніх завдань, вирішення тестів, задач; оцінку активності студентів у процесі занять, колоквіумів та ін.)
Рубіжний контроль здійснюється під час проведення модульного контролю та атестації. Рубіжний контроль знань є показником рівня засвоєння студентами окремних розділів, тем і пов’язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних та організаційних якостей студентів. Він дає можливість перевірити засвоєння здобутих знань через тривалий період і охоплює більші за обсягом розділи курсу. Модульні завдання розроблюються викладачем, що викладає лекції з даної дисципліни.
Модуль – це завершена задокументована частина освітньо-професійної програми, що реалізується відповідними формами навчального процесу.
По закінченню вивчення курсу, після всіх змістових модулів проводиться модульна контрольна робота, її результати відмічаються в журналі.ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.


Варіант І.

Надати відповідь на питання
1. Структура сімейних правовідносин
2. Основні права баби, діда, прабаби, прадіда на виховання та захист внуків та правнуків.
3. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства.

Тести
Закінчить фразу:
У разі, якщо після розлучення батьки проживають окремо
А) вихованням повинен займатись той, з ким живе дитина;
Б) кожен з батьків зобов’язаний брати участь у вихованні дітей;
В) один з батьків, що проживає окремо, має право брати участь у вихованні дитини лише за згодою того, з ким проживає дитина;
Г) вихованням повинні займатися органи опіки та піклування;
Д) повинні займатися інші родичі (дідусь, бабуся, брати, сестри).

У таких випадках шлюб розривається органами запису актів цивільного стану:
А) у разі наявності згоди подружжя;
Б) за відсутності у подружжя неповнолітніх дітей;
В) за наявності обох вищезазначених умов;
Г) якщо необхідно вирішити майновий спір подружжя;
Д) якщо у подружжя є неповнолітні діти.

Можливе позбавлення батьківських прав:
А) у разі невиконання батьками свої обов’язків за рішенням суду;
Б) уразі ухилення від контролю за навчанням та поведінкою дитини за рішенням виконкому місцевої ради;
В) не допускається ні в якому разі;
Г) в разі жорстокого поводження з дитиною;
Д) батьки є хронічними алкоголіками або наркоманами.

Шлюб реєструється:
А) безпосередньо після звернення із заявою про реєстрацію до органу РАЦС;
Б) через 2 тижні після подання заяви;
В) через 1 місяць після подання заяви;
Г) через 3 місяці після подання заяви;
Д) через рік після заручин.

Практичні завдання

завдання 1
Дитяча кімната районного відділу міліції звернулася до суду з вимогою про скасування усиновлення подружжям Божок десятирічної Оксани у зв’язку з тим, що будучи сектантами вони примушують її бути присутньою при відправлянні релігійного культу в секті. Внаслідок чого вона пропускає заняття в школі, є нервово-збудженою, погано вчиться.
До заяви було додано, як висновок органів опіки, акти депутата виконкому райради, а як докази довідки з лікарні про стан здоров’я дитини та зі школи про пропуски занять.
Які існують правила щодо усиновлення? Які підстави скасування усиновлення? Який порядок скасування усиновлення?

завдання 2
Громадянин Нукєнко після авіакатастрофи, в яку він потрапив, частково втратив розум і за рішенням суду був визнаний недієздатним. Але через 5 років він вийшов з лікарні, почав працювати, ще через рік одружився. Дружину він повідомив про рішення суду, але в РАЦСі про це нічого не сказав. Два роки по тому суд повернув дієздатність Нукєнко. Але ще через три роки дружина звернулася з позовом до суду про визнання шлюбу недійсним, мотивуючи це недієздатністю Нукєнко. при його укладенні.
Яке рішення має прийняти суд?

завдання 3
Навчаючись на п’ятому курсі університету, киянин Лялько одружився з однокурсницею Романенко, яка приїхала на навчання із Закарпаття. Батьки Лялько дали згоду на шлюб, а батьки нареченої на весілля не приїхали, пояснюючи це транспортними складностями. Після реєстрації шлюбу Романенко було прописано у квартирі чоловіка, але вона майже не бувала тут. Постійні сварки з Лялько та його батьками, відмова брати участь у веденні домашніх справ призвели до швидкого погіршення відносин. Уже через сім місяців постало питання про неможливість сімейного життя.
Що можна порадити чоловіку-невдасі, щоб вийти із складної ситуації з найменшими втратами, адже Романенко вимагає поділу майна та житлової площі?

завдання 4
Краско, який перебував у другому шлюбі з Шатровою, розірвав і цей шлюб. Після цього Шатрова дізналася, що Краско до одруження з нею перебував у зареєстрованому шлюбі з Федоровою і не розривав його. Шатрова звернулася до юриста з проханням надати їй роз’яснення, що може змінитися в результаті встановлення цього факту?
Яку відповідь нададуть Шатровій?


Варіант 2.

Надати відповідь на питання
1. Поняття шлюбу, його державна реєстрація.
3. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя.
5. Заручини, їх правові наслідки.

Тести
Час, з якого присуджуються аліменти на користь неповнолітніх дітей:
А) з дня подачі заяви до суду;
Б) не більше, як за три роки;
В) за весь минулий період;
Г) аліменти на дитину присуджують за рішенням суду від дня подання позову;
Д) від згоди відповідача на сплату аліментів.

Для забезпечення таємниці усиновлення на прохання усиновителя може бути:
А) змінено місце народження усиновленої дитини;
Б) у виняткових випадках дату її народження, але не більш, як на шість місяців. Про зміну дати народження повинно бути зазначено в рішенні про усиновлення;
В) змінено дату народження дитини на 3 роки;
Г) змінено ім’я дитини;
Д) змінено національність.

В разі розлучення майно подружжя розподіляється між ними:
А) залежно від внеску кожного до сімейного бюджету;
Б) у рівних частках незалежно від внеску кожного до сімейного бюджету;
В) в розмірах, визначених шлюбним договором;
Г) поділ майна, що належить дружині та чоловіку на праві спільної сумісної власності, здійснюється на рівні частки;
Д) поділ майна за взаємною згодою подружжя.

Для реєстрації шлюбу необхідні:
А) взаємна згода молодих;
Б) згода батьків молодих;
В) досягнення шлюбного віку;
Г) наявність згоди про майбутнє місце проживання;
Д) одношлюбність жінки та чоловіка.

Практичні завдання

завдання 1
При розгляді судом справи між Бабенко та Самчук позивачка просила передати їй п’ятирічного сина, який перебував на вихованні у матері-відповідача. Суд не врахував цієї обставини, виніс рішення та задовольнив позов.
Які обставини зобов’язаний був з’ясувати і врахувати суд, вирішуючи питання з ким з батьків повинна залишитись дитина при розірванні шлюбу? Чи правильне рішення прийняв суд?

завдання 2
Одружуючись, Рядько на вимогу майбутнього чоловіка Олещенко дала розписку, згідно з якою зобов’язалася протягом сімейного життя не вступати на навчання чи роботу. Але після трьох років сімейного життя Рядько виявила бажання вступити до вищого навчального закладу, Олещенко заперечував, посилаючись на зобов’язання. Виник конфлікт.
Хто правий за такої ситуації?

завдання 3
Після припинення шлюбу громадянки Ветрєнко з громадянином Шарко за рішенням суду Шарко повинен був виплачувати на двох своїх неповнолітніх дітей аліменти. Але невдовзі по тому Шарко почав часто змінювати місце роботи, влаштовувався працювати таким чином, щоб основний доход мати на роботі за сумісництвом, намагаючись зменшити аліменти. Внаслідок цього розмір аліментів постійно зменшувався і був недостатній для утримання дітей.
Що можна порадити Ветрєнко, щоб вийти з такого становища?

завдання 4
Після загибелі в автокатастрофі батьків п’ятнадцятирічний Віктор жив із своєю бабусею, яку було призначено опікуном. Але найбільше часу він проводив разом із своїм однолітком Сергієм та його батьком Нитько Через рік на день народження Нитько. Віктор подарував батькові друга зібрання творів відомого письменника. На заперечення Нитько. Віктор запевнив, що це його власність, яка перейшла до нього у спадщину від батьків. Але через деякий час бабуся звернулася з вимогою до Нитько повернути книги, мотивуючи це відсутністю своєї згоди на подарунок.
Хто правий за такої ситуації?


Варіант 3.

Надати відповідь на питання
1. Порядок встановлення батьківства та материнства за рішенням суду.
2. Права батьків і дітей на майно.
3. Шлюбний договір

Тести
Чи вірне твердження: не можна позбавити батьківських прав особу, яка не виконує своїх батьківських обов’язків внаслідок:
А) душевної хвороби, недоумства чи іншого хронічного захворювання;
Б) з інших незалежних від особи причин;
В) не забрала дитину з пологового будинку протягом 6 місяців;
Г) жорстоко поводиться з дитиною;
Д) ухиляється від виконання своїх обов’язків з виховання дитини.

Позбавлення батьківських прав, тобто наданих батькам до досягнення дитиною повноліття прав:
А) на її виховання, захист інтересів, на відібрання дитини в інших осіб, які незаконно її утримують , на згоду передати дитину на усиновлення;
Б) інших прав, які виникають з факту спорідненості з дитиною (на одержання пенсії чи допомоги в разі смерті, на спадкування);
В) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;
Г) перестає бути законним представником дитини;
Д) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником.
Таке прізвище отримують подружжя після шлюбу:
А) жінка-прізвище чоловіка;
Б) чоловік-прізвище жінки;
В) залишаються на своїх прізвищах;
Г) поєднують свої прізвища;
Д) можливий будь-який із зазначених варіантів.

Якщо суд встановить, що чоловік, пропонуючи одружитися, мав за мету не створити сім’ю, а лише отримати прописку та право на житлову площу, суд прийме рішення:
А) про визнання шлюбу недійсним;
Б) про припинення шлюбу через розлучення;
В) про збереження шлюбу;
Г) визнає, що шлюб неукладений;
Д) про припинення права проживання в житловому приміщенні у зв’язку з недійсним шлюбом.


Практичні завдання

завдання 1
При розірванні шлюбу подружжя суд виніс рішення про передачу чотирирічної Олени батькові, а молодшу Ольгу залишити з матір’ю.
Суд не врахував, в яких умовах проживатиме Олена; її батько житлового приміщення не мав. Суд не з’ясував, чи припустиме роздільне проживання двох сестер. Органи опіки і піклування до участі в справі
не були залучені.
Які норми шлюбно-сімейного законодавства порушив суд? Які обставини повинен був з’ ясувати суд? З ким з батьків повинна залишатися дитина при розірванні шлюбу.

завдання 2
Громадяни Малєнко і Петько прийняли рішення про розлучення та звернулися до суду. Неповнолітній син за спільним рішенням мав залишитися з матір’ю Малєнко, але виникла суперечка щодо розподілу майна. Чоловік Петько зазначив, що він протягом усього періоду перебування у шлюбі працював на двох роботах, отримуючи досить великі гроші, саме з них було придбано сучасну апаратуру, збудовано дачу. В той же час дружина Малєнко тривалий час не працювала, була домогосподаркою. У зв’язку з тим дружині належать 1/3 майна, а інші 2/3 залишити за ним.
Яким має бути рішення суду?

завдання 3
Після розлучення громадянки Тагєнко із своїм колишнім чоловіком Рачко у них виник конфлікт. Рачко вимагав, щоб колишня дружина змінила своє прізвище на дошлюбне, але Тагєнко не погоджувалася. Конфлікт затягнувся і набув нової сили через 2 роки, коли Тагєнко взяла новий шлюб і вирішила змінити прізвище сина, що жив з нею, на прізвище нового чоловіка, яке взяла собі і вона. Але Рачко не дав згоди на це.
Як вирішити цей конфлікт?

завдання 4
Коренєв подав до суду заяву про розірвання шлюбу з Іпатовою, вказавши, що через місяць після реєстрації шлюбу їх подружні стосунки фактично припинилися. Іпатова народила сина, який помер, не проживши і трьох місяців.
Суддя, з’ясувавши, що Іпатова на розірвання шлюбу згоди не дає, відмовив Коренєву в прийнятті позовної заяви і запропонував знову звернутися до суду через 10 місяців.
Чи правильно вчинив суддя?


Варіант 4.

Надати відповідь на питання
1. Недійсність усиновлення, скасування усиновлення.
4. Опіка над дітьми та піклування про них.
5. Аліменти на утримання батьків.

Тести
Чи правильні твердження:
А) шлюб добровільний рівноправний союз жінки і чоловіка з метою створення сім’ї;
Б) шлюб це договір між жінкою та чоловіком;
В) шлюб сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у
державному органі реєстрації актів цивільного стану;
Г) шлюб це договір про проживання однією сім’єю жінки та чоловіка, не зареєстрований в органі реєстрації актів цивільного стану.

Місце реєстрації шлюбу:
А) за місцем проживання однієї з осіб, що одружуються, їхніх батьків;
Б) в іншому державному органі реєстрації актів цивільного стану України за їхнім бажанням;
В) шлюб реєструється у приміщенні державного органу реєстрації актів цивільного стану;
Г) шлюб реєструється за заявою наречених за місцем їхнього проживання;
Д) шлюб реєструється за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо жінка і чоловік не можуть з поважних причин прийти до державного органу реєстрації актів цивільного стану.

У таких випадках шлюб породжує права та обов’язки відповідно до СКУкраїни:
А) якщо його зареєстровано у церкві;
Б) якщо його зареєстровано у державних органах реєстрації актів цивільного стану;
В) якщо його визнано таким за домовленістю сторін;
Г) якщо його підтверджено шлюбним договором після заручин.

У такому віці встановлюється опіка над неповнолітніми:
А) до 10 років;
Б) до 15 років;
В) до 18 років;
Г) з 15 до 18 років;
Д) з 18 до 23 років.

Практичні завдання

завдання 1
Прокурор подав позов про визнання шлюбу недійсним між Майстренком і Сазановою на тій підставі, що Сазанова вже перебувала в іншому шлюбі і при реєстрації шлюбу з Майстренком приховала цей факт.
Які підстави і порядок визнання шлюбу недійсним? Хто може бути ініціатором визнання шлюбу недійсним?

завдання 2
Громадянин Петренко та громадянка Матвеєва звернулися до РАЦСу з проханням зареєструвати їх шлюб. Прийнявши заяву, співробітники РАЦСу призначили строк реєстрації шлюбу через місяць після подання заяви. Але молоді не погодилися з цим, вони пояснили, що багато років знають один одного, тому для них додаткові роздуми не потрібні, до того ж Петренко геолог, через кілька днів він повинен виїжджати в експедицію на весь польовий сезон більше ніж півроку.
Чи можна вирішити цю проблему?

завдання 3
Батько восьмирічного Миколи уклав від його імені угоду, за якою він ставав власником житлового будинку, який раніше належав громадянинові Попову. Через деякий час було підписано угоду про дарування громадянинові Ненко автомобіля, що раніше отримав Микола у спадщину від своєї бабусі.
Чи відповідають угоди вимогам законодавства?

завдання 4
Корольова при реєстрації шлюбу з Білоусовим заявила, що бажає носити його прізвище. Прохання було задоволено. Через декілька днів Корольова, тепер уже Білоусова, пришла до органів РАЦСу і стала просити залишити за нею дошлюбне прізвище, оскільки проти нового прізвища заперечують її діти (14 та 16 років) від першого шлюбу.
Чи повинен орган РАЦСу задовольнити прохання Білоусової?
Критерії оцінки модульної контрольної роботи

За національною шкалою За шкалою навчального закладу оцінка ECTS
Відмінно 26-30 відмінне виконання завдання без помилок з використанням додаткової літератур A
Дуже добре 22-25 виконання завдання лише з незначною кількістю помилок B
Добре 18-21 виші середнього рівня з кількома помилками C
Задовільно 14-17 в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок D
Достатньо 10-13 виконання задовольняє мінімальним критеріям E
Незадовільне 5-9 з можливістю повторного складання FX
0-4 з обов’язковим повторним курсом F

За результатами модулю проводиться атестація.
Модульна контрольна робота (30 балів) проводиться у письмової формі на протязі 45 хв., за варіантами, включає контрольні питання, тести, практичні завдання, задачі та ін.

Лекції та семінарське-практичні заняття складають 30 балів; СРС – 20 балів; наукова та індивідуальна робота – 20 балів.
Для атестації студент повинен набрати не менш 60 балів за модуль.

Критерії оцінки модуля (атестації)

За національною шкалою За шкалою навчального закладу оцінка ECTS
Відмінно 90-100 відмінне виконання завдання без помилок з використанням додаткової літератури A
Добре 82-89 виконання завдання лише з незначною кількістю помилок B
75-81 виші середнього рівня з кількома помилками C
Задовільно 68-74 в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок D
60-67 виконання задовольняє мінімальним критеріям E
Незадовільне 39-59 з можливістю повторного складання FX
1-34 з обов’язковим повторним курсом F

Підсумковий контроль передбачає перевірку знань, умінь та навичок студентів за триваліший період навчання (семестр, рік) після його завершення. Мета контролю – встановити систему і структуру знань студентів.
Формами підсумкового контролю є заліки та екзамени.
Залік полягає в оцінюванні засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на семінарсько-практичних заняттях на підставі співбесіди або виконанні контрольної роботи з урахуванням його роботи протягом семестру.
Екзамен як форма контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремної дисципліни в семестрі. Екзамен має на меті перевірку знань студентів з теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при виконанні практичних завдань, а також навичок самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.
Підсумковий контроль з даної дисципліни здійснюється у формі заліку.
При оцінюванні відповіді студента враховуються: якість, ступінь самостійності у викладі теми, мова та стиль викладу, посилання на джерела права, ілюстрування відповіді практичними прикладами. Студенту виставляється оцінка, бали та літери за ECTS

Критерії оцінки результатів іспиту (заліку)

За національною шкалою За шкалою навчального закладу оцінка ECTS
Відмінно 90-100 90-100 A
Добре 75-89 82-89 B 75-81 C
Задовільно 60-74 68-74 D 60-67 E
Незадовільне 01-59 35-59 FX 1-34 F


Відмінно ставиться за повну глибоку відповідь, правильне розуміння нормативного матеріалу, логічне викладання, доказові висновки і узагальнення, пов'язані з явищами навколишнього життя, майбутньою спеціальність, за правильне і доречне використання правової термінології привільне тлумачення юридичних актів (90-100 A)
Добре ставиться, коли відповідь у загалі відповідає зазначеним вимогам, але виклад матеріалу недостатньо систематизований, окремі уміння недостатньо стійкі у визначенні правових понять, у висновках і узагальненнях є окремні неточності (82-89 B, 75-81 C).
Задоволено ставиться, коли студент виявляє розуміння основних положень теми, але спостерігається значна поверховість знань; визначення правових понять не зовсім чітке, уміння сформовані недостатньо, висновки і узагальнення аргументовані слабо, в них допускаються помилки і неправильне тлумачення окремних норм права, правове завдання вирішене частково (68-74 D, 60-67 E).
Незадоволено ставиться, якщо відповідь неправильна і свідчіть про незнання основного матеріалу, допущено грубі помилки у визначені правових понять, невміння працювати з нормативними актами, джерелами інформації, помилкове вирішення правового завдання (35-59 FX з можливістю повторного перескладання, 1-34 F з обов’язковим повторним вивченням) .

Поточний контроль здійснюється після опанування студентами окремних тем з тематичного плану дисципліни під час проведення семінарське-практичних занять та модульного контролю.

Підсумковий контроль здійснюється з даної дисципліни “Сімейне право” у формі заліку.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ до ЗАЛІКУ

1. Поняття сімейного права як галузі права
2. Предмет сімейного права
3. Метод сімейного права
4. Джерела сімейного права
5. Принципи сімейного права
6. Сімейне законодавство
7. Поняття сімейних правовідносин
8. Види сімейних правовідносин
9. Суб’єкти сімейних правовідносин
10. Об’єкти сімейних правовідносин
11. Спорідненість та свояцтво
12. Сім’я за чинним законодавством України
13. Захист сімейних прав та інтересів
14. Шлюб
15. Умови укладання шлюбу
16. Порядок укладання шлюбу
17. Державна реєстрація шлюбу
18. Недійсність шлюбу
19. Визнання шлюбу неукладеним
20. Особисті немайнові правовідносини подружжя
21. Види особистих немайнових правовідносин подружжя
22. Майнові правовідносини подружжя
23. Правовий режим роздільного майна подружжя
24. Правовий режим спільного майна подружжя
25. Договірний режим майна подружжя
26. Шлюбний договір
27. Права та обов’язки подружжя щодо утримання
28. Підстави припинення шлюбу
29. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання
30. Режим окремного проживання подружжя
31. Загальні підстави виникнення прав і обов’язків батьків та дітей
32. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають в шлюбі між собою
32. Визначення походження дитини від батьків, які не перебувають в шлюбі між собою
33. Оспорювання батьківства та материнства
34. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей
35. Правовідносини батьків і дітей з приводу майна
36. Аліментні зобов’язання батьків і дітей
37. Аліменти на неповнолітню дитину
38. Аліменти на повнолітню дитину
39. Припинення обов’язку батьків утримувати дитину
40. Зобов’язання повнолітньої дитини утримувати батьків
41. Умови та порядок визначення аліментів
42. Виконання рішень щодо стягнення аліментів
43. Правовідносини інших членів та родичів
44. Правова природа усиновлення
45. Умови усиновлення
46. Порядок усиновлення
47. Правові наслідки усиновлення
48. Визнання усиновлення недійсним
49. Скасування усиновлення
50. Залишення батьківських прав
51. Встановлення опіки над дітьми
52. Встановлення піклування над дітьми
53. Права дитини, над якою встановлена опіка або піклування
54. Права та обов’язки опікунів та піклувальників
55. Припинення опіки та піклування над дітьми
56. Патронат над дітьми
57. Сімейні правовідносини з іноземним елементом
58. Колізійні питання укладання та розірвання шлюбу з іноземним елементом
59. Колізійні питання опіки та піклування
60. Застосування законів іноземних держав в Україні щодо сімейних правовідносинСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Сімейний кодекс України // www.rada.gov.ua
3. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
4. Закон України “Про виконавче провадження” від 21.04.1999 р. //Відомості Верховної Ради України. 1999. № 24. Ст. 207.
5. Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 р. // www.rada.gov.ua
6. Закон України “Про попередження насильства в сім’ї ” // www.rada.gov.ua
7. Закон України “Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо розміру аліментів на дітей” // www.rada.gov.ua
8. Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. Ст. 142.
9. Законодавство України про шлюб, сім’ю та молодь // Бюл. законодавства і юрид. практики України. 1997. № 5. 286 с.
10. Сімейне законодавство України. К., 2009.
11. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р. (ратифікована Постановою Верховної Ради України № 782-12 від 27.02.1991 р.) //www.rada.gov.ua
12. Положення про прийомну сім’ю, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565 // www.rada.gov.ua
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 564 “Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу” // www.rada.gov.ua
14. Постанови Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ 2000-2010. Харків: Одісей, 2010. 324 с.

Основна
15. Антокольская М. В. Алименты на содержание детей // Российская юстиция. 1990. № 3. С. 35–38
16. Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. М., 2002.
17. Афанасьєва Л. В. Аліментні правовідносини в Україні: Автореф.дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2003. 20 с.
18. Жилинкова И. В. Право собственности супругов. Харьков, 2007.
19. Жилинкова И. В. Правовой режим имущества членов семьи. Харьков, 2009.
20. Красько И. Е. Правовая природа брачного контракта // Проблеми законності. Харків, 2008. Вип. 33. С. 80.
21. Кудрявцев О. Н. Правоотношения между родителями й детьми: Учеб. пособие. Харьков, 1985. 55 с.
22. Малина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М., 2007. С. 138
23. Маслов В. Ф. Имущественные отношения в семье. Харьков: Вища шк., 1994. 183 с.
24. Сборник документов: Международное частное право. М., 2007.
25. Право власності в Україні / За ред. О. В. Дзери, М. С. Кузнєцової. К., 2009.
26. Ромовська З. В. Проблеми правового регулювання аліментних зобов’язань / Вісн. Верховного Суду України. 2008. № 5 (21). С. 44–46.
27. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. К.: ІнЮре. 2009. 532
28. Сімейне право України: Підручник / За ред. Гопанчука В. С. К.: Істина, 2006. 304 с.
29. Сімейне право України: Навч. посіб. для студ. юрид. вузів та фак-ів / За ред. О. В. Дзери. К.: Вентурі, 2007. 271 с.
30. Явор О. А. Функції шлюбного контракту в сімейному праві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 1996.
31. Ярема А. Г., Давиденко Г. У. Застосування судами нового сімейного законодавства // Вісн.Верховного Суду України. 2003. № 1.

Додаткова
32. Афанасьєва Л. В. Аліментні правовідносини в Україні: Автореф. ... канд. юрид. наук. Харків, 2003. 20 с.
33. Жилинкова И. В. Право собственности супругов. Харьков, 2007.
34. Жилинкова И. В. Правовой режим имущества членов семьи. Харьков, 2003.
35. Красько И. Е. Правовая природа брачного контракта // Пробл.законності. Харків, 2008. Вип. 33. С. 80.
36. Мазур О. С. Сімейне право України: Навч. посіб. К., 2006. 116 с.
37. Порядок встановлення опіки в сучасній Україні: Монографія. / С. О. Грищенко та ін. К.: Істина, 2005.
38. Ромовська З. В. Проблеми правового регулювання аліментних зобов’язань // Вісн. Верховного Суду України. 2007. № 5(21). С. 44–46.
39. Сімейний кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред.С. Я. Фурса. К., 2008. 1248 с.
40. Сімейне право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: В 2 кн.: Наук.-практ.посіб.: Кн. 1 / Л. Ю. Драгнєвіч, Л. Ю. Пульнєва, Є. І. Фурса, С. Я. Фурса та ін. К., 2005.– 896 с.
41. Сімейне право України: Підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової та І. В.Жилінкової. К.: Юрінком Інтер, 2004.– 264 с.
42. Сімейне право України: Навч. посіб. / За ред. Є. О. Харитонова. К.: Істина, 2008.– 200 с.
43. Сімейне право України. Підручник / Ред. Ю. С. Червоний К.: Істина, 2004. 400 с.
44. Сімейні правовідносини. Законодавство. Позовні заяви / Ред.В. С. Ковальський. К.: Юрінком Інтер, 2006. 320 с.
45. Токарєва В. І. Сімейне право України: Практикум. К.: Знання, 2007. 284 с.
46. Явор О. А. Функції шлюбного контракту в сімейному праві України. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Харків, 1996.
47. Ярема А. Г., Давиденко Г. У. Застосування судами нового сімейного законодавства // Вісн. Верховного Суду України. 2003. № 1.
13PAGE 141015


13PAGE 14615
Рисунок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 19154044
    Размер файла: 278 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий