2012 Metodichka tsivilny protses

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України”

Кафедра кримінально-правових дисциплін

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методичні рекомендації щодо проведення семінарських та практичних занять


Для студентів напряму підготовки 6.030401 “Право” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання

Суми
ДВНЗ “УАБС НБУ”
2012
УДК 339.5
М43

Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 4 від 27.12.2011.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін, протокол № 5 від 12.12.2011.


Укладач
кандидат юридичних наук, доцент
С.В. Щербак


Рецензенти:
доктор юридичних наук, доцент
Д.М. Лук’янець

секретар судової палати з розгляду справ цивільного та адміністративного судочинства апеляційного суду Сумської областіі
В.А. ШевченкоЦивільний процес: методичні рекомендації щодо проведення семінарських та практичних занять / [уклад. С.В.Щербак]; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 13 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1412215 с.


Видання містить структуру навчальної дисципліни, плани семінарських та практичних занять та методичні рекомендації до них, список рекомендованої літератури, питання до самостійної роботи, модульних контролів та іспиту з дисципліни «Цивільний процес». Призначене для студентів напряму підготовки 6.030401 “Право” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання.
© ДВНЗ “Українська академія банківської справи
Національного банку України”, 2012 Вступ
Концепцією судово-правової реформи, затвердженою постановою Верховної Ради України 28 квітня 1992 року, встановлюються базові передумови нової регламентації правосуддя та цивільного судочинства. На її реалізацію спрямовані й положення нового ЦПК України, що був прийнятий 18 березня 2004 року, яким започатковані принципово нові засади здійснення правосуддя в Україні. Захист прав і свобод людини і громадянина гарантується Конституцією України. При цьому значної актуальності набуває вивчення правових засад законодавства про цивільне судочинство.
Метою курсу „Цивільний процес” є вивчення судової форми захисту прав, свобод та інтересів фізичних, юридичних осіб та держави, а також цивільних процесуальних правовідносин, які складаються при здійснення правосуддя в цивільних справах між судом та іншими суб’єктами цивільного процесуального права, механізму їх виникнення, розвитку та припинення.
Завданнями курсу „Цивільний процес” є формування у студентів теоретичних знань щодо правової регламентації здійснення правосуддя в цивільних справах та вміння практичного застосування норм цивільного процесуального права при розгляді цивільних справ в судах загальної юрисдикціїі з метою захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних, юридичних осіб та держави.
Міжпредметні зв’язки. Матеріал курсу „Цивільний процес” базується на теоретичних знаннях отриманих під час вивчення таких навчальних дисциплін, як теорія держави і права, цивільне право, сімейне право, трудове право, житлове право, і є, у свою чергу, основою для вивчення багатьох курсів, зокрема таких, як виконавче провадження, господарське процесуальне право, нотаріат.
Предметом навчальної дисципліни „Цивільний процес” є основні положення теорії цивільного процесу, а також судова практика з цивільних справ в загальних судах першої інстанції, апеляційної та касаційної інстанцій, а також при перегляді цивільних справ Верховним Судом України, а також у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Як результат вивчення навчальної дисципліни „Цивільний процес” студенти повинні:
Знати:
теорію цивільного процесу, зокрема понятійний апарат, норми, інститути цивільного процесу, їх сутність;
норми матеріальних галузей права;
норми ЦПК, які регламентують:
особливості окремих видів проваджень та стадій цивільного процесу;
права та обов’язки всіх суб’єктів цивільного судочинства;
вимоги, які пред’являються до форми, змісту, порядку ухвалення та постановлення процесуальних документів як судом, так і особами, які беруть участь у справі, та їх оформлення;
проблеми реформування цивільного судочинства;
перспективи подальшого розвитку науки цивільного процесу.
Уміти:
використовувати набуті знання у практичній діяльності;
вільно володіти державною мовою;
грамотно письмово висловлювати власні думки;
правильно застосовувати норми матеріального права при ухваленні судових рішень у цивільних справах;
керуватися нормами процесуального права при розгляді та вирішенні цивільних справ;
аналізувати норми цивільного процесуального права;
використовувати теоретичні знання щодо застосування аналогії закону чи права при вирішенні цивільних справ;
складати процесуальні документи суду та осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників процесу;
аналізувати процесуальні документи, складені іншими особами, з метою встановлення у них недоліків.

Структура навчальної дисципліни

Шифр спеціальності
Форма навчання (денна, заочна)
Курс
Семестр
Загальний обсяг, годин
В тому числі
Форма контролю (екзамен, ПМК)


Лекції
Практичні, семінарські заняття.
Індивідуально-консультативна робота
Самостійна робота студентів


6.030401
денна
3
5
72
20
16

18
ПМК

6.030401
денна
3
6
108
20
34

36
екзамен
(36год)Список рекомендованої літератури
1. Цивільний процес України: Академічний курс: Підручник / Під ред. проф. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: «КНТ», 2009.– 848 с.
2. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник.– К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.– 448 с.
3. Цивільне процесуальне право України: Підручник / Під ред.. проф.. В.В. Комарова.– Харків, 1999.
4. Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник для студ. Юрид. Спеціальностей вищих закладів освіти.– Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.– 696 с.
3. Цивільний процес: Навчальний посібник / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 262 с.
4. Тертышников В.И. Гражданский процесс: Конспект лекций. – Харьков: Фирма «Консум», 2005. – 248 с.
5. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник.– М.: Юристъ, 1999.– 384 с.
6. Гражданский процесс: Учебник для юридических вузов. / Под ред. проф. М.К. Треушникова. – М.: Новый Юрист, 1998. – 512 с.
7. Смирнов А.В. Состязательный процесс. – СПб: Издательство «Альфа», 2001. – 320 с.
8. Звягинцева Л.М., Плюхина М.А., Решетникова И.В. Доказывание в судебной практике по гражданским делам. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – 288 с.
9. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі України. – К.: „Поліграфічний центр” Київського університету ім. Тараса Шевченка, 1999. – 309 с.
10. Борисова Е.А. Апелляция
24. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.
25. Закон України «Про судовий збір» від
27. Постанова Кабінету Міністрів України „Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави” № 590 від 27 квітня 2006 р.
28 Цивільний кодекс України.
29 Сімейний кодекс України.
30. Житловий кодекс України.
31. Закон України «Про виконавче провадження».
Змістовний модуль 1

Тема 1 Поняття та система цивільного процесу
Питання семінарського заняття
Функції цивільного процесу.
Наука цивільного процесу. Поняття, об’єкт та предмет цивільного процесу.
Місце цивільного процесу в правовій системі України.
Джерела цивільного процесу. Аналогія закону та аналогія права.
Межі дії норм цивільного процесуального права.
Сутність цивільного судочинства (процесу) та його завдання. Загальна характеристика видів проваджень та стадій цивільного процесу.
Суть та значення цивільної процесуальної форми.

Методичні рекомендації
Предмет, метод, система цивільного процесу та його джерела обговорюються на першому практичному занятті.
Питання даної теми складні. Це зумовлено існуванням спірних думок вчених-процесуалістів з цього приводу. Питання щодо предмету цивільного процесу має вирішуватися із врахуванням природи цивільних процесуальних правовідносин та правильного визначення підсудності між загальними, адміністративними, господарськими судами, а також питань підвідомчості справ судам загальної юрисдикції.
При підготовці та обговоренні дискусійної теми значна увага приділяється питанням визначення видів цивільного судочинства за ЦПК України, обговоренню питання щодо спірності визначення наказного провадження одним з видів цивільного судочинства.
Особлива увага на занятті приділяється роботі студентів з нормативними матеріалами, для чого студенти повинні мати Конституцію України, ЦПК України зі змінами та доповненнями.
Для пошуку цивільних процесуальних норм у матеріальному праві студент повинен мати на практичному занятті ЦК України, СК України, КЗпП України.
При підготовці до практичного заняття і на занятті також необхідно мати Закон України „Про статус суддів та судоустрій”.

Питання для самостійної роботи
Які завдання стоять перед цивільним судочинством?
Розкрийте їх з посиланням на норми ЦПК та інші нормативні акти.
Роль правосуддя у цивільних справах з реалізації конституційного права особи на судовий захист.
Які критерії розгляду справ судами в порядку цивільного судочинства?
Розкрийте взаємозв'язок цивільного процесуального права з іншими галузями права.
В чому виявляється взаємозв'язок та взаємодія норм матеріального та цивільного процесуального права?
Що є предметом цивільного процесуального права?
Чим відрізняється система науки цивільного процесуального права від системи галузі цивільного процесуального права? Які їх складові?
Як співвідносяться цивільний процес та цивільне процесуальне право?
Проаналізуйте зміст ЦПК. Як він співвідноситься із системою цивільного процесуального права?
У діях яких суб'єктів цивільного процесу виявляється така складова його методу, як диспозитивність?
У чому виявляється імперативність методу цивільного процесуального права (діях, нормах, формі тощо)?
Якими способами впливу забезпечується метод правового регулювання цивільного процесуального права? Розкрийте сутність цих способів з посиланням на норми ЦПК.
В чому виявляється дія норм цивільного процесуального права в просторі?
В чому виявляється дія норм цивільного процесуального права в часі та за колом осіб?
Чи поширюються норми ЦПК 2004 р. на справи, які були розпочаті розглядом, коли діяв ЦПК 1963 р.? Проаналізуйте розділ XI «Прикінцеві та перехідні положення» чинного ЦПК у контексті даного запитання.
Яким чином та за яких умов суд при розгляді цивільної справи застосовує аналогію закону чи права?
Чим відрізняється помилка у праві від прогалин у законі?
Який порядок застосування міжнародного договору в цивільному процесі?
Чи існує в Україні судовий прецедент? Обґрунтуйте свою точку зору.
Які дії суду, якщо при розгляді цивільної справи буде встановлено невідповідність норм ЦПК Конституції України?
Чи мають обов’язкову силу для України рішення Європейського Суду з прав людини?
Чи можна вважати рішення Європейського Суду з прав людини судовими прецедентами?
Чи можна при ухваленні рішень судам України застосовувати норми Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод?
Чи можна судам України в рішеннях суду посилатися на рішення Європейського Суду з прав людини?
Яким чином при вирішенні цивільних справ суд застосовує норми іноземного права?
Особливості застосування норм іноземного права у випадках, передбачених міжнародним договором.
Який порядок встановлення змісту норми іноземного права?
У чому полягає відмінність застосування норм іноземного права судом першої та вищестоящих інстанцій?
Чи належать постанови Пленуму Верховного Суду України до джерел цивільного процесуального права? Аргументуйте свою відповідь.
Значення та роль постанов Пленуму Верховного Суду України у судовій практиці.
У чому полягає відмінність постанов Пленуму Верховного Суду України від законодавчих актів?
В чому полягає сутність процесуального провадження? Які його складові?
Що таке стадія цивільного процесу?
Як співвідносяться стадії цивільного процесу із провадженнями (наприклад, апеляція, касація - це стадія чи провадження у цивільному процесі)?
Як співвідноситься цивільний процес із цивільною процедурою?
У чому полягає сутність цивільної процесуальної форми?
Якими гарантіями забезпечується дотримання цивільної процесуальної форми?

Практичні завдання
1. Із заявою про встановлення факту розбійного нападу до суду звернувся гр. Голованов. Він надав суду медичну довідку про наявність суттєвих ушкоджень на тілі та заявив клопотання про допит свідків, але суддя відмовив заявнику у прийнятті заяви.
Чи правильно діяв суддя? Що він мав пояснити заявнику?

2. Визначте, до яких видів судочинства належать нижчевказані справи:
а) про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо не-сумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності;
б) про стягнення з членів ЖБК заборгованості за платежами у погашення банківського кредиту;
в) скарга на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень з одночасною вимогою про відшкодування майнової та моральної шкоди;
г) про встановлення неправильності запису в актах цивільного стану;
д) про заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки;
є) про оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні;
є) вимога про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортного засобу.

3. Фермер закупив у Іванова 5 копиць сіна, вивезти яке не встиг у зв’язку з поганими погодними умовами. Це сіно залишилось у продавця на підставі окремого договору зберігання, але невдовзі сіно було знищено внаслідок повені.
Фермер С. вимагав, щоб Іванов здійснив добровільно свій обов’язок щодо передачі сіна, тим більше, що у нього в іншому місці збереглося сіно. Грошова компенсація гр. С. не задовольняє.
Які способи захисту Ви порадите обрати позивачу? Чи буде даний спір розглядатися у порядку цивільного судочинства?

4. Шлюб між Петровим та Петровою було укладено в 2007 р. В 2011 р. Петрову стало відомо, що його дружина на момент укладення їхнього шлюбу перебувала в зареєстрованому шлюбі з Сидоровим, з яким розірвала шлюб лише в 2009 році. Він вирішив подати позов до суду про визнання їхнього шлюбу недійсним.
Норми якого законодавчого акта будуть діяти в даному разі? Розкрийте питання дії норм матеріального та цивільного процесуального законодавства у часі.

5. Районним судом м. Суми у 2011 р. розглядалася справа за заявою заінтересованої особи (спадкоємиці другої черги) Іванько про визнання шлюбу недійсним її рідної сестри, яка померла, з її чоловіком Гороховим. Таке звернення Іванько до суду було обумовлене положенням ч. 4 ст.1224 ЦК, оскільки вона знала, що її сестра зареєструвала шлюб не з метою створення сім’ї, а з метою виїзду за кордон. Коли сестра реєструвала шлюб, був чинним Кодекс законів про шлюб та сім’ю, а коли постало питання про визнання шлюбу недійсним набув чинності Сімейний кодекс.
Яким нормативним актом слід керуватися суду при вирішенні даного спору з урахуванням, того, що сімейні відносини належать до відносин, які мають тривалий характер?

6. При розгляді цивільної справи судом України про розподіл спадкового майна один із спадкоємців, який є громадянином Канади просив суд застосувати норму іноземного права, таке клопотання було зумовлено тим, що за законодавством Канади при отриманні спадщини спадкоємець не буде сплачувати податки.
Чи буде за таких умов суд України застосовувати норму іноземного права? Якщо все ж таки він застосує норму іноземного права, який принцип буде порушено?

7. Гр. Об’єднаних Арабських Еміратів Самер Салями, перебуваючи у відрядженні у м.Києві, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої йому було завдано як матеріальної, так і моральної шкоди. Коли він звернувся до суду, то йому було відмовлено у відкритті провадження. Суд посилався на те, що немає договору про правову допомогу між ОАЕ та Україною.
Чи правомірні дії суду?

8. Громадянка України Петренко звернулася до судових приставів Росії про стягнення з її колишнього чоловіка Іванова Л.В., громадянина Росії, аліментів на утримання доньки Олесі на підставі виконавчого написа нотаріуса, який було вчинено на аліментному договорі. Петренко було відмовлено у відкритті виконавчого провадження з посиланням на положення договору між Україною та Росією про те, що нотаріальні акти України підлягають виконанню у Росії, крім грошових зобов’язань.
Порадьте, як треба діяти Петренко?

Тема 2 Принципи цивільного процесу
Питання семінарського заняття.
Поняття та значення принципів цивільного процесу.
Класифікація принципів цивільного процесу.
Система принципів цивільного процесу.
Принцип диспозитивності. Розвиток принципу диспозитивності в цивільному процесі.
Принцип змагальності сторін. Законодавчі новели щодо змагальності на різних стадіях цивільного процесу. Змагальність та принцип змагальності.
Принцип судової (юридичної) істини. Еволюція принципу об’єктивної істини в цивільному процесі.
Принцип процесуальної рівноправності сторін.

Методичні рекомендації.
При вивченні принципів цивільного процесуального права студентам необхідно звернутися до нових підручників та науково-практичних коментарів ЦПК України. Це пов’язано з тим, що зміст багатьох принципів та їх назва змінилися у зв’язку з прийняттям ЦПК України 2004 р.. Особливу увагу при цьому слід приділити таким принципам цивільного процесу, як принцип змагальності сторін, принцип юридичної істини.
При підготовці до заняття необхідно уточнити позиції вчених-процесуалістів при розкриття змісту окремих принципів, їх класифікації. Цікавим буде порівняння викладення змісту принципів цивільного процесу різними колективами вчених чи окремими авторами.
При вивченні теми слід звернути увагу на появу нових принципів: неможливості процесуального сумісництва, публічності, участі народу в здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду та визначити перспективи їх розвитку та функціонування.

Питання для самостійної роботи.
Розкрийте поняття, систему, класифікацію та значення принципів цивільного процесу.
Назвіть ознаки принципів цивільного процесу.
У чому полягає значення принципів цивільного процесу?
Які правові наслідки порушення принципів цивільного процесу?
Назвіть класифікації принципів виходячи з різних критеріїв.
Проведіть класифікацію принципів цивільного процесу за об'єктом регулювання.
Чи існує у цивільному процесуальному праві система принципів? Обґрунтуйте свою відповідь.
У чому виявляється зв'язок та взаємодія принципів цивільного процесу?
У чому виявляється сутність реалізації принципів цивільного процесу?
Які конституційні принципи діють у цивільному процесі?
Які функціональні принципи діють у цивільному процесі? Розкрийте їх сутність щодо діяльності судді та осіб, які беруть участь у справі.
Які організаційно-функціональні принципи діють у цивільному процесі? Розкрийте їх сутність.
13. Чи може суд застосовувати аналогію процесуального закону під час розгляду цивільної справи?
Що означає принцип здійснення правосуддя лише судом та підкорення суддів лише закону?
В якому складі розглядає справи суд першої та апеляційної інстанції?
Назвіть інструктивні, забезпечувальні та вказівні повноваження суду.
Якою мовою здійснюється цивільне судочинство в Україні?
Чи не суперечить ведення судового процесу та викладення процесуальних актів судом російською мовою ч.1 ст.7 ЩІК?
Який зміст принципу забезпечення права на правову допомогу?
У чому полягає сутність принципу законності?
Як співвідноситься принцип законності із поняттям «законність »?
Які принципи реалізуються лише у стадії судового розгляду? Процесуальна діяльність яких суб'єктів підпорядковується цим принципам?
У чому полягає принцип процесуальної рівноправності сторін?
Як співвідноситься поняття «рівність прав сторін» із поняттям «тотожність прав сторін»?
У чому полягає принцип гласності?
В яких випадках здійснюється закритий розгляд справи?
Чи не суперечить принципу гласності і відкритості та ст.226 СК, де йдеться про право на таємницю усиновлення положення, ч. З ст. 254 ЦПК щодо розгляду судом справ про усиновлення дитини у закритому судовому засіданні, якщо ніхто із учасників процесу не ставить питання про збереження у таємниці даних про усиновлення чи усиновлюється повнолітня особа?
Як співвідноситься принцип об'єктивної істини із принципом змагальності?
У чому полягає сутність принципу об'єктивної істини та істини судової та як вони співвідносяться?
Назвіть складові принципу змагальності сторін.
Як співвідносяться принцип, закріплений у ст. 10 ЦПК «Змагальність сторін», зі ст. 124 Конституції «Змагальність і сторін та свобода у наданні суду доказів та у доведенні їх переконливості»?
Розкрийте сутність принципу диспозитивності.
Як співвідноситься принцип усності з обов'язковою письмовою формою закріплення процесуальних дій та повною фіксацією процесу технічними засобами?
У чому полягає сутність принципу концентрації процесуального матеріалу, у яких нормах ЦПК він закріплений та які процесуальні наслідки він породжує?

Практичні завдання
1. Районний суд, розглядаючи справу за позовом Павленко А. до Токар О. про стягнення боргу за договором позики, оголосив перерву на 4 години того ж дня для надання позивачем до суду оригіналу письмової розписки відповідача.
Оскільки того ж дня було призначено розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Затули у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.307, 309 КК України, суд протягом оголошеної перерви розглянув кримінальну справу, за якою виніс вирок.
Після цього суд продовжив судове засідання за першою справою про стягнення боргу, оскільки позивач надав оригінал розписки відповідача.
Чи були порушені судом принципи цивільного процесу?

2. Волков звернувся до районного суду з позовом на Смагіна В. про стягнення боргу розміром 7 тис. грн.
У судовому засіданні відповідач визнав позов повністю і запропонував передати позивачеві замість грошової суми магнітофон вартістю 9,8 тис. грн. Позивач не заперечував проти цього, і на такій підставі сторони вирішили укласти мирову угоду. Суддя, в провадженні якого знаходилася справа, відмовився визнати цю мирову угоду, оскільки вартість магнітофона перевищувала розмір боргу.
Чи правильно діяв суддя?

3.У районному суді розглядалася справа за позовом Колесова Т. на АТ «Сумихімпром» про поновлення на роботі. У судовому засіданні суддя запропонував позивачеві та представникові відповідача дати письмові пояснення у справі, мотивуючи цю пропозицію виключною складністю справи.
Позивач заявив клопотання, згідно з яким він бажав дати як письмові пояснення у справі, так і усні.
Чи підлягає задоволенню клопотання Колесова Т.?

4. Суд розглядав справу про розділ спільного сумісного майна між колишнім подружжям.
Позивач Дмітрієв О. у судовому засіданні заявив клопотання про відкладення справи для укладення угоди про надання правової допомоги з адвокатом.
Відповідачка заперечувала проти відкладення справи, пояснивши, що у неї відсутні кошти для участі в процесі адвоката. Якщо ж у позивача буде представник, а у неї не буде, то це порушить принцип рівноправності сторін.
Суддя відмовив у задоволенні клопотання позивача, мотивуючи відмову тим, що відкладення провадження по справі порушить принцип рівноправності сторін у цивільному процесі і процес буде несправедливим щодо відповідачки.
Висловіть свої судження щодо правової позиції сторін і дії принципів рівності та рівноправності.

5. До районного суду звернулася Бабченко Р. з позовом на Макарова С. про відшкодування заподіяних збитків. До суду були викликані свідки Петров Р. і Ральченко П. У судове засідання свідки не з’явились, але через позивачку Бабченко подали до суду письмові свідчення щодо обставин, які їм відомі у справі. Суддя оголосив письмові показання свідків, що не з’явилися, на їх підставі вирішив справу і задовольнив позов Бабченко Р.
Відповідач Макаров подав апеляційну скаргу до обласного суду, в якій зазначив, що письмові показання свідків Петрова Р. та Ральченка П. не відповідають дійсності, оскільки про обставини справи їм стало відомо зі слів позивачки.
Чи підлягає задоволенню апеляційна скарга Макарова С.?

6. Рішенням Ковпаківського районного суду м.Суми, залишеним без змін ухвалою судової палати в цивільних справах Сумського обласного суду, Кириленко було відмовлено у позові на Стеценка про відібрання дитини. Позивачка у касаційній скарзі посилалася на те, що судочинство провадилося українською мовою, а вона не володіє нею досконало, і тому не зовсім розуміла зміст пояснень відповідача та свідків.
Як має діяти Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ?

7. Дільничний інспектор міліції склав акт про те, що Мухін (наймач), який мешкає в будинку Дяченко, руйнує приміщення, тримає кімнату в антисанітарному стані та своєю поведінкою створює умови, неможливі для спільного проживання. На цій підставі начальник райвідділу внутрішніх справ звернувся до суду з позовом про виселення Мухіна.
Чи повинен суддя прийняти цю позовну заяву? Чи може суддя прийняти позовну заяву від сина Дяченко, який проживає зі своєю сім’єю в одній із кімнат у будинку батька? Чи може прокурор звернутися з позовом про виселення Мухіна?

8. Районним судом розглядалася цивільна справа за позовом Титаренко на Галушку про право власності на будинок. До судового засідання відповідач з’явився разом зі своїм представником і заявив суду усне клопотання про допуск його до участі у справі, оскільки хворіє і не має можливості особисто брати участь у розгляді справи.
Суддя відмовив у задоволенні клопотання на підставі того, що представник не має юридичної освіти і не подав .нотаріально посвідченої довіреності.
Чи відповідають дії судді чинному законодавству?

9. Нестеренко влаштувалася на постійну роботу продавцем в ТОВ «Гастрономчик». Дізнавшись про те, що вона вагітна, директор звільнив Нестеренко як тимчасового робітника, змінивши наказ про прийняття на роботу.
При розгляді справи в суді представник відповідача заявив, що Нестеренко буде поновлена на роботі. На цій підставі позивачка відмовилася від позову. Відмова була прийнята суддею, а провадження в справі закрито.
Чи правильно вчинив суддя?

10. Петренко звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі, вважаючи, що за скороченням штатів він був звільнений неправомірно. До позовної заяви він додав характеристику, а щодо інших документів, які свідчать про його переважне право на залишення на роботі, заявив, що не може їх подати особисто до суду. Петренко просив, щоб суд витребував їх з відповідача. Суддя направив позивачеві листа, в якому зазначив, що збір доказів не входить до обов’язків суду, і справа не буде розглядатися, якщо позивач не подасть необхідних доказів.
Чи правильно діяв суддя, надіславши позивачеві листа такого змісту?

11. Орган опіки і піклування міської ради звернувся із заявою до суду про позбавлення Іванова батьківських прав, тому що він жорстоко поводиться із чотирирічним сином, негативно впливає на нього аморальною поведінкою. За клопотання Іванова суд ухвалив, що справа буде розглядатися у закритому судовому засіданні. Після судових дебатів представник органу опіки і піклування на прохання судді покинув зал судового засідання на тих підставах, що свою функцію він виконав і далі залишатися в залі при проведенні процесу в закритому засіданні не має права. Суддя повідомив, що рішення оголошено не буде, а Іванов може ознайомитися з ним через 5 днів.
Чи відповідають дії судді чинному законодавству?

Тема 3 Цивільні процесуальні правовідносини
Питання семінарського заняття.
Поняття, ознаки та види цивільних процесуальних правовідносин.
Виникнення, розвиток, зміна, припинення цивільних процесуальних правовідносин.
Система і структура цивільних процесуальних правовідносин.
Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.

Методичні рекомендації.
Дана тема має теоретичне і практичне значення, оскільки є ключовою для з’ясування сутності цивільного судочинства і характеристики його учасників.
Щодо характеристики цивільних процесуальних правовідносин, проводиться співбесіда з найважливіших теоретичних питань теми. Тому необхідно уважно вивчити теоретичні питання системи та структури цивільних процесуальних правовідносин, а також дати характеристику осіб, які беруть участь у справі, їх прав та обов’язків.

Питання для самостійної роботи.
Дайте визначення поняття цивільних процесуальних правовідносин.
Що є передумовами та підставами виникнення цивільних процесуальних відносин?
Яка структура цивільних процесуальних відносин?
У чому полягає сутність змісту цивільних процесуальних відносин? Розгляньте спірні точки зору вчених-процесуалістів та аргументуйте свій висновок.
Що є об’єктом цивільних процесуальних відносин? Розгляньте спірні точки зру вчених-процесуалістів та аргументуйте свій висновок.
Хто є обов’язковим суб'єктом цивільних процесуальних відносин? Розкрийте його процесуальний статус.
Який процесуальний порядок заявлення судді відводу? Хто може заявити судді відвід?
Кого розуміють під поняттям «особи, які беруть участь у справі» ?
Розкрийте питання юридичної зацікавленості у результатах вирішення судом справи осіб, які беруть участь у справі.
Які критерії покладено у основу класифікації суб’єктів цивільних процесуальних відносин. Розкрийте їх сутність з урахуванням груп цих суб’єктів.
Що таке цивільна процесуальна правосуб'єктність? З яких елементів вона складається?
Розкрийте співвідношення загальної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб та цивільної процесуальної правосуб’єктності.
Розкрийте особливості цивільної процесуальної дієздатності фізичних і юридичних осіб та держави.
Проведіть порівняльний аналіз цивільної дієздатності та цивільної процесуальної дієздатності. Оформіть свої висновки у порівняльній таблиці.
Чи може бути суб’єктом цивільних процесуальних відносин держава? Яким чином держава реалізує свою правоздатність та дієздатність у цивільному процесі?

Практичні завдання
1. Рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми стягнуто з ТОВ «Спортклуб» на користь неповнолітнього Рогожникова 12 000 грн на відшкодування шкоди, завданої йому ДТП з вини водія ТОВ «Спортклуб».
Чи наділені сторони зазначеного спору цивільною процесуальною правоздатністю? Чи зміниться відповідь у разі, якщо Рогожников є повнолітнім громадянином?

2. Страхова компанія «Аско» звернулася до суду з позовом до Камишева про відшкодування збитків, яких вона зазнала у зв’язку із виплатою страхової суми гр. Висоцькому на ремонт автомобіля, який було пошкоджено у дорожньо-транспортній пригоді автомобілем Камишева. Керував автомобілем за довіреністю гр. Петренко.
Визначте суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин та назвіть елементи цих відносин. До якого виду провадження належить ця справа?

3. Гнатюк звернувся до суду з позовною заявою про захист честі та гідності, в якій вимагав спростувати недостовірну інформацію у газеті «Слово», опубліковану журналістом Горбачовим, та відшкодувати йому моральну шкоду, завдану поширенням цієї недостовірної інформації.
Чи можна вважати, що у Горбачова виникли цивільні процесуальні правовідносини із судом? З якого часу у відповідача у справі виникають правовідносини із судом? Назвіть інших можливих суб’єктів цієї справи

4. Гриненка було звільнено з роботи за зловживання спиртними напоями, але при звільненні ніяких аргументів адміністрацією не було наведено. Гриненко звернувся до прокурора. У порядку ст. 45 ЦПК на захист порушеного права Гриненка із заявою про поновлення на роботі та стягнення зарплати за вимушений прогул до суду звернувся прокурор.
Яке процесуальне становище прокурора та Гриненка О.О. у цій справі? Чи можна вважати, що Гриненко є учасником, цивільних процесуальних правовідносин із судом? Якими доводами ви можете обгрунтувати своє міркування?

5. Внаслідок нещасного випадку на виробництві Нечипоруку було завдано шкоди здоров’ю. Він звернувся до суду у порядку ст.133 ЦПК із заявою про забезпечення доказів та просив з участю спеціаліста оглянути слюсарний станок і призначити експертизу щодо його технічного стану. Своє клопотання він мотивував тим, що побоюється, що згодом неполадки роботи станка можуть бути усунені заводом та він буде позбавлений можливості довести свої позовні вимоги.
Чи є таке звернення до суду початком цивільних процесуальних правовідносин? Які юридичні факти створюють цивільні процесуальні правовідносини? Чи можна забезпечувати докази у зазначений в заяві спосіб та до пред'явлення позовної заяви до суду?

6 а) Іваненко має намір звернутися до суду з позовом про захист авторських прав. У порядку забезпечення позову пін просив суд заборонити видавництву «Квант» видання його книги «Теоретична механіка». Суд задовольнив його заяву та постановив ухвалу.
Чи виникли у даному випадку цивільні процесуальні відносини, якщо так, то між ким? Визначте підставу та привід для виникнення цивільних процесуальних відносин.

б) Іваненко через 10 днів після забезпечення позову пред’явив відповідну позовну заяву до суду.
Хто є суб’єктами даних цивільних процесуальних відносин?
Визначте підстави та привід для виникнення даних правовідносин.
Зобразіть схематично цивільні процесуальні правовідносини у першому та другому випадках.

7. Петренко звернувся до суду з позовом до Сироти про визнання нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу будинку недійсним. У справі проводилась технічна експертиза будинку. Із заявою до суду звернулась громадянка Сирота, оскільки відчуженням будинку їй було завдано матеріальної шкоди, адже будинок є спільним майном подружжя. Нотаріус посвідчив цей договір без її згоди.
Визначте даний вид провадження та суб’єктів даної справи. Між ким склались цивільні процесуальні правовідносини, які підстави їх виникнення?

8. Кого із перерахованих осіб можна віднести до осіб, які беруть участь у справі?
- Половин - 15-ти років, який звернувся за захистом свого авторського права до суду;
- громадянин, якого визнано обмежено дієздатним внаслідок зловживання спиртними напоями, який звернувся за захистом прав та інтересів інших осіб;
гр. Груша – 14-ти років, в справі про відшкодування заподіяної ним шкоди;
представник наркологічного закладу, коли він звернувся за захистом прав та інтересів інших осіб.

9. Особа, яка отримала свідоцтво про право на заняття підприємницькою діяльністю у встановленому законом порядку, але ще не була зареєстрована у податковій адміністрації і не отримала печатку, має намір звернутись до суду.
Чи можна вважати, що вона володіє цивільною процесуальною правоздатністю та дієздатністю у повному обсязі?

10. Невесенко звернувся з позовом до держави про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, оскільки його будинок було пошкоджено під час військових навчань.
Чи може мати місце такий позов? Хто буде відповідачем у справі? Хто у даній справі може представляти інтереси держави? Чи наділяється держава цивільною процесуальною правоздатністю та дієздатністю?

Тема 4 Сторони в цивільному процесі
Питання семінарського заняття.
Сторони у цивільному процесі, їх процесуальні права та обов’язки.
Поняття належного та неналежного відповідача, варіанти його заміни.
Процесуальне правонаступництво. Порядок вступу до справи правонаступників.

Методичні рекомендації.
При підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу на процесуальний статус сторін у цивільному процесі, дискусійні питання щодо понять позивача та відповідача, визначити ознаки сторін, перш за все, їх матеріально-правову та процесуальну заінтересованість як позивача та відповідача, а також загальні та спеціальні права сторін. Більш детально слід вивчити питання співучасті сторін, процесуальні права та обов’язки співучасників (співпозивачів та співвідповідачів) та заміни неналежного відповідача.

Питання для самостійної роботи.
Кого із суб’єктів цивільного процесу відносять до сторін? Охарактеризуйте їх правовий статус.
Назвіть ознаки сторін, які відрізняють їх від інших суб'єктів цивільних правовідносин взагалі та осіб, які беруть участь у справі, зокрема.
хто може бути позивачем та відповідачем у суді?
чи може бути прокурор стороною в цивільному процесі? Обгрунтуйте свою точку зору.
Розкрийте процесуальні права та обов’язки сторін у цивільному процесі.
Які можуть бути наслідки недобросовісності користування сторонами процесуальними правами та невиконання покладених на них обов’язків?
Який процесуальний порядок зміни позивачем підстави рсдмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову?
Чи можна позивачеві одночасно змінити підставу та предмет позову? Обґрунтуйте свою точку зору.
Який процесуальний порядок визнання відповідачем позову повністю або частково, пред'явлення зустрічного позову?
Який процесуальний порядок укладення сторонами мирової угоди?
Що розуміють під поняттям «процесуальна співучасть»? Що є підставами для виникнення процесуальної співучасті?
Які види процесуальної співучасті Ви знаєте?
Розкрийте поняття «неналежний відповідач».
Які є підстави для заміни неналежного відповідача?
Які наслідки можуть виникнути, якщо суд притягне до участі іншого відповідача без згоди позивача?
Що таке процесуальне правонаступництво?
Які підстави для процесуального правонаступництва та його наслідки?
Який процесуальний порядок ведення справи в разі заміни неналежного відповідача?

Практичні завдання
1. Колосова Христина подала позов на Колосову Світлану і Колосову Катерину про визнання недійсним договору дарування житлового будинку. Позивачка зазначила, що на вимогу відповідачок, які є дочками і обіцяли не порушувати її права володіння і користування будинком, допомагати по веденню домашнього господарства, вона 17 березня 2011 р. уклала договір дарування їм будинку. Відповідачки не виконували своїх зобов’язань, створювали умови, за яких вона не могла проживати у будинку, залишали її без догляду в зимовий період. Посилаючись на те, що угоду вона уклала внаслідок помилки, позивачка просила задовольнити її вимоги.
Визначте коло осіб, які беруть участь у справі.

2.Водієм Захаровим на автомобілі, що належить АТП, була заподіяна шкода здоров’ю Старкова. За порадою адвоката потерпілий звернувся до суду з позовом на водія Захарова про відшкодування шкоди. У судовому засіданні суддя пояснив позивачу, що він подав позов на неналежного відповідача, бо належним відповідачем може виступити тільки АТП. На пропозицію суду про заміну неналежного відповідача позивач не дав своєї згоди. Тоді суд згідно зі ст.33 ЦПК притягнув до розгляду справи АТП як належного відповідача.
Чи правильно вчинив суд? Поясніть процесуальне становище співвідповідача за ст.33 ЦПК України. Як вирішуються в такому випадку питання, пов’язані з судовими витратами?

3. ЖЕО звернувся до суду з позовом на Симагіну про виселення, посилаючись на те, що після смерті наймачки однокімнатної квартири Лизунової там залишилася проживати відповідачка, яка доглядала за Лизуновою, та її дочка Ярпова (17 років). Як тимчасова мешканка Симагіна самостійного права на житлову площу не придбала і тому підлягає виселенню без надання їй іншого житла. У судовому засіданні Симагіна просила суд відмовити у задоволенні позову, оскільки ЖЕО є неналежним позивачем.
Як повинен діяти суд? Визначте коло осіб, які беруть участь у справі.

4. Вироком районного суду Гриценко був засуджений до позбавлення волі з конфіскацією майна. Вироком був задоволений позов м’ясокомбінату, на користь якого з Гриценка було відшкодовано 5 тис. грн. Дружина засудженого звернулася до суду з позовом про визнання права на телевізор та магнітофон та зняття з них арешту, вказуючи, що ці речі, включені у вирок в кримінальній справі, належать їй на праві приватної власності.
Визначте коло учасників у цій справі. Які види множинності осіб можуть бути на стороні відповідача?

5. Проскурін подав позов про виселення Скригіна з житлового будинку, що належав позивачеві, посилаючись на потребу в житловому приміщенні у зв’язку з одруженням сина і народженням онука. При розгляді справи у суді Проскурін помер. Сини померлого Віктор і Федір звернулися до суду з клопотанням допустити їх до участі у справі як співпозивачів.
Чи підлягає задоволенню клопотання братів Проскуріних? За яких умов правонаступники можуть бути допущені до участі в справі.

6.Паскевич, керуючи за дорученням автомобілем ВАЗ-2101, що належить його брату, в результаті створеної аварійної ситуації підлітком Косенко (15 років), який виїхав на велосипеді на проїжджу частину дороги, вчинив наїзд на автомобіль ГАЗ-24, що стояв біля аптекоуправління. Аптекоуправління звернулося до суду з позовом на Паскевича про відшкодування збитків. У судовому засіданні Паскевич заявив, що він є неналежним відповідачем і попросив притягти як відповідачів батьків неповнолітнього Косенко.
Визначте сторони у даній справі. Який порядок заміни неналежного відповідача в цивільному процесі?

7. Студент Колосов (17 років) звернувся до суду з позовом до ресторану „Кристал” про відшкодування 700 грн., посилаючись на те, що при відвідуванні ресторану він здав у роздягальню пальто, яке йому не повернули. Суддя запропонував Колосову переписати позовну заяву і співпозивачем указати кого-небудь із своїх батьків, мотивуючи тим, що Колесов є неповнолітнім.
Визначте склад осіб, які беруть участь у даній справі. Чи правомірні дії судді? Чи можуть брати участь у цій справі батьки Колосова?

Тема 5. Треті особи в цивільному судочинстві
Питання семінарського заняття.
Загальна характеристика третіх осіб у цивільному процесі.
Поняття та ознаки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Порядок вступу в справу.
Процесуальний порядок залучення до справи або вступу до справи третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Методичні рекомендації.
При вивченні третіх осіб у цивільному процесі студентам необхідно дослідити особливості інституту третіх осіб у цивільному процесі, з’ясувати їх відмінні ознаки від сторін, особливості участі у справі множинності осіб на стороні позивача або відповідача та третьої особи.
На семінарському занятті необхідно визначити процесуальне становище третіх осіб, особливості участі у процесі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору та третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, питання допуску до участі у справі третіх осіб без самостійних вимог, процесуальні дії суду щодо вступу до справи третіх осіб.

Питання для самостійної роботи.
Визначте процесуальні відмінності третіх осіб від сторони в цивільному процесі.
Який процесуальний статус третіх осіб у цивільному процесі?
Як саме третя особа може дізнатися про позов між сторонами та про те, що вона може вступити в процес?
Чи зобов’язаний суд у будь-якому разі залучити цо сті у справі третю особу без самостійних вимог, якщо позивач зазначив її у позовній заяві?
За яких обставин суд може відмовити третій особі у допуску до участі у справі? Який процесуальний порядок прийняття такого рішення суддею?
Чи вправі суд замінити третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, якщо ним буде встановлено, що вона є неналежною?
Охарактеризуйте процесуальні права та обов’язки третьої особи з самостійними вимогами.
Охарактеризуйте процесуальні права та обовєязки третьої особи без самостійних вимог.
Чи можна пред’явити зустрічний позов до третьої особи без самостійних вимог?
Чи можуть треті особи брати участь у наказному провадженні та заочному розгляді справи? Обґрунтуйте свою точку зору.

Практичні завдання
1. Савченко після смерті батька одержав у спадщину житловий будинок. У заповіті йшлося про те, що Савченко повинен передати у довічне користування одну кімнату цього будинку Шмадченко. Після прийняття спадщини Савченко подав позов про виселення з будинку наймачів Шкуренко і Зубова. У процесі судового розгляду Шмадченко звернулася до суду із заявою допустити її до участі у справі як третю особу, що не заявляє самостійних вимог, на стороні позивача.
Чи повинен суд задовольнити цю вимогу? Які є підстави у чинному законодавстві для участі у справі третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору?

2. У суді розглядався позов Мішиної до Юрченка про повернення з незаконного володіння телевізора. Після початку судового засідання до суду з позовом звернулася Кайданова. У позовній заяві вона зазначила, що спірний телевізор належить їй і просила допустити її до участі у справі. Суддя задовольнив цю вимогу, і Кайданова вступила у процес як третя особа, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. Однак у ході засідання після виступів сторін суддя відмовився надати можливість дати їй пояснення, мотивуючи це тим, що у неї інше процесуальне становище.
Чи законні такі дії судді?

3. Водій ТОВ «Кіпс» Шумов під час керування автомобілем вчинив дорожню аварію, внаслідок чого було пошкоджено автомобіль, що належав Котову. Котов.звернувся до суду з позовом проти ТОВ «Кіпс» про компенсацію шкоди. Суд притягнув до участі у справі Шумова як третю особу, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.
Чи правильні дії суду?

4. До суду з вимогою про поновлення на роботі звернулася Зотова. У позовній заяві вона зазначила, що заступник директора ВАТ «Сумська кондитерська фабрика» звільнив її з роботи без узгодження з профспілковим комітетом. Зотова наполягала на поновленні на роботі та виплаті їй заробітної плати за час вимушеного прогулу. Суд позов Зотової задовольнив, поновив її на роботі й стягнув з товариства суму заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Чи повинен був суд притягнути заступника директора товариства до участі у справі? Якими законодавчими актами регулюється це питання?

5. Дитячий клуб «Юність» подав до суду позов про відшкодування збитків, заподіяних 14-річним Камуровим, за розбиті вікна. Відповідачами у позовній заяві були зазначені батьки Камурова, однак у ході судового засідання вирішив притягнути Камурова до участі у справі як третю особу, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.
Чи законні такі дії суду?

6. До суду звернулася Шишкіна, яка у позовній заяві просила виселити з її квартири піднаймачок Серебровську і Золотухіну. Під час розгляду справи до суду звернувся Зарічний райвиконком м. Суми, у позовній заяві якого йшлося про допуск його у справу як третьої особи, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, оскільки Шишкіна без поважних причин тривалий час не проживає у квартирі і тому втратила право на житлову площу. Суд цю вимогу райвиконкому задовольнив.
Чи правильні дії суду?

7. У суді розглядався позов комерційного банку „Слобожанщина” на фізичну особу-підприємця Босакова, який не повернув раніше надану позику. Босаков у судовому засіданні пояснив, що він готовий погасити позику в рахунок будинку, який належить йому на праві власності. Проте в цей час до суду з позовом звернувся банк „Аваль”, який довів, що цей будинок відданий у заставу як зобов’язання за кредит, наданий ще раніше, що також не був повернутий в строк. Банк „Аваль” просив допустити його до участі у справі як третю особу, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору.
Як у такому разі повинен діяти суд?

Тема 6 Представництво у суді
Питання семінарського заняття.
Поняття та значення процесуального представництва.
Коло осіб, що можуть бути представниками у суді. Оформлення їх повноважень.
Адвокат як представник у суді.

Методичні рекомендації.
При вивченні даної теми слід звернути увагу на поняття представництва у суді, коло осіб, які можуть бути представниками та які не можуть бути представниками, види представництва та належне оформлення їх повноважень на участь у цивільній справі.
Також вивченню підлягає обсяг процесуальних прав та обов’язків, належних представникам у справі, також їх процесуальна правосуб’єктність.

Питання для самостійної роботи.
1.Охарактеризуйте інститут представництва в цивільному процесі.
2. Визначте зміст процесуальних правовідносин, у яких одним із суб’єктів виступає представник.
3. Надайте порівняльний аналіз підстав участі процесуального представника у цивільному та господарському процесах.
4. Визначте підмінні риси інституту представництва у цивільному процесі та його регламентацію законодавством про адвокатуру в Україні.
5. У чому полягає відмінність між поняттями «судове представництво», «представництво в суді» та «процесуальне представництво»?
6. Які види представництва Ви знаєте?
7. Хто може бути представником у цивільному процесі?
8. Як визначаються межі діяльності представника в цивільному процесі?
9. Які процесуальні права та обов’язки представника в суді?
10. Чи має прокурор процесуальний статус представника? Обґрунтуйте свою точку зору.
11. Існує поняття «гонорар адвоката», однак відсутнє поняття «гонорар представника». Поясніть чому?
12. Розкрийте процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб?
13. Чи можуть особи, які відповідно до закону захищають права та інтереси інших осіб (ст. 45 ЦПК), діяти через представника? Розкрийте це питання на конкретних прикладах.
14. Які процесуальні дії може вчиняти адвокат на підставі ордера та витягу з угоди?
15. Чи може адвокат на підставі ордера та витягу з угоди за відсутності сторони, інтереси якої він представляє, здійснювати права та виконувати обов’язки щодо розпорядження об’єктом спору?
16. Які підстави та порядок призначення або заміни законного представника судом при розгляді справи ?
17. Яке процесуальне становище особи, яка надає правову допомогу у цивільному процесі? Який документ стверджує повноваження цієї особи?
18. Чому адвокат не може представляти сторони з протилежними юридичними інтересами? Розкрийте це питання з точки зору цивільного процесу та Закону України «Про адвокатуру».
19. Чи може адвокат представляти інтереси юридичної особи в цивільному процесі? Які документи він має надати на підтвердження своїх повноважень?
20 Хто є законним представником у цивільному процесі? Як саме посвідчуються їхні повноваження?
21. За яких обставин представник може бути допитаний як свідок?

Практичні завдання
1. Стежко дав у позику своєму сусіду Шкурову 11 тис. грн. У зв’язку з тим, що Шкуров не повернув борг в строк, Стежко звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованої суми. Ведення справи він доручив Кречету, видав йому довіреність за таким змістом: „Я, Стежко І.І., доручаю Кречету А.П. ведення в суді справи про стягнення зі Шкурова С.М., 11 тис. грн.” У судовому засіданні відповідач заявив, що борг він повністю повернув, в підтвердження чого подав розписку, видану Стежком. На цій підставі представник позивача Кречет відмовився від позову. Суд постановив ухвалу про прийняття відмови від позову і закриття провадження в справі.
Чи законні дії суду? Визначте процесуальні повноваження представника.

2. Тесленко Галина подала позов на Тесленка Петра про стягнення аліментів на малолітнього сина. Суд встановив, що Тесленко Галина не досягла 18 років, зупинив провадження в справі і визнав за необхідне призначити їй піклувальника для ведення справи.
Чи правильне рішення суду? Визначте процесуальне становище Тесленко. Яким повинно бути рішення суду, якщо мати перебувала з відповідачем у фактичних шлюбних стосунках і подала позов про визнання батьківства і стягнення аліментів?

3. У розгляді справи за позовом Овсієнка до Кононенко про поділ будинку, що є їх спільною власністю, брав участь адвокат Михайленко. У судовому засіданні позивач був відсутнім. Михайленко від імені Овсієнка уклав мирову угоду з Кононенко, яка була визнана судом.
Овсієнко подав апеляційну скаргу, зазначивши, що адвокат уклав мирову угоду всупереч його бажанню.
Чи законні дії суду? Чи обгрунтована скарга позивача? Як оформлюються повноваження адвоката на ведення справи в суді?

4. АТ „Електроапаратура” подав позов на Старченка про стягнення 6 тис. грн. за заподіяну матеріальну шкоду. До судового засідання з’явився директор підприємства. Оскільки директор не подав довіреності, суд не допустив його до участі у справі і розгляд справи відклав. Наступного разу директор подав у суд довіреність на ведення справи за підписом свого заступника. Суд знову не допустив його до участі у справі, зазначивши в ухвалі, що заступник директора не вправі уповноважити свого керівника на ведення справи.
Чи правильні дії суду? Чи може керівник представляти і захищати інтереси свого підприємства в суді? Як оформлюються його повноваження?

5. Жарков видав довіреність на ведення справи адвокату Черняєву у зв’язку з відрядженням. Однак він прибув у судове засідання. Відповідач заявив клопотання про недопущення Жаркова до участі у справі, оскільки це доручено його адвокату Черняєву. Суд відмовив у задоволенні клопотання. У апеляційній скарзі відповідач зазначив, що суд порушив його права на захист, оскільки на стороні позивача виступили дві особи, а він захищався один.
Чи правильні дії суду? Чи обгрунтовані доводи відповідача?

Тема 7 Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Питання семінарського заняття.
Підстави участі у цивільному процесі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Звернення цих органів до суду з позовом на захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів інших осіб.
Дача висновку по справі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.Звернення прокурора до суду з позовною заявою на захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів інших осіб.
Процесуальні права та обов’язки прокурора в цивільній справі.
Участь прокурора в апеляційному та касаційному провадженні.

Методичні рекомендації.
Участь прокурора в цивільному процесі підлягає детальному дослідженню. При цьому необхідно вивчити не лише норми ЦПК України, присвячені участі прокурора в цивільній справі, але й відповідні норми Закону України «Про прокуратуру» та наказ Генеральної прокуратури. Представницька функція прокуратури, закріплена в Конституції України викликає ряд дискусій серед вчених, що підлягає врахуванню.
Також слід звернути увіагу на особливості участі у справі інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які звертаються до суду за захистом прав інших осіб, приділити увагу належному дослідженню судом висновків органів державної влади.

Питання для самостійної роботи.
Проаналізуйте ст. 121 Конституції України. Яке процесуальне становище займає прокурор у цивільному процесі?
Чи відрізняється процесуальне становище прокурора від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у цивільному процесі?
У яких категоріях цивільних справ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини може звертатися до суду?
Яке процесуальне становище займає прокурор у разі подання ним заяви до суду в інтересах інших осіб?
Які форми участі прокурора у цивільному процесі?
Які документи підтверджують повноваження прокурора у разі представництва ним інтересів держави?
Чим відрізняється процесуальне становище прокурора у цивільному процесі від процесуального становища органів державної влади та місцевого самоврядування?
Прокурор як представник має право відмови від позову чи має право відмови від поданої ним в інтересах іншої особи заяви?
Які обставини можуть бути підставою для відмови прокурора від поданої ним до суду заяви в інтересах інших осіб?
У чому полягає суть висновку, наданого органами державної влади та місцевого самоврядування, та яке його правове значення для суду при вирішенні справи?
Чи пов'язаний суд висновками органу державної влади та місцевого самоврядування при ухваленні рішення?
Яке процесуальне становище займають особа, яка визнається недієздатною, та орган опіки та піклування у справі про визнання фізичної особи недієздатною, якщо заява подана до суду членами її сім’ї?

Практичні завдання
1. Прокурор м. Суми подав в інтересах Сахарової С. позов на Ященко П. та ТОВ «Сузір’я» про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я. У позовній заяві прокурор зазначив, що Ященко П., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс їй удар кулаком, від чого вона впала на проїзджу частину дороги і потрапила під автомобіль, що належить ТОВ «Сузір’я», якою керував Гришко Т.
Чи є підстави для подачі прокурором позову? Охарактеризуйте процесуальне становище прокурора, що подав позов в інтересах інших осіб.

2. Прокурор району звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі Авдюкової, яка працювала на ЗАТ «Дніпро» і була звільнена за скороченням штатів. У заяві він зазначив, що Авдюкова мала переважне право перед іншими робітниками залишитися на роботі. У неї був тривалий стаж роботи на цьому підприємстві, крім того, вона підвищувала професійну кваліфікацію (Авдюкова була студенткою 3-го курсу заочного відділення політехнічного інституту).
Під час судового розгляду прокурор відмовився від підтримання позовних вимог.
Чи має право прокурор, який подав позов, відмовитися від нього? Які наслідки має відмова прокурора підтримати поданий ним позов?

3. При розгляді справи щодо заяви прокурора району на Єршова про позбавлення батьківських прав прокурор у судове засідання не з’явився. Суд ухвалив про розгляд справи без участі прокурора. Проте під час судових дебатів до залу судового засідання з’явився помічник прокурора і заявив, що він буде брати участь у подальшому розгляді справи. Суд залишив заяву помічника без задоволення, посилаючись на те, що, по-перше, заява подана прокурором району і підтримати думку він може тільки особисто, по-друге, помічник прокурора спізнився у судове засідання і не зможе дати обґрунтований висновок у справі.
Чи правильно вчинив суд?

4. Прокурор району подав позов про поновлення Ковальової на роботі і стягнення на її користь заробітної плати за час вимушеного прогулу. При розгляді справи у суді Ковальова і представник відповідача уклали мирову угоду і попросили суд визнати її. У судовому засіданні прокурор виступив проти визнання судом мирової угоди, посилаючись на те, що він не брав участі в укладанні цієї угоди, хоча і подав позов в інтересах Ковальової.
Яке процесуальне становище прокурора, що подав позов в інтересах інших осіб? Сформулюйте думку прокурора щодо питання про можливість визнання мирової угоди.

5. Прокурор району подав позов на Іванова про відшкодування 8 тис. грн. на користь КСП „Ранок”. У судове засідання прокурор не з’явився. Суд відклав розгляд справи і виніс ухвалу про необхідність участі прокурора у даній справі.
У призначений час для участі у судовому засіданні, прибув помічник прокурора району. Суд знову відклав слухання справи і вимагав явки у судове засідання прокурора району, посилаючись в ухвалі на те, що саме він подав позов і тому повинен особисто підтримати позовні вимоги.
Чи правильні дії суду?

6. Петров подав позов на Петрову про передачу йому на виховання їх дворічної дочки. При проведенні попереднього судового засідання суддя вирішив притягнути до участі у справі орган опіки і піклування.
Чи правильні дії судді? В яких випадках закон передбачає обов’язкову участь у справі органів державної влади при розгляді спорів, що виникають із шлюбно-сімейних правовідносин, і яка мета їх участі?

7. Дитячий будинок звернувся до суду із заявою про позбавлення батьківських прав Зозулі щодо її дочки, яка виховувалася в цьому будинку. Суддя відмовив у відкритті провадження у справі на підставі того, що дитячий будинок не може бути позивачем, оскільки юридично не зацікавлений у результатах справи.
Хто має право звернутися з позовом про позбавлення батьківських прав? Які наслідки відмови від позову особи, яка звернулася до суду з позовом в інтересах іншої особи?

Змістовний модуль 2

Тема 8 Процесуальні строки
Питання семінарського заняття.
Поняття процесуальних строків.
Строки, встановлені законом та строки, встановлені судом.
Наслідки пропуску процесуальних строків.

Методичні рекомендації.
При підготовці до даної теми необхідно звернути увагу на поняття та види процесуальних строків у цивільному процесі, їх значення для осбі, які беруть участь у справі, наслідки їх пропуску.
Вивчення питання процесуальних строків має практичний характер, адже використані студентами знання напряму залежать від вміння застосувати їх при вирішенні питань своєчасного звернення з апеляційними та касаційними скаргами, визначення поважних причин для поновлення пропущених процесуальних строків.

Питання для самостійної роботи.
Що таке процесуальні строки?
Які види процесуальних строків? Розкрийте їх класифікацію та дайте характеристику.
Який процесуальний порядок встановлення судом строків, у межах яких вчиняються процесуальні дії?
Який порядок обчислення процесуальних строків?
Який порядок перебігу процесуальних строків?
Який механізм обчислення закінчення процесуальних строків?
Як співвідносяться поняття «закінчення процесуальних строків» та «зупинення процесуальних строків»?
Які наслідки пропущення процесуальних строків?
Який порядок поновлення та продовження процесуальних строків?
Які обов’язки лежать на сторонах у разі поновлення та продовження процесуальних строків?
Як співвідноситься зупинення процесуальних строків із зупиненням провадження у справі?
Розкрийте порядок відновлення провадження у справі у разі його зупинення. Які наслідки виникають з дня відновлення провадження у справі щодо процесуальних строків?
Що означає термін «розумний строк», який має місце у нормах ЦПК?

Практичні завдання
1.12 жовтня 2011 р. судом була розглянута справа за позовом Шапошникова на Яковлева про виселення через неможливість сумісного з ним проживання. Резолютивну частину рішення про задоволення позову суд оголосив одразу, а повне мотивоване рішення - тільки через п’ять днів.
27 жовтня 2011 р. відповідач звернувся до районного суду із апеляційною скаргою, в якій зазначив на необгрунтованість рішення.
Суддя-доповідач апеляційного суду відмовив у прийнятті апеляційної скарги, посилаючись на пропуск відповідачем строку на оскарження рішення.
Чи правильні дії судді? Які строки належать до процесуальних, а які - до службових? Зазначте порядок поновлення пропущених строків.

2. Апеляційний суд відмовив Петрову у прийнятті апеляційної скарги тому, що ним був пропущений встановлений законом 10-денний строк на подачу апеляційної скарги. Петров звернувся з касаційною скаргою до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, в якій просив скасувати ухвалу апеляційного суду про відмову у прийнятті апеляційної скарги. У касаційній скарзі Петров зазначив, що останній день звернення з апеляційною скаргою припав на неробочий день (суботу) і не повинен бути зарахований. Останнім днем строку на оскарження треба вважати понеділок, саме тоді він і звернувся з апеляційною скаргою.
Про зазначені обставини Петров забув зазначити у апеляційній скарзі, вважаючи, що судом це буде враховано й без нього.
Чи має бути задоволена касаційна скарга Петрова?

3. Суд постановив рішення про відмову Гиренку у позові про поновлення на роботі. Через два дні Гиренко був збитий автомобілем і в тяжкому стані потрапив до лікарні, де знаходився на лікуванні два місяці. Після того Гиренко звернувся до адвоката за порадою щодо питання про можливість оскарження судового рішення.
Якою має бути відповідь адвоката. Чи відрізняється продовження процесуального строку від його поновлення? Укажіть наслідки пропуску процесуальних і службових строків?

Васько В.Л. подала апеляційну скаргу на рішення суду, яке було ухвалене 10 вересня 2011 р. Скаргу було подано через 20 днів після проголошення рішення суду. Подача апеляційної скарги із запізненням зумовлена тим, що Васько В.Л. змогла ознайомитися із повним текстом (мотивувальною частиною) судового рішення лише через 10 днів після закінчення розгляду справи. Суддя відмовив у прийнятті апеляційної скарги у зв’язку із пропуском строку, мотивуючи відмову тим, що резолютивна частина рішення була проголошена у тому самому засіданні, у якому закінчився розгляд справи.
Чи правомірні дії суду? Які докази потрібно подати Васько В.Л. щодо поважності пропуску строку на подання апеля ційної скарги?

5. При розгляді справи за позовом Іваничко М.Т. до Лисенка В.Д. про стягнення аліментів відповідачем було заявлено зустрічний позов про оспорювання батьківства. На клопотання відповідача суд призначив генетичну експертизу, висновок за якою він отримав через півроку.
Чи допустив суд порушення процесуальних строків? Дайте відповідь як саме мав діяти суддя, коли розглядалася справа про стягнення аліментів, яка згідно зі ст. 157 ЦПК має бути розглянута протягом розумного строку, а саме - одного місяця. Визначте критерії розумності строку розгляду справи?

Тема 9 Судові витрати.
Питання семінарського заняття.
1. Поняття судових витрат.
2. Судовий збір. Ціна позову.
3. Витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду.
4. Витрати на правову допомогу.

Методичні рекомендації.
Для вивченні даної теми необхідно звернутися до положень Закону України «Про судовий збір» та норм ЦПК України. При цьому слід детально розібрати поняття та види судових витрат, судового збору, ціни позову та правильне визначення її позивачем, категорії осіб, звільнених від сплати судового збору, порядок сплати судового збору та розподіл витрат між сторонами.

Питання для самостійної роботи.
Розкрийте поняття «судові витрати».
Що таке судовий збір? Хто його сплачує та в якому розмірі? Хто звільнений від сплати судового збору?
Якими нормативно-правовими актами регулюється питання витрат на правову допомогу? Які граничні розміри компенсації витрат на правову допомогу передбачено в чинному законодавстві? Чи може розмір компенсації витрат на правову допомогу перевищувати ціну позову? Які фактори впливають на формування розміру компенсації витрат на правову допомогу?
Яким чином визначається ціна позову?
Як співвідносяться поняття «ціна позову» та «судовий збір»?
Які наслідки будуть в разі неправильного визначення позивачем ціни позову?
Які наслідки будуть щодо сплати судового збору в разі збільшення чи зменшення розміру позовних вимог або пред'явлення нових позовних вимог?
Розкрийте поняття «відстрочка» та «розстрочка» судових витрат.
Яка процедура сплати судових витрат? Які судові витрати позивач зобов'язаний сплатити до початку розгляду справи в суді? Які судові витрати сплачуються лише після проведення відповідних процесуальних дій?
Як розраховуються такі витрати:
а) витрати сторін та їх представників, пов'язані з явкою до суду;
б) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз;
в) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.
14. Розкрийте механізм розподілу судових витрат між сторонами.
15- Яким чином розподіляються судові витрати у разі відмови від позову і укладення мирової угоди?
16. Чи має право суд звільнити позивача від сплати судового збору при зверненні до суду?
Чи повинні особи, у інтересах яких пред'явлено позов суб'єктами, передбаченими у ст. 45 ЦПК, у разі відмови їх від заявлених вимог чи зміни вимог сплачувати судові витрати при продовженні розгляду справи та вирішенні вимоги у первісному обсязі?
Чи може суд відстрочити або розстрочити сплату судового збору при збільшенні позивачем ціни позову?
Чи може друга сторона спору оскаржити у апеляційному порядку ухвалу суду про відстрочку (розстрочку) сплати судового збору або звільнення від сплати інших судових витрат щодо однієї із сторін?
Чи звільняються органи, що звертаються до суду за захистом державних чи суспільних інтересів, від сплати судового збору при поданні апеляційної (касаційної) скарги?
Якщо рішення оскаржується лише в частині судових витрат, який судовий збір при поданні апеляційної скарги має сплатити особа?
Проаналізуйте ч. 2 ст. 84 ЦПК. Яким нормативним актом визначається граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу?

Практичні завдання
1. Смирнов подав позов про зменшення розміру аліментів на 300 грн. щомісячно, які він сплачує за виконавчим листом на двох малолітніх дітей. Його заробітна плата після усіх стягнень складає 950 грн.
Визначте розмір судового збору.

Аушева звернулася до суду з позовом про стягнення боргу за договором позики в сумі 5000 грн. У доповненнях до позовної заяви вона просила суд стягнути на її користь витрати на допомогу адвоката, який здійснював представництво її інтересів у суді в розмірі 1500 грн. Як додаток до доповненої позовної заяви Аушева надала суду договір між нею та адвокатом про надання правової допомоги, в тексті якого зазначалося про необхідність сплати за надані адвокатські послуги в сумі 1500 грн.
Суд позовні вимоги Аушевої задовольнив, а у стягненні витрат на допомогу адвоката відмовив.
Чи правильно вчинив суд? Чи підлягають стягненню зазначені судові витрати?

3. Кириленко подала позов на Уланових про виселення з будинку, який належить їй на праві приватної власності у порядку спадкування, посилаючись на необхідність особистого проживання в ньому.
Справа судами розглядалася неодноразово. Новим рішенням судової палати в цивільних справах Сумського апеляційного суду позов задоволено. У касаційній скарзі відповідачі просили скасувати це рішення і закрити провадження в справі, посилаючись на те, що вони позов визнали повністю, тому не було необхідності ухвалювати рішення і стягувати з них на користь Кириленко судові витрати.
Яке рішення повинен прийняти суд? Хто звільняється від сплати судових витрат?

4. Позивач подав позов про стягнення з відповідача 6600 грн. Суд задовольнив позов частково у розмірі 5800 грн. За клопотанням обох сторін була проведена судова експертиза, вартість якої склала 1200 грн.
Як мають розподілитися судові витрати між сторонами?

5. Шаповалова звернулася до суду з позовом про стягнення з Кашлая аліментів на двох дітей. Справа була призначена до розгляду на 20 травня 2011 р.
У зазначений строк відповідач не з’явився до судового засідання, хоча повістку отримав. Крім того, товариство з обмеженою відповідальністю „Лідер”, де працює Кашлай, не виконало вимог суду надати довідку про заробітну плату відповідача. Суд відклав розгляд справи і викликав відповідача для дачі особистих пояснень, однак Кашлай у судове засідання не з’явився. Довідка про розмір його заробітної плати до суду не надійшла.
Яких заходів має вжити суд? Чи можливо в даному випадку накладення штрафу?

Тема 10 Цивільна юрисдикція
Питання семінарського заняття.
1. Поняття підвідомчості справ суду.
2. Види підвідомчості.
3. Наслідки порушення правил юрисдикції цивільних справ суду.

Методичні рекомендації.
При підготовці до цієї теми слід враховувати спірність думок науковців щодо розмежування понять «компетенція», «юрисдикція», «підвідомчість», а також дискусійні питання визначення підвідомчості між судом загальної юрисдикції, адміністративними та господарськими судами.
При підготовці до занять з цієї теми слід засвоїти , що за допомогою правових норм про підвідомчість цивільні справи та інші правові вимоги розподіляються між судовою та іншими формами захисту права.

Питання для самостійної роботи.
Визначте, які справи розглядаються судом у порядку цивільного судочинства, та зробіть порівняльну таблицю щодо підвідомчості справ адміністративним, господарським судам та судам, які розглядають кримінальні справи.
За яких обставин компетенцію суду у порядку цивільного судочинства може бути розширено чи звужено?
Як співвідносяться поняття «різні види судочинства» та «різні види проваджень у цивільному судочинстві»?
Чи можливе об'єднання вимог, які належать до різних видів провадження?
Який порядок передання спору на розгляд третейського суду?
Які справи не підвідомчі третейським судам?
Які переваги та недоліки розгляду справ третейським судом?
Розкрийте поняття підвідомчості і його співвідношення з компетенцією.
За якими критеріями визначається підвідомчість позовних справ судам загальної юрисдикції?
Які критерії покладено в основу розмежування компетенції суду загальної юрисдикції та адміністративного суду щодо розгляду цивільних справ?
Які критерії покладено в основу розмежування компетенції суду загальної юрисдикції та господарського суду щодо розгляду цивільних справ?
Які критерії розмежування справ, що належать до цивільного та кримінального судочинства?
Які критерії розмежування справ між судами загальної юрисдикції та спеціалізованими судами?
У чому полягає відмінність підвідомчості (компетенції, юрисдикції) від підсудності?
Які критерії розмежування встановлення юридичних фактів у порядку позовного та окремого проваджень?
Чи можна роз'єднувати в окремі провадження первісним та зустрічний позови?

Практичні завдання
1. Студент Сумського аграрного університету Кубко займався у науковій бібліотеці ім.Н.Крупської. В цей період часу він вирвав з рідкої книги кілька сторінок та поклав їх до свого зошита з конспектами. Під час повернення книги це було виявлено. За фактом псування книги працівники бібліотеки склали акт.
Директор бібліотеки дізнавшись місце навчання Кубко та не порадившись з юристом, направила головному бухгалтеру Сумського аграрного університету акт псування книги та заяву про утримання зі стипендії Кубка вартості книги у десятикратному розмірі.
Яку консультацію щодо форми захисту права бібліотеки має дати адвокат при зверненні до нього представників бібліотеки?

2. Паскевич звернувся до суду з позовною заявою проти АО „Селмі” про внесення виправлень у трудову книжку у зв’язку з тим, що його звільнили з підприємства згідно з наказом від 10 жовтня 2011 р., а фактичний розрахунок і видачу трудової книжки було здійснено тільки від 9 листопада 2011 р. Одночасно Паскевич заявив вимогу про стягнення компенсації за невикористану відпустку за 2011 р. та заробітної плати за час вимушеного прогулу з 10 жовтня по 9 листопада 2011 р., тому що затримання видачі трудової книжки перешкодило вступові на іншу роботу.
Які з зазначених вимог підвідомчі суду? Визначте підвідомчість справ, що виникають із трудових правовідносин.

3. Клименко отримала від сестри цінну посилку. Після її відкриття виявилося, що всі надіслані речі зіпсовані.
Вона звернулася до адвоката з проханням захистити її порушене право та стягнути з поштового відділення вартість посилки.
Яку консультацію має дати адвокат щодо захист у права Клименко?

4. Суддя Зарічного районного суду був звільнений з роботи за прогул. Суддя звернувся до апеляційного суду Сумської області з позовом про поновлення на роботі.
Які суди розглядають та вирішують справи про поновлення на роботі суддів?

5. Після розірвання шлюбу Дягілев та його колишня дружина поділили пайовий внесок і двокімнатну квартиру. Через рік Дягілева знову одружилася, зареєструвавшись до нового чоловіка, після чого вона вибула зі складу членів ЖБК. Загальні збори ЖБК „Райдуга” відмовили Дягілеву в наданні звільненої кімнати, запропонувавши переїхати в однокімнатну квартиру, а коли він відмовився, цю квартиру було надано Петрову. Дягілев звернувся до суду для захисту своїх прав.
Визначте підвідомчість цієї категорії справ. Які спори між громадянами та ЖБК підвідомчі суду?

6. Фетісова подала позов на виконком Сумської міської Ради про надання житлового приміщення. У позовній заяві вона зазначила, що після обрання суддею проживала з дочкою у гуртожитку, і міськвиконком не забезпечив її протягом шести місяців житлом, як це передбачено законом України „Про статус суддів”. Посилаючись на ці обставини, позивачка просила зобов’язати відповідача надати їй двокімнатну квартиру.
Рішенням суду позов був задоволений. У апеляційній скарзі виконком Сумської міської ради просив скасувати рішення, посилаючись на те, що ця справа непідвідомча суду.
Чи обгрунтовані вимоги міськвиконкому?

Тема 11 Підсудність цивільних справ
Питання семінарського заняття.
Поняття підсудності цивільних справ.
Види підсудності.
Наслідки порушення правил підсудності.
Недопустимість спорів про підсудність.

Методичні рекомендації.
При вивченні питання «підсудності» необхідно розрізняти декілька значень цього поняття та їх зміст, визначити види підсудності, а також наслідки порушення позивачем правил підсудності та можливі варіанти забезпечення дотримання правил підсудності.

Питання для самостійної роботи.
1.Що таке підсудність? Які види підсудності Ви знаєте?
2. Який порядок визначення підсудності справ, у яких однією із сторін є суд або суддя?
3. Які справи підсудні апеляційному суду по першій інстанції?
4. В яких випадках підсудність визначається за вибором позивача?
5. Розкрийте питання виключної підсудності.
6. Які наслідки порушення правил підсудності?
7. Чи є порушення правил підсудності підставою для скасування судового рішення?
8. За яких обставин суд передає справу на розгляд іншому суду? Яка процедура передання справи на розгляд іншому суду?
9. Чи є обов’язковим для суду клопотання відповідача про передачу справи до іншого суду за місцем проживання, якщо раніше його місце проживання не було відоме?
10. Чи вважається, що справа вже розглядається судом (ч. 4 ст. 116 ЦПК), якщо мало місце попереднє судове засідання?

Практичні завдання
1. Романчук звернулася до Зарічного районного суду м. Суми з позовом про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на малолітню дитину з Вестова. Суддя надіслав позовну заяву у Охтирський міський суд за місцем проживання відповідача для розгляду справи по суті, посилаючись на те, що позов подано з порушенням правил про підсудність.
Чи правильні дії судді? Який вид підсудності встановлено для цієї категорії справ?

2. Федорова, яка мешкає у м. Суми, звернулася до Ковпаківського районного суду з позовом про визнання батьківства та стягнення аліментів з Грибанова, що мешкає у м. Запоріжжі. Ковпаківський районний суд надіслав справу на розгляд у Дніпровський районний суд м. Запоріжжя, посилаючись на те, що позивачка у засіданні суду заявила клопотання про передачу справи на розгляд за місцем проживання відповідача. Дніпровський районний суд м. Запоріжжя відмовив у прийнятті цієї справи в провадження, мотивуючи відмову тим, що справу доцільніше розглянути Ковпаківським районним судом м. Суми і надіслав її до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ для вирішення питання про місце розгляду справи.
Які помилки допущені судами?

3.Воробйова продала свій будинок, який знаходиться у м. Краснопілля Сумської області, та виїхала до батьків до м. Харкова на постійне проживання. При розрахунку за будинок Фролов не додав Воробйовій певну суму коштів і видав розписку про погашення боргу через чотири місяці. Зайнявши із сім’єю будинок, Фролов виїхав у довгострокове відрядження до м. Сімферополя. Після закінчення строку сплати Воробйова вирішила звернутися до суду з позовом про стягнення з Фролова заборгованої суми.
До якого суду може звернутися Воробйова з цим позовом? Визначте вид підсудності.

4. Резніченко звернувся до суду за місцем проживання з позовом на автопідприємство про компенсацію шкоди, заподіяної каліцтвом. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що такі справи розглядаються судами за місцем заподіяння шкоди.
Чи правильні дії суду? До якого суду може звернутися Резніченко з цим позовом?

5. Зотова подала позов на Зотова про розірвання шлюбу і стягнення аліментів. Зотов, у свою чергу, подав зустрічний позов про поділ майна. Зустрічний позов був прийнятий суддею.
Не погодившись з ухвалою судді про прийняття зустрічного позову, Зотова звернулася до апеляційного суду зі скаргою, в якій просила про передачу справи до іншого суду для розгляду по першій інстанції.
Чи підлягає скарга Зотової задоволенню? Чи може голова обласного суду витребувати цивільну справу з районного суду? Який порядок передачі справ із одного до іншого суду передбачено чинним законодавством?

6. Вербицький, мешканець м. Львова, під час перебування у відрядженні у м. Харкові був травмований автомобілем Кременчуцького нафтопереробного заводу.
Вербицький звернувся до районного суду м. Харкова з позовом про компенсацію шкоди до Кременчуцького нафтопереробного заводу
Суддя відмовив у відкритті провадження у справі і порадив Вербицькому звернутися до суду за місцем розташування органу управління Кременчуцького нафтопереробного заводу.
Чи правильні дії суду? До якого суду може звернутися Вербицький? Визначте підсудність цієї категорії справ.

Тема 12 Судові виклики та повідомлення
Самостійна робота.
Питання семінарського заняття.
Поняття судових викликів і повідомлень та їх види. Зміст судової повістки та строки її вручення.
Способи та порядок вручення судових повісток та повідомлень.

Методичні рекомендації.
При вивченні теми необхідно з’ясувати, яким чином особи, які беруть участь у справі, а також інші учасники процесу, мають бути повідомлені судом про час і місце судового засідання, які наслідки неявки в судове засідання та які існують способи вручення судової повістки.

Питання для самостійної роботи.
Чи можна вважати належним повідомленням учасники процесу про дату судового засідання через електронну пошту?
Чи можна вважати належним повідомленням учасники процесу про дату судового засідання при допомозі факсу?
Чи можна повідомляти відповідача про виклик до суду через оголошення в пресі? Через які засоби інформації здійснюється таке повідомлення та яким актом регламентується ці питання.
У яких категоріях справ відповідачі та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються через оголошення у пресі?
Чи можна вважати належним повідомленням про розгляд справи судом касаційної інстанції, якщо судова повістка таким особам не направляється, а лише на сайті Верховного Суду України існує інформація про розгляд справ цим судом?
Чи належать витрати про повідомлення відповідача через засоби масової інформації до судових витрат? Чи може суд з власної ініціативи робити таке оголошення? Хто має оплачувати такі витрати та який порядок їх сплати?
Чи зобов'язаний суд зазначати у судовій повістці форму проведення судового засідання – закрите чи відкрите? Яке значення має ця інформація для сторін?
Як саме повідомляється та запрошується до участі у справі прокурор? Які наслідки настануть для прокурора у разі неявки у судове засідання без поважних причин?
Чи означає належне повідомлення відповідної особи про розгляд справи у суді, якщо повістка вручалась відповідній службовій особі?

Практичні завдання
1. У районному суді м. Суми розглядалася справа за позовом гр. Петрової про стягнення аліментів з Петрова Позивачка у заяві вказала своє місце проживання, але повістки повертались із зазначенням, що вона за вказаною у заяві адресою не проживає. Відповідач пред’явив позов про оспорювання батьківства. Суд залишив заяву Петрової без розгляду. Вона подала апеляційну скаргу на ухвалу суду та мотивувала її тим, що вона не повідомляла суд про зміну своєї адреси, оскільки у своїй позовній заяві просила слухати справу за її відсутності.
Визначте, правомірність дій Петрової та суду?

2. У районному суді м. Суми розглядалася справа за позовом Васильєвої про поновлення на роботі. Оскільки це трудовий спір, суд вирішив з метою його найшвидшого розгляду вручити судову повістку позивачці через кур’єра. Коли кур’єр прийшов за адресою проживання позивачки, то вона була відсутня, тому судова повістка була вручена під розписку її матері. Васильєва в судове засідання не з’явилася. Суд вважав, що він належним чином повідомив позивачку про розгляд справи, але вона зловживає своїми правами, тому залишив її заяву без розгляду.
Васильєва отримавши поштою ухвалу суду, подала апеляційну скаргу, у якій зазначила, що вона не була належним чином повідомлена. Про те, що повістку для неї отримала її матір вона вперше почула у суді. Кур’єр суду не повинен був вручати повістку матері, тому що вона похилого віку, їй 80 років і вона нічого не пам’ятає.
Чи мало місце порушення порядку вручення повістки?

3. Районним судом м. Суми у заочному розгляді було розглянуто справу за позовом Ваксюти до Іванова про встановлення батьківства. Рішенням суду позов був задоволений. Заочне рішення суд надіслав відповідачу. Після його отримання відповідач з’явився до суду для ознайомлення із матеріалами справи. Ним було встановлено, що у справі мала місце розписка, але на ній був не його підпис. Він подав заяву до суду про перегляд цього рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, оскільки заочне рішення ухвалювалося з урахуванням наявності розписки, де було підроблено його підпис. Суддя відмовив у задоволенні цієї заяви, оскільки вона була необгрунтованою.
Проаналізуйте ст. 224 ЦПК. Чи можна вважати, що Іванов був належним чином повідомлений про розгляд справи? Чи були у суду підстави ухвалювати заочне рішення?
Чи може Іванов відповідно до пунктів 3, 4 ч. 1 ст. 229 ЦПК звертатися до суду про перегляд заочного рішення, якщо йдеться не про поважність причин його неявки у судове засідання, а про підробку його підпису на розписці.

4. Гр. Шевченко отримав від суду повістку про розгляд справи. У повістці було зазначено, що він повторно викликається до суду як свідок, але не вказано, де слухатиметься справа. Тому він з’явився до суду, найменування та адреса якого були зазначені у повістці. Але після довгих пошуків, оскільки на дошці оголошень не було інформації про слухання справи, він встановив, що справа слухається на виїзному судовому засіданні.
Які наслідки настануть для Шевченка, якщо він повторно не з’явився до суду? Чи є поважною причиною те, що у повістці не було зазначено місце, де слухатиметься справа? Чи має така інформація зазначатися у судовій повістці?

Тема 13 Заходи процесуального примусу

Питання семінарського заняття.
Поняття заходів процесуального примусу, підстави їх застосування та види.
Порядок застосування окремих заходів процесуального примусу.

Методичні рекомендації.
Вивчаючи заходи процесуального примусу, слід детально розглянути кожен захід процесуального примусу, що може бути застосований до учасників цивільного процесу, підстави його застосування, а також порядок застосування заходів процесуального примусу.

Питання для самостійної роботи.
Чим зумовлена необхідність закріплення та застосування заходів процесуального примусу до учасників цивільного процесу?
Чи може застосовувати заходи процесуального примусу до учасників цивільного процесу судовий розпорядник?
На підставі яких процесуальних актів здійснюються заходи процесуального примусу? Проаналізуйте їх зміст та форму.
До кого із учасників цивільного процесу може застосовуватися такий захід процесуального примусу, як привід?
Які підстави тимчасового вилучення речових та письмових доказів для дослідження їх судом?
Яка процедура тимчасового вилучення доказів та ким здійснюється таке вилучення доказів?
Чи не буде порушенням конституційного принципу примусове вилучення доказу, який знаходиться у житлі особи?

Практичні завдання
1. Районним судом м. Суми розглядалася цивільна справа про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини. Відповідач неетично повів себе у судовому засіданні. Суддя видалив його із залу судового засідання, розглянув справу за його відсутності та ухвалив рішення, яким задовольнив позов, хоча відповідач був проти розірвання шлюбу. Місцем проживання дитини визначив проживання з матір’ю. Визначте правомірність дій суду.

2. Районним судом м. Суми розглядалася справа про стягнення аліментів із Бойка. Відповідач ухилявся від явки у судове засідання, змінював місце свого проживання. Суд оголосив його розшук. Після того як він був розшуканий, суддя постановив ухвалу про доставку його до суду приводом.
Визначте правомірність дій суду? Чи може, така справа бути розглянута у заочному провадженні? Якщо так, то за яких умов?

3. Суддя постановив ухвалу про вилучення доказів для тимчасового їх дослідження судом. Таку ухвалу було надіслано на виконання державному виконавцеві. Останній відмовився її виконувати та послався на те, що ні згідно з ЦПК, ні згідно із Законом України «Про виконавче провадження» до його компетенції не належить виконання таких ухвал. Він повернув ухвалу без виконання назад до суду.
Визначте правомірність дій суду та державного виконавця.

4. Суддя постановив ухвалу про вилучення доказів для їх тимчасового дослідження судом. Таку ухвалу було надіслано на виконання до органів внутрішніх справ, а копію - особі, у якої мали бути вилучені докази. Коли представник органу внутрішніх справ з’явився для вилучення доказу, особи, яка мала видати цей доказ, не було на місці. Працівник органу внутрішніх справ запросив двох свідків - понятих, зламав двері та проник у житло, з якого вилучив доказ, зазначений в ухвалі суду.
Визначте правомірність дій представника органу внутрішніх справ.
Який акт регламентує процедуру вилучення доказів для тимчасового їх дослідження судом?

5. Розглядаючи справу за позовом Смітюх. до Євтушенка про встановлення батьківства, суд як свідка викликав сестру Євтушенка – Звягінець.
Свідок не з’явилася у судове засідання та повідомила суд, що вона вагітна та не хоче хвилюватися, оскільки це може вплинути на стан її здоров’я.
Суд постановив ухвалу про її привід через органи внутрішніх справ.
Визначте правомірність дій суду.

6. Під час розгляду справи про розподіл спадкового майна відповідачі-спадкоємці порушували порядок у залі судового засідання, нецензурно висловлювалися на адресу позивача, не реагували на зауваження головуючого.
Головуючий зробив їм попередження.
Які подальші заходи може застосувати суд, якщо дане попередження не вплине на поведінку відповідачів?

7. Районним судом м. Суми розглядалася справа про встановлення батьківства. Експерта було запрошено у судове засідання, завчасно повідомлено, проте він не з’явився до суду та не повідомив суд про причини своєї неявки.
Які заходи процесуального примусу може бути застосовано до експерта?

8. У районному суді м. Суми розглядалася цивільна справа про визнання заповіту недійсним. Підставами позову була підробка підпису заповідача його піклувальником. Суд звернувся із запитом до нотаріуса про направлення на адресу суду заповіту для його дослідження судом. Нотаріус відмовив суду у наданні такого доказу.
Чи може суд вилучити цей доказ у нотаріуса для дослідження його судом? Визначте правомірність дій нотаріуса та суду?

Тема 14 Докази
Питання семінарського заняття.
1. Поняття судового доказування в цивільних справах.
2. Процес судового доказування та його елементи.
3. Судові докази та засоби доказування. Класифікація доказів.
4. Предмет доказування. Межі доказування. Факти, що не підлягають доказуванню.
3. Належність та допустимість доказів. Достовірність та достатність доказів.

Методичні рекомендації.
За темою «Докази» на семінарському занятті проводиться усний колоквіум. Для підготовки до колоквіума необхідно засвоїти не лише учбову літературу, але й монографічні видання, присвячені доказам та доказуванню як українських вчених –процесуалістів, так і вчених-процесуалістів РФ.
Підлягають зясуванню поняття доказування, доведення, доказів, засобів доказування та їх співвідношення між собою, види доказів та засобів доказування, питання належності та допустимості доказів та їх оцінка судом.
Студентам необхідно звернути увагу на правильне визначення предмету доказування в кожній цивільній справі та меж доказування, їх співвідношення з предметом доведення.
Також слід вивчити елементи процесу доказування та його етапи, особливу увагу приділити оцінці доказів, її критеріям, видам та змісту.

Питання для самостійної роботи.
Як співвідносяться поняття «докази» та «доводи», «засоби доказування» та «засоби доведення»?
Як співвідносяться терміни «доказування», «засіб доказування» та «докази»?
Що є доказами у справі? Проаналізуйте різні види доказів.Назвіть ознаки засобів доказування. Що є предметом доказування?
Чи є перелік засобів доказування, передбачений у ч. 2 ст. 57 ЦПК, вичерпним? Аргументуйте свою відповідь. Які дії суду, якщо при розгляді справи будуть надані засоби доказування, які не передбачені у ч. 2 ст.57 ЦПК?
Як співвідносяться терміни «доказування» та «доведення»?
Як співвідносяться «процес доказування» та «процес доведення»?
Які процесуальні дії слід вчинити сторонам для того, щоб подані ними документи вважалися доказами у справі?
9. Розкрийте поняття «належність доказів» та «допустимість доказів ».
Проаналізуйте обставини, які перешкоджають прийняттю судом доказів.
Чи має право суд з’ясовувати у сторін, як саме вони отримали доказ?
Яка процедура отримання доказів від офіційних органів?
Як співвідносяться пояснення сторін щодо обставин справи та пояснення цих же сторін як свідків у справі відповідно до ст. 62 ЦПК України?
Розкрийте поняття «показання свідка».
За яких обставин показання свідка буде розцінюватися як засіб доказування?
Чи беруться до уваги в цивільному процесі показання свідка, отримані за межами судового засідання та посвідчені нотаріусом?
За яких обставин суд може допустити до справи як доказ звуко-та відеозаписи?
За якими критеріями суд встановлює, що подані йому докази одержані з порушенням порядку, встановленого законом ?

Практичні завдання
1. У районному суді м. Суми за позовом спадкоємців гр. Матюхи розглядалася цивільна справа про витребування речі (автомобіля) із чужого незаконного володіння. Позивачі у заяві зазначали, що Матюха при житті видав довіреність своєму другові Петренку на управління автомобілем, оскільки він хворів і його потрібно було возити до лікарні на процедури. Коли помер Матюха, то Петренко не захотів повертати автомобіль спадкоємцям, мотивуючи це тим, що їхній батько продав йому автомобіль на підставі генеральної довіреності, оскільки йому потрібні були кошти на лікування, а діти про нього не піклувалися. Він як кум на цьому ж автомобілі возив його до лікарні.
Визначте, предмет доказування. Які докази мають подати сторони з урахуванням правил належності та допустимості згідно зі статтями 58, 59 ЦПК?

3. Позивач Музика звернувся до суду з позовом про визнання Глянич (його колишньої дружини) такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Під час попереднього судового засідання відповідачка визнала ту обставину, що вона не проживала у спірному житловому приміщенні більше шести місяців. На підтвердження факту не проживання відповідачки на спірній житловій площі позивач заявив клопотання про допит свідків - Петренка та Прокопенка., які мешкають у сусідніх квартирах і можуть підтвердити ті обставини, що відповідачка не проживає на спірній житловій площі, не оплачує охорону у будинку, у квартирі немає її особистих речей тощо.
Які дії суду? Складіть відповідний процесуальний документ.

4. Під час судового розгляду справи про визнання батьківства у судовому засіданні було оголошено перерву у зв’язку з необхідністю допиту свідка - брата позивачки, якого просив викликати відповідач. Свідок на виклик суду не з’явився, тому суддя повторно оголосив перерву та виніс ухвалу про привід свідка до суду. За місцем його постійного проживання свідок був відсутній, але він направив до органів МВС заяву про те, що відмовляється давати показання щодо своєї сестри та її стосунків із відповідачем, тому не з’явиться до суду.
Які дії суду? Аргументуйте відповідь посиланням на норми ЦПК.

5. При розгляді цивільної справи про встановлення батьківства відповідач для доведення своїх заперечень проти позову заявив клопотання про допит священика отця Петра як свідка, якому відомі обставини про те, хто є справжнім батьком дитини позивачки. Таке клопотання було зумовлено тим, що позивачка Петрук є набожною людиною та постійно ходить на сповідь до отця Петра. Отець Петро не з'явився в судове засідання, оскільки не міг розголошувати відомості, які стали йому відомі під час сповіді.
Визначте правомірність дій суду? Чи правомірні дії отця ІІгтра щодо неявки до суду? Як саме він повинен діяти?

6. У районному суді м. Суми розглядалася справа про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням. Відповідач заявив клопотання про допит свого сусіда по спірній квартирі. Позивачка категорично заперечувала проти допиту цього свідка, оскільки вважала, що він психічно хвора людина, адже декілька років тому він перебував на лікуванні у психіатричній лікарні.
Як саме має вирішити суд дане клопотання?

7. У районному суді м. Суми розглядалася цивільна справа за позовом Лугової про визнання права власності на будинок, який був побудований батьками позивачки у 1924 р. Єдиним свідком у цій справі був її сусід та товариш її батьків –Петрук. Але свідок не міг бути допитаний судом у судовому засіданні, оскільки він паралізований. Позивачка звернулась до нотаріуса та запросила його за місцем проживання свідка, щоб останній засвідчив підпис Петрука І.І. на заяві, де він виклав письмово усі відомі йому обставини справи.
Чи прийме суд як доказ заяву, на якій викладено пояснення Петрука, підпис якого засвідчено нотаріусом? До якого виду доказів належить така заява: до письмових чи показань свідка?

8. У районному суді м. Суми розглядалася цивільна справа за позовом Герасименко про поділ спадкового майна. Серед документів, які залишилися після смерті батька, позивачка знайшла свідоцтво про розірвання шлюбу її батька із мачухою. Мачуха також подала заяву про прийняття спадщини як спадкоємиця першої черги, тобто дружина померлого та брала участь у справі про поділ спадкового майна як відповідачка. Але вона у своїх поясненнях стверджувала, що шлюб вони ні в РАЦСі, ні в суді не розривали, звідки у документах її чоловіка є свідоцтво про розірвання шлюбу їй не відомо.
Відповідачка заявила клопотання, щоб суд зробив запит до органу РАЦСу про витребування копії рішення, на підставі якого було оформлено запис про розірвання шлюбу. Від органів РАЦСу до суду надійшов лист про те, що таке рішення відсутнє.
Чи підлягає виключенню свідоцтво про розірвання шлюбу між батьком позивачки та мачухою (відповідачкою) із числа доказів? Чи передбачено ЦПК процедуру виключення фальшивих доказів із поданих до справи?
Які дії суду, якщо ним буде встановлено, що доказ, поданий суду стороною, підроблено останньою?

9. У районному суді м. Суми розглядалася цивільна справа за позовом Рибачук про визнання секретного заповіту недійсним, оскільки при його оголошенні нотаріусом спадкоємцями за законом було встановлено, що підпис заповідача - їх батька на заповіті підроблено. Крім того, батько не міг посвідчити такий заповіт, оскільки він останніх п'ять років хворів на психічне захворювання - шизофренію, тому не розумів значення своїх дій та не міг ними керувати. Рибачук заявила клопотання про витребування у нотаріуса протоколу оголошення секретного заповіту та самого заповіту. Коли у судовому засіданні досліджувалися ці докази, суд відмовив позивачці у призначенні почеркознавчої експертизи та наполягав на уточненні позовних вимог лише на одній підставі, що батько у момент посвідчення заповіту хворів на психічне захворювання.
До якого виду доказів належить протокол оголошення секретного заповіту, сам заповіт?
Чи правомірні дії суду щодо відмови позивачці у задоволенні її клопотання про призначення почеркознавчої експертизи?

10. У районному суді слухалася цивільна справа за позовом Мудрак до Веселого про встановлення батьківства. Як докази до справи були надані особисті папери, листи приватного характеру, які містили інформацію про інтимні стосунки сторін. Відповідач наполягав на проведенні закритого судового засідання. Позивачка заперечувала проти цього та запросила на розгляд справи своїх сусідів, співробітників.
До якого виду доказів належать особисті папери, листи? Як саме здійснюється дослідження цих доказів у суді? Як діяти суду у даній ситуації?

11. Районним судом м. Суми розглядалася цивільна справа за позовом Медведєва про визнання заповіту недійсним із підстав, що підпис заповідача на заповіті підроблено. Суд при дослідженні доказів оголосив сам заповіт. Позивач клопотав про те, щоб заповіт було досліджено шляхом його візуального огляду та було пред’явлено експерту для огляду, оскільки оспорювався сам підпис заповідача. Суд відмовив позивачу у задоволенні такого клопотання, посилаючись на те, що особи, які беруть участь у справі, мали можливість ознайомитись із цим заповітом, тобто оглянути його візуально. Щодо експерта, то він буде працювати із цим заповітом при проведенні дослідження.
Який порядок дослідження письмових доказів судом? Визначте правомірність дій суду.

12. У районному суді м. Суми розглядалася цивільна справа за позовом Цебрика до Ігнатенка про розподіл земельної ділянки. Суд виїжджав на місце та проводив огляд цієї ділянки у порядку ст.140 ЦПК за місцем її знаходження. Про огляд земельної ділянки на місці було складено протокол, до якого додано плани, креслення, фотокартки земельної ділянки, які робив спеціаліст. При огляді на місці експерт участі не брав. В наступне судове засідання було запрошено експерта, проте йому для ознайомлення не було надано протокол та додатки до нього. Такі дії судді мотивувалися тим, що коли буде остаточно вирішено питання про проведення експертизи, яке буде доручено конкретному експертові та оплачено сторонами, усі матеріали справи, зокрема й протоколи огляду з додатками, направлятимуться останньому.
До якого виду доказів належить протокол огляду земельної ділянки на місці? Чи можуть на такий протокол подаватися зауваження особами, які беруть участь у справі? Який порядок розгляду таких зауважень? Визначте правомірність дій суду.

Змістовний модуль 3

Тема 15 Позов.
Питання семінарського заняття.
1.Поняття позовного провадження та позову.
2. Елементи позову. Підстава, предмет та зміст позову.
3. Види позовів.
4. Зміна позову. Відмова від позову. Мирова угода. Визнання позову.
5. Об’єднання та роз’єднання позовів.
6. Захист інтересів відповідача проти позову. Зустрічний позов.

Методичні рекомендації
При підготовці до семінарського заняття вивченню підлягають монографії як українських чених-процесуалістів, так і російських вчених. Вивчаючи позов, слід звернути увагу на дискусійний характер багатьох понять теми та деякі класифікації. Особливу увагу необхідно приділити новим положенням ЦПК України щодо зустрічного позову та порядку його подачі, забезпеченню позову, видам та способам забезпечення позову, а також розкрити зміст позовної форми захисту порушеного, невизнаного або оспорюваного права, свободи чи інтересу.

Питання для самостійної роботи.
Як співвідносяться поняття «позов», «право на позов», «право на пред'явлення позову» та «позовна заява»? Розкрийте зазначені поняття.
Визначте предмет, підстави та зміст позову.
Які види позову Ви знаєте?
Види позову: за матеріально-правовими та процесуально-правовими ознаками, за засобом процесуального захисту.
Розкрийте поняття та суть позовного провадження.
Який процесуальний порядок подання зустрічної позовної заяви?
Який процесуальний порядок об’єднання та роз’єднання позовів?
Чи може відповідач подавати заяву про вжиття заходів забезпечення позову?
Чи вправі суд самостійно обирати вид забезпечення позову або замінювати його? Якщо так. то за яких умов?
Чи поширюється інститут забезпечення позову на окреме та наказне провадження?
Чи можна забезпечувати позов до подання заяви до суду? Якщо так. то у яких категоріях справ та якими обставинами це зумовлено?
Якщо суддя відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову, то чи можна повторно про це клопотати при подальшому розгляді даної справи?
Які особливості накладення арешту на грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб?
Які наслідки настануть для особи, яка клопоче про забезпечення позову, якщо заява не буде мотивована та у ній не буде зазначено конкретний вид забезпечення позову, який потрібно застосувати у даній справі?
Чи вправі суд з власної ініціативи скасувати заходи забезпечення позову після набрання судовим рішенням законної сили?
Який порядок та особливості відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову?

Практичні завдання
1.Малініна подала позов на Осіна про встановлення батьківства і стягнення аліментів, посилаючись на те, що з відповідачем вони проживали протягом двох років у її будинку, вели спільне господарство, турбувалися один про одного. Він придбав дитячі речі, але напередодні народження дитини залишив її і не надає ніякої допомоги.
Визначте предмет і підстави позову. До якого виду належить цей позов?

2. Сергеева подала позов на Сергеева про стягнення аліментів на дитину. Відповідач під час судового розгляду подав зустрічний позов про визначення місця проживання дитини з ним і поділ спільного майна подружжя. Суд прийняв зустрічний позов, указуючи на те, що первісний і зустрічний позови взаємопов’язані.
Чи правильно діяв суд?

3. Агібалов подав позов на свою дружину Агібалову про розірвання шлюбу. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, пославшись на те, що з таким позовом Агібалова раніше зверталася до суду, а потім відмовилася від нього, і провадження в справі було закрито.
Чи правильно діяв суддя, відмовивши у прийнятті позовної заяви? Які позови є тотожніми?

5. Назарова, розлучаючись з чоловіком, видала йому розписку про те, що не має до нього жодної претензії і належну їй частку майна одержала повністю. Але через деякий час вона подала на Назарова позов про стягнення з нього додатково 5 тис. грн., зазначаючи, що при добровільному поділі майна не взяли до уваги її участь у будівництві будинку, який зареєстрований на ім’я відповідача. Вказавши на названу вище розписку, суддя відмовив у прийнятті позовної заяви.
Чи правильно діяв суддя?

6. У січні 2012 року Губін подав на Губіну позов про розірвання шлюбу з мотивів, що у вересні 2011 р., одразу після народження сина, шлюбні стосунки між ним і дружиною припинені, вони проживають окремо. Поновлювати ці стосунки він не бажає, незважаючи на те, що дружина заперечує проти розірвання шлюбу та виявляє бажання помиритись.
Суддя прийняв позовну заяву. Чи правильне рішення судді?

7. Головня подав позов на Дудіну про звільнення від виплати періодичних платежів, які він з грудня 2009 р. сплачує на відшкодування збитків, заподіяних її здоров’ю. В даний час здоров’я відповідачки відновилось, а його матеріальний стан погіршився.
Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що позивач не подав докази з приводу того, що здоров’я Дудіної відновлено.
Чи правильно діяв суддя? Вкажіть підстави відмови у прийнятті позовної заяви.

8. До Ковпаківського районного суду м. Суми надійшла заява від Смирнова про поділ спільного майна подружжя.
Суддя своєю ухвалою відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що позивач не вказав адреси відповідачки і не сплатив державне мито.
Чи правильно вирішив суддя? Складіть ухвалу.

Шабельникова звернулася до суду з позовом про стягнення з Шабельникова коштів на утримання дітей: сина Сергія, 14 квітня 2007 року народження, і дочки Олени, 2 вересня 2011 року народження. Вона вказала, що у грудні 2011 р. Шабельников залишив сім'ю і на її неодноразові прохання надавати допомогу на утримання дітей відповідає відмовою, заявляючи в листах про те, що у нього інша сім’я, яку він повинен утримувати. До позовної заяви позивачка додала свідоцтва про народження дітей, в яких батьком дітей вказаний відповідач, і довідку про те, що діти мешкають з нею.
Складіть позовну заяву від імені Шабельникової про стягнення аліментів на дітей.

9. Костіна подала позов на Болотова про відшкодування шкоди. Позивачка зазначила, що 19 липня 2011 р. відповідач вчинив на неї наїзд автомашиною, що йому належала, внаслідок чого вона тривалий час перебувала на лікуванні, і її визнано інвалідом першої групи. Вона зазнала збитків на санаторно-курортне лікування і сторонній догляд. Крім того, вона витратила значні грошові суми на ліки та проїзд до лікувальних закладів.
Складіть відповідну позовну заяву.

Тема 16. Наказне провадження.
Питання семінарського заняття.
Поняття наказного провадження та його характерні ознаки.
Судовий наказ, його зміст.
Етапи наказного провадження

Методичні рекомендації
Розглядаючи наказне провадження, необхідно з’ясувати поняття наказного провадження, його характерні ознаки, суть судового наказу та його правову природу.
Розкриттю підлягає питання етапів наказного провадження, процесуального порядку видачі судового наказу, підсудності, вимог, за якими може бути виданий судовий наказ.

Питання для самостійної роботи.
Які правила цивільного процесу поширюються на наказне провадження?
Які особливості притаманні наказному провадженню в цивільному процесі?
Чому законодавець назвав судовий наказ особливою формою судового рішення та у чому виявляється така особливість?
Судовий наказ це судове рішення чи виконавчий документ? Обґрунтуйте свою відповідь.
На підставі яких вимог може бути видано судовий наказ?
Чи є вичерпним перелік вимог, за якими може бути видано судовий наказ? Якщо ні, то наведіть випадки, встановлені законом у яких може видаватися судовий наказ.
Чи може суддя при видачі судового наказу застосувати аналогію закону? Обґрунтуйте свою точку зору.
На підставі яких документів суд видає судовий наказ щодо стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові заробітної плати?
Чи може видаватися судовий наказ за заявою осіб, передбачених у ст. 45 ЦПК?
За правилами якої підсудності видається судовий наказ?
Чи поширюються правила підсудності, передбачені для справ позовного провадження, на наказне провадження?
Розкрийте питання форми та змісту судового наказу.
Яка процедура подання заяви про видачу судового наказу?
Що є підставою для повернення заяви про видачу судового наказу? Які наслідки настають після такого повернення?
Які підставі відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу? Які наслідки настають після такої відмови?
Чи поширюються положення норм Закону України «Про судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору на наказне провадження?
Чи може суд звільнити стягувача від сплати судового збору або відстрочити чи розстрочити його сплату?
Як суддя може дійти висновку, що із заяви про видачу судового наказу та поданих до неї документів вбачається спір про право?
Яка процедура розгляду заяви про видачу судового наказу?
Які дії суду, якщо у заяві про видачу судового наказу містяться вимоги, які підлягають розгляду за правилами різних проваджень цивільного судочинства?

Практичні завдання
1. До районного суду м. Суми в інтересах держави звернувся прокурор із заявою про видачу судового наказу про компенсацію витрат на проведення розшуку боржника (він же відповідач у справі) та дитини.
Суддя повернув прокурору заяву та в ухвалі зазначив, що таку заяву має подавати орган, який здійснював розшук, тобто орган внутрішніх справ, а не прокурор.
Чи правомірні дії судді? Чи може прокурор в інтересах стягувача звертатися до суду із заявою про видачу судового наказу?

2. Гр. Нестеренко (боржник) звернувся до суду із заявою про скасування судового наказу. Заяву він написав у довільній формі. Суддя залишив її без руху на підставі ст. 121 ЦПК та зазначив, що заяву слід написати згідно з вимогами ЦПК.
Сформулюйте зміст такої заяви.

3. Після видачі судового наказу до суду звернувся стягувач з проханням скасувати судовий наказ, який був виданий на підставі вимоги про виплату нарахованої, але не виплаченої зарплати. Своє звернення він мотивував тим, що на роботі його попросили підписати відомість про те, що він отримав зарплату, оскільки діяльність підприємства перевіряється прокуратурою, та пообіцяли, що при покращенні фінансового стану підприємства вони виплатять йому зарплату у подвійному розмірі.
Суд відмовив стягувачеві у прийнятті заяви про скасування судового наказу.
Чи правомірні дії суду? Аргументуйте свою відповідь посиланням на норми ЦПК.

4. Суддею районного суду м. Суми було видано судовий наказ. Копію судового наказу у передбачені ЦПК строки булj надіслано боржникові рекомендованим листом з повідомленням. Проте повідомлення про отримання боржником копії судового наказу не повернулося до суду. Не надійшла до суду й заява боржника про скасування судового наказу. Пройшло майже 20 днів, стягувач наполягав на видачі йому судового наказу для пред’явлення його до виконання. Суд видав судовий наказ.
Чи правомірні дії суду. Які дії суду, якщо заява про скасування судового наказу надійде з пропуском строку на звернення з такою заявою?

Тема 17 Відкриття провадження у справі.
Питання семінарського заняття.
Подання заяви до суду. Ускладнення: усунення недоліків та повернення заяви.
Позовна заява, її реквізити.
Процесуальний порядок пред’явлення позову.
Відкриття провадження у справі.

Методичні рекомендації.
При вивченні відкриття провадження у справі слід звернути увагу на практичний акспект цієї теми, адже від належної підготовки залежатиме, чи буде відкрито провадження у справі. Тому необхідно детально з’ясувати, який процесуальний порядок пред’явлення позову, яким чином правильно скласти позовну заяву та подати її до суду або як усунути недоліки позовної заяви в разі залищення її судом без руху.

Питання для самостійної роботи.
Чи можна вважати подання заяви до суду самостійною стадією цивільного процесу?
Проаналізуйте ст. 118 ЦПК. Як співвідносяться поняття «позов» та «позовна заява»?
Який критерій визначення черговості суддів, яким передається справа після її реєстрації у канцелярії суду?
Проаналізуйте ст. 119 ЦПК. Як розуміти положення щодо письмової форми? Повинна чи може позовна заява виготовлятися у друкованому вигляді?
Які вимоги пред’являються до змісту позовної заяви?
Проаналізуйте ст. 7 ЦПК. Чи поширюються на позовну заяву вимоги щодо мови, якою здійснюється судочинство?
Які підстави залишення позовної заяви без руху?
Які відомості мають зазначатися, якщо позовна заява до суду подається особами, вказаними у ст. 45 ЦПК. Чи повинні на підтвердження цих обставин подаватися докази, якщо так, то які?
Які документи мають додаватися до позовної заяви, якщо вона пред’являється представниками? Розгляньте це питання з урахуванням видів представництва.
Яку інформацію має містити позовна заява, якщо докази чи позов у порядку ч. 4 ст.151 ЦПК забезпечувався до її подання?
Як співвідносяться положення п. 6ч. 1ст. 119 ЦПК із ст. 131 ЦПК щодо часу пред’явлення доказів? Які дії суду у разі незазначення у позовній заяві та неподання доказів?
Які наслідки настають у результаті неусунення недоліків позовної заяви?
Які підстави для повернення позовної заяви?
За яких умов п. 5 ч. З ст. 121 ЦПК не може бути підставою для повернення позовної заяви? У якому нормативному акті ці умови передбачено?
Які наслідки має роз’яснити особі суддя у разі повернення заяви у порядку ч. З ст. 121 ЦПК?
Як узгоджується положення ч. 1 ст. 122 ЦПК, ст. 11 ЦПК ізч. 4 ст. 170 СК?
Які підстави для відмови у відкритті провадження у справі?
Як співвідноситься положення ст. 124 Конституції із п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК?
У які строки має буди вирішено питання про відкриття чи про відмову у відкритті провадження у справі? Врахуйте випадок щодо усунення недоліків позовної заяви.
Які реквізити ухвали про відкриття провадження у справі?
Чи повинен суддя постановляти ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі? Чи передбачено її зміст ЦПК?
Чи перешкоджає ухвала про відмову у відкритті провадження у справі повторному зверненню особи до суду?
Чи підлягає оскарженню ухвала про відкриття чи про відмову у відкритті провадження у справі?
Які процесуальні дії вчиняє суддя після відкриття провадження у справі?

Практичні завдання.
1. Громадянин Донсков П.С. звернувся до суду з позовною заявою до громадянина Кучерова М.О. про повернення боргу за договором позики. При пред’явленні позову до канцелярії суду працівник канцелярії відмовилася прийняти та зареєструвати позов, посилаючись на його невідповідність нормам ЦПК України.
Чи відповідають дії працівника суду нормам ЦПК України? Який порядок пред’явлення позову до суду та підстави залишення позовної заяви без руху, повернення заяви?

2. При прийнятті позовної заяви судом було встановлено її недоліки. Предметом позову було визнання права власності на земельну ділянку в садівничому кооперативі. Оскільки у позовній заяві не було зазначено третю особу - правління кооперативу та районне управління по земельних ресурсах, суддя постановив ухвалу про повернення позивачеві позовної заяви.
Чи правомірна така ухвала суду?

3. Подаючи позовну заяву про відшкодування шкоди, завданої в результаті ДТП, до суду позивач не зазначив ціну позову, оскільки для встановлення розміру шкоди він просив призначити судову експертизу. Крім того, клопотав перед судом про витребування із органів ДАІ матеріалів дорожньо-транспортної пригоди. Суддя постановив ухвалу про залишення заяви без руху для усунення недоліків.
Чи мають місце у даному разі недоліки позовної заяви? Чи правильні дії судді? Якщо ні, то яким чином мав діяти суддя?

4. До районного суду м. Суми поштою від прокурора цього ж району надійшла позовна заява в інтересах неповнолітнього Ващенка В.І. про позбавлення його батьків батьківських прав.
Суддя залишив заяву без руху, постановив ухвалу, у якій зобов’язав прокурора на підтвердження його повноважень подати суду довіреність для здійснення функції представництва.
Визначте правомірність дій судді. Які документи має подати прокурор, якщо він пред'являє позовну заяву у порядку ст. 45 ЦПК?

5. До суду із спільною заявою про розірвання шлюбу звернулося подружжя Петренків. У Петренка-чоловіка є неповнолітній син.
Суддя відмовив у відкритті провадження у справі та послався на п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК, що така справа непідвідомча суду. Та порадив їм звернутися до органу РАЦСу.
Визначте правомірність дій суду. Які умови повинні бути дотримані при вирішенні питання про розірвання шлюбу органами РАЦСу? Чи може шлюб бути розірваний за спільною заявою подружжя у судовому порядку? Якщо так, то у якому провадженні та за яких умов?

6. До органу РАЦСу звернулась гр. Назаренко В.С. із заявою про реєстрацію факту народження її сина. Хлопчик народився від чоловіка, з яким Назаренко В.С. не перебувала у шлюбі. Орган РАЦСу відмовив їй у реєстрації цього факту.
Визначте правомірність дій органу РАЦСу. До якого виду провадження належить ця справа, якщо чоловік не визнає себе батьком хлопчика?
У якому провадженні має встановлюватися факт батьківства, якщо батько хлопчика помер?

7. Гр. Свідерська В.Д. звернулась до суду із заявою про розірвання шлюбу з її чоловіком Свідерським І.Б. Суддя відмовив їй у відкритті провадження у справі на підставі п. 2 ч. 2 ст. 122 ЦПК. Суддя в ухвалі послався на те, що місяць тому ним було постановлено ухвалу про закриття провадження у справі, бо чоловік позивачки відмовився від позову. Оскільки сторони хотіли помиритися, таку відмову було прийнято судом. Він вважав, що позов Свідерської В.Д. про розірвання шлюбу є тотожним, оскільки сторони ті ж самі, предмет той самий і ті самі підстави.
Чи правильна аргументація судді? Чи може бути відкрито провадження у справі за таких умов?

8. Районним судом м. Суми гр. Суворовій А.П. (рідній сестрі померлої) було відмовлено у відкритті провадження у справі про визнання шлюбу між її сестрою та гр. Бєдкіним І.Д. недійсним. Звернення Суворової А.П. із заявою про визнання шлюбу її сестри недійсним було зумовлено правом на спадкування згідно з ч. 4 ст. 1224 ЦК.
Проаналізуйте ст. 42 СК. Чи належить Суворова А.П. до інших осіб, права яких порушені у зв'язку з реєстрацією шлюбу та чи може вона бути позивачем у справі? Визначте правомірність дій суду.

Тема 18 Попереднє судове засідання
Питання семінарського заняття.
Провадження у справі до судового розгляду.
Попереднє судове засідання.
Витребування доказів. Подання доказів.
Судові доручення.
Забезпечення доказів. Способи забезпечення доказів.

Методичні рекомендації.
Вивчаючи провадження у справі до судового розгляду, необхідно з’ясувати, в чому полягає зміст процесуальних дій суду у попередньому судовому засіданні, які питання вправі вирішувати суд у цій стадії та які способи захисту прав сторін існують у попередньому судовому засіданні, яким чином вирішуються питання витребування та забезпечення доказів та як це впливає на подальший розгляд справи.

Питання для самостійної роботи.
Яка мета попереднього судового засідання?
Які процесуальні права мають сторони під час попереднього судового засідання?
Назвіть процесуальні дії судді під час попереднього судового засідання.
За яких обставин суддя має право ухвалити судове рішення під час попереднього судового засідання?
Скільки засідань може провести суддя на стадії попереднього судового засідання? Обґрунтуйте відповідь.
Чи мають право брати участь у попередньому судовому засіданні треті особи, представники сторін, прокурор?
Які процесуальні дії судді, якщо у попередньому судовому засіданні було пред’явлено зустрічний позов?
Який процесуальний порядок подання сторонами доказів під час попереднього судового засідання?
За якими загальними правилами цивільного судочинства проводиться попереднє судове засідання?
Чи слід проводити попереднє судове засідання у справах окремого провадження?
Чи є попереднє судове засідання обов’язковою стадією цивільного процесу?
Через які процесуальні дії суд досягає мети щодо можливості врегулювання спору до судового розгляду (ч. 1 ст. 130 ЦПК) та які наслідки настають в результаті такої процесуальної діяльності?
Проаналізуйте ч. 8 ст. 130 ЦПК. Чи можна попереднє судове засідання відкладати з підстав, не передбачених у ч. 8 ст. 130 ЦПК?
Чи вправі суд у попередньому судовому засіданні закривати провадження у справі у зв’язку з тим, що справа не належить до компетенції суду загальної юрисдикції?

Практичні завдання
1. Інженер експлуатації залізничної станції Данченко був звільнений з роботи у зв’язку зі скороченням штатів. Вважаючи своє звільнення незаконним, він звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. У позові Данченко вказав, що скорочення штатів не було, штатний розклад не змінився. Крім того, на його утриманні перебувають мати похилого віку і двоє малолітніх дітей.
Як повинен діяти суддя у стадії попереднього судового засідання?

2.3 лютого 2010 р. Рижова і Гуляєв стали жити як одна сім'я. У грудні 2010 р. вони розійшлися, а в березні 2011 р. у Рижової народився син. Рижова звернулася до суду з позовом на Гуляєва про встановлення батьківства і стягнення аліментів на утримання дитини.
Як повинен діяти суддя у стадії попереднього судового засідання?

3. Внаслідок травми, яка сталася на виробництві, Колосов був визнаний інвалідом II групи. Підприємство відмовило в задоволенні вимог Колосова про відшкодування збитків, які виникли внаслідок отриманого ушкодження. Колосов звернувся з цією вимогою до суду, додавши до позову довідку про призначення йому пенсії органами соціального захисту.
Як повинен діяти суддя у стадії попереднього судового засідання?

4.З метою виконання вироку про засудження Семенова до позбавлення волі з конфіскацією майна, за місцем проживання засудженого було накладено арешт на його майно. До акту опису включені автомобіль, меблевий гарнітур, піаніно, холодильник. Співакова, дружина засудженого, подала позов про визнання права на меблевий гарнітур і піаніно та зняття з них арешту, вказуючи на те, що це майно вона придбала до одруження.
Як повинен діяти суддя та сторони у стадії попереднього судового засідання? Вкажіть порядок повідомлення і виклику учасників процесу у судове засідання.

5. Неповнолітня Климова подала позов на Іванова про встановлення батьківства і стягнення аліментів на дочку. Іванов сплачує аліменти за рішенням суду на сина Сергія від першого шлюбу. У попередньому судовому засіданні суд притягнув до участі у справі матір Сергія, батьків неповнолітньої Климової, призначив судово-медичну експертизу.
Чи правильні дії суду? Як процесуально оформлюється стадія попереднього судового засідання?

Тема 19 Судовий розгляд
Питання семінарського заняття.
Судовий розгляд і судове засідання.
Відкриття судового засідання. Розгляд справи по суті. Дослідження доказів Судові дебати.
Проголошення рішення суду. Набрання рішенням законної сили.
Ускладнення судового розгляду.

Методичні рекомендації.
При підготовці до заняття необхідно звернути увагу на процесуальний зміст стадії судового розгляду, співвідношення понять «судовий розгляд» та «судове засідання», детально проаналізувати кожну частину судового засідання з використання ЦПК України, з’ясувати процесуальні дії суду у разі виникнення ускладень у ході судового розгляду цивільної справи, а також порядок їх оскарження особами, які беруть участь у справі.

Питання для самостійної роботи.
Дайте визначення поняття «судовий розгляд».
Як співвідносяться поняття «судове засідання», «розгляд справи» та «судовий розгляд»?
З яких частин складається судовий розгляд справи? Охарактеризуйте кожну з них.
Який процесуальний порядок відкриття судового засідання?
Проаналізуйте ст. 123 ЦПК. Чи може суд прийняти зустрічний позов на стадії судового засідання, якщо так, то за яких умов?
Проаналізуйте ст. 123 ЦПК. Чи може суд прийняти зустрічний позов на стадії судового засідання, якщо так, то за яких умов?
Який порядок допиту свідків? Який порядок допиту малолітніх та неповнолітніх свідків?
Чи вправі суд допитати свідків сторони, яка з'явилася за відсутності іншої сторони? Чи може за клопотанням відсутньої сторони допитуватися допитаний за її відсутності свідок?
Чи може суд за власною ініціативою одночасно допитувати свідків для з’ясування причин розходжень у їх показаннях? Хто має право ставити таким свідкам запитання?
Які підстави та процесуальний порядок використання свідком письмових записів?
Які процесуальні особливості дослідження письмових доказів?
Які дії суду, якщо особа заявить, що приєднаний до справи доказ є фальшивим?
Які особливості оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції?
Яка процедура відтворення звукозапису та демонстрації відеозапису та їх дослідження?
Що розуміють під поняттям «судові дебати»? Який процесуальний порядок проведення судових дебатів?
Які підстави для повернення з нарадчої кімнати до з’ясування обставин у справі? Який процесуальний порядок такого повернення?
Який процесуальний порядок ухвалення та оголошення рішення?
Які підстави для відкладення розгляду справи?
Які підстави зупинення провадження у справі?
На які строки зупиняється провадження у справі? До якого виду процесуальних строків вони належать?
Які підставі та наслідки залишення заяви без розгляду?
Які підстави та наслідки закриття провадження у справі?

Практичні завдання
1. Домовласник Карпов звернувся з позовом про виселення зі свого будинку квартиранта Дубнікова на тій підставі, що наймач не виконує умов договору і не сплачує за житло. Суд неодноразово відкладав розгляд справи через такі причини: перший раз - у зв’язку з неврученням відповідачеві судової повістки; другий - через неявку відповідача, якого своєчасно повідомлено про явку до суду; третій -внаслідок письмової заяви відповідача про хворобу; четвертий - у зв’язку із задоволенням клопотання відповідача про відвід судді; п’ятий - у зв’язку з прийняттям зустрічного позову відповідача про стягнення з позивача коштів, які було використано на капітальний ремонт будинку.
Чи в усіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду справи?

2. У справі про поділ майна між подружжям Чумаковими відповідач Чумаков надіслав заяву до суду з проханням про припинення провадження в справі у зв’язку з тим, що він за вироком суду відбуває покарання у виправно-трудовій колонії. Суд заяву задовольнив і провадження в справі припинив.
Чи правильно діяв суд?

3. У справі за позовом Водолазова до Фесенка про визнання недійсним договору купівлі-продажу житлового будинку, у судовому засіданні представник позивача - адвокат Юр’єв подав клопотання про закриття провадження в справі у зв’язку зі смертю позивача.
Яке рішення має прийняти суд?

4. Мироненко Юлія звернулася з позовом на Мироненка Андрія про поділ спільного майна. Суд виніс ухвалу, згідно з якою заяву залишив без розгляду. Ухвалу було мотивовано тим, що сторони 19 листопада і 7 грудня 2011 р. не з’явилися до суду без поважних причин, але про причини неявки суд не повідомили. Суд дійшов висновку про неможливість розгляду справи за тими матеріалами, що містяться у справі, за відсутності сторін.
У апеляційній скарзі Мироненко Юлія просила скасувати ухвалу районного суду, посилаючись на те, що 19 листопада вона не мала змоги прийти до суду через хворобу, проте її адвокат до суду з’явився. Щодо неявки 7 грудня, то їй повідомили, що відповідач заявив клопотання про передачу справи до іншого суду і вона виходила з того, що за цих обставин справу буде відкладено.
Дайте оцінку діям суду.

5. Ростовцев звернувся до суду з позовом на Караєву про визнання права на житлову площу у квартирі, яку вона займає, та про вселення його в кімнату площею 16 кв. м. У судове засідання в даній справі перед тим, як йти у нарадчу кімнату, секретар передав судді листа. В нарадчій кімнаті суддя ознайомився з цим листом, у якому повідомлялось, що на спірну кімнату ордер видано Нечаеву. Суд, враховуючи цю обставину, виніс рішення про відмову у позові Ростовцеву.
Чи правильне рішення суду?

6. У судове засідання за позовом Зайцевої на Зайцева про стягнення аліментів на утримання дитини батько відповідача подав свідоцтво про смерть Зайцева та попросив закрити провадження по справі.
Чи є підстави для задоволення цього клопотання? Як повинен діяти суд, якщо у справі, крім плати за аліментним зобов’язанням, Зайцева просила стягнути заборгованість по аліментах з відповідача за останні два роки?

7. При розгляді справи за позовом Косовічевої на Алфьорова про визнання недійсним договору довічного утримання адвокат відповідача після дослідження письмових доказів заявив клопотання про виклик і допит нотаріуса, який посвідчив цей договір. Суд відклав розгляд справи і викликав у судове засідання нотаріуса. Але у нове судове засідання відповідач не з’явився. Суд у судовому засіданні допитав нотаріуса і виніс рішення.
Чи правильні дії суду? За яких підстав суд може розглянути справу у разі неявки особи, яка бере участь у справі?

Тема 20 Фіксування цивільного процесу
Самостійна робота.
Питання семінарського заняття.
Поняття, форми та значення фіксації цивільного процесу.
Фіксування судового розгляду технічними засобами.
Журнал судового засідання, його зміст.
Протоколи про проведення окремих процесуальних дій.

Методичні рекомендації.
При вивченні фіксування цивільного процесу слід дослідити яким чином здійснюється фіксування розгляду справи технічними засобами, в чому полягає її значення, як ведеться журнал судового засідання та коли мають складатися протоколи про проведення процесуальних дій та яких саме.

Питання для самостійної роботи
1.За яких умов здійснюється повне фіксування судового засідання?
2. Які існують форми фіксування цивільного процесу? Проаналізуйте їх.
3. Проаналізуйте інститут «журнал судового засідання» та висловте свою думку щодо доцільності його існування при фіксації цивільного процесу технічними засобами.
4. Які відомості мають зазначатись у журналі судового засідання?
5. У якій формі суд розглядає подані зауваження щодо технічного запису судового засідання або журналу судового засідання до ухвалення судом рішення у справі?
6. У яких випадках фіксація процесуальної діяльності суду та інших учасників процесу здійснюється у протоколі ?
7. Які існують підстави для подання зауважень щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання?
8. Чи можуть при складанні протоколу окремих процесуальних дій поза судовим засіданням застосовуватися технічні засоби? Якщо так, то які саме?
9. Який зміст та порядок оформлення протоколу про окремі процесуальні дії?
10. Проаналізуйте ч. 5 ст. 197 ЦПК. Чи є обов'язком суду повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання?
11. Як саме особа може отримати інформацію про технічний запис судового засідання, крім його роздрукування?
12. Яка процедура відтворення звукозапису і демонстрації відеозапису та їх дослідження?

Практичні завдання
1.Позивач Грунько A.B., з урахуванням положень ст. 27 ЦПК України, виявив бажання повністю роздрукувати технічний запис судового засідання. У задоволенні його клопотання йому було відмовлено судом.
Чи правомірна така відмова? Визначте порядок відтворення фіксування судового засідання? Чи повинні письмово звертатись до суду із заявою про роздрукування технічного запису особи, які беруть участь у справі, якщо таке їх право передбачене ст. 27 ЦПК?
Як узгоджуються положення ст. 27 із ч. 5 ст. 197 ЦПК?

2. Під час ознайомлення із журналом судового засідання у осіб, які брали участь у справі, виникли зауваження щодо його правильності та повноти. Необхідність подання таких зауважень була зумовлена тим, що технічний запис процесу був пошкоджений у зв’язку з тим, що записувальний пристрій вийшов із ладу, але секретар судового засідання цю обставину встановила в кінці судового засідання. Необхідність подання зауважень була зумовлена підготовкою апеляційної скарги.
Чи мають право особи, які брали участь у справі, клопотати про повторний розгляд справи у зв’язку із тим, що їм відмовлено у задоволенні зауважень щодо неправильності та неповноти запису у журналі судового засідання, а фіксація процесу технічними засобами не здійснювалась з вини суду.

3. Судове засідання фіксувалося технічним засобом. Під час судового засідання суддя зазначила, що у зв’язку із неуважністю секретар судового засідання була змушена тричі переписувати журнал судового засідання.
Проаналізуйте дану ситуацію. Чи можуть зазначені обставини стати підставою для оскарження та скасування майбутнього рішення суду? Чи може сторона, яка оскаржує рішення, зазначити цю обставину у апеляційній скарзі та на підтвердження цієї обставини просити суд відтворити технічний запис при розгляді справи у апеляційній інстанції?

4. Під час судового засідання позивач двічі змінював свої позовні вимоги. Хід судового розгляду справи фіксувався у журналі судового засідання. У зв’язку із тим, що секретар судового засідання не зафіксував усі зміни позовних вимог у журналі судового засідання, судом першої інстанції рішення було ухвалено без їх врахування. Сторони пропустили строк на подання зауважень на журнал судового засідання.
Проаналізуйте дану ситуацію та вирішіть її. Яку пораду ви як адвокат можете надати сторонам? Складіть відповідний процесуальний документ.

5. Гр. Гаврик Ю.А. звернувся до суду з позовом до гр. Мельника C.B. про відшкодування моральної шкоди. Під час розгляду справи повне фіксування судового процесу не здійснювалося, оскільки у суді не було електричного струму. Процес фіксувався лише у журналі судового засідання. Позивач надавав свої пояснення через сурдоперекладача. На наступному судовому засіданні здійснювався звукозапис судового засідання.
Які дії суду, якщо ч. 1 ст. 197 ЦПК передбачено повну фіксацію процесу, але вона не могла здійснюватися за об’єктивних обставин? Чи можлива часткова фіксація процесу, тобто частина фіксується звукозаписом, а інша частина - у журналі судового засідання? Чи обов’язково одночасно має здійснюватися фіксація за допомогою звукозапису та у журналі судового засідання?

6. Після ухвалення судом першої інстанції рішення було з’ясовано, що звукозапис неможливо відтворити, тобто він не прослуховувався.
У зв’язку з цим було запрошено спеціаліста, який повідомив, що запис не може бути відтворений тому, що при фіксації мав місце збій апаратури. Сторонам роздрукування звукозапису ходу процесу необхідне для підготовки апеляційної скарги. Щодо протоколу, то він є неповним та неправильним. Суд відмовив особам у посвідченні на нього зауважень. У зв’язку з цим сторони почали наполягати на повторному розгляді справи та обов’язковому його фіксуванні як у журналі, так і спеціалістом, а не секретарем судового засідання, який не підготовлений до такої технічної роботи та не вміє користуватися технічним засобом.
Визначте дії суду. Чи може повторно розглядатися справа, якщо пошкоджено запис фіксування судового розгляду справи та відновити його неможливо? Чи може фіксувати хід процесу спеціаліст?

7. Судове засідання фіксувалося технічним засобом. Після закінчення розгляду справи секретар судового засідання повідомила суду, що у зв’язку із перебоями у постачанні електроенергії звукозапис не проводився. Проте, як потім стало відомо, одна із сторін фіксувала хід судового засідання портативним аудіотехнічним пристроєм.
Чи мають право особи, які беруть участь у справі, та сторонні особи, які присутні у залі судового засідання, використовувати портативні аудіотехнічні пристрої для фіксації судового розгляду? Чи можна вважати такий запис офіційнійним? Чи може такий запис бути прийнято та використано судом?

Тема 21 Постанови суду першої інстанції
Питання семінарського заняття.
Правова природа постанов суду першої інстанції.
Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал. Види ухвал.
Законність і обґрунтованість судового рішення.
Зміст рішення суду.
Додаткове рішення суду.
Роз’яснення рішення суду.
Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні.

Методичні рекомендації.
Вивчаючи дану тему, слід проаналізувати правову природу постанов суду першої інстанції, визначити їх види та порядок ухвалення судом. Окремо слід з’ясувати значення судового рішення, судового наказу та ухвали, вимоги, які пред’являються до їх складання судом та порядок подачі заяви про ухвалення додаткового рішення чи його роз’яснення судом.

Питання для самостійної роботи
1.Що розуміють під поняттям «судові рішення»? Які є види судових рішень? В чому полягає значення судових рішень?
2. Які вимоги висуває ЦПК України до судових рішень?
3. Чи у будь-яких випадках судові рішення ухвалюються іменем України?
4. Чим відрізняється термін «постановления» від терміна «ухвалення», який закріплено у ст.209 ЦПК України?
5. На яких фактах повинно ґрунтуватися рішення судді? Чи має право суддя висловлювати припущення в судовому рішенні?
6. Чи може суддя судове рішення мотивувати на основі промов адвокатів чи представників сторін?
7. Чи може суд виходити за межі заявлених позовних вимог? Якщо так, то як таке право суду узгоджується із принципом диспозитивності?
8. Проаналізуйте ст. 11 ЦПК. Як діяти судді, якщо нормами матеріального права передбачається можливість виходу за межі заявлених позовних вимог: керуватися ЦПК чи нормами матеріального права?
9. Які судові рішення суддя може постановити не виходячи до нарадчої кімнати?
11. Що таке окрема ухвала суду? У яких випадках та з якою метою вони постановлюються?
12. Розкрийте питання законності та обґрунтованості рішення суду.
13. Що таке розстрочка та відстрочка виконання судового рішення? Які можуть бути обставини для застосування розстрочки та відстрочки виконання судового рішення?
14. Які питання вирішує суд під час ухвалення судового рішення?
15. Які особливості рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів?
16. Яку процедуру передбачено ЦПК щодо вирішення питання про визначення порядку і строку виконання рішення, забезпечення його виконання?
17. Які підстави для ухвалення судом додаткового рішення? Який процесуальний порядок ухвалення судом додаткового рішення?
18. Який процесуальний порядок виправлення судом описок та арифметичних помилок у судовому рішенні?
19. Який процесуальний порядок роз’яснення судового рішення? Чи поширюються положення ст. 221 ЦПК на суд касаційної інстанції?
20. Чому окрема думка судді не оголошується у такому самому порядку як і судове рішення? Яке значення для розгляду справи у апеляційній, касаційній інстанціях має окрема думка судді?

Практичні завдання
1. Гр. Пацюк С.К. звернувся до Зарічного районного суду м. Суми із заявою про визнання його матері Пацюк K.M., 1936 року народження, недієздатною. Мати проживає разом з ним. У заяві зазначається, що психічним захворюванням мати почала страждати з 1997 р. після трагічної загибелі її доньки та онука. Зараз мати перебуває у психоневрологічній лікарні на лікуванні. Протягом останніх 15-ти років вона знаходиться на обліку в психоневрологічному диспансері. Останнім часом стан її здоров’я значно погіршився, мати не усвідомлює значення своїх дій та не може керувати ними. Син хоче встановити над нею опіку.
До якого виду провадження належить ця справа? Визначте суб’єктний склад у даній справі.

2. При проведенні атестації педагогічних працівників вчителя фізики професійно-технічного училища Якубова Є.К. за результатами атестації було визнано таким, що не відповідає займаній посаді, та звільнено відповідно за п. 2 ст. 40 КЗпП України. Вважаючи звільнення незаконним, Якубов C.K. звернувся до суду із позовом про поновлення на роботі та стягнення зарплати за вимушений прогул, у якому, зокрема, зазначив, що працює вчителем фізики 15 років та має відзнаку за останні два роки роботи.
Визначте до якого виду провадження належить дана справа, суб’єктний склад осіб та напишіть відповідний процесуальний акт, який має ухвалити суд.

3. Гр. Банникова А.П. звернулась до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири. У позовній заяві Банникова А.П. зазначила, що Наливайко C.B., який проживає поверхом вище, вже неодноразово заливав її квартиру, але завжди відшкодовував витрати на ремонт. Цього разу він категорично відмовився оплачувати ремонт, мотивуючи це тим, ніби він не причетний до залиття її квартири. В результаті залиття квартири позивача була зіпсована стеля та частина підлоги. Згідно з актом ТОВ «Житловик» залиття сталося з вини мешканців квартири № 14, власником якої є Наливайко C.B.
До якого виду провадження належить ця справа? На підставі яких доказів можна визначити розмір завданих збитків? Якщо між сторонами виник спір щодо оцінки завданих збитків, яким чином його можна вирішити?

4. Гр. Шарипов П.П. звернувся до суду із позовом до Змаженка Ф.Ф. та Івахненка I.A. про визнання права власності на 1/3 частину квартири. Суддя встановив, що позовна заява не оплачена судовим збором, а також не вказано точної адреси відповідачів.
Які процесуальні дії суду? Складіть процесуальний документ.

5. Гр. Матвієнко O. звернулась до суду з позовом до Матвієнка С. про розірвання шлюбу. В позовній заяві місце проживання відповідача не було зазначено, оскільки Матвієнко С. останній рік не проживав разом із сім’єю. Місце його перебування позивачці не відоме. Позовна заява була надіслана поштою.
Які дії суду? Складіть процесуальний акт.

6. Гр. Захарчук JI.M. звернувся до суду із позовом до Шевченка П.Р. про визнання заповіту недійсним. На попередньому судовому засіданні Захарчук JI.M., посилаючись на відповідні медичні довідки, заявив, що має сумніви з приводу того, що спадкодавець (його батько) при посвідченні заповіту розумів значення своїх дій та міг ними керувати, оскільки все майно, яке йому належало, він передав сторонній для останнього особі. Батько, крім того, зловживав алкогольними напоями та посвідчив заповіт у той період, коли позивач перебував у відрядженні за кордоном. Позивач заявив клопотання про призначення експертизи.
Визначте вид провадження, у якому має розглядатися така справа, та аргументуйте свою відповідь посиланням на норми права. Сформулюйте предмет доказування та зазначте докази, які має подати позивач на доведення своїх вимог. Визначте дії суду/

7. Гр. Овчарук О. звернувся до суду з позовом до Шаркова П. про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП. У судовому засіданні позивач заявив клопотання про допит свідків Прокопчука O. та Треушника A., які проживають у м.Харкові, у порядку окремого доручення.
Визначте дії суду/

8. Гр. Коноyов К. звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми із позовом про визнання Кондратюка B. таким, що втратив право на користування житловим приміщенням. На попереднє судове засідання, яке було призначене на 12 жовтня 2011 р., позивач не з'явився, а відповідач повідомив, що 11 жовтня 2011 р. позивач загинув у ДТП, про що йому повідомив батько позивача.
Визначте дії суду. Який процесуальний документ має постановити суд?

Тема 22 Окреме провадження
Питання семінарського заняття.
Поняття окремого провадження.
Відмінність окремого провадження від позовного провадження.
Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження.

Методичні рекомендації.
При підготовці до семінарського заняття необхідно вивчити монографії з окремого провадження та з’ясувати правову природу окремого провадження, його відмінні ознаки від позовного провадження, проаналізувати кожну категорію справ окремого провадження, що передбачені ст.234 ЦПК України та процесуальний порядок їх розгляду судом.

Питання для самостійної роботи.
Які ознаки відокремлюють окреме провадження від інших видів провадження?
Охоронюваний законом інтерес як предмет судового захисту в справах окремого провадження. Співвідношення суб'єктивного права та охоронюваного законом інтересу.
Процесуальне становище осіб, які беруть участь у справах окремого провадження.
Характерні ознаки процесуального засобу порушення справ окремого провадження.
Зміст та визначення поняття «спір про право».
Встановлення наявності спору про право в справах окремого провадження.
Правові наслідки встановлення спору про право в справах окремого провадження.
Які справи підлягають розгляду в порядку окремого провадження? Проаналізуйте ст. 234 ЦПК.
Які категорії справ окремого провадження розглядаються у колегіальному складі?
Які нормативно-правові акти регламентують участь народних засідателів у справах окремого провадження?
Особливості визначення понять «заявник» та «заінтересовані особи» та їх процесуального положення у справах окремого провадження.
Спеціальні права заявника та заінтересованих осіб в справах окремого провадження.
Хто та як має встановлювати коло заінтересованих осіб у справах даного провадження?
Чи поширюється на окреме провадження принцип змагальності? Якщо так, то за якими категоріями справ?
Який процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження ?
Чи може розглядатися справа окремого провадження у заочному розгляді, якщо не з'являються заінтересовані особи?

Практичні завдання
1. До суду зі спільною заявою про розірвання шлюбу звернулося подружжя. Обоє із подружжя згодні на розірвання шлюбу, у них немає спірних питань щодо розподілу майна, два малолітні сини залишаються на вихованні дружини, чоловік зобов'язується надавати їм матеріальну допомогу у добровільному порядку згідно з нотаріально посвідченим сторонами договором про сплату аліментів, виховання дітей та їх місце проживання.
У якому провадженні цивільного судочинства за даних умов має розглядатися така справа та чому? Які докази повинні бути подані суду?
Які наслідки настануть у разі невиконання аліментного договору батьком дітей?

2. При розгляді справи Козак Б. про встановлення факту перебування на утриманні померлого чоловіка Абакумова І. з метою одержання пенсії суд залучив до участі у справі як заінтересовану особу дочку Абакумова від першого шлюбу. Під час розгляду справи дочка заперечувала проти встановлення даного факту та заявила про своє право на спадкове майно, яке залишилось після смерті батька. Козак знаходилась з Абакумовим у зареєстрованому шлюбі. Суд залишив заяву без розгляду з мотивів виникнення спору про право на спадщину.
Чи правильні дії судді при визначенні кола заінтересованих осіб та постановленні ухвали про залишення заяви без розгляду у порядку ч. 6 ст. 235 ЦПК?

3. Гр. Мельник С. перебувала у фактичних шлюбних відносинах з Марчуком Г., який загинув під час виконання службових обов’язків. Мельник С. звернулась до адвоката та пояснила, що була і є непрацездатною, знаходилась на утриманні Марчука Г. понад два роки до його смерті. Після смерті Марчука залишилося спадкове майно: будинок, предмети домашньої обстановки та вжитку.
За встановленням яких юридичних фактів громадянка Мельник C. може звернутися до суду та для якої мети? Які докази у такому разі вона повинна подати?

4. Під час відпустки Кротенко плив на теплоході по Чорному морю. В ніч на 16 липня 2011 р. внаслідок аварії теплохід затонув. Серед врятованих пасажирів Кротенка не було, й вдома він не з'явився. Дружина Кротенка звернулася до суду із заявою про встановлення факту смерті чоловіка, бо її дітям повинна бути призначена пенсія в разі втрати годувальника. Суд розглянув справу й встановив факт смерті Кротенка.
Чи правильне рішення суду?

В жовтні 2011 року помер Кривко П., після якого залишилося спадкове майно: автомобіль та дачний будинок. У листопаді 2011 року до суду звернулася Лобанова із заявою, в якій просила встановити факт батьківства щодо її трьох неповнолітніх дітей: дочки Наталії, 1998 року народження, сина Віталія, 2001 року народження та дочки Євгенії, 2005 року народження, зареєстрованих в порядку ст.135 СК України, мотивуючи необхідністю оформлення пенсії в зв’язку з втратою годувальника. В судовому засіданні по справі судом було з’ясовано, що з 1975 року до 2008 рік померлий Кривко П. перебував у зареєстрованому шлюбі з Кривко В., від якого у них є двоє повнолітніх дітей, син та дочка. Притягнуті до участі у справі, діти померлого категорично заперечували батьківство їх батька щодо дітей заявниці.
Визначте, які процесуальні дії суду мають бути в такому випадку?

Змістовний модуль 4.
Тема 23 Апеляційне провадження
Питання семінарського заняття.
Сутність інституту апеляційного провадження.
Порядок розгляду справ в апеляційному суді.
Повноваження апеляційного суду.
Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення.
Межі розгляду справи апеляційним судом.

Методичні рекомендації.
Розглядаючи апеляційне провадження, аналізу підлягає його сутність, суб’єкти апеляційного оскарження рішень та ухвал суду, підстави апеляційного оскарження, строки подачі апеляційної скарги та причини їх поновлення апеляційним судом, а також повноваження апеляційного суду.
Особливу увагу необхідно приділити вмінню правильного складання апеляційної скарги на рішення суду, що безпосередньо впливатиме на вирішення апеляційної скарги.

Питання для самостійної роботи
Поняття та основні риси апеляційного провадження.
Завдання апеляційного провадження.
Об'єкти апеляційного оскарження.
Право апеляційного оскарження.
Чи може бути прокурор, який не звертався до суду першої інстанції у порядку ст. 45 ЦПК і не брав участі у розгляді справи, оскаржити судове рішення у апеляційному порядку?
Порядок оскарження в апеляційному порядку ухвал та рішень суду першої інстанції.
Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги.
Форма і зміст апеляційної скарги, порядок її подання. Пояснення на апеляційну скаргу.
Які підстави залишення апеляційної скарги без руху?
Які підстави для повернення апеляційної скарги?
Які суб'єкти наділені ЦПК правом на приєднання до апеляційної скарги? У який строк таке приєднання має відбутися? Чи може бути поновлено судом пропущений строк на подання заяви про приєднання до апеляційної скарги?
Який порядок та строки подання доповнень» та змін до апеляційної скарги?
Який процесуальний порядок відкликання апеляційної скарги та які правові наслідки настануть у такому разі?
Чим відрізняються процесуальні терміни «відмова від апеляційної скарги» та «відкликання апеляційної скарги»?
Порядок підготовки справи до розгляду апеляційним судом.
Межі розгляду справи апеляційним судом.
Повноваження апеляційного суду.
Чи може апеляційний суд досліджувати нові докази та встановлювати нові обставини? Якщо так, то за яких умов?
Чи поширюються на суд апеляційної інстанції підстави зупинення провадження у справі, передбачені статтями 201, 202 ЦПК?

Практичні завдання
1. Суд, розглянувши справу за позовом ВАТ «Сади» до Шустрого О. про відшкодування 5670 грн матеріальних збитків, заподіяних недостачею матеріальних цінностей, що була допущена Шустрим О., позов задовольнив. Відповідач у апеляційній скарзі просив зменшити розмір відшкодування до 1510 грн, посилаючись саме на такий розмір недостачі, що підтверджується матеріалами справи та доказами, які він подав суду.
Складіть процесуальний документ суду.

2. Рішенням суду було задоволено позов Лихваря К. про стягнення з Раскольникова П. 3000 грн, отриманих ним за договором позики та не повернених в обумовлений договором строк. В апеляційній скарзі Раскольников П.Г. просить скасувати рішення суду та допитати свідків, які можуть підтвердити, що, незважаючи на укладення договору позики, обіцяні гроші він так і не отримав.
Складіть процесуальний акт суду та апеляційну скаргу Раскольникова П.

3. Зарічний районний суд м. Суми задовольнив позов Лушпар Ф. до Соломинка Л. про визнання договору дарування автомобіля недійсним та стягнув з відповідача у рішенні судовий збір у розмірі 400 грн відповідно до вартості автомобіля.
При поданні апеляційної скарги Соломинко Л.І. сплатив судовий збір у розмірі 94,10 грн.
Визначте правомірність дій суду першої інстанції при розгляді справи по суті та апеляційного суду при прийнятті апеляційної скарги. Складіть відповідні процесуальні акти.

4. Сумський районний суд задовольнив позов Антонян Л. до Антоняна Г. про розірвання шлюбу. Відповідач у апеляційній скарзі просив скасувати рішення суду, мотивуючи порушенням правил підсудності (справа розглядалась за місцем проживання позивачки), а також тим, що справу було розглянуто з порушенням відповідних строків. Проти розірвання шлюбу відповідач не заперечує.
Як має вчинити суд апеляційної інстанції? Складіть відповідний процесуальний акт суду.

5. . Зарічний районний суд м. Суми розглянув справу і задовольнив позовні вимоги Латишевої до Латишева про розірвання шлюбу і стягнення аліментів на дитину. Відповідач, що знаходився у відрядженні у м. Луцьку, дізнався про зміст судового рішення із телеграми своєї матері. З метою уникнути пропуску строку апеляційного оскарження Латишев направив до апеляційного суду телеграму такого змісту: «З рішенням Зарічного районного суду про розірвання шлюбу і стягнення аліментів не згоден. Прошу переглянути справу з моєю участю. Латишев»
Як повинен вирішити це питання апеляційний суд? Чи можливо телеграму відповідача розглядати як апеляційну скаргу?

6 . Органи опіки і піклування подали позов про позбавлення Яблочкіної батьківських прав щодо дочки Олени, 2005 року народження. Суд задовольнив позовні вимоги і передав дитину на виховання до дитячого закладу. Батько дитини, Яблочкін, дізнавшись про рішення суду, подав апеляційну скаргу, в якій зазначив, що він не згоден із рішенням суду, оскільки справа була розглянута без його участі, і суд не з’ясував, чи є батько, і чи бажає він виховувати дочку.
Чи підлягає прийняттю та розгляду скарга Яблочкіна? Чи є підстави для скасування цього рішення?

7. Районний суд відмовив Шевченко у позові про поновлення на роботі. До апеляційної скарги Шевченко додала довідку з жіночої консультації про вагітність (10-12 тижнів). У засіданні районного суду позивачка цю обставину не зазначила. У судовому засіданні апеляційного суду прокурор просив скасувати рішення районного суду і винести нове рішення про поновлення позивачки на роботі. Посилаючись на те, що немає необхідності у збиранні чи додатковій перевірці доказів у справі, обставини справи були встановлені судом першої інстанції повно і правильно, але допущена помилка у застосуванні норм матеріального права, апеляційний суд ухвалив нове рішення, яким поновив Шевченко на роботі.
Дайте висновок про правильність рішення апеляційного суду, про процесуальну природу нових доказів та порядок їх долучення до справи апеляційним судом.

Тема 24 Касаційне провадження
Питання семінарського заняття.
Порядок подання касаційної скарги. Форма і зміст касаційної скарги.
Попередній розгляд справи касаційним судом.
Процесуальний порядок розгляду справи касаційним судом.
Зміст рішення суду касаційної інстанції.

Методичні рекомендації.
Розглядаючи касаційне провадження, аналізу підлягає його сутність та відмінність від апеляційного провадження, суб’єкти касаційного оскарження рішень та ухвал суду, які набрали законної сили, підстави касаційного оскарження, строки подачі касаційної скарги, а також повноваження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.
Особливу увагу необхідно приділити процесуальному порядку перегляду справи Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

Питання для самостійної роботи
Основні риси касаційного провадження.
Як саме та на підставі якого акта формується колегія суддів для розгляду справи у судовому засіданні судом касаційної інстанції?
Право касаційного оскарження та суб’єкти цього права.
Які підстави та порядок поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження?
Процесуальний порядок касаційного оскарження.
Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції.
Які строки передбачено ЦПК для розгляду справи судом касаційної інстанції?
Які процесуальні дії має вчинити суддя-доповідач під час прийняття касаційної скарги?
Порядок розгляду справ судом касаційної інстанції.
Які правила цивільного судочинства, поширюючись на суд першої інстанції, не діють у суді касаційної інстанції?
Чи може суд касаційної інстанції вживати заходів щодо забезпечення доказів, позову на стадії касаційного провадження?
Чи поширюється положення статей 201, 202 ЦПК про зупинення провадження у справі на стадію касаційного розгляду справи?
Чи може суд касаційної інстанції зупинити виконання рішення суду? Якщо так, то який порядок такого зупинення?
Чи обмежений суд касаційної інстанції доводами касаційної скарги?
Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін.
Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд.
Підстави для скасування рішення і залишення в силі судового рішення, скасованого помилково.

Практичні завдання
1. До суду із позовом звернувся народний депутат про розірвання шлюбу. Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.
Оскільки позивач є публічною особою, то біля нарадчої кімнати суддю очікували журналісти. Вийшовши із нарадчої кімнати, суддя почав обговорювати із журналістами процедуру ухвалення ним рішення та суть справи.
Чи правомірні дії судді? Як адвокат позивача, як саме ви прореагували б на такі дії суду. Складіть відповідний процесуальний документ щодо дій судді.

2. Гр. Бутько Г. звернувся до суду із позовом про поновлення на роботі та стягнення зарплати за час вимушеного прогулу. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог Бутька Г. Апеляційна скарга Бутька Г. на рішення суду першої інстанції була залишена без задоволення, а ріщення суду - без змін. Бутько Г. звернувся із касаційною скаргою, в якій пояснив, що більша частина поданих ним доказів та документів не були враховані апеляційним судом під час ухвалення рішення. Після ухвалення рішення судом касаційної інстанції виявилось, що рішення підписане лише одним головуючим.
Чи правомірні дії суду? Визначте порядок ухвалення рішення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

3. У результаті розгляду касаційної скарги гр. Лонка С.С., який звернувся із позовом до TOB «Енея» про компенсацію за використання його творів у рекламних цілях без його згоди у сумі 50000 грн, суд касаційної інстанції дійшов висновку, що рішення апеляційного суду є незаконним та підлягає скасуванню, а рішення суду першої інстанції він залишив у силі, оскільки воно помилково було скасоване апеляційним судом.
Визначте, який процесуальний акт має постановити суд касаційної інстанції.

4. До суду касаційної інстанції звернувся гр. Гулько Б. посилаючись на незаконність рішень суду як першої, так і апеляційної інстанцій. До касаційної скарги він не додав копії оскаржуваних рішень цих суддів.
Які дії суду? Чи не суперечать такі дії суду Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо забезпечення справедливого судового розгляду?

5. До суду касаційної інстанції звернулась гр. Верба Ю. У касаційній скарзі вона клопотала перед судом про зупинення виконання рішення суду апеляційної інстанції, оскільки останнє згідно зі ст. 319 ЦПК набирає законної сили з моменту його проголошення. Своє клопотання вона мотивувала тим, що поки справа буде розглядатися касаційною інстанцією відповідач зніме арешт із грошового вкладу і тоді розгляд її касаційної скарги буде безперспективний. Проте суддя відмовив їй у задоволенні такого клопотання. Поки справа розглядалася судом касаційної інстанції вклад було знято та витрачено, і у подальшому виконання рішення стало неможливим.
Визначте правомірність дій суду?

6. Гр. Ласточка B. подала касаційну скаргу. Вона просила суд касаційної інстанції скасувати рішення суду апеляційної інстанції та ухвалити нове рішення. Але, крім того, вона у скарзі зазначала про те, що ні суд першої, ні суд апеляційної інстанцій не вжили заходів щодо забезпечення позову. Тому вона клопотала про вжиття таких заходів судом касаційної інстанції.
Суддя-доповідач відкриваючи касаційне провадження відмовив їй у задоволенні такого клопотання, мотивуючи свою відмову тим, що інститут забезпечення позову не поширюється на суд касаційної інстанції.
Визначте правомірність дій судді-доповідача.
7. Судом касаційної інстанції у попередньому розгляді справи було розглянуто касаційну скаргу гр. Воробей В. Рішення апеляційного суду було залишено без змін. Суд постановив ухвалу, зміст якої не відповідав вимогам ст. 345 ЦПК, оскільки в ухвалі була відсутня така частина, як мотиви суду про відмову у задоволенні касаційної скарги з посиланням на закон, яким суд керувався (п. 7 ч.1 ст. 345 ЦПК). Воробей В. подала до суду заяву про роз’яснення їй цієї ухвали, але отримала лист від завідуючого канцелярією, яка зазначала, що Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ роз’яснень рішень не надає.
Чи належить вирішення питань про роз’яснення рішення (відмова або задоволення) до компетенції завідуючого канцелярією? Чи поширюється на суд касаційної інстанції положення ст.221 ЦПК щодо роз’яснення судового рішення? Якщо так, то хто це питання вирішує?

8. Рішенням районного суду було розірвано шлюб Черкасова і Черкасової. У апеляційному порядку справа не розглядалася. Відповідачка у справі звернулася до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ з касаційною скаргою, в якій зазначила, що у мотивувальній частині рішення є положення, яке суперечить дійсності: «відповідачка зловживає спиртними напоями, учиняє свари в сім’ї». Крім того, Черкасова просила надати їй можливість брати участь у розгляді справи.
Дайте висновок щодо касаційної скарги відповідачки.

9. Маслозавод подав позов про стягнення з Латинова 3 тис. грн. збитків, заподіяних нестачею масла. Районний суд задовольнив позов частково, стягнув з Латинова 800 грн. Апеляційний суд виніс ухвалу про закриття провадження в справі на підставі п. 8 ст. 227 ЦПК внаслідок смерті Латинова. Відповідач звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ з касаційною скаргою, посилаючись на порушення процесуальних норм.
Які підстави для скасування рішень передбачені в ЦПК? Чи є підстави для скасування даного рішення?

Тема 25 Перегляд судових рішень Верховним Судом України
Питання семінарського заняття.
Поняття, предмет, підстави та суб’єкти перегляду рішень Верховним Судом України.
Процесуальний порядок розгляду справи Верховним Судом України.
Повноваження Верховного Суду України при розгляді заяви про перегляд судового рішення.

Методичні рекомендації.
При підготовці до заняття необхідно вивчити Закон України «Про судоустрій і статус суддів» в частині складу та визначення нових повноважень Верховного Суду України, визначити суб’єктів та строки подачі заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України, порядок допуску Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження Верховним Судом України та процесуальний порядок розгляду справи Верховним Судом України.

Питання для самостійної роботи
1. Чи можна вважати провадження щодо перегляду судових рішень Верховним Судом України як можливість створення прецедентів у цивільному процесі України?
У ст. 355 ЦПК України зазначається, що судові рішення у цивільних справах можуть бути переглянуті після їх перегляду у касаційному порядку, якщо вони оскаржені з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того самого положення закону. Чи можна вважати, що дана стаття не дозволяє ВСУ оцінювати діяльність суддів, які при вирішенні справи виходитимуть за межі законодавства і користуватимуться аналогією права чи аналогією закону?
Суб'єкти права оскарження судових рішень Верховним Судом України.
Проаналізуйте підстави перегляду Верховним Судом України (ст. 355 ЦПК).
Строки та порядок подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України.
Вимоги, які пред'являються до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України.
Порядок допуску Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження Верховним Судом України.
Порядок розгляду заяви Верховним Судом України?
Повноваження Верховного Суду України при розгляді заяви про перегляд судового рішення.
Законна сила рішень чи постанов Верховного Суду України, постановлених у порядку перегляду заяви.
Чи оскаржуються рішення чи постанови Верховного Суду України, постановлені у порядку перегляду заяви? Якщо так, то до яких органів?

Практичні завдання
1. Особа, яка не брала участі у справі, подала заяву про перегляд рішення суду Верховним судом України через чотири місяці, мотивуючи пропуск строку на подання заяви тим, що вона дізналася про відповідне рішення лише тоді, коли до неї звернувся державний виконавець.
Визначте і обґрунтуйте можливе рішення суду.

2. Суддею-доповідачем не була допущена до розгляду заява про перегляд рішення суду касаційної інстанції лише тому, що в ній був відсутній додаток - належним чином оформлене рішення суду касаційної інстанції.
Визначте повноваження судді-доповідача щодо вирішення даного питання. Чи правомірна така відмова?

3. Під час розгляду справи Верховним Судом України було з’ясовано, що суд касаційної інстанції неправильно застосував норму закону щодо договору про завдаток у 2002 році, а виявилося це при перегляді аналогічного рішення у 2009 році.
Які повноваження Верховного Суду України можуть бути застосовані у даній правовій ситуації?

4. При аналізі рішення Європейського суду з прав людини було встановлено, що права особи були порушені судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій, оскільки суди відмовляли в прийнятті доказів, які вважали неналежними.
Яке з повноважень, встановлених у ст. 358 ЦПК, може бути застосоване судом до даної правової ситуації?

5. Особа, якій суд апеляційної інстанції не дав можливості висловити свою правову позицію, а суд касаційної інстанції залишив без змін ухвалене рішення, має намір звернутися до Верховного Суду України із заявою про перегляд судових рішень.
Обґрунтуйте можливість такого звернення і знайдіть варіанти захисту прав такої особи.

6. Гр. Глянець В. звернулась до суду із заявою про перегляд рішення Верховним Судом України. Відповідно до цього вона відмовилась виконувати рішення апеляційного суду Сумської області, що набрало законної сили.
Чи правильні дії Глянець В.? Проаналізуйте дану ситуацію.

Тема 26 Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами
Питання семінарського заняття.
Строк та порядок подання заяв про перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Розгляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Методичні рекомендації.
Вивчаючи провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами, слід вивчити суб’єктів подачі заяви про перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами, строки подачі та підстави. Також необхідно приділити увагу особливостям процесуального порядку розгляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Питання для самостійної роботи
1.Які підстави для перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами?
2. Чи є перелік підстав для перегляду судових постанов, передбачений ст. 361 ЦПК, у зв’язку з нововиявленими обставинами вичерпним?
3. Яка специфіка перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами?
4. Хто є суб’єктами права про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами?
5. Чи можуть особи, які передбачені у ст. 45 ЦПК, звертатися до суду із заявою про перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами?
6. Яка форма звернення щодо перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами?
7. Які строки передбачено ЦПК для перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами та як вони обчислюються?
8. Чи може бути поновлено строк для подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами?
9. Які правила перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами?
10. Чи може суддя, який не брав участі у розгляді справи переглядати судове рішення, що набрало законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами?
11. Чим відрізняються нововиявлені обставини від нових?
12. Як зрозуміти положення статей 360, 366 ЦПК України щодо того, що ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв’язку з нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає?
13. Які наслідки перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами?
14. Проаналізуйте ч. З ст. 365 ЦПК. Що означає, що після скасування рішення, ухвали суду або судового наказу справа розглядається судом за правилами, встановленими ЦПК?
15.Чи може бути предметом перегляду у провадженні у зв’язку з нововиявленими обставинами ухвала суду апеляційної інстанції про скасування рішення суду та направлення справи на новий розгляд?

Практичні завдання
1. У 2010 р. шлюб між гр. Івановою К. та гр. Сидоренком О. було розірвано у судовому порядку. Гр. Іванова К. звернулась із позовом про стягнення аліментів на утримання їх неповнолітнього сина у розмірі 1500 грн. Суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі. У 2011 р. у гр. Сидоренка О. народилась двійня від жінки, з якою він перебуває у новому шлюбі. У зв’язку з тим, що він мав намір зменшити розмір аліментів, звернувся до суду із заявою про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Чи можна дані обставини вважати нововиявленими? Як саме має діяти суд? Складіть відповідний процесуальний акт.

2. Зарічним районним судом м. Суми було розглянуто цивільну справу про розподіл спадкового майна між двома братами - Іваном та Сергієм Синяками після смерті їх батька. Після набрання рішенням законної сили одному із братів стало відомо, що, помираючи, його батько у лікарні написав заповіт, який був посвідчений черговим лікарем. Оскільки лікар звільнився з роботи, відомості про посвідчення заповіту не були передані до державної нотаріальної контори за останнім місцем проживання заповідача та не включені до Спадкового реєстру. Тому на момент розгляду справи у суді про розподіл спадщини ніхто із синів не знав про наявність заповіту. Коли сини звернулись до адміністрації лікарні про розкриття заповіту, то відповідно до заповіту батько усе своє майно залишив одному із синів, а саме Івану, а Сергія позбавив права на спадщину. Іван звернувся до суду із заявою про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Проаналізуйте дану ситуацію. Чи є дані підстави нововиявленими? Визначте дії суду та складіть відповідний процесуальний акт.

3. Гр. Мамцев К.О. звернувся до суду із позовом до Мірошника Р.Л. про виселення із квартири ЖБК. У позовній заяві було вказано, що у спірній квартирі проживав дід відповідача Погребняк М.Т., який помер дев’ять місяців тому. Рішенням загальних зборів ЖБК Мамцев К.О. разом з сім’єю отримав право користування квартирою, що засвідчено відповідним ордером. Однак через місяць після смерті Погребняка М.Т. відповідач безпідставно вселився у квартиру та відмовляється виселитись. Через що сім’я позивача не має змоги вселитись у належне їй приміщення. Під час судового розгляду Мамцев К.О. зазначив, що відповідач ніколи не допомагав йому та не жив разом із Погребняком М.Т. та звернувся із заявою про виклик свідків, що можуть це підтвердити. Свідки показали, що дійсно відповідач не жив разом з Погребняком М.Т. та зі слів самого покійного ніколи йому не допомагав, лише іноді приїздив у гості. Мірошник Р.Л. же стверджував, що останній рік проживав у спірній квартирі, доглядав за дідусем та сплачував комунальні рахунки, однак довести цього не може. З сусідами не спілкувався у зв’язку з постійними відрядженнями по роботі, а додому приходив тільки на ніч. Суд, розглянувши справу, задовольнив позов.
Через один місяць Мірошник Р.Л. звернувся до суду із заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, посилаючись на наявність у нього відомостей про завідомо неправдиві показання свідків.
Чи можна дані обставини вважати нововиявленими? Визначте дії суду та складіть відповідний процесуальний акт.

4. Рішенням Деснянського районного суду м. Києва була розподілена спадщина між двома спадкоємцями за заповітом з урахуванням обов’язкової частки спадкоємця першої черги. Після набрання рішенням законної сили стало відомо, що є ще один спадкоємець за законом першої черги, інтереси якого не були враховані судом.
Чи є дані обставини нововиявленими? Проаналізуйте дану ситуацію та надайте письмову пораду. Складіть усі процесуальні акти щодо цієї життєвої ситуації.

5.Ткаченко, використовуючи нетверезий стан Іванова, примусив останнього підписати договір, згідно з яким Іванов ніби отримав від Ткаченка у борг строком до двох місяців. По закінченні зазначеного строку Ткаченко звернувся до суду із позовом на Іванова про стягнення 3 тис. грн. У судовому засіданні відповідач заявив про те, що грошей від Ткаченка не отримував і не пам’ятає, як підписував договір, але суд позов задовольнив повністю. Рішення суду набрало законної сили. Іванов звернувся до слідчих органів із заявою про притягнення Ткаченка до відповідальності за злочинні дії. Ткаченка було засуджено, вирок набрав законної сили. У зв’язку з цим Іванов звернувся до суду з проханням скасувати судове рішення.
Дайте висновок щодо заяви Іванова. Викладіть порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення.

6. Рішенням районного суду з Колесникова були стягнуті аліменти на користь Божко на сина Валерія до повноліття останнього. Через деякий час суд визнав недійсним запис про батьківство в свідоцтві про народження Валерія. Тому прокурор звернувся до суду з позовом про звільнення від сплати аліментів Колесникова. Суддя відмовив у прийнятті позову, посилаючись на те, що прокуророві необхідно було звернутись із заявою про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, але він такого права вже не має, оскільки з дня винесення рішення пройшло більше трьох місяців.
Дайте висновок щодо рішення судді.

Тема 27 Судовий контроль за виконанням судових рішень
Питання семінарського заняття.
1. Поняття судового контролю за виконанням судових рішень.
2. Суб’єкти та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця.

Методичні рекомендації
При вивченні теми, необхідно звернутися до положень Закону України «Про виконавче провадження», КАС України, ГПК України в частині оскарження дій державного виконавця та визначити підвідомчість в частині оскарження дій державного виконавця та її критерії. Також слід вивчити процесуальний порядок розгляду судом скарги рішення, дію чи бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби.

Практичні завдання
1. До районного суду зі скаргою на дії державного виконавця звернувся генеральний директор ВАТ Третьяков В., вважаючи, що державний виконавець незаконно наклав арешт на автомашину ВАЗ. У скарзі вказується, що основний борг підприємства складає 35 000 грн., однак державний виконавець описав і заарештував майно на суму 42 000 грн. Крім того, порушена справа про банкрутство, у зв’язку з чим виконавче провадження підлягає зупиненню.
Державний виконавець надав докази того, що борг підприємства склав 37 680 грн. У погашення боргу була арештована готова продукція даного підприємства на суму 33 000 грн. Однак виникли складності з її реалізацією. З цієї причини був накладений арешт на автомобіль ВАЗ, оцінений у 42 000 грн.
Дайте оцінку аргументам державного виконавця. Які дії державний виконавець повинен розпочати? Чи можливе зупинення виконавчого провадження при відкритті провадження про банкрутство боржника?

2. 1 травня 2011 р. державний виконавець вчинив опис майна боржника Карпенка за рішенням суду про відшкодування шкоди, заподіяної майну іншого громадянина. Опису підлягало майно на суму 7 300 грн. Під час проведення опису майна державний виконавець включив у акт опису наступне майно: набір м’яких меблів (5400 грн.), стільці (4 штуки за ціною 100 грн. за один стілець), жіночу шкіряну куртку (1300 грн.).
Боржник не згодний з діями державного виконавця з ряду питань: 1) до набору м’яких меблів входить диван, на якому боржник спить; 2) до опису виявилися включеними всі наявні в квартирі стільці; 3) куртка, включена до опису, належить дочці боржника.
Варіант задачі: боржник є засудженим. Чи зміниться порядок захисту його прав?

3. Державний виконавець визначив заборгованість Шибіко по аліментам на утримання неповнолітньої дитини в розмірі 12000 грн. Шибіко не згоден зі зробленими державним виконавцем розрахунками.
Який порядок захисту інтересів Шибіко передбачає закон?
Варіант. Чи можуть оскаржити розрахунок заборгованості по аліментних платежах на неповнолітню дитину наступні особи:
- сама неповнолітня дитина, що досягла 15 років;
- матір неповнолітньої дитини;
- представник органу опіки і піклування;
- будь-який громадянин?

4. Посадова особа податкового органу не надала за вимогою державного виконавця відомості про наявні в боржника банківські рахунки. Державний виконавець наклав штраф на цю посадову особу.
Чи існує можливість у посадової особи податкового органу оскаржити дії державного виконавця? Чи має значення, рішення якого органу виконував державний виконавець?

5. Виконавче провадження про стягнення із Вітренка на користь Вітренко коштів відкрито 7 березня 2011 р. 8 лютого 2011 р. державний виконавець наклав арешт на майно боржника, включивши телевізор, відеомагнітофон, музичний центр, відеокамеру. У суд з позовом про визнання права на майно та зняття з нього арешту звернувся батько боржника, посилаючись на те, що все арештоване майно належить йому.
Визначте засобу захисту інтересів стягувача. Які дії їм можуть бути розпочаті?

6. Т0В «Олена» (боржник) не згідне з оцінкою арештованого майна - двох автомобілів. Державний виконавець залучив до участі у виконавчих діях оцінювача. Постанова про призначення оцінювача і копія акта передачі арештованого майна на реалізацію були направлені боржнику. У даний момент автомобілі продані і гроші від їх реалізації надійшли на депозитний рахунок відділу державної виконавчої служби.
Роз’ясніть права учасників виконавчого провадження, якщо вони не згодні з оцінкою майна.

7. Громадянин, що підлягає поновленню на роботі з виплатою грошової суми за вимушений прогул, не одержав належних грошей. За час невиконання судового рішення розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом, збільшився.
Чи можливо пред’явлення вимог про індексацію?

8. За юридичною консультацією до адвоката звернувся Кротов. Він розповів, що в жовтні 2010 р. було винесене рішення суду, за яким він був зобов’язаний відшкодувати збитки, заподіяні дорожньо-транспортною подією. У грудні 2010 р. було відкрито виконавче провадження за виконавчим листом про стягнення 15 тис. грн. на користь Ткачова. Державний виконавець почав виконувати виконавчий документ тільки в березні 2011 р. За цей місяць він тричі приходив для здійснення виконавчих дій. Однак Кротов не відкривав двері державному виконавцю, пояснюючи це тим, що рішення суду незаконне і виконувати його він не має наміру.
Державний виконавець, з’явившись для здійснення дій по примусовому виконанню в четвертий раз, зламав двері в квартиру Кротова за допомогою співробітників ТОВ «Житловик» і зробив опис майна на суму 18500 грн. Кротов вважає, що його майну діями державного виконавця заподіяні збитки на 350 грн., і вважає дії державного виконавця незаконними, тому що минув шести-місячний строк, відведений для виконання виконавчого документа.
Оцініть правомірність дій державного виконавця.

Тема 28 Процесуальні питання, пов’язані з виконання судових рішень
Самостійна робота.
Питання семінарського заняття.
Вирішення судом окремих питань, що виникають у виконавчому провадженні.
Звернення судового рішення до виконання.
Виконавчі листи, відстрочка та розстрока виконання, зміна способу та порядку виконання.

Методичні рекомендації.
При вивченні теми, необхідно звернутися до положень Закону України «Про виконавче провадження» та порівняти їх з положеннями ЦПК України, що регулюють аналогічні питання, детально дослідити процесуальний порядок вирішення окремих процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень.

Практичні завдання
1. Після набрання законної сили рішенням суду про зобов’язання до відновлення системи водопостачання у багатоквартирному жилому будинку, де було 6 співпозивачів, судом виконавчий лист був направлений до відділу ДВС, в результаті чого без заяви стягувачів про примусове виконання рішення було відкрито виконавче провадження.
Боржник звернувся зі скаргою на дії державного виконавця, де зазначив про відкриття виконавчого провадження з порушенням закону.
В чому полягає звернення судового рішення до виконання?
Чи вправі суд зі своєї ініціативи направляти виконавчий лист до відділу ДВС?
Назвіть засоби захисту прав боржника у виконавчому провадженні.

2. Після смерті Фоменка В., стягувача за виконавчим листом про стягнення грошової суми у відшкодування збитків за договором позики, до державного виконавця звернувся Жуков М., родич померлого, і надав заповіт на своє ім’я. До того часу грошові суми були отримані від боржника і перебували на депозитному рахунку відділу ДВС.
Як вирішити дану ситуацію?
Перший варіант: направити Жукова М. в суд для оформлення правонаступництва в порядку ЦПК.
Другий варіант: провести заміну Фоменка В. на правонаступника Жукова М. в порядку Закону України “Про виконавче провадження”.
Третій варіант: направити Жукова М. до нотаріуса для оформлення спадкових прав.
Який з наведених варіантів є правильним? Чи можливі інші варіанти вирішення даної ситуації?

3. АТ “Сумський м’ясокомбінат” звернулося з позовом до відділу ДВС про стягнення 13 тис. грн. збитків, пов’язаних з невиконанням державним виконавцем дій по відкриттю виконавчого провадження. У процесі судового розгляду було встановлено, що державний виконавець одержав три виконавчі листи про стягнення з боржника грошової суми на користь стягувача АТ “Сумський м’ясокомбінат”. Однак виконавче провадження не було відкрито, арешт на майно боржника не був накладений, що дало можливість боржнику реалізувати майно. Суд задовольнив вимоги позивача.
Визначте, які дії повинен був розпочати державний виконавець, який порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянам і організаціям діями державного виконавця.

4. Під час виконання виконавчого листа про стягнення з боржника 25 тис. грн. державним виконавцем було виявлено відсутність у боржника грошових коштів, проте боржником було запропоновано автомобіль «Волга» вартістю 27 тис. грн. в рахунок погашення боргу.
Які дії вправі вчинити державний виконавець в даному випадку?

5. Суд апеляційної інстанції переглянув рішення суду і скасував його, але не вирішив питання про поворот виконання рішення.
Які дії слід вчинити, щоб домогтися повороту виконання рішення? З яких категорій справ поворот виконання рішення не допускається?
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №1
Поняття правосуддя в цивільних справах. Поняття цивільної процесуальної форми. Види цивільного судочинства.
Поняття цивільного процесу. Стадії цивільного процесу.
Поняття та система принципів цивільного процесу.
Принцип гласності та відкритості судового розгляду.
Принцип диспозитивності в цивільному процесі.
Принцип юридичної істини в цивільному процесі.
Принцип змагальності в цивільному процесі.
Цивільні процесуальні правовідносини (поняття, елементи).
Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин.
Склад суду. Підстави для відводу суддів.
Особи, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов'язки.
Поняття сторін в цивільному процесі. Права та обов'язки сторін.
Співучасть в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки співучасників. Необхідна та факультативна співучасть.
Неналежний відповідач та порядок його заміни. Відмінність заміни осіб в порядку заміни неналежного відповідача належним від заміни у порядку правонаступництва.
Процесуальне правонаступництво. Порядок вступу до процесу правонаступника та його правове становище.
Треті особи в цивільному процесі (поняття та підстави їх участі). Відміна третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, від первісних позивачів та співпозивачів.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Відміна третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, від первісних позивачів та співпозивачів.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Підстави та процесуальний порядок залучення (вступу) третіх осіб. Відміна третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, від співучасників (співпозивачів, співвідповідачів).
Свідок як суб’єкт цивільного процесу. Особи, які не підлягають допиту як свідки. Показання свідків, порядок їх дослідження.
Правове становище спеціаліста у цивільному процесі. Експерт у цивільному процесі.
Підстави і форми участі прокурора в цивільних справах. Процесуальне становище прокурора у цивільному судочинстві.
Участь в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, їх процесуальні права та обов'язки.
Форми участі органів державної влади у цивільному судочинстві.
Підстави та види судового представництва. Повноваження представника у суді.
Добровільне представництво у суді.

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №2

Поняття та види судових витрат.
Порядок обчислення судового збору. Ціна позову.
Розподіл судових витрат між сторонами.
Поняття і види підвідомчості.
Поняття та види підсудності.
Територіальна підсудність цивільних справ.
Функціональна підсудність цивільних справ.
Порядок передачі справи до іншого суду.
Фіксування судового процесу. Зміст журналу судового засідання.
Поняття доказування у цивільному процесі.
Етапи судового доказування.
Пояснення сторін і третіх осіб як засіб доказування.
Поняття судових доказів.
Поняття засобів доказування у цивільному процесі.
Належність і допустимість доказів.
Обставини, що не підлягають доказуванню.
Предмет і межі доказування.
Речові докази, порядок їх дослідження. Порядок огляду речових доказів за їх місцезнаходженням.
Забезпечення доказів. Підстави і порядок забезпечення доказів.

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №3
Право на позов. Порядок пред'явлення позову.
Позовна заява, її реквізити. Залишення позовної заяви без руху.
Підстави для відмови у відкритті провадження у справі. Правові наслідки відмови у відкритті провадження у справі.
Матеріально-правові і процесуальні наслідки відкриття цивільної справи. Повернення позовної заяви, її правові наслідки.
Повернення позовної заяви, її правові наслідки.
Зміст і порядок попереднього судового засідання.
Судове засідання. Порядок судового засідання.
Заходи процесуального примусу.
Підстави і наслідки зупинення провадження в справі.
Поняття позову та його елементи.
Види позовів.
Право на судовий захист відповідача.
Види та порядок забезпечення позову.
Умови та порядок заочного розгляду справи. Розгляд заяви про перегляд заочного рішення.
Закінчення справи без винесення судового рішення.
Відмова від позову, його визнання. Процесуальний порядок прийняття відмови від позову і визнання позову.
Мирова угода сторін.
Засоби усунення недоліків рішення судом, який його постановив.
Підстави і наслідки відкладення розгляду справи. Перерви в її розгляді.
Поняття і види судових постанов.
Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.
Додаткове рішення.
Зміст судового рішення як процесуального документа.
Судові дебати. Порядок постановлення і проголошення судового рішення.
Законна сила судового рішення. Об'єктивні та суб'єктивні межі законної сили судового рішення.
Види ухвал суду першої інстанції.

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №4
Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги.
Порядок розгляду справи апеляційним судом.
Повноваження апеляційного суду.
Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду.
Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.
Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Підстави для скасування рішення суду в апеляційному порядку та відхилення апеляційної скарги.
Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
Розгляд судом справ про усиновлення.
Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.
Характеристика провадження у зв'язку з винятковими обставинами.
Характеристика касаційного провадження.
Право касаційного оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Порядок подання касаційної скарги.
Межі розгляду справи судами апеляційної і касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції.
Характеристика провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.
Негайне виконання судового рішення.
Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
Поняття правосуддя в цивільних справах. Поняття цивільної процесуальної форми. Види цивільного судочинства.
Поняття цивільного процесу. Стадії цивільного процесу.
Поняття та система принципів цивільного процесу.
Принцип гласності та відкритості судового розгляду.
Принцип диспозитивності в цивільному процесі.
Принцип юридичної істини в цивільному процесі.
Принцип змагальності в цивільному процесі.
Цивільні процесуальні правовідносини (поняття, елементи).
Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин.
Склад суду. Підстави для відводу суддів.
Особи, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов'язки.
Поняття сторін в цивільному процесі. Права та обов'язки сторін.
Співучасть в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки співучасників. Необхідна та факультативна співучасть.
Неналежний відповідач та порядок його заміни. Відмінність заміни осіб в порядку заміни неналежного відповідача належним від заміни у порядку правонаступництва.
Процесуальне правонаступництво. Порядок вступу до процесу правонаступника та його правове становище.
Треті особи в цивільному процесі (поняття та підстави їх участі). Відміна третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, від первісних позивачів та співпозивачів.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Відміна третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, від первісних позивачів та співпозивачів.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Підстави та процесуальний порядок залучення (вступу) третіх осіб. Відміна третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, від співучасників (співпозивачів, співвідповідачів).
Свідок як суб’єкт цивільного процесу. Особи, які не підлягають допиту як свідки. Показання свідків, порядок їх дослідження.
Правове становище спеціаліста у цивільному процесі. Експерт у цивільному процесі.
Підстави і форми участі прокурора в цивільних справах. Процесуальне становище прокурора у цивільному судочинстві.
Участь в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, їх процесуальні права та обов'язки.
Форми участі органів державної влади у цивільному судочинстві.

Підстави та види судового представництва. Повноваження представника у суді.
Добровільне представництво у суді.
Поняття та види судових витрат.
Порядок обчислення судового збору. Ціна позову.
Розподіл судових витрат між сторонами.
Поняття і види підвідомчості.
Поняття та види підсудності.
Територіальна підсудність цивільних справ.
Фіксування судового процесу. Зміст журналу судового засідання.
Поняття доказування у цивільному процесі. Пояснення сторін і третіх осіб як засіб доказування.
Поняття судових доказів. Поняття засобів доказування у цивільному процесі.
Належність і допустимість доказів.
Обставини, що не підлягають доказуванню.
Предмет і межі доказування.
Речові докази, порядок їх дослідження. Порядок огляду речових доказів за їх місцезнаходженням.
Забезпечення доказів. Підстави і порядок забезпечення доказів.
Поняття та види процесуальних строків, їх обчислення.
Продовження та поновлення процесуальних строків.
Стадії наказного провадження.
Поняття та підстави видачі судового наказу.
Право на позов. Порядок пред'явлення позову.
Позовна заява, її реквізити. Залишення позовної заяви без руху.
Підстави для відмови у відкритті провадження у справі. Правові наслідки відмови у відкритті провадження у справі.
Матеріально-правові і процесуальні наслідки відкриття цивільної справи. Повернення позовної заяви, її правові наслідки.
Повернення позовної заяви, її правові наслідки.
Зміст і порядок попереднього судового засідання.
Судове засідання. Порядок судового засідання.
Заходи процесуального примусу.
Підстави і наслідки зупинення провадження в справі.
Поняття позову та його елементи.
Види позовів.
Право на судовий захист відповідача.
Види та порядок забезпечення позову.
Умови та порядок заочного розгляду справи. Розгляд заяви про перегляд заочного рішення.
Закінчення справи без винесення судового рішення.
Відмова від позову, його визнання. Процесуальний порядок прийняття відмови від позову і визнання позову.
Мирова угода сторін.
Засоби усунення недоліків рішення судом, який його постановив.
Підстави і наслідки відкладення розгляду справи. Перерви в її розгляді.
Поняття і види судових постанов.
Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.
Додаткове рішення.
Зміст судового рішення як процесуального документа.
Судові дебати. Порядок постановлення і проголошення судового рішення.
Законна сила судового рішення. Об'єктивні та суб'єктивні межі законної сили судового рішення.
Види ухвал суду першої інстанції.
Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги.
Порядок розгляду справи апеляційним судом.
Повноваження апеляційного суду.
Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду.
Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.
Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Підстави для скасування рішення суду в апеляційному порядку та відхилення апеляційної скарги.
Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
Розгляд судом справ про усиновлення.
Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.
Характеристика провадження у зв'язку з винятковими обставинами.
Характеристика касаційного провадження.
Право касаційного оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Порядок подання касаційної скарги.
Межі розгляду справи судами апеляційної і касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції.
Характеристика провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.
Негайне виконання судового рішення.
Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.


13 PAGE 14215Приложенные файлы

  • doc 19177961
    Размер файла: 813 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий