sozh ekologia


8. СӨЖ графигі
апталар Силлабус бойынша сабақ номері СӨЖ Соның санында СОӨЖ
Тақырыптар жене тапсырма тұрлері (әдебиеттердің беттерін көрсетіп) Тапсырманы беру және қабылдау уақыты (апталар) Тапсырмалал тақырыбы және тұрі (әдебиеттердің беттерін көрсетіп) Тапсырманы беру және қабылдау уақыты (апталар)
1 2 3 4 5 6 7 8
I Модуль
1-2 Л 1
П 1
СӨЖ 1. Қоршаған ортаны қорғау (ауа, су, топырақ орталары)
Реферат 5-6 бет
1 2 CРCП 1. ҚР Тұрғын орын экологиялық проблемаларын қарастырып оны шешу жолдарын ұсыну - план 1 2
2-3 Л 2
П 2 СӨЖ 2. Негізгі тіршілік орталар қасиеттері.
Ауызша жауап 2 3 CРCП 2
Тірі ағзалардың зат айналымында маңызы. Ауызша жауап 2 3
3-4 Л 3
П 3 СӨЖ 3. Экологияның негізгі. «Алтың заңы».Ауызша жауап
3 3 CРCП 3
Өндірістің кауыпсіздік категориясы түсінігі. Ауызша жауап 3 4
4-5 Л 4
П 4
СӨЖ 4. Сукцессия түсінігі және тұрлері. Су және құрғақтағы экожұйелердің қызметі, олардың тұрақтылығы және дамуы. Ауызша жауап 3 4 СРСП 4 Экожұйеде энергия ағынының нұсқасын салу 4 5
5-6 Л 5

П 5 СӨЖ 5. Адамзат алдындағы әлеуметтік және экологиялық проблемалар. Олардың пайда болу себептері және шешу жолдары.
АРМ сұрақтарына ауызша жауап 5 6 CРCП 5
Биотехносфера ресурстары
Ауызша жауап 5 6
6-7 Л 6

П 6
СӨЖ 6. Планета тұрғындарының және тірі ағзалар генофондасын сақтау. АРМ. Ауызша жауап. 6 7 СРСП 6 Санитария-қорғаныс аймағы туралы түсінік және анықтасмасы.
Ауызша жауап. 6 7
7-8 Л 7
.П 7
СӨЖ 7. Табиғатты пайдаланудың негізгі принциптері. Ауызша жауап
7 8 CРCП 7 Атмосфералық ауаны қорғауға бағытталған табиғатты қорғау шаралары.
Ауызша жауап 7-8
7-8 Л 8
.П 8
СӨЖ 8. Су ортасының ластануы және адам денсаулығы. Ауызша жауап
7 CРCП 8 Тұрғындар денсаулығының қоршаған орта ластануына байланысы. Ауызша жауап 7-8 IIМодуль
9,
10 Л 9.
П 9. СӨЖ 9. Рекреациялық аймақтар.
Жазбаша жауап 9 10 СОӨЖ 9
Өндіріс және шаруашылық тыңтұрақты дамуының экологиялық мәселелері
Ауызша жауап 8-9 10,
11,
12 Л 10.
П 10. СӨЖ 10. Әр тұрлі региондарда бірдей экологиялық проблемаларды шешу қажетті әдістер.
конспект 10 12 СОӨЖ 10
Жергілікті аймақтың қоршаған ортаны қорғау шаралар жоспарын құрастыру (ген.план және экол. шешімдер жоспарын құраст) 9 10
12,
13 Л 11.
П 11.
СӨЖ 12. Қалалардың тұрақты даму концепциясы.
«Повестка на 21 век» бағдарламаның негізгі салалары. ҚР тұрақты даму жолына өту міндеттері.
Жазбаша жауап 12 13 СОӨЖ 11
Табиғи орта жағдайын есептеу автоматизация жағдайлар жұйесі
Ауызша жауап 10 11
Л 12.
П 12.
Рим клубы баяндамасы – Экологиялық жағдайларға байланыс әлемнің даму концепциясы. Ауызша жауап 11 12 Алматы қаласы аймағында қолайсыз метереологиялық жағдайлар туралы түсінік. Ауызша жауап 11 12
Л 13
П 13. Қоршаған ортаны қорғау экономикалық және құқықтық аспектілері..Ауызша жауап Нормативті тұсініктер-ПДК,ПДВ,ПДУ
Ауызша жауап 12 13
13,
14 Л 14.
П 14. СӨЖ 13..
ҚР тұрақты даму жоспары және жүзіге асыру. ҚР 2030 стратегиясы. Ауызша жауап 13 14 Шетел елдердің тұрақты даму жоспарлары.
Ауызша жауап 13 14
14,
15 Л 15.
П 15. Қоршаған ортаны қорғау саласында халықаралық байланыстар.
Ауызша жауап 14 15 Экологиялық туризм.
Ауызша жауап 14 15
Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер:
Аќбасова А.Ж., Саинова Г.Ј. Экология: Оќу ќўралы.- Алматы: Бастау, 2003.- 290б
Аскарова У.Б.Экология және қоршаған ортаны қорғау.Алматы. 2007.-314 с.
*Бродский Б.А.Краткий курс общей экологии М.1996 - 162 с
*Передельский Л. Строительная экология. М. 2003
Панин Химическая экология.М..2002-852 с
Қосымша әдебиеттер:
Ж.Ж. Жатканбаев. Основы экологии. Алматы, 2003. -212 с.
*Степановских А.С.Прикладная экология. М.,2003-751с.
Г.В. Стадницкий. Экология.- М.: Высшая школа, 1988.- 272 с.
Кенесариев У.И., Жакашов Н.Ж. Экология и здоровье населения: Учебник для медицинских вузов и колледжей. - Алматы: НИЦ"Єылым", 2002.- 230с
Одум Ю. Экология. - М.: Мир, 1986. - 704 с
Константинов В.М.Экологические основы природопользования.-М.,2008.-204
Колумбаева С.Ж.и др. Экологические процессы. Алматы, КазГАСА, 1998-86 с.
Радкевич В. А. Экология: Учеб.- Мн.: Высш.шк., 1997.- 159 с.
Аќбасова А.Ж.Экологиялык энциклопедия. Алматы,2006

Приложенные файлы

  • docx 19203197
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий