stolbiki


Iрi сериялы ондiрiс ушiн операцияны орныктыру коэффициентi:+ 50-ден 60-ка дейiн.
Iрi сериялык жане массалык ондiрiстерде кандай операцияларда болжамдык журiс жане олшеу адiсi колданылады+ токарлык
Rz параметрiне аныктама бер+ он нукте бойынша профильдiн тузу еместiгiнiн биiктiгi
Айлабуйым акауы пайда болады:+ айлабуйымды жасап шыгарудын дал еместiгiнен жане эксплуатациялау кезiнде онын тозуынан;
Айлабуйымды жасап шыгарудагы дал еместiк жане онын эксплуатациялау кезiнде тозуы туындайды:+ айлабуйым акауларынан;
Акау, бул: + олшемнiн немесе геометриялык параметрдiн накты жане номиналды мандерiнiн арасындагы айырма;
Ар жумыс орнына тек бiр гана операциядан белгiленген жане шагын мамандандырылган жумыс орнымен сипатталатын ондiрiс турi+ жаппай мол
Ар элемент сайын индикаторлы бастиек пен тексергiш сызгыштарды колдану аркылы жузеге асады:+ беттiн орналасу ауыткуын тексеру.
Аралык дайындама дегенiмiз:+ бiрнеше операциялармен онделген жане тагы да онделуге ушырайтын конструкциялык материал кесiндiсi;
Арнайыланган жумыс орындарында ондiрiстiн накты шарттарында турлi конфигурациялы детальдар тобын жасап шыгаратын(жондейтiн) унификацияланган технологиялык процесс, бул:+ дара технологиялык процесс.
Аталган ондiрiсте шыгарылытын буйымдарды жасап шыгаруга не жондеуге кажеттi ондiрiстегi адамдар мен куралдардын барлык iс арекеттерiнiн жиынтыгы+ технологиялык процесс
Бiлiктiн узындыгы онын орта диаметрiне катынасы 12-ден кем болса, онда ол...+ серпiмдi катан
Бiлiктер бетiнiн оське катысты cогылуын бакылауды орындау калай жузеге асады?+ индикатор типтi приборлар негiзiнде;
Бiлiктер диаметрлерiн бакылауды орындау калай жузеге асады?+ сызыктык капсырма жане шектi улгiлер негiзiнде;
Бiлiктер не ушiн колданылады?+ машиналармен механизмдердiн курамындагы айналмалы кимылдар мен моменттердi бiр торабынан екiншi торабына беру ушiн
Бiлiктер телiмдерiнiн узындыгын бакылауды орындау калай жузеге асады?+ шектi капсырманын,микрометрдiн, штангенциркульдiн негiзiнде;
Бiлiктердi копкескiштi жартылай автоматтарда ондеудiн карапайым универсалды станоктарда ондеуден негiзгi артыкшылыгы+ ондеудiн далдiгiн арттыру
Бiлiктердiн геометриялык осьтерiне карай кандай турлерi болады?+ иiндi, тiзелi, кривошиптi, кулакшалы, эксцентриктi
Бiлiктердiн мойын беттерiнiн согу (уру) ауыткулары шамамен ...+ 10-20мкм
Бiлiктердiн шлицтiк телiмдерiн бакылауды орындау калай жузеге асады?+ комплекстiк отпелi шлицтiк сакинанын негiзiнде;
Бiлiктердегi бурандаларды бакылауды орындау калай жузеге асады?+ отпелi жане отпесiз шектi бурандалы сакиналардын негiзiнде.
Бiр немесе бiрнеше технологиялык тасiлдермен асер еткеннен кейiнгi калыптаскан кыртыс беттерiнiн куйiн............... деп атайды.+ детальдардын онделген беттерiнiн сапасы
Базалау дегенiмiз:+ станоктын координаталар жуйесiне катысты дайындамага кажеттi жагдайын беру;
Байланысуга келмейтiн жане косымша сипатка ие буйымдар жинагынан туратын буйымдар:+ комплект;
Барлык номиналдык олшемдердiн далдiк дарежелерi бiрдей боп келетiн шактамалар жиынтыгы:+ квалитет;
Барлык ондiрiстерде кенiнен тараган туйыктаушы звенонын, асiресе жогары далдiкпен ерекшелетiн тiзбектiн берiлген далдiгiне жеткiзу адiсi+ толык озара ауыстырымдылык
Бастапкы дайындама дегенiмiз:+ детальды механикалык ондеумен шыгаруга тагайындалган конструкциялык материалдан жасалган илемнiн, калыптаманын, согылымнын, куйманын кесiндiлерi;
Берiлген операцияда орындалатын жумыстарга кажет барлык малiметтердi камтиды:+ технологиялык кужаттаманын операциялык картасы;
Беттiн микрорельефiн тудыратын тегiс еместiктердiн жиынтыгы:+ кедiр-будырлык;
Беттiн орналасынын ауыткуын тексеру жузеге асады:+ ар элементi ушiн индикаторлык бастиек пен тексергiш сызгышты пайдаланып;
Беттердiн озара орналасу далдiгi, бул:+ кенiстiктiк далдiк;
Бриннель жане Роквелл адiсi аркылы ТШ жане ТК приборларымен жузеге асады:+ беттiн каттылыгын бакылау;
Буйым дегенiмiз:+ ондiрiстiн сонгы сатысындагы онiм болатын зат;
Буйымнын негiзгi курамынан болек курастырылатын, бойында озiндiк кызметi бар жане жумысын тек буйымнын баска негiзгi курамымен бiрiге iстейтiн курастыру бiрлiгi+ торап
Дайындама пiшiнi акауынын улкеюi артады?+ дайындама iшiндегi калдык кернеу;
Дайындамалар дегенiмiз:+ механикалык ондеуге дайындалган курылымдык материалдын кесiндiсi;
Дайындаманын бекiту акауы пайда болады:+ кыскыш куштер асерiнен туатын дайындаманын шектiк жагдайынан;
Дайындаманын не буйымнын жагдайын аныктаганда колданылатын база+ бекiтетiн база
Дайындаманын онделуiне катысты инструменттiн бiр реттiк жылжуынан туратын отiлiм болiгi+ жумыс журiсi.
Дайындаманын станоктагы базалау акауы пайда болады:+ технологиялык жане олшемдiк базалардын сайкес келмеуiнен;
Далдiк дегенiмiз: + олшемдер далдiгi;
Дара ондiрiс дегенiмiз:+ шектелген номенклатуралы буйымдарды копсанды шыгару ондiрiсi;
Дара ондiрiс ушiн операцияларды орныктыру коэффициентi:+ 1-ден 10-га дейiн;
Дара ондiрiсте операцияны бекiту коэффициентi ... + Ко.б.> 40
Дара технологиялык процесс, бул:+ арнайыланган жумыс орындарында ондiрiстiн накты шарттарында турлi конфигурациялы детальдар тобын жасап шыгаратын(жондейтiн) унификацияланган технологиялык процесс;
Деталь бул :+ курастыру операциялары колданылмай, бiртектi материалдан жасалган онiм;
Деталь далдiгiнiн угымы+ сызба талаптарына сайкес келуi: олшемдерi, геометриялык пiшiнi, онделетiн беттерiнiн озара дурыс орналасуы, кедiр-будырлыктын дарежесiне карай
Детальдар беттерiнiн дал геометриялык тургыда жанасуын немесе
Детальдар келтiрусiз, регулировкасыз, iрiктеусiз косылады. Агындык курастыруды, ондiрiстi кенiнен кооперациялауга мумкiндiк бар. Есептiк шагтама шектерiнде жасап шыгарылган детальдар олшемдерiнiн кез келген уйлесiмдiлiгiнде автоматты турде туйыктаушы звенонын далдiгi камтамасыз етiледi+ толык озара ауыстырымдылык
Детальдар келтiрусiз, регулировкасыз, iрiктеусiз косылады. Кейде аздаган буйымдардын туйыктаушы звеносынын мандерi бетiтiлген шектерден шыгып кетедi.+ толык емес озара ауыстырымдылык
Детальдар келтiрусiз, регулировкасыз, iрiктеусiз косылады. Кураушы звенонын шактамасынын есептiк мандерi ондiрiстiн экономикалык уйлесiмдi шактамасына дейiн бiрнеше есе улкейтiледi. Детальдар жасап шыгарылганнан кейiн шынайы олшемдерi бойынша есептiк шактама шектерiмен топтага болiнiп, толык емес озара ауыстырымдылык адiсiмен курастырылады.+ топтык озара ауыстырымдылык
Детальдарды термоконстантты цехтарда жасап шыгарудан туындайды:+ дайындаманын температуралык деформацияларынан.
Детальдарды узiлiссiз не периодтык жылжытумен арнайы компенсаторлардын комегiмен компенсирлейтiн звеноны озгерту аркылы кажет далдiкке жеткiзуге болады.+ регулировка
Детальдардын онделген беттерiнiн сапасы деп...................айтады+ бiр немесе бiрнеше технологиялык тасiлдермен асер еткеннен кейiнгi калыптаскан кыртыс беттерiнiн куйiн
Детальды жасап шыгарудын технологиялык процесiн жане бакылауын барлык операциялар бойынша сипаттауды камтиды:+ технологиялык кужаттаманын маршруттык картасы;
Детальды ондеу процесiн барлык операциялар бойынша сипаттауды камтиды:+ технологиялык процестiн картасы;
Детальдын температуралык деформациясы кiшiрейедi:+ детальдарды термоконстантты цехтарда жасап шыгарудан.
Дефектiлiк кабат дегенiмiз:+ металдын беткi кабатынын курылымы, химиялык курамы, механикалык касиеттерi негiзгi металдан озгеше
Дорекi акаулар пайда болады:+ жумысшы квалификициясынын жеткiлiксiздiгiнен.
Дурыс геометриялык пiшiндердiн ауыткуынан пайда болатын беттер+ макро геометриялык беттер
Ен улкен жане ен кiшi шектiк олшемдердiн арасындагы айырма:+ шактама;
Енбек арекетi аркылы пайда болган материалданган натиже+ онiм
Жалпы адiп дегенiмiз:+ барлык операцияларды орындау кезiнде алынуга арналган металдын кабаты;
Жаппай-мол ондiрiс дегенiмiз:+ бiр номенклатуралы буйымдарды коп уакыт бойы шыгару ондiрiсi.
Жаппай-мол ондiрiс ушiн операцияны орныктыру коэффициентi:+ 1
Жасап-шыгарушы ондiрiсте косылмаган, бiрак озара байланыскан эксплуатациялык функцияларды орындауга арналган буйымдар:+ кешен;
жататын технологиялык процесс, бул:+ типтiк технологиялык процесс;
Жуйелiк туракты акаулар пайда болады:+ станоктын, инструмент айлабуйымдарынын акауларынан;
Жумыс журiсi бул :+ дайындамага катысты инструменттiн бiр реттiк жылжуы болатын отiлiм болiгi.
Жумыстын спецификалык кабылдауларын жане технологиялык процестi бакылау адiстемесiн сипаттауды камтиды:+ технологиялык нускау.
Зауытта курастыру операцияларымен косылмаган буйымдар жиынтыгы+ комплект
Икемдiлiк дегенiмiз:+ инструмент жузiнiн ыгысуына кесу кушiнiн радиалды кураушысынын керi катынасынын шамасы;
Квалитет бул:+ барлык номиналды олшемдер ушiн далдiктiн бiрдей дарежесiне сайкес келетiн шактамалар жиынтыгы.
Кедiр-будырлыктын олшенген телiм узындыгынан асып, период сайын кайталанатын кадамды тобешiктер + толкындылык;
Кедiр-будырлыктын сапасын бакылау жузеге асады:+ улгiлермен салыстырумен немесе профилометр комегiмен;
Кедiр-будырлылык дегенiмiз:+ беттiк микрорельефтi тудыратын тегiс еместiктердiн жиынтыгы ;
Кездейсок акаулар пайда болады:+ пайда болу себебiн алдын ала аныктау мумкiн емес, манi мен белгiсi тураксыз куштер асерiнен;
Кен номенклатуралы, кайталанбайтын буйымдар шыгаратын ондiрiс, бул:+ сериялык ондiрiс;
Кенiстiктiк далдiк дегенiмiз: + беттердiн озара орналасу далдiгi.
Кесу кушiнiн радиалды кураушысынын инструмент жузiнiн жылжуына катынасы:+ САИД жуйесiнiн катандыгы.
Кесу кушiнiн радиалды кураушысынын инструмент жузiнiн жылжуынын катынасына керi шама:+ икемдiлiк;
Кесудiн берiлiс бiрлiгiн корсетiнiз?+ мм/айн
Кешен дегенiмiз:+ жасап шыгарушы ондiрiсте косылмаган, бiрак эксплуатациялык функциялары озара байланысты етiп орындауга тагайындалган онiм;
киылысуын ........................деп атайды?+ iске шегулi беттер
Комекшi конструкторлык база дегенiмiз:+ косылатын буйымнын жагдайын аныктауга арналган база;
Комплект, бул+ косылуга келмейтiн жане косымша сипатка ие онiмдер жиынтыгын корсететiн онiмдер;
Конструктивтiк жане технологиялык белгiлерiнiн ортактыгымен сипатталатын детальдар тобын жасап шыгаратын(жондейтiн) унификацияланган технологиялык процесс, бул:+ унификацияланган технологиялык процесс;
Конструктивтiк материалсыйымдылык дегенiмiз:+ бiрлiк куатта жумсалатын конструктивтiк материалдар шыгыны;
Конструкциянын технологиялылыгын багалайтын негiзгi критерийлер+ Жасап шыгарудын енбек сыйымдылыгы жане озiндiк куны
Коп уакыт аралыгында бiр номенклатуралы буйымдар шыгаратын ондiрiс, бул:+ жаппай-мол ондiрiс;
Кораптык детальдардын улкен диаметрлi куйылган тесiгiн ондеу корсетiлген ондеу маршруттарынын кайсысында ондеушi центрлерде орындау тиiмдiрек+ контур бойынша сондык фрезамен фрезерлеу, тазалап кеней жону
Курастыру бiрлiгi бул:+ кураушы болiктерi жасап шыгарушы –одiрiсте косылуга тиiс буйым
Курастыру операцияларын колданбай, бртектi материалдан жасалган буйым:+ деталь;
Курастыру операцияларында пайдаланылмаган, озi тек бiркелкi атты жане маркалы материалдан жасалган буйым+ деталь
Кураушы болiктерi жасап-шыгарушы ондiрiсте косылуга тиiс буйым:+ курастыру бiрлiгi
Кысым аркылы ондеуде металдын кандай касиеттерi пайдаланылады?+ берiктiк, пластикалылыгы.
Магниттiк жане люминесценттiк дефектоскоптаумен жузеге асады:+ онделген беттегi микросызаттарды аныктау;
Мазмунында операциянын отiмдерi мен ондеу режимдерi корсетiлген кужаттама бойынша орындалатын технологиялык процесс, бул:+ операциялык технологиялык процесс;
Механикалык ондеу кезiнде белгiлi бiр адiп бекiтiлген алдын ала белгiленген детальдын (компенсатор) кажеттi далдiгi келтiру аркылы болады.+ келтiру
Минималды адiп дегенiмiз:+ операцияны орындауга арналган минималды кажеттi металл кабатынын калындыгы;
Негiзгi конструкторлык база дегенiмiз:+ буйымдагы детальдын жагдайын аныктауга арналган база;
Нормализация дегенiмiз:+ зауыд iшаралык нормаль ретiнде конструктивтiк шешiмдердi жалпыламалау;
Объект касиеттерiнiн откен технологиялык операциядан келесi операцияга ауысу кубылысы + технологиялык мурагерлiк
Озара ауыстыруга келетiн, курастырылуын буйымнын баска негiзгi курамдарынан болек жургiзуге болатын жане буйымдардан дербес кызмет аткара беретiн курастыру бiрлiгi+ агрегат
Олшемдiк база дегенiмiз:+ олшенетiн беттiн жане олшемдер санагынын катысты жагдайын аныктауга арналган база.
Олшемдiк далдiк дегенiмiз: + накты олшемдер мен геометриялык параметрлердiн сызбалардагы номиналды мандерiне жакындау дарежесi;
Олшемдер далдiгi, бул:+ олшемдiк далдiк;
Олшемнiн немесе геометриялык параметрдiн накты жане номиналды мандерiнiн арасындагы айырма:+ акау;
Онiмнiн омiрлiк циклiнiн сатыларына карай колданылатын сапа корсеткiштерi калай болiнедi?+ болжамдык, жобалык, ондiрiстiк, пайдалану
Онiмнiн сапалык категориясы деп ................. айтады+ мемлекеттiк аттестация кезiндегi тиянакталган неше турлi онiмдердiн сапалык болiнуiн
Ондiрiс типтерi деп ненi атаймыз?+ буйымды шыгаруда негiзгi нышан ретiнде аумагын, жуйелiлiгiн корсететiн категорияны
Ондiрiс турi деп ненi атаймыз?+ буйымды шыгарудагы колданылатын тасiлдер нышанын корсететiн жiктеу категориясын
Ондiрiс шыгарган заттардын данамен есептелетiн онiм бiрлiгi+ буйым
Ондiрiстiк жоспарлау мен есептiн негiзгi бiрлiгi+ технологиялык операция
Ондiрiстiк процесс дегенiмiз:+ жартылай фабрикаттарды онiмге айналдыру ушiн ондiрiстiн адамдары мен каруларынын барлык арекеттерiнiн жиынтыгы;
Ондiрiстiн уш турi:+ дара, сериялы, жаппай-мол.
Онделген беттiн каттылыгын бакылау жузеге асады:+ Бриннель жане Роксвелл адiстерi аркылы ТШ жане ТК приборларымен;
Онделген беттiн пiшiнiнiн ауыткуын тексеру жузеге асады:+ призмалар, центрлер, бакылау жиеккурсауы мен тузеткiштер комегiмен;
Онделген беттегi микросызаттарды аныктау жузеге асады:+ магниттiк немесе люминесцентi дефектоскопиямен
Операциялык адiп дегенiмiз:+ бiр операцияны орындау кезiнде алынуга арналган металдын кабаты;
Операциялык технологиялык процесс, бул:+ мазмунында операциянын отiмдерi мен ондеу режимдерi корсетiлген кужаттама бойынша орындалатын технологиялык процесс;
Операцияны орныктыру коэффициентi 1-ден 10-га дейiн манi сипаттайды:+ дара ондiрiстi.
Операцияны орныктыру коэффициентi =1 манi сипаттайды:+ жаппай-мол ондiрiсiн;
Операцияны орныктыру коэффициентi 10-нан 20-га дейiн манi сипаттайды:+ усак серилы ондiрiсiн;
Операцияны орныктыру коэффициентi 20-дан 40-ка дейiн манi сипаттайды:+ орта сериялы ондiрiсiн;
Операцияны орныктыру коэффициентi манiнiн жоктыгы сипаттайды:+ жаппай-мол ондiрiсiн;
Орнату дегенiмiз:+ дайындаманын озгермейтiн орныктырылуы кезiнде орындалатын технологиялык операциянын болiгi;
Орта сериялы ондiрiс ушiн операцияны орныктыру коэффициентi:+ 20-дан 40-ка дейiн;
Оте жогары онiмдiлiк мумкiн:+ жаппай-мол ондiрiсте.
Оте томен онiмдiлiк мумкiн:+ дара ондiрiсте;
Пайда болуы зандылыкты болатын жуйелiк акаулар пайда болады:+ станоктын, кесушi инструменттiн узiлiссiз кажалуынан;
Пайдалану технологиялылыгы дегенiмiз не? + буйымды пайдаланудагы сапалык жане пайдалану сипаттамаларды корсететiн шарттар
Позиция дегенiмiз:+ инструментке катысты айлабуйыммен бiрге дайындаманын тiркелген жагдайы;
Призма, центрлер, бакылау жиеккурсаулары жане тегiстеуiш аркылы жузеге асады:+ онделген беттiн пiшiнiнiн пiшiнiнiн ауыткуын тексеру;
Профилометр комегiмен немесе улгiлердi устап корiп, салыстыру аркылы жузеге асады:+ кедiр-будырлыкты бакылау;
САИД жуйесiнiн катандыгы дегенiмiз:+ инструмент жузiнiн ыгысуына кесу кушiнiн радиалды кураушысынын катынасы;
Сапа корсеткiштерiне жатады ... + кызмет корсеткiшi, сенiмдiлiк, кауiпсiздiк
Сапаны камтамасыз ету шараларына кандай онiм багыттары жатады?+ техникалык, алеуметтiк, когамдык-экономикалык
Сериялык ондiрiс дегенiмiз:+ кен номенклатуралы кайталанбайтын буйымдар шыгару ондiрiсi;
Симметриялык адiп дегенiмiз:+ айналатын денелердiн беттерiн ондеуге арналган адiп;
Стандарттау дегенiмiз:+ мемлекеттiк стандартта тiркелген конструктивтiк шешiмдердi жалпыламалау;
Станоктын конустылыгы, согылуы, кажалуы аныкталады:+ станоктагы кесуге тускен куштi тексергенде;
Сызбаларда накты олшемдер мен геометриялык параметрлердiн номиналды мандерге жакын болуы: + далдiк.
Техникалык багытта iстелетiн шараларга жатады....+ икемдi ондiрiс жуйелерiн пайдалану+ материалдык ынталандыру
Технологиялык ауысым дегенiмiз:+ онделетiн беттердiн жане колданылатын инструменттердiн турактылыгын сипаттайтын операциянын аякталган болiгi.
Технологиялык база дегенiмiз:+ ондеу процесi кезiндегi дайындаманын катысты жагдайын аныктауга арналган база;
Технологиялык кужаттаманын маршруттык картасы камтиды:+ детальдарды барлык операциялары бойынша жасап шыгарудын жане бакылаудын технологиялык процесiнiн сипаттамасын;
Технологиялык кужаттаманын операциялык картасы камтиды:+ берiлген операциядагы жумыстарды орындаудагы кажеттi барлык малiметтердi камтиды;
Технологиялык кужаттаманын эскиздер картасы камтиды:+ технологиялык процестi, операция отiлiмдерiн орындауга кажеттi эскиздер, сулбалар, кестелердi камтиды;
Технологиялык материалсыйымдылык дегенiмiз:+ детальды жасап шыгаруга кажеттi дайындама материалын пайдалану дарежесi;
Технологиялык мурагерлiк дегенiмiз........+ объект касиеттерiнiн откен технологиялык операциядан келесi операцияга ауысу кубылысы
Технологиялык нускау камтиды:+ жумыстын спецификалык турлерiн немесе технологиялык процестi бакылау адiстемесiнiн сипаттамасын камтиды.
Технологиялык олшемдiк тiзбектегi туйыктаушы тiзбек+ дайындаманын олшемi
Технологиялык операция дегенiмiз:+ бiр жумыс орнында жасалатын технологиялык процестiн аякталган болiгi;
Технологиялык процесс дегенiмiз + аталган ондiрiсте шыгарылытын буйымдарды жасап шыгаруга не жондеуге кажеттi ондiрiстегi адамдар мен куралдардын барлык iс арекеттерiнiн жиынтыгы
Технологиялык процесс дегенiмiз:+ ондiрiс заттарынын пiшiнiн, олшемiн, сапасын озгертудегi арекеттер;
Технологиялык процестi, оперцияларды, отiлiмдердi жузеге асыруга кажет эскиздер, сулбалар, кестелердi камтиды:+ технологиялык кужаттаманын эскиздер картасы;
Технологиялык процестiн картасы камтиды:+ детальды ондеу процесiнiн барлык операциялары бойынша сипаттауды камтиды;
Типтiк технологиялык процесс, бул:+ тур-олшемдерi, орындалуы, атаулары бiр болатын топка жататын технологиялык процесс;
Толкындылык дегенiмiз:+ олшеу телiмiнiн узындыгынан асатын периодты кайталанып отыратын кадамды осiмдер;
Топтык технологиялык процесс, бул:+ тур-олшемдерi, орындалуы, атаулары ар турлi буйымдар тобына жататын технологиялык процесс;
Тур-олшемдерi, орындалуы, атаулары ар турлi буйымдар тобына жататын технологиялык процесс, бул:+ топтык технологиялык процесс;
Тур-олшемдерi, орындалуы, атаулары бiр болатын топка
Тутынушылардын оскелен суранысын, кажеттерiн негурлым толык канагаттандыра алатын онiмдердiн жиынтык касиеттерi+ сапа
Унификация дегенiмiз:+ арнайы кужаттама тiркеуiнсiз конструктивтiк шешiмдердi жалпыламалау.
Унификацияланган технологиялык процесс, бул:+ конструктивтiк жане технологиялык белгiлерiнiн тутастыгымен сипатталатын детальдар тобын жасап шыгаратын(жондейтiн) унификацияланган технологиялык процесс;
Усак сериялы ондiрiс ушiн операцияны орныктыру коэффициентi:+ 10-нан 20-га дейiн;
Усак сериялы ондiрiсте 200мм-лi диаметрi мен узындыгы 800 мм-лi бiлiктiн дайындамасын кандай адiспен алуга болады? + еркiн согу
Усак сериялы ондiрiсте улкен тiстi донгелектердiн дайындамасын кандай адiспен алуга болады? + еркiн согу
Шактама дегенiмiз: + ен улкен жане ен кiшi шектiк олшемдердiн арасындагы айырма;
Шектелген номенклатуралы, коп молшерде кайталанатын буйымдар шыгаратын ондiрiс, бул:+ дара ондiрiс;
Экономикалык алеуметтiк багытта iстелетiн шараларга жатады....+ автоматтандырылган жобалау жуйесiн пайдалану

Приложенные файлы

  • docx 19204335
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий