TEST10.DOC

Контрольна робота № 1
Варіант №10
Завдання №1
У світловому мікроскопі використовують світлові лінзи. Які структурні елементи використовують у електронному мікроскопі замість лінз?
Індуктори
Електромагніти
Конденсори
Фільтри
Револьвери

Завдання №2
Ядро – це двомембранна структура, що містить генетичну інформацію клітини. Який з наведених структурних елементів не належить до числа ядерних?
A. Каріолімфа
B. Каріоплазма
C. Каріолема
D. Хроматофор
E. Хроматин

Завдання №3
Лізосоми являють собою міхурці, діаметром, як правило, 0,2 – 0,4 мкм, які містять набір ферментів - кислих гідролаз. Вони каталізують при низьких значеннях рH гідролітичне розщеплення ряду речовин. Вкажіть, яка група речовин не піддається розщепленню за допомогою цих ферментів:
Нуклеїнові кислоти
Білки
Ліпіди
Полісахариди
Мінеральні речовини

Завдання №4
Забарвлення квіток гіацинта, троянди, маку зумовлюється наявністю у клітинному соці особливих органічних речовин, здебільшого з групи фенольних глікозидів. Назвіть ці речовини.
А. Флавоноїди
В. Ксантони
С. Феноли
D. Бальзами
Е. Антоціани

*Завдання №5
Смоли утворюються у багатьох рослинах і знаходяться у спеціальних вмістищах. Вони являють собою суміш різноманітних сполук. До яких речовин вони близькі за своїм хімічним складом?
А. Ефірні олії
В. Жирні олії
С. Феноли
D. Вітаміни
Е. Антоціани
Завдання №6
Нестача в організмі людини одного з водорозчинних вітамінів призвела до хвороби, що називається пелагрою. Назвіть цей вітамін.
А. С
В. РР
С. А
D. В2
Е. В12

Завдання №7
У рослинній клітині завдяки великій вакуолі, що займає центральне положення, усі органели, ядро та цитоплазма відтискуються до периферії клітини і відмежовуються тонопластом. Як називається простір у клітині між тонопластом та плазматичною мембраною?
А. Мезофіл
В. Мезоплазма
С. Мезодерма
D. Мезосома
Е. Мезенхіма

Завдання №8
Плазматична мембрана у складі може містити за масовою часткою 40 - 55 % білків. Вкажіть функцію не характерну для білків, що знаходяться в складі плазмолем.
Структурна
Каталітична
Скоротлива
Транспортна
Рецепторна

Завдання №9
Вуглеводи в клітині виконують різноманітні функції. Назвіть вуглевод, який є структурним компонентом клітинної стінки грибів.
Крохмаль
Глікоген
Хітин
Целюлоза
Муреїн

Завдання №10
До складу клітинного соку входять вода, азотисті і безазотисті речовини, вітаміни, неорганічні сполуки, фітонциди. Які з наведених нижче сполук належать до азотовмісних?
Алкалоїди
Пектини
Вуглеводи
Глікозиди
Органічні кислоти

Завдання №11
У клітинах кореневого чохлика рослин міститься особливий вид крохмалю, який зумовлює позитивний геотропізм. Такий вид крохмалю називається:
А. Запасний
В. Транзиторний
С. Первинний
D. Незавершений
Е. Зберігальний
Завдання №12
Ефірні олії становлять суміш різноманітних органічних сполук: спиртів, ефірів, летких кислот, тощо. Зазвичай, основною складовою частиною ефірних олій є:
А. Ксантони
В. Терпени
С. Антоціани
D. Фікобіліни
Е. Смоли

Завдання №13
Забарвлення квіток гіацинту, плодів вишні, винограду, ожини зумовлюється наявністю в їх клітинному сокові певних пігментів. Іноді ці пігменти можуть утворювати кристали. Які це пігменти?
А. Хлорофіли а і d
В. Фікоціани
С. Антоціани
D. Фікобіліни
Е. Фікоеритрини

Завдання №14
Під час мікроскопії оболонки рослинної клітини дослідник побачив багато пор, що ділять її на майже однакові частки. Така оболонка називається:
А. Багаточленна
В. Ситовидна
С. Третинна
D. Чітковидна
Е. Перфорована

Завдання №15
З'ясуйте, що позначають терміном «цитоплазма».
A. Напіврідке внутрішнє середовище клітини
B. Групу клітин, які мають подібну будову та виконують спільні функції
C. Напіврідке внутрішнє середовище клітини з органелами
D. Постійні клітинні структури, кожна з яких виконує притаманні їй функції
E. Водний розчин органічних і неорганічних сполук, який міститься всередині вакуолі

Завдання №16
Мікроскопічні дослідження язичкових квіток нагідок лікарських - Calendula officinalis - підтвердили, що оранжеві кристалогідрати хромопластів - пігменти групи ...
Флавоноїдів
Хлорофілів
Антоціанів
Каротиноїдів
Фікобілінів
Завдання №17
Дослідження клітин м'якуша плодів обліпихи крушиновидної показали, що каротиноїди містяться в краплинах жирної олії та у ...
Вакуолях
Лейкопластах
Хромопластах
Крохмальних зернах
Алейронових зернах

Завдання №18
При виготовленні у якості основи та стабілізатору використано похідні целюлози, джерелом якої служать ...
Клітинні оболонки рослин і водоростей
Клітинні оболонки грибів
Мембрани тваринних клітин
Мембрани рослинних клітин
Мембрани грибів


Завдання №19
При мінералізації клітинні оболонки просочуються неорганічними речовинами - кремнеземом, карбонатом кальцію, що надає їм міцності. У яких з наведених нижче рослин не спостерігається мінералізації клітинних оболонок?
А. У діатомових водоростей
В. У злакових
С. У хвощів
D. У голонасінних
Е. У осокових

Завдання №20
Відомо, що окорковілі оболонки не змочуються водою, не пропускають воду і гази, протистоять гниттю. Це відбувається завдяки просочуванню їх:
А. Лігніном
В. Таніном
С. Суберином
D. Хітином
Е. Кремнеземом

Завдання №21
Первинна покривна тканина кореня називається:
Ризодермою
Епідермою
Перидермою
Камбієм
Периблемою

Завдання №22
Особливість меристем полягає в тому, що їх клітини постійно:
Діляться
Ослизнюються
Розтягуються
Суберенізуються
Зливаються

*Завдання №23
Виберіть з яких тканин може утворюватися фелоген.
Видільної
Ксилеми
Флоеми
Основної тканини
Механічної тканини
Завдання №24
При вивченні епідерми листка було виявлено, що продиховий апарат оточують дві побічні клітини, а їх суміжні оболонки перпендикулярні до продихової щілини. Такий продиховий апарат називають:
Актиноцитним
Парацитним
Діацитним
Аномоцитним
Тетрацитним

Завдання №25
Для випаровування води і здійснення газообміну в епідермі є спеціальні пристосування, які називають:
Сочевички
Трихоми
Сосочки
Продихи
Жалкі волоски

Завдання №26
При мікроскопічному дослідженні листка пшениці на поверхні серед базисних клітин епідерми виявлені попарно зближені гантелеподібні клітини з хлоропластами, відділені одна від одної щілиноподібним міжклітинником. Такі ознаки вказують, що в епідермі є ...
Залозки
Продихи
Нектарники
Гідатоди
Вмістища

Завдання №27
З'ясуйте, видозміною якого органа є колючки акації:
Кореня
Листка
Пагона
Прилистків
Бруньки

Завдання №28
При мікроскопічному дослідженні м’якоті плодів айви та груші, були виявлені кам’янисті ізодіаметричні клітини. Це:
Макросклереїди
Остеосклереїди
Трихосклереїди
Брахісклереїди
Астросклереїди

Завдання №29
Коленхіма - це жива тканина, з нерівномірно-потовщеними целюлозно-пектиновими оболонками. Вона є типовою для:
Двосім’ядольних рослин
Грибів
Односім’ядольних рослин
Голонасінних рослин
Вищих спорових рослин

Завдання №30
Які з перелічених структур належать до залоз зовнішньої секреції?
Ідіобласти
Осмофори
Молочники
Секреторні клітини
Вмістища

Завдання №31
Структури, що виводять воду з розчиненими в ній мінеральними речовина, але при цьому не можуть закриватися і відкриватися, називаються:
Продихи
Нектарники
Гідатоди
Осмофори
Ідіобласти

Завдання №32
Які з перелічених структур виконують внутрішньосекреторну функцію в рослині?
Голівчасті волоски
Клейкі волоски
Секреторні клітини
Гідатоди
Нектарники

Завдання №33
Структури, які утворюються у міжклітинниках багатьох клітин, розміщених одна над одною та облямовані епідермальними клітинами, називаються:
Молочниками
Канальцями
Вмістилищами
Секреторними клітинами
Осмофорами

Завдання №34
Паренхімні клітини, що межують із судинами, можуть проростати в них через пори клітинної оболонки. В судинах вони розростаються у вигляді міхурів, які стискаючись, закупорюють судини. Як називаються такі міхуровидні вирости у порожнинах судин?
А. Вмістища
В. Тили
С. Залозки
D. Аски
Е. Вічка

Завдання №35
Трахеї являють собою мертві видовжені трубки з поперечними перфорованими оболонками. Загальна довжина трахей може досягати декількох метрів. Клітини, що утворюють трахею, належать до:
А. Паренхімних
В. Мезенхімних
С. Камбіальних
D. Ініціальних
Е. Прозенхімних
Завдання №36
Клітини-супутниці не завжди супроводжують ситовидні трубки. Так, у голонасінних клітини-супутниці відсутні. Які клітини виконують їх функції у цих рослин?
А. Склереїди
В. Альбумінові клітини
С. Коркові клітини
D. Продихові клітини
Е. Зірчасті клітини
Завдання №37
До складу комплексної тканини ксилеми входять замінюючі волокна, лібриформ та перегородчастий лібриформ. Вони є елементами:
А. Провідної тканини
В. Основної тканини
С. Механічної тканини
D. Твірної тканини
Е. Покривної тканини

Завдання №38
До складу флоеми входять елементи механічної тканини - луб’яні волокна. Яка з наведених характеристик не притаманна луб’яним волокнам?
А. Вони утворюються твірними тканинами
В. Це видовжені клітини з потовщеними оболонками
С. Клітинні оболонки мають чисельні косі пори
D. Клітинні оболонки частково просочуються суберином
Е. Надають клітині пружності і еластичності

Завдання №39
Біколатеральні судинно-волокнисті пучки відрізняються від колатеральних відкритих:
А. Наявністю камбію
В Відсутністю камбію
С. Наявністю двох ділянок флоеми
D. Наявністю двох ділянок ксилеми
Е. Центральним розташуванням флоеми

Завдання №40
Під час мікроскопії листка, у мезофілі видно видовжені клітини, розташовані перпендикулярно до поверхні, щільно, без міжклітинників. Усередині клітин дуже багато хлоропластів. Це клітини:
А. Палісадної паренхіми
В. Губчастої паренхіми
С. Вбираючої паренхіми
D. Аеренхіми
Е. Складчастої паренхіми

Завдання №41
Основна тканина (паренхіма) - жива тканина, що заповнює простір, між іншими тканинами. Існує декілька видів основної тканини. Яка з наведених характеристик притаманна аеренхімі?
А. Тонкостінні живі клітини з великою кількістю алейронових зерен
В. Тонкостінні живі клітини з великими центральними вакуолями
С. Тонкостінні живі клітини з численними хлоропластами
D. Тонкостінні живі клітини з великими міжклітинниками, заповненими повітрям
Е. Товстостінні мертві клітини без міжклітинників с.70

Завдання №42*
Які властивості характеризують покривні тканини?
А. Поглинають воду
В. Забезпечують газообмін
С. Забезпечують транспірацію
D. Запасають поживні речовини
Е. Виконують захисну функцію

Завдання №43
Простий листок визначений як перистороздільний, оскільки його довжина перевищує ширину, а розчленованість відносно половини пластинки листка сягає ...
Чверті
Третини
Середини
Головної жилки
Бічних жилок

Завдання №44
Які з перелічених органів не належать до вегетативних?
Корінь
Стебло
Квітка
Листок
Пагін

Завдання №45
На поперечному перерізі досліджуваного органа у його центрі знайдена п’ятикутна зірочка ксилеми. Це свідчить, що цей орган є
Стебло Однодольних
Корінь Однодольних
Стебло Дводольних
Корінь Дводольних
Кореневище Дводольних

Завдання №46
Зона всмоктування кореня виконує функцію поглинання води та розчинених у ній мінеральних речовин. Поверхню поглинання вона збільшує завдяки наявності:
Сосочків
Кореневих волосків
Додаткових коренів
Гідатод
Осмофор

Завдання №47
Стебла дводольних трав’янистих рослин вкриті:
Перидермою
Ризодермою
Епідермою
Епіблемою
Мезодермою

Завдання №48
Існує ряд видозмін листка, які відрізняються між собою за будовою та функцією. Що являють собою філодії?
Соковиті луски для запасання поживних речовин
Листки, у пазухах яких розвиваються квітки
Чашолистки
Листковидні розширення черешків, що виконують функції листків
Пристосування для ловлі комах

Завдання №49
При дослідженні коренеплоду редьки було виявлено, що його потовщення відбувається за рахунок розвитку:
Флоеми
Ксилеми
Камбію
Перидерми
Основної паренхіми

Завдання № 50
Які з наведених метаморфозів кореня можуть містити у своїх клітинах хлоропласти?
Повітряні корені
Кореневі бульби
Ходульні корені
Коренеплоди
Кореневі шишки

Завдання №51
Вкажіть рослину з мичкуватою кореневою системо, яка належать до класу Двосім’ядольних:
Ехінацея
Ячмінь
Кульбаба
Подорожник
Конюшина


Завдання №52
Існує ряд видозмін стебла, що відрізняються між собою за будовою та функцією. До якої видозміни належить капуста кольрабі?
Соковите стебло
Бульба
Стеблоплід
Кладодій
Цибулина

Завдання № 53
Назвіть рослину, яка має видозміну листка вуса:
Чина
Виноград
Огірок
Суниці
Терен

Завдання №54
Стебла рослин та їх видозміни можуть використовуватись як сировина у фармацевтичній промисловості. З якою метою використовуються цибулини морської луківки?
Як кровоспинний засіб
Як ранозагоюючий засіб
Як жарознижувальний засіб
Як сечогінний засіб
Як заспокійливий засіб

Завдання №55
В оранжерейній колекції є епіфітні орхідеї, які оселяються здебільшого на деревах, частково самостійно живляться відмерлими рештками кори, мають стрічкоподібні повітряні корені, нижня поверхня яких вкрита всисними волосками. Це корені ...
Поглинальні, асиміляційні
Дихальні пневматохори
Вегетативного розмноження
Опорні
Втягуючі, поглинальні

Завдання №56
Листки багатьох рослин використовують як сировину у фармацевтичній промисловості. Серед таких є:
Листки фікусу
Листки глоду
Листки бегонії
Листки соняшника
Листки кукурудзи


Завдання №57
Відшукайте назву бічних коренів болотних рослин, які ростуть вгору і піднімаються над поверхнею ґрунту або води:
Корені-причіпки
Дихальні корені
Бульбокорені
Ходульні корені
Коренеплоди


Завдання №58
При мікроскопічному аналізі мезофілу листка сосни звичайної було виявлено, що він представлений складчастою паренхімою, а у центрі проходить одна двопучкова жилка. Який тип листкової пластинки характерний для хвої?
Радіальний
Дорсивентральний
Ізолатеральний
Амфікрибральний
Амфівазальний

Завдання №59
У пагонів деяких рослин рано відмирає верхівкова брунька, а їх подальше наростання забезпечує пара супротивних бічних бруньок. Тож галуження пагонів ...
Дихотомічне
Псевдодихотомічне
Моноподіальне
Симподіальне
Параподіальне

Завдання №60
При дослідженні мікропрепарату стебла, студент відмітив, що судинно-волокнисті пучки закритого типу і добре розвинена корова паренхіма. Така будова характерна для:
Купини
Тюльпана
Пшениці
Алое
Гарбуза

Завдання №61
Вегетативне розмноження обирають для одержання потомства, що
Цілком зберігає риси материнської особини
Частково зберігає риси материнської особини
Зберігає риси материнської особини до певного віку
Зовсім не зберігає риси материнської особини
Зберігає риси материнської особини лише на початкових етапах розвиту

Завдання №62
До колекції сухих плодів випадково потрапив плід, що складається з м'якого екзокарпія, який має вмістища ефірної олії, багатошарового білого губчастого мезокарпія і найбільш розвиненого соковитого, великоклітинного ендокарпія. Таку структуру має ...
А. Цинародій, або багатогорішок, шипшини
В. Ягодоподібне яблуко, горобини
С. Суничина, або фрага, полуниці
D. Гесперидій, або помаранча, апельсина
Е. Ценобій, або чотиригорішок

Завдання №63
Розглядаючи під мікроскопом свіжо приготований мікропрепарат насінини кукурудзи, студент помітив, що сім'ядоля невелика, а поживні речовини накопичує ...
А. Брунечка
В. Шкірка
С. Перисперм
D. Зародковий корінець
Е. Ендосперм

Завдання №64
Дослідник зібрав суцвіття Rheum palmatum і описав його як моноподіальне, галузисте: на головній осі є бічні вісі, які несуть квітки на квітконіжках однакової довжини. Це суцвіття - ...
А. Проста китиця
В. Волоть
С. Складний щиток
D. Простий щиток
Е. Складний зонтик

Завдання №65
При розгляді суцвіття виявлено: головна вісь дуже вкорочена, квітконіжки майже однакової довжини і виходять від дуже зближених вузлів. Отже, це суцвіття - ...
А. Головка
В. Колос
С. Сережка
D. Щиток
Е. Зонтик

Завдання №66
Відібрано монокарпний однонасінний плід, у якого ендокарпій твердий, склерифікований, а мезокарпій –соковитий. Це ...
А. Коробочка
В. Гесперидій
С. Однокістянка
D. Цинародій
Е. Вислоплідник
Завдання №67
Насіння льону використовують в медицині як обволікаючий засіб, завдяки здатності вторинних оболонок до ...
А. Окорковіння
В. Ослизнення
С. Гумозу
D. Здерев’яніння
Е. МінералізаціїЗавдання №68
При дії на зріз насінин соняшника розчином Судану ІІІ з’явилося рожево-помаранчеве забарвлення, що свідчить про наявність в цій насінині
А. Білків
В. Крохмалю
С. Інуліну
D. Целюлози
Е. Жирної олії

Завдання №69
Пагони хмелю обвиваються навколо опори і піднімаються вгору, тобто вони - ...
А. Лежачі
В. Виткі
С. Прямостоячі
D. Підведені
Е. Повзучі

Завдання №70
При мікроскопічному дослідженні листка латаття білого встановлено, що продихи розташовуються тільки у верхній епідермі, значить листок
А. Гіпостоматичний
В. Амфістоматичний
С. Ізолатеральний
D. Епістоматичний
Е. Радіальний

Завдання № 71*
Соковитий плід характерний для
Гороху
Соняшника
Горобини
Кульбаби
Калини

Завдання № 72
Фолієва кислота містить у
Листя шпинату
Яблуко
Абрикос
Грецький горіх
Всі відповіді вірні

Завдання № 73
У Китаї даний вид – представник родини Хрестоцвіті (Капустяні) вирощують понад 100 років як овочеву культуру, а в медицині він використовується як сильний кровоспинний засіб. Що це за рослина?
Грицики
Талабан
Ріпак
Капуста
Гірчиця
Завдання № 74*
Кошики яких рослин складаються лише з трубчастих квіток?
Пижмо
Полин
Кульбаба
Цикорій
Цмин


Завдання № 75*
Що є сировиною для отримання целюлози?
Трава
Деревина
Корені
Листя
Суцвіття

Завдання № 76
Продихи відкриті
Вдень
Вночі
У жарку та суху погоду
У дощову погоду
Вдень, у жарку та суху погоду.

Завдання № 77
Для кого характерне суцвіття колос?
Подорожник
Бузок
Морква
Горобина
Тюльпан

Завдання № 78
Які плоди відносяться до монокарпних?
Квасоля
Шипшина
Мандарин
Алтей
Інжир

Завдання № 79*
До комахозапильних рослин відносяться
Петунія
Яблуня
Матіола
Береза
Вільха

Завдання № 80*
Каротиноїди містяться у
Листках
Плодах
Квітках
Насінні
Коренеплодах


Тести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідейЗаголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 19219255
    Размер файла: 114 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий