KVG Ref1

1
Тема: Теоретичні основи інформатики, комп’ютерна техніка та програмне забезпечення.
План:
Теоретичні основи інформатики
Комп’ютерна техніка
Програмне забезпечення
Перспективи розвитку.

Питання, які необхідно висвітлити в рефераті: інформатика, інформація, дані, інформаційний процес, інформаційна система, обчислювальна система, властивості інформації, кодування інформації, подання інформації в комп’ютері, системи числення, структурна схема обчислювальної системи (принцип фон Неймана та інші) з детальним описом складових, складові персонального комп’ютера, периферійні пристрої, пристрої для зберігання даних, структура програмного забезпечення, операційні системи, службові та сервісні програми, прикладні програми (детально розкрити основні типи прикладних програм).

Строки захисту роботи (роботу можна здавати та захищати лише на практичних заняттях,).

Мова написання – українська.

Обсяг реферату – від 10 до 20 сторінок.

Тексти – машинописні, включно з титульним аркушем, виконують у середовищі Microsoft Word шрифтом Times New Roman 14 кеглем.

Внизу сторінки, праворуч проставляються номери сторінок.
У роздрукованому матеріалі застосовують такі верхні та нижні колонтитули:
верхній – назва роботи, прізвище студента, спеціальність, група.
нижній – дата створення документу, номер поточної сторінки та загальна кількість сторінок.

Оцінювання. Робота оцінюється в 10, 5 або 0 балів. Якщо студент оформив роботу згідно вищеописаних правил, здав та захистив його вчасно, та під час захисту продемонстрував віль
·не володіння викладеним матеріалом, тоді він отримує оцінку 10; якщо студент оформив роботу згідно вищеописаних правил, але здав та захистив її із незначним запізненням або під час захисту продемонстрував поверхневе володіння викладеним матеріалом, тоді він отримує оцінку 5; в усіх інших випадках при здачі роботи згідно графіка студент отримує оцінку 0; після визначеного часу робота не приймається; у студента, який не здав роботу, вираховується з підсумкового балу 5 балів за кожну не здану роботу.
Ксерокопії - не приймаються.
Дублікати робіт – не приймаються.
Вимоги до оформлення
Реферат містить такі розділи:
Титульний аркуш (дивитись додаток №1).
Завдання на написання реферату (план).
Текст реферату.
Висновки.
Перелік літературних джерел( у алфавітному порядку) з вказанням автора, назви, видавництва, року видання і посилання на сторінки.
Додаток №1
Приклад оформлення титульного аркуша роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»
Кафедра інформатики

Реферат №1,2,3,4,5.......

з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”
Тема: ”...............“
Виконав: Петренко Петро Петрович
студент 3-ї групи І-го курсу
спеціальності 6509/1

Перевірив: ПІБ асистента.

Київ - 2010


Приложенные файлы

  • doc 19228794
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий