fizika rubezhka


1. Материалдық нүкте дегеніміз – есептің берілген шартында өлшемдерін ескермейтін шама.
2. Қозғалыстағы дене жылдамдығының бірлік уақытта модулі бойынша өзгеруін сипаттайтын физикалық шама тангенциал үдеу
3. Дененің сызықтық және бұрыштық жылдамдықтары арасындағы байланыс: v=wR at=Re an= w2R
4. Тыныштық күйден қозғала бастаған дененің үшінші секундтың аяғындағы жылдамдығы 3м/с. Қозғалыс басынан қанша уақыт өткенде дененің жылдамдығы 9м/с болады? 15м/с
5. Автомобиль жолдың бірінші жартысын 100 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 60 км/сағ жылдамдықпен өтті. Автомобильдің орташа жылдамдығы қандай? 75 м/с
6. Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дене траекториясының ең жоғарғы нүктесінде үдеу қалай бағытталады?
7. Радиусы 12 м болатын шеңбер жасап қозғалған дененің орын ауыстыруын анықтаңыз.24 пR
8. Нүкте қозғалысының теңдеуі: x=46t+t3, 0,5 c уақыттағы оның үдеуі: 6м\с2
9. Жылдамдықтың бағыты шағынан өзгеру шапшаңдығын қандай шама сипаттайды? Нормаль удеу
10. Нормаль үдеудің дәлірек анықтамасын көрсетіңіз Жылдамдықтың бағыты жағынан өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын шама
11. Нормаль үдеудің бағыты қалай бағытталады ? центрге қарай
12. Тыныштықта тұрған дене жылдамдығын 5 с уақыт ішінде 10 м/с-қа жеткізді. Үдеуі қандай ? 2 м/с
13. Х осінің бойымен қозғалған дененің жылдамдығы уақыт бойынша v=10+4t заңымен өзгереді, 5 с өткеннен соң орташа жылдамдығы неге тең? 30 м/с
14. Берілген теңдеу көмегімен жылдамдық теңдеуін жазыңыз S = 0.1 t + 0.2 t2 0,1+0,4t
15. Келтірілген сурет бойынша қисық сызықты үдемелі қозғалыстағы материалдық нүктенің толық үдеуінің бағытын көрсетіңіз. Қозғалыс сағат тілі бағытымен. 4
15

23 4
16. Радиусы 12 м болатын шеңбер жасап қозғалған дененің орын ауыстыруын анықтаңыз.
24 П
17. Екеуі де вектор болатын физикалық шамаларды көрсетіңіз. Жылдамдық пен үдеу
18. Адам бір минутта 100 қадам жасайды. Қадамның ұзындығы 60 см. Адамның қозғалыс жылдамдығын м/с – пен анықтаңыздар. 1 м/с
19. Мына тендеумен берілген дене қозғалысының үдеуін анықтаңыздар X=20+2t - 4.5t2
-9 м/с2
20. Проекциялары vх = 4 м/с, vу = 1 м/с жылдамдықтың модулі қандай? Түбір асты 17
21. Материалық нүктенiң жүрген жолының сол жолды жүруге кеткен уақытына қатынасын
жылдамдық деп атайды.
22. Орын ауыстыру дегеніміз не? Дененің бастапқы орны мен соңғы орнын қосатын вектор
23. Нүктенің қозғалыс теңдеулері х=3t, y=t2 түрінде берілген. t=2 c кезіндегі нүктенің жылдамдығын анықтаңыз. 3 м/с
24. Бұрыштық жылдамдықтың өрнегін көрсетіңіз.W= d *фи / dt
25. Жүрілген жол деген не? Қозғалыстағы материалдық нүктенің(дененин) берілген санақ жүйесіне қатысты сызған сызығының ұзындығы
26. Массасы 0,6 кг дене радиусы 10 см шеңбер жасап қозғалады. Дене шеңберді толық 3 рет айналғандағы орын ауыстыруы неге тең болады? 0 м
27. Қандай қозғалыста дененің жылдамдығы шамасы жағынан тұрақты болады ? түзу сызықты бірқ қозғалыс
28. Қозғалыс теңдеуі берілген S =20 t+0.2t2 . Осындағы 20 саны нені көрсетеді ? бастапқы жылдамдық
29. Дене радиусы R=4м болатын шеңбер бойымен v = 6 м/с жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дененің үдеуін анықтаңыз. 9 м/с

30. Тас 80 м биіктіктен еркін құлады. Тастың түсу уақытын анықтаңыздар.4 сек
31. Берілген санақ жүйесінде қозғалыстағы материалдық нүктенің жүріп өткен сызығы не деп аталады? жол
32. Тангенциал үдеудің бағыты қалай бағытталады ? жанама бойымен
33. Бастапқы жылдамдығы 36 км/сағ автомобиль бір қалыпты қозғала отырып, 20 c өткен соң тоқтады. Автомобильдің үдеуін және тежелу уақыты ішінде жүрген жолын табыңыз.
А= 0,2 м/с2 S=160м
34. Қозғалыс теңдеуі S = 15t0,4t2 берілген дене жылдамдығының өрнегі: 15-0,8t
35. Тұрақты 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналып тұрған дөңгелектің шетіндегі нүктелердің сызықтық жылдамдығы 40 м/с. Дөңгелектің радиусы: 20м
36. Дене 100 метр жолды 10 секундта өтті. Жолдың алғашқы 6 метрін 2 секунд ішінде өтті, содан кейін тоқтап 3 секунд бойы тұрды. Оның осы жолдағы орташа жылдамдығы қандай?
37. Дене 15 м/с жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған. Ол қандай жылдамдықпен жерге түседі? Ауаның кедергісін ескермеңіз. 15 м/с
38. Дене белгілі бір биіктіктен құлады. Жерге құлаған кезде оның жылдамдығы 30 м/с болды. Дене қандай биіктіктен құлағанын анықтаңыз. 45 м
39. Дене үдеуі жылдамдығымен бағыттас болуы мүмкін бе? Болса қандай жағдайда? Үдемелі қозғалыс
40. Дене үдеуі жылдамдығымен перпендикуляр болуы мүмкін бе? Болса қандай жағдайда?мүмкін емес
41. Формуланы толықтырсақ, қандай шаманы анықтайтын өрнек болады лездік үдеу ?
42. Формуланы толықтырсақ, қандай шаманы анықтайтын өрнек болады нормаль немесе центрге тартқыш ?
43. Формуланы толықтырсақ, қандай шаманы анықтайтын өрнек болады орташа үдеу ?
44. Формуланы толықтырсақ, қандай шаманы анықтайтын өрнек болады орташа жылдамдық ?
45. Траекторияға жанама бойымен бағытталатын шама қалай аталады? Жылдамдық
46. Траекторияға жанамамен перпендикуляр бағытталатын векторлық шама қалай аталады? Нормаль үдеу
47. Орын ауыстырудың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын шама қалай аталады? жылдамдық
48. Траекторияның қисықтық радиусы 2 есе артса, нормаль үдеу қалай өзгереді? 2 есе кемиді
49. Берілген шамалардың ішінен скаляр шаманы көрсетіңіз.жол мен уақыт
50. Үдемелі қозғалысқа сәйкес графикті көрсетіңіз
51. «Материалдық нүкте өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы күштер әсер еткенше сақтайды». Бұл: ньютонның 1 заңы
52. Дененің инерттілігін анықтайтын шама:масса
53. Ньютонның 1-заңы басқаша қалай айтылады ? Материалдық нүкте өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы күштер әсер еткенше сақтайды
54. Ньютонның 2-заңын басқаша қалай айтуға болады? Динамиканың негізгі теңдеуі
55. Инерция заңын көрсетіңіз. P= ∑ m v ньютонның бірінші заңы
56. Ньютонның 1-заңының оқылуын көрсетіңіз. Материалдық нүкте өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы күштер әсер еткенше сақтайды
57. Ньютонның 2-заңының оқылуын көрсетіңіз.дененің алған үдеуі үдеу беретін күшке тура пропорционал және сол күштің бағытымен бағыттас ал массасына кері пропорционал F=ma
57. Ньютонның 3-заңының оқылуын көрсетіңіз.материялдық нүктелердің бір-біріне әсер ету күштері модульдері жағынан тең ал бағыттары жағынан қарама-қарсы болады және осы екі нүктені қосатын түзу бойымен бағытталады F= -F2
58. Дененің бір нүктесіне 3 Н және 4 Н екі күш түсірілген. Осы күштердің арасындағы бұрыш /2. Осы күштердің тең әсерлі күшінің модулін табыңыз.5Н
59. Ілгерілемелі қозғалыстағы дененің инерттілік өлшемі …масса. деп аталады.
60. Үйкеліс күшінің формуланы көрсетіңіз. F= - µN
61. Денеге басқа денелер тарапынан болатын әсер етуші шама қалай аталады ?
62. Ньютонның екінші және үшінші заңдарының өрнектерін көрсетіңіз F=ma F=-F2
63. Егер бастапқы жылдамдығы 1 м/с екенін ескеріп, 1 с-та жылдамдығын екі есе арттырса, массасы 1 кг денеге қандай күш әсер етеді? 2 H
64. Консервативті күш дегеніміз не? Жұмысы траекторияға тәуелді болмайтын күштер
65. Консервативті күшті көрсетіңіз сырғанау үйкелісінің күштері
66. Дисспативті кұшті көрсетіңіз. Үйкеліс күші
67. Дисспативті күш деген не? Жұмысы траекторияға тәуелді жұмыс жасайтын күш
68. Динамиканың негізгі теңдеуін көрсетіңіз. F = ma
69. Бүкіл әлемдік тартылыс заңын пайдалана отырып, гравитациялық тұрақтының өлшем бірлігін табыңыздар.
Н*м2/кг2
70. Келтірілген формулалардың қайсысы Ньютонның 2-заңын білдіреді?
F= ma
71. Егер денеге әер етуші күштердің векторлық жиыны нольге тең болса, ол қалай қозғалуы мүмкін?
72. Келтірілген өрнектердің қайсысы ілгерілемелі қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі болып табылады? F = ma
73. Ньютонның үшінші заңы қай санақ жүйесінде орындалады?

74. Ньютонның бірінші заңы қай санақ жүйесінде орындалады? Инерциялық санақ жүйесінде
75. Массасы 2 кг денеге 30 Н және 40 Н екі күш әсер етеді. Егер күштер өзара 900 бұрыш жасаса, дененің үдеуі қандай болады? 25м/с2
76. Дене көкжиекпен 600 бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықпен сырғанайды. Үйкеліс коэффициенті 0,2-ге тең. Дененің үдеуі неге тең? (g=10 м/с2).

77. Инерттілік дегеніміз не? Басқа дене әсер етпегенде дененің бастапқы күйін сақтап қалу қасиеті
78. Жылдамдықтың модулі және бағыты бойынша өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын кинематикалық шама: үдеу
79. Егер теміржол вагонының буферінің пружинасын 1 см-ге қысу үшін 30 кН күш қажет болса, оны 4 см-ге қысу үшін қандай күш қажет?120 кн
80. Егер шеңбер бойымен бірқалыпты айнала қозғалған дененің сызықтық жылдамдығын қозғалыс барысында 2 есе көбейтсе, онда оның нормаль үдеуі қалай өзгереді? Шеңбердің радиусы өзгермейді деп есептеңіз. 4 есе артады
81. Тұрақты жылдамдықпен ұшып бара жатқан ұшақтан жүк тасталған. Ұшаққа байланысты санақ жүйесіндегі тасталынған жүктің траекториясы қандай болады? Ауа кедергісі ескерілмеген. Түзу сызықты
82. Массасы 2 т дене қандай күштің әсерінен 0,25 м/с2 үдеу алады ? 500 н
83. Тұрақты 2 Н күш әсер ететін дене қозғалысының теңдеуі x = 5+2t2 берілген. Дененің массасы? 0,5 кг
84. Денеге басқа денелер тарапынан болатын әсер етуші шама қалай аталады ?
85. Массасы 3 т дененің салмағын анықтаңыз. 3*104
86. Дене салмағы деген не?
87. Салмақсыздық деген не?
88. Егер дене а үдеумен вертикал жоғары қозғалса, онда дене салмағы:
89. Егер дене а үдеумен вертикал төмен қозғалса, онда дене салмағы:
90. Егер дененің үдеумі еркін түсу үдеуіне тең болса, онда дене салмағы:
91. Ауырлық күшінің өрнегін көрсетіңіз. F = ma
92. Үйкеліс күшінің өрнегін көрсетіңіз. F =-µN
93. Тартылыс күшінің өрнегін көрсетіңіз. F = mg
94. Серпімділік күшінің өрнегін көрсетіңіз.
95. Бүкіл әлемдік тартылыс заңының өрнегін көрсетіңіз.
96. Берілген өрнек қалай аталады ? тартылыс күші
97. Берілген өрнек қалай аталады ? ауырлық күші
98. Берілген өрнек қалай аталады ? үйкеліс күші
99. Берілген өрнек қалай аталады ? серпімділік күші
100. Берілген өрнек қалай аталады ? бүкіләлемдік тартылыс заңы
101. Берілген өрнек қалай аталады ? ньютонның үшінші заңы
102. Денелердің өзара әсерлесу күші олардың массаларының көбейтіндісіне тура, ал арақашықтык квадратына кері пропорционал. Қандай заң берілген? бүкіләлемдік тартылыс заңы
103. Дене массасы мен жылдамдығының көбейтіндісі қандай шаманы береді?
дене импульсі
104. Дене импульсінің формуласын көрсетіңіз p = mv105. Импульстің өлшем бірлігі не? [ p] = [ кг*м/с ]
106. Қандай заң берілген mv =Const. Импульстің сақталу заңы
107. Массасы 0,5 кг дене 4 м биіктіктен 8 м/с2 үдеумен құлаған. Дененің импульсінің өзгерісі қандай? 2 кг*м/с
108. Массасы 15 кг дененің ауырлық күшін анықтаңыз. 150 н
109. Массасы 150 кг дененің салмағын анықтаңыз. 1500
110. Вертикаль жоғары 5 м/с2 үдеумен қозғалған дененің салмағын анықтаңыз.
111. Вертикаль төмен 5 м/с2 үдеумен қозғалған дененің салмағын анықтаңыз.
112. Қозғалыс мөлшерінің (импульстің) сақталу заңы қалай оқылады? L=const
113. Импульстің сақталу заңы қандай жүйеде орындалады? Тұйық жүйеде
114. Механикалық жұмыстың өрнегін көрсетіңіз.A= FS
115. Айнымалы күштің жұмысын қай формуламен анықтайды? A= FScosα
116. Ауырлық күшінің жұмысын көрсетіңіз. A = mgh
117. Массасы m дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен α бұрышын жасайды. Үйкеліс коэффициентіµ. Жазықтық жағынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы: F = -µmg
118. Келтірілген өрнектердің қайсысы ілгерілемелі қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі болып табылады? F =ma
119. Айналмалы қозғалыстың анықтамасын көрсетіңіз. Дененің барлық нүктелері шеңбер жасап қозғалады. Ол шеңберлердің центрлері айналу осі д.а. бір түзудің бойында жатады
120. Инерция моменті деген не? Айналмалы қозғалыстағы дененің инерттілігін сипаттайтын шама
121. Материалдық нүктенің инерция моменті. Айналмалы қозғалыстағы дененің инерттілігін сипаттайтын шама
122. Анықтамаға сәйкес инерция моментінің өрнегін көрсетіңіз.
123. Айналып тұрған дененің айналу осіне қатысты импульс моменті есептелетін өрнек:
124. Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі теңдеуін көрсетіңіз.
125. Цилиндрдің инерция моменті.
126. Дискнің инерция моменті.
127. Берілген өрнек қалай аталады Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі теңдеуі
128. Берілген өрнек қалай аталады Материалдық нүкте үшін и.м.
129. Берілген өрнек қалай аталады Анықтамаға сәйкес инерция моментінің өрнегін көрсетіңіз
130. Берілген өрнек қалай аталады . Цилиндрдің дискінің инерция моменті
131. Берілген өрнек қалай аталады осі стерженнің ортасы арқылы өтетін
132. Берілген өрнек қалай аталады осі стерженнің ұшы арқылы өтетін
133. Берілген өрнек қалай аталады Шар үшін
134. Берілген өрнек қалай аталады ? Айналып тұрған дененің айналу осіне қатысты импульс моменті
135. Бекітілген осьті айнала қозғалатын дененің кинетикалық энергиясының формуласын көрсетіңіз. W = JW2/2
136. Штейнер теоремасы үшін жазылған өрнекті көрсетіңіз. J = Jc + md2 = mR2/2 + md2
137. Қатты дененің айналмалы қозғалысы үшін Ньютонның екінші заңы қалай жазылады ? M = Jz E
138. Инерция моменті 50 кгм2 болатын денеге 400 Нм күш моменті әсер етеді. Дене қандай бұрыштық үдеумен айналады ? 8 м/с2
139. Бұрыштық жылдамдығы 0,5 с-1, айналып тұрғын маховикті тоқтату үшін қандай жұмыс жасау керек? Маховиктің айналу өсіне қатысты инерция моменті 4·10-4 кг·м2. 5*10-5
140. Стерженьнің (шыбықтың) ортасына перпендикуляр оське қатысты инерция моменті.

141. Жүрілген жолы S, айнымалы EQ күштің жасайтын жұмысы неге тең (FS -күштің қозғалыс бағытындағы проекциясы)? A= FS
142. Дене горизонтқа бұрыш жасай қозғалып барады. Дененің қозғалысы кезінде төменде келтірілген қай шама сақталады? Ауа кедергісі жоқ.
143. Айналыстағы дененің массасы 2 есе ұлғайып, жылдамдығы 2 есе кемісе, айналу кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? 2 есе кемиді
144. Массасы m және радиусы R біртекті дискінің инерция моменті: .
145. Дененің айналмалы қозғалысы кезінде қандай физикалық шама оның инерттілігі болып табылады?
146. Массасы 2 кг шар 4 м/с жылдамдықпен қозғала отырып, тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпімсіз деп алып, шарлардың соқтығысқаннан кейінгі жылдамдықтарын анықтаңыздар. 4 м/с2
147. Механикалық қуаттың анықтамасын көрсетіңіз. Жұмыс істеу шапшаңдыңын сипаттайды.
148. Берілген өрнекті толықтырсақ, қалай аталады ? Лездік қуат
149. Берілген өрнекті толықтырсақ, қалай аталады ? Айналмалы қозғалыстың жұмысы емес точна
150. Механикалық энергияның анықтамасын көрсетіңіз. Дененің жұмыс істеу қабілеттін сипаттайтын шама
151. Насос двигателі 10 минут ішінде 20 м3 суды 6 м биіктікке көтерді. Двигательдің қуатын анықтаңыздар (g = 9,8 м/с2).
152. Тарту күші 100 Н-ға тең ракета 10 м қашықтыққа орын ауыстырады, осы кездегі ракета қозғалтқышының жұмысын анықтаңыздар.
1000 дж
153. Механикалық қуаттың халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігін көрсетіңіз.
ватт
154. Дене 2 сағат ішінде 500 кДж жұмыс атқарады. Дененің қуаты қандай ? 69,4
155. Берілген шамалардың қайсысы Джоульмен өлшенбейді?
156. Қозғалмайтын нүктеге қатысты күш моментінің формуласы M=Je=rp
157. Берілген формула қандай шама айналмалы қозғалыс үшін кин.энерг
158. Егер дөңгелектің инерция моменті 3 кг·м2 болса, 12 Н·м күш моменті әсерінен қандай бұрыштық үдеумен айнала алады? 4 м/с2
159. Потенциалдық энергия деген не? Тыныштық немесе өзара әсерлесу энергиясы
160. Деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы: E=kx2/2
161. Қандай жағдайда дененің потенциалдық энергиясы Жерге қатысты тұрақты болып қалады, ал кинетикалық энергиясы өзгереді?
162. Дененің кинетикалық энергиясы 100 Дж және импульсі 40 кг·м/с. Дененің массасы неге тең? 8
163. Серпімді деформацияланған дененің деформациясын 2 есе кеміткенде оның потенциалдық энергиясы қалай өзгереді? 4 есе кемиди164. Серпімді деформацияланған дененің деформациясын 3 есе арттырғанда оның потенциалдық энергиясы қалай өзгереді? 9 есе артады
165. Бір қалыпты айналмалы қозғалыс үшін бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудің шамалары қандай болу керек? W=w0 және е>0
166. Материалдық нүктенің немесе дененің айналмалы қозғалысы кезінде оның инерттілігін сипатайтын шаманы көрсетіңіз.
167. Берілген формуланы түсіндіріңіз ? =mgh. Потенциалдық энергия
168. Дене 7 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған. Дене 2 м биіктікке көтерілгенде, оның толық энергиясы қалай өзгереді?
169. Берілген формула қандай шама ?кинетикалық энергия
170. Дене көлбеу бойымен сырғанамай, домалап қозғалса, энергиясы қалай анықталады?
171. Массасы 5 кг дене 12 м/с жылдамдықпен қозғалғандағы кинетикалық энергиясын анықтаңыз.360 м/с
172. Массасы 5 кг диск 12 м/с жылдамдықпен қозғалғандағы кинетикалық энергиясын анықтаңыз.360м/с
173. Массы 10 кг дененің 15 м биіктіктегі энергиясын анықтаңыз. 1500Дж
174. Денеге 50 Н күш әсер еткенде 50 м жолында жасаған жұмысын анықтаңыз.2500 дж
175. Тербеліс деген не? Толық бір тербеліске кететін уакыт
176. Жүйенің ішкі күштері әсерінен болатын тербеліс қалай аталады? Еркін тербеліс
177. Қатаңдығы 2 кН/м серіппеге ілінген 80 кг жүктің тербеліс периоды:0,4П с

178.Гармониялық тербеліс деген не? Sin cos заңдары бойынша өтетін тербеліс
179. Математикалық маятниктің циклдік жиілігінің формуласын көрсетіңіз.w= √g/l
180. Серіппелі маятниктің циклдік жиілігінің формуласын көрсетіңіз.w=√k/m
181. Мына теңдеуден x=5cos (t/6+) материалдық нүктенің тербеліс периодын анықтаңыз.2c
182. Қатаңдығы 2 кН/м серіппеге ілінген 80 кг жүктің тербеліс периоды: 0,4П с
183. Мына теңдеуден x=5cos (t/6+) материалдық нүктенің тербеліс жиілігін анықтаңыз.1/2гц
187. Массасы 0,1 г материалдық нүктенің тербелісі x=Acost теңдеуімен берілген, мұндағы A=5 см, =20 с-1. Кері қайтарушы күштің максимал мәні:

185. Математикалық маятниктің массасын m есе арттырса, тербеліс жиілігі: √m есе кемиді
186. Тербелістердің дифференциалды теңдеуі х"+0,25π2х=0 түрінде берілсе, өшпейтін гармоникалық тербелістердің периоды неге тең?4с
187. Материялдық нүкте тербелісі x= теңдеуімен берілген, тербеліс периодты анықтыңыз.12с
188. Өшетін еркін тербелістердің амплитудасын көрсететін өрнек? W = √k/m
189. Өшетін тербелістің дифференциалдық теңдеуінің түрі:xіі+w2x=0
190. Өшетін тербеліс деген не? Сытрқы күштердің әсерінсіз болатын тербеліс
191. Cos немесе Sin заңдары бойынша өтетін тербеліс қалай аталады ?гармониялық
192. Период пен тербеліс жиілігін байланыстыратын теңдеу:Т=1/V
193. Жиілігі 1 Гц материалдық нүктенің тербеліс периодын анықтаңыз.0.5c
194. Серіппелі маятниктің циклдік жиілігінің формуласын көрсетіңіз. w=√k/m
195. Жиіліктері тең бірдей бағытталған екі гармониялық тербелістерді қосқанда ... пайда болады.
196. Материялдық нүкте тербелісі x= теңдеуімен берілген, тербеліс периодты анықтыңыз.6с
197. Сыртқы күштің әсерінен болатын тербеліс ..еріксіз.деп аталады.
198. Ұзындықтары бірдей, массаларының қатынасы m1=2m2 болатын математикалық маятниктердің периодтарын салыстырыңыз.√1/2
199. Теңдеу көмегімен тербелістің амплитудасын анықтаңыз х = 0.54 Cos ( 2 t + /2) 0.54
200. Мына теңдеуден x=5cos (t/6+) материалдық нүктенің тербеліс периодын анықтаңыз.12
2011. Периоды 5 секунд болатын тербеліс жиілігі қандай болады ? 0,2гц
202. Бірлік уақыт ішінде толқынға перпендикуляр бірлік аудан арқылы толқын тасымалдайтын энергия…. . .деп аталады:

203. Физикалық маятниктің периодының формуласын анықтаңыздар. T = 2П√m/k
204.Серіппеге масасы 10 кг жүк ілінген. Егер серіппе 9,8 Н күштің әсерінен 1,5 см-ге созылса, онда жүктің вертикаль тербелісінің периоды қандай?0,247п

205. Серіппелі маятниктің циклдік жиілігінің формуласын көрсетіңіз. w=√k/m
206. Бірлік уақыт ішіндегі толық тербелістер саны ... деп аталады.жиілік
207. Келесі теңдеу арқылы x = 6 cos (t+/2) тербеліс фазасын анықтаңыз. /2
208. Өшетін тербеліс теңдеуін көрсетіңіз.
.
209. Ұзындығы 1 м-ге тең математикалық маятниктің тербеліс периоды:0,63п
210. Математикалық маятниктің массасын 2 есе арттырса, периоды қалай өзгереді?√2 есе артады
211. Берілген өрнекті атаңыз математикалық маятниктің тербеліс периоды
212. Берілген өрнекті атаңыз серіппелі маятниктің тербеліс периоды
213. Берілген өрнекті атаңыз физикалық маятниктің тербеліс периоды
214. Тербеліс энергиясының өрнегін көрсетіңіз.
215. Маятник 2 мин уақытта 180 тербеліс жасаса периоды қанша болады?0,6с
216. Маятник 2 мин уақытта 180 тербеліс жасаса жиілігі қанша болады?1,5 гц
217. Толқын деген не? Табиғат құбылыстардан п,б құбылыс
218. Көлденең толқын деген не? Толқынның таралу бағыты бөлшектің тербелісіне перпенд болатын тербеліс
219. Қума толқынның анықтамасын көрсетіңіз. бөлшектің тербеліс бағытынаТолқынның таралу бағыты сәйкес болса
220. Көлденең толқындар қандай ортада тарайды? Барлық ортада таралады
221. Қума толқындар қандай ортада тарайды?газдар мен сұйықтарда таралады
22. Қандай ортада көлденең де қума толқын да тарайды? газдар мен сұйықтарда
223. Қандай ортада көлденең толқын тарайды? Барлық ортада таралады
224. Қандай ортада қума толқындар тарайды? газдар мен сұйықтарда таралады
225. Тербеліс периодын 4 есе азайтқанда толқын ұзындығы қаншаға өзгереді?4 есе кемиді
226. Тербеліс периодын 4 есе арттырғанда толқын ұзындығы қаншаға өзгереді? 4 есе артады
227. Толқын неден пайда болады ?тербелістен

Приложенные файлы

  • docx 19229359
    Размер файла: 88 kB Загрузок: 10

Добавить комментарий