tekhnika emtikhan 1-2 rubezhka 2


"Б" жєне "Г" тобындаѓы майларды араластыруѓа бола ма?- Болмайды;
"Л" маркалы отынды ауа температурасы қандай болғанда қолдануға болады? 0 градус және одан жоғары;
"Тосол" салќындату с±йыѓыныњ ќ±рамын атањыз?- Су жєне этиленгликоль; коррозиямен кµбiршектенуге ќарсы жєне бояѓыш ќоспалар;
"Тосол-АМ қонцентраты" салқындатқыш сұйығының құрамын атаңыз және оның қату температурасы қай шамада?- Этиленгликоль-97%+3% су;
"Холод-Д-40" және "Арктика" маркалы сұйықтарының негізгі құрамын құрайтын сұйықты атаңыз?- Этильді эфир.
"Холод-Д-40" жєне "Арктика" маркалы с±йыќтарыныњ ќызыметi ќандай?- Ќоршаѓан ортаныњ температурасы тµмен болѓан жаѓдайда суыќ двигательдi алдын ала ќыздырмай оныњ от алуын жењiлдету ‰шiн ќолданылады;
«Супер-98» бензин құрамындағы бензол мөлшерін атаңыз?3. 5 % -ке дейін;
Iштен жанатын двигательдердiњ салќындату ж‰йесiнде ќолданылатын с±йыќтарды атањыз.- Су жєне этиленгликольдi антифриздер;
А" маркалы отынды ортаның қандай температурасы болғанда қолдануға тиімді болады? -50градус және одан төмен;
А-80 бензин маркасындағы 80 саны ненi бiлдiредi?Бензиннiң октан санын, детонацияға қарсыласу қаблеттілігін;
Абсолюттiк тұтқырлықтың түрлерi?Динамикалық, кинематикалық;
Автомобиль бензиндерiнiң қасиеттерi қандай көрсеткiштермен
Автомобиль бензиндерiнiң мезгілге байланысты қандайi cорттарын білесіз?Жазғы,қысқы және арктикалық;
Агрегаттық құрамы бойынша отынның негiзгi түрлерiн атаңыз?1.Қатты, сұйық,газ тектес;
АЖ-12Т с±йыѓы ќайда ќолданылады- Автомобильдердiњ телескопиялыќ амортизаторларына арналѓан;
АИ-80 маркалы бензиндi қандай автомобильдерде қолданылады?ГАЗ-53,ЗИЛ-130,ГАЗ-66,"Москвич"-2138;
АИ-93,АИ-98 бензин маркаларындағы "И" әрпi ненi бiлдiредi?Бензиннiң октан санын зерттеу тәсiлiмен анықталғанын;
Активтi к‰кiртi бар ќ±рамында жанармай, двигательдiњ ж±мысына єкелетiн салдарын атањыз?- Коррозиялыќ тозуына;
Амортизаторлық сұйықтардың маркасын атаңыз?- АЖ-12Т, АЖ-16, МГП-10, МГП-12.
Антифриздер дегеніміз не, оның қандай қасиеттері бар?- Антифриздер дегеніміз сумен этиленгликоль ерітіндісінің қоспасы, оның басты қасиеті ең төменгі температурада қатуы;
анықталады?Октан санымен, детонациялық тұрақтылығымен, фракциялық құрамымен, химиялық тұрақтылығымен, құрамындағы күкiрт мөлшерiмен;
Ароматтық көмірсуттектері(бензол) бензин құрамында шектеле ме, шектелсе қандай мөлшерде?- 3 пайыздан төмен;
Аталѓан сұйықтардың антифриз ќ±рамына кiрмейтiнiн атаңыз?- Бутилдi спирт.
Аталѓан пайдалану талаптарыныњ ќайсысы созылмалы ж±мсаќмайларѓа ±сынылмайды?- Тиiмдi жуѓыш ќасиеттерi болуы ќажет;
Барлыќ маусымѓа ќолданылатын май маркасын кµрсетiњiз.- М-6з/10-Г1
Бензин және дизель жанармай құрамындағы суда еритін қышқылдар мен сілтелер мөлшерін атаңыз?Жанармай құрамдарында ешқандай қышқыл, сілтелер болмауы керек;
Бензин фракциясы дегенiмiз не?Белгiлi бiр температура аралығында қайнайтын бензиннiң бөлiгi;
Бензинге тетраэтильсвинецті қандай мақсатпен қосадыОтынның детонацияға қарсыласу қаблетілігін жоғарлату үшін;
Бензиндегi нақты рұқсат етілген шайыр мөлшерi қандай?100мл бензинде 5мг-нан аспауы керек;
Бензиндер маркасы қозғалтқыштарға қалай тағайындалады?- Двигательдегі жанғыш қоспаның сығылу дәрежесіне отынның детонацияға қарсыласу қаблетілігі сәйкес болуы қажетті бензин маркасы тағайындалады;
Бензиннiң булану қасиеті қалай бағаланады?Фракциялық құрамымен;
Бензиннiң детонацияға қарсыласу қаблетілігі қалай бағаланады?Октан санымен;
Бензиннiң көлемi бойынша 10% мөлшерiнiң қайнау температурасы төмен болған сайын ....3.От алу қасиетi жақсарады;
Бензиннiң қуу сызығындағы көлбеу бөлiк ненi сипаттайды?Двигательдiң бейiмдiлiгiн;
Бензиннiң от алу қасиетi қалай бағаланады?Бензиннiң көлемi бойынша 10% мөлшерiнiң қуу соңындағы Температурасымен
Бензиннің 50% қайнау температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?Автокөліктің динамикасына немесе жылдамдықты тез қабылдауға мүмкіншілікті береді, тез қызады;
Бензиннің 90% қайнау температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?Бензиннің толық қуатты алуына;
Бензиннің бастапқы қайнау температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді? Барлық жауабтарына келісе алмаймын.
Бензиннің детонацияға қарсыласу қабілеттілігі қандай көрсеткішімен бағаланады?Октан санымен
Бензиннің қаныққан бу қысымы жоғары мөлшерде болса мотордың жұмыс істеуіне қалай әсер етеді?Двигатель жеңіл от алады;
Бензиннің құрамындағы шайыр көрсетілген мөлшерден жоғары болған жағдайда, двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?Жанған газдарда қара түтiн басым болады, отын шығыны мен күйе түзу артады;
Бензиннің октандық санын анықтағанда қолданылатын эталондық жанармай қоспасының құрамын қөрсетіңіз?- изооктан мен нормальді гептан
Бензиннің сақталу мерзімі қандай, егерде индукциялық период уақыты 900 минуттан кем емес ?- 5 жыл
Бензиннің соңғы қайнау температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?Бензиннің толық жануына;
Бензиннің тығыздығы көрсетілген мөлшерден жоғары болған жағдайда, двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?Бүрку сапасы төмендейдi, отын шығыны артады, детальдар тозады;
Бір қалыпты жану кезiндегi жалын алқабының тарау жылдамдығы?25 - 35м/с;
Бөлшектерді коррозиялық тозуға ұшырататын дизель отынының құрамындағы қоспаны ( вещества) көрсетіңіз. - Күкірттің болуы;
БСК жєне "Томь" тежеуiш с±йыќтарын араластыруѓа бола ма?- Болмайды,µйткенi олар бiрiкпейдi;
БСК жєне РОСА тежеуiш с±йыќтарын араластыруѓа болама?- БСК жєне РОСА с±йыќтарын араластыруѓа болмайды, µйткенi олар бiрiкпейдi,толыќ сапасын жояды;
Бу тығындарының пайда болуына төмендегілердің қайсысы әсер етпейді?- Бензиннің октан саны.
Газ тектес отындардың жаратылысы бойынша бөлiнетiн түрлерiн атаңыз?Табиғи, жасанды
Газ тәрiздес отындардың физикалық қасиеттерiне байланысты
Газ тәрізді отындар қалай сұйытылады? Газ тәрізді отындардың қысымын және температурасын өзгерту арқылы;
Газ тәрізді отындар қалай сығылады?Компрессорлар арқылы;
Гидравликалық майларға қандай пайдалану талаптары қойылады?- Тұтқырлығы қалыпты, майлау қасиеті жағар майлардан кем болмай, гидравлика жүйесіндегі қолданатын резеңкелі, былғарыдан жасалған бөлшектерді шірітпеуі керек, көпіру қасиеті аз, сақтау және қолдану кезінде тұрақты, өрт қаупін тудырмауға тиіс;
ГРЖ-12 сұйығының құрамын қандай сұйықтар құрайды?- Трансформаторлыќ+веретен майларының қоспасы және қосымша кµбiршiктенуге, үйкеліске, тотығуға ќарсы қоспалары бар;
Двигательдiң жану камерасындағы күйе қабыршықтарының ұлғаюы не затқа әкеліп соғады және пайдалану бензинінің маркасы өзгерте ала ма?- Двигательдегі жанғыш қоспаның сығылу дәрежесі өседі, сондықтан отынның детонацияға қарсыласу қаблетілігі соған сәйкес жоғары болуы қажет, бензин маркасы де өзгереді;
Двигательдiң қатты iстеуiнiң салдары...Салқындату сұйығының температурасының артуы,двигательдiң жалын шығара жұмыс iстеуi.
Двигательдегi ең негiзгi процесс қандай?Жану;
Двигательдегi к‰йе ќабыршыќтары қандай затќа єсер ет алмайды.- Двигательдiњ от алдыруына;
Двигательдегi қосалқы процестердi атаңыз?Жанар майдың ауамен араласуы,булануы,қызуы
Детонация белгiлерi...Металл тақылы,двигатель дiрiлi,жанған газдар түсiнiң қара болуы;
Детонация дегенiмiз не?Жанғыш қоспаның қопарылыс тәрiздi жануын;
Детонациялық жану кезiнде жалын алқабының таралу жылдамдығы?1500 - 2500м/с;
Детонацияның салдары....Двигательдiң шамадан тыс қызуы, қатты металл тақылы,жалын шығаруы және түтiндеуi;
Дизель двигателiнің жану процесiне әсер етушi факторларды атаңыз?Сығылған ауаның қысымы мен температурасы,ауадағы жанар май буының мөлшерi, жанар майдың булануы және химиялық құрамы;
Дизель двигателінiң "қатты" iстеуi дегенiмiз не?Металл тақылдары мен дiрiлдiң болуы.
Дизель жанар майының қайнау температурасы қандай көлемде болуы қажет?170-380 градус (С)
Дизель жанар майының қайнау температурасы қандай шамада?170-380градус(С), 200 – 350 градус
Дизель жанармайының қандай түрін пайдалануға болады, егер ауа температурасы –250 С болған жағдайда? З-0,4-(-35)
Дизель жанармайының қиыр шығысқа арналған түрін нелiктен жазғы мезгiлде пайдалануға келмейді?- Т±тќырлыќ коэффициентiнiњ мєнi тµмен болуына байланысты жанармай аппаратураларыныњ тез тозуына єкелiп соѓады жєне µрт ќауiпсiздiгi саќталмайды;
Дизель жанармайының цетан санын анықтау үшін қолданылатын эталондық жанармай қоспасының құрамын атаңыз?- цетан мен альфаметилнафталин
Дизель отынын суық кезде пайдалануға болады, егер ауа
Дизель отынының 50% қайнау температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?Автокөліктің динамикасына немесе жылдамдықты тез қабылдауға мүмкіншілікті береді, тез қызады;
Дизель отынының 96% қайнау температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?Бензиннің толық жануына;
Дизель отынының жеңіл от алуына қай көрсеткіші әсер етеді?Төмен температуралық қасиеттерiне,цетан санына;
Дизель отынының кинематикалық түтқырлығы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?Бүрку қысымына әсер етіп толық жануына, отын шығынының артуына, двигатель детальдары тез тозуына әсер етеді.
Дизель отынының кинематикалық тұтқырлығын қандай аспаппен анықтаймыз?Вискозиметр;
Дизель отынының қандай түрлерiн білесіз?1.Жазғы,қысқы және арктикалық;
Дизель отынының қату температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді? Автокөліктің толық тоқтауына алып келеді;
Дизель отынының құрамында күкірт мөлшері қай шамада болуы қажет?Жанармай құрамдарында ешқандай күкірт болмауы керек;
Дизель отынының құрамында судың көлемі қандай болуы керек?Ешқандай су мөлшері болмауы керек;
Дизель отынының құрамында шайыр мөлшері қай шамада болуы қажет?100 мл көлемде 40 мг-ге дейін;
Дизель отынының лайлану температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?Автокөліктің тоқтауына алып келеді;
Дизель отынының маркалары қалай жазылады?Л-0,2-40 , З-0,2-(-35), З-0,2-(-45), А-0,4
Дизель отынының өздiгiнен тұтану бейiмдiлiгi қандай көрсеткішімен бағаланады?Фракциялық құрамы
Дизель отынының төмен температуралық қасиеттерi қалай бағаланады?Лайлану температурасымен,бастапқы кристалдану температурасымен,қату температурасымен;
Дизель отынының түлерін ата?Жазғы,қысқы және арктикалық;
Дизель отынының тұтану температурасы қай шамада болуы қажет? 40градус(С)-тен жоғары жазғы дизель жанармайында
Дизель отынының тұтқырлығының көлемі ұтымды мөлшерден көп болуы двигатель жұмысына қалай әсер етедi?Жанған газдарда қара түтiн басым болады,отын шығыны мен күйе түзу артады
Дизель отынының тығыздығы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді ?Бүрку сапасына әсер етіп толық жануына, отын шығынының артуына, двигатель детальдарының тез тозуына алып келеді
Дизель отынының фракциялық құрамы неге әсер етедi?Өздiгiнен тұтанғыштығына.
Дизель отынының фракциялық құрамының ауырлауы моторға қалай әсер етедi?Двигательдің от алуы қиындайды, отын толық жанбайды, түтіндейді, қақтың тізілуін ұлғайтады, двигатель детальдары тез тозады
Дизель отынының фракциялық құрамының жеңiлдеуi моторға қалай әсер етедi?Тұтқырлықы төмендейдi,өрт қауiптiлiгi артады,отынның өздiгiнен тұтанғыштығы нашарлайды,двигатель "қатты" жұмыс iстейдi;
Дизель отынының цетан саны ненi сипаттайды?Элементтiк құрамын;
Дизель отынының цетан санын анықтағанда қолданылатын эталондық отындарды қандай, атауын атаңыз?Цетанның альфаметилнафталин нен тұратын қоспаны айтамыз;
Дизель отынының цетан санын қалай анықтаймыз?ИТ9-3М қондырғысымен;
Дистилятті ќоюлатылмаѓан мотор майыныњ т±тќырлыќ индексi ќандай?- 90-нан жоѓары емес;
Егерде двигательге ұсынылған тағайындалған бензиннен октан саны жоғары бензинмен жұмыс істеген жағдайда не болады?(мысалы АИ-80 орнына АИ-93 немесе АИ-95мен жүрген жағдайда).1.Жақсы жанады;
Егерде двигательге ұсынылған тағайындалған бензиннен октан саны төмен бензинмен жұмыс істеген жағдайда не болады?(мысалы АИ-93 немесе АИ-95тің орнына АИ-80мен жүрген жағдайдаДетонацияға кез болады;
Жағармай құрамындағы су мөлшерін атаңыз?Ешқандай су мөлшері болмауы керек;
Жағармай сапасын көтеру үшін жағармай құрамына қандай қоспаларды енгіземіз?- алдығы көрсетілген қоспалардың бәрі енеді.
Жазғы бензиндердің қаныққан буының қысымы қандай?66,7 кПа дейін;
Жазғы бензиннiң көлемi бойынша 10% мөлшерiн қуу соңындағы температура 70 градустан (С) төмен болса, онда+Суық двигательдi от алдыруы жеңiлдейді;
Жазғы мезгілде пайдаланған қысқы бензиннің салдары қандай? Двигатель жұмыс жасай алмайды толық,себебі бу тығындары пайда болуы мүмкін;
Жану жылдамдығына әсер етушi факторларды атаңыз?Жанар майдың химиялық құрамы мен мөлшерi, қоспаның температурасы, цилиндрдегi қысым
Жоѓары шапшањдыќпен iстейтiн (высокофорсированные) дизельдерде ќандай май ќолданылады?- М-8-Г2
Жұмысшы (негiзгi) фракциясы дегенiмiз не?Бензиннiң 10%-пен 90% аралығында қайнайтын бөлiгi;
З-0,2-(-45) маркалы дизель отыннындағы 45 саны ненi бiлдiредi?Қату температурасын
Калильдi тұтану дегенiмiз не?Жанғыш қоспаның жану камерасындағы қызған детальдарынан тұтануы;
Ќандай майларды ќоспа т‰рiнде амортизаторларда ќолданады?-Трансформаторлыќ+турбиналыќ бiрдей мµлшерде;
Ќандай маймен ж±мыс iстегенде двигательдi от алдыру ќиындап, жанар майды шамадан тыс ж±мсау мен двигательдегi механикалыќ жоѓалулар артуы м‰мкiн?- Т±тќырлыѓы жоѓары;
Келтiрiлген ќоюлатќыштардыњ ќайсысы солидол ќ±рамына кiредi?- Кальцийлы;
Келтiрiлген қоюлатқыштардың қайсысы консталин жұмсақ майының құрамына кiредi?- Натрийлыќтар;
Ќолдану жаѓдайына байланысты трансмиссиялыќ майлар неше топќа бµлiнедi?- 5
Ќолдану ретiне ќарай мотор майларыныњ ќандай т‰рлерi бар?- Дизельдiк, карбюраторлыќ, авиациялыќ двигатель майлары;
Консервациялыќ майлар маркаларын атањыз?- К-17, НГ-203А,Б,В; НГ-216 майы, АКОР-1,"Мовиль" ќоспаларымен;
Концентрат Тосол А- ның қату температурасы қандай?- -12 град
Ќорѓаѓыш ќоспа майдыњ т±тќырлыќ индексiне ќалай єсер етедi- Єсер етпейдi;
Ќоюлатылѓан мотор майыныњ т±тќырлыќ индексi ќандай?-125- тен кем емес;
Көлемi бойынша 10% мөлшерiн қуу соңындағы температурасы 65 градус(С) бензиндi жыл мезгiлiнiң қай уақытында пайдалануға болады?Жазда;
көмегiмен) алынған дистиляттың екiншi фракциясын атаңыз?+.Керосин.
Көрсетілген антидетонаторлардың қайсысының улылығы өте жоғары?- Тетраэтилқорғасын
Крекинг дегенiмiз не?Бензин алу мақсатында көмірсутектерлі жоғары температурада ыдырату
Крекингтiң қандай түрлерiн бiлесiз?Термиялық, катализдiк;
КТ6/5к-г4 маркалы созылмалы жұмсақ майды талдаңыз?- К-канатты, Т-қоюлатқышы қатты көмірсутектері, 6/5-температура -60 тан+50 градуске дейінгі аралықта жұмысқа қабілетті, к-жұмсақ май органикалық кремний негізінде алынған, г-қосымша ретінде графит пайдаланылған, 4 – қоюлық пенетрация класы.
Қазiргi заманғы двигательдер үшiн дизель отынының цетан санының ұтымды мөлшерi қандай болуы қажет40 - 50
Қандай созылмалы майлар төменгі температурада жұмыс жасайтын майларға жатады?- Зимол
Қандай созылмалы майларды жалпы қолданыстағы антифрикциондық майларға жатқызамыз?- Барлық аталынған майлар
Қандай созылмалы майларды канатты тростарды майлауға арналған майларға жатқызамыз?- Торсиол
Қандай созылмалы майларды қорғауға негізделген майларға жатқызамыз?- Пушечная (ПВК)
Қандай созылмалы майларды нығыздауға негізделген майларға жатқызамыз?- Бензотірегіш
Қандай созылмалы майларды термототығуға қарсылық корсететін майларға жатқызамыз?- ЦИАТИМ-221
Қандай тәсілмен бензинді алған кезде олефиндер мөлшері көбейеді?- Термиялық крекинг;
қандай түрлерiн бiлесiз? Сығылған және сұйытылған;
Қатты суықтарда двигательді жеңіл от алдыру үшін қандай сұйықтар колданылады?4. «Арктика», «Холод- Д40»
Қәзіргі мезгілде этилденбеген бензин не үшін пайдаланылады? Ортаның экологиясын сақтау үшін;
Қозғалтқышты қыздармай оталдыру сұйықтықтардың маркасын атаңыз?- «Арктика», «Холод Д-40» сұйықтықтары, НАМИ сұйықтығы, диэтильді эфир;
Қоршаған ортаның температурасы (-25)градус болғанда, дизель отынынның қандай түрін қолданған жөн?+ З-0,2-(-35)
Құрғақ отындар пайда болу қасиеттерiне байланысты қандай түрлерге бөлiнедi?Табиғи, жасанды;
Қысқы бензиндердің қаныққан буының қысымы қандай?- 66,7 –інің 93,3 кПа аралығында.
Қысқы дизель отынының жазғы мезгілде пайдануға болама?+Болмайды, қауіпсіздік туады, плунжер сорғысы тез тозады;
Қысқы мезгілде пайдаланған жазғы бензиннің салдары қандай?Двигатель жеңіл от алалмайды;
М±най µнiмдерiнiњ тыѓыздыѓы температураѓа ќалай байланысты?-Температура кµтерiлуiне байланысты м±най µнiмдерiнiњ т±тќырлыѓы тµмендейдi жєне керiсiнше тµмендегенде жоѓарлайды;
М-10-В2 майы ќандай двигательдерге ќолданылады?- Орташа шапшањдыќпен iстейтiн (среднефорсированные) дизельдерге;
М-10-Г1 май маркасындаѓы 10 саны ненi бiлдiредi?- 100градус(С) кезiндегi кинематикалыќ т±тќырлыѓын;
М-10-Г1майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?- Жоѓары шапшањдыќпен айналатын (высокофорсированные) бензин отынымен жұмыс iстейтiн двигательдерге арналған май;
М-10-Г2к майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?- Жоѓары шапшањдыќпен айналатын (высокофорсированные) дизель отынымен жұмыс iстейтiн КамАЗ немесе комбайн двигательдеріне арналған май;
М-10-Гмайы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?- Жоѓары шапшањдыќпен айналатын (высокофорсированные) двигательдерге арналған әмебаб майы;
М-10-Дмайы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?- Жоѓары шапшањдыќпен айналатын (высокофорсированные) және ауыр жағдайда жұмыс iстейтiн двигательдерге арналған әмебаб майы;
М-10-Е1майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?- Жоѓары шапшањдыќпен айналатын (высокофорсированные) және өте ауыр жағдайда бензин отынымен жұмыс iстейтiн двигательдерге арналған май;
М-14-Г2майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?- Жоѓары шапшањдыќпен айналатын (высокофорсированные) дизель отынымен жұмыс iстейтiн двигательдерге арналған май;
М-5з /10Г2 майының маркасын талдаңыз?- М - мотор майы, барлық маусымға арналған, -180 С-те т±тќырлығы 6000 сСт аспайды, 10 - +100 С кезiндегi кинематикалыњ т±тќырлыќ, сСт, Г2- жоғары форсирленген дизель двигательдері ‰шiн;
М-6Б1 майыныњ маркасын талдањыз?-М - мотор майы, 6-+100 С кезiндегi кинематикалыњ т±тќырлыќ, сСт, Б1- аз форсирленген карбюраторлы двигательдер ‰шiн;
М-8-Б1 майын Д-240 двигателiне ќ±юѓа бола ма?- Болмайды;
М-8-В1 майыныњ маркасындаѓы 8 саны ненi бiлдiредi?- Т±тќырлыќ класын;
М-8-Д1майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?- Жоѓары шапшањдыќпен айналатын (высокофорсированные) және ауыр жағдайда бензин отынымен жұмыс iстейтiн двигательдерге арналған май;
М-8-Д2майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?- Жоѓары шапшањдыќпен айналатын (высокофорсированные) және ауыр жағдайда дизель отынымен жұмыс iстейтiн двигательдерге арналған май;
Май маркаларындаѓы,мысалы М-8-Б1,М-10-Г2, 1 жєне 2 сандары ненi бiлдiредi?- 1-карбюраторлы двигательдер ‰шiн; 2-дизельдi двигательдер ‰шiн;
Майдың жуғыш қасиетi қандай мақсатқа қажет және оны біз бар жоғын қалай тексереміз?- Ќабаттасќан беттерден ‰йкелiс салдарынан бµлiнiп шыќќан заттар мен ќажетсiз µнiмдердi шайып єкетiп және оларды осы май құрамында ќалыќтаѓан жаѓдайда ±стап т±ру үшін, қасиеттiң бар жоғын лабораториялық тексеру арқылы;
Майдыњ жуѓыш ќасиетi дегенiмiз не?- Ќабаттасќан беттерден ‰йкелiс салдарынан бµлiнiп шыќќан заттар мен ќажетсiз µнiмдердi шайып єкетiп,оларды осы майда ќалыќтаѓан жаѓдайда ±стап т±ру;
Майдыњ ќай сапа кµрсеткiшiмен оны тµменгi температураларѓа пайдалану м‰мкiншiлiгiн аныќтауѓа болмайды?- От алу температурасымен;
Майдыњ т±тќырлыќ индексi ненi бiлдiредi?- Температураѓа байланысты т±тќырлыќтыњ µзгеру дєрежесiн;
Майдыњ тұтану температурасы оныњ ќандай ќасиетiн сипаттайды?- Б±лануын;
Маркаларына байланысты бензин құрамындағы рұқсат етiлетiн күкiрт мөлшерi қандай?0,05 - 0,10%
Мемлекеттік стандарт бойынша алынатын дизель отынының 100мл көлемінде рұқсат етiлген шайырдың ең жоғарғы көлемі қандай? 40мг
МЛи4/13-3 маркалы созылмалы жұмсақ майды талдаңыз?- М-көп мақсатты антифрикционды, Ли-литий сабынымен қоюланған, 4/13- температура -40 тан +130 градуске дейінгі аралықта жұмысқа қабілетті, 3 – қоюлық пенетрация класы.
Мотор майын периодты ауыстырылуы қандай факторге тәуелді?- Барлық аталынған факторлар.
Мотор майының құрамында су қайдан пайда болады және ол сапасына қалай әсер етедi?- Су мотор майының құрамында құраулану әсерінен, майлаѓыш ќасиетi нашарлайды, майларға сапа қасиеттерін беріп тұрған ќоспалар бµліне бастайды;
Мотор майының сапасын жақсартатын қоспалардың (присадка) түрлерін атаңыз.- Барлық аталынған қоспалар.
Мотор майыныњ ќ±рамында судыњ болуы оныњ ќасиетiне ќалай єсер етедi?- Коррозия к‰шейедi, майлаѓыш ќасиетi нашарлайды, ќоспалар бµліне бастайды;
Мотордың жағармайының тұтану температурасы қай шамада болғаны жөн?- 150 град. жоғары;
Моторлық, зерттеу;
Мұнай өнiмдерiнiң жоғалулар түрiн атаңыз?Көлемдiк, сапалық және аралас;
Мұнай өнiмдерiнiң тығыздығын қандай аспаптармен анықталады?Нефтеденсиметр (ареометр);
Мұнайды тiкелей айдау (қуу) кезiнде (ректификациялық колонна
Мұнайды тiкелей айдау (қуу) кезiндегi ректификациялық колонна көмегiмен алынған дистиляттың алғашқы фракциясын атаңыз?+.Бензин;
Нелiктен жазѓы мезгiлде дизель жанармайыныњ ќысќы сорттарынпайдалануѓа болмайды?-Т±тќырлыќ коэффициентiнiњ мєнi тµмен болуына байланысты жанармай аппаратураларыныњ тез тозуына єкелiп соѓады жєне µрт ќауiпсiздiгi саќталмайды;
Октан саны дегенiмiз не?Изооктан мен Н-гептаннан тұратын қоспадағы изооктанның пайыздық (көлемi бойынша) құрамын көрсететiн жанар майдың детонациялық тұрақтылығын өлшеуге арналған бiрлiк;
Октан санының анықтау тәсiлдерi?
ОМ-2 маркалы майдыњ ќызметi?- Двигательдi от алдырып, машинаны ж‰ргiзiп жаттыќтырѓан да ќолданылады;
Отын құрамына жіберуге рұқсат етілмеген көмірсутек тобын көрсетіңіз?- Олефиндер;
Пайдалану ќасиеттерi мен қолдану жағдайына байланысты мотор майлары неше топќа бµлiнедi?- 6
ПВК созылмалы жұмсақ жағармайы қандай мақсатқа пайдаланылады?- Ылғалдан сақтау, коррозиядан қорғау үшін;
Пластикалыќ майлардыњ маркасындаѓы "С" жєне "Ж" индекстерi ненi бiлдiредi?- С-ќалыпты температурада жалпы маќсаттаѓы пластикалыќ май; Ж-ыстыќ температураѓа тµзiмдi (150градус(С) жєне жоѓары);
Ректификациялық колоннада мұнайды тiкелей айдау айдау кезінде алынатын алтыншы фракцияны атаңыз?3.Мазут;
Синтетикалық жағармайлар құрамына қандай өнімдер кіруі мүмкін?- алдығы үшеуіменде келісемін;
Синтетикалық майлардың минералдық майлардан қандай артықшылығы бар?- Жоғарыда айтылған барлық қасиеттер синтетикалық майға сай келеді.
Синтетикалық мотор майларының тұтқырлық индекстері қандай шамада болады?- - тұтқырлық индексі 160-тан төмен емес;
СКа2/7-2 маркалы созылмалы жұмсақ майды талдаңыз?- С-жалпы қолданысқа арналған антифрикционды, Ка-кальций сабынымен қоюланған, 2/7- температура -20 тан +70 градуске дейінгі аралықта жұмысқа қабілетті, 2 – қоюлық пенетрация класы.
Созылмалы "ШРБ-4" ж±мсаќ майы майдыњ ќай тобына жатады?- Барийлыќтар.
Созылмалы "ШРУС-4" маркалы жұмсақ майын, майлардың қай тобына жатқызамыз- Литийлыќтар;
Созылмалы ж±мсаќ майларыныњ ќай тобы суда ерiгіш?- Натрийлыќтар;
Созылмалы жұмсақ майларының қай топтарының суда ерімейтiн қасиеті жоғары?- Литийлыќтар;
Созылмалы майларды қалай аламыз?- Әртүрлі тұтқырлықтағы майлар мен металл тұздарын және стабилизатор мен модификаторларды араластыру арқылы;
Стандартты антифриздердiњ ќату температуралары ќандай мµлшердеболады?- -40 С жєне -65 С;
Су ертiндiсiне индикатор фенолфталеиндi ќосќан кезде тањќурай т‰сiне боялса, ол ненi кµрсетедi?- Суда ерiгiш сiлтелердiњ бар екенiн;
Су ертiндiсiнің метилоранж индикаторын қосқан кезде қызғылт түсiне боялуы ненi көрсетедi?- Суда ерiгiш ќышќылдардыњ бар екенiн;
Суда еритін қышқыл мен сілтелер болса мотордың жұмыс істеуіне қалай әсер етеді?Мотордың түсті, қара металдан жасалынған бөлшектерін коррозияға ұшыратады;
Судың салқындатқыш сұйықтықтан кемшілігі?- 0 градуста қатып, оның көлемі 10% ұлғаяады және қақ тұрады;
Судың салқындатқыш сұйықтықтардан айырмашылығы?- Жылу сиымдылығы, жылу бөлуі мен жылуөткізгіштігі жоғары, кинематикалық тұтқырлығы көп емес;
Судыњ уаќытша ќаттылыѓын ќандай т±здардыњ барыменсипатталады?- Бикарбонаттармен;
Сырқы ортаның температурасы –35 0С болғанда, пайланылатын дизель жанармайының қату температурасы қандай шамада болуы қажет?- З-0,2-45
Сырқы ортаның температурасы –40 0С болғанда, пайланылатын дизель жанармайының қату температурасы қандай шамада болуы қажет?- А-0,4
Сырқы ортаның температурасы –45 0С болғанда, пайланылатын дизель жанармайының қату температурасы қандай шамада болуы қажет?- А-0,4
Сыртќы сипатына ќарай майлаѓыш заттар ќандай т‰рлерге бµлiнедi?- С±йыќ, пластикалыќ (ќою), ќ±рѓаќ.
Т±тќырлыѓы бойынша жазѓы мотор майлары неше класќа жіктеледі?- 8
Т±тќырлыѓы бойынша жазѓы мотор майларыныњ кластарын атаңыз?- 6;8;10;12;14;16;20;24;
Т±тќырлыќ дегенiмiз не?- С±йыќтардыњ iшкi ‰йкелiске ќарсыласу ќасиетi;
Тµмендегi майлардыњ ќайсысын жазда ќолданѓан д±рыс?- М-12-Г
Тежегіш сұйықтықтардың қандай қасиеттері тежеуіш жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді?- Төменгі температуралық қасиеті, сумен оңай араласады және судың мөлшері көбейген кезде жұмысжасаумүмкіншілігін жоғалтпайды, қайнау температурасы 190 градустан төмен, жұмысжасаумүмкіншілігі (работоспособность) – 50 градусқа дейін жетеді, тұтқырлық –температуралық пен майлағыш қасиеттеріне ие.
Тежегіш сұйықтықтарына қандай пайдалану талаптары қойылады?- Коррозияға ұшыратпауға, резеңке ісінбеуі және бүлінбеуге тиіс, жақсы тұтқырлы –температуралық пен майлағыш қасиеттеріне ие болу керек, жоғарғы қайнау температурасы болу керек, тұрақты жұмыс жасауы қажет;
Тежеуiш с±йыќтарын жанар-жаѓар май материалдарымен араластыруѓа бола ма?- Болмайды;
температурасы...Лайлану температурасынан жоғары болса;
Тотыѓуѓа ќарсы ќоспалардыњ ќызметi ќандай?-Тотыѓу µнiмдерiнiњ жиналуын болдырмайды;
Төмендегі келтірілген майлардың қайсысы амортизаторлар сұйықтығының құрамына кiрмейді?- Этиленглеколь;
Төмендегі келтірілген сұйықтарының қайсысы антифриз құрамына кiреді?- алдығы көрсетілген келтірілген сұйықтары мен қоспалардың бәрі кiреді.
Төмендегі келтірілген сұйықтықтардың қайсысы тежеуіш сұйықтық құрамына кiрмейді?- Гидравликалық АУП майы.
Төмендегі келтірілген сұйықтықтардың қайсысы от алдыру сұйықтық құрамына кiрмейді?- Гидравликалық АУП майы;
Трансмиссиялыќ майды т±тќырлыѓына байланысты неше т‰рлi кластарѓа бµлінедi жєне олар ќандай?- 4 (9;12;18;34)
Трансмиссиялық майларға қандай пайдалану талаптары қойылады?- Бет үйкелісінің тозуынан төмендету, үйкелісті жеңуге жұмсалатын энергияның мөлшерін азайту, үйкеліс бетіндегі жылуды алып кету, шестернялар жұбындағы тістер арасындағы соққылардан болған қысымды төмендетіп, ондағы тербеліс пен шуды азайту;
Тұтқырлығына байланысты гидравликалық майлардың кластарға бөлінуі?- 5,7,10,15,22,32,46,68,100,150;
Тұтқырлық сипаттамасына байланысты SAE бойынша мотор майының жіктелуі?- Тұтқырлығы бойынша 11 класқа бөлінеді ( SAE 0W,5W,10W,15 W,20W,25 W SAE20,30,40,50,60);
Ұлықсат етілген мөлшерден жоғары шайыры бар бензиннің салдары қандай?+ Барлық жауабтарына келісе алмаймын.
Цетан саны дегенiмiз не?Цетанның альфаметилнафталин қоспасындағы пайыздық құрамы (көлемi бойынша);
Цетан санын анықтау тәсiлдерiн атаңыз ?Жарылыстың сәйкес келуi, өздiгiнен от алуының кешiгуi,қысымның жоғарғы көрсеткiшi.
Цетан санының 40-тан төмен болуы двигатель жұмысына қалай әсер етедi?Двигательдiң от алуы қиындайды;
Цетан санының ұлғаюы двигатель жұмысына қалай әсер етедi?Двигатель жұмысының тиiмдiлiгiн төмендетедi;
Экологиялық таза бензиндер құрамындағы күкірт мөлшерін атаңыз?0,1%
ЯМЗ-240Б,КАМАЗ-740 двигательдерiнде ќандай май пайдаланылады?-М-8-Г2к

Приложенные файлы

  • docx 19229432
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 16

Добавить комментарий