1178 orytyndy test


<question2>Халықтың санының өсуі немесе азаюы, өзгеруі және олардың себептері мен салдары мәселелерін демография ғылымы талқылайды. Әлеуметтанудағы демография ғылымы халықтардың туылуға қарағанда өлудің өсу процесін көрсететін статистиканы былайша атайды
<variant>корреляция
<variant>депопуляция
<variant>аномия
<variant>экспектация
<variant>фрустрация
<question2>Әлеуметтану ғылымының өз ішінде белгілі бір мәселелермен шұғылданатын салалары жеткілікті. Мәселен, этнос әлеуметтануы, саяси әлеуметтану, білім беру әлеуметтануы. Ал тұрғындардың кәрілік проблемасын өз алдына мәселе етіп қарастырып, сол саладағы қайшылықтарды шешуге тырысатын әлеуметтанудың саласын қалай атайды
<variant>девиантология
<variant>геронтосоциология
<variant>этносоциология
<variant>антропология
<variant>этнография
<question2>Тұлғаның әлеуметтік тұрғыда жетілуіне ықпал ететін Абай айтқан алғышарттар қандай еді
<variant>еңбек, өнеркәсіп, талап
<variant>талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым
<variant>өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек
<variant>саясат, дін, мектеп
<variant>базар, байлық, рақым
<question2>Азаматтарға құқықтар беру құбылысы қай санкцияға жатады
<variant>негативтік санкциялар
<variant>позитивтік санкциялар
<variant>формалдық жазалау санкциялар
<variant>формалдық көтермелеу санкциялар
<variant>формалдіқ емес санкциялар
<question2>Отбасы, достар ұғымдары жататын топтын түрі
<variant>қосымша топ
<variant>алғашқы топ
<variant>ірі топ
<variant>аут- топ
<variant>референттік топ
<question2>Шаруалар мен жұмысшылар жататын топтын түрі
<variant>кіші топ
<variant>ірі топ
<variant>алғашқылық топ
<variant>референттік топ
<variant>жалған топ
<question2>Менеджерлер мен бағынушылар бөлінісінің белгісі нені білдіреді
<variant>басқару жүйусіндегі алатын орнын
<variant>табысын
<variant>еңбектің мазмұнын
<variant>меншікке қатынасын
<variant>квалификациясын
<question2>Функционалдық (қызметтік) қатынастар бойынша ерекшеленетін топ
<variant>референттік топ
<variant>қосымша топ
<variant>ин-топ
<variant>алғашқылық топ
<variant>аут- топ
<question2>Мертон бойынша жүйенің тіршілік етуіне, оның қоршаған ортаға бейімделуіне ықпал ететін функция
<variant>анық функция
<variant>эуфункция
<variant>дисфункция
<variant>латентті функция
<variant>бейімделу функция
<question2>Мертон бойынша бойынша түрткінің объективті нәтижесімен сәйкес келетін функция
<variant>латентті функция
<variant>анық функция
<variant>эуфункция
<variant>дисфункция
<variant>бейімделу функция
<question2>Ру, тайпа, ұлты әлеуметтік топтардың мінездемесінен қай жоқ болып табылатын белгі
<variant>жалпы тіл
<variant>мемлекеттін қалыптасуы
<variant>жалпы шығу тегі
<variant>жалпы мәдениет
<variant>тұратын жері
<question2>«Еуропа мен Америкадағы поляк шаруасы» атты енбекті жазған ойшыл
<variant>Платон мен Аристотель
<variant>У.Томас пен Ф.Знанецкий
<variant>К.Маркс пен Ф.Энгельс
<variant>Т.Парсонс пен Р.Мертон
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<question2>Социометрия әдісінің авторы
<variant>Ф.Знанецкий
<variant>Я.Морено
<variant>Т.Парсонс
<variant>Р.Мертон
<variant>Э.Берджес
<question2>«Идеалды тип» туралы жазған ойшыл
<variant>Г.Тард
<variant>М.Вебер
<variant>Г.Спенсер
<variant>К.Маркс
<variant>Э.Дюркгейм
<question2>Ауылдан қалаға көшіп келген шаруа, ұлтаралық некелердің балалары
топтар қалыптасатын белгі
<variant>жеткен статус
<variant>маргиналдық статус
<variant>аскриптивтік статус
<variant>мамандық статус
<variant>әдеуметтік статус
<question2>Кедейленген ақсүйек құбылысы
<variant>басты статус
<variant>статустық конфликт
<variant>статустық жиынтық
<variant>рольдік конфликт
<variant>рольдік жиынтық
<question2>Тұйықталған кеңістікте ортақ қызығушылықтарына байланысты біріктірілген уақытша адамдардың жиналуы
<variant>жиналыс
<variant>тобыр
<variant>аудитория
<variant>пассажирлер
<variant>әлеуметтік топ
<question2>Адамның топтық сәйкестілігін күшейтетін топ
<variant>алғашқы топ
<variant>аут-топ
<variant>ин- топ
<variant>екінші топ
<variant>референтті топ
<question2>Иинституттан шығару, штраф салу құбылыстары
<variant>формалды көтермелеу санкциялары
<variant>формалды жазалау санкциялары
<variant>позитивтік санкциялар
<variant>формалды емес көтермелеу санкциялары
<variant>формалды емес жазалау санкциялары
<question2>Жас өспiрiм, әйел, ақсүйек статустары қалыптасатын төмендегілердің белгі қайсысына жатады
<variant>жеткен статус
<variant>аскриптивтік статус
<variant>маргиналдық статус
<variant>мамандық статус
<variant>әдеуметтік статус
<question2>«Оралмандар» құбылысы
<variant>жеткен статус
<variant>маргиналдық статус
<variant>аскриптивтік статус
<variant>мамандық статус
<variant>әдеуметтік статус
<question2>Тек қана алғашқылық түрінде кездесетін топтар
<variant>ірі топтар
<variant>кіші топтар
<variant>ин-топтар
<variant>аут- топтар
<variant>отбасы
<question2>Премияны алу, ректораттан мақтау грамотаны алу, орден алу құбылыстары
<variant>формалды жазалау санкциялары
<variant>формалды көтермелеу санкциялары
<variant>позитивтік санкциялар
<variant>формалды емес көтермелеу санкциялар
<variant>формалды емес жазалау санкциялар
<question2>Азаматтардың белгілі бір әрекеттеріне тыйым салу құбылыстары
<variant>формалды жазалау санкциялары
<variant>негативтік санкциялар
<variant>формалды көтермелеу санкциялары
<variant>позитивтік санкциялар
<variant>формалды емес санкциялар
<question2>Тап пен ұлт жататын топтардың түрі
<variant>жалған топ
<variant>қосымша топ
<variant>алғашқылық топ
<variant>аут- топ
<variant>референттік топ
<question2>Студенттік топ және бригада жататын топтардың түрі
<variant>ірі топ
<variant>кіші топ
<variant>жалған топ
<variant>аут-топ
<variant>референттік топ
<question2>Ой және қол еңбектің қызметкерлерінің топтар бөлінісіндегі белгісі төмендегілердің қайсысына сай
<variant>табысқа
<variant>еңбек мазмұнына
<variant>басқару жүйусіндегі алатын орнына
<variant>меншік қатынасына
<variant>квалификациясына
<question2>Тұлғалық қатынастарға тәң болатың топтың түрі
<variant>қосымша топ
<variant>алғашқы топ
<variant>ірі-топ
<variant>аут-топ
<variant>референттік топ
<question2>Заң немесе әдет-ғұрыпта бекітілген, өзіне сәйкес құқықтары және қызметтері бар, ұрпақтан ұрпаққа берілетін топ
<variant>страта
<variant>сословие
<variant>клан
<variant>каста
<variant>тап
<question2>«Әлеуметтік мінез-құлық үлгілері» концепциясының авторы
<variant>Т.Парсонс
<variant>Ф.Знанецкий
<variant>Э.Борджес
<variant>Я.Морено
<variant>Р.Мертон
<question2>Қоғамның бірыңғай еместігін білдіретін ұғым
<variant>әлеуметтік иерархия
<variant>қоғамның жіктелуі
<variant>әлеуметтік стратификация
<variant>қоғамның әлеуметтік құрылымы
<variant>қоғамның инварианттілігі
<question2>Сорокин бойынша бір белгі бойынша жіктелетін топтар
<variant>қарапайым топтар
<variant>кумулятивтік топтар
<variant>конгломераттар
<variant>күрделі топтар
<variant>страталар
<question2>Негізгі таптар: професионалды мамандар. Осы айтылған белгі бойынша көрсетілген қоғамның түрі
<variant>постиндустриалдық қоғам
<variant>аграрлық қоғам
<variant>индустриалдық қоғам
<variant>алғашқы қауымдық қоғам
<variant>дәстүрлі қоғам
<question2>Ортағасырдағы Еуропада орын алған аристократтар, шіркеу қызметкерлері, шаруалар мен өнершілер топтары қалай аталды
<variant>сословие
<variant>тап
<variant>ұлт
<variant>каста
<variant>клан
<question2>Функционалдық (қызметтік) қатынастарға тән келетің топтың түрі
<variant>қосымша (екіншілік)топ
<variant>ин-топ
<variant>алғашқылық топ
<variant>жалған топ
<variant>референттік топ
<question2>Алғашқы рет таптың ұғымын енгізген ойшыл
<variant>В.И. Ленин
<variant>Платон
<variant>Аристотель
<variant>К.Маркс
<variant>М.Вебер
<question2>Өзіне сәйкес құқықтары және қызметтері бар ұрпақтан ұрпаққа берілінетің мұралық тұйық топ
<variant>каста
<variant>тап
<variant>сословие
<variant>страта
<variant>клан
<question2>Белгілі бір құндылықтар арқылы қоғамдағы әдеуметтік позициялардың маныздылығың бағалау
<variant>әлеуметтік престиж
<variant>әлеуметтік статус
<variant>әлеуметтік роль
<variant>әлеуметтік елеуіш
<variant>әлеуметтік бақылау
<question2>Қвази топқа тән емес белгіні көрсетіндер
<variant>әрекеттесудің көп узақыттылығы
<variant>өзара байлыныстық тұрақсыздығы
<variant>қалыптасудың спонтандылығы (кездейсоқтылығы)
<variant>әрекеттесудің біржақтылығы
<variant>мүшелердің арасындағы іс-әрекеттің болуы
<question2>Әлеуметтік топтарды зерттегенде картография ғылыми әдісін пайдаланған ойшыл
<variant>Э.Борджес
<variant>Ф.Званецкий
<variant>Т.Парсонс
<variant>Я.Морено
<variant>Р.Мертон
<question2>Мертон айтуынша, жүйеге тірі қалу үшін мүмкіндік беретін функция
<variant>эуфункция
<variant>дисфункция
<variant>латенттік функция
<variant>анық функция
<variant>аномия
<question2>Парсонс бойынша, саясат саласына тән келетін қызмет
<variant>адаптация
<variant>мақсаттарды қою және оларға жету шешу жолдарын көрсету
<variant>интеграция
<variant>мінез-құлық үлгісіне қолдау көрсету
<variant>бақылауды қамтамасыз ету
<question2>Парсонс бойынша, экономика саласына тән келетін қызмет
<variant>интеграция
<variant>адаптация
<variant>мақсаттарды және оларға жету үшін шешу жолдарың қою
<variant>мінез-құлық үлгісіне қолдау көрсету
<variant>бақылауды қамтамасыз ету
<question2>Парсонс бойынша, әлеуметтік бақылау институттарына тән келетін қызмет
<variant>адаптация
<variant>интеграция
<variant>мақсаттарды және оларға жету үшін шешу жолдарың қою
<variant>мінез-құлық үлгісіне қолдау көрсету
<variant>бақылауды қамтамасыз ету
<question2>Парсонс бойынша, әдеуметтену институттарына тән келетін қызмет
<variant>адаптация
<variant>мінез-құлық үлгісіне қолдау көрсету
<variant>мақсаттарды және оларға жету үшін шешу жолдарың қою
<variant>интеграция
<variant>бақылауды қамтамасыз ету
<question2>Парсонс бойынша саясат институттарына сәйкес келетін нормативтік рольдер
<variant>басқарушы-бағынушы
<variant>функционер-қарапайым мүше
<variant>кәсіпкер-жұмысшы
<variant>шінеуік--азамат
<variant>оқытушы-оқушы
<question2>Парсонс бойынша экономика институттарына сәйкес келетін нормативтік рольдер
<variant>басқарушы-бағынушы
<variant>кәсіпкер-жұмысшы
<variant>функционер-қарапайым мүше
<variant>шінеуік-азамат
<variant>оқытушы-оқушы
<question2>Парсонс бойынша әлеуметтік бақылау институттарына сәйкес келетін нормативтік-рольдер
<variant>шенеунік-азамат
<variant>басқарушы-бағынушы
<variant>функционер-қарапайым мүше
<variant>кәсіпкер-жұмысшы
<variant>оқытушы-оқушы
<question2>Парсонс бойынша әлеуметтендіру институттарына сәйкес келетін нормативтік-рольдер
<variant>оқытушы-оқушы
<variant>басқарушы-бағынушы
<variant>функционер-қарапайым мүше
<variant>кәсіпкер-жұмысшы
<variant>шінеуік-азамат
<question2>Құрылымдық функционализм бойынша, қоғамның идеалдық жағдайына сәйкес келетін ұғым
<variant>функционалдық тепе-теңдік
<variant>жүйе
<variant>рольдік іс-әрекет
<variant>әлеуметтік әрекет
<variant>стратификация
<question2>Саяси жүйенің теориясын қалаған ойшыл
<variant>Г. Алмонд
<variant>Платон
<variant>Аристотель
<variant>Н.Макиавелли
<variant>М.Вебер
<question2>Әлеуметтік стратификация мен саяси билік түрінін арасындағы байланысты алғашқы рет ұсынған ойшыл
<variant>Платон
<variant>Аристотель
<variant>Цицерон
<variant>Н. Макиавелли
<variant>К. Маркс
<question2>Терең, бірнеше сағатқа созылған интервью?
<variant>документалды интервью
<variant>фокусталған интервью
<variant>«клиникалық» интервью
<variant>экспертті интервью
<variant>нарративті интервью
<question2>Тұлғааралық қатынастардың әлеуми-психологиялық аспектілерін анықтайтын сұраныс
<variant>сауалнама
<variant>экспертті сұраныс
<variant>фокусталған интервью
<variant>социометриялық сұраныс
<variant>интенсивті интервью
<question2>Зерттеушінің топта дисскусияны туғызуға ұмтылған жоспарланған әңгімелесу әрекеті
<variant>индивидуалдық интервью
<variant>сауалнама
<variant>фокусталған интервью
<variant>топтық интервью
<variant>интенсивті интервью
<question3>Адамның ішкі жан дүниесі, онда жүріп жататын саналы және
санадан тыс құбылыстар мен процестер, сезім жүйесі, мысалы, құмарлығы, жек көру, не сүю, мақтаныш, не қорлану, күйініш, не наразылық, ойлау т.б. адамның еркі мен сипатын, темпераментін, т.б. қамтитын өлшемі
<variant>психологиялық өлшем
<variant>әлеуметтік өлшем
<variant>биологиялық өлшем
<variant>саяси өлшем
<variant>жабайы өлшем
<question3>Отбасының жеке мүшелерінің белгілі бір қоғамдағы ереже нұсқауларға, әдет-ғұрыптарға тағы басқаларға негізделген өзара іс- әрекет, қатынастарының жиынтығын қалай атаймыз
<variant>отбасының идеологиясы
<variant>отбасының рөлдік құрылымы
<variant>некенің жиынтығы
<variant>отбасындағы билік
<variant>отбасының қарым- қатынасы
<question3>Нағыз білім беру адамдардың рухани дүниесін тұтастықта қамтуға, рухани құндылықтар мен мәдениет тарихының барлық байлықтарын қайта жаңғыртып және ұстап тұруға, ақиқат пен болмыстың құпиясын сақтауға, оның мәнін ашуға арналған деп пайымдаған ойшыл
<variant>Ы Алтынсарин
<variant>А. Құнанбаев
<variant>М. Хайдеггер
<variant>М. Вебер
<variant>Ч. Кули
<question3>Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп өткізуі және...
<variant>ізденімпаздық, тәрбиелік
<variant>тұлғаның жүрегіне жол таба білуі
<variant>білім беру
<variant>тұлғаның үйіне жол таба білуі
<variant>мектепке шақыру
<question3>Г. Спенсер бойынша әлеуметтік институттар-дегеніміз
<variant>әлеуметтік әрекеттің тұрақты құрлымы
<variant>түрлердің қандайы болсада
<variant>болмыстың ерекше тәсілі ретінде сенімді, барлық тәртіпті көрсететін топтың ұстанымы
<variant>әлеуметтік ұстаным
<variant>діни наным мен көзқарастар жүйесі
<question3>Танымдық қызмет бағытталған проблемалық ахуалдың тікелей тасымалдаушысы ретінде әрекет ететін әлеуметтік шындық құбылысы, зерттеу процесі қайда бағытталады
<variant>зерттеудің проблемасына
<variant>зерттеудің мақсатына
<variant>зерттеудің міндетіне
<variant>зерттеудің объектісіне
<variant>зерттеудің пәні
<question3>Зерттеуге қажетті теориялық немесе тәжірибелік жағынан объектінің қасиеттері, жақтары, ерекшеліктері жатқызылады
<variant>зерттеудің объектісіне
<variant>зерттеудің міндетіне
<variant>зерттеудің пәніне
<variant>зерттеудің проблемасына
<variant>зерттеудің мақсатына
<question3>Отбасылардың ажырасуына мұрындық болып отырған себептерге жатпайтын мәселе
<variant>мінездердің сәйкес келуі
<variant>материалдық қиыншылықтар
<variant>мінездің сәйкес келмеуі
<variant>өмірлік мақсаттардың әртүрлі болуы
<variant>отбасында баланың болмауы
<question3>Көптеген әлеуметтанушылардың көзқарасынша бірінші орында қоғамдық маңызға ие институт
<variant>құқықтық институты
<variant>отбасы институты
<variant>экономикалық институты
<variant>билік институты
<variant>дін институты
<question3>Халықтың санын, құрылымын ғылыми ұйымдастырылған жолмен есептеу әдісі
<variant>демография
<variant>миграция
<variant>стратификация
<variant>статистика
<variant>классификация
<question3>Кісі танымақ болсаң, ісіне қара.
Өз күшің жеткенше, өзің үшін аянба.
Ерте тұрып, кеш жат – ұйқың қанады.
Ерте тұрған ердің бағы жанады.
Ж. Баласағұнидың осы нақыл сөздері не туралы айтылған
<variant>білім
<variant>жастық
<variant>еңбек
<variant>отбасы
<variant>оқу
<question3>Әлеуметтанулық танымның объектісі-қоғам. Ал әлеуметтанудың пәні
<variant>адамның ішкі әлемі және индивидуалды мінез-құлқы
<variant>тұрақты әлеуметтік құрылымдар
<variant>тапшы ресурстардың өңдірілуі, тұтынуы және бөлінуі
<variant>қоғамдағы үлкен топтардың мінез-құлықтары
<variant>халықтың мәселелері, жеке алғанда, туу, өлім және миграция
<question3>Әлеуметтану қоғамның әлеуметтік-тарихи құбылыстарының субъективтік жақтарын, нақтылы айтсақ, адамның іс-әрекетінде, қызметінде оның мұң-мұқтажын, талап-тілегін, қажеттілігін, мақсатын, т.б. әр уақытта ескеріп отыру керек деп айтқан
<variant>К. Маркс
<variant>Г. Спенсер
<variant>М. Вебер
<variant>И. И. Гофман
<variant>Ю. Хабермас
<question3>Мәдениет негізінен материалдық және рухани болып бөлінеді. Жалпы мәдениет өлшемдері мен құндылықтарына қарсылығы бар мәдениеттің бір бөлігі
<variant>субмәдениет
<variant>этникалық мәдениет
<variant>контрмәдениет
<variant>басымдылық мәдениет
<variant>кәсіби мәдениет
<question3>Макс Вебердің әлеуметтану ғылымға еңгізген теориясы
<variant>аномия теориясы
<variant>әлеуметтік мобильділік теориясы
<variant>идеалды тип теориясы
<variant>габитус теориясы
<variant>әлеуметтік динамика теориясы
<question3>Тұлғалық ынта, көңіл, назар, ықылас, қалау, тілек және т.б.- бұлар адамдардың әлеуметтік белсенділіктерінің қозғаушы күштері. Ал атқаратын қызметтері адамның қоғамдағы орны мен жағдайын және т.б. көрсетеді
<variant>әлеуметтік статус
<variant>әлеуметтік құндылық
<variant>әлеуметтік нормалар,
<variant>әлеуметтік құрылым
<variant>әлеуметтік топ
<question3>Белгілі бір мақсатпен бір немесе бірнеше адаммен әңгімелесу, мәлімет жинау әдісі. Бұл әдіспен үлкен әлеуметтік топты зерттеу қажет болғанда, сол топтың ішінен бірнеше адам әңгімелесу үшін іріктеп алынатын зерттеу әдісі
<variant>эксперимент
<variant>бақылау
<variant>интервью
<variant>тест
<variant>анкета
<question3>ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарында кадрлік саясатты жетілдіру үшін жоспарланып отыр
<variant>медициналық қызметкерлердің әлеуметтік дәрежесін және мамандығының беделін жоғарылату
<variant>денсаулық сақтауды қаржыландарудың механизмдерін жетілдіру
<variant>денсаулық сақтауды басқару және менеджмент жүйесін жетілдіру
<variant>санитарлық- эпидемиологиялық сараптаманың инновациялық әдістерін енгізу
<variant>білім беру сферасында халықаралық қарым- қатынасты дамыту
<question3>Аномия қоғамның белгілі бір кезеңінде адамның мінез-құлқының төмендеп, моральдық, яғни адамгершілік тұрғыдан басқарудың қиынға соғуынан, қоғамдағы негізгі әлеуметтік институттардың іс-әрекетінің тиімсіздігінен және әлеуметтік қайшылықтардың өсуінен байқалмақ деп тұжырымдаған ойшыл
<variant>М.Вебер
<variant>Э.Дюркгейм
<variant>Э.Дюркгейм
<variant>А.Құнанбаев
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Т.Парсонс
<question3>Эмиль Дюркгейм өзін – өзі өлтірушіліктің типтерін былай бөлген
<variant>эгоистік, психологиялық
<variant>альтруистік, экономикалық, варварлық
<variant>фаталистік, қоғамдық, маркстік
<variant>эгоистік, альтруистік, экономикалық, фаталистік
<variant>эгоистік, өзіндік, тұрпайы
<question3>Барлық адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Олар надандық, еріншектік, залымдық. Надандық – білім, ғылымның жоқтығы, дүниеде ешнәрсені оларсыз біліп болмайды деп айтқан ойшыл
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>А.Құнанбаев
<variant>М.Мақатаев
<variant>Ш.Құдайбердиев
<question3>Әлеуметтік қоғамдастықтардың жіктелуі
<variant>тұрақтылық дәрежесіне қарай, көлеміне қарай, мазмұнына қарай
<variant>тұрақтылығына қарай, білгірлігіне қарай, көлеміне қарай
<variant>құрылымына қарай, жіктелуіне қарай, мазмұнына қарай
<variant>отбасына қарай, беделіне қарай, рөліне қарай
<variant>мазмұнына қарай, байланысына қарай, әлеуметтілігіне қарай
<question3>Отбасы қызметінің қай түрі отбасы мүшелерінің материалдық қажеттіліктеріні, олардың денсаулығының сақталуын қанағаттандырудан тұрады
<variant>әлеуметтік бақылау қызметі
<variant>шаруашылық-тұрмыстық қызметі
<variant>сексуалды-эротикалық қызметі
<variant>рухани қарым-қатынас қызметі
<variant>тәрбиелік қызметі
<question3>Балалар тәрбиесін жүзеге асырып, басқа да қоғамдық тұрғыдан мәнді қажеттіліктерді қанағаттандыратын некелік немесе туыстық қатынастармен байланысқан адамдар тобын атаймыз
<variant>неке
<variant>каста
<variant>отбасы
<variant>тап
<variant>қоғамдастық
<question3>В.И. Ленин өзінің «Ұлы бастама» еңбегінде «қоғамдық өндіріс жүйесінде алатын орны мен өндіріс құрал–жабдықтарының қатынасына қарай және қоғамдық байлықтан алатын үлесінің көлемі мен сол үлесті алудың әдісіне байланысты жіктелетін адамдардың үлкен тобын» қалай атаған
<variant>сословие
<variant>тап
<variant>жабық қоғам
<variant>ашық қоғам
<variant>қоғамдық өндіріс
<question3>Таптық айырмашылықтар тек меншік болу, болмауына ғана байланысты емес, сол сияқты адамдардың жоғарғы білімінің болуына, мамандық түріне, кәсіби дәрежесі мен шеберлектеріне де байланысты деп айтқан
<variant>К. Маркс
<variant>О. Конт
<variant>М. Вебер
<variant>Р. Дарендорф
<variant>Н. Мейрамова
<question3>Өндірістегі қоғамдық еңбек бөлінісінің реттелген жүйесі және осыған сәйкес меншікке, билікке, басқаруға, қоғамдағы адамдардың құқық және міндеттеріне қатынастарының жүйесі қалай аталады
<variant>қоғамдық сана
<variant>әлеуметтік норма
<variant>әлеуметтік статус
<variant>әлеуметтік ықпал
<variant>әлеуметтік құрылым
<question3>Огюст Конттың іліміндегі ауспалы кезең
<variant>теологиялық саты
<variant>позитивистік саты
<variant>ақыл-ой сатысы
<variant>абстрактілі саты
<variant>метафизикалық саты
<question3>Денсаулық сактау саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік органдар мен ұйымдар өзінің құзыреттілігі шегінде қай мемлекеттік органда реттеліп, жүзеге асырылады
<variant>ақпараттандыру
<variant>денсаулық сақтау ұйымдарын қаржыландыру
<variant>халықаралық әріптестік
<variant>фармацевтикалық қызмет
<variant>денсаулық сақтау
<question3>Қазіргі қоғамға тән отбасының көрінісі қалай болмақ
<variant>пуналуалды отбасы
<variant>жұпты отбасы
<variant>жартыкешті отбасы
<variant>шағын отбасы (нуклеарлық)
<variant>патриархальды отбасы
<question3>Патриархалдық пен матриархалдық стратификация жүйелері әлеуметтік асимметрияның қай түріне жатады
<variant>биологиялық
<variant>физиологиялық
<variant>кәсілдік
<variant>этникалык
<variant>гендерлік
<question3>Отбасы төмендегі әлеуметтік топтардың қайсысына жатады
<variant>алғашқы топқа
<variant>аут-топқа
<variant>екіншілік топқа
<variant>кәсіби топтарға
<variant>үлкен топтарға
<question3>Жыныстық табиғатына сәйкестелген статустың төмендегі аталуы
<variant>қол жеткізу статус
<variant>аралас статус
<variant>қол жеткізген статус
<variant>аскриптивтік статус
<variant>экономикалық статус
<question3>Әлеуметтану ғылымы төмендегі аталған анықтамалардың қайсысын отбасының тарихи бірінші формасына жатқызады
<variant>қандық туыстық
<variant>жұптық
<variant>пулануальды
<variant>топтық
<variant>моногамиялы
<question3>Отбасының қалыптасуындағы тарихи екінші формасын томендегі анықтамалардың қайсысы анықтап бере алады
<variant>қандық туыстық
<variant>жұптық
<variant>пулануальды
<variant>топтық
<variant>монгамиялы
<question3>Әйелі, күйеуі және некеге тұрған балаларымен бірге өмір сүретін отбасына төмендегі берілген анықтамалардың қайсысы сәйкес келеді
<variant>эгалитарлы
<variant>авторитарлы
<variant>күрделі
<variant>патриархалды
<variant>нуклеарлы
<question3>Тайпалардың өмірі мен әрекет-қызметі туыстық және әлеуметтік байланыстарға негізделген еді. Туыстық дегеніміз қандай қатынастар
<variant>берілген дәрежелерге сәйкес ролдердің жиынтығы
<variant>өсу денгейіне байланысты күту жйынтығы
<variant>туыстық қатынастарды тағайындау жүйесі
<variant>тұлғаны әлеуметтендіруге қабілетті институттар, адамдар және әлеуметтік топтар
<variant>қандық байланыс, неке және құқықтық нормалар (асырап алу, еңшілеп алу) тәрізді осындай факторларға негізделген қоғамдық қатынастардың әлеуметтік жиынтығы
<question3>Әлеуметтік институттардың негізгі 4 түрі бар, солардың бірі отбасы институттары. Әлеуметтануда отбасы мынадай жағдайда әлеуметтік институт ретінде сипатталып анықталады
<variant>демографиялық мәселелердің себебін міндетті түрде анықтағанда
<variant>отбасын құрайтын мүгедектер арасындағы қатынасты міндетті түрде зерттегенде
<variant>отбасы өмірінің салты, оның атқарылар міндеті қазіргі заманғы қоғамдық талаптарға қаншалықты сай екендігін міндетті түрде анықтағанда
<variant>отбасы жұптарының ажырасу мотивтерін қойғанда
<variant>ата- аналар мен балалар арасындағы жұбайлық қарым- қатынастардың динамикасын міндетті түрде анықтаса
<question3>Әлеуметтану отбасына тарихи белгілі бір ұйымды меңгерген шағын әлеуметтік топ ретінде және бір мезетте ерекше әлеуметтік институт ретінде қарайды. Отбасы институтының пайда болуын әлеуметтану қай кезеңмен байланыстырады
<variant>мемлекеттің пайда болу кезеңі
<variant>ұлттың қалыптасу кезеңі
<variant>халықтықтың қалыптасу кезеңі
<variant>феодальдық құрылыс кезеңі
<variant>алғашқы қауымдық құрылыс кезеңі
<question3>“Теория праздного класса” атты еңбектің авторы
<variant>Т. Веблен
<variant>Э. Дюркгейм
<variant>О. Конт
<variant>Н. Смелзер
<variant>Э. Гидденс
<question3>Адамдар арасындағы қарым- қатыныстар белгілі бір тәртіппен стандарттарға келтіріліп, олардың мінез-құлықтары мен іс-әрекеттері реттеп отырушы ұйым
<variant>әлеуметтік қоғамдастық
<variant>әлеуметтік институт
<variant>әлеуметтік топ
<variant>әлеуметтік қатынас
<variant>әлеуметтік іс- әрекет
<question3>Әлеуметтік институттар негізгі, фундаментальды және негізгі емес, жеке болып екіге бөлінеді. Құдайды басты категорияға айналдырған институтты қалай атайды
<variant>экономикалық
<variant>саяси
<variant>отбасы
<variant>діни
<variant>әлеуметтік
<question3>«Әйел төрт түрлі болады. Оның бірі – ниеті қураған әйел, екіншісі – ынсапсыз әйел, үшіншісі – үйдің құты болған әйел, төртіншісі – кесір әйел. Әйел біткеннің ең жаманы осы, - деген ойшыл
<variant>А. Құнанбаев
<variant>М. Мақатаев
<variant>Қорқыт ата
<variant>Әл Фараби
<variant>Ибн Сина
<question3>III Уәлиханов халықтың әлеуметтік жағдайын қалай баяндады
<variant>таптар күресі қоғамды ыдыратады
<variant>мал басының өсуі халықтың әлауқатын арттырады
<variant>сословиенің сақталуы халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға ықпал етеді
<variant>байлар мен белгілі адамдардың мүдделері бұқараның, халық көпшілігінің мүддесіне қарсы
<variant>қарапайым халыкты қанау — тарихи қажеттілік
<question3>Ы Алтынсарин қазақ қоғамының алдыңғы қатарлы өркениетті елдерден артта қалу себептерін неден көрді
<variant>мал шаруашылығындағы ескішіліктен
<variant>дамыған өнеркәсіптің болмауынан
<variant>патриархалдық феодалдык қоғамның сақталуынан
<variant>шетелдік инвестицияның болмауынан
<variant>қазақтар арасындағы оку-ағарту ісінің болмауынан
<question3>Қоғам дамуының бүкіл саласына түбірімен, сапалы да терең төңкеріс жасау, белгілі бір әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-мәдени жүйені басқа прогрессивті жүйемен алмастыру тәсілі дегеніміз не
<variant>эволюция
<variant>даму
<variant>жоғарылау
<variant>өзгеру
<variant>революция
<question3>Отбасындағы баланың рухани-адамгершілік негізінің қалыптасуы қандай факторларға байланысты
<variant>қорқыныштықпен
<variant>өмір сүру салтына, үлкендердің үлгісіне байланысты
<variant>баланың өзіне байланысты
<variant>үлкендердің атақ- дәрежесіне байланысты
<variant>физиологиялық жақындықтың арқасында
<question3>Әлеуметтік институттардың көмегімен адамдар арасындағы қарым-қатынастар белгілі бір тәртіп пен стандарттарға келтіріліп, олардың іс-әрекеттері мен мінез-құлықтары реттеліп отырады. Дегенмен институттардың ішінде де маңыздысы бар. Ол
<variant>адвокатура институты
<variant>жеке меншік институты
<variant>билік институты
<variant>жоғарыда айтылғандардын барлығы
<variant>отбасы институты
<question3>Қоғам – ол адамдардың тұрақты, орнықты және мейлінше тығыз өзара ықпалы мен өзара әрекеттернінің негізінде құрылатын бірлестік. Қоғамның пайда болуы өте маңызды шешімі жоқ сұрақтарға толы. Бірақ алғашқы қоғамның пайда болуы ол – факті:
<variant>патриархалдық топтардан
<variant>туыс емес топтардан
<variant>жергілікті туыстық топтардан
<variant>аймақтық топтардан
<variant>отбасынан
<question3>Демография ғылымын елімізде халықтардың туылуға қарағанда өлуінің артуы алаңдатады. Жеріміз кең- байтақ болғанымен, халқымыз, оның ішінде қазақ халқы тым аз екендігі демографтарды ойландырмай қоймайды. Демографтар Қазақстандағы орын алып отырған депопуляцияны тоқтату үшін әрбір отбасындағы бала санын қаншаға дейін көтеруді міңдет етеді
<variant>3 бала
<variant>2 бала
<variant>5 бала
<variant>4 бала
<variant>6 бала
<question3>Қазақ халқында «Ұяда не көрсең, ұшқанда соңы ілерсің» деген сөз бар. Отбасындағы тәрбиелік қызмет көрінеді:
<variant>сұраныс ұйымдарынан
<variant>моральдық міңез- құлықтын талабынан
<variant>биологиялық тұрғыдан
<variant>жоғарғы буынның мұрындық болуымен
<variant>тұлғаны әлеуметтендіруден
<question3>Әлемдегі дамыған елдер мен дамушы елдердің, үшінші әлем елдерінің халық санының өзгерісінде айырмашылықтар байқалады. Қазіргі батыс қоғамындағы демографиялық процесс мынадай белгідегі сипатта көрініс табады
<variant>нәрестелердің өлімінің көбеюі
<variant>туу денгейінің өсуі
<variant>өмір сүру сапасының төмендеуі
<variant>қалалық тұрғындардың өсуінің жоғарылауы
<variant>өмір сүру денгейінің өсуі
<question3>Әдістемелікті әлеуметтік талдаудың техникасы мен процедурасының жиынтығы ретінде қарайтындар және әлеуметтануда нақты зерттеу жүргізуді, осылардың негізінде арнаулы әдістерді қолдану (сұрау, бақылау, анкета жүргізу т.б.) арқылы жаңа фактілерді жинап, талдауды, қорытындылауды ұсынатындар бар. Оларды әлеуметтануда қалай атайды
<variant>эмпириктер
<variant>дәстүршілдер
<variant>теорияшылар
<variant>марксшілдер
<variant>функционалшылар
<question3>ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Ы.Алтынсарин көшпелі қазақ қауымының әлеуметтік дамуындағы қандай басты бағыттарын атап көрсетті
<variant>елге оқу-ағартуды тарату, қол өнерді дамыту, отырықшылдыққа көшу, жер шаруашылығына өту жолдарымен қоғамды эволюциялық дамыту
<variant>өндірістік кәсіпорындарды дамыту
<variant>жұмысшы табын қалыптастыру
<variant>капиталистік рыноктың дамуы
<variant>темір және автомобиль жол тораптарының қалыптасуы
<question3>Әлеуметтік дағдарыс жағдайында жаңа кұндылықтардың ең бастысы болып табылатын және бір ғана «зан шығарушысы» болып көрінетін ұйым
<variant>әлеуметтік топ
<variant>партия
<variant>тап
<variant>мемлекет
<variant>қоғам
<question3>Отбасының эмоционалдық қызметі неден көрінеді
<variant>өз бақытын сезіне білу
<variant>баланың тұлғаға айналуы
<variant>бос уақыттарын тиімді пайдалануды ұйымдастырк
<variant>моральдық міңез- құлықтын талабынан
<variant>отбасының балаларды салт дәстүрмен тәрбиелеуінен
<question3>Төмендегі анықтамалардың қайсысы филосософиядағы эпистемологияның мәнін ашады?
<variant>ғасырдағы таным бағыттары және ойлау стилі
<variant>анықтайтын субъектілердің қатынасы
<variant>зерттеу принципі
<variant>зерттеу әдісі
<variant>белгілі ғылым ортаға тән құндылықтар
<question3>Адамдардың санасы мен мінез құлқында болатын мынадай келеңсіз құбылыстар: немқұрайлық, дөрекілік, менмендік, қаталдық, арсыздык т.б. ауытқыған мінез-құлықтың қандай типтік топтарына жатқызылады
<variant>моральдық принциптерінің бұзылуына
<variant>қоғамдық сананы қалыптастырудын, бұзылуына
<variant>ұлы державалық шовинизмге
<variant>адамдар ара қатынасындағы ізгілік принциптерінің бұзылуына
<variant>діни наным- сенімдерге
<question3>Әлеуметтік институттендірілген байланыстарды қайта ретке келтіру нені көздейді
<variant>институт қажеттіліктерін жою
<variant>институтты жою
<variant>сәйкес санкцияларды қолдану
<variant>бір институтты басқасына ауыстыру
<variant>әлеуметтік байланыстарды реттеуді түбегейлі өзгерту
<question3>Дамудың индустриалдық моделінен постиндустриялық үлгісіне көшу үшін, қажетті және мол жағдайлар ретінде қандай социомәдени іргетас керек
<variant>бұрынғы құндылықтар
<variant>алдағы өзгерістердің құндылықтары мен мәртебелері
<variant>өтпелі процеске бара бар құндылықтар және әлеуметтік мәртебелер
<variant>бұрынғы болып өткен өтпелі процестердің құндылықтары және әлеуметтік мәртебелері
<variant>жаңа мінезқұлық формалары
<question3>Әлеуметтік бақылау механизмінің бұрынғы калпына келуі және қайта құрылуы үшін
және жаңа құрылымның міндеттерін дұрыс атқаруды камтамасыз ету
<variant>казіргі құрылымды минимум дисфункционалдыкқа жеткізу
<variant>қазіргі құрылымды минимум дисфункционалдыққа дейін жеткізу
<variant>коғамға жаңа социомәдени құндылықтарды ендіруге реакция ретінде пайда болған жаңа құрылымдардың өмір сүруін қамтамасыз ету
<variant>салық салудың прогресивті жүйесін қабыл алмау
<variant>әлеуметтік қорғалмаған азаматтарды қорғаудан бас тарту
<question3>Қазақстанның мемлекеттік басқаруындағы жаңарудың мәні қандай болуы керек
<variant>территориялық жоспарлау
<variant>нарықтық қатынасқа жергілікті әкімшіліктің араласуын тоқтату
<variant>стратегиялық жоспарлау, қаржылық бағдарлау мен жобалы менеджмент
<variant>коррупцияға қарсы шешуші күрес жүргізу
<variant>кадрларды дайындау мен өсірудің жүйесін жақсарту
<question3>Тұлғадағы әлеуметтену процесінің созылу аралығы қандай
<variant>балалық және жастық шақ бойы
<variant>өмір бойы
<variant>мамандық алғанға және еңбекпен айналысқанға дейін
<variant>отау құрып, балалы болғанға дейін
<variant>еңбектен шыққанға дейін
<question3>Жалпы адамзаттық стратификация картасын жасауда бір өлшемді және көп өлшемді стратификация тәсілдерінің үйлесімді үлгісін көрсете отырып, әлеуметтану пәніне әлеуметтік мобильділік ұғымын енгізу арқылы – қоғамның мәнін аша түскен және қоғам – бұл психикалық арақатынас факторымен біріктірілген, индивидтердің жиынтығы- деп айтқан ойшыл
<variant>Т. Парсонс
<variant>П. Сорокин
<variant>М. Вебер
<variant>Г. Спенсер
<variant>А. Шилз
<question3>Қоғамды әлеуметтанудың пәні ретінде анықтайтын сегіз критериін көрсете отырып,өзінің территориясы және тарихы бар, өз алдына басқару жүйесі бар, құндылықтары, нормалары, зандары, ережелері бар әлеуметтік орта – деп айтқан және жалпы әлеуметтік әрекет теориясын дамытқан ағылшын әлеуметтанушысы
<variant>П. Сорокин
<variant>Т. Парсонс
<variant>М. Вебер
<variant>А. Шилз
<variant>Г. Спенсер
<question3>ХХ ғасырдың басында әлеуметтік құбылыстардың қоғамда әлеуметтік тәртіпті сақтау және қолдау қызметі ғана емес, әлеуметтік зорлық-зомбылықты, шиеленісті тудыратын қызметі де болатындығын айтып, әлеуметтануға өзінің «орта деңгей» теориясымен танымал американ әлеуметтанушысы
<variant>Т. Парсонс
<variant>Г. Зиммель
<variant>Р. Мертон
<variant>Е. Хомманс
<variant>Ю. Хабермас
<question3>“Социальное конструирование реальности” еңбегі арқылы көзқарастарын қалдырған ойшылдар
<variant>П. Бергер және Т. Лукман
<variant>Э. Дюркгейм және Г. Спенсер
<variant>О. Конт және Вебер
<variant>Н. Луман және П.Бурдье
<variant>Т. Парсонс
<question3>Әлеуметтану қоғам өмірін реттеуде әлеуметтік құрылымға көп көніл бөледі. Әлеуметтік құрылымның басты элементтерінің бірі әлеуметтік топтар. Осылардың бірлесіп өмір сүрулерін ұйымдастыру мен реттеп отырудың тарихи қалыптасқан тұрақты формаларының бірі
<variant>оқу орны
<variant>жеке адамдардың функциясы
<variant>белгілі бір қоғам өлшемдері және типтелінуі
<variant>формальды ұйым
<variant>әлеуметтік топ
<question3>Жалаң ғылымға үміт артып, адами құндылықтарға қырын қараған позитивизмге қарсы шыға отырып яғни, «қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешуде адамның мінез- құлқы, оның іс-әрекетінің, қызметінің мәнін зерттеу, түсіну, ұғыну» маңызды роль алатындығын зерттеп өзінің теориясын ұсынған немістің танымал әлеуметтанушысы
<variant>Э. Дюркгейм
<variant>М. Вебер
<variant>Г. Спенсер
<variant>И. Гофман
<variant>Ю. Хабермас
<question3>«Объективті дүниенің даму заңдылықтарының пайда болу негізі ол - қажеттілік» – деп өз ойын айтқан американ психологы
<variant>К. Маркс
<variant>А. Маслоу
<variant>П. Херцберг
<variant>Ф. Мэйо
<variant>Т. Парсонс
<question3>О. Конт алғашқы қоғамды зерттеушілердің бірі ретінде қоғамдағы бірлесіп өмір сүруді, ондағы жүйенің шарты мен даму заңдылықтарын зерттейді. Отбасының, мемлекеттің, діннің қоғамда және адамдар арасындағы ынтымақтастықты нығайтуда маңызы зор деген көзқарасы қай анықтаманың мәніне сәйкес келеді?
<variant>қоғамдық құрылыстың көрінісін
<variant>қоғамдық өмірдің процестерін, онын дамуы
<variant>әлеуметтік өлшемдерді қалыптасу процестері
<variant>әлеуметтік процестердің зандылықтары
<variant>әлеуметтік мәдени жүйелер
<question3>Әлеуметтанудың негізін қалаған O.Конт қоғам құбылысының заңдылықтарын ашуда оларды әлеуметтік статика және әлеуметтік динамика деген бөлімдерге жіктейді. Бұл көзқарастарының мазмұны төмендегі анықтамалардың қайсысында өз мазмұнын ашады
<variant>әлеуметтік процестін зандылықтары
<variant>әлеуметтік мәдени жүйелер
<variant>таным субъектісін қатынастары
<variant>қоғам өміріндегі процестер және оның дамуы
<variant>әлеуметтік өлшемдердің процесі
<question3>Әлеуметтік байланыстар мен адамдар арасындағы қарым-қатынастардың өзара біріккен әрекеттерінің салыстырмалы тұрақты жүйесінің тарихи даму үдерісіндегі қалыптасуынан нені көреміз
<variant>қоғамды
<variant>адамды
<variant>ғылымды
<variant>техниканы
<variant>заңды
<question3>Қоғамға қатысты мемлекеттік аппаратты өзіне икемдей отырып, әкімшілік қызмет құралдарын өз мүддесіне асыра сілтеу, көзбояшылықпен айналысу, қағаз бастылыққа салыну сияқты басқарудың түрі
<variant>аристократия
<variant>технократия
<variant>демократия
<variant>бюрократия
<variant>монархия
<question3>Қызмет-әрекеттері өзара ұқсас индивидтер тобының «ұжымдасқан түрдегі» дәстүрлік қоғамға тән орын алуын Э.Дюркгейм бойынша қандай байланысқа жатқызуға болады
<variant>органикалық ынтымақтастық
<variant>механикалық ынтымақтастық
<variant>биологиялық ынтымақтастық
<variant>физикалық ынтымақтастық
<variant>экономикалық ынтымақтастық
<question3>Биологиядағы табиғи сұрыптау заңдылықтарын қоғамның даму заңдылықтарымен сәйкестендіре отырып қарастыратын, яғни инстинкт, тұқым қуалаушылық және т.б. теориялардың негізінде біршама өмірсүруге қабілеттілердің тіршілікке жанталасын түсіндіретін көзқарас.
variant>мәдени дарвинизм
<variant>экономикалық дарвинизм
<variant>ғылыми дарвинизм
<variant>әлеуметтік дарвинизм
<variant>саяси дарвинизм
<
<question3>Әлеуметтану пәнінде негізгі ұғымдардың бірі болып саналатын, яғни индивидтер мен топтардың мінез-құлықтарын әлеуметтік тұрғыдан реттеп отыратын құрал
<variant>әлеуметтік норма
<variant>этикалық норма
<variant>эстетикалық норма
<variant>құқықтық норма
<variant>моралдық норма
<question3>Қарама-қарсы екі класстардың, яғни өндіріс құралдарын иеленушілер мен сол құралдар мен өндіріске тәуелді адамдар тобының арасындағы тарихи жие орын алып отыратын, негізін К.Маркс пен Ф.Энгельс қалаған қақтығыс түрі
<variant>классаралық қақтығыс
<variant>әлеуметтік қақтығыс
<variant>саяси қақтығыс
<variant>құқықтық қақтығыс
<variant>экономикалық қақтығыс
<question3>Тұрақты кешен ретінде өмір сүру әрекеттерінің белгілі бір шеңберінде адамдардың өзара қарым-қатынастарын реттеп, формалды және формалды емес ережелердің, қағидалардың, нормалардың жиынтығы жүйесіндегі мәртебелер мен ролдердің тәртіппен орын алуы
<variant>гуманитарлық институттар
<variant>техникалық институттар
<variant>әлеуметтік институттар
<variant>ауыл-шаруашылық институттар
<variant>медициналық институтуттар
<question3>Қоғамда жоғарыдан тағайындалған арнайы орын алатын талаптардың сұранысына, яғни моралдық және құқықтық нормалардың жиынтығына сәйкес келмейтін әртүрлі әрекеттегі мінез-құлықтар
<variant>холерик
<variant>девиантты
<variant>сангвиник
<variant>меланхолик
<variant>флегматик
<question3>Яғни белгілі бір қоғам өмірінде немесе әлеуметтік үдерістерде орын алатын және орын алмай қоймайтын, өзекті, қоғамдық маңызы бар оқиғалар немесе кейбір біртекті оқиғалардың жиынтығы
<variant>әлеуметтік жағдай
<variant>саяси оқиға
<variant>саяси факт
<variant>әлеуметтік факт
<variant>әлеуметтік оқиға
<question3>Яғни қоғамдағы тәртіптін орын алуына кепілдік беретін нормалар жүйесінің құлдырауы мен құрдымға кетуі кезінде орын алатын қоғамның жай-күйіндегі жүгенсіздік, шарасыздық.
<variant>меланхолик
<variant>аномия
<variant>әлеуметтік факт
<variant>саяси факт
<variant>әлеуметтік оқиға
<question3>Тікелей тұлғалар арасындағы қарым-қатынасқа қатысты шағын әлеуметтік құрылымдарды, топтарды зерттейтін әлеуметтанудың саласын қалай атаймыз
<variant>әлеуметтану
<variant>мәдениеттан
<variant>дінтану
<variant>микросоциология
<variant>макросоциология
<question3>Үлкен әлеуметтік жүйелер мен олардың арасындағы өзара байланыстарды және қоғамды тұтас құбылыс ретінде қарастыра отырып зерттейтін әлеуметтанудың саласын қалай атаймыз
<variant>әлеуметтану
<variant>мәдениеттану
<variant>дінтану
<variant>макросоциология
<variant>микросоциология
<question3>Көп құдайшылық, яғни қоғамда адамдардың көп құдайға сенушілігі және бір биліктің астында шоғырланып мақсат, мүдделерінің ортақ болуы туралы ұғымды атап көрсетіңіз
<variant>атеизм
<variant>марксизм
<variant>монотеизм
<variant>политеизм
<variant>ленинизм
<question3>Дэниел Белл бойынша, постиндустриалдық қоғамға сәйкес келетін демократияның түрі
<variant>өкілдік демократия -
<variant>плюралистік демократия
<variant>тікелей демократия
<variant>партиципаторлы демократия
<variant>идентитарлы демократия
<question3>Құқықтары және қызметтері бар ұрпақтан ұрпаққа берілетін мұралық тұйық топтың мысалдарын келтірініз
<variant>жұмысшы табы
<variant>саяси «ақ сүйек» тобы
<variant>ірі буржуазия
<variant>кшатрий тобы
<variant>брахман тобы
<variant>шудра тобы
<variant>дін басылар
<question3>Заңда бекітілген ұрпақтан ұрпаққа берілетін топтың мысалдарын келтірініз
<variant>дін басылар
<variant>өнершілер
<variant>жұмысшы табы
<variant>саяси «ақ сүйек» тобы
<variant>инженер-техникалық қызметкерлер
<variant>ірі буржуазия
<variant>құлдар
<question3>ҚР Конституциясының 16-бабында жазылған: Әркім өзінің жеке басының бостандығына құқығы бар. Cәйкес келетін ұғымдарды белгілеіңіз
<variant>ресми емес санкциялар
<variant>негативтік санкциялар
<variant>көтермелеу санкциялар
<variant>жазалау санкциялар
<variant>әлеуметтік санкциялар
<variant>позитивтік санкциялар
<variant>ресми санкциялар
<question3>ҚР Конституциясының 15-бабында жазылған: Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға хақысы жоқ. Cәйкес келетін ұғымдарды белгілеініз
<variant>жазалау санкциялар
<variant>көтермелеу санкциялар
<variant>ресми санкциялар
<variant>әлеуметтік санкциялар
<variant>негативтік санкциялар
<variant>ресми емес санкциялар
<variant>позитивтік санкциялар
<question3>Бір студенттін жүріс-тұрысына басқа студент күлімсіреп қарайды. Осы құбылысқа сәйкес келетін ұғымдарды келтіріңіз
<variant>ресми емес санкциялар
<variant>жазалау санкциялар
<variant>позитивтік санкциялар
<variant>әлеуметтік санкциялар
<variant>ресми санкциялар
<variant>негативтік санкциялар
<variant>көтермелеу санкциялар
<question3>Деканат студенттің жетістіктеріне қарай, оған мақтау грамотаны марапаттады. Осы құбылысқа сәйкес келетін ұғымдарды келтіріңіз
<variant>жазалау санкциялар
<variant>позитивтік санкциялар
<variant>негативтік санкциялар
<variant>ресми емес санкциялар
<variant>әлеуметтік санкциялар
<variant>көтермелеу санкциялар
<variant>ресми санкциялар
<question3> Ата-ана баланы мектептегі тәртіпсіздік үшін ұрысады. Осы құбылысқа сәйкес келетін ұғымдарды келтірініз
<variant>әлеуметтік санкциялар
<variant>жазалау санкциялар
<variant>ресми емес санкциялар
<variant>көтермелеу санкциялар
<variant>позитивтік санкциялар
<variant>негативтік санкциялар
<variant>ресми санкциялар
<question3>Медициналық университетте оқыйтын қазақтың ербаласы мен қызына сәйкес келетін сыртқы (аут) топтардың мысалдарын келтіріңіз
<variantt>қазақтар
<variant>ҚР азаматтары
<variant>жастар
<variant>мұсылмандар
<variant>европеоидтар
<variant>буддисттер
<variantt>ҚарМУ- нің студенттері
<question3>Медициналық университетте оқыйтын қазақтың ербаласы мен қызына сәйкес келетін ішкі (ин) топтардың мысалдарын келтірініз
<variant>ҚР азаматтары
<variant>буддисттер
<variant>ҚарМУ-нің студенттері
<variant>қызметкерлер
<variant>қазақтар
<variant>жастар
<variant>христиан дініндегі адамдар
<question3>Ұлттың алдында болған этникалық топтардың мысалдарын келтірініз
<variant>халық
<variant>қауым
<variant>ұлыс
<variant>ел
<variant>ру
<variant>клан
<variant>тайпа
<question3>Дәстүрлі қоғамның белгілерін таңданыздар
<variant>энергетика технологиялар
<variant>шіркеудің әлеуметтік өмірге елеулі ықпалы
<variant>экономикадан тыс зорлаушылық
<variant>ұжымшылдықтың басымдылығы
<variant>өңдеу өнеркәсібі
<variant>қызметтер көрсету аясының елеулі өсүі
<variant>азаматтық қоғамға өту
<question3>Индустриалдық қоғамның белгілерін таңданыздар
<variant>азаматтық қоғамға өту
<variant>өңдеу өнеркәсібі
<variant>энергетика технологиялары
<variant>орта топтың өсүі
<variant>экономикадан тыс зорлаушылық
<variant>мамандардың кәсіпқойлығы
<variant>қызметтер көрсету аясының елеулі өсүі
<question3>Постиндустриалдық қоғамның белгілерін таңданыздар
<variant>өңдеу өнеркәсібі
<variant>азаматтық қоғамға өту
<variant>сословиялық жіктелу
<variant>қызметтер көрсету аясының елеулі өсуі
<variant>орта топтың өсуі
<variant>мамандардың кәсіпқойлығы
<variant>тұрақты әлеуметтік ынтымақтастық
<question3>Жаһандану процесіне сәйкес келетін ұғымдарды белгілеңіз
<variant>мәдениеттердің плюрализмы
<variant>ұлтшылдық мемлекет
<variant>мемлекеттердің саяси ерекшелігі
<variantt>трансұлтшылдық корпорациялар ықпалының өсүі
<variant>экономикада мемлекет араласуының шектелуі
<variant>мәдени гибрид
<variant>секуляризация
<question3>Сталин кезеңдегі Волга аудандарында тұратын немістерді көшіру процесіне сәйкес келетін ұғымдарды белгілеңіз
<variant>топтық жылжу
<variant>жекеленген жылжу
<variant>ұрпақ арасындағы жылжу
<variant>күштеп жылжыту
<variantt>көлденен жылжу
<variant>ерікті жылжу
<variant>тігінен жылжу
<question3>Постсоветтік кезеңде көбінесе мұғалімдер, инженерлер, ғалымдар "ала дорбалы саудагерлер" болып кетті. Көрсетілген процеске сәйкес келетін ұғымдарды белгіленіз
<variant>жекеленген жылжу
<variant>ерікті жылжу
<variant>тігінен жылжу
<variant>топтық жылжу
<variant>ұрпақ арасындағы жылжу
<variant>күштеп жылжу
<variant>көлденен жылжу
<question3>Постиндустриалдық теория іліміндегі анықталған аграрлық кезеңге сәйкес келетін Маркстың формациялары
<variant>алғашқы қаумдық қоғам
<variant>құл иеленушілік қоғам
<variant>феодалдық қоғам
<variant>капитализм
<variant>коммунизм
<variant>дәстүрлі қоғам
<variant>аскері қоғам
<question3>Постиндустриалдық теорияның өкілдері
<variant>Макс Вебер
<variant>Дэниел Белл
<variant>Элвин Тоффлер
<variant>Ален Турен
<variant>Пьер Бурдье
<variant>Эмиль Дюркгейм
<variant>Карл Маркс
<question3>Әлеуметтік реализм бағытының өкілдері
<variant>Эмиль Дюркгейм
<variant>Толкот Парсонс
<variant>Макс Вебер
<variant>Карл Маркс
<variant>Пьер Бурдье
<variant>Н. К. Михайловский
<variant>П. Л. Лавров
<question3>Әлеуметтік номинализм бағытының өкілдері
<variant>Никлас Луман
<variant>Пьер Бурдье
<variant>Н. И. Кареев
<variant>Макс Вебер
<variant>П. Л. Лавров
<variant>Эмиль Дюркгейм
<variant>Толкот Парсонс
<question3>Әлеуметтік номинализм мен әлеуметтік реализм піікірлерін біріктіретін теориялық бағытының өкілдері
<variant>Никлас Луман
<variant>Габриель Тард
<variant>Энтони Гидденс
<variant>Пьер Бурдье
<variant>Герберт Спенсер
<variant>Макс Вебер
<variant>Н. И. Кареев
<question3>Эмпирикалық әлеуметтанудың өкілдері
<variant>Эрнст Бёрджесс
<variant>Якоб Морено
<variant>Флориан Знанецкий
<variant>Габриель Тард
<variant>Пьер Бурдье
<variant>Макс Вебер
<variant>Никлас Луман
<question3>Құрылымдық функционализмның алғышарттары ретінде болып табылатын әлеуметтанушыларды атаңыз
<variant>Пьер Бурдье
<variant>Макс Вебер
<variant>Огюст Конт
<variant>Герберт Спенсер
<variant>Эмиль Дюркгейм
<variant>Габриель Тард
<variant>Никлас Луман
<question3>Әлеуметтік статикамен байланысты құбылыстарды белгілеңіз
<variant>әлеуметтік миграция
<variant>саяси жаңғырту
<variant>әлеуметтік құрылым
<variant>еңбек бөлінісі
<variant>салт-дәстүрлер
<variant>индустрияландыру
<variant>нарықтардың жаһандануы
<question3>Әлеуметтік динамикамен байланысты процестерді белгілеңіз
<variant>мәдениет
<variant>жеке меншік
<variant>экономикалық жылжу
<variant>саяси жаңғыру
<variant>ғылыми-техникалық революция
<variant>әлеуметтік ынтымақтастық
<variant>отбасы институты
<question3>Франция әлеуметтанушысы Пьер Бурдьеның пікірлеріне сәйкес келетін ұғымдарды белгілеңіз
<variant>әлеуметтік жылжу
<variant>әлеуметтік лифт
<variant>габитус
<variantt>әлеуметтік кеңістік
<variant>символикалық капитал
<variant>қоғамдық-экономикалық формация
<variant>әлеуметтік ынтымақтастық
<question3>Орыс-америка әлеуметтанушысы Питирим Сорокинмен анықталған топтарды белгілеңіз
<variant>гендерлік топтар
<variant>қарапайым (элементарлық) топтар
<variant>кумулятивтік топтар
<variant>конгломераттар
<variant>этникалық топтар
<variant>мәдени топтар
<variant>таптар
<question3>Микродеңгейлі үдерістерді белгілеңіз
<variant>ұлттық экономиканың жаңғыртуы
<variant>мемлекеттің саяси жаһандануы
<variant>отбасыдағы баланың әлеуметтенуі
<variant>оқушының әлеуметтік сәйкестендірілуі
<variant>студенттің еңбек уәждемесі
<variant>әлеуметтік миграция
<variant>халықаралық стратификация
<question3>Макродеңгейлі үдерістерді белгілеңіз
<variant>әскері стратификация
<variant>қаланың экономикалық жаңғыртуы
<variant>дүниежүзілік экологиялық дағдарыс
<variant>мемлекет арасындағы бәсекелестік
<variant>жаһандану
<variant>мансапқа жету
<variant>тұлға тәрбиелеу
<question3>Орта деңгейлі үдерістерді белгілеңіз
<variant>тұлғаның дамуы
<variant>ауылдағы халықтың сатып алу қабілетінің өсуі
<variant>қаладағы еңбек етуге қабілетті жастағы халықтың төмендеуі
<variant>мектептетің компьютерлік жаңғыртуы
<variant>әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіру
<variant>халықаралық бәсекелестік
<variant>топ мүшелер арасындағы бәсекелестік
<question3>Әлеуметтік тәжірибені сақтау мен жеткізу үшін жауапты институттарды белгіленіз
<variant>жеке меншік институты
<variant>ҚР әлеуметтанушылар мен саясаттанушылар қауымдастығы
<variant>мерзімдік басылымдар
<variant>қалалық білім басқармасы
<variant>үй шаруашылығы
<variant>жедел жәрдем институты
<variant>қызметшілер кәсіподағы
<question3>Қауіпсіздік пен тәртіп қажеттіліктерін қанағаттандыратын институттарды белгіленіз
<variant>билікті тармақтарға бөлу
<variant>мемлекет
<variant>екіпалаталық парламент
<variant>үй шаруашылығы
<variant>жеке меншік институты
<variant>қалалық білім басқармасы
<variant>қызметшілер кәсіподағы
<question3>Қызмет көрсету және тауарларды бөлісуімен байланысты институттарды белгіленіз
<variant>мемлекет меншігі
<variant>салааралық өндіріс
<variant>азық-түлік емес тауарларды тұтыну
<variant>азаматтық қоғам
<variant>діни рәсімдер
<variant>қалалық білім басқармасы
<variant>мәдени қор
<question3>Экономикадағы ресми емес институттарды белгіленіз
<variant>іскерлік әдебі институты
<variant>сыйлық түрінде айырбастау институты
<variant>көлеңкелі экономика институты
<variant>банк құжаттарын стандарттау институты
<variant нарық қорлары
<variant>неке институты
<variant>діни рәсімдер
<question3>Экономикадағы ресми институттарды белгіленіз
<variant>салық салу институты
<variant>ауылшаруашылық кооперация институты
<variant>жеңіл өнеркәсіп өнімді стандарттау институты
<variant>қол қысысу институты
<variant>алғашқы қауымдық қоғамдағы аңшылықтың табысын бөлу институты
<variant>азаматтық қоғам институты
<variant>оң жақтағы жүрістің институты
<question3>Макс Вебер бойынша адам әрекетінің идеалды емес түрлері.
<variant>аффективті әрекет
<variant>құндылыкты-рационалды әрекет
<variant>дәстүрлі әрекет
<variant>мақсат-рационалды әрекет
<variant>күнделікті әрекет
<variant>экономикалық әрекет
<variant>саяси әрекет
<question3>Келесі әдістердін арасында сұраныстың түрлерін белгіленіз
<variant>эксперттік интервью
<variant>нарративті интервью
<variant>пошталық саулнама
<variant>құжаттардың контент-анализы
<variant>кейс-стади
<variant>әлеуметтік эксперимент
<variant>визуалдық талдау
<question3>Келесі әдістердін арасында әлеуметтанулық зерттеулердің «жылы» әдістерін белгілеңіз
<variant>«өмір тарихы»
<variant>пошталық саулнама
<variant>эксперттік интервью
<variant>құжаттардың контент-анализы
<variant>әлеуметтік эксперимент
<variant>кейс-стади
<variant>этнографикалық зерттеу
<question3>Келесі әдістердің арасында әлеуметтанулық зерттеулердің «қатты» әдістерін белгіленіз
<variant>эксперттік интервью
<variant>пошталық саулнама
<variant>«өмір тарихы»
<variant>құжаттардың контент-анализы
<variant>кейс-стади
<variant>этнографикалық зерттеу
<variant>өмірбаяндық әдіс
<question3>Сапалық әдістердің теориялық қайнар көздеріне жататын әлеуметтанулық багыттарды белгілеңіз
<variant>веберианство
<variant>символикалмқ интеракционизм
<variant>құрылымдық функционализм
<variant>эволюционизм
<variant>феноменология
<variant>марксизм
<variant>әлеуметтік эксперимент
<question3>Сандық тәсілдеменің стратегиясына қай белгілер жатады
<variant>зерттеген құбылыстың жалпы көрінісін анықтау
<variant>сенімді және объективті білім
<variant>зерттеген объектілерді классификациялау
<variant>зерттеушінің назарында құрылым, сыртқы, объективті аспектілер
<variant>зерттеген объектілерді түсіну
<variant>талдаудың негізі – ерекшелік пен жекелік
<variant>талдаудың логикасы индукция әдіспен байланысты
<question3>Сапалық тәсілдеменің стратегиясына қай белгілер жатады
<variant>зерттеген объектілерді классификациялау
<variant>зерттеген құбылыстың жалпы көрінісін анықтау
<variant>зерттеген объектілерді түсіну
<variant>талдаудың негізі – ерекшелік пен жекелік
<variant>сенімдіі мен объективті білім
<variant>зерттеушінің назарында құрылым, сыртқы, объективті аспектілер
<variant>талдаудың логикасы дедукция әдіспен байланысты
<question3>Иконографикалық құжаттарды белгілеңіз
<variant>сурет
<variant>фотоөнер
<variant>архитектура
<variant>статистикалық жинақ
<variant>заң
<variant>күнделік
<variant>хат
<question3>Жақсыз құжаттарды белгілеңіз
<variant>есептер
<variant>хаттамалар
<variant>архивтік құжаттар
<variant>күалік
<variant>фотографиялар
<variant>өтініш
<variant>өмірбаян
<question3>Аскриптивтік статустар
<variant>ұлт
<variant>маман
<variant>нәсіл
<variant>шығу-тегі
<variant>дін
<variant>тұрған жері
<variant>азаматтық
<question3>Маргиналдық статустар
<variant>қызметкер
<variant>жұмысші
<variant>абитуриент
<variant>белгілі бір тұратын жері жоқ адам
<variant>иммигрант
<variant>христиан
<variant>монголоид
<question3>Қазақ топта оқитын студенттің ин-топтары (ішкі топтары)
<variant>мұсылман
<variant>жас адам
<variant>ҚР азаматы
<variant>партия мүшесі
<variant>мемлекет қайраткері
<variant>қызметкер
<variant>маман
<question3>Макс Вебер бойынша стратификацияның негізгі өлшемдері
<variant>билік
<variant>жеке меншік
<variant>мәртебе
<variant>білім
<variant>табыс
<variant>әлеуметтік байланыстар
<variant>мамандық
<question3>Питирим Сорокин бойынша стратификацияның негізгі турлері
<variant>мамандық стратификация
<variant>экономикалық стратификация
<variant>саяси стратификация
<variant>нәсілдік стратификация
<variant>мемлекетаралық стратификация
<variant>гендерлік стратификация
<variant>саяси стратификация
<question3>Зигмунд Фрейд бойынша әлеуметтік құрылымның бөліктері
<variant>саяси жетекші
<variant>көпшілік
<variant>элита
<variant>ұлт
<variant>халық
<variant>басқарушы
<variant>қызметкерлер
<question3>Билік адамдардың басшы–бағынушы түрлерінің бірлестігі деп санайтын теориялық бағыт
<variant>психологиялық детерминизм
<variant>географиялық детерминизм
<variant>экономикалық детерминизм
<variant>әлеуметтік детерминизм
<variant>стратификацияның теориясы
<variant>«Назарбаев Университеті» базасында алдыңғы қатарлы халықаралық стандартқа сәйкес дәрігерлер дайындаудың инновациялық жүйесін енгізу
<variant>университеттердің материалдық- техникалық базасын жақсарту
<question1>Теория мен әдістемені дамытатын әлеуметтану ғылымның түрі
<variant>макродеңгейлі ғылым
<variant>фундаменталдық ғылым
<variant>ортадеңгейлі ғылым
<variant>микродеңгейлі ғылым
<variant>эмпирикалық ғылым
<question1>Әлеуметтік фактілерді жинайтын әлеуметтану ғылымның түрі
<variant>фундаменталдық ғылым
<variant>макродеңгейлі ғылым
<variant>ортадеңгейлі ғылым
<variant>микродеңгейлі ғылым
<variant>эмпирикалық ғылым
<question1>Қоғамның жеке салаларын зерттейтін әлеуметтану ғылымның түрі
<variant>эмпирикалық ғылым
<variant>макродеңгейлі ғылым
<variant>микродеңгейлі ғылым
<variant>орта деңгейлі ғылым
<variant>фундаменталдық ғылым
<question1>Әлеуметтік мәселелерді зерттейтін және оларға шешу жолдарын ұсынатын әлеуметтану ғылымның түрі
<variant>теориялық ғылым
<variant>қолданбалы ғылым
<variant>индивидуализациялық ғылым
<variant>генерализациялық ғылым
<variant>фундаменталдық ғылым
<question1>Әлеуметтік құбылыстардың, процестердің ерекше өзгешелік қайтымсыз жағын зерттейтін әлеуметтану ғылымның түрі
<variant>индивидуализациялық ғылым
<variant>теориялық ғылым
<variant>қолданбалы ғылым
<variant>генерализациялық ғылым
<variant>фундаменталдық ғылым
<question1>Әлеуметтік құбылыстардың, процестердің жалпылау жағын зерттейтін әлеуметтану ғылымның түрі
<variant>қолданбалы ғылым
<variant>теориялық ғылым
<variant>генерализациялық ғылым
<variant>индивидуализациялық ғылым
<variant>фундаменталдық ғылым
<question1>Сандық әдістерге жатпайтын әдіс
<variant>стандарттық бақылау
<variant>биографиялық әдіс
<variant>эксперимент
<variant>саулнама өткізу
<variant>контент-анализ
<question1>Сапалық әдістерге жатпайтын әдіс
<variant>биографиялық әдіс
<variant>стандарттық емес бақылау
<variant>қужаттардың контент-анализі
<variant>қужаттардың сапалық анализы
<variant>бос интервью
<question1>Бір бірімен байланысқан және әрекеттескен бөліктердің жиынтығы
<variant>интеракция
<variant>жиынтық
<variant>жүйе
<variant>интеграция
<variant>топ
<question1>Бөліктердің өзара бағыну тәртібі
<variant>жүйе
<variant>жиынтық
<variant>құрылым
<variant>интеграция
<variant>интеракция
<question1>Интеракция ұғымының мәні
<variant>әлеуметтік түйісу
<variant>әлеуметтік іс-әрекет
<variant>әлеуметтік байланыс
<variant>әлеуметтік өзара әрeкеттесу
<variant>әлеуметтік қарым қатынастар
<question1>Бөліктердің біріктіру процесін білдіретін ұғым
<variant>интеракция
<variant>жиынтық
<variant>жүйе
<variant>құрылым
<variant>нтеграция
<question1>Әлеуметтік жүйенің негізгі процессі
<variant>синергия эффекті
<variant>нтеракция процессі
<variant>бөліктердің өзара бағыну тәртібі
<variant>интеграция процессі
<variant>қоршаған ортаның әсер етуі процессі
<question1>Жүйенің құрылуына әкелетін процес
<variant>бөліктердің өзара бағыну тәртібі
<variant>синергия эффекті
<variant> интеграция процессі
<variant>интеракция процессі
<variant>қоршаған ортаның әсер етуі процессі
<question1>Саяси жүйенің теориясын қалаған ойшыл
<variant>М.Вебер
<variant>Г.Алмонд
<variant>Платон
<variant>Аристотель
<variant>Н.Макиавелли
<question1>Зерттелетін объектіні элементтерге бөлетін әдіс
<variant>индукция
<variant>синтез
<variant>дедукция
<variant>анализ
<variant>моделдеу
<question1>Зерттелетін объектінің элементтерін біріктіретін әдіс
<variant>моделдеу
<variant>дедукция
<variant>анализ
<variant>синтез
<variant>индукция
<question1>Зерттелетін объектіні «жалпыдан жекеге» қарастыратын әдіс
<variant>анализ
<variant>синтез
<variant>дедукция
<variant>индукция
<variant>моделдеу
<question1>Зерттелетін объектіні «жекеден жалпыға» қарастыратын әдіс
<variant>синтез
<variant>индукция
<variant>дедукция
<variant>анализ
<variant>моделдеу
<question1>Зерттелетін объектіні өткен шақпен салыстыратын әдіс
<variant>прогностикалық әдіс
<variant>темпоралдық әдіс
<variant>спатиалдық әдіс
<variant>ретроспективалық әдіс
<variant>спатиалдық-темпоралдық әдіс
<question1>Зерттелетін объектілерді болашақпен салыстыратын әдіс
<variant>ретроспективалық әдіс
<variant>рогностикалық әдіс
<variant>темпоралдық әдіс
<variant>спатиалдық әдіс
<variant>спатиалдық-темпоралдық әдіс
<question1>Әлеуметтік білім салаларының арасындағы құрылған рет тәртібі
<variant>әлеуметтік білімнің құрылымы
<variant>саяси әлеуметтік құрылым
<variant>эмпирикалық әлеуметтану
<variant>әлеуметтік топтар
<variant>жалпы әлеуметтену
<question1>Тұлғаның әлеуметтенуіндегі оның орнын анықтайтайтын және білім беру үдерісін көп деңгейлі жүйе ретінде қарастыратын ілім
<variant>отбасы әлеуметтануы
<variant>білім беру әлеуметтануы
<variant>саяси әлеуметтануы
<variant>экономикалық әлеуметтануы
<variant>дін әлеуметтануы
<question1>Әлеуметтануда қарастырылатын «әлеуметтендіру» категориясы қандай ұғыммен салыстырғанда бірінші орындағы ұғым болып табылады
<variant>отбасы
<variant>білім
<variant>неке
<variant>медицина
<variant>экономика
<question1>Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудегі жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, сондай-ақ оқушылар мен тәрбиеленушілерге қосымша білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орнын атаңыз
<variant>жеке меншік мектептер
<variant>оқу орнына дейінгі даярлық мекемелер
<variant>жалпы білім беретін мектептер
<variant>арнайыландырылған мектептер
<variant>негізгі орта мектептер
<question1>Әлеуметтанудағы әлеуметтік мәселелерді практикалық іс жүзінде шешуге бағытталатын әлеуметтану саласы
<variant>қолданбалы әлеуметтану
<variant>теориялық әлеуметтану
<variant>абстрактылық әлеуметтану
<variant>діндік әлеуметтану
<variant>иллюзиялық бейне
<question1>Жалпы мәдениет өлшемдері мен құндылықтарына қарсылығы бар мәдениеттің бір бөлігі
<variant>субкультура
<variant>контрмәдениет
<variant>этникалық мәдениет
<variant>басымдылық мәдениет
<variant>кәсіби мәдениет
<question1>Белгілі зерттеуші ғалым П. Бергердің төменде келтірілген еңбегін белгіленіз.
<variant>өз өзіне қолсалушылық
<variant>әдіс және символ
<variant>әлеуметтануға шақыру
<variant>лодка на аллеях парка
<variant>начала
<question1>Әлеуметтік номинализм бағыты бойынша әлеметтанудың объектісі
<variant>адам іс-әрекетінің түрлері мен формалары
<variant>қоғам құрылымы және әлеуметтік процестер
<variant>материалдық игіліктер мен айырбасты шығару процесі
<variant>адам
<variant>жергілікті, индустриалдыққа дейінгі мәдениеттер мен қоғамдарды зерттеу
<question1>Әлеуметтік факт ұғымын айналымға еңгізген социолог.
<variant>Э. Дюркгейм
<variant>М. Вебер
<variant>О. Конт
<variant>Г. Спенсер
<variant>Т. Парсонс
<question1>М. Вебермен анықталған әлеуметтік іс-әрекеттің негізгі типтерін көрсетіңіз.
<variant>мақсатты-рационалды, құндылықты-рационалды, аффектілі, дәстүрлі
<variant>рационалды, мақсатты-рационалды, иррациональды
<variant>рационалды, құндылықты-рационалды, дәстүрлі, дәстүрлі емес
<variant>аффективті, эмоционалды, дәстүрлі, мақсатты-рационалды
<variant>аффективті, иррационалды, рационалды
<question1>Әлеуметтану ғылымында адамның өз-өзіне қол жұмсаушылық мәселесі туралы қарастырған “Самоубийство” еңбегінің авторы
<variant>Дюркгейм
<variant>Вебер
<variant>Зиммель
<variant>Конт
<variant>Маркс
<question1>Қоғамды бес экономикалық формацияга бөлген және “Капитал” еңбегінің авторы
<variant>Г.Зиммель
<variant>Э. Дюркгейм
<variant>М.Вебер
<variant>К.Маркс
<variant>О.Конт
<question1>Огюст Конттың негізгі еңбегі
<variant>"Капиталистік революция"
<variant>"Қоғамдағы еңбек бөлініс туралы"
<variant>"Позитивті философияның курсы
<variant>"Әлеуметтануға шақыру"
<variant>"Протестант этикасы және капитализм рухы"
<question1>Адамзат дамуының белгілі бір тарихи кезеңінде өз қажеттерін канағаттандыру мақсатында тұрақты және біртұтас қалыптасқан, әлеуметтік нормалар мен әдет-ғұрыптар негізінде өзара байланысқа, қарым-қатынасқа түскен, өзін-өзі басқарып, өзін-өзі жетілдіріп отыратын, әлеуметтенген адамдардың жиынтығы
<variant>ру
<variant>топ
<variant>тайпа
<variant>қоғам
<variant>адамдар
<question1>Өзінің ең басты "Қоғамдық еңбектің бөлінуі" еңбегінде әлеуметтік келісім мен ынтымақтастық теориясын зерттеуге арнаған және бұл оның әлеуметтанулық теориясының өзегін құраған ғалымды атаңыз
<variant>Карл Маркс
<variant>Герберт Спенсер
<variant>Эмиль Дюркгейм
<variant>Огюст Конт
<variant>Аристотель
<question1>Әлеуметтанудың басты міндеті қоғамның даму заңдарының себебін ашу үшін қоғамның әлеуметтік-тарихи құбылыстарының субъективтік жақтарын, адамның іс-әрекетінің, қызметінің мәнін, мағынасын, мазмұнын терең түсіну қажет деген ғалым
<variant>О. Конт
<variant>Э.Дюркгейм
<variant>Г. Спенсер
<variant>К. Маркс
<variant>М.Вебер
<question1>Қазақ халқының экономикалық және рухани дамуын тездетудің негізгі құралы ретінде барлық қазақ ауылдарында орыс-қырғыз мектептерін ашу міндетін қойған қазақ ойшылы
<variant>М.Жұмабаев
<variant>Ш.Уалиханов
<variant>А.Құнанбаев
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>А.Байтұрсынов
<question1>Өзара бір-бірімен байланыста, қарым-қатынаста болатын, тәртіптелген және тұрақтылықты құрайтын, бірінің өзгерісі екіншісінің немесе басқаларының өзгерісіне әкелетін көптеген элементтердің тұтас жиынтығы
<variant>бірлік
<variant>қатынас
<variant>үдеріс
<variant>жүйе
<variant>құрылым
<question1>Надандық – білім-ғылымның жоқтығы, дүниеден ешнәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талассыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік – бәрі осыдан шығады. Залымдық – адам баласының дұшпаны. Осы нақыл сөздерін өз еңбегінде атап айтқан ғалым
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Уалиханов
<variant>М.Жұмабаев
<variant>А.Құнанбаев
<question1>Неке мен туыстық сезімге негізделген одақ, тұрмыстық бірлік, өзара жауапкершілік пен қолдауға, басқалармен үйлесімді өмір сүруге үйрететін әлеуметтік өмір мектебі
<variant>туыстар
<variant>неке
<variant>жұбайлар
<variant>ата-ана
<variant>отбасы
<question1>Қоғамдағы жекелеген индивидтер мен адамдар тобының бір әлеуметтік жағдайдан екінші әлеуметтік жағдайға орын ауыстыру үдерісін белгіленіз
<variant>горизонтальды мобильділік
<variant>әлеуметтік қарым-қатынастар
<variant>әлеуметтік нормалар
<variant>вертикальды мобильдік
<variant>әлеуметтік мобильділік
<question1>Белгілі бір әлеуметтік топтар мен индивидтердің мүддесін білдіріп, оны қорғайтын, алдына қойған әлеуметтік мақсатқа жету үшін ерікті түрде мүшелікке кірген, оған материалдық көмек көрсететін, мүшелерінің арасында еңбек бөлінісі жүзеге асқан, төменнен жоғарыға дейін тұрақты ұйымдық құрылымы бар, өзін-өзі басқаратын азаматтардың бірлестігі
<variant>әлеуметтік сана
<variant>әлеуметтік бақылау
<variant>әлеуметтік ұйым
<variant>әлеуметтік тәртіп
<variant>әлеуметтік белсенділік
<question1>Тарихи қалыптасқан әлеуметтік жүйелерінің дамуы мен өмір сүруінің заңдылықтары және жекелеген адамдардың, әлеуметтік топтардың өміріндегі осы заңдардың әрекет ету механизмдері мен көріну формалары туралы ғылым
<variant>экономика
<variant>философия
<variant>социология
<variant>саясаттану
<variant>психология
<question1>Қоғамның немесе оның жеке буындарының әлеуметтік дамуын ғылыми тұрғыдан болжау арқылы жүзеге асатын социология ғылымының қызметі
<variant>танымдық
<variant>гносеологиялық
<variant>праксеологиялық
<variant>идеологиялық
<variant>болжамдық
<question1>Заң мен дәстүрлер, әдет-ғұрып пен мораль арқылы реттелінетін белгілі бір коғамдағы адамдардың өзара қатынастарының жүйесі мен өзара жүріс-тұрысы
<variant>өнер
<variant>қоғамдық тәртіп
<variant>шеберлік
<variant>адамгершілік
<variant>еңбекқорлық
<question1>Зорлық-зомбылық, күш көрсету, төбелес, қорқыту-үркіту тәрізді құбылыстар деликвентті мінез-құлықтың қай түріне жатады
<variant>анаша сату және тарату
<variant>агрессивті зорлаушылық
<variant>криминалды
<variant>ашкөздік
<variant>адамгершілік
<question1>Әлемдік өркениет тарихындағы қайта өрлеу кезеңінің идеялық өзегі, адам құндылығын мойындайтын көзқарастар жүйесі
<variant>идеализм
<variant>гуманизм
<variant>материализм
<variant>рационализм
<variant>эмпериализм
<question1>Әлеуметтік жүйенің болашақтағы мүмкін боларлық келбетін сипаттайтын әлеуметтанудың қызметін атаңыз
<variant>идеологиялық
<variant>праксеологиялық
<variant>болжамдық
<variant>гносеологиялық
<variant>теориялық
<question1>Қоғамның дамуында эволюция идеясын қолдаған, адамды табиғатпен байланыстырған ағылшын ғалымы
<variant>Огюст Конт
<variant>Герберт Спенсер
<variant>Макс Вебер
<variant>Карл Маркс
<variant>Габриэль Тард
<question1>Белгілі бір қоғамның тең құқылы мүшесіне айналу үшін білімдер мен құндылықтарды яғни нормаларды игеру процесі
<variant>интерәлеуметтену
<variant>әлеуметтендіру
<variant>әлеуметтік терапия
<variant>әлеуметтену
<variant>социум
<question1>Жалпыға бірдей ережелерден ауытқитын әрекеттер жиынтығы, аномияға әкелетін қылықтар
<variant>аномалия
<variant>девиация
<variant>деликвация
<variant>биоауытқу
<variant>дитерминизм
<question1>Жүйенің тұтастығын қамтамасыз ететін элементтер арасындағы белгілі бір келісімнің орын алуы
<variant>әлеуметтік байланыс
<variant>субординация
<variant>әлеуметтік өзара ықпалдасу
<variant>координация
<variant>шартты келісім
<question1>Адамның жынысына, жасына, қабілетіне байланысты туындайтын теңсіздік түрін ажыратыңыз
<variant>биологиялық
<variant>табиғи
<variant>кәсіби
<variant>жыныстық-жастық
<variant>ұлттық
<question1>О.Конт бойынша қоғам дамуын негізгі үш стадиясын атаңыз
<variant>архаилық, метафизикалық, позитивті
<variant>теологиялық, метафизикалық, позитивті
<variant>теологиялық, метафизикалық, органикалық
<variant>теологиялық, метафизикалық, архаилық
<variant>теологиялық, позитивті, ғылыми
<question1>Э.Дюркгеймнің әлеуметтанулық концепциясының мәні қай теорияда ашылады
<variant>түсінік теориясы
<variant>әлеуметтік әрекет теориясы
<variant>әлеуметтік шиеленіс теориясы
<variant>әлеуметтік факт теориясы
<variant>органикалық теория
<question1>Өз-өзіне қол жұмсау мәселесін зерттей келе, Дюркгеймнің ойынша суицид көрсеткіштері көп кездеседі
<variant>католиктерден гөрі, протестанттар тұратын аудандарда көп кездеседі
<variant>оңтүстік аудандарға қарағанда, солтүстік аудандарда аз болады
<variant>европа елдеріне қарағанда азия елдерінде көп кездеседі
<variant>қалаға қарағанда ауылды жерлерде көп кездеседі
<variant>ерлерге қарағанда әйелдерде
<question1>Өзінің тұжырымдамасында Р. Мертон қызметтерді екі типке бөлді: латентті және әлеуметтік
<variant>универсалдық
<variant>айқын
<variant>нормативтік
<variant>әлеуметтік
<variant>прогрессивті
<question1>Герберт Спенсер әлеуметтанушылардың ішінен бірінші болып осы ғылымға жаңа ұғым, терминдерді қосты. Г. Спенсер бойынша әлеуметтік институттар-дегеніміз
<variant>әлеуметтік әрекеттің тұрақты құрлымы
<variant>түрлердің қандайы болсада
<variant>болмыстың ерекше тәсілі ретінде сенімді, барлық тәртіпті көрсететін топтың ұстанымы
<variant>әлеуметтік ұстаным
<variant>діни наным мен көзқарастар жүйесі
<question1>Танымдық қызмет бағытталған проблемалық ахуалдың тікелей тасымалдаушысы ретінде әрекет ететін әлеуметтік шындық құбылысы, зерттеу процесі бағытталады
<variant>зерттеудің объектісіне
<variant>зерттеудің міндетіне
<variant>зерттеудің пәні
<variant>зерттеудің проблемасына
<variant>зерттеудің мақсатына
<question1>Зерттеуге қажетті теориялық немесе тәжірибелік жағынан объектінің қасиеттері, жақтары, ерекшеліктері жатқызылады
<variant>зерттеудің пәніне
<variant>зерттеудің объектісіне
<variant>зерттеудің міндетіне
<variant>зерттеудің проблемасына
<variant>зерттеудің мақсатына
<question1>Әлеуметтану қоғамның әлеуметтік-тарихи құбылыстарының субъективтік жақтарын, яғни адамның іс-әрекетінде, қызметінде оның мұң-мұқтажын, талап-тілегін, қажеттілігін, мақсатын, т.б. әр уақытта ескеріп отыру керек деп айтқан
<variant>К. Маркс
<variant>М. Вебер
<variant>Г. Спенсер
<variant>И. И. Гофман
<variant>Ю. Хабермас
<question1>Макс Вебердің әлеуметтану ғылымына еңгізген түсінігі
<variant>аномия
<variant>идеалды тип
<variant>әлеуметтік мобильділік
<variant>габитус
<variant>әлеуметтік динамика
<question1>Қоғамды стратификацияға бөлу барысында, қоғам адамдарын страталарға жіктеудің тарихи 3 типін көрсетініз
<variant>каста адам, қоғам
<variant>каста сословие,тап
<variant>қоғам сословие, каста
<variant>жүйе тап, страта
<variant>топ индивид, сословие
<question1>Адамдар арасындағы қарым-қатыныстар белгілі бір тәртіппен стандарттарға келтіріліп, олардың мінез-құлықтарымен іс-әрекеттері реттеліп отырады. Соның нәтижесінде тұтас қоғам өмірі дұрыс ұйымдастырылып, оның тұрақтылығы қамтамасыз етіледі. Бұл қайсы ұғымға сәйкес
<variant>әлеуметтік топ
<variant>әлеуметтік қоғамдастық
<variant>әлеуметтік институт
<variant>әлеуметтік қатынас
<variant>әлеуметтік іс-әрекет
<question1>Ережеден ауытқу, қоғамның басым бөлігімен жарамсыз және кешірімсіз болып табылатын іс-әрекет қалай аталады
<variant>аномия
<variant>девиация
<variant>делинквентілік
<variant>сигматизм
<variant>контфликт
<question1>Қоғам анықтамасы
<variant>өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында адамдардың тарихи формаларымен біріккен, өзара-байланыстары мен өзара әрекеттерінен туындайтын адамдар жиынтығын айтады
<variant>бір аймақты мекендеген, бір тілде сөйлейтін адамдардың үлкен тобы
<variant>бір елде өмір сүретін адамдардың жиынтығы
<variant>жалпы ортақ мүддемен біріккен адамдар жиынтығы
<variant>екі немесе көп адамдардың бірігуі қоғамды кұрайды
<question1>Кез – келген стратификация жүйелерінің негізінде не жатыр
<variant>теңдік
<variant>гендерлік стереотип
<variant>теңсіздік
<variant>этноцентризм
<variant>эгалитаризм
<question1>Эмиль Дюркгейм бойнша, бақылауға жетімді объективті құбылыстар туралы ілім
<variant>түсінік теориясы
<variant>әлеуметтік әрекет теориясы
<variant>әлеуметтік шиеленістеориясы
<variant>әлеуметтік факт теориясы
<variant>органикалық теория
<question1>Адамның бір әлеуметтік топтан екіншісіне иерархиялық тәртіппен өтуі қалай аталады
<variant>көлденең жылжу
<variant>тігінен жылжу
<variant>алға жылжу
<variant>страттық жылжу
<variant>топтық жылжу
<question1>Социологиялық ақпаратты алудың кең тараған сандық әдісін анықтаңыз
<variant>сұрау
<variant>эксперимент
<variant>бақылау
<variant>фокус-топ
<variant>контент-анализ
<question1>Зерттеу пәні және объектісі туралы білімі бар адам
<variant>эксперт
<variant>корреспондент
<variant>интервьюер
<variant>теоретик
<variant>респондент
<question1>Жаңа ұрпақтардың қоғам өміріне тез және сәтті кіруі үшін қажеттілікте негізделген қоғамдық маман
<variant>мұғалім
<variant>адам
<variant>бастық
<variant>тұлға
<variant>дәрігер
<question1>Нақты әлеуметтанулық зерттеулердің қатысушысы ретінде табылатын алғашқы эмпирикалық акпараттың қайнар көзі
<variant>эксперт
<variant>респондент
<variant>корреспондент
<variant>интервьюер
<variant>теоретик
<question1>Әлеуметтанудың ең негізгі категориялары
<variant>адам, сараптау
<variant>сұрыптау, бақылау
<variant>қоғам, тұлға
<variant>қоғам, бақылау
<variant>тұлға, сұрау
<question1>Әлеуметтанудың арнаулы әдістері
<variant>қосу, азайту, бөлу
<variant>бақылау, сұрау, құжаттарды талдау
<variant>экономикалық, бақылау, сұрау
<variant>рухани, әлеуметтік, құжаттарды талдау
<variant>бақылау, сұрыптау, әлеуметтану
<question1>Анкета – өзіндік ерекшелігі бойынша респондентпен әңгімелесу сценариі, бұл осы әңгіменің тікелей немесе сырттай болуына байланыссыз болады. Анкета арқылы әлеуметтік зерттеуді жүргізетін адам
<variant>монитор
<variant>модератор
<variant>анкетер
<variant>актер
<variant>оператор
<question1>Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің мақсаты
<variant>медициналық қызмет көрсетудің тиімді және қол жетімді жүйесін құру
<variant>ҚР демографиясын жоғарылату
<variant>санитарлық- эпидемиологиялық нормалау және стандарттаудың қазіргі заманғы техноголиясын әзірлеу және енгізу сферасында халықаралық ынтымақтастықты дамыту
<variant>халықаралық талаптарға сәйкес лабораториялық зерттеудің стандарттарын әзірлеу
<variant>медициналық сараптама саласында лабороторияларды халықаралық аккредиттеу бойынша шаралар өткізу
<question1>Қоғам – дегеніміз...
<variant>саяси ұйым
<variant>шекарасы мен тәуелсіздігі бар территория
<variant>әлеуметтік құрылымның негізі болатын әлеуметтік ұйым
<variant>тұлғалардың қызығұшылықтарына қарай бірігуі
<variant>билік тәртібі мен басқару органдары анықталған жүйе
<question1>Қоғамдық-экономикалық формация ілімінің авторы
<variant>О.Конт
<variant>Э. Дюркгейм
<variant>М.Вебер
<variant>Г.Зиммель
<variant>К.Маркс
<question1>Адамзат баласының жер бетіндегі басқа биологиялық организмдерден өзгеше қасиеттерін сипаттайтын жалпылама ұғым
<variant>индивид
<variant>адам
<variant>тұлға
<variant>отбасы
<variant>бала
<question1>Әлеуметтану даму процесіндегі негізгі кезеңдерінің саны
<variant>6
<variant>5
<variant>2
<variant>4
<variant>3
<question1>Таптың және оның өкілдерінің халықаралық салада алға қойылған мақсаттарға жетуге бағытталған саналы әрекеті
<variant>ішкі саясат
<variant>сыртқы саясат
<variant>әлеуметтік саясат
<variant>халықтық саясат
<variant>партиялық саясат
<question1>Адамдарның арғы ата-тегі бір, дәстүрі, салты бір, іс- қимылдары ұқсас, діні бір, тілі бір адамдардың жиынтығын атаймыз
<variant>тап
<variant>халық
<variant>ұжым
<variant>ұлт
<variant>ел
<question1>Аурудың алғашқы алдын алу бағыты
<variant>аурудың пайда болуын алдын алу мақсатында өмір сүрудің қолайлы жағдайын жасау
<variant>аурудың алғашқы ошақтарын анықтау
<variant>халықтың санитарлық- эпидемиологиялық жағдайын қастамасыз ету
<variant>жеке және қоғамның денсаулығын сақтау және жақсартауға мемлекеттің, жұмыс берушілердің және азаматтардың ынтымақты жауапкершілігі
<variant>медициналық көмектің қол жетімділігі
<question1>Белгілі бір әлеуметтік статуспен объктивті түрде берілген тұлға жүріс-тұрысының моделі
<variant>рөлдік жүйе
<variant>әлеуметтік рөл
<variant>рөлдік мінез
<variant>айнадағы мен
<variant>әлеуметтік статус
<question1>Адам әрекетінің және әлеуметтік топтардың, институтардың қоғамдық санадағы мәнділігі
<variant>әлеуметтік мобильдік
<variant>әлеуметтік мәртебе
<variant>әлеуметтік стратификация
<variant>әлеуметтік статус
<variant>әлеуметтік роль
<question1>Медициналық тексерулер
<variant>ашық және жабық
<variant>міндетті және алдын алу
<variant>кезеңді
<variant>бақылау және жалпылама
<variant>алғашқы және екінші
<question1>Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің ар- намыс Кодексі көрсетілген нормативтік құжатты атаңыз
<variant>ҚР Контституциясы
<variant>«ҚР халқының денсаулығы туралы» заңы
<variant>«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексі
<variant>денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
<variant>ҚР медициналық қызмет ұйымдарының типтік ережесі
<question1>Әлеуметтанудағы алғашқы бағыт
<variant>материализм
<variant>позитивизм
<variant>идеализм
<variant>интернационализм
<variant>марксизм
<question1>Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім алуға жататын мекемелер
<variant>интернатура, резидентура, магистратура
<variant>резидентура, магистратура, докторантура
<variant>интернатура, магистратура, докторантура
<variant>магистратура, докторантура
<variant>интернатура, резидентура, магистратура, докторантура
<question1>Қалаға шоғырлану ұғымы ғылыми тілде
<variant>модернизация
<variant>урбанизация
<variant>орталықтанған
<variant>миграция
<variant>дифференциация
<question1>Позитивті философия негізін қалаушы
<variant>М.Вебер
<variant>О.Конт
<variant>Г.Спенсер
<variant>Аристотель
<variant>Э.Дюркгейм
<question1>Платонның негізгі еңбегі
<variant>Қоғам
<variant>Парламент
<variant>Әлеуметтік стратификация
<variant>Мемлекет
<variant>Тұлға
<question1>Жабық стратификациялық жүйеге жататын мемлекет
<variant>Ұлыбритания
<variant>Қырғызстан
<variant>Үндістан
<variant>Өзбекстан
<variant>Қазақстан
<question1>Француз ғалымы Эмиль Дюркгеймнің әлеуметтануға енгізген теориясы
<variant>позитивизм
<variant>аномия
<variant>стратификация
<variant>деградация
<variant>контституционализм
<question1>Әлеуметтану ғылымның функцияларына жатпайды
<variant>танымдық
<variant>сұрыптау
<variant>болжамдық
<variant>идеологиялық
<variant>әлеуметтік бақылау
<question1>Табиғатынан берілген әлеуметтік статус
<variant>инженер
<variant>дәрігер
<variant>жыныс
<variant>банкир
<variant>мұғалім
<question1>Девиантты мінез-құлықтың теорияларына жатпайды
<variant>контфликт
<variant>позитивизм
<variant>аномия
<variant>стигматизация
<variant>мәдени тасымалдау
<question1>Дәрігер анты қай нормативтік құжатта көрсетілген
<variant>«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексі
<variant>"ҚР халық денсаулығы туралы" заңы
<variant>ҚР Контституциясы
<variant>денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
<variant>ҚР медициналық қызмет ұйымдарының типтік ережесі
<question1>Социологияға “страта” ұғымын енгізген ғылым
<variant>биология
<variant>геология
<variant>географияд
<variant>физика
<variant>математика
<question1>ҚР эвтаназияның жүзеге асырылуына
<variant> науқасты қиналудан құтқару мақсатында оның келісімімен рұқсат етіледі
<variant>тыйым салынады
<variant>жазылмайтын ауруға кеңес беретін дәрігерлер Контсилиумнің келісімімен рұқсат етіледі
<variant>науқастың заңды өкілінің келісімімен рұқсат етіледі
<variant>науқастың жақын туысқандарының келісімімен рұқсат етіледі
<question1>Ережеден ауытқу, қоғамның басым бөлігімен жарамсыз және кешірімсіз болып табылатын іс- әрекеті қалай аталады
<variant>аномия
<variant>девиация
<variant>делинквентілік
<variant>стигматизм
<variant>контфликт
<question1>Халықтың саны, құрамы, орналасуы, өзгеруі туралы ғылым
<variant>археология
<variant>әлеуметтік антропология
<variant>политология
<variant>демография
<variant>әлеуметтік психология
<question1>Ел ішіндегі халықтың көшіп-қонуы процесі
<variant>интеграция
<variant>эмиграция
<variant>иммиграция
<variant>миграция
<variant>диверсификация
<question1>Антикалық дәуірдің алғашқы әлеуметтанушылары деген атқа ие болған әлеуметтік философтарды атаңыз
<variant>Т.Парсонс
<variant>О.Конт
<variant>Г.Спенсер
<variant>Платон, Аристотель
<variant>Г. Тард
<question1>Алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, коммунистік формацияларды жіктеп көрсеткен ойшыл
<variant>В.И.Ленин
<variant>О. Конт
<variant>Д. Белл
<variant>М. Вебер
<variant>К. Маркс
<question1>Қоғамдағы түрлі топтардың немесе индивиттің арасындағы ашық шиеленіс, яғни әлеуметтік мүдделердің қақтығысы қалай аталады
<variant>әлеуметтік процесс
<variant>әлеуметтік дау-жанжал
<variant>әлеуметтік жиынтық
<variant>әлеуметтік құбылыс
<variant>әлеуметтік рөл
<question1>Абай қалдырған «Қара сөздердің» саны қанша
<variant>50
<variant>35
<variant>38
<variant>45
<variant>48
<question1>Емшілік ілімінің каноны шығармасының авторы кім
<variant>Ибн Сина
<variant>Рудаки
<variant>Низами
<variant>Ибн Бадж
<variant>Газали
<question1>Ислам діні мыналардың қайсысына тиым салады
<variant>философияға
<variant>ұтқа табынушылыққа
<variant>ғылымға
<variant>кибернетикаға
<variant>өнерге
<question1>Легитимділік ұғымының анықтамасын беріңіз
<variant>еркінділік
<variant>ақтау
<variant>мойындамау
<variant>қабылдаушылық
<variant>қабылдамаушылық
<question1>Адамның ойы мен іс-әрекетінен көрініс табатын, оның қоршаған әлемге деген қатынасы қалай аталады
<variant>өмір сүру тәсілі
<variant>құқық нормасы
<variant>тәрбие
<variant>діни норма
<variant>іс-әрекет
<question1>Азаматтардың және қоғамдық салалардың барлық аумағының мемлекет тарапынан бақылауға алынуы қалай аталады
<variant>харизматика
<variant>тоталитаризм
<variant>капитализм
<variant>бюракратия
<variant>егемендік
<question1>«Қоғамдық келісім шарт» теориясын жасаған
<variant>О. Конт
<variant>К. Маркс
<variant>А. Смит
<variant>Т. Гоббс
<variant>Т. Парсонс
<question1>Ш Уәлиханов қазақ қоғамының құрылысын қалайша белгіледі
<variant>құлдық қоғам
<variant>рулық феодалдық қоғам
<variant>капиталистік қоғам
<variant>коммунистік қоғам
<variant>постиндустриалдық қоғам
<question1>Қоғамның негізгі даму жолдары қандай
<variant>революциялық
<variant>революциялық және эволюциялық үйлесімділігі
<variant>эволюциялық
<variant>реформалық
<variant>секіріп өту жолы
<question1>Құдайға сенудың монотеизм формасының анықтамасы
<variant>көп құдайға табыну
<variant>бір құдайға табыну
<variant>екі құдайға табыну
<variant>құдай болмысын жоққа шығару
<variant>құдай мен адам болмысын тепе- тең қарастыру
<question1>Әлеуметтік өзара әрекет пен қатынастың алғашқы агентіне жатады
<variant>ру
<variant>қоғам
<variant>мемлекет
<variant>тұлға
<variant>адамдар тобы
<question1>Некенін түрлерінің бірі. Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуын қалай атаймыз
<variant>полигиния
<variant>полиандрия
<variant>полигамия
<variant>моногамия
<variant>нуклеарлы
<question1>Егемендікке, заңдастырылған зорлықты пайдалануға монополияға ие және қоғамды басқаруды арнайы механизмдер (аппарат) арқылы жүзеге асыратын қоғамдағы саяси билікті ұйымдастырудың еркеше түрі
<variant>коғам
<variant>отбасы
<variant>мемлекет
<variant>ұлттар
<variant>тайпалар
<question1>Биліктің негізгі бұтақтары
<variant>заң шығарушы, атқарушы, соттық
<variant>заң шығарушы және атқарушы
<variant>атқарушы және соттық
<variant>заң шығарушы және соттық
<variant>заң шығарушы, соттык, өндірістік
<question1>Макроәлеуметтанудың зерттеу обьектісі
<variant>халықаралық қатынастар мен әлеуметтік жүйелер деңгейіндегі әлеуметтік құбылыстар мен әлеуметтік процестер
<variant>әлеуметтік алмасу теориясы
<variant>әлеуметтік интеракция теориясы
<variant>шағын топтардағы әлеуметтік құбылыстар мен процестер
<variant>тұлға аралық қатынастар
<question1>Бақылау, сұхбат, анкеттеу қай әдіске жатады
<variant>эксперимент әдісіне
<variant>әлеуметтік өлшеу әдісіне
<variant>әлеуметтік өлшеу тәсілдеріне
<variant>сұрыптау әдісіне
<variant>эмпирикалық әдіске
<question1>Қазақстан үшін бірінші орындағы ұзақ мерзімділік приоритет
<variant>кәсіби мемлекет
<variant>ішкі саяси тұрақтылық
<variant>энергетикалық ресурстар
<variant>инфрақұрылымдар
<variant>ұлттық қауіпсіздік
<question1>Болашақ қоғамның үлгісін көрсет
<variant>азаматтық
<variant>ағылшынсаксондық
<variant>әртүрлі үлгілердің конвергенциясы
<variant>ресейлік
<variant>жаңа түріктік
<question1>Қазақстан экономикасына шетел инвестицияларын тартудағы аса күшті ынталандыруды көрсетіңіз
<variant>тиімді міндеттері бар ашық және либералды инвестициялық саясат
<variant>саяси тұрақтылық
<variant>географиялық орналасудын ұтымдығы
<variant>үлкен табиғи ресурстар
<variant>алдыңғы қатардағы технологиялық базасы
<question1>Қазіргі кездегі құқықтық жағдайларға тән нәрселер
<variant>құқық мәселелеріне ықыластың болмауы
<variant>халықтын, құқықтық ақпарат алу деңгейінін, жоғарылығы
<variant>құқықты жоққа шығару (нигилизм)
<variant>халықтын, құқықтық ақпарат алу деңгейінің төмендігі
<variant>құқық мәселелеріне ықыластың жоғары болуы
<question1>Құқықтық тәрбиенің тиімділігі қай дәрежелерге байланысты
<variant>заңдарды бұзушылардың қатаң жазалануы
<variant>құқықтық білімдердің қалыптастырылуы
<variant>құқықтық сананың қалыптастырылуы
<variant>заңдардың орындалуын қоғамның бақылауы
<variant>зандарды орындау қажеттілігі
<question1>Огюст Конт социологияны қандай ғылым деп санады
<variant>абстрақтылы
<variant>позитивті
<variant>нақтылы
<variant>социогуманитарлы
<variant>әлеуметтік
<question1>Қазіргі жағдайда өмір сапасын анықтайтын ұғымды көрсет
<variant>патриотизм
<variant>кәсіби дайындықтың деңгейі
<variant>өз өмірін тұрақты шығармашылыққа бағыттау
<variant>отбасылық қатынастар
<variant>адамның белсенді саяси ұстанымы
<question1>«Деликвенттілік» ұғымының анықтамасын бер
<variant>рольдік тәртіп
<variant>өлшемдерден шықпайтын тәртіп
<variant>әлеуметті мақұлданған әрекет
<variant>қылмыстық тәртіп
<variant>статустық тәртіп
<question1>Ішкі шиеленістер немен анықталады
<variant>адамдардың адамгершілік ұстанымдарының түрлі болуымен
<variant>құнды бағдарлардың бірбірінен алшақтауымен
<variant>әртүрлі моральдық жүйелердің қақтығысулары арқылы
<variant>адамдардын, жеке мәдени денгейлерінін, бірбірініне сай келмеуімен
<variant>жеке бастын моралдық санасының қайшылықтарымен
<question1>Шектен асып тұлғаны аздыртатын, әлеуметтік институттардың және қоғамның мүддесіне қауіп-қатер төндіртетін ауытқыған мінез- құлықты көрсет
<variant>нашақорлық
<variant>қылмыскерлік
<variant>қанғыбастық
<variant>маскүнемдік
<variant>токсикомандық
<question1>Әлеуметтік реттеудің негізгі түрін (саясатты) баса бөлудің басты себебі болып табылатын жәйды көрсет
<variant>қоғамнын жіктелуінің артуы
<variant>төтенше жағдайдағы басшылардың табысты әрекеттері туралы естелік
<variant>адамдардын іс-рекет басқару тізгіні белсенді азшылықтың қолына шоғырлануы
<variant>бүкіл күшжігерді координациялау
<variant>жаңа территорияларды игеру
<question1>Биліктің негізгі саяси институты болып табылатын объект
<variant>қоғам
<variant>мемлекет
<variant>қауымдастық
<variant>тап
<variant>ұлт
<question1>Демократия билікті іске асырудың тәсілі ретінде нені ойластырады
<variant>жаңа саяси институттардын пайда болуын
<variant>негізгі саяси институттардың құқықтық теңдігін
<variant>саяси институттардың біреуінің ролінің дәріптелуін
<variant>көппартиялы жүйені
<variant>тепетендікті сақтап, оны партия, президент, көсем пайдасына шешілуіне жол бермеуді
<question1>Отбасы әлеуметтік институт ретінде қай кезде пайда болды
<variant>мемлекеттің шығу кезеңінде
<variant>алғашқы қауымдық кұрылыс кезеңінде
<variant>ұлттардың қалыптасу кезеңінде
<variant>ұлыстың құрылу кезеңінде
<variant>феодалдық құрылыс кезеңінде
<question1>Отбасының негізгі функциясы
<variant>тәрбиелік
<variant>өндірістік
<variant>дуниеге нәресте әкелу
<variant>шаруашылық
<variant>моральды жауапкершілік
<question1>Баланың тұлғалық рухани адамгершіліктік негіздерін анықтау көбіне көп неге байланысты
<variant>қорқынышқа байланысты
<variant>үлкендерге тәуелділігіне байланысты
<variant>үлкендердің беделдік күшіне байланысты
<variant>өмір салтына, үлкендер мінез-құлқына
<variant>физиологиялық бейімделуіне байланысты
<question1>Ажырасу себептерінің ішінде бірінші орында тұрған себеп
<variant>мінездің сәйкес келуі
<variant>материалдық қиыншылықтар
<variant>маскүнемдік
<variant>өмірлік мақсаттардың әртүрлі болуы
<variant>отбасында баланың болуы
<question1>Қоғамның негізгі институты
<variant>билік институты
<variant>адвокатура институты
<variant>жекеменшік институты
<variant>отбасы институты
<variant>дін институты
<question1>Қазіргі қоғамның белгісі не болып табылады
<variant>пуналуалды отбасы
<variant>шағын отбасы (нуклеарлық)
<variant>жұпты отбасы
<variant>жартыкешті отбасы
<variant>патриархальды отбасы
<question1>Әлеуметтік институттың басты артықшылығы
<variant>эксперимент мүмкіндігі
<variant>неғайбылдық, күтпеген шешім жасау
<variant>алдын ала болжам жасау, сенімділік, тұрақтылық
<variant>кездейсоқтық, тосыннан шешім жасау
<variant>ретсіздік, тұрақсыздық
<question1>Алғашқы топтағы индивидтің статусын атаңыз
<variant>әлеуметтік статус
<variant>аскриптивтік статус
<variant>аралас статусы
<variant>жеке статус
<variant>экономикалық статус
<question1>Институт ең алдымен неге негізделеді
<variant>тәжірибе алмасуға
<variant>мүдделердің сәйкестігіне
<variant>қажеттіліктер деңгейінің бірдейлігіне
<variant>міндеттемелерді әлеуметтік реттеушілікке
<variant>ара қатынастарды әлеуметтік реттеушілікке
<question1>Әлеуметтік байланыстардың қандай екі басым типі бар
<variant>әлеуметтік өзара әрекеттер мен әлеуметтік рольдер
<variant>әлеуметтік түйісулер (контакт)
<variant>әлеуметтік түйісулер және әлеуметтік өзара әрекеттер
<variant>әлеуметтік рольдер және әлеуметтік шиеленістер
<variant>әлеуметтік шиеленістер және әлеуметтік топтар
<question1>Социологиялық білімнің негізгі постулаттарын көрсеткен Огюст Контың еңбегі
<variant>позитивті философияның курсы
<variant>социологияның негіздері.
<variant>социология.
<variant>әлеуметтік физика.
<variant>қазіргі қоғамның жүйелері
<question1>Әлеуметтік мобильдік — дегеніміз
<variant>биліктің өзгеруі
<variant>мамандықтың, кәсіптің өзгеруі
<variant>жеке адамнын немесе топтың әлеуметтік мәртебесін (статусын) өзгертуі
<variant>қоғамның ашықтық деңгейінін өзгеруі
<variant>діни және наным сенімдік бағыттардың өзгеруі
<question1>Қоғамның ең ірі әлеуметтік ұйымы
<variant>адамзат қауымдастығы
<variant>мемлекет
<variant>формалды емес топ
<variant>бюрократия
<variant>тап
<question1>Дін элементтеріне жататындарды көрсет
<variant>шындықтың көріну формасы
<variant>діни салт, діни сана
<variant>діни жүйе, дін формасы
<variant>дүниені тану тәсілі
<variant>діни сананың мазмұны
<question1>«Әлеуметтік» - бұл...
<variant>Адамдардың өзара қарым-қатынастарының ерекше сапасы немесе бір адамның басқа біреумен қарым-қатынасының ерекше сапасы
<variant>жоғары ұйымдасқан материяның ойлау сияқты қасиеті, мидың атқаратын қызметі болып табылады
<variant>адамның өзінің әлеуметтік рөлдерін дұрыс орындау үшін қабылдаған аса қажетті белгілерінің жиынтығы
<variant>басқа адамдардың ықпалынан тәуелсіз адамның өзінде болатын және дамитын жағдайлар
<variant>басқа адамдардың ықпалынан тәуелсіз адамның өзінде болатын жағдай
<question2>Дюркгеймнің пікірі бойынша, қарапайым қоғамға тән болатын ынтымақтастық
<variant>адам ынтымақтастығы
<variant>ұлтаралық ынтымақтастық
<variant>мемлекетаралық ынтымақтастық
<variant>органикалық ынтымақтастық
<variant>механикалық ынтымақтастық
<question2>Конт бойынша діни идеялар үстемдік етететін қоғам дамуының кезеңі
<variant>позитивті кезең
<variant>метафизикалық кезең
<variant>теологиялық кезең
<variant>мифологиялық кезең
<variant>индустриалдық кезең
<question2>Конт бойынша қоғам дамуының қозғаушы күштерін түсіндіретін ілім
<variant>әлеуметтік статика
<variant>әлеуметтік реализм
<variant>әлеуметтік номинализм
<variant>әлеуметтік динамика
<variant>позитивизм
<question2>Спенсер бойынша қоғам дамуының қозғаушы күші
<variant>еңбек бөлініс
<variant>тіршілік үшін күрес
<variant>таптардың күресі
<variant>қоғамдық сананың дамуы
<variant>технологияның дамуы
<question2>Эволюционизм идеяларын қоғамға қатысты дамытатын ойшыл
<variant>М.Вебер
<variant>О.Конт
<variant>Э.Дюркгейм
<variant>К.Маркс
<variant>Г.Спенсер
<question2>Әлеуметтік ортаны мағыналық түрде ұйымдастырылған мәдениеттің өмірі деп санайтын теориялық бағыт
<variant>марксизм
<variant>құрылымдық функционализм
<variant>феноменология
<variant>индустриалдық қоғамның теориясы
<variant>символикалық интеракционизм
<question2>Спенсердің айтуынша қан-тамырлар жүйесінің қызметін қоғамда атқаратын ұйымдар
<variant>заводтар
<variant>армия
<variant>темір жолдар
<variant>басқару үйымдары
<variant>банкілер
<question2>Қоғамның өмір сүруі және дамуы үшін қажетті материалдық игіліктерді жасау процесі
<variant>ұдайы өндіріс
<variant>өндіргіш күштер
<variant>өндіріс
<variant>қоғамдық-экономикалық формация
<variant>өндірістік қатынастар
<question2>Еңбек құралдары, материалдық игіліктерді жасайтын адамдар
<variant>өндіріс
<variant>ұдайы өндіріс
<variant>өндіргіш күштер
<variant>қоғамдық-экономикалық формация
<variant>өндірістік қатынастар
<question2>Қоғамды индивидтен жоғары болмыс деп қарастыратын әлеуметтану ғылымының бағыты
<variant>әлеуметтік антропология
<variant>әлеуметтік номинализм
<variant>әлеуметтік детерминизм
<variant>әлеуметтік реализм
<variant>әлеуметтік конструктивизм
<question2>Адамдардың іс-әрекетін коллективтік санамен байластыратын ойшыл
<variant>Л.Уорд
<variant>Э.Дюркгейм
<variant>М.Вебер
<variant>Г.Тард
<variant>Г.Спенсер
<question2>Еліктеу туралы әлеуметтік заңды ашқан ойшыл
<variant>Л.Уорд
<variant>Э.Дюркгейм
<variant>Г.Тард
<variant>М.Вебер
<variant>Г.Спенсер
<question2>Құрылымдық структурализмге қөбінесе әсер еткен ойшыл
<variant>К.Маркс
<variant>П.Сорокин
<variant>М.Вебер
<variant>Г.Спенсер
<variant>Г.Тард
<question2>Дюркгейм бойынша қоғам дамуының қозғаушы күші
<variant>діннің дамуы
<variant>еңбек бөлінісі
<variant>тап күресінде көрінетін өндіргіш күштердің және өндірістік ќатынастардың конфликті
<variant>қоғамдық сананың дамуы
<variant>технологияның дамуы
<question2>Вебер бойнша капитализмнің атауы
<variant>постиндустриалдық қоғам
<variant>индустриалдық қоғам
<variant>буржуалиялық қоғам
<variant>аграрлық қоғам
<variant>әдет-ғұрыптық қоғам
<question2>Спенсер бойынша реттегіш институтқа жататын құбылыс
<variant>отбасы
<variant>экономика
<variant>дін
<variant>еңбек бөлініс
<variant>құқық
<question2>Протестанттық этиканы капитализмның даму процесімен байланастаратын ойшыл
<variant>Г.Спенсер
<variant>Г.Тард
<variant>М.Вебер
<variant>К.Маркс
<variant>Э.Дюркгейм
<question2>Дюркгеймнің пікірі бойынша белгілі бір мақсаттарды шешу үшін бірлескен адамдардың жиынтығы
<variant>аномия
<variant>еңбектің бөлінісі
<variant>механикалық ынтымақтастық
<variant>органикалық ынтымақтастық
<variant>әлеуметтік ынтымақтастық
<question2>Дюркгеймнің пікірі бойынша адамның тәуелсіздігіне сүйенген ынтымақтастық
<variant>адам ынтымақтастығы
<variant>ұлтаралық ынтымақтастық
<variant>мемлекетаралық ынтымақтастық
<variant>механикалық ынтымақтастық
<variant>органикалық ынтымақтастық
<question2>Конт бойынша, әлеуметтану ғылымы үстемдік ететін қоғам дамуының кезеңі
<variant>мифологиялық кезең
<variant>метафизикалық кезең
<variant>индустриалдық кезең
<variant>позитивті кезең
<variant>теологиялық кезең
<question2>Конт бойынша қоғамның жүзеге асыру заңдылықтарың зерттейтін ілім
<variant>позитивизм
<variant>әлеуметтік реализм
<variant>әлеуметтік номинализм
<variant>әлеуметтік динамика
<variant>әлеуметтік статика
<question2>Конт бойынша, әлеуметтану ғылымына ең жақын ғылым
<variant>саясаттану
<variant>философия
<variant>биология
<variant>мәдениеттану
<variant>физика
<question2>Маркс бойынша тарихи процестің қозғаушы күші
<variant>діннің дамуы
<variant>тап күресінде көрінетін өндіргіш күштердің және өндірістік қатынастардың конфликтісі
<variant>еңбек бөлініс
<variant>қоғамдық сананың дамуы
<variant>технологияның дамуы
<question2>Индустриалдық қоғамның теориясы бойынша тарихи процестің қозғаушы күші
<variant>қоғамдық сана
<variant>діннің дамуы
<variant>технологияның дамуы
<variant>ғылымның дамуы
<variant>мәдениеттің дамуы
<question2>Қоғамды әлеуметтік топтың конфликтісі деп белгілейтін ойшыл
<variant>О.Конт
<variant>М.Вебер
<variant>Э.Дюркгейм
<variant>Г.Спенсер
<variant>К.Маркс
<question2>Идеалды тип туралы теорияны қарастырған ойшыл
<variant>Г.Спенсер
<variant>К.Маркс
<variant>Г.Тард
<variant>М.Вебер
<variant>Э.Дюркгейм
<question2>«Габитус» концепциясын дамытқан ойшыл
<variant>Г.Тард
<variant>Г.Спенсер
<variant>М.Вебер
<variant>П.Бурдье
<variant>Э.Гидденс
<question2>Маркс бойынша қоғам даму процесіндегі белгілі бір тарихи кезең
<variant>қоғамдық-экономикалық формация
<variant>ұдайы өндіріс
<variant>өндіргіш күштер
<variant>базис
<variant>өндіріс
<question2>Дәстүрлі қоғамнан қазіргі замаңғы қоғамға айналу процесі
<variant>реидеологизация
<variant>индустриализация
<variant>модернизация
<variant>менеджеризм
<variant>конвергенция
<question2>Қоғамды индивидтің қосындысы деп қарастыратың әлеуметтану ғылымның бағыты
<variant>әлеуметтік детерминизм
<variant>әлеуметтік антропология
<variant>әлеуметтік реализм
<variant>әлеуметтік номинализм
<variant>әлеуметтік дұрыс жауабы жоқ
<question2>Қоғамның нормаларына бағынатын тәртіп
<variant>девиация
<variant>әлеуметтену
<variant>қоғамдық бақылау
<variant>конформизм
<variant>аномия
<question2>Өндірістік қатынастардың және өндіргіш күштердің бірлігі
<variant>ұдайы өндіріс
<variant>қоғамдық экономиқалық формация
<variant>өндіріс әдісі
<variant>өндіріс
<variant>өндіргіш күштер
<question2>Норма арқылы жүргізілетің әлеуметтік жүйенің өзін өзі реттейтін құралы
<variant>санкциялар
<variant>стратификация
<variant>өзін өзі бақылау
<variant>әлеуметтік бақылау
<variant>басқару
<question2>Әлеуметтіқ жүйенің қайтадан басталу процесі
<variant>өндіріс әдісі
<variant>ұдайы өндіріс
<variant>қоғамдық -экономиқалық формация
<variant>өндіріс
<variant>өндірістік қатынастар
<question2>Адамның табиғатқа белсенді қатынасы
<variant>бейімделу
<variant>саналы қатынас
<variant>қызмет
<variant>психикалық қатынас
<variant>еркіндік қатынас
<question2>Қоғамды индивидтен жоғары болмыс деп қарастыратың әлеуметтану ғылымның бағыты
<variant>әлеуметтік номинализм
<variant>әлеуметтік реализм
<variant>әлеуметтік антропология
<variant>әлеуметтік детерминизм
<variant>әлеуметтік интеграция
<question2>Жануарлардың табиғатқа қатынасы
<variant>саналы қатынас
<variant>бейімделу
<variant>қызмет
<variant>психикалық қатынас
<variant>еркіндік қатынас
<question2>Өркениеттердiң соқтығысы туралы жазған ойшыл
<variant>Т. Парсонс
<variant>Ф. Фукуяма
<variant>Г. Алмонд
<variant>С. Хантингтон
<variant>Д. Истон
<question2>„Тарихтың аяғы“ туралы теорияны дамытқан ойшыл
<variant>Г. Алмонд
<variant>С. Хантингтон
<variant> Ф. Фукуяма
<variant>Т. Парсонс
<variant>Д. Истон
<question2>Қоғам дамуының заңдылықтарын технологиялық базиспен байланыстыратын теориялық бағыт
<variant>постиндустриалдық қоғамның теориялары
<variant>символикалық интеракционизм
<variant>феноменология
<variant>марксизм
<variant>әлеуметтік конструктивизм
<question2>Қазақ дәстүрлі қоғамдағы «төре» мен қожаларды білдіретін топтың атауы
<variant>сословие
<variant>каста
<variant>ірі буржуазия
<variant>страта
<variant>дін басылар
<question2>Халықтың ел ішіндегі ауылдан қалаға жаппай көшіп-қонуы. Көрсетілген процесті атаныз
<variant>ерікті топтық жылжу
<variant>ерікті жекеленген жылжу
<variant>ұрпақ арасындағы жылжу
<variant>күштеп көлденен жылжу
<variant>бір ұрпақтың ішіндегі жылжу
<question2>Ресейдегі 1917 жылдағы революция нәтижесінде дворян мен буржуазияның жағдайы өзгереді. Көрсетілген процесті атаңыз
<variant>күштеп топтық жылжу
<variant>ерікті топтық жылжу
<variant>тігінен жекеленген жылжу
<variant>ұрпақ арасындағы жылжу
<variant>бір ұрпақтың ішіндегі жылжу
<question2>Адамның өмір карьерасын білдіретін ұғым
<variant>жекеленген жылжу
<variant>бір ұрпақтың ішіндегі
<variant>ұрпақ арасындағы жылжу
<variant>көлденен жылжу
<variant>топтық жылжу
<question2>Ата-тегі бойынша атақты емес бай адамның кедейленген лауазымды серіктеспен неке бойынша статусты алу құбылысты белгіленіз
<variant>рольдер конфликты
<variant>статустық конфликт
<variant>статустық жиынтық
<variant>әлеуметтік лифт
<variant>әлеуметтік жылжу
<question2>Жеке адамнан тыс ешқандай басқа шынайылық болмайды - деген пікірді әлеуметтанудың бағытына сәйкес келтірініздер
<variant>әлеуметтік реализм
<variant>құрылымдық функционализм
<variant>интегративтік бағыт
<variant>әлеуметтік номинализм
<variant>теологиялық детерминизм
<question2>Адамның ішінде ол өзі емес, оның әлеуметтік тобы ойлайды - деген пікірді әлеуметтанудың бағытына сәйкес келтірініздер
<variant>постмодернизм
<variant>әлеуметтік реализм
<variant>әлеуметтік номинализм
<variant>интегративтік бағыт
<variant>әлеуметтік конфликтология
<question2>Әлеуметтік өмірдің институттық аспектісінің қызметін көрсет
<variant>тұрақтылықты, өзгерісті
<variant>кезендікті, тұрақсыздықты
<variant>нығайтуды, реттілікті
<variant>өзгермейтін, қатып қалғанды
<variant>қайталануды
<question2>Қылмыстарды зерттеудің мәліметтеріне қарағанда еңбек пен қылмыстық мінездің арасында қандай байланыс бар
<variant>шамалы байланыс бар
<variant>байланыс жоқ
<variant>тікелей байланыс жок
<variant>тығыз байланыс бар
<variant>кездейсоқ пайда болған байланыс бар
<question2>Әлеуметтік институттар пайымдау үшін нені негіз етіп алады
<variant>қажеттілікті қанағаттандыруға тырысудың мағынасы жоқтығын
<variant>белгілі бір қажеттіліктің кезкелген жағдайда қанағаттандырылуын
<variant>қажеттіліктің белгілі бір жағдайда қанағаттандырылуын
<variant>қажеттіліктің сапалық деңгейде қанағаттандырылуын
<variant>қажеттілікті қанағаттандыру мүмкін еместігін
<question2>Институт құруда төменде берілген белгілердің қайсысы ерекше белгі болып табылады
<variant>кездейсоқтық, неғайбылдық, әлеуметтік байланыстар
<variant> бұл байланысқа қатысушылардың арасындағы тұрақты және терең өзара әрекеттер
<variant>құқық жәніе міндетті регламентацияларының болмауы
<variant>білімді жеткізу үшін арнайы дайындығы бар адамдардың болмауы
<variant>әлеуметтік байланыстарға қатысушылардың өза ра әрекетіне қатаң бақылаудың болмауы
<question2>Әлеуметтік психологиялық құбылыс ретінде адамның санасына катысты проблемаларды зерттеу кімге тиесілі
<variant>В Ленинге
<variant>Т Левиге
<variant>Т Парсонсқа
<variant>Э Мэйоға
<variant>Д Корнегиге
<question2>Қазақстанның энергетикалық ресурстарын пайдалану стратегиясы нені біріктіреді
<variant>теміржол көлігін дамытуды
<variant>ішкі энергетикалық инфрақұрылымдарды жасау мен дамытуды жеделдетуді
<variant>өзінін, ресурстарын есепке ала отырып парасатты инвестициялық саясат жүргізуді
<variant>қарыз алуды
<variant>жеке меншік капиталды тартуды
<question2>Діни салт түсінігінің анықтамсын көрсетініз
<variant>адамдардың мінез- құлқы мен қатынастарының бірден бір формасы, нақты діни жүйенің құрылымдық элементі
<variant>қоғамдық сананың формасы, ерекше дүниетану
<variant>дүниені танудың тәсілі
<variant>ақиқатты бейнелеудін ерекше формасы
<variant>ғылымды терістеу
<question2>Әлеуметтану зерттеуі құқықтық сананың қайсысының мынаған жақындық фактісін тіркейді
<variant>экологиялық санаға
<variant>экономикалық санаға
<variant>идеологиялык үстанымға
<variant>саяси санаға
<variant>білім деңгейіне
<question2>Құқықтық ақпараттың негізгі қайнар көзіне жататындарды көрсетініз
<variant>мектеп
<variant>бұқаралық баспасөз құралдары
<variant>мамандықты жетілдіру курстары
<variant>дөңгелек столдар, құқықтық семинарлар
<variant>заң ,білім университеттері
<question2>Қоғамға жат ауытқушылықтардың пайда болуының қайнар көзі не болып табылады
<variant>тиімді құқықтық заң шығарудың болмауы
<variant>қоғам дамуының ақиқат процесі мен адамдардың ізденіс-талап құқығын жүзеге асырудың сәйкес келмеуі
<variant>құқықты мемлекеттің болмауы
<variant>әртүрлі әлеуметтік таптардың мүдделерінің сәйкес келмеуі
<variant>тілек пен шындықтың дөп келмеуі
<question2>Мектептің пайда болуы ненің тууына келіп тірелді
<variant>әдебиеттің
<variant>өнердің
<variant>ғылымның
<variant>техниканың
<variant>білім институттарының
<question2>Білім институттары жүйесіне кіретін не
<variant>отбасы, жоғары оқу орны, нарық
<variant>отбасы, ғылым, өндірістік кәсіпорын
<variant> отбасы, мектеп, мәдениет орындары, бұқаралық ақпарат құралдары
<variant>кәсіптік техникалық училище, ғылым
<variant>мектеп, отбасы, фабрика
<question2>ХХ ғасырдағы Батыс әлеуметтануының өкілдерінің бірі – Р. Мертон. Бір жағынан, әлеуметтік фактілердің үлкен топтарын қорытындылаудың нәтижесі, екінші жағынан, жалпы әлеуметтанудың кейбір жақтарын одан әрі нақтылап түсіндірудің құралы ретінде өзінің қандай көзқарасын ұсынады
<variant>жалпыланған өзге теориясы
<variant>алғашқы топтардың теориясы
<variant>“айналық Мен” теориясы
<variant>орта деңгей теориясы
<variant>психоанализ
<question2>Әлеуметтануда құрылымдық-функционалдық бағытта эмпирикалық зерттеулер жүргізген, соның нәтижесінде осы бағытта қоғамды үлкен жүйе ретінде қарастыра отырып, әр жүйешелердің өзінің атқаратын қызметтерін көрсетіп талдаған американың танымал әлеуметтанушысы
<variant>Б. Скиннер
<variant>Д. Мид
<variant>П. Бергер
<variant>Г. Мертон
<variant>Н. Луман
<question2>Алынған әлеуметтік білімдерді қоғамның өмірлік маңызды практикалық амалдарын шешу үшін қолдану мақсатындағы, тәжірибеге жақынырақ ғылым аймағы болып табылатын әлеуметтанудың қай саласы
<variant>эмпирикалық социология
<variant>қолданбалы социология
<variant>өндірістік социология
<variant>тәрбиелік социология
<variant>шаруашылық социология
<question2>Біріншілік әлеуметтік мәліметті саралау, өңдеу, жинақтау әдісі мен методикалық және техникалық тәсілдер негізіндегі зерттеулер жиынтығы. Көбіне социография деп аталынатын не
<variant>практикалық амалдарын шешу
<variant>қолданбалы социология
<variant>эмпирикалық социология
<variant>тәжірибеге жақынырақ ғылым
<variant>ғылым
<question2>Қазақтар ұлан-байтак жер кеңістігін иеленгенімен, қазіргі уақытта тек оның шамалы ғана бөлігін пайдаланып отырса да жерге әрдайым зәру, - деп құнарлы жерлерден айырыла бастағанын жазған қазақтың алдыңғы қатарлы азаматтарының бірі
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>А. Құнанбаев
<variant>Ы. Алтынсарин
<variant>Ш. Уәлиханов
<variant>М. Дулатов
<question2>Американ әлеуметтанушысы және психологы Элтон Мэйоның (1880- 1949) Чикаго маңында орналасқан қалаға тәжірибелік эксперименті қай әлеуметтану саласының негізін қалауға түрткі болды
<variant>қала
<variant>ауыл
<variant>өнеркәсіп
<variant>үй шаруасы
<variant>психология
<question2>Қоғамдық өмірдің барлық саласы мен қарым-қатынаста бола отырып, әлеуметтік-саяси қажеттілік пен жеке тұлғалардың әрекеті, қоғамдық ұйым-қозғалыстардың әрекеттесу процесін, байланыстық мәселелеріне араласады.Саясат пен саяси қарым-қатынастарды зерттейтін социологияның саласы
<variant>саяси идеология
<variant>саяси әлеуметтану
<variant>саяси билік
<variant>саяси бақылау
<variant>саяси партия
<question2>Экономикалық әлеуметтану экономикалық процестерді адамдардың іс-әрекеті,қызметінің жемісі ретінде қарайды.Қолда бар ресурстарды тиімді пайдалана отырып мақсатқа жетуге бағытталған кәсіби қызметтің дербес түрі
<variant>мұнай өнімдерін өндіру
<variant>ауыл шаруашылығы
<variant>өндіріс орындары
<variant>менеджмент
<variant>тау-кен жұмысы
<question2>Әлеуметтік практикамен байланысты құқық жүйесін қарастыратын социологияның бағыты
<variant>құқық социологиясы
<variant>заң социологиясы
<variant>мәдениет социологиясы
<variant>басқару социологиясы
<variant>отбасы социологиясы
<question2>Саясат социологиясының пәндік құрылымын және саясаттың социологиялық көрінісін анықтаған кімдер
<variant>Платон мен Аристотель
<variant>Платон мен Пифагор
<variant>Конфуций
<variant>Сорокин мен Парсонс
<variant>Томас пен Конт
<question2>Ертедегі қытай ойшылы Конфуций мемлекетте және де отбасында әр мүшелер өз рөлдерін орындағанда ғана ынтымақтық пен ауызбіршіліктің, сыйластық пен үйлесімділіктің болатынын айтқан. Ол мемлекетте билеушінің басты қасиеті не деп санаған
<variant>сана сезім мен ойлау
<variant>қайырымдылық пен әділдік
<variant>басшылық ете алу
<variant>әділдік пен жауапкершілік
<variant>абстрактылы ойлау
<question2>Елдің орнықты әлеуметтік демографиялық дамуын қамтамасыз ету үшін азаматтардың денсаулығын жақсарту үшін 2011-2015 жылдарға арналған бағдарлама
<variant>фармацевтикалық қызметті оңтайландыру
<variant>денсаулық сақтау жүйесін қаржымен қамтамасыз ету
<variant>денсаулық сақтау саласындағы білім беру
<variant>cалауатты Қазақстан
<variant>медициналық қызметті жақсарту
<question2>ҚР халықтың денсаулығын жақсарту мақсатында қатерлі аурулардың (ісік,обыр) алдын алу және алдын ала анықтап тексеру мақсатында, түрлі аурулардың алдын алу мақсатында ұйымдастырылған денсаулық жобасы
<variant>ауруханалар салу
<variant>жедел жәрдем
<variant>бірыңғай ұлттық скрининг
<variant>денсаулық фестивальдерін ұйымдастыру
<variant>медициналық фармацевтика бағдарламасы
<question2>Формациялық тұғырнама әлеуметтік экономикалық фактор маңызы және таптық күрес қоғам дамуында асыра бағаланады деген концепция қай ғалымға тиесілі
<variant>Тоффлер
<variant>Д.Белл
<variant>Ростоу
<variant>К.Маркс
<variant>Веблен
<question2>Эмпиризм ұғымына сәйкес келетін ұғымды көрсетіңіз
<variant>феномен
<variant>позитивизм
<variant>тәжірибе
<variant>статика
<variant>формациялық экономика
<question2>Позитивизмге қарсы шығу дәуірінде ол әлеуметтанудың өзгешелігін жақтай отырып, адам іс-әрекетін, қимылын «түсіну, ұғыну» теориясын қалыптастырды. Сонымен қатар, қоғамдағы рационализация – бүкіл әлемдік процесс екендігіне шүбә келтірмейді. Бұл қай неміс ғалымының пікірі
<variant>Т.Парсонс
<variant>О.Конт
<variant>М.Вебер
<variant>Р.Мертон
<variant>П.Сорокин
<question2>Қоғамның экономика саласында жоспарлы,мақсатты, қайтарымсыз, ақысыз мемлекеттік бюджеттен берілетін ақшалай қаражат қалай аталады
<variant>несие беру
<variant>ұйымдастыру
<variant>қаржыландыру
<variant>салық салу
<variant>мемлекеттік қазына
<question2>Медициналық, фармацевтикалық білім беруді жетілдіру, медицинада инновациялық технологияларды дамыту, медицинада өнімдерге қатысты нормативті-құқықтық базаны жетілдіру, медицина қызметкерлерінің білімін жетілдіруді енгізудің негізгі міндеттері
<variant>денсаулық сақтау кадрларына дипломға дейінгі, дипломнан кейінгі білім беру және оларды үздіксіз кәсіптік дамыту жүйесін жетілдіру
<variant>адамзат қоғамының және оның жекелеген аймақтық топтарының табиғатпен әсерлесу заңдылықтарын сақтау
<variant>ауданда кәсіпкерлікті дамыту
<variant>республика азаматтарына кепілдік беретін Конституциясын сақтау
<variant>халық санын көбейту
<question2>Денсаулық сақтау саласындағы жағдайды талдай отырып, жалпы саланың күшті жақтары ретінде төмендегілердің қайсысын атауға болады
<variant>денсаулық сақтау обьектілерінің қалпына келтірілуі және жаңаларының салынуы
<variant>денсаулық сақтау саласын жақсы қаржыландыру
<variant>ел экономикасының жақсаруы
<variant>ҚР көшбасшы мемлекеттер қатарына енеді
<variant>денсаулық сақтау обьектілері өз нәтижесін береді
<question2>Әлеуметтік мобильдік деп қоғамдағы жекелеген индивидтер мен адамдар тобының бір әлеуметтік жағдайдан екінші бір әлеуметтік жағдайға орын ауыстыруын айтамыз. Әлеуметтік мобильдіктің екі типі болады
<variant>алға жылжу, артқа жылжу
<variant>тігінен, көлденен
<variant>тік жылжу, қисық жылжу
<variant>көлденең жылжу, ирек жылжу
<variant>тек қана жоғары өрлеу
<question2>Қоғамдағы жекелеген индивидтер мен адамдар тобының бірінші әлеуметтік жағдайдан екінші әлеуметтік жағдайға орын ауыстыруы
<variant>институттар
<variant>әлеуметтік мобильділік
<variant>әлеуметттік топ
<variant>әлеуметтік қоғамдастық
<variant>әлеуметтік орта
<question2>Әлеуметтану ғылымының негізгі ұғымдарын, категорияларын төмендегі жауаптардан көрсетіңіз
<variant>әлеуметтік жүйе, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік институт, әлеуметтік процестер мен өзгерістер
<variant>ұзақ мерзімді тарихи даму жемісі, ой-пікірлер мен зерттеулер жиынтығы
<variant>әлеуметтік институттар жиынтығы
<variant>әлеуметтік теңсіздік белгілеріне қарай орналасқан, әлеуметтік қабаттар деп аталатын ірі әлеуметтік топтар жиынтығы
<variant>әлеуметтік құрылымдағы статустардың өзара қарым-қатынас қызметі
<question2>Дюркгейм қоғамдық өмірмен оның дамуының қайнар көзін түсіндіру барысында және осы орын алып жатырған қоғамдық құбылыстарды реттеп отыруға қай ұғымды пайдалануды алға тартады
<variant>кәсіптік сана
<variant>жекелей сана
<variant>ұжымдық сана
<variant>әлеуметтік стереотип
<variant>құқық. Сана
<question2>Социология пәнін қоғамды және ондағы болып жатырған, орын алып жатырған барлық құбылыстарды жан-жақты зерттеуге арналған ғылым екендігін мойындай отырып қоғамтану деп атауды ұсынған ғалым
<variant>Г. Спенсер
<variant>О. Конт
<variant>Э. Дюркгейм
<variant>К. Маркс
<variant>К. Поппер
<question2>Қоғам – ол күрделі жүйеден тұратын бірлік. Осы ұжымдық бірліктің шеңберінде сол қоғамның алға қойған мақсаты анықталады, яғни мақсатқа бағыттап басқару қызметін атқарушы институт
<variant>саясат
<variant>дін
<variant>экономика
<variant>мәдениет
<variant>әлеуметтік әрекет
<question2>Қоғамның тарихи даму барысын түсіндіруде өзінің көзқарасын ұсынған Ф. Теннис қай концепцияның авторы
<variant>идеализм
<variant>құрлымдық функционализм
<variant>бихевиоризм
<variant>“гемайншафт” және “гезельшафт”
<variant>феноменология
<question2>Гуманитарлық ғылымдардың ішіндегі әлеуметтану ғылымының алар орны мен атқарар қызметін анықтап берген, сонымен қатар әлеуметтану ғылымының өз алдына пән аталып және оның тұрақтануына үлкен үлес қосқан әлеуметтанушы
<variant>П. Сорокин
<variant>Э. Гидденс
<variant>Г. Тард
<variant>Р. Мертон
<variant>О. Конт
<question2>Қоғам күрделі ұғым болғандықтан өзінің дамуы барысында көптеген ағымдардың тууына алып келді. Л. Козер осы идеяларды ұстанушылардың қайсысының өкілі
<variant>структурализм
<variant>функционализм
<variant>конфликттік
<variant>этнометодологизм
<variant>феноменология
<question2>Конфликтология мектептің өкіліне қай социолог жатады
<variant>Г. Кули
<variant>Р. Дарендорфф
<variant>Р. Мертон
<variant>Э. Шиллз
<variant>Э. Гидденс
<question2>К.Маркс өз шығармаларында қоғамдағы таптық қатынастардың мәнің түсіндіруде екі тапты ерекше бөліп көрсетеді. К. Маркс бойынша прогресшіл тап олар төмендегілердің қайсысы болады
<variant>пролетариат
<variant>құлдар
<variant>шаруалар
<variant>буржуазия
<variant>қысым көрсету тобы
<question2>“Француз әлеуметтану мектебінің” бағыттың қалаушы
<variant>О. Конт
<variant>Э. Дюркгейм
<variant>Ч. Кули
<variant>М. Вебер
<variant>А. Камю
<question2>"Социологияның атасы" деп Дюркгейм кімді атады
<variant>М. Вебер
<variant>К. Маркс
<variant>Г. Спенсер
<variant>О. Конт
<variant>А. Камю
<question2>Қоғамның тұрақты дамуына және ондағы индивидтердің қажеттіліктері мен сұраныстарын қанағаттандыруға институт ұғымының атқар қызметі зор. Ал институт өзінің қызметін атқару барысында нені типтендіреді
<variant>өлшемдер
<variant>жеке адамдарды
<variant>жеке іс-әрекеттерді
<variant>адамдарды және іс-әрекеттерді
<variant>білім
<question2>Әлеуметтендіру барысында институционалды әлем қалай бейнеленеді
<variant>қарапайым шындық ретінде
<variant>субъективті шындық ретінде
<variant>объективті шындық ретінде
<variant>күрделенген шындық ретінде
<variant>бөтен шындық ретінде
<question2>Интернализация механизмдерінің көздеген мақсаты
<variant>интернализация
<variant>легитимация
<variant>экстернализация
<variant>хабитуализация
<variant>әлеуметтендіру
<question2>Қоғамның тұрақты дамуына және ондағы индивидтердің қажеттіліктері мен сұраныстарын қанағаттандыруға институт ұғымының атқар қызметі зор. Әлеуметтік институттардың құрлымы нені қамтамасыз етеді
<variant>білім, рөл
<variant>нормалар, рөлдер, статустар
<variant>білім, норма, статус
<variant>білім, норма, рөл
<variant>білім, норма
<question2>Әлеуметтанушылардың қайсысы дін институтының эвлюциясын талдаған
<variant>Э. Дюркгейм
<variant>Б. Малиновский
<variant>Н. Луман
<variant>М. Вебер
<variant>Г. Зиммель
<question2>Әлеуметтанушылардың қайсысы діннің құрлымын және табиғатын қарастырған
<variant>Н. Луман
<variant>Б. Малиновский
<variant>М. Вебер
<variant>Э. Дюркгейм
<variant>Г. Зиммель
<question2>Әлеуметтік институттар теориясының негіз салушы кім
<variant>Т. Парсонс
<variant>Э. Дюркгейм
<variant>М. Вебер
<variant>Г. Спенсер
<variant>П. Бергер
<question2>Жалпы қабылданған үлгілерге сәйкес келетін индивидтердің мінез-құлқы
<variant>пацифизм
<variant>нонконформизм
<variant>конформизм
<variant>обскурантизм
<variant>ретризм
<question2>Қоғамдағы индивидтер арасында белгілі бір келісім, ауызбірлік орын алу үшін олардың арасында шынайы адамдық қасиеттерді көрсете білуі қажет. Басқаның өмір салтына, мінез-құлқына, пікіріне шыдамдылық таныту
<variant>девиация
<variant>ксенофобия
<variant>ментальность
<variant>толеранттылық
<variant>эгалитарлық
<question2>Қоғамның әлеуметтік өмірі жақсару үшін сол қоғамда өмір сүріп отырған әрбір индивидтерде белгілі бір мақсатқа бағытталған саналы ұғымдар болуы қажет. Мақсатты cаналы ұғымды еңгізген әлеуметтанушы
<variant>Г. Спенсер
<variant>Э. Дюркгейм
<variant>Т. Парсонс
<variant>П. Бергер
<variant>М. Вебер
<question2>Әлеуметтік әрекет анықтамасын белгіленіз
<variant>эмоция әсерінен болатын әрекет
<variant>жабық ортадағы индивидуалды мінез-құлық
<variant>саналы түрде басқаға бағытталып жасалған әрекет
<variant>спонтанды әрекет
<variant>аффективті жағдайдағы әрекет
<question2>К.Маркс өз ойын ұсына отырып мынадай қоғамдық-экономикалық формацияны көрсетеді
<variant>дәстүрлі, өндірістік
<variant>индустриалды, постиндустриалды, архаикалық
<variant>алғашқы қауымдық құрылыс, құлдық, феодалдық, капиталистік және коммунистік
<variant>индустриалдыққа дейінгі, индустриалды, постиндустриалды
<variant>әскери және өндірістік
<question2>Төмендегі авторлардың қайсысы қоғам типологиясын түсіндіруде: алғашқы қауымдық құрылыс, құлдық, феодалдық, капиталистік және коммунистік қоғам деп бөліп көрсеткен болатын
<variant>Дюркгейм Э
<variant>Белл Д
<variant>Спенсер Г
<variant>Маркс К
<variant>Бергер П
<question2>Қоғам әрдайым қозғалыс үстінде. Кейде өркениеттің шарықтау шегіне жетіп дамыса, кейде құлдырауға да жол беріп тіршілік етуін мүлдем тоқтатыпта жатады. Құдды бір организм тәріздес. Осы идеяны пайдалана отырып қоғамды «әлеуметтік организммен» байланыстырған ғалым
<variant>К.Маркс
<variant>М. Вебер
<variant>О.Конт
<variant>Г. Спенсер
<variant>Э. Дюркгейм
<question2>Қоғам өзінің тарихи әлеуметтік дамуы барысында бірнеше кезеңдерден өтеді. Яғни дәстүрлі, индустриалды және постиндустриалды болып. Ф.Тённис бойынша дәстүрлі қауымдастық қалай аталады
<variant>гезельшафт
<variant>индустрализм
<variant>гемайншафт
<variant>постиндустрализм
<variant>постмодернизм
<question2>Қоғам өзінің тарихи әлеуметтік дамуы барысында бірнеше кезеңдерден өтеді. Яғни дәстүрлі, индустриалды және постиндустриалды болып. Ф.Тённис бойынша күрделі конструкциялы қауымдастық қалай аталады
<variant>гезельшафт
<variant>гемайшафт
<variant>индустрализм
<variant>постиндустрализм
<variant>постмодернизм
<question2>Қазіргі Қазақстан қоғамындағы қоғамның түрі
<variant>аралас қоғам
<variant>ашық қоғам
<variant>жабық қоғам
<variant>индустриалды қоғам
<variant>постиндустраилды қоғам
<question2>Т. Парсонстың концепциясы бойынша бейімделу функциясын атқаратын қоғамның жүйесі
<variant>экономикалық
<variant>саяси
<variant>мәдени
<variant>социетальды
<variant>фидуциарлы
<question2>Т. Парсонстың концепциясы бойынша саяси жүйе қоғамда қандай функция атқарады
<variant>бейімделу
<variant>мақсатқа жету
<variant>оғырлануыру
<variant>үлгілі қайта туыкдату
<variant>бақылау
<question2>Т. Парсонстың концепциясы бойынша экономикалық жүйе қоғамда қандай функция атқарады
<variant>мақсатқа жету
<variant>бейілмделу
<variant>шындалу
<variant>үлгіні қайта өндеу
<variant>бақылау
<question2>Т. Парсонс концепциясы бойынша мәдени жүйешіктің атқаратын функциясы
<variant>бейімделу
<variant>үлгіні қайта өндеу
<variant>мақсатқа жету
<variant>интеграция
<variant>бақылау
<question2>Қоғамның тұрақты дамуына және ондағы индивидтердің қажеттіліктері мен сұраныстарын қанағаттандыруға институт ұғымының атқар қызметі зор. Осыдан келіп әлеуметтік институттар жүйелі түрде қызмет атқаруға бет алады. Т. Парсонстың концепциясына сәйкес мемлекеттік аппараттың қоғамдағы қызметі
<variant>интеграция
<variant>мақсатқа жету
<variant>бейімделу
<variant>үлгіні қайта өңдеу
<variant>бақылау
<question2>Сословиялық жікке бөлінушілік қандай қоғамға тән
<variant>индусстриалды
<variant>постиндустриалды
<variant>дәстүрлі
<variant>социалистік
<variant>коммунистік
<question2>Таптық бөлінушілік қандай қоғамға тән
<variant>дәстүрлі
<variant>постиндустриалды
<variant>индустриалды
<variant>социалистік
<variant>коммунистік
<question2>Кәсіптік бөлінушілік қандай қоғамға тән
<variant>индустриалды
<variant>постиндустриалды
<variant>дәстүрлі
<variant>социалистік
<variant>коммунистік
<question2>Қоғам тұрақты әлеумтеттік-эконтмикалық жоғары деңгейде дамуы үшін белгілі бір мінез-құлық ержелерінің нормалары орын алады. Яғни, адамдар арасындағы іс-әрекетті реттейтін мінез-құлық ережелері, стандарттар мен күтулер (ожидания )
<variant>салт-дәстүр
<variant>рөлдер
<variant>әдет-ғұрып
<variant>нормалар
<variant>статустар
<question2>Қоғам өмірінде отбасының алар орны өте зор екендігін көптеген әлеуметтанушылар мойындап, ондағы еркек пен әйелдің ара-қатынасын зерттеп, оларға әртүрлі ұғымдар берген болатын. Солардың бірі бір әйелде бірнеше ер адамның болуы
<variant>онтология
<variant>полигамия
<variant>полиандрия
<variant>моногамия
<variant>нуклеарлы
<question2>Қоғам өмірінде отбасының алар орны өте зор екндігін көптеген әлеуметтанушылар мойындап, ондағы еркек пен әйелдің ара-қатынасын зерттеп, оларға әртүрлі ұғымдар берген болатын. Солардың бірі бір ер адамда бірнеше әйел адамның болуы
<variant>онтология
<variant>полиандрия
<variant>полигамия
<variant>моногамия
<variant>нуклеарлы
<question2>Қоғам өмірінде отбасының алар орны өте зор екндігін көптеген әлеуметтанушылар мойындап, отбасының атқарар қызметін зерттеген болатын. Келтірілген функциялардың қайсысы отбасының қызметіне жатпайды
<variant>қорғау
<variant>әлеуметтену
<variant>саяси
<variant>репродуктивтілік
<variant>тәрбие
<question2>Мақсат, мүдде, қажеттіліктеріне байланысты жиналған әлеуметтік топтар тұрақтылық дәрежесіне, көлеміне және мазмұнына байланысты ерекшеленеді. Осы әлеуметтік топтың бір түрі, тобыр
<variant>шектелген қызығушылықтар кеңістігінде индивидтердің уақытша жиналысы
<variant>ұқсас мінездемелері бар бірнеше индивидтерді біріктіретін әлеуметтік қауымдастық
<variant>индивидтердің белгілі бір жерде физикалық, кеңестік жағдайда болуы
<variant>коммуникатор мен өзара әрекет ретінде біріккен индивидтердің әлеуметтік қауымдастығы
<variant>ақпарат мақсатында құралған әлеуметтік қауымдастық
<question2>Мақсат, мүдде, қажеттіліктеріне байланысты жиналған әлеуметтік топтар тұрақтылық дәрежесіне, көлеміне және мазмұнына байланысты ерекшеленеді. Осы әлеуметтік топтың бір түрі, алғашқы топтарға жатқызамыз
<variant>спорттық команда
<variant>студенттер тобы
<variant>отбасы
<variant>кәсіподақ
<variant>саяси партия
<question2>Қоғамда орын алып жатырған әлеуметтік мәселелерді шешуде әлеуметтану пәнінің зерттеу әдістері маңызды шешуші ролге ие болады. Осыған байланысты зерттеу жобасының жалпы концепциясын мазмұндайтын
<variant>сауалнама
<variant>бағдарлама
<variant>интервью
<variant>бақылау
<variant>анкета
<question2>Қоғамда орын алып жатырған әлеуметтік мәселелерді шешуде әлеуметтану пәнінің зерттеу әдістері маңызды шешуші ролге ие болады. Қандайда бір фактілерді, құбылыстарды, үрдістерді түсіндіретін, дәлелдейтін немесе теріске шығаратын әдіс
<variant>проблема
<variant>инструментарий
<variant>репрезентация
<variant>гипотеза
<variant>анкета
<question2>Қоғамда орын алып жатырған әлеуметтік мәселелерді шешуде әлеуметтану пәнінің зерттеу әдістері маңызды шешуші ролге және белгілі бір құралға ие болады. Социологиялық зерттеудің құралы қалай аталады
<variant>гипотеза
<variant>инструментарий
<variant>репрезентация
<variant>проблема
<variant>анкета
<question2>Қарастырылып отырған әлеуметтік объектінің негізгі белгілерін бойына сіңіре отырып жасалынған ұғым, яғни шынайы өмірде орын алмауыда мүмкін. Бұл ұғымды М. Вебер қалай атады
<variant>идеалды индивид
<variant>идеалды адам
<variant>идеалды тұлға
<variant>идеалды тип
<variant>идеалды қоғам
<question2>Жаратылыстану ғылымдарына тән, жалпылама және дәлелденген әдістемелерге сүйене отырып, метафизикалық ойлардан таза күмәнсіз, нақты мәліметтерден туындаған ой тұжырым, яғни «әлеуметтік теория»
<variant>дуализм
<variant>материализм
<variant>идеализм
<variant>позитивизм
<variant>махизм
<question2>Қоғамның ең жоғары деңгейі, яғни материалдық және рухани мәдениеттің дамуындағы еңбек бөлінісімен байланысты ұғым. Сонымен қатар азаматтық қоғамның қалыптасып шынайы өмір сүруіне қолайлы орта болмақ
<variant>сана
<variant>өркениет
<variant>материя
<variant>идея
<variant>махаббат
<question2>Қоғамның әлеуметтік дамуына мобилділіктің алар орны өте зор.Тік және көлденен мобилділіктің орын алуына шектеулер қойылатын класстық жүйе, яғни осы әлеуметтік түрдің қоғамдағы орын алуы қоғамның қай түріне жатады
<variant>дәстүрлі қоғам
<variant>ашық қоғам
<variant>жабық қоғам
<variant>ақпараттық қоғам
<variant>технотрондық қоғам
<question2>Қоғам элементтері біркелкі болуы өте қиын. Адамдардың шектеулі ресурстарды бірдей дәрежеде иелене алмауы қоғам өміріндегі әлеуметтік-экономикалық жағдайды ушықтырып, неге алып келуі мүмкін
<variant>қанағатсыздыққа
<variant>әділетсіздікке
<variant>заңсыздыққа
<variant>теңсіздікке
<variant>тәуекелшілікке
<question2>Әлеуметтік құбылыстардың статистикалық өлшемдерін зерттеу мен салыстыру
<variant>статикалық салыстыру
<variant>динамикалық салыстыру
<variant>сандық салыстыру
<variant>аймақтық салыстыру
<variant>сапалық салыстыру
<question2>Әлеуметтік құбылыстардың негізін ашу және маңызды белгілерін зерттеу мен салыстыру
<variant>аймақтық салыстыру
<variant>статикалық салыстыру
<variant>сапалық салыстыру
<variant>динамикалық салыстыру
<variant>сандық салыстыру
<question2>Зерттелетің объектілердің жалпы белгілерін табатын және оларды сапалық белгі бойынша топтастыратын әдіс
<variant>спатиалдық әдіс
<variant>ретроспективалық әдіс
<variant>темпоралдық әдіс
<variant>типтеу әдісі
<variant>жүйелік талдау
<question2>Әр түрлi деңгейдегі бiртектi әлеуметтік құбылыстарды, процестерді зерттеу мен салыстыру
<variant>дескриптивтік салыстыру
<variant>көлденең салыстыру
<variant>тiгінен салыстыру
<variant>тарихи салыстыру
<variant>кейс-стади
<question2>Бір деңгейдегі бiртектi әлеуметтік құбылыстарды, процестерді зерттеу мен салыстыру
<variant>тiк салыстыру
<variant>көлденең салыстыру
<variant>тарихи салыстыру
<variant>дихотомия
<variant>кейс-стади
<question2>Нақты әлеуметтік жағдайларды зерттеу әдісі
<variant>көлденең салыстыру
<variant>кейс-стади
<variant>тiк салыстыру
<variant>дескриптивтік салыстыру
<variant>тарихи салыстыру
<question2>Даму процесіндегі әлеуметтік жүйенің жалпы және ерекше белгілерін зерттеу мен салыстыру
<variant>тарихи салыстыру
<variant>кейс-стади
<variant>көлденең салыстыру
<variant>тiк салыстыру
<variant>дескриптивтік салыстыру
<question2>Әлеуметтік құбылыстардың, процестердің үлгілерін құру
<variant>саяси талдау
<variant>саяси модельдеу
<variant>ситуациялық саяси талдау
<variant>саяси жобалау
<variant>саяси жорамалдау
<question2>Дюркгеймнің пікірі бойынша өндірістік рольдердің және специализациялардың жиынтығы
<variant>ынтымақтастық
<variant>органикалық ынтымақтастық
<variant>механикалық ынтымақтастық
<variant>еңбектің бөлінісі
<variant>аномия
<question2>Қазақстандағы бизнесмендерді төрт топқа жіктеген
<variant>А.И.Икенов
<variant>Қ.Тоқаев
<variant>С.М.Аралбай
<variant>К.А.Сағадиев
<variant>С.А.Никифорова
<question2>Стратификация жүйелерінің негізінде не жатыр
<variant>теңдік
<variant>гендерлік стереотип
<variant>теңсіздік
<variant>этноцентризм
<variant>эгалитаризм
<question2>«Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп, қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім – жақындарына, туған- туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады»,- деп айтқан
<variant>Д. Қонаев
<variant>С. Орынбаева
<variant>М. Мақатаев
<variant>Н. Назарбаев
<variant>О. Сұлейменов
<question2>Әлеуметтік институттардың функциясы мен дисфункциясы барлығымен мойындалып айқын көрінген болса онда оны анық, немесе егер ол жасырын және әлеуметтік жүйедегілерде танылмаған болса онда оны қалай атаймыз
<variant>функция
<variant>анық
<variant>дисфункция
<variant>латентты
<variant>анық емес
<question2>Мәдениет және өркениет туралы көзқарастарын «Тарих зерттеулері» шығармасында тұжырымдаған ойшыл
<variant>М.Вебер
<variant>О.Шпенглер
<variant>А.Швейцер
<variant>А.Тойнби
<variant>Г.Маклюэн
<question1>Зерттеітін объектке әлеуметтанушының тікелей қосылғандағы бақылыудың түрі
<variant>сыртқы бақылыу
<variant>стандарттық бақылыу
<variant>тікелей қосылатын бақылыу
<variant>кездейсоқ бақылыу
<variant>жүйелі бақылыу
<question1>Өту процесінде құбылыстарды тікелей тіркейтін әдіс
<variant>интервью
<variant>саулнама
<variant>эксперимент
<variant>бақылыу
<variant>құжаттардың контент-анализі
<question1>Белгілі бір объектіні жасанды жағдайда зерттейтін бақылыудың түрі
<variant>далалық бақылыу
<variant>кездейсоқ бақылыу
<variant>тікелей қосылатын бақылыу
<variant>жүйелі бақылыу
<variant>лабораториялық бақылыу
<question1>Белгілі бір объектіні нақты өмір сүру жағдайларында зерттейтін бақылаудың түрі
<variant>стандарттық бақылыу
<variant>кездейсоқ бақылыу
<variant>жүйелі бақылыу
<variant>далалық бақылыу
<variant>тікелей қосыллатын бақылыу
<question1>Дайын нұсқалар тізіміне «басқа» деген нұсқа қосылғандағы сұрақтың түрі
<variant>ашық сұрақ
<variant>жабық сұрақ
<variant>фактілер туралы сұрақ
<variant>жартылай жабық сұрақ
<variant>қызметтік сұрақ
<question1>Жауапты дайын нұсқалар тізімінен таңдауға мүмкіндік беретін сұрақтың түрі
<variant>жартылай жабық сұрақ
<variant>ашық сұрақ
<variant>жабық сұрақ
<variant>фильтр сұрақ
<variant>негізгі сұрақ
<question1>Аса білікті мамандардың сұранысы
<variant>бақылыу
<variant>этнографикалық зерттеу
<variant>кейс-стади
<variant>эксперттік сұраныс
<variant>эксперимент
<question1>Жауапты өз бетімен тұжырымдауға мүмкіндік беретін сұрақтың түрі
<variant>жабық сұрақ
<variant>жартылай жабық сұрақ
<variant>ашық сұрақ
<variant>жанама сұрақ
<variant>бағалау сұрақ
<question1>Суреттерді талдау мен түсіндіру барысындағы орын алатын зерттеудің түрін белгіленіз
<variant>сандық зерттеу
<variant>психологиялық зерттеу
<variant>топтық сұраныс
<variant>сапалық зерттеу
<variant>фокусталған топ
<question1>Мәтіндік пен фонетикалық ақпаратты сандық көрсеткіштерге аударатын әдіс
<variant>бақылыу
<variant>этнографикалық зерттеу
<variant>кейс-стади
<variant>құжаттардың контент-анализі
<variant>эксперимент
<question2>Респондентпен жанама байланыс бойынша өткізілетін жазбаша сұраныс
<variant>стандарттық бақылыу
<variant>нұктелік зерттеу
<variant>эксперттік сұраныс
<variant>саулнама
<variant>интервью
<question2>Мерзімді баспасөз арқылы өткізілетін сұраныстың түрі
<variant>телефондық саулнама
<variant>пошталық саулнама
<variant>прессалық саулнама
<variant>тікелей қосылатын бақылыу
<variant>эксперттік сұраныс
<question2>Респондентпен тікелей байланыс бойынша өткізілетін сұраныс
<variant>саулнама
<variant>далалық бақылыу
<variant>интервью
<variant>тікелей қосылатын бақылыу
<variant>эксперттік сұраныс
<question2>Гордон Олпорттың «Дженидің хаттары» (1965) зерттеуінің түрін белгіленіз
<variant>этнографикалық зерттеу
<variant>өмірдің тарихы
<variant>кейс-стади
<variant>отбасының тарихы
<variant>фокусталған топ
<question2>Зерттеленетін объект туралы терең және толық ақпаратты алатын зерттеудің түрі
<variant>сандық зерттеу
<variant>нуктелік зерттеу
<variant>сапалық зерттеу
<variant>сипаттамалық зерттеу
<variant>қайталау зерттеу
<question2>Өткізу техникасы бойынша ерекшеленетін интервьюдің түрін белгіленіз
<variant>фокусталған интервью
<variant>құжаттық интервью
<variant>стандарттық интервью
<variant>интенсивті интервью
<variant>пікірлер интервьюі
<question2>Мызмұны бойынша ерекшеленетін интервьюдің түрін белгіленіз
<variant>фокусталған интервью
<variant>бос интервью
<variant>пікірлер интервьюі
<variant>интенсивтік интервью
<variant>стандарттық интервью
<question2>Өткізу тәртібі бойынша ерекшеленетін интервьюдің түрін белгіленіз
<variant>бос интервью
<variant>құжаттық интервью
<variant>стандарттық интервью
<variant>фокусталған интервью
<variant>пікірлер интервьюі
<question2>Белгілі бір мәселе туралы респонденттердің реакциясын анықтау үшін зерттеушінің топта дисскусия туғызуға ұмтылған әңгімелесу түрі
<variant>жеке сұраныс
<variant>сауалнама
<variant>топтық сұраныс
<variant>фокусталған сұраныс
<variant>интенсивті сұхбат
<question2>Негізгі зерттеудің дайындық сапасын тексеруі үшін жүргізілетін зерттеу
<variant>топтық сұраныс
<variant>клиникалық интервью
<variant>пилотажды (алдын ала) сұраныс
<variant>наративтік интервью
<variant>эксперимент
<question2>Зерттелінген кезде белгілі бір объекттің жағдайы туралы ақпаратты беретін зерттеудің түрі
<variant>трендтық зерттеу
<variant>барлаушы зерттеу
<variant>лонгттюд зерттеу
<variant>нүктелік зерттеу
<variant>панельдық зерттеу
<question2>Деректерді жинаудың, өндеу мен талдаудың негізгі тәсілі
<variant>зерттеудің әдіс-тәсілдер жиынтығы (методикасы)
<variant>зерттеудің техникасы
<variant>әдіс
<variant>зерттеудің әдіснамасы
<variant>технология
<question2>Белгілі бір әдісті тиімді қолданумен байланысты арнаулы тәсілдердің жиынтығы
<variant>зерттеудің әдіс-тәсілдер жиынтығы (методикасы)
<variant>технология
<variant>әдіс
<variant>зерттеудің техникасы
<variant>зерттеудің әдіснамасы
<question2>Белгілі бір жеке амалдардың тәртібі мен байланысын қоса алғанда
әдіспен байланысты техникалық тәсілдердің жиынтығы,
<variant>әдіс
<variant>зерттеудің әдіс-тәсілдер жиынтығы (методикасы)
<variant>зерттеудің әдіснамасы
<variant>зерттеудің техникасы
<variant>технология
<question2>Объект туралы эмпирикалық ақпаратты жинауды іске асыратын арнайы құжаттардың жиынтығы
<variant>әдіс
<variant>зерттеудің әдіснамасы
<variant>зерттеудің техникасы
<variant>инструментарий
<variant>технология
<question2>Зерттеу объектінің негізгі белгілерін сипаттауға бағытталатын болжамның түрі
<variant>түсіндірмелі болжам
<variant>салдары бар болжам
<variant>негізгі болжам
<variant>суреттемелі болжам
<variant>екінші қайтара болжам
<question2>Зерттеу объектінің негізін себепті түсіндуріге бағытталатын болжамның түрі
<variant>суреттемелі болжам
<variant>негізгі емес болжам
<variant>түсіндірмелі болжам
<variant>негізгі болжам
<variant>екінші қайтара болжам
<question2>Тұлғааралық қатынастардың әлеуми-психологиялық аспекттілерін анықтайтын сұраныс
<variant>сауалнама
<variant>эксперттік сұхбат
<variant>социометриялық сұраныс
<variant>фокусталған сұраныс
<variant>интенсивті сұраныс
<question2>Терең, бірнеше сағатқа созылған сұхбат
<variant>топтық сұхбат
<variant>фокусталған сұраныс
<variant>клиникалық сұхбат
<variant>эксперттік сұхбат
<variant>нарративті сұхбат
<question2>Зерттеушімен жасалған еркін әңгіме, өмір туралы әңгіме
<variant>жеке сұхбат
<variant>фокусталған сұраныс
<variant>нарративті сұхбат
<variant>стандартталған сұхбат
<variant>топтық сұхбат
<question3>Генералдық жиынтық пен іріктелінген жиынтықтын арасындағы пропорциялық сайкестілік
<variant>валидтілік
<variant>операционализация
<variant>репрезентативтілік
<variant>шкалдау
<variant>квантификациялау
<question3>Картография әдісінің авторы
<variant>Якоб Морено
<variant>Флориан Знанецкий
<variant>Фердинанд Теннис
<variant>Пьер Бурдье
<variant>Эрнст Бёрджесс
<question3>Социометрия әдісінің авторы
<variant>Уильям Томас
<variant>Флориан Знанецкий
<variant>Фердинанд Теннис
<variant>Якоб Морено
<variant>Пьер Бурдье
<question3>Сырттай жүргізілетін саулнаманың түрлері
<variant>баспасөз саулнама
<variant>онлайн саулнама
<variant>экспресс саулнама
<variant>пошталық саулнама
<variant>лонгитюд саулнама
<variant>эксперттық саулнама
<variant>телефондық саулнама
<question3>Қайталама әлеуметанулық зерттеулердің түрлері
<variant>панельдық зерттеу
<variant>трендтық зерттеу
<variant>нүктелік зерттеу
<variant>лонгттюд зерттеу
<variant>талдамалы зерттеу
<variant>сипаттамалық зерттеу
<variant>барлаушы зерттеу
<question3>Талдаудың тереңдігі бойынша ерекшеленетін зерттеулердің түрлері
<variant>барлаушы зерттеу
<variant>нүктелік зерттеу
<variant>лонгттюд зерттеу
<variant>талдамалы зерттеу
<variant>сипаттамалық зерттеу
<variant>панельдық зерттеу
<variant>трендтық зерттеу
<question3>Құрастырылым бойынша ерекшеленетін сұрақтардың түрлері
<variant>ашық сұрақ
<variant>жанама сұрақ
<variant>жабық сұрақ
<variant>жартылай жабық сұрақ
<variant>бағалау сұрақ
<variant>фильтр сұрақ
<variant>негізгі сұрақ
<question3>Қатаң, суық зерттеулерге жататын әдістерді белгіленіз
<variant>пошталық саулнама
<variant>өмірбаяндық әдіс
<variant>сүреттерды талдау мен түсіндіру
<variant>кейс-стади
<variant>құжаттардың контент-анализы
<variant>стандарттық интервью
<variant>отбасының тарихы
<question3>Жұмсақ, жылы зерттеулерге жататын әдістерді белгіленіз
<variant>құжаттардың сапалық талдауы
<variant>құжаттардың контент-анализы
<variant>стандарттық интервью
<variant>пошталық саулнама
<variant>этнографикалық зерттеу
<variant>сүреттерды талдау мен түсіндіру
<variant>стандарттық бақылау
<question3>Нысаны (формасы) бойынша ерекшеленетін сұрақтардың түрлері
<variant>тікелей сұрақ
<variant>проективтік сұрақ
<variant>құбылыстар туралы сұрақ
<variant>жанама сұрақ
<variant>пікірлер туралы сұрақ
<variant>бақылау сұрақ
<variant>тұзақ сұрақ
<question3>Мазмұны бойынша ерекшеленетін сұрақтардың түрлері
<variant>пікірлер туралы сұрақ
<variant>ашық сұрақ
<variant>жартылай жабық сұрақ
<variant>фактілер туралы сұрақ
<variant>құбылыстар туралы сұрақ
<variant>жабық сұрақ
<variant>проективтік сұрақ
<question3>Атқаратын қызмет бойынша ерекшеленетін сұрақтардың түрлері
<variant>бақылайтын сұрақ
<variant>пікірлер туралы сұрақ
<variant>байланыс жасайтын сұрақ
<variant>фильтр сұрақ
<variant>жартылай жабық сұрақ
<variant>жабық сұрақ
<variant>фактілер туралы сұрақ
<question3>Сапалық әлеуметанулық стратегияға сәйкес келетін белгілерді атаныз
<variant>ақпаратты нақты молықтыру
<variant>қатаң, суық стилі
<variant>зерттеудін мақсаты - себепті түсіндіру
<variant>назарда құрылымдар, объективтік пен сыртқы
<variant>орталықта ерекшелік, жекелік
<variant>индукциялық логика
<variant>объекті – әлеуметтік фактілер
<question3>Сандық әлеуметанулық стратегияға сәйкес келетін белгілерді атаныз
<variant>орталықта жалпылық, генералдық
<variant>ақпаратты нақты молықтыру
<variant>жұмсақ, жылы стилі
<variant>назарда адам, субъективтік пен ішкі
<variant>назарда құрылымдар, объективтік пен сыртқы
<variant>дедукциялық логика
<variant>объекті – адам санасы
<question3>Нарративтік (әңгімелеу, баяндау) зерттеулерге жататын әдістерді белгіленіз
<variant>отбасының тарихы
<variant>этнографикалық зерттеу
<variant>контент-внвлиз
<variant>құжаттардың контент-анализы
<variant>пошталық саулнама
<variant>өмірдің тарихы
<variant>интервью
<question3>Бақылаудың сандық түрлерін көрсетініз
<variant>стандарттык бақылау
<variant>лабораториялық бақылау
<variant>стандарттық емес бақылау
<variant>жүйелі бақылау
<variant>формалдық емес бақылау
<variant>жартылый стандартты бақылау
<variant>тікелей қосылатын бақылыу
<question3>Қолданбалы зерттеу бағдарламасының қызметтерін көрсетініз
<variant>теориялық-әдістемелік қызмет
<variant>түсінуші қызмет
<variant>болжамалы қызмет
<variant>салыстармалы қызмет
<variant>ұйымдастыру қызметі
<variant>методикалық қызмет
<variant>өлшеу қызметі
<question3>Өлшеу шкаласының негізгі түрлері
<variant>интервалды шкала
<variant>абсолюттік шкала
<variant>номиналдық (реттелмеген) шкала
<variant>реттелген шкала
<variant>графикалық шкала
<variant>жіктемелі шкала
<variant>сезімтал шкала
<question3>Іріктемелі әдіспен байланысты ұғымдарды атаныз
<variant>репрезентативтілік
<variant>шкалдау
<variant>іріктемелі жиынтық
<variant>генералдық жиынтық
<variant>операционализация
<variant>логикалық талдау
<variant>жоспарлау
<question3>Эмпирикалық әлеуметанудың өкілдері
<variant>Эрнст Бёрджесс
<variant>Пьер Бурдье
<variant>Флориан Знанецкий
<variant>Якоб Морено
<variant>Энтони Гидденс
<variant>Фердинанд Теннис
<variant>Карл Маркс

Приложенные файлы

  • docx 19230043
    Размер файла: 146 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий