№1 тест( Кинематика)


№1 тест( Кинематика)
1.Спортшы 400 м қашықтықты жүгіріп өтіп қайтадан мәреге оралғандағы жолы мен орын ауыстыруы
A) 0; 0. B) 400 м; 400 м. C) 400 м; 0. D) 0; 400 м. E) 800 м; 0.
2. 4 м биіктіктегі терезеден лақтырылған тас үйдің қабырғасынан 3 м қашықтыққа түсті. Тастың орын ауыстыру модулі
A) 3 м. B) 4 м. C) 5 м. D) 7 м. E) 9 м.
3. 49 м/с бастапқы жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дененнің
10 с кейінгі жүрген толық жолы мен орын ауыстыруы (g = 10 м/с2 )
A) 245 м; 0 м. B) 245 м; 245 м. C) 200 м; 200 м. D) 0м; 0м. E) 240 м; 0 м.
4. Еркін құлаған дененің 1 с жүрген жолы (g = 10 м/с2 )
A) 10 м. B) 9 м. C) 5 м. D) 1 м. E) 8 м.
5.Шеңбер бойымен қозғала отыра ұзындығы 109 км жолды автомобиль екі рет жүріп өтті. Автомобильдің жүрген жолының ұзындығы, орын ауыстырудың модулі
A) 109 км; 0. B) 218 км; 0. C) 218 км; 218 км. D) 0; 0. E) 109 км; 109 км.
6. Радиусы 30 м шеңбер ұзындығының жартысын велосипедші белгілі бір уақытта жүріп өтті. Осы уақытта жүрген жолы мен орын ауыстыруы
A) 90 м; 60 м. B) 94,2 м; 60 м. C) 93 м; 50 м. D) 92 м; 30м. E) 90 м; 30 м.
7. Биіктігі 4 м-ге лақтырылған тас қабырғадан 3 м қашықтыққа түссе, тастың орын ауыстыруы
A) 3 м. B) 5 м. C) 4 м. D) 7 м. E) 6 м.
8. Екі дененің қозғалыс теңдеулері және . Олардың кездесетін орны мен уақыты
A) 140 м; 10 с. B) 100 м; 10 с. C) 200 м; 10 с. D) 200 м; 100 с. E) 140 м; 140 с.
9. 2 м/с тұрақты жылдамдықпен 5 с, сонан соң 0,4 м/с2 тұрақты үдеумен 5 с қозғалған катердің жүрген жолы
A) 50 м. B) 60 м. C) 25 м. D) 100 м. E) 90 м.
10. Жер бетінен 1 м биіктегі доп тағы 2 м вертикаль жоғары лақтырылып, жерге құлады. Доптың жолы мен орын ауыстыруы
A) 5 м; 1 м. B) 4 м; 1,5 м. C) 4 м; 2 м. D) 5 м; 3 м. E) 4 м; 2 м.
11. 39,2 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары атылған жебенің көтерілу биіктігі және 5 с кейінгі орын ауыстыруы мен жүрген жолы (g = 10 м/с2 )
A) 87 м; 70 м; 83 м. B) 87,2 м; 73 м; 83,6 м. C) 78,4 м; 73,5 м; 83,3 м. D) 80 м; 725 м; 80 м.
E) 85 м; 75 м; 85 м.
12. 5 м/с жылдақпен мұздың бетінде лақтырылған тас бастапқы нүктесінен 25 м қашықтықта тоқтады. Қозғалыстың бастапқы 2 с-ғы тастың жолы
A) 10 м. B) 9 м. C) 15 м. D) 8 м. E) 12 м.
13. 250 км қашықтықты 0,5 сағатта өткен ұшақтың жылдамдығы
A) 125 км/сағ. B) 130 км/сағ. C) 500 км/сағ. D) 400 км/сағ. E) 140 км/сағ. {Дұрыс жауап}= C
14.Мотоциклшінің жылдамдығы 54 км/сағ, ал адамдікі 2 м/с болса, мотоциклшінің жылдамдығының адам жылдамдығына қатынасы
A) 7. B) 7,5. C) 10. D) 15. E) 2.
15. 6 м/с жылдамдықпен бірінші велосипедші жолды 3 с жүріп өтті. Сол жолды 9 с жүріп өткен екінші велосипедшінің жылдамдығы
A) 3 м/с. B) 6 м/с. C) 2 м/с. D) 9 м/с. E) 5 м/с.
16.Ұзындығы 200 м поезд 36 км/сағ жылдамдықпен ұзындығы 400 м көпірді жүріп өту үшін кеткен уақыт
A) 1 мин. B) 2 мин. C) 40 с. D) 90 с. E) 30 с
17. Арақашықтығы 90 м A және B нүктесінен бір уақытта бір бағытта 5 м/с және 2 м/с жылдамдықпен шықса, бірінші дененің екіншіні қуып жету уақыты
A) 40 с. B) 20 с. C) 30 с. D) 50 с. E) 10 с.
18.Кинетикалық энергиясы, 800 м/с жылдамдықпен қозғалған массасы 10 кг зеңбірек оғының энергиясына тең, 2 т автомобильдің қозғалыс жылдамдығы
A) 57 км/сағ. B) 57 м/с. C) 50 км/сағ. D) 50 м/с. E) 20 м/с.
19.Ұзындығы 200 м поезд бірқалыпты 10 м/с жылдамдықпен қозғалып, ұзындығы 300 м тоннельден толық шығуына кеткен уақыт
A) 10 с. B) 20 с. C) 30 с. D) 40 с. E) 50 с.
299656513335000300037544450020. графигінде жылдамдығы үлкен де 1
299656513335000
2
29965658890000 A) 1. В) 2. С) 3. Д) Үшеуінің де жылдамдықтары 3
бірдей. Е) 2 және3.
295275014922500
.21. Велосипедшінің жылдамдығының уақытқа тәуелді графигі бойынша бастапқы 4с-тағы үдеуі
12
9
6
3
0 2 4 6 8 9 t, c
υ, м/с
12
9
6
3
0 2 4 6 8 9 t, c
υ, м/с

A) 12 м/с2. 354330012065000B) 6 м/с2. C) 3 м/с2. D) 4 м/с2. E) 9 м/с2.
22. График бойынша дененің үдеуі мен 10 с-тағы орын ауыстыруы
υ, м/с
4
2
2
6
10
t, c
υ, м/с
4
2
2
6
10
t, c

A) -0,4 м/с2; 20 м. B) -0,3 м/с2; 35 м. C) -0,1 м/с2; 25 м D) -0,2 м/с2; 30 м. E) -2 м/с2; 40 м.
23.Бастапқы жылдамдықсыз 20 м биіктіктен суға секірген адамның, 10 м тереңдікке сүңгіп кеткенде, тоқтағанға дейінгі суда қозғалған уақыты
A) 2 с. B) 1 с. C) 4 с. D) 3 с. E) 5 с.
24.Жоғары лақтырылған дененің максимал биіктігін 4 есе арттырғанда бастапқы жылдамдығының өзгерісі
A) 4 есе. B) 6 есе. C) 16 есе. D) 2 есе. E) өзгермейді.
25.Бастапқы жылдамдықсыз мұнарадан құлаған дене жолдың екінші жартысын 1 с жүріп өтсе, мұнараның биіктігі
A) ≈70 м. B) ≈50 м. C) ≈58 м. D) ≈40 м. E) ≈45 м.
26.Еркін құлаған дене А нүктесін 9,8 м/с жылдамдықпен өтсе, одан 14,7 м төмен орналасқан В нүктесінен өтетін жылдамдығы (g = 10 м/с2)
A) 19,6 м/с. B) 15,6 м/с. C) 16 м/с. D) 21 м/с. E) 16,4 м/с.
27.Жер бетінен 300 м биіктікте орналасқан нүктеден бір мезетте екі тас 20 м/с жылдамдықпен, біреуі – вертикаль төмен, екіншісі – вертикаль жоғары, лақтырылады. Екеуінің арасындағы қашықтық 200 м болу үшін кеткен уақыт
A) 10 с. B) 15 с. C) 5 с. D) 20 с. E) 2 с.
28. 19,6 м биіктіктен еркін құлаған дене жолдың бөлігін өтетін уақыт
(g = 10 м/с2)
A) 2 с. B) 1 с. C) 3 с. D) 5 с. E) 10 с.
29. Шатырдан құлаған мұз жолдың бірінші бөлігін 2 с ұшып өтті. Мұздың жерге дейінгі ұшу уақыты
(g = 10 м/с2)
A) 2 с. B) 2,82 с. C) 2,5 с. D) 1 с. E) 1,5 с.
30. 6,2 м/с2 үдеумен жоғары көтерілген, биіктігі 6 м лифтінің төбесінен құлаған болттың құлау уақыты
A) 0,1 с. B) 0,2 с. C) 0,3 с D) 0,5с E) 1 с
31. 1 м/с2 үдеумен қозғалған поездың жылдамдығы 72 км/сағ-қа жетуге қажет уақыт
A) 20 с. B) 30 с. C) 25 с. D) 15 с. E) 10 с.
32.Ұзындығы 2 м көлбеу жазықтықтан сырғанап түскен арбашаның жолдың соңындағы жылдамдығы 4 м/с. Осы арбашаның үдеуі
A) 10 м/с2. B) 1 м/с2. C) 4 м/с2. D) 5 м/с2. E) 6 м/с2.
33.Толық тоқтағанға дейінгі 1 км жол жүрген, қону жылдамдығы 80 м/с ұшақтың, тежелу кезіндегі үдеуі
A) 3,2 м/с2. B) 5,2 м/с2. C) 5 м/с2. D) 4 м/с2. E) 2 м/с2.
34. 120 м қашықтықта спортшының жылдамдығы 7 м/с-тан 9 м/с-қа дейін өзгерсе, спортшының қозғалыс уақыты
A) 10 с. B) 15 с. C) 20 с. D) 40 с. E) 50 с.
35.Тұрақты 2 м/с2 үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығы 20 м/с-қа жеткенге дейінгі жүрген жолы
A) 100 м. B) 90 м. C) 120 м. D) 50 м. E) 10 м.
36.Жылдамдығын 1 м/с-тан 7 м/с-қа дейін өзгертіп, 24 м жол жүрген материалық нүктенің үдеуі
A) 2 м/с2. B) 3 м/с2. C) 5 м/с2. D) 0,5 м/с2. E) 1 м/с2.
37. 10 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалған үдеуі 1 м/с2 автомобильдің 192 м жол жүргендегі соңғы жылдамдығы
A) 22 м/с. B) 2 м/с. C) 2,2 м/с. D) 4 м/с. E) 30 м/с.
38. 20 м/с жылдамдықпен қозғалған автомобиль 5 с кейін кенеттен тоқтады. Автомобильдің тежелу жолы
A)100 м. B) 50 м. C) 90 м. D) 20 м. E) 60 м.
39. 72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд станцияға жақындағанда тежеле бастады. Үйкеліс коэффициенті 0,005 болса, поездың толық тоқтауына кеткен уақыты
A) 6 мин. B) 6,7 мин. C) 6 с. D) 6,7 с. E) 10 с
40. Ұзындығы 50 м таудан бала шанамен 20 с түсіп тоқтағанға дейін горизонталь жолмен 25 м жүргендегі шананың үдеуі
A) 0,1 м/с2. B) 0,2 м/с2. C) 0,5 м/с2. D) 2 м/с2. E) 10 м/с2.
41. Қозғалыстағы дененің жылдамдық проекциясының уақытқа тәуелділігі (м/с). Осы дененің координатасының теңдеуі
A) (м). B) (м). C) (м). D) (м).
E) (м).
42. 12 м/c жылдамдықпен қозғалған автомобильдің тежелу уақыты 3 с болғанда, толық тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A) 20 м. B) 18 м. C) 25 м. D) 10 м. E) 15 м.
43. 0,5 м/с2 тұрақты үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығы белгілі бір уақыттан кейін 10 м/с болады. Автомобильдің осы уақытта жүрген жолы
A) 100 м. B) 200 м. C) 500 м. D) 300 м. E) 50 м.
44. Жылдамдығы 20 м/с автомобиль 4 м/с2 үдеумен тежеле бастады. Автомобильдің толық тоқтағанға дейінгі жолы
A) 50 м. B) 60 м. C) 40 м. D) 25 м. E) 100 м.
45. Материалық нүктенің қозғалыс теңдеуі. 2 с-тан кейінгі нүктенің жылдамдығы мен орын ауыстыруы
A) υ = 12 м/с, S = 12 м. B) υ = 24 м/с, S = 24 м. C) υ = 10 м/с, S = 6 м. D) υ = 6 м/с, S = 6 м.
E) υ = 6 м/с, S = 12 м.
46. Қозғалыстағы дененің жылдамдығы теңдеуімен берілген. Қозғалыс түрі және орын ауыстыру теңдеуі
A) , кемімелі. B) , үдемелі. C) , үдемелі.
D) , бірқалыпты. E) , кемімелі.
47. Жылдамдығы 36 км/сағ автобустың үдеуі 1 м/с2 аспау үшін, автобустың аялдамаға дейінгі тежелу жолы
A) 30 м. B) 50 м. C) 60 м. D) 70 м. E) 100 м.
48. 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалған поезд станцияға жете бере 1м/с2 үдеумен тежеле бастады. Толық тоқтағанға дейін жүрген жолы
A) 200 м. B) 400 м. C) 300 м. D) 500 м. E) 600 м.
49. Дене тыныштықтан 5 м/с2 үдеумен қозғалып 1000 м жол жүргендегі соңғы жылдамдығы
A) 100 м/с B) 10 м/с C) 50 м/с D)1000 м/с E) 150 м/с.
50. 2 м/с2тұрақты үдеумен қозғалған автомобильдің сол мезеттегі жылдамдығы 10 м/с. Осыған дейінгі 4 с-та жүрген жолы мен жылдамдықтың өзгерісі
A) 20 м, 8 м/с-қа. B) 24 м, 8 м/с -қа. C) 15 м, 6 м/с -қа. D) 15 м, 8 м/с -қа.
E) 24 м, 8 м/с -қа.
51. Екі поезд бірдей уақыт аралығында бірдей жол жүрді. Бір поезд үдемелі қозғалып, жолды 0,03 м/с2 үдеумен жолды жүріп өтсе, екіншісі 18 км/сағ жылдамдықпен бірінші жартысын және 54 км/сағ жылдамдықпен екінші жартысын жүреді. Әр поездің жүрген жолы
A) 3 км. B) 3,75 км. C) 4 км. D) 3,2 км. E) 3,3 км
52. Аялдамадан шыққан автобус үдемелі қозғала үшінші секундта 2,5 м жол жүрсе, оның бесінші секундтағы жүрген жолы
A) 4 м. B) 4,5 м. C) 5 м. D) 5,5 м. E) 3,5 м.
53.Жер бетіндегі күн мен түннің ауысуы Жердің өз осінен айналуына байланысты. Осы жағдайдағы санақ жүйесі
A) Күнге байланысты. B) Планеталарға байланысты. C) Жерге байланысты. D) Айға байланысты.
E) Кез келген денеге байланысты.
54. 6 км/сағ жылдамдықпен жүзген салда перпендикуляр бағытта 8 км/сағ жылдамдықпен адам жүріп келеді. Жағамен байланысқан жүйедегі адам жылдамдығы
A) 12 км/сағ. B) 2 км/сағ. C) 7 км/сағ. D) 10 км/сағ. E) 14 км/сағ.
55. 0,3 м/с жылдамдықпен жүкті вертикаль жоғары көтерген кранның өзі рельспен бірқалыпты 0,4 м/с жылдамдықпен қозғалады. Жермен байланыстырған жүйедегі жүктің жылдамдығы
A) 0,1 м/с. B) 0,35 м/с. C) 0,5 м/с. D) 0,7 м/с. E) 0,9 м/с.
56.Түзу сызық бойымен бірінші автомобиль жылдамдықпен, екіншісі жылдамдықпен қозғалса, салыстырмалы қозғалыс жылдамдық модулі
A) . B) . C) . D) 0. E) .
57. Меншікті жылдамдығы 25 км/сағ катердің ағыс бағытымен 2 сағатта, ағысқа қарсы 3 сағатта жүріп өткен қашықтығы
A) 300 км. B) 500 км. C) 100 км. D) 60 км. E) 50 км.
58. Велосипедшінің жылдамдығы 36 км/сағ, ал желдікі 5 м/с. Велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі желдің қарсы және қуалай соққандағы жылдамдықтары
A) 15 м/с, 5 м/с. B) 10 м/с, 5м/с. C) 15 м/с, 10м/с. D) 5 м/с, 5 м/с. E) 20 м/с, 5 м/с.
59.Қуалай соққан жел суға қатысты қайықтың жылдамдығын 8 км/сағ жеткізеді. 16 км/сағ жылдамдықпен соққан желдің қайыққа қатысты жылдамдығы
A) 8 км/сағ. B) 16 км/сағ. C) 6 км/сағ. D) 10 км/сағ. E) 24 км/сағ.
60.Радиусы 0,5 м, 10 Гц жиілікпен қозғалған дененің сызықтық жылдамдығы
A) 31,4м/с. B) 34,5м/с. C) 30м/с. D) 35м/с. E) 15м/с.
61.Диаметрі 15 метр цирк аренасын мотоциклші тұрақты жылдамдықпен 15 мин жүріп өтеді. Мотоциклшінің центрге тартқыш үдеуі.
A) 6∙10-4 м/с2. B) 3,65∙10-4 м/с2. C) 5,7∙10-4 м/с2. D) 1∙10-4 м/с2. E) 4∙10-4 м/с2.
62.Катушкаға 10 секунд ішінде 6,28 м жіңішке сым оралды. Катушканың орташа айналу жиілігі 20 айн/с болса, шеңбердің радиусы
A) 10 мм. B) 1 мм. C) 5 мм. D) 15 мм. E) 2 мм.
63.Дене бірқалыпты шеңбер бойымен 2 с қозғалып 5 м жол жүреді. Айналым периоды 5 с болса, центрге тартқыш үдеу
A) 314 м/с2. B) 0,314 м/с2. C) 3,14 м/с2. D) 4 м/с2. E) 0,0314 м/с2.
64.Жердің жасанды серігінің орбитасының радиусын 2 есе арттырса айналым периоды 4 есе артады. Осы жағдайдағы жасанды серіктің жылдамдығының өзгерісі
A) 2 есе артады. B) 4 есе артады. C) 8 есе артады. D) 2 есе кемиді. E) 4 есе кемиді.
65. 5 с ішінде бір айналым жасаған нүктенің, шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысындағы, бұрыштық жылдамдығы
A) ≈1,26 рад/с. B) ≈2 рад/с. C) ≈2,5 рад/с. D) ≈3 рад/с. E) ≈5 рад/с.
66.Пойыз жолдағы t уақыттың жартысын 70 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Орташа жылдамдығы
A) 40 км/сағ B) 60 км/сағ C) 50 км/сағ D) 42 км/сағ E) 45км/сағ
67.Екі автомобиль бензоколонкадан қарама-қарсы жаққа қозғалды: біріншісінің жылдамдығы 60 км/сағ, екіншісінікі - 90 км/сағ Қозғалыс басталғаннан кейін 30 минуттан кейін олардың ара қашықтығы
A) 85км B) 70 км C) 90 км D) 80 км E) 75 км
68.Еркін түскен дененің 6 с-тан кейінгі жылдамдығы (g = 10 м/с2)
A) 3 м/с B) 60 м/с C) 45 м/с D) 15 м/с E) 30 м/с
69.Дене 20 м/с жылдамдықпен вертикаль тік лақтырылды. Дененің құлау уақыты (g = 10 м/с2)
A) 4 с B) 5 с C) 3 с D) 2 с E) 1 с
70.Еркін түскен дене Жермен соғыларды жылдамдығы 30 м/с болса, құлау биіктігі (g = 10 м/с2)
A) 22,5 м B) 45 м C) 180 м D) 60 м E) 90 м
71.Материалдық нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның бөлігінде жүретін жолы мен орны ауыстыруы
A) м, 2 м B) 2 м, 2 м C) 2 м, 4 м D) м, 2 м E) м, 2 м
72.Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты
A) вертикаль төмен. B) қозғалысқа қарсы. C) жылдамдыққа перпендикуляр.
D) қозғалыспен бағыттас.E) вертикаль жоғары.
73.Орнынан қозғалған автомобиль 6 с ішінде жылдамдығын 36 м/с-ке жеткізді. Автомобильдің үдеуі
A) 5 м/с2 B) 36 м/с2 C) 6 м/с2 D) 0,1 м/с2 E) 2 м/с2
74.Дене ОХ осіне қарама-қарсы 36 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалады. Бастапқы координатасы 20 м. Дененің 4 с-тан кейінгі координатасы және осы уақытта жүрген жолы
A) 20 м, 40 м B) 60 м, 40 м C) -60 м, 30 м D) -20 м, 40 м E) 40 м, 40 м
75. Траектория дегеніміз...
дене қозғалып бара жатқан сызық.
дене қозғалып бара жатқан сызық ұзындығы.
дененің басқа денелермен салыстырғанда орнының өзгеруі.
қозғалыстың бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын түзу сызық.
қозғалыстағы ден
76. Дене материялық нүкте мына жағдайда бола алады:
1.Ұшақ Астанадан Москваға ұшып келді .2.Ұшақ «өлі тұзақ»сызып жүр.
3. Коньки тебуші мәре сызығын кесіп өтті.
A) 1,2 B) 2C) 3 D) 1 E) 2, 3
77. Дене материялық нүкте бола алады:
A) Трактордың топыраққа түсіретін қысымын есептегенде.
B) Зымыранның биіктігін анықтағанда.
C) Ұшақтың әуежайға қону кезінде.
D) Өлшеуіш цилиндрді қолданып, болат шардың көлемін анықтаған кезінде.
E) Жердегі ұшуды басқару орталығынан ғарыш кемесінің қозғалысын бақылағанд
78. Автобус маршрутқа шығып, кешке қайтып келді.Осы уақытта есептегішінің көрсеткіші 500 км-ге артты. Автобустың жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A) 500 км; 500 км. B) 0; 0. C) 500 км; 0. D) 0; 500 км. E) 500 км; 250 км.
79. Спортшы стадион жолымен 1200 км ара қашықтықты жүгіріп өтіп, бастаған сөре орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A) 0; 0. B) 1200 м; 1200 м. C) 0; 1200 м. D) 1200 м; 0. E) 1200 м; 600 м.
80. Тік ұшақ 200 км түзу ұшып, 900 бұрышқа бұрылып,тағы да 150 км ұшты. Тік ұшақтың жолы мен орын ауыстыруы
A) 425 км; 325 км. B) 375 км; 275 км. C) 450 км; 350 км. D) 350 км; 250 км.
E) 400 км; 300 км.
81. Жасанды серіктің айналу периоды 1тәул., радиусы R дөңгелек орбита бойымен Жерді айналып қозғалады. Серіктің 24 сағаттағы жолы мен орын ауыстыруы
A) 0; 0. B) 2πR; 2πR. C) 2R; 2R. D) πR; 0. E) 2πR; 0.
82. Футболшы футбол алаңында солтүстікке қарай 40 м, сосын 10м шығысқа, одан 10 м оңтүстікке, сосын 30 м шығысқа жүгіріп өтті. Футболшының толық орын ауыстыру модулі
A) 90 м. B) 50 м. C) м. D) м. E) 0 м.
83. Егер Жерден жіберілген жарық сәулесі 2,56 с-тан кейін қайтып оралса,Жерден Айға дейінгі ара қашықтық (c= 3·108 м/c)
A) 3,84·108 м. B) 3,84·107 м. C) 38,4·108 м. D) 3·108 м. E) 384·107 м.
84. Шығыны 20 л/с болу үшін ,радиусы 15 см түтікшеде қозғалған сұйықтықтың жылдамдығы
A) 1 м/с. B) 28,3 см/с. C) 0,28 см/с. D) 0,5 м/с. E) 0,25 м/с.
85.Екі автомобиль қарама-қарсы бағытта қозғалып келеді. Бірінші автомобильдің жылдамдығы 54 км/сағ, ал екіншісінікі 108 км/сағ. Автомобильдердің салыстырмалы жылдамдығы
A) 5 м/с. B) 10 м/с. C) 15 м/с. D) 20 м/с. E) 45 м/с.
86. Бір қалыпты қозғалыс болатыны
1) автомобильдің тежелген кездегі қозғалысы. 2) сағаттағы маятник қозғалысы. 3) метродағы эскалатор қозғалысы.
A) 1,2,3. B) 1,2. C) 1. D) 2. E) 3.
87. 0,5 сағат уақытта 250 км ара қашықтықты ұшып өткен ұшақтың жылдамдығы
A) 138,9 м/с. B) 13,89 м/с. C) 138,9 км/сағ. D) 13,89 км/сағ. E) 1,389 м/с.
88. 80 км жолды 160 км/сағ жылдамдықпен жүріп өткен дененің қозғалыс уақыты
A) 200 с. B) 1800 с. C) 2000 с. D) 3000 с. E) 1500 с.
89. Дененің қозғалыс теңдеуі x=4 - 3t түрінде берілген. Дененің бастапқы координатасы мен қозғалыс жылдамдығы
A) x0=5 м, υх=-3 м/с. B) x0=4 м, υх=-3 м/с. C) x0=4 м, υх=3 м/с. D) x0=1 м, υх=-3 м/с.
E) x0=1 м, υх=3 м/с.
90. 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан поездың терезесі алдында отырған жолаушы, 36 км/сағ жылдамдықпен қарсы қозғалып келе жатқан ұзындығы 150 м. Поезды көру уақыты
A) 6 с. B) 5 с. C) 4 с. D) 8 с. E) 1 с.
91. Жүрілген жолдың тәуелділік графигінде t = 3 с уақыттағы велосипедшінің жылдамдығы
t, с
4
10
s, м
5
t, с
4
10
s, м
5

A) 4 м/с. B) 2,5 м/с. C) 10 м/с. D) 40 м/с. E) 5 м/с.
92. Бірқалыпты қозғалыс кезінде үдеу.
A) а = const. B) a = 0. C) a > 0. D) a < 0. E) а ≥ 0
93. Екі өзара перпендикуляр шоссе жолдарында жылдамдықтары 54 км/сағ және 72 км/сағ жүк және жеңіл автомашиналар бірқалыпты қозғалып келеді. Жол торабындағы кездесуден 10 мин өткен соң, олардың ара қашықтықтығы
A) 45 км. B) 15 км. C) 55 км. D) 60 км. E) 25 км.
94. Поезд t уақытының жартысын υ1 = 72 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын υ2 = 36 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Поездің орташа жылдамдығы
A) 60 км/сағ. B) 54 км/сағ. C) 40 км/сағ. D) 50 км/сағ. E) 42 км/сағ.
95. Автомобиль жолдың бірінші жартысында 72 км/сағ жылдамдықпен, ал екіншісінде 30 км/сағ жылдамдықпен қозғалды. Автомобильдің барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A) 50,5 км/сағ. B) 42,4 км/сағ. C) 40,3 км/сағ. D) 54 км/сағ. E) 51 км/сағ.
96. 18 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан велосипедші таудан түсе бастайды. Егер оның үдеуі 0,8 м/с2 болса, 6 с-тан кейін велосипедшінің жылдамдығы
A) 86,4 м/с. B) 135 м/с. C) 24 м/с. D) 2,4 м/с. E) 9,8 м/с.
97. Автомобиль орнынан жылжып,үдемелі түзу сызықты қозғалады. Үдеу векторы
A) вертикаль жоғары.
B) автомобильдің қозғалысына қарсы бағытта.
C) автомобильдің қозғалысы бағытына перпендикуляр.
D) автомобильдің қозғалысымен бағыттас.
E) вертикаль төмен.
98. Анықтамаға сәйкес тең үдемелі үдеудің формуласы.
A) . B) . C) . D) . E)
99. Тең үдемелі қозғалған автомобильдің жылдамдығы 4 с уақытта 45 -тен 5 м/с-ке дейін кемиді. Автомобиль үдеуінің модулі
A) 10 м/с2. B) 12,5 м/с2. C) 1 м/с2. D) 5 м/с2. E) 25 м/с2.
100. Автомобильдің жылдамдығы 10 с уақытта 10-нан 6 м/с-ке дейін кемиді. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік формуласы және 20 с кейінгі жылдамдығы
A) υх(t)=10-0,4t, υ=2 м/с. B) υх(t)=10+0,4t, υ=2 м/с. C) υх(t)=10-0,4t, υ=3 м/с. D) υх(t)=10+0,4t, υ=3 м/с.
E) υх(t)=10-0,2t, υ=2 м/с.
102. Материялық нүктенің жылдамдық проекциясы мына түрде өзгеретіндей болып қозғалады: υx = 2 - 3t, оның үдеуі
A) 3 м/с2. B) -3 м/с2. C) -5 м/с2. D) 5 м/с2. E) 7 м/с2.
103. Материялық нүктенің жылдамдық проекциялары мына түрде өзгеретіндей болып қозғалады: υx = 3 + 3t; υy = 4 + 4t, оның үдеуі
A) 15 м/с2. B) 3 м/с2. C) 5 м/с2. D) 4 м/с2. E) 7 м/с2.
104. Дене кемімелі жылдамдықпен түзусызықты қозғалады. Үдеуі 4 м/с2 .-қа тең. Уақыттың кейбір кезінде дененің жылдамдық модулі υ0=20 м/с-ке тең. Дененің 4 с-тан кейінгі жылдамдығы және дененің тоқтаған кездегі уақыты...
A) 2 м/с; 5 с. B) 2,5 м/с; 2,5 с. C) 2 м/с; 2,5 с. D) 4 м/с; 2,5 с. E) 4 м/с; 5 с.
105. СИ жүйесіндегі үдеудің өлшем бірлігі:
A) м/мин2. B) км/сағ2. C) м/сағ2. D) м/с2. E) км/с2.
106.Дененің қозғалыстың басынан 4 с өткеннен кейінгі жолы
60
40
20
1
2
3
4
t, с
S, м
60
40
20
1
2
3
4
t, с
S, м

A) 80 м. B) 5 м. C) 20 м. D) 60 м. E) 40 м.
107. Түзу сызықты қозғалған дененің үдеуі
3
6
9
12
2
6
8
t, c
υ, м
4
3
6
9
12
2
6
8
t, c
υ, м
4

A) 9 м/с2. B) 6 м/с2. C) 4,5 м/с2. D) 18 м/с2. E) 1,5 м/с2.
108. Дененің үдеуі
6
4
2
2
4
6
t, c
υ, м/с
6
4
2
2
4
6
t, c
υ, м/с

A) 0. B) 4 м/с2. C) 2 м/с2. D) 1 м/с2. E) 10 м/с2.
109. Ұшақ 216 км/сағ. жылдамдықпен ұшып,сосын 20 с уақыт бойы 9 м/с2 үдеумен қозғалады. Ұшақтың осы уақытта ұшып өтетін ара қашықтықтығы...
A) 30 км. B) 9 км. C) 3000 м. D) 300 м. E) 900 м.
110. Поезд 20 м/с жылдамдықпен қозғалады. Тежелгеннен соң,толық тоқтағанға дейін ол 200 м ара қашықтықты жүріп өтті. Тежелудің жүрген уақыты..
A) 2 с. B) 10 с. C) 20 с. D) 5 с. E) 25 с.
111. Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі υ = 5 + 4t.Орын ауыстырудың теңдеуі s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу...
A) s(t)=5t-2t2; υ0=5 м/с; =4 м/с2.
B) s(t)=5t+2t2; υ0=4 м/с; =5 м/с2.
C) s(t)=5t-2t2; υ0=4 м/с; =5 м/с2.
D) s(t)=5t+2t2; υ0=5 м/с; =4 м/с2.
E) s(t)=5t+4t2; υ0=5 м/с; =4 м/с2.
112. Материялық нүктенің қозғалыс теңдеуі мына түрде x=-3t2. Нүктенің 2с кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыруы...
A) υ =3 м/с; s=3м. B) υ =12 м/с; s=12 м. C) υ =-12 м/с; s=-12 м. D) υ =-3 м/с; s=-3 м.
E) υ =12 м/с; s=-3 м.
113. Тең үдемелі қозғалыстағы дененің жүрілген жолын анықтайтын формула:
A) S = x + x0. B) . C) . D) S = υt.
E) S = υ0 + at.
114. Биіктігі 80 м көлбеу мұнарадан бастапқы жылдамдықсыз тасталған тастың құлау уақыты (g = 10 м/с2)
A) ≈ 6 с. B) ≈ 5 с. C) ≈ 1 с. D) ≈ 4 с. E) ≈ 10 с.
115. Дене 80 м биіктіктен еркін құлайды. Оның құлауының соңғы секундындағы орын ауыстыруы (g = 10 м/с2)
A) 35 м. B) 30 м. C) 50 м. D) 32 м. E) 12 м.
116. Дене 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған. Ауаның кедергісін ескермегенде , дененің Жерге құлайтын жылдамдығы...
A) 60 м/с. B) 15 м/с. C) 30 м/с. D) 20 м/с. E) 2 м/с.
117. 2000 м биіктіктен құлаған дененің, соңғы 100 м ушып өтетін уақыты
A) 2 с. B) 0,5 с. C) 5 с. D) 4,9 с. E) 9,8 с.
118. Вентилятор қалақшаларының бұрыштық айналу жылдамдығы 6,28 рад/с.
30 минуттағы айналым саны
A) 1600 B) 160 C) 300 D) 1800 E) 460
119. 8π с-1 бұрыштық жылдамдықпен айналған маховиктің 1000 айналымды жасайтын уақыты
A) 25 с. B) 250 с. C) 2,5 с. D) 2 мин. E) 12 мин.
120. Радиусы 4 м бір қалыпты айналған дөңгелектің бетіндегі материялық нүкте
4 м/с жылдамдықпен қозғалады. Материялық нүктенің үдеуі
A) 4 м/с2. B) 1 м/с2. C) 9,8 м/с2. D) 14 м/с2. E) 4,9 м/с2.
121. Шеңбер бойымен қозғалыстағы сызықтық және бұрыштық жылдамдықты байланыстыратын формула:
A) . B) . C) = ωR. D) . E) .
122. Массасы 15 кг жүкті 0,3 м/с2 үдеумен көтеру үшін қажет күш (g = 10)
A) 0,45 Н. B) 5 Н. C) 45 Н. D) 50 Н. E) 154,5 Н.
123. Санақ жүйесі лифтімен тығыз байланысты. Төменде келтірілген жағдайлардың ішіндегі инерциалды санақ жүйесі:
Лифт: 1) еркін құлайды; 2) бір қалыпты жоғары қозғалады; 3) үдемелі жоғары қозғалады; 4) баяу жоғары қозғалады; 5) бір қалыпты төмен қозғалады.
A) 1,2. B) 1,3. C) 2,4. D) 2,5. E) 1,2,3.
124. Денедегі барлық күштер теңестірілген . Осы дененің қозғалыс траекториясы:
1) парабола; 2)түзу; 3) шеңбер; 4) эллипс; 5) винттік сызық .
A) 1. B) 3. C) 4. D) 2. E) 5.
125. Орын ауыстыру дегеніміз
А) кеңістіктегі бастапқы және соңғы нүктелерді қосатын дененің бағытталған кесіндісі.
В) траектория ұзындығы. С) дененің жүрген жолы. D) бағытталған кесінді.
Е) қозғалыстағы дененің кесіндісі.
126. Велосипедшінің қозғалыс теңдеуі х =15–10t, 5 сек ішіндегі велосипедшінің орын ауыстыру модулі
А) 35 м В) 65м С) 25м D) 50м Е) 45м
127. Егер бастапқы координат векторы (12;5 см), соңғы (4;11 см) болса координат осьіндегі вектордың проекциясы
А) Sх=8cм; Sy=6cм В) Sх=8cм; Sy=6cм С) Sх=16cм; Sy=9cм D) Sх=-8cм; Sy=-6cм
Е) Sх=8cм; Sy=-6cм
128. Тікұшақ горизонталь ұшу барысында оңтүстікке 12 км, содан соң шығысқа тағы 16 км ұшты. Тікұшақтың жолы мен орын ауыстыруы
А) 20 км, 28км В) 28км, 20км С) 28км, 28 км D) 20 км, 4 км Е) 4 км, 28 км
129. Жоғары лақтырылған тас 10 м биіктікке көтеріліп, лақтырылған жерден қайтадан сол нүктеге құлады. Тастың жүрген жолы мен орын ауыстыру
А) 20м, 0 В) 0 , 20 м С) 10м, 10 м D) 20м, 20 м Е) 10м, 0
130. Жүргізуші автомобиль мен гараждан шықты да 150 км жол жүріп 3 сағаттан кейін қайтып келді. Дұрыс тұжырымды анықта.
А) автомобиль 50 км/сағ жылдамдықпен жүрді. В) әр сағатта 50 км жол жүрді.
С) автомобильдің орын ауыстыруы нолге тең, жолы 150 км.
D) автомобильдің орын ауыстыруы мен жолы 150км.
Е) автомобильдің орын ауыстыруы 150км , жолы нолге тең
131. Жол және орын ауыстыруды салыстыр
А) жол-скаляр, орын ауыстыру – векторлық шама.
В) жол және орын ауыстыру – скаляр шамалар.
С) жол – векторлық, орын ауыстыру-скаляр шама.
D) жол және орын ауыстыру – векторлық шамалар.
Е) модулі қозғалыс бағытына байланысты болатын шамалар.
132. Гараждан шыққан автобус 12 рейс жасайтын болса, такси осы бағытта 6 рейс жасайды. Орын ауыстыруы мен жолын салыстыр
А) автобус және таксидің жүрген жолы мен орын ауыстыруы бірдей.
В) автобустың таксиге қарағанда жүрген жолы және орын ауыстыруы артық .
С) автобустың жүрген жолы артық, орын ауыстыруы таксимен бірдей.
D) таксидің жүрген жолы артық, орын ауыстыруы автобуспен бірдей.
Е) автобустың орын ауыстыруы артық, жүрген жолы таксимен бірдей
133. Материялық нүкте 20м/с бастапқы жылдамдықпен және бастапқы жылдамдыққа қарсы 0,5 м/с2 үдеумен қозғалады. 0,5 мин ішіндегі жолы мен орын ауыстыруы
А) 375м; 375м В) 375м, 0 С) 0 ; 375 м D) 825м; 375м Е) 375 м; 450м
134. Жүк көтергіш Дұрыс жауап оңтүстіктен солтүстікке 40 м және бір уақытта жүк көтергішпен бағыттас шығыстан батысқа 30м қозғалса, жүктің Жерге қатысты орын ауыстыруы
А) 50м В) 40м С) 34,5м D) 38,4м Е) 20м
135. Вектордың басы координаттың бастапқы нүктесінде орналасқан, оның соңғы координатасы (3;5;8)м болса. Осы вектордың модулі
А) 9,9м В) 16м С) 10,4м D) 12м Е) 9,2м
136. Қайық ені 50 м өзенді көлдеңінен жүзіп өтті. Ағысы қайықты 300-қа өзен жағасына бұратын болса, қайықтың өзен жағасына қатысты орын ауыстыру
tg 300=1,75)
А) 87м В) 25м С) 58м D) 60м Е) 48м
137. Қайық ені 50 м өзенді көлдеңінен жүзіп өтті. Өзеннің ағысына қайықты 300 бұрышқа бұрып жіберді. Қайықтың жағадан жағаға қатысты орын ауыстыруы (sin 300 = 0,5 cos 300 = 0,87)
А) 25м В) 100м С) 60м D) 28,5м Е) 95м
138.Велосипед-дөңгелегінің құрсау нүктесі оның рамасымен (шабағымен) салыстырғандағы қозғалысы
А) шеңбер бойымен В) түзу бойымен С) өзгермелі траектория бойынша D) шеңбер жанамасы бойымен
Е) парабола бойымен.
139. Таудан сырғанап бара жатқан адам велосипедтің рамасына (шабағына) қатысты болатын күйі
А) салмақсыз. В) тыныштық күйде. С) қозғалыста. D) тербелісте.
Е) бастапқы төмен сырғанауда – қозғалыста, соңында – тербелісте.
140. Жердің жасанды серігі Күнге қатысты ... қозғалады.
А) шеңбер бойымен В) эллипс бойымен С) циклоидттың күрделі траекториясымен
D) түзу бойымен Е) парабола бойымен
141. Ілгермелі қозғалыс дегеніміз
A) при котором все его точки тела описывают одинаковые траектории.
А) барлық нүктелері бірдей траекторияны сызып өтетін қозғалыс. В) дененің теңүдемелі қозғалысы.
С) жылдамдығы өзгермейтін қозғалыс. D) дененің түзусызықты қозғалысы. Е) қисық сызықты қозғалыс.
142. Санақ жүйесі
А) координат жүйесінен тұрады. В) cанақ денесінен, координат жүйесінен тұрады.
С) cанақ денесінен, координат жүйесі, сағаттан тұрады. D) координат жүйесінен, сағаттан тұрады
Е) cағаттан, санақ жүйесінен тұрады .
143. Велосипедшінің жылдамдығы 36км/сағ, желдің жылдамдығы 2м/с. Желмен бағыттас қозғалған велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі желдің жылдамдығы
А) 36 км/сағ В) 38 км/сағ С) 8 м/с D) 12 м/с Е) 10 м/с
144. Ұшақтың ауаға қатысты жылдамдығы 900 км/сағ. Егер қуалай соққан желдің жылдамдығы 50 км/сағ болса, ұшақтың Жерге қатысты жылдамдығы
А) 950 км/сағ В) 900 км/сағ С) 850 км/сағ D) 800 км/сағ Е) 1000 км/сағ
145. Бір автомобиль оңтүстіктен солтүстікке 80 км/сағ, ал екінші батыстан шығысқа 60 км/сағ жылдамдықпен жүріп келеді. Екінші автомобильдің біріншіге қатысты жылдамдығы
А) 70 км/сағ В) 80 км/сағ С) 90 км/сағ D) 100 км/сағ Е) 140 км/сағ
146. Велосипедшінің жылдамдығы 18 км/сағ, ал желдің жылдамдығы 4м/с. Желге қарсы қозғалған соққан желді велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі желдің жылдамдығы
А) 5м/с В) 4м/с С) 7м/с D) 1м/с Е) 9 м/с
147. Ағыс жылдамдығы 3,24 км/сағ. Ені 120м өзенді жүзгіш суға қатысты 5км/сағ жылдамдықпен, ағысқа перпендикуляр бағытта қозғалады. Жүзгіштің жағаға қатысты орны ауыстыруы
А) 200 м В) 150 м С) 143 м Д) 250 м Е) 400 м
148. Катер екі пункттің арасын өзеннен төмен ағыс бойынша 8 сағатта, кері 12 сағ жүріп өтті. Катердің тынық судағы дәл сондай қашықтықты жүзіп өту уақыты
А) 10 сағ В) 12 сағ С) 9 сағ D) 20 сағ Е) 9,6 сағ
149. Автомобиль батыс бағытта 80 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Оған басқа автомобиль қарсы, сондай жылдамдықпен қозғалуда. Біраз уақыттан соң автомобильдердің ара қашықтығы 10 км-ге тең болады. Олардың кездесу уақыты
А) 8 мин В) 500 с С) 300 с D) 80 мин Е) 225 с
150. 72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд терезесінің алдындағы жолаушы
32,4 км/сағ жылдамдықпен қарсы өткен поезды 10 с бойы көреді. Қарсы күдескен поездың ұзындығы
А) 290м В) 350м С) 500м D) 200м Е) 220м
151. Ұзындықтары 800 м және 200 м екі поезд бір-біріне қарама-қарсы 72 км/сағ және 108 км/сағ жылдамдықтары мен өзара параллаель темір жолда қозғалып келеді. Бірінші поездың екіншісінің жағынан өту уақыты
А) 30с В) 15с С) 40с D) 10с Е) 20с
152. Қозғалмай тұрған жолаушы метрополитен экскалаторымен 1 мин, ал қозғалмайтын эсклатор арқылы жолаушы 3 мин көтеріледі. Қозғалыстағы эксалатор арқылы жолаушының көтерілу уақыты
А) 30 с В) 40 с С) 45 с D) 50 с Е) 20 с
153. Лифтімен байланысқан санақ жүйесін инерциал деп санауға болады, егер
А) лифт еркін түссе. В) лифт бірқалыпсыз жоғары қозғалса. С) лифт удеумен төмен қозғалса.
D) лифт баяу жоғары қозғалса. Е) лифт бірқалыпты төмен қозғалса.
154. Автомобиль жолға қатысты 15 м/с жылдамдықпен қозғалады. Осы жол бойымен, дәл сол бағытты 5 м/с жылдамдықпен велосипедші жүріп келеді. Автомобильдің велосипедшіге қатысты жылдамдығы
А) 10м/с В) 5м/с С) 20м/с D) 15м/с Е) -20 м/с
155. Автомобиль жолға қатысты 15 м/с жылдамдықпен жүріп келеді. Осы жолмен,дәл сол бағытта 5м/с жылдамдықпен велосипедші жүріп келеді. Автомобильдің велосипедшіге қатысты 10 мин ішінде жүрген жолы
А) 6000 м В) 9000 м С) 7000 м D) 1500 м Е) 8000 м
156. Автомобиль Жерге қатысты 15м/с жылдамдықпен жүріп келеді. Автомобилдің 10 мин ішіндегі Жерге қатысты жүрген жолы
А) 6000 м В) 9000 м С) 8000 м D) 5000 м Е) 7000 м
157. х0= 0 графигіндегі координата мен жолдың түзу сызықты бірқалыпты қозғалысы
А) траектория ұзындығымен ерекшеленеді В) сәйкес келеді С) бірдей емес D) бір-біріне перпендикуляр
Е) қарама-қарсы бағытталған
158. Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
А) қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен. В) траекторияға перпендикуляр.
С) траекторияға параллель. D) қозғалысқа қарсы бағыттас. Е) қозғалыспен бағыттас траектория бойымен.
159. Қисық сызықты қозғалыстағы лездік жылдамдық векторының бағыты
А) дененің орын ауыстыруымен бағыттас. В) дененің қозғалыс жылдамдығымен бағыттас.
С) дененің үдеуімен бағыттас. D) қорытқы жылдамдық бағытымен бағыттас.
Е) қозғалып бара жатқан дененің траекториясымен жанама бағыттас.
160. Жүргізуші уақыттың бірінші жартысында 60 км/сағ жылдамдықпен жүреді. Барлық бөліктегі орташа жылдамдық 65 км/сағ. Жолдың екінші жарты бөлігіндегі орташа жылдамдығы
А) 125 км/сағ В) 60,25 км/сағ С) 70 км/сағ D) 65 км/сағ Е) 62,5 км/сағ
161. Екі дененің теңдеулері х = 5 - t және х = -10 + 0,5t берілген. Денелердің кездесуге дейінгі координаты мен уақыты
А) -5м; 10с В) 5м; 10с С) 5см; 10с D) 10м; 5с Е) -10м; 5с
162. Екі дене бір түзу бойымен қозғалғанда олардың қозғалыс теңдеулері
х= 40 +10t және х =12 + 12t берілген. Денелердің кездесуге дейінгі орны мен уақыты
A) 14 с, 40 м. B) 28 с, 320 м. C) 7 с , 90 м. D) 160 с, 14 м. E) 14 с, 180 м.
163. Автомобиль өз сапарында уақыттың төрттен бір бөлігі 36 км/сағ, ал қалған уақыт бөлігін 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалса, оның орташа жылдамдығы
А) 50 км/сағ В) 49,5 км/сағ С) 45 км/сағ D) 40 км/сағ Е) 90 км/сағ
164. Поезд бірінші 10 км-ді 36 км/сағ орташа жылдамдықпен, екінші 10 км-ді
40 км/сағ орташа жылдамдықпен, үшінші 10 км-ді 60 км/сағ орташа жылдамдықпен жүріп өтті. Жолдың барлық бөлігіндегі поездің орташа жылдамдығы
А) 10 км/сағ В) 20 км/сағ С) 30 км/сағ D) 40 км/сағ Е) 50 км/сағ
165. Автомобиль жолдың бірінші жартысын 72 км/сағ жылдамдықпен, екінші жартысын 30 м/с жылдамдықпен жүріп өтті. Барлық жолдағы автомобильдің орташа жылдамдығы
А) 24 м/с В) 50 км/сағ С) 30 м/с D) 20 м/с Е) 25 м/с
166. Поезд жолдың бірінші ширегін 60 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Барлық жолдағы орташа жылдамдық 40 км/сағ. Жолдың қалған бөлігіндегі поездің жылдамдығы
А) 50 км/сағ В) 40 км/сағ С) 36 км/сағ D) 45 км/сағ Е) 46 км/сағ
167. Поезд орнынан 0,75 м/с2 үдеумен қозғалды. 15 км-ді жүріп өткен уақыты
А) 400 с В) 300 с С) 200 с D) 250 с Е) 500 с
168. Дене қозғалыс басталғаннан соң сегізінші секундта 30 м жолды жүріп өтті. Дененің үдеуі
А) 2,5 м/с2 В) 4 м/с2 С) 3 м/с2 D) 5 м/с2 Е) 6 м/с2
169. Ғарыштық ракета ғарыш айлағынан 45 м/с2 үдеумен ұшты. 1000 м ара қашықтықты ұшып өткен соң, оның жылдамдығы
А) 600 м/с В) 500 м/с С) 400 м/с D) 300 м/с Е) 700 м/с
170. Қозғалыстағы дене уақыт өтуіне қарай х = – 2 + 4t – 3t2 заңымен өзгереді. Бастапқы координатасы, бастапқы жылдамдық проекциясы мен үдеу проекциясы
А) 2м, 4м/с, -6м/с2 В) -2м, -4м/с, 6м/с2 С) 2м, 4м/с, 6м/с2 D) 2м, -4м/с, -6 м/с2
Е) -2м, 4м/с, -6м/с2
171. Қозғалыстағы дененің координатасы уақыт өтуіне қарай х = –2 + 4t –3t2 Берілген дененің жылдамдық теңдеуін жазыңыз.
А) υ = 4 – 3t В) υ = 4 + 3t С) υ = 4 + 6t D) υ = 4 – 6t Е) υ = 3 – 4t
172. Теңүдемелі қозғалыс қисықсызықты болып саналады, егер
А) жылдамдық векторы тек қана бағытпен өзгерсе В) жылдамдық векторы бағытқа қатысты өзгеріссіз қалса
С) жылдамдық векторы қозғалысқа перпендикуляр D) жылдамдық өзгермейді
Е) жылдамдық векторы қозғалыс бағытымен сәйкес келеді
173. Ұзындығы 30 м жүгіру алаңында спортшы 2,5 м/с2 үдеумен жүгірді, содан соң бірқалыпты қозғалады. 100 м қашықтықтағы спортшының уақыты
А) 15 с В) 8,6 с С) 12 с D) 10,6 с Е) 14 с
174. 10 с ішінде автомобиль 400 м жол жүріп өткенде жылдамдығын 3 есе арттырды. Егер автомобильдің қозғалысы бірқалыпты үдемелі болса, онда оның үдеуі
А) 2 м/с2 В) 5 м/с2 С) 6 м/с2 D) 4 м/с2 Е) 8 м/с2
175. Cурет бойынша 5 c ішіндегі дененің орын ауыстыруы
S,м 3
9

15

t,c
Рис. 1
0 1 2 3 4 5
S,м 3
9

15

t,c
Рис. 1
0 1 2 3 4 5

A) 3 м B) 6 м C) 9 м D) 12 м E) 15 м
176. Тас вертикаль жоғары лақтырылға.Тастың қозғалысына сәйкес келктін график
-457200106680Х
00Х
t
t
Х
Х
Х
t
1
2
Х
t
3
4
Х
t
5
t
t
Х
Х
Х
t
1
2
Х
t
3
4
Х
t
5

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
177. Бірқалыпты қозғалысқа сәйкес келетін график

0
t1
2
4
3
5

0
t1
2
4
3
5

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
178. 4 с ішіндегі дененің жүрген жолы
, м/с
2
1
0 1 2 3 4 5 t, с
, м/с
2
1
0 1 2 3 4 5 t, с

A) 8 м B) 2 м C) 6 м D) 4 м E) 5 м
179. Қозғалыс басталғаннан 4 с өткендегі дененің орын ауыстыруы
t, c
, м/с
4
3
2
1
0 1 2 3 4
t, c
, м/с
4
3
2
1
0 1 2 3 4

A) 16м B) 8м C) 12м D) 6м E) 9м
180. График бойынша түзусызықты қозғалатын дененің үдеуі
12


3
t, c
, м/с
0 1 2 3
12


3
t, c
, м/с
0 1 2 3

A) 9 м/с² B) 4,5 м/с² C) 3 м/с² D) 27 м/с² E) 6 м/с²
181. Дене 0,05 м/с2 үдеумен қозғалады. Егер бастапқы жылдамдығы 20 cм/с болса, 20 с ішіндегі дененің орын ауыстыруы
А) 12 м В) 4 м С) 5 м D) 10 м Е) 14 м
182. Автомобиль тұрақты 0,5м/с2 үдеумен тыныштық күйден таудан түсе бастайды. 20с ішіндегі автомобильдің орын ауыстыруы
А) 1000 м В) 110 м С) 10 м D) 100 м Е) 100 см
183. Автомобиль 10м/с бастапқы жылдамдықпен қозғала отырып 2,5м/с2 үдеумен тежелсе оның тежелу жолы
А) 40 м В) 2 м С) 30 м D) 20 м Е) 25 м
184. Шаңғышы тыныштық күйден 0,5 м/с2 үдеумен таудан сырғанайды, 20с уақыт өткен соң 2 м/с2 үдеумен тежеле бастайды. Толық тоқтағанда дейінгі шаңғышының тежелу қашықтығы
А) 20 мм В) 25 м С) 30 м D) 35 см Е) 20 м
185. Автобус 20 м/с жылдамдықпен бірқалыпты қозғала отырып тежеле бастайды, оның 5 с-тан кейінгі тежелу жолы
А) 25 м В) 60 м С) 40 м D) 50 м Е) 30 м
189. Арбаша көлбеу жазықтықпен бірқалыпты үдемелі қозғалады. Арбашaның орын ауыстыру проекциясы Sx = 2t2 заңы бойынша өзгереді. Осы кезде
А) aрбашының жылдамдығы 2 м/с-ке тең. В) aрбашының үдеуі 4 м/с2-қа тең.
С) aрбашының бастапқы жылдамдығы 2 м/с. D) aрбашының орын ауыстыруы 2 с ішінде 4 м.
Е) арбашаның үдеуі 2 м/с2 –қа тең.
190. Векторлық шаманы ата
А) масса В) тығыздық С) үдеу D) жол Е) температура
191. Биіктігі 80 м мұнарадан денені 20 м/с жылдамдықпен горизонталь лақтырды. Дененің мұнарадан Жерге құлау қашықтығы
А) 75 м В) 60 м С) 70 м D) 80 м Е) 85 м
192. Белгісіз биіктіктен дене 10 м/с бастапқы жылдамдықпен горизонталь лақтырды. Дененің жылдамдық векторы көкжиекке 450 бұрышпен бағытталатын уақыты
А) 1 с В) 2 с С) 3 с D) 4 с Е) 5 с
193. Еркін түсу үдеуі дегеніміз –
А) тек қана ауырлық күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
В) серпімділік күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
С) ауа кедергісі әсерінен дененің қозғалысы.
D) үйкеліс күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
Е) ауырлық күшін ескермегенде дененің қозғалысы.
194. 100 м биіктікте аэростаттан тас құлайды. Егер аэростат бірқалыпты
5 м/с жылдамдықпен көтерілсе, тастың жерге түсу уақыты (g = 10м/с2)
А) 4 с В) 3 с С) 5 с D) 6 с Е) 10 с
195. Денені вертикаль жоғары 15 м/с жылдамдықпен лақтырды. Егер ауа үйкелісін ескермесек, онда құлау мезеттігі жылдамдық модулі
А) 1,5 м/с В) 5 м/с С) 15 м/с D) 7,5 м/с Е) 8,5 м/с
196. Биіктігі 6 м ағаштан алма құлады. Құлау уақыты (g = м/с2)
А) 6 с В) 1,5 с С) 2 с D) 1,1 с Е) 0,5 с
197. Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі үдеуі (Ауа мен үйкелісті ескермеңіз).
А) g, бағыты жылдамдық векторының бағытымен сәйкес. В) g, жоғары бағытталған.
С) g, төмен бағытталған. D) g, траекторияға жанама бағыттас.
Е) g, жылдамдық векторына жанама бағыттас.
198. Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс деп
А) дене тең уақыт аралығында бірдей арақашықтықта жүріп өтетін қозғалыс.
В) жылдамдық тең шамаға өзгеретін қозғалыс.
С) жылдамдықтың бағыты мен шамасы өзгермейтін қозғалыс.
D) жылдамдық модулі өзгермейтін, траекториясы түзу сызықты қозғалыс.
Е) жылдамдық модулі өзгермейтін, ал траекториясы шеңбер болатын қозғалыс.
199. Жиіліктің өлшем бірлігі
А) Гц В) с С) м/с D) рад Е) м/с2
200. Жіпке ілінген жүктің айналу периоды 2 с. Егер жүк радиусы 40 см шеңбер бойымен айналса оның сызықтық жылдамдығы
А) = 0,8 м/с В) = 1,3 м/с, С) = 4 м/с, D) = 0,2 м/с Е) = 2 м/с
201. Алғашқы «Восток» ғарыш кемесінің Жерді айналу периоды 90 мин. Жерден көтерілу биіктігі 320 км. Жердің радиусы 6400 км. Ғарыш кемесінің жылдамдығы
А) 7,8 м/с В) 78 м/с С) 7,8 км/с D) 78 км/с Е) 780 м/с
202. Жерден Күнге дейінгі орташа ара қашықтық 1,5∙108 км, айналу периоды 365 тәул. Жердің Күннің орбитасын айналу жылдамдығы
А) 30 м/с В) 30 км/сағ С) 300 км/с В) 30 км/с Е) 40 км/с
203. Ұзындығы 0,6 м жіп 1800 Н күшке шыдайды. Жіпте массасы 3 кг тас айналуда. Гаризанталь жазықтықта жіп үзілмейтіндей тасты айналу жиілігі (g = 10м/с2)
А) 5 Гц В) 500 Гц С) 400Гц D) 50Гц Е) 100Гц
204. Қайрақ дөңгелегі 10 см радиусымен 0,2 с ішінде бір айналым жасайды. Айналу осінен көбірек алыстаған нүктенің жыдамдығы
А) 30 м/с В) 20 м/с С) 1 м/с D) 2 м/с Е) 3,1 м/с
205. Шеңбердің радиусын 4 есе азайтып, сызықтық жылдамдығын 2 есе арттырса, онда оның центрге тартқыш үдеу
А) 16 есе артады В) 16 есе кемиді С) 8 есе артады D) 8 есе кемиді Е) өзгермейді
206. Диаметрі 16 см, 0,4 м/с жылдамдықпен жүкті көтергендегі барабан білігінің айналу жиілігі
А) 0,8 Гц В) 0,8 с С) 8 Гц D) 8 с Е) 16 Гц 11

Приложенные файлы

  • docx 19233290
    Размер файла: 338 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий