10 Д-ріс. Желі конфигурациясы


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
10
Дәріс. Желі конфигурациясыVPN
қызметін

пайдаланатын маршруттаудың
желілік құрылғыдан клиентке дейінгі шифрланған туннель болып табылады.
Байланысты орнатқан соң Мас VPN құрылғысын пайдаланатын LAN
-
ға
тікелей байланысады. Сондықтан, тіпті ғаламтормен сымсыз байланыс LAN
-
нан мың километр
ден де қолданылады, егер компьютер LAN
-
ға тікелей
байланысқан болса, VPN байланысы виртуальді желілік интерфейсті
пайдаланады.
Mac OS X ОЖ

үш та
рмақталған VPN протоколын қолда
йды:
интернет
-
протокол (L2TP over IPSec) арқылы қорғалған 2 деңгейлі туннелдеу
пр
отоколы, нүкте
-
нүкте байланысы (PPTP) және IPSec протоколының Cisco
версиясының туннелдеу протоколдары.


10.1
VLAN желісін конфигурациялау


VLAN желісі жекелеген тәуелсіз LAN локальдік желілерін бір желілік
интерфейсте анықтау үшін қолданылады. Басқаша айтқанда, Мас оған бір
уақытта бірнеше жекелеген LAN желілермен байланыстыратын бір
байланысын
и
еленуі мүмкін. VLAN желілері желілік администра
торға
жіктелетін және маршрутталатын желілік трафик сияқты белгілі үлкен
бақылау қолданатын программалық қамтамаларды конфигурациялайды.
VLAN қызметі арнайы желілік инфрақұрылымдарды талап етеді, дегенмен
Mac OS X ОЖ
VLAN қолдауы үшін желілік клиенттің про
граммалық
қамтамасына сәйкес іске қосады.
Mac OS X ОЖ

VLAN конфигурациялары
үшін қолданылатын: спецификациясы IEEE 802.1Q стандартты протоколды
қолдайды.


10.2
Каналдар агрецияларын конфигурациялау


Каналдар агрециялары, сондай
-
ақ интерфейстерді байланысты
ру деп
аталады және бірнеше жекеленген апаратты желілік интерфейстерді қолдана
отырып, бір интерфейсін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл жердегі
басымдылық бірнеше физикалық каналдарды қолданғанда өндірістік желі
белгілі түрде артады. Сондай
-
ақ каналдар агре
циясы байланыстың
артықшылығын енгізе отырып, желілердің сенімділігін арттырады,
сондықтан бір желілік интерфейс өшіп қалатын болса, қалай болғанда да
алмастыратын интерфейс бар болады. Сонымен қатар,
Mac OS X ОЖ

каналдар агрециясының қызметтері арнайы жел
ілік инфрақұрылымдарды
талап етеді, бірақ мұндай жағдайда каналдар агрецияларын қолдау үшін
желілік клиенттің программалық қамтамасына сәйкестендіреді.
Mac OS X
ОЖ

каналдар агрециялары үшін қолданылатын: спецификациясы IEEE
802.3ad. стандартты протоколын қ
олдайды.10.3
Желілік протоколдардың қолданылуы


Әрбір

аппаратты немесе виртуальді желілік интерфейс стандартты
желілік протоколдар қатарын байланыстыру үшін қолданылады. Сіз
қызметтер тізімінен қызметті таңдаған кезде Желі

(Network) жүйелік қалып
-
күйлер
і терезесі негізгі протоколдың қалып
-
күйін көрсетеді, дегенмен
көптеген протоколдар конфигурациялар параметрлері Қосымша

(Advanced)
батырмасына басқанда ғана қолайлы. Ары қарай біз
Mac OS X ОЖ

қолдайтын әрбір құрылған желілік протоколдардың қалай
конфигура
цияланатынын көрсетеміз.


Mac OS X ОЖ

келесі желілік протоколдардың құрылуын қолдауды
қосады.DHCP арқылы конфигураци
яланған TCP/IP. TCP/IP LАN және
WAN
желілеpi үшін негізгі желілік протоколы болып табылады, ал DHCP
-

TCP/IP
клиенттеріне автоматты түрде
конфигурацияланатын танымал желілік
қызмет.Қолдан

конфигурацияланған TCP/IP. Егер локальді желіде DHCP
қызметі жоқ болса немесе егер TCP/IP қалып
-
күйлері өзгертуге міндетті емес
болса, TCP/IP қалып күйлерін қолдан конфигурациялауға болады.DNS. IP желілер

құрылғысы үшін хосттар аттарын ұсынады. DNS
қалып күйлері DHCP қалып күйлерімен жиі конфигурацияланады не DHCP
көмегімен, не қолдан. Mac Os X бірнеше серверлері мен домендерді іздеуді
қолдайды.Wireless Ethernet (Wi
-
Fi). Сымсыз Wi
-
Fi желілер мен
аутентифи
кациялар таңдауын жеңілдету үшін қосымша қалып
-
күйлерді
талап етеді.802.1Х арқылы аутентификацияланған Ethernet. Тек қана дұрыс
аутентификацияланған LАN желілік клиенттеріне байланысуға рұқсат бере
отырып, 802.1Х протоколы Ethernet желілерін қорғау үшін
қолданылады
.
(NetBIOS) және Windows Internet
Naming Service

(WINS). Желілік идентификациялар мен қызметтер
ашылуларын қолдану үшін Windows негізі барлық компьютерлерде жиі
қолданылатын NetBIOS және WINS протоколдары болып т
абылады.IP проксилері. Прокси серверлері желілік клиенттері мен сұраныс
қызметтері

арасындағы дәнекер сияқты әрекет етеді және өндірістер мен
қосымша қауіпсіздік қолдануларын жақсарту үшін қолданылады.Ethernet аппаратты вариациялары.
Mac OS X ОЖ

Ethernet

құрылғысының қол қалып
-
күйлері мияқты автоматты түрді қолдайды.Ұялы

байланыс операторлары желілеріне қосылу. Әртүрлі
протоколдардың қосылу типтерін пайдаланатындай нақты желілік протокол
емес.
Mac OS X ОЖ

ұялы

желілер арқылы интернетке қосылу әдістерін
қ
олдайды. Оған коммутируальді Bluetooth(dial
-
up networking, DUN) ұялы
байланысы, Bluetooth

(personal area network, PAN) персональды желілері
және ұялы байланыс операторлары желілеріне қосылу үшін USB
-
адаптерлер
кіреді. Ұялы байланыс операторлары желілеріне
интернетке қосылуға рұқсат
қолданылатын құрылғы мысалы Iphone болып табылады.РРР сыртқы

(аналогты) модемі. Анологты модемдер байланысты іске
қосу үшін конфигурацияларды қолдан жасауды талап етеді.Нүкте
-
нүкте

(РРР) протоколы. Анологты модемдер мен Blueto
oth
DUN байланыстары үшін РРР сияқты қолданылады, қосымша
конфигурацияларды талап етеді.
Негізгі әдебиеттер
:
5 нег. [ (1)]

Бақылау сұрақтары
:

1.
Же
лілердің базалық конфигурациясы
?

2
. VLAN желісін конфигурациялау?

3. Жел
ілік протоколдардың қолданылуы?

4.

Каналда
р агрецияларын конфигурациялау?

5. Mac OS X ОЖ қандай протоколды қолда
йды?


Приложенные файлы

  • pdf 19236061
    Размер файла: 162 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий