1 варіант тести

Тестові завдання з курсу «Політична економія»
Варіант №1.

1. Що таке економічний закон:
а) адміністративна вимога;
б) юридичне положення;
в) окремий акт господарського життя;
г) уявлення вчених-економістів;
д) суттєвий, об'єктивний, необхідний, сталий, причинно-наслідковий зв'язок між певними господарськими явищами або всередині них.

2. Які функції виконує політекономія:
а) лише пізнавальну;
б) тільки пізнавальну і практичну;
в) лише пізнавальну, практичну та ідеологічну;
г) пізнавальну, практичну, ідеологічну і методологічну;
д) попередні відповіді помилкові.

3. Чому прибуток в економіці називають платою за здатності до підприємницької діяльності:
а) він залежить лише від неї;
б) нормальний прибуток належить до витрат фірми згідно з бухгалтерським обліком;
в) у нього є платник, як і в інших видів плати;
г) відокремлюючи здатність до підприємницької діяльності як самостійний ресурс
(з ідеологічних міркувань), вимушені шукати для нього плату;
д) попередні відповіді помилкові.

4. Стосовно яких об'єктів відносини власності є визначальними:
а) матеріальних ресурсів;
б) робочої сили;
в) споживацьких благ;
г) грошей та цінних паперів;
д) питання некоректне.

5. Для кого стимулом є рента:
а) найманого працівника;
б) промислового бізнесмена;
в) банкіра;
г) торговця;
д) земельного власника.

6. Що таке товар:
а) будь-який об'єкт, котрий може бути куплений-проданий;
б) будь-який продукт праці;
в) лише матеріальний продукт;
г) тільки послуги;
д) попередні відповіді помилкові.

7. У чому полягає сутність поняття "гроші":
а) гроші золото або срібло;
б) гроші банкноти;
в) гроші кошти на поточних рахунках;
г) гроші суспільні відносини, що втілені в загальному еквіваленті як багатстві у безпосередньо ліквідній формі;
д) попередні відповіді помилкові.

8. Який зв'язок фіксує закон пропозиції:
а) безпосередній між дотаціями постачальникам та обсягом їхньої пропозиції;
б) зворотний між цінами на ресурси та пропозицією продуктів, котрі з них виробляються;
в) зворотний між податками та пропозицією;
г) безпосередній між кількістю постачальників та їхньою пропозицією;
д) безпосередній між ціною товарів та їхньою пропозицією.

9. Що фіксує закон вартості:
а) лише пряму залежність між попитом і ціною;
б) тільки зворотну залежність між пропозицією та ціною;
в) зв'язок між індивідуальними витратами праці та ціною;
г) зв'язок між альтернативними витратами та ціною;
д) пряму залежність ціни товару від суспільне необхідних витрат праці на нього з урахуванням співвідношення попиту і пропозиції стосовно товару.

10. Який закон безпосередньо фіксує зворотний зв'язок між ціною певного товару та попитом на нього:
а) закон вартості;
б) закон попиту;
в) закон пропозиції;
г) закон грошового обігу;
д) закон зростання потреб.

11. Що таке гроші як економічна категорія:
а) гроші товар особливого роду;
б) гроші суспільні відносини, котрі втілені у загальному еквіваленті як багатство у безпосередньо ліквідній формі;
в) гроші банкноти та монети;
г) гроші кошти на поточних рахунках;
д) гроші кошти на дебетних і кредитних картках.

12. Чим відрізняються конгломерати:
а) їхні підприємства перебувають на одній стадії виробництва чи обігу;
б) їхні підприємства належать до різних, але технологічно пов'язаних стадій виробництва і (чи) обігу;
в) їхні підприємства належать до різних і технологічно непов'язаних стадій виробництва і (чи) обігу;
г) вони належать тільки до одноосібного правового типу фірм;
д) вони належать лише до партнерств.

13. Чи може ринок самостійно протидіяти монополізації:
а) приватна власність зумовлює конкуренцію та (через неї) заважає монополізму;
б) без втручання держави ринок не може протидіяти монополізації;
в) демократія стримує диктат монополій;
г) у кожній з попередніх відповідей є частка істини;
д) питання некоректне.

14. На чому ґрунтується панування фінансової олігархії:
а) на директоратах, що перетинаються;
б) на системі участі;
в) на трастових операціях;
г) усі три попередні відповіді правильні разом;
д) питання некоректне.

15. Який орієнтир визначає відповідь ринкової системи на запитання що виробляти?:
а) ступінь задоволення потреб споживачів;
б) можливість отримання (як мінімум) нормального прибутку;
в) можливість присвоєння лише надприбутку;
г) суспільні інтереси;
д) тільки державна підтримка бізнесу.

16. Що у розвинутих країнах більше сприяє зменшенню нерівності у доходах:
а) диференціація в індивідуальних податках;
б) трансфертні платежі;
в) перше і друге однаковою мірою;
г) питання некоректне;
д) попередні відповіді помилкові.

17. В якому періоді в економіці розрізняють постійні та змінні витрати:
а) лише у короткотерміновому;
б) тільки у довготерміновому;
в) в обох;
г) питання некоректне;
д) попередні відповіді помилкові.

18. На що використовується проміжний продукт:
а) на фонд життєвих засобів робітників і непрацездатних;
б) на накопичення;
в) на доходи власників матеріальних ресурсів;
г) на фінансування невиробничої сфери;
д) на покриття витрат предметів праці.

19.Як норма додаткової вартості впливає на реальне накопичення капіталу:
а) ніяк;
б) безпосередньо;
в) зворотно;
г) питання некоректне;
д) попередні відповіді помилкові.

20. На який обсяг сукупний суспільний продукт більший, ніж кінцевий продукт:
а) на обсяг амортизації;
б) на обсяг додаткового продукту;
в) на обсяг необхідного продукту;
г) на обсяг проміжного продукту;
д) кінцевий продукт більший, ніж сукупний суспільний продукт.21. Коли ЧВП більший за ЧНД:
а) ніколи;
б) коли чисті доходи з-за кордону позитивні;
в) коли чисті доходи з-за кордону дорівнюють нулю;
г) коли чисті доходи з-за кордону від’ємні;
д) ніколи.

22. Який характер регулярного виробництва необхідного і додаткового продуктів властивий у період розпаду феодалізму:
а) примусово-груповий;
б) сімейний;
в) індивідуальний;
г) суспільний;
д) попередні відповіді помилкові.

23. Що таке органічна будова капіталу:
а) натуральне відношення засобів виробництва до робочої сили;
б) вартісне співвідношення засобів виробництва з робочою силою;
в) таке вартісне відношення засобів виробництва до робочої сили, котре відображає їхнє натуральне відношення;
г) питання некоректне;
д) попередні відповіді помилкові.

24. Коли робоча сила стала товаром для більшості населення:
а) вона завжди була об’єктом наймання для більшості трудових ресурсів;
б) у період рабовласництва;
в) у період феодалізму;
г) коли була затверджена особиста свобода, свобода від засобів виробництва для більшості населення, а також з’явилося багато роботодавців, що характерно для періоду капіталізму;
д) попередні відповіді помилкові.

25. Як кваліфікація робочої сили впливає на її вартість (з позиції теорії додаткової вартості):
а) безпосередньо;
б) зворотно;
в) ніяк;
г) збільшує випуск продукції;
д) поліпшує якість продукції.

26. На чому базується абсолютне виробництво необхідної та додаткової вартості (у теорії К. Маркса):
а) на технологічному домінуванні одних фірм над іншими;
б) зростанні продуктивності праці в галузях виробництва предметів споживання;
в) збільшенні тривалості робочого дня та (чи) підвищення інтенсивності;
г) граничній корисності;
д) граничній продуктивності.

27. Що таке зарплата (з позиції теорії додаткової вартості):
а) граничний дохід найманого працівника;
б) граничні витрати роботодавця;
в) ціна праці;
г) перетворена форма вартості робочої сили;
д) дохід майнового робітника.

28. Як здійснюється кругообіг капіталу:
а) він у всьому обсязі послідовно проходить три стадії;
б) проходячи три стадії, одночасно перебуває у певній пропорції в усіх стадіях;
в) одне не суперечить іншому;
г) питання некоректне;
д) попередні відповіді помилкові.

29. Що таке моральне зношення основних фондів:
а) втрата засобами праці корисних виробничих властивостей під впливом середовища;
б) втрата ними корисних виробничих властивостей у процесі їхньої дії;
в) старіння техніко-економічних показників діючих засобів праці порівняно з їхніми новими зразками;
г) питання некоректне;
д) попередні відповіді помилкові.

30. Як органічна будова капіталу впливає на норму прибутку на авансований капітал:
а) безпосередньо;
б) зворотно;
в) не впливає;
г) питання некоректне;
д) попередні відповіді помилкові.
31. Відносини власності стосовно якого об'єкта зумовлюють ренту:
а) робочої сили;
б) штучних предметів праці;
в) штучних засобів праці;
г) земельних і водних ресурсів як природно обмежених факторів виробництва;
д) вироблених продуктів.

32. Причиною якої ренти є монополія на землю як на об'єкт господарювання:
а) диференціальної;
б) абсолютної;
в) монопольної;
г) будь-якої ренти;
д) питання некоректне.

33. За рахунок чого торговельний посередник привласнює прибуток (згідно з Марксовою концепцією торговельного капіталу):
а) за рахунок завищення цін;
б) за рахунок купівлі у виробника за цінами, меншими, ніж роздрібні;
в) варіанти а) і б);
г) питання некоректне;
д) попередні відповіді помилкові.

34. Що є джерелом позикового відсотка:
а) самий рух позикового капіталу;
б) прибуток підприємців-позичальників;
в) інші доходи позичальників;
г) дві останні відповіді правильні разом;
д) питання некоректне.

35. Як кредитують громадян фінансові компанії:
а) наданням грошових позик;
б) купівлею у торговельних фірм зобов'язань покупців товарів на виплат;
в) обома шляхами;
г) питання некоректне;
д) попередні відповіді помилкові.

36. До яких операцій належить приймання вкладів комерційними банками:
а) до торговельно-комісійних;
б) трастових;
в) лізингових;
г) факторингових;
д) пасивних.

37. Які господарські товариства засновуються лише на установчому договорі партнерів:
а) повні та командитні;
б) товариства з обмеженою відповідальністю;
в) акціонерні;
г) товариства з додатковою відповідальністю;
д) питання некоректне.

38. Яке з положень найґрунтовніше розкриває зміст категорії «фінанси»:
а) фінанси – це гроші;
б) фінанси – це вся сукупність грошових доходів населення;
в) фінанси – це сукупність відносин власності між державою, підприємствами і населенням з приводу формування і використання грошових фондів.
г) грошові фонди особливого значення;
д) попередні відповіді помилкові.

39. За яких умов можливе безробіття:
а) за умови зниження темпів приросту населення;
б) за умови інтенсивного розвитку виробництва;
в) за умови відповідності структури робочої сили техніко-технологічній структурі робочих місць;
г) за умов конкуренції;
д) питання некоректне.

40. Що таке світове господарство:
а) це процес взаємозв’язку між незалежними країнами;
б) це сукупність національних господарств та економічних зв’язків між ними;
в) це сукупність економічних зв’язків між національними державами;
г) це система міжнародного поділу праці та економічних відносин національних господарств;
д) питання некоректне.


Приложенные файлы

  • doc 19246319
    Размер файла: 102 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий