Модулі 1-5 Варіант 16 (Петрук)

Модуль 1. Варіант 16
1. Студент МДГУ, турбуючись про стан здоров’я, що погіршується через важке навчання, з 2002 р. почав відкладати гроші по 420 грн. щорічно на свій депозитний рахунок у банку “Гроші ваші – стали наші” під 16%, які нараховуються щоквартально. На Різдво 2006 р. він перевів весь свій рахунок на депозитний сертифікат, по якому нараховується 20% щорічно. Скільки буде у нього на початку 2010 року, коли він закінчить університет?
Припустимо, що студент вносить кошти на початку кожного року. Оскільки відсотки нараховуються щоквартально, і протягом року капіталізуються, то маємо використати формулу складних відсотків.

Сума депозиту
на початок року
Сума депозиту
на кінець року

2002
420,00
760,47

2003
1 180,47
2 137,40

2004
2 557,40
4 630,53

2005
5 050,53
9 144,70

Отже, на початку 2006 року він перевів на депозитний сертифікат 9 144,70 грн., по якому нараховується 20% щорічно.

Сума депозиту
на початок року
Сума депозиту
на кінець року

2006
9 144,70
10 973,64

2007
10 973,64
13 168,36

2008
13 168,36
15 802,03

2009
15 802,03
18 962,44

2010
18 962,44


Отже, по закінченню навчання він матиме 18 962,44 грн.
Якщо б він продовжував вносити по 420 грн на початку кожного року (під 20% річних), то в 2010 він би мав 20 797,00 грн.

Сума депозиту
на початок року
Сума депозиту
на кінець року

2006
9 144,70
10 973,64

2007
11 393,64
13 672,36

2008
14 092,36
16 910,83

2009
17 330,83
20 797,00

2010
20 797,002. Дохідність ринку (Р) та цінних паперів компанії (К) мають такі показники розподілу ймовірностей:
Ймовірність
kР,%
kК,%

0,25
16
20,2

0,45
9,4
5,7

0,3
18,2
12

Розрахуйте: очікувані ставки прибутку для ринку і цінним паперам; стандартні відхилення по ринку і цінним паперам; коефіцієнт варіації по ринку і цінним паперам; зробіть висновки.
Очікувані ставки прибутку:


Стандартні відхилення:


Коефіцієнти варіації:Очікувана ставка доходності компанії 11,215% є меншою ніж середня по ринку – 13,69%, тому вкладання в неї не є кращою альтернативою для інвестора, що прагне максимізувати прибутки.
Розраховане середнє квадратичне відхилення дозволяє оцінити рівень ризику інвестування:
·р=3,96, а
·к=5,84. Тому вкладення у цінні папери компанії є більш ризикованими, порівняно з аналогічними по ринку в цілому. Коефіцієнт варіації є більш демонстративним показником, оскільки показує ступінь ризику на одиницю доходу (компанія – 0,52, ринок – 0,29).
Отже, для інвестора, що прагне максимізувати прибуток і мінімізувати ризики, інвестування у дану компанію є гіршою альтернативою, ніж в середньому по ринку.
3. Виручка від реалізації побутових послуг підприємства “Не стукай відром” дорівнює 40 тис.грн.. Директор висунув пропозицію щодо збільшення виручки від реалізації на 10%. Загальні змінні витрати були на рівні 31 тис грн.. Постійні - 3 тис грн.. Розрахуйте зміну прибутковості підприємства, зробіть висновки.
Коефіцієнт прибутковості розраховується як відношення прибутку до активів або потоків, які його формують. Збільшення виручки від реалізації на 10% могло відбутися з двох причин: зростання обсягів реалізації або зростання ціни реалізації.
1) Збільшення виручки від реалізації (40*1,1=44 тис грн.) відбудеться за рахунок зростання обсягів реалізації (відповідно зростуть і змінні витрати 31*1,1=34,1 тис грн.), тоді:

При цьому базовий коефіцієнт прибутковості:

Отже, в даному випадку відбудеться зростання прибутковості підприємства на 1% (18,6-17,6).
2) Збільшення виручки від реалізації (40*1,1=44 тис грн.) відбулось за рахунок зростання ціни реалізації (при незмінному рівні витрат), тоді:

Отже, якщо збільшення виручки від реалізації відбудеться за рахунок зростання ціни послуг, то прибутковість підприємства зросте на 11,8% (29,4-17,6).


4. Дані, що наведені нижче, складені для менеджера компанії “2000 і Син”. На їх основі підготуйте підсумкові фінансові документи: Звіт про прибутки та збитки за 2008 р.і Баланс на 31.12.08 р. Розрахуйте показник обороту товарно матеріальних запасів і коефіцієнт заборгованості.

Дебет
Кредит

Запас на початок року
43.0


Закупки
125.0


Виручка від реалізації

411.9

Знижки надані
8.5


Знижки отримані

4.6

Оренда
17.6


Оплата електроенергії
12.2


Заробітна плата персоналу
143.0


Транспортні витрати
16.1


Оплата за телефон
6.2


Офісне обладнання
34.5


Виробниче обладнання
125.0


Дебітори
43.3


Власний капітал

56.7

Довгострокові запозичення

69.5

Короткостроковий кредит
20.0


Кредитори

51.7


594.4
594.4

Додаткова інформація: інвентаризація на кінець року - 16,6 тис.грн.; норми амортизації: офісне обладнання - 25%, автомобіль - 15%; коефіцієнт виплати дивідендів - 75%; аванс по оренді - 4,75 тис.грн.; заборгованість по оплаті праці - 18,11 тис.грн.; заборгованість по електроенергії - 14,4 тис.грн.

Звіт про фінансові результати за 2008 р. 

Стаття 
За звітний період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
411,9

Інші вирахування з доходу 
(8,5)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
403,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 
(378,86)

в т. ч. матеріали
(151,4)

заробітна плата
(143)

нарахування на заробітну плату (37%)
(52,91)

амортизація виробничого обладнання (15%)
(18,75)

електроенергія
(12,2)

Валовий:  


     прибуток 
25,14

     збиток 


Інші операційні доходи 
22,2

Адміністративні витрати 
(14,83)

Витрати на збут 
(16,1)

Інші операційні витрати 


Фінансові результати від операційної діяльності:  


     прибуток 
16,41

     збиток  


Інші доходи 


Інші витрати 


Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


     прибуток  
16,41

     збиток 


Податок на прибуток від звичайної діяльності (25%)
(4,1)

Чистий:  


     прибуток 
12,31

     збиток Баланс на 31.12.2008р
Актив 
На кінець звітного періоду 
Пасив 
На кінець звітного періоду 

I. Необоротні активи 
  
I. Власний капітал 
  

Основні засоби: 
  
Статутний капітал 
56,7

   залишкова вартість 
132,12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
3,08

   первісна вартість 
159,5
Усього за розділом I 
59,78

   знос 
27,38
II. Забезпечення таких витрат і платежів 
  

Усього за розділом I 
132,12
Усього за розділом II 
  

II. Оборотні активи 
  
III. Довгострокові зобов'язання 
  

Виробничі запаси 
16,6
Усього за розділом III 
69,5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
  
IV. Поточні зобов'язання 
  

   чиста реалізаційна вартість 
43,3
Короткострокові кредити банків 
  

   первісна вартість 
  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
66,1

   резерв сумнівних боргів 
  
Поточні зобов'язання за розрахунками: 
  

Інша поточна дебіторська заборгованість 
20
   з одержаних авансів  
4,75

Грошові кошти та їх еквіваленти
6,22
   з оплати праці
18,11

Інші оборотні активи 
  
Інші поточні зобов'язання 
  

Усього за розділом II 
86,12
Усього за розділом IV 
88,96

III. Витрати майбутніх періодів 
  
V. Доходи майбутніх періодів 
  

Баланс 
218,24
Баланс 
218,24


Показник обороту товарно-матеріальних запасів:
Для підприємства дуже важливо, щоб його запаси оберталися якнайшвидше. Чим активніше відбувається цей процес, тим менше капіталу необхідно підприємству для утримання запасів. Водночас величина коефіцієнта обігу запасів значною мірою залежить від технології виробництва, тому, як і в інших випадках, ця величина повинна порівнюватися з відповідними показниками підприємств аналогічного профілю. Коефіцієнт обороту запасів визначається за такою формулою:
Коефіцієнт обороту запасів = Собівартість проданої продукції / Величина запасів

Крім цього коефіцієнта, використовується також показник кількості днів у запасах, що перебувають на складі. Він визначається так:
Кількість днів у запасах = Кількість днів у розрахунковому періоді / Коефіцієнт обігу запасів = 365/12,71=28,7

Коефіцієнт заборгованості:
Коефіцієнт заборгованості = Заборгованість / Активи = (69,5+88,96)/218,24=73%
Коефіцієнт показує, що заборгованість становить 73% від активів підприємства. Показник має досить високе значення, особливо зважаючи на те, що більшу частину активів підприємства складають основні засоби (необоротні активи). Зрозуміло, що чим менший цей показник, тим спокійніше можуть почуватися кредитори.Модуль 2. Варіант 16.
1. Коефіцієнт b для акцій компанії “Скільки можна!” становить 1,5. Безризикова ставка дорівнює 9%. Дохідність ринку - 13%. Зробіть висновки з аналізу цієї інформації.
Коефіцієнт
· є відображенням тенденції зобов’язань рухатися разом із ринком. Його значення для акцій компанії «Скільки можна!», що становить 1,5, свідчить про те, що акції компанії є більш ризиковим активом ніж активи в середньому по ринку. Тому щоб зацікавити інвесторів та стимулювати їх бажання вкладати кошти в акції даної компанії, менеджерам необхідно компенсувати ризики за рахунок збільшення доходу.
13 QUOTE 1415 ,
де 13 QUOTE 1415 – дохідність компанії,
13 QUOTE 1415 – безризикова ставка %,
13 QUOTE 1415 – премія за ризик,
13 QUOTE 1415 – дохідність ринку.

Отже, щоб заохотити інвесторів до вкладання коштів в акції компанії «Скільки можна!», менеджерам необхідно забезпечити премію за ризик на рівні 6% і загальну дохідність інвестицій – 15%. Якщо дохідність буде меншою, то інвестори за інших рівних умов не будуть вкладати кошти в дану компанію.
Якщо ж є така можливість то компанія може зменшити специфічні ризики діяльності за рахунок диверсифікації портфеля, тобто зменшити коефіцієнт
·. Але цей варіант є прийнятним лише у випадку, коли власники (інвестори) схильні до мінімізації ризиків, навіть за рахунок отримання нижчих прибутків.
Оскільки
· є кутовим коефіцієнтом, то дану ситуацію можна відобразити на такому графіку:
При
· = 1, дохідність зобов’язань дорівнює дохідності ринку, і змінюється відповідно; ризик зобов’язань також дорівнює ринковому ризику.
При
· < 1, дохідність зобов’язань є меншою, ніж дохідність ринку, але ризики зобов’язань є нижчими, ніж ринкові.
При
· > 1 (для компанії «Скільки можна!»), дохідність зобов’язань є більшою ніж дохідність ринку, оскільки таким чином компенсуються не лише ринкові, а й специфічні ризики.
2. Сукупні активи компанії “Акцент” становили 270 тис.грн. Менеджер розглядає структуру капіталу, що склалася, як оптимальну. Компанія не використовує короткостроковий борг, а довгострокові боргові зобов’язання випущені на суму 135 тис.грн. Все інше - звичайні акції. У зв’язку з необхідністю фінансування нового проекту компанія розглядає варіанти використання джерел збільшення капітальних витрат. До уваги приймається наступна інформація:
Нові облігації з купонною ставкою 10% будуть продаватися за номіналом. Поточна ціна звичайних акцій - 60 грн. Акції нового випуску можуть бути продані по 54 грн. Необхідна норма прибутку оцінена на рівні 12%, що враховує очікуваний темп росту 8% і дивіденди по акціях - 4%. Залишок прибутку, що не буде розподілятися у формі дивідендів становить, як сподіваються, 13,5 тис.грн. Для реалізації прибуткового проекту необхідно 120 тис.грн.
Завдання: для підтримки оптимальної структури капіталу яку частину приросту капіталу компанія має профінансувати за рахунок випуску звичайних акцій?
З умови задачі випливає, що оптимальна структура капіталу компанії «Акцент» є такою: 50% – борг, створений за рахунок довгострокових облігацій, і 50% простих акції.
Щоб підтримати оптимальну структуру капіталу, інвестування нового проекту має відбуватися у такому ж співвідношенні, тобто 50/50 – 60 тис. грн. за рахунок випуску облігацій і 60 тис. за рахунок випуску звичайних акцій.
Оскільки нова емісія акцій може принести додаткові витрати, то, для мінімізації витрат випуску, слід реінвестувати частину прибутку, що не буде розподілятися у формі дивідендів. Але необхідно враховувати, що фірма має забезпечити прибутковість реінвестованої частини прибутку на рівні прибутковості дивідендів по звичайним акціям (13 QUOTE 1415).
Отже, щоб підтримати оптимальну структуру капіталу, інвестування нового проекту має відбуватися таким чином:
13,5 тис. грн. – нерозподілений прибуток;
46,5 тис. грн. – звичайні акції;
60 тис. грн. – довгострокові облігації.3. Компанія N бажає обчислити прибутковість капіталу у наступному році за умов різних співвідношень леверіджу. Повні активи N складають 14 млн.грн. і її податкова ставка - 25%. Компанія для наступного року може оцінити дохід до сплати податків і процентів для трьох можливих станів: 4,2 млн.грн. з ймовірністю 0,2; 2,8 млн.грн. з 0,5 ймовірністю, і 0,7 млн.грн. з ймовірністю 0,3. Обчисліть очікувану прибутковість капіталу фірми, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації для кожного з наступних співвідношень леверіджу, і оцініть результати:
Таблиця 1. Висхідні дані до задачі 3
Леверідж (D/A)
Ставка проценту

10%
9%

50
11

60
14


Фінансовий леверидж – зміна прибутковості за рахунок зміни співвідношення залучених і власних коштів у капіталі підприємства. Компанія N бажає оцінити прибутковість капіталу при різних співвідношеннях левериджу, щоб визначити які джерела фінансування будуть найбільш вигідним в даних умовах господарювання. Тож розрахуємо 3 сценарії розвитку подій при різних співвідношеннях левериджу:

Показник
I
II
III

D/A
10,00%
50,00%
60,00%

A
14
14
14

D
1,4
7
8,4

E (BK)
12,6
7
5,6

i, %
9,00%
11,00%
14,00%

Ймовірність
0,2
0,5
0,3
0,2
0,5
0,3
0,2
0,5
0,3

EBIT
4,2
2,8
0,7
4,2
2,8
0,7
4,2
2,8
0,7

i
0,378
0,252
0,063
0,462
0,308
0,077
0,588
0,392
0,098

EBT
3,822
2,548
0,637
3,738
2,492
0,623
3,612
2,408
0,602

T (25%)
0,956
0,637
0,159
0,935
0,623
0,156
0,903
0,602
0,151

NI
2,867
1,911
0,478
2,804
1,869
0,467
2,709
1,806
0,452

Отже, було розраховано чистий прибуток для кожного з варіантів співвідношення левериджу при базовому, оптимістичному і песимістичному розвитку (за різних варіантів отримання EBIT). Щоб отримати більш придатні для аналізу дані, знайдемо очікувану (середньозважену) прибутковість капіталу фірми, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації для кожного з даних співвідношень левериджу.

ROA
20,48%
13,65%
3,41%
20,03%
13,35%
3,34%
19,35%
12,90%
3,23%

Ймовірність
0,2
0,5
0,3
0,2
0,5
0,3
0,2
0,5
0,3

Очікувана прибутковість капіталу
11,94%
11,68%
11,29%

Середнє квадратичне відхилення
6,15%
6,02%
5,81%

Коефіцієнт варіації
51,51%
51,51%
51,51%


З даних таблиці видно, що найбільшу прибутковість капіталу (11,94%) забезпечує співвідношення левериджу на рівні D/A=10%. При варіанті в 50%, прибутковість трохи нижча – на 0,26%, а в третьому варіанті ще нижча.
Середнє квадратичне відхилення вказує на розсіювання значень, тобто рівень ризику отримати результат, що відхиляється від розрахункового. Найбільшим він буде при значенні левериджу D/A=10%, і найменшим при співвідношенні D/A=60%.
Коефіцієнт варіації показує ступінь ризику на одиницю доходу. Він однаковий для розрахованих співвідношень, оскільки у компанії N зі збільшенням прибутковості, збільшується і ризик.
Отже, якщо для компанії визначальним фактором діяльності є максимізація прибутковості капіталу, то їй слід обрати І варіант, тобто співвідношення D/A=10%. Але це супроводжуватиметься підвищенням ризику. Якщо ж компанія у своїй діяльності прагне до мінімізації ризиків, то їй слід обрати ІІІ варіант, тобто співвідношення D/A=60%.

Модуль 3. Варіант 16
1. Компанія “Одяг і виготовлення” розглядає можливість інвестування у будівництво нового цеху і придбання сучасного обладнання. Вартість проекту 120 тис.грн. Його реалізація забезпечує наступні грошові потоки за рахунок збільшення обсягів виробництва одягу для молоді
Роки
Грошовий потік, тис.грн

0
-120

1
46

2
51

3
63

4
13

Наприкінці четвертого року цех може бути продано за 18.6 тис.грн. Визначте внутрішню ставку прибутковості проекту., якщо вартість капіталу - 18%. Чи варто приймати проект?
Внутрішня норма прибутковості (Internal Rate of Return - IRR) - норма прибутку, породжена інвестицією. Це та норма прибутку (ставка дисконтування), при якій чиста поточна вартість інвестиції дорівнює нулю. Внутрішня норма прибутковості визначає максимально прийнятну ставку дисконту, при якій можна інвестувати кошти без будь-яких втрат для власника.
Її значення знаходять із наступного рівняння:
13 EMBED Equation.3 1415
IRR (внутрішня норма прибутковості)
CFt - приплив коштів у період t;
It - сума інвестицій (витрати) у t-му періоді;
n - сумарна кількість періодів (інтервалів, кроків) t = 0, 1, 2, ..., n.
Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує очікувану норму прибутковості (рентабельність інвестицій) або максимально допустимий рівень інвестиційних витрат в оцінюваний проект. IRR має бути вищим середньозваженої ціни інвестиційних ресурсів: IRR>WACC. Якщо ця умова витримується, інвестор може прийняти проект, у противному випадку він повинен бути відхилений.
 Роки
CF, тис. грн.
Коефіцієнт дисконтування 
 DCF, тис. грн.

0
-120,000
1
-120,0000

1
46,000
0,816817
37,5736

2
51,000
0,667190
34,0267

3
63,000
0,544972
34,3332

4
31,600
0,445142
14,0665


 
NPV
0,0000


Розрахована для даного проекту внутрішня ставка прибутковості дорівнює 22,426453%, тобто при даній ставці дисконтовані доходи від проекту рівні інвестиційним витратам. З урахуванням того, що вартість капіталу даної фірми дорівнює 18% проект варто прийняти, оскільки IRR>WACC. Якщо IRR перевищує вартість коштів, що використовуються для фінансування проекту, надлишки, що залишаються після оплати вартості капіталу, дістаються акціонерам фірми. Проект з IRR> WACC. збільшує багатство акціонерів. Якщо IRR< WACC., то витрати за проектом покладаються на акціонерів.

2. Виробнича фірми “Склопакет” придбала устаткування 5 років тому за 115 тис.грн.. Обладнання має функціонувати протягом 10 років, починаючи з моменту купівлі, і очікувана кінцева ринкова вартість 60 тис.грн. напркінці періоду.
Нове устаткування можливо придбати за 175 тис.грн., включаючи вартість його встановлення та налагоджування. Протягом 5-ти років воно зменшить грошові операційні витрати на 48 тис.грн. щорічно. Обсяги продажу залишаться на постійному рівні. В кінці свого корисного життя обладнання стане неефективним. Щодо нього застосовується нарахування амортизації методов подвійного балансу. Вже фунціонуюче обладнання може бути продано сьогодні за 77 тис.грн.. Дисконтна ставка становить 18%.
Якщо купити нове обладнання, то чому буде дорівнювати сума первинного грошового потоку у році 0? Чи варто купувати обладнання?
Рік
0
1
2
3
4
5

Вартість нового обладнання
-175 000,00
 
 
 
 
 

Продаж старого обладнання
77 000,00
 
 
 
 
 

Зменшення операційних витрат
 
48000
48000
48000
48000
48000

Збільшення податку через зниження операційних витрат
 
-12000
-12000
-12000
-12000
-12000

Зменшення операційних витрат після оподаткування
 
36000
36000
36000
36000
36000

Амортизація нового обладнання
 
70 000,00
42 000,00
25 200,00
15 120,00
9 072,00

Недоотримана амортизація старого обладнання
 
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00

Зміна амортизації
 
64 500,00
36 500,00
19 700,00
9 620,00
3 572,00

Збереження на податку від амортизації
 
16 125,00
9 125,00
4 925,00
2 405,00
893,00

CF
-98 000,00
52 125,00
45 125,00
40 925,00
38 405,00
36 893,00

PVIF (18%)
1
0,8475
0,7182
0,6086
0,5158
0,4371

DCF
-98 000,00
44 173,73
32 408,07
24 908,22
19 808,87
16 126,27

NPV
При розрахунку NPV необхідно врахувати залишок коштів,
що ми недоотримали в результаті прискореної
амортизації обладнання методом подвійного балансу
39 425,16 13608,00=25 817,16 грн.
25 817,16


Якщо купити нове обладнання, то сума первинного грошового потоку у першому році буде дорівнювати -98 000,00 грн.
Отже, купувати обладнання варто, оскільки за рахунок економії на операційних витратах та на зменшенні оподаткування в результаті збільшення амортизації (порівняно зі старим обладнанням, на яке амортизація нараховувалась прямолінійно) чисті грошові потоки підприємства у наступні 5 років зростають. А NPV складає 25 817,16 грн.3. Підприємство "Меблі з Італії" має структуру капіталу, що розглядається як оптимальна: борг - 30%; власний капітал - 70%. У поточному році буде отримано 120 тис.грн. чистого доходу. Буде продовжено політику виплати дивідендів у розмірі 45% прибутків. Фірма в змозі позичити гроші під 20%.
Проект
Вартість
IRR, %

А
50000
32

В
15000
26

С
20000
20

D
50000
18

Поточна ринкова ціна акції компанії 52 грн.. Останній розмір дивіденду складав 2,05 грн. на акцію та його очікуваний темп росту - 7%. Зростання власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел, тобто продажу звичайних акцій нового випуску може бути здійснено за умов 1,2% витрат на їх випуск та розміщення. Інвестиційні можливості фірми у наступному періоді такі, як вказано у таблиці (тис.грн.). Підприємство просить Вашої допомоги у визначенні, які проекти варто реалізовувати.
Які проекти фірми варто реалізовувати? Відповідно до задачі, фірма сплачує 50% своїх прибутків у формі дивідендів. Як змінився б аналіз, коли б коефіцієнт виплачуваності дорівнював 20%, 80%?
Для того, щоб визначити які проекти слід обрати, необхідно врахувати два обмеження:
співвідношення внутрішньої норми прибутковості проекту і середньозваженої вартості капіталу (слід приймати лише ті проекти, в яких IRR>WACC);
кошти, що фірма може вкласти в нові інвестиції (при незмінній структурі вартості капіталу, якщо вони вважаються оптимальними).
Отже, спочатку визначаємо WACC підприємства "Меблі з Італії".
 

·
k

D (T=25%)
0,3
15,00%

E
0,7
11,27%

НП
 
11,22%

WACC
 
12,39%

Дану вимогу задовольняють всі представлені проекти інвестування, оскільки їхні внутрішні ставки прибутковості перевищують середньозважену вартість капіталу підприємства, а тому повинні збільшувати багатство акціонерів.
Розглянемо другу вимогу. Оскільки 45% чистого доходу фірми сплачується у вигляді дивідендів, то у вигляді нерозподіленого прибутку залишається 55%, що у поточному році дорівнює
НП = 12 * 0,55 = 66 тис. грн.
Якщо власників задовольняє структура і вартість капіталу, то підприємство може збільшувати обсяг капіталу, доки не вичерпається нерозподілений прибуток (оскільки НП вважається найдешевшим джерелом збільшення капіталу). Але на практиці прибутковість за реінвестованим нерозподіленим прибутком має забезпечуватись не менша, ніж за власним капіталом (акціями).
Можливий обсяг інвестування = НП / Частка ВК = 66000 / 0,7 = 94285,71 грн.
За даного обсягу інвестування фірма не може реалізувати відразу всі проекти, а тому для максимізації прибутків буде обирати проекти з найбільшою IRR: A (32%), B (26%), C (20%). Далі інвестиційні можливості фірми вичерпуються, оскільки перші 3 проекти потребують інвестування у розмірі 50000+15000+20000=85000 грн., і після їх впровадження інвестиційних ресурсів, що залишилися, не вистачить для реалізації проекту D (94285,7185000=9285,71<50000).
Отже, за наведених умов фірма "Меблі з Італії" може реалізувати проекти A, B, C. Якщо б коефіцієнт виплати дивідендів змінився, то інвестиційні можливості даної фірми за нових умов можна відобразити в наступній таблиці.

Варіанти
1
2
3
4

Співвідношення Див/НП, %
45/55
50/50
20/80
80/20

НП, грн.
66000
60000
96000
24000

Можливий обсяг інвестування, грн.
94285,71
85714,29
137142,9
34285,71

Проекти
A, B, C
A, B, C
A, B, C, D
B


З даної таблиці видно, що чим більше чистого доходу виплачується у вигляді дивідендів, тим менше коштів фірма може реінвестувати у нові проекти. Якщо дивіденди складають 20% чистого прибутку, то фірма може реалізувати проекти A, B, C, D; при коефіцієнті виплати дивідендів 45% і 50% - A, B, C; 80% - лише проект В або С (IRR за проектом В вища, а тому фірма, що прагне до максимізації прибутків обере його).


4. Будівельна компанія в бюджеті довгострокових витрат цього року розглядає варіанти придбання двох видів устаткування: вантажівки і транспортеру. Проекти є незалежними. Готівкові витрати для вантажівки складають 17,1 тис.грн, а для транспортеру - 22,4 тис.грн. Вартість капіталу фірми - 14%. Грошові потоки після оподаткування, у тому числі амортизація, є як вказано нижче (тис.грн):
Роки
Вантажівка
Транспортер

1
5,1
7,5

2
5,1
7,5

3
5,1
7,5

4
5,1
7,5

5
5,1
7,5

Обчисліть IRR, NPV, і MIRR, для кожного проекту та оцініть проекти.
Роки
Вантажівка
CF, грн.
Транспортер
CF, грн.

0
-17 100,00
-22 400,00

1
5 100,00
7 500,00

2
5 100,00
7 500,00

3
5 100,00
7 500,00

4
5 100,00
7 500,00

5
5 100,00
7 500,00

IRR
14,99%
20,06%

NPV, грн.
408,71
3 348,11

MIRR
14,54%
17,22%


Чиста теперішня вартість (Net Present Value – NPV) є одним з найбільш вживаних методів оцінки інвестиційних проектів. Показник NPV дорівнює теперішній вартості чистих грошових потоків, що дисконтовані на вартість капіталу:
13 EMBED Equation.3 1415
де CFt – очікувані чисті грошові потоки у період t; k – вартість капіталу.
Якщо NPV<0, це означає, що капітальні витрати перевищують теперішню вартість усіх додатних грошових потоків, узятих за період існування проекту. У цілому проект приймається якщо NPV >0. З таблиці видно, що теперішня вартість додатних грошових потоків обох проектів перевищує капітальні інвестиції. Отже, ці проекти доцільно запроваджувати. Але щодо проекту купівлі вантажівки рішення слід приймати дуже обачно, оскільки NPV є невеликою і незначна зміна вихідних даних, враховуючи ризики зменшення вартості очікуваних грошових потоків, може привести до від’ємної NPV.
Показник внутрішньої норми прибутковості (IRR) відповідає на питання, за умов якої норми дисконтування теперішня вартість усіх грошових потоків від проекту за термін його дії буде дорівнювати теперішній вартості капітальних інвестицій. Оскільки у даному випадку проекти є незалежними, IRR по кожному з них порівнюється з очікуваною вартістю капіталу підприємства. Так як вартість капіталу фірми складає 14%, то надлишки, що залишаються після оплати вартості капіталу і дістаються акціонерам фірми будуть дорівнювати: для проекту придбання вантажівки – 0,99%, транспортера – 6,06%. Це означає, що проект придбання транспортеру принесе акціонерам набагато більше додаткової вартості, ніж проект придбання вантажівки.
Модифікована внутрішня норма прибутковості (MIRR) використовується для усунення деяких недоліків IRR. А саме усувається завищений ефект від інвестицій, що можливий при розрахунку IRR особливо привабливого інвестиційного проекту, де внутрішня норма прибутковості дуже висока, наприклад 80%, але фірма не може забезпечити реінвестування всіх позитивних грошових потоків за такою ставкою. А також для неординарних потоків критерій MIRR завжди має єдине значення і тому може застосовуватися замість критерію IRR. Проект приймається у тому випадку, якщо MIRR>WACC. MIRR обох проектів перевищує WACC, отже, їх можна приймати. Але перед впровадженням проекту придбання вантажівки слід врахувати всі ризики зменшення вартості очікуваних грошових потоків, що можуть знизити MIRR, оскільки її перевищення WACC незначне – всього 0,54%.

Модуль 4. Варіант 16
1. Відомі наступні дані балансу компанії за 2008 р. у тис.грн.
АКТИВ
Сума
ПАСИВ
Сума

Основні засоби
55800
Джерела власних коштів
50530

Запаси і затрати
20120
Довгострокові пасиви
8320

Грошові кошти і розрахунки
9200
Розрахунки та інші пасиви
26270

 - дебітори
9060
 - кредитори
24510

 - грошові кошти
140
 - заборгованість по платежах
1760

Баланс
85120
Баланс
85120

Розрахуйте чистий робочий капітал і обсяг фінансово-експлуатаційних потреб компанії. Зробіть висновки щодо політики фінансування оборотного капіталу.
Чистий робочий капітал (NWC) може визначатися двома способами: від активів або від пасивів.
1) NWC = Оборотні активи (без грошових коштів) – Поточні зобов’язання
= 20120 + 9060 – 24510 = 3050 тис. грн.
2) NWC = Власний капітал + Довгострокові зобов’язання – Необоротні активи =
= 50530 + 8320 – 55800 = 3050 тис. грн.
Обсяг фінансово-експлуатаційних потреб = Запаси сировини і готової продукції
+ Дебіторська заборгованість
– Кредиторська заборгованість
ФЕП = 20120 + 9060 – 24510 = 4670 тис. грн.
Обсяг фінансово-експлуатаційних потреб перевищує чистий робочий капітал даної компанії. Отже, для підприємства характерною є нестача власних оборотних коштів і воно потребує короткострокового запозичення. Товарна кредиторська заборгованість не покриває повністю запаси і дебіторську заборгованість, тому підприємство змушене затримувати платежі щоб компенсувати потребу в оборотних коштах.

Приложенные файлы

  • doc 19247103
    Размер файла: 845 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий