вар 1(ответы)

Кантрольная работа
па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі”
для студэнта Завочнага факультэта спецыяльнасць “Гісторыя айчынная і сеагульная”
1 курс 1 семестр
Варыянт № 1
_____________________________________________________________

Вызначце перыядызацыі гісторыі першабытнага лад храналагічныя межы бронзавага веку.
А) 100-10 тыс.год да н.э. В) 100-3 тыс.год да н.э.
Б) 10-6 тыс.год да н.э. Г) 2-1 тыс.год да н.э.
Знаходкі вучоных каля вёсак Свяцілавічы, Абідавічы, Кляевічы і Падлужжа з’яляюцца прыкладамі археалагічных культур перыяду:
А) Палеаліту в) Неаліту
Б) Мезаліту г) Бронзавага веку
Адзначце асноныя прылады працы і зброі, якія з’явіліся першабытных людзей неалітычнага перыяду:
А) Ручнае рубіла Д) Ганчарны круг
Б) Гарпун Е) Кола
В) Лодкі-дабёнкі Ж) Ткацкі станок (вертыкальны)
Г) Праколкі З) Матыка
Першая на тэрыторыі Беларусі археалагічная знаходка плавільні-домніцы –
А) в.Бердыж Чачэрскага раёна
Б) в.Лабеншчына Мінскага раёна
В) в. Хатомаль Столінскага раёна
Г) в.Мілаград Рэчыцкага раёна
5. Навукоцамі на Беларусі знойдзены гліняныя амфары, якія сведчаць аб сувязях з кельтамі плямёна культуры ранняга жалезнага веку:
А) Мілаградскай В) Банцараскай
Б) Зарубінецкай Г) Днепра-дзвінскай
6. Радзімічы займалі тэрыторыю
А)Паднёва-усходняя частка сучаснай Беларусі, усход Гомельскай і Магілёскай вобласці
Б) Вярхо’е Дняпра, Заходняй Дзвіны, Волгі і подзень Чудскога возера
В) Басейны Прыпяці і Бзвіны, сачасная цэнтральная Беларусь
Г) Паднёвыя схілы Карпат
7 Епархія Полацку была заснавана 
А) 862 г. В) 1005 г.
Б) 992 г. Г) 1123 г.
8 Што такое дзвухвер’е?
А) Ерытычная плынь раннім хрысціянстве
Б) Накладанне крыжа вернікам дзвюмя пярстамі
В) Пэная сінкрэтызацыя хрысціянства і язычніцтва
Г) Рэжым падпарадкавання дзвум рэлігійным цэнтрам- у Канстанцінопалі і Рыме
9 Суаднясіце гады апошняга прыгадывання усходнеславянскіх пляменных саюза, што пражывалі на тэрыторыі Беларусі:
А) Разімічы 1)859 г.
Б) Крывічы 2) 1149 г.
В) Дрыгавічы 3) 1162 г.
4) 1169 г.
А
Б
В


А-4-б-3-в-2
10 Грамадскі лад на тэрторыі Беларусі 9-12 ст. магчыма ахарактарызаваць як
А) Першабытнаабшчынны В) Феадальны
Б) Шматукладны Г) Капіталістычны
11 Вылучыце прычыны узнікнення старажытных гарадо (2):
А) Аддзяленне рамяства і гандлю ад сельскай гаспадаркі
Б) Буданіцтва вала і сцен
В) Маёмасная няронасць
Г) Неабходнасць абароны ад ворага
Д) Развіццё абмену і гандлю
12 Вызначце назвы беларускіх гарадо, якія прыгадываюцца гістарычных грыніцах, але дакладна не вядома, дзе яны знаходзіліся (6)
А) Галацічаск Е)Свіслач
Б) Ігумен Ж)Одрск
В) Межымосце З) Крэчут
Г) Прапойск І) Некалач
Д) Гарадзец
13 Усходнеславянская суседская абшчына – гэта
А) Віра В) Пагост
Б)Верв Г) Палюдзе
14 Страта селянінам права уласнасці на зямлю і замацаванне яго залежнасці ад феадала – гэта
А) Запрыгоньванне В) Павіннасці
Б)Палюдзе Г) Маёмасная дыферэнцыяцыя
15 Права збору дахода з пэнай тэрыторыі ва сходніх славяна – гэта
А)Кармленне В)Маленне
Б)Местніцтва Г) Палюдзе
16 катэгорыя залежных сялян 9-13 ст, прыслуга феадала –
А)Закупы
· В)Прошчанікі
Б)Радовічы Г) Чэлядзь нявольная
17 Балтыйскае мора – Нява – Ладажскае возера – Волха – возера Ільмень – Ловаць – Днепр – Чорнае мора – гэта
А)Маршрут збору князем палюдзя В) Гандлёвы шлях “з варага у арабы”
Б)Гандлёвы шлях “з варага у грэкі” Г) Вялікі шаковы шлях
18 Згодна са звесткамі “Аповесці мінулых гадо” запрашэнне варага на Русь адбылося 
А)852 г. В) 900 г.
Б)862 г. Г) 911 г.
19 Веча – гэта
А) Орган гарадскога самакіравання
Б)Судовая установа па вырашэнню грамадскіх і крымінальных спра
В) Агульны сход дарослых жыхаро горада і воласці для вырашэння найбольш важных грамадскіх і дзяржаных спра
Г)Рэлігійная установа 10-13 ст.
Д) Форма выбара вялікага князя ВКЛ
20 Бітва на р.Судоме (1021 г) адбылася паміж войскамі
А) Брачыслава Полацкага і Яраслава Мудрага
Б) Глеба Усяславіча і Мсціслава Удалога
В) Рагвалода і Уладзіміра Святаславіча
Г) Усяслава Чарадзея і Уладзіміра Манамаха
21 Пра якую падзею прыгадывае старажытны атар? “ снапы сцелюць з гало, малоцяць цапамі булатнымі, на таку жыцё кладуць, веюць душу ад цела”
А) Абарона Полацка 980 г. В) Бітва на р.Судоме 1021 г.
Б)Бітва на р.Нямізе 1067 г. Г) Збор ураджаю 1158 г.
22 Якія гарады знаходзіліся на тэрыторыі Тураскай зямлі 11-13 ст? (5)
А)Віцебск Д) Клецк
Б) Заслае Е) Тура
В) Пінск Ж)Давыд-Гарадок
Г) Капыль З) Менск
23 Майстэрня па перапісцы старажытных кніг называецца
А)Бібліятэка В)Скрыпторый
Б)Варштат Г) Ініцыял
24 Найбольш старажытная рукапісная кніга на Беларусі, якая захавалася да нашых дзён
А)Тураскае Евангелле В) Полацкае Евангелле
Б)Полацкі летапіс Г)Іпацьескі летапіс
25 Сафійскі сабор у Полацку бы пабудаваны часы кіравання
А)Ізяслава В)Рагвалода
Б)Усяслава Г)Тацівіла
26 Першыя летапісныя звесткі пра Літву прыпадаюць на
А)980 г. В) 1040 г.
Б)1009 г. Г) 1129 г.
27 Вялікі князь Міндог прыня тытул караля 
А)1246 г. В) 1263 г.
Б)1253 г. Г) 1270 г.
28 Вызначце пануючыя шляхі уваходжання зямель склад ВКЛ (3)
А)Праз заключэнне дынастычнага шлюбу
Б)Праз ваенна-палітычны уціск
В)Праз падараванні
Г)Па воле папы рымскага
Д)ѕ выніку дыпламатычнага пагаднення
29 Вызначце фактары, якія сведчаць аб тым, што складзе ВКЛ Полацкая і Віцебская зямля мелі статус феадальнай атаноміі.
А)Права палачан і віцеблян уплываць на рашэнні вялькага князя літоскага пры назначэнні іх намесніка і ваявод
Б)Абмежаванне судовай улады намесніка і ваявод
В)Функцыянаванне полацкага і віцебскага веча
Г)Манапольнае права полацкага і віцебскага баярства на усе пасады мясцовага кіравання
Д)Адначасовае суіснаванне князч і пасадніка
Е)Манапольнае права вялікага князя прызначаць на се пасады мясцовага кіравання
30 Крэская унія была падпісана час кіравання у ВКЛ
А)Аляксандра Казіміравіча В)Ягайла
Б)Жыгімонта ІІ Агуста Г)Вітата


Приложенные файлы

 • doc 19247813
  Размер файла: 53 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий