экз.вопр.ТМОГИна казяз 1курс-1


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
«
Гео
дезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу теориясы»

пәнінен емтихан сұрақтары1.

«
Гео
дезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу теориясы» п
ән
і
нің

негізгі

мақсаттары
.

Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

2.

Ықтималдық


элементтері
.

Анықтамаларын жазыңыз.

3.

Кезд
ейсоқ

шамалар

және

олардың

қасиеттері
.

Анықтамаларын
жазыңыз.

4.

Кездейсоқ оқиғалар. Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

5.


6.

Математикалық статистиканың элементтері.

Қысқаша мәліметтер
жазыңыз.

7.

Өлшемнің қате
ліктер теориясының негіздері.

Қысқаша мәліметтер
жазыңыз.

8.

Өлшемнің қателіктер теориясының мақсаттары.

Қысқаша мәліметтер
жазыңыз.

9.


Қысқаша мәліметтер
жазыңыз.

10.

Өлшенген шамалардың функцияларының дәлдігін бағалау.

Қысқ
аша
мәліметтер жазыңыз.

11.

Есептеу нәтижесінің дәлдігін бағалау.

Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

12.

Оқиға және оның түрлері.


Жағдайлардың
схемасы
.

мәліметтер жазыңыз.

13.

Ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремалары.

Қысқаша
мәліметтер жазыңыз.

14.

Гаусс қисығы жә
не оның қасиеттері.

Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

15.

Корреляция, корреляция коэффициенті. Регрессия теңдеуі.

Қысқаша
мәліметтер жазыңыз.

16.


Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

17.

Сенімді аралықтар көмегімен бағалау.

Қысқаша мәліметтер жа
зыңыз.

18.

Бір шаманы теңдәлдікті өлшеу қатарын өңдеу.

Қысқаша мәліметтер
мен мысал келтіріңіз.

19.

Бір шаманы өлшеуді математикалық өңдеу.

Қысқаша мәліметтер
жазыңыз.


Бір шаманы екі қатар теңдәлдікті және теңдәлдіксіз өлшеу қатарын
математикалық өңдеу.

Қысқаша мә
ліметтер мен мысал келтіріңіз.

21.

Ең кіші квадраттар әдісінің негіздері.

Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

22.

Параметрлік тәсілмен теңестіру.

Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

23.

Өлшемдер туралы жалпы мәліметтер.
Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

24.

Өлшем дәлдігінің критериялары.

Қысқа
ша мәліметтер жазыңыз.

25.

Өлшеулер нәтижелерінің дәлдік шаралары. Қысқаша мәліметтер
жазыңыз.

26.

Өлшемнің орташа квадраттық қателігі.

Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

27.

Өлшемнің орташа және ықтималды қателіктері.

Қысқаша мәліметтер
жазыңыз.

28.

Абсолюттік және қатынасты қа
теліктер.

Анықтамалары мен
формуласын жазыңыз.

29.

Дөңгелектеу қателіктері.

Анықтамалары мен формуласын жазыңыз.

30.

Өлшемнің жүйелік қателіктері.

Анықтамаларын жазыңыз.

31.

Таңдау әдісі. Таңдаудың қосымша сипаттамасы.

Анықтамаларын
жазыңыз.

32.

Кездейсоқ шамаларды тарату заңдары.

Анықтамаларын жазыңыз.

33.

Оқиғалар. Қатынасты жиілік және оқиғаның ықтималдылығы.

Анықтамаларын жазыңыз.

34.

Кездейсоқ шамалардың негізгі сипаттамалары. Шектік заңдары.

35.

Ықтималдықтарды қосу және көбейту.

Қысқаша мәліметтер мен
мысал
келтіріңіз.

36.

Тәуелсіз және тәуелді оқиғалар.

Қысқаша мәліметтер мен мысал
келтіріңіз.

37.

Ықтималдықтардың интегралы.

Қысқаша мәліметтер мен мысал
келтіріңіз.

38.

Сенімді интервалдар көмегімен бағалау.

Қысқаша мәліметтер мен
мысал келтіріңіз.

39.

Бір шаманы теңдә
лдіксіз өлшеуді өңдеу.

Қысқаша мәліметтер мен
мысал келтіріңіз.

40.

Бір шаманы екі рет теңдәлдіксіз өлшеу қатарын өңдеу.

Қысқаша
мәліметтер мен мысал келтіріңіз.

41.

Гаусс схемасы бойынша қалыпты теңдеулерді шешу.

Қысқаша
мәліметтер мен схемасын келтіріңіз.

42.

Өлшем
нәтижелеріне түзетпелер есептеу және есептеуді тексеру.

43.

Өлшенген шамалардың параметрлерінің теңестірілген мәндерін
есептеу, теңестіруді соңғы рет тексеру.

44.

Гаусстың қысқартылған схемасы бойынша қалыпты теңдеулерді шешу.

45.

Параметрлік тәсілде теңестірудің соңғ
ы тексеруі.

46.

Параметрлік тәсілде теңестіру есептерінің дәлдігін бағалау.

Қысқаша
мәліметтер мен мысал келтіріңіз.

47.

Ықтималдықтың классикалық анықтамасы.

Анықтамасы мен
формуласын жазыңыз.

48.

Толық ықтималдықтың теоремасы (гипотеза теоремасы).

Анықтамасы
мен фор
муласын жазыңыз.

49.

Бернулли формуласы.

Анықтамасы мен формуласын жазыңыз.

50.

Лаплас теоремасы.

Анықтамасы мен формуласын жазыңыз.

51.

Ляпуновтың интегралдық шектік теоремасы.

Анықтамасы мен
формуласын жазыңыз.

52.

Лапластың интегралдық теоремасы.

Анықтамасы мен формула
сын
жазыңыз.

53.

Корреляциялық сәт.

Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

54.

Корреляциялық матрица.

Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

55.

Ықтималдық теориясының негізгі мақсаты.

Қысқаша мәліметтер
жазыңыз.

56.

Кездейсоқ шамалар үшін қалыпты тарату заңы.

Қысқаша мәліметтер
жазыңыз.

57.

Өлшем
нің жүйелік қателіктерінің әсерін азайтуға ұсыныстар.

Қысқаша
мәліметтер жазыңыз.

58.

Функциялардың салмақтарын есептеу.

Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

59.

Көп рет және теңдәлдікті өлшенген шамалардың ең сенімді мәні.

Қысқаша мәліметтер жазыңыз.

60.

Көп рет және теңдәлді
ксіз өлшенген шамалардың ең сенімді мәндері.

Қысқаша мәліметтер жазыңыз.
Приложенные файлы

  • pdf 19271401
    Размер файла: 84 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий