біохімія 3модуль

Модуль 3. Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій.
Текстові тестові задачі
Cечова кислота вперше була синтезована штучно поза організмом із гліцину і сечовини у 1882 р. Хто здійснив цей синтез?
Веллер
Фішер
Ненський
Мареш
* І. Горбачевський
Академік І. Горбачевський вперше запропонував і обгрунтував теорію біосинтезу сечової кислоти в організмі ссавців, яка не втратила свого значення і на сьогодні. Із чого утворюється сечова кислота в організмі за Горбачевським?
Сечовини
Білків
Ліпідів
Глікопротеїнів
* Нуклеїнових кислот
Аліментарна гіперурикемія, яка може виникнути у здорової людини, зникає завдяки функціонуванню „шляху порятунку”, в якому надлишок гіпоксантину перетврюється в:
Ксантин
Інозин
Сечову кислоту
* Гуанін
Урацил
Аліментарну гіперурикемію може викликати надмірне вживання продуктів, багатих пуринами - це:
Кава, чай
Печінка
М’ясо, особливо молодої птиці
Дріжджові вироби
* Дистрактори А, В, С, Д
Атоми яких сполук не входять до складу піримідину, конденсованого у пурин?
Глутамін
* Метеніл ТГФК
Гліцин
CO2
Форміл-ТГФК
Білкова частина нуклеопротеїнів їжі розпадається до:
Ферментів
Пентоз
Фосфорної кислоти
Азотових основ
* Амінокислот
Біосинтез мононуклеотидів є життєво важливим процесом. Виберіть процес, у якому мононуклеотиди не беруть участі:
Синтез нуклеїнових кислот
Утворення нуклеотидних коферментів
Реалізація генетичної інформації
Утворення кінцевих продуктів азотового (нуклеїнового) обміну
* Використання у лікуванні подагри
Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату служить процес:
* Пентозофосфатний цикл
Гліколіз
Гліконеогенез
Глюконеогенез
Глікогеноліз
Біосинтез пуринового кільця починається з рибозо-5-фосфату шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозо-5-фосфату є процес:
* Пентозофосфатного циклу
Гліколізу
Гліконеогенезу
ЦТК
Глікогенолізу
Біохімічним показником, що характеризує спадкове порушення біосинтезу УМФ, є наступний:
Аспартатацидурія
* Оротацидурія
Алкаптонурія
Урацилурія
Цитозинурія
В процесі біосинтезу ДНК як субстрати використовуються дАТФ, дГТФ, дТТФ, дЦТФ. Вони утворюються з відповідних нуклеозидмонофосфатів під дією ферментів:
Фосфорилаз
* Кіназ
Фосфатаз
Фосфодіестераз
Фосфоглюкомутаз
В процесі біосинтезу пуринових нуклеотидів вуглецевий скелет аспарагінової кислоти відокремлюється у вигляді фумарової кислоти. Яка речовина входить у пуринове кільце із аспарагінової кислоти?
Аміак
* Азот
Аспартат
Аргінін
Аспарагін
В процесі біосинтезу пуринових нуклеотидів для закриття пуринового кільця формілгліцинамідино-рибозил-5-фосфат потребує такого коферменту:
АДФ
НАД
ФАД
* АТФ
ПАЛФ
В процесі розпаду піримідинових основ через низку проміжних перетворень в організмі людини можуть синтезуватися:
Мурашина кислота, гліцин
* Сечовина, НSКоА, сукциніл-КоА
NH3, СО2, ацетил КоА
Сечова кислота, NH3
Сечовина, пропіоніл КоА
В результаті розпаду піримідинові основи перетворюються в:
Альфа-амінокислоти
* Бета-амінокислоти
Щавелеву кислоту
Кетокислоти
Біогенні аміни
Вибрати сполуку, яка надає найбільше атомів на побудову пуринового ядра:
Аспартат
* Гліцин
Глутамін
Форміл ТГФК
CO2
Відкладання кристалів сечової кислоти в суглобах призводить до розвитку хвороби, що називається:
Пелагра
Діабет амінний
Ксантинурія
* Подагра
Алкаптонурія
Вкажіть амінокислоту, яка активно включається у процес синтезу пуринових нуклеотидів:
Цистеїн
Аргінін
Пролін
Лізин
* Гліцин
Вкажіть на причину, яка запобігає гіперурикемії:
Порушення виведення сечової кислоти
Надмірний розпад ДНК клітин
Радіаційне ураження клітин
Токсемії вагітності
* Застосування структурного аналога гіпоксантину
Вкажіть сполуку, яка у своїй будові містить імідазольне циклічне кільце і є продуктом шостої реакції на шляху біосинтезу пуринових нуклеотидів:
Інозинова кислота
5-аміноімідазол-4-карбоксиамідрибонуклеотид
5-аміноімідазол-4-карбоксирибонуклеотид
Формілгліцинамідрибонуклеотид
* 5-аміноімідазолрибонуклеотид
Вкажіть фермент, що каталізує реакцію взаємодії карбоксильної групи 5-аміноімідазол-4-карбоксинуклеотиду з амінною групою аспарагінової кислоти:
Трансфераза
* Синтетаза
Карбоксилаза
Аспарагіназа
Декарбоксилаза
Вкажіть фермент, який каталізує ключову стадію синтезу пуринів:
Гексокіназа
Пірофосфокіназа
* Інозинкіназа
Аденілосукцинатліаза
ГМФ-синтаза
Вкажіть фермент, який каталізує першу реакцію на шляху біосинтезу пуринових нуклеотидів:
Пермеаза
Піридоксальфосфатаза
* Пірофосфорилаза
Протеїназа
Пептидгідролаза
Вкажіть, що з даних визначень відповідає терміну «нуклеопротеїни»:
* Складні білки, побудовані з простого білка та нуклеїнових кислот
Складні білки, побудовані з простого білка і похідних вуглеводів
Це високомолекулярні сполуки, що складаються з нуклеотидів
Низькомолекулярні органічні сполуки, необхідні для нормальної життєдіяльності
Високомолекулярні азотовмісні органічні сполуки, мономерами яких є амінокислоти
Гіперурикемією вважається підвищення рівня cечової кислоти більше, ніж:
* 0,5 ммоль/л
0,1 ммоль/л
10 ммоль/л
1 ммоль/л
2 ммоль/л
Гіперурикурія спостерігається при всіх захворюваннях, які супроводжуються посиленим розпадом:
Глікопротеїнів
Фосфопротеїнів
* Нуклеопротеїнів
Ліпопротеїнів
Хромопротеїнів
Де в клітині відбувається синтез піримідинових основ?
Ядрі
* Цитоплазмі
Мітохондріях
Мікросомах
Ендоплазматичному ретикулумі
Де здійснюється розпад нуклеїнових кислот гідролітичним шляхом?
У печінці
У шлунку
* У тонкому кишечнику
У підшлунковій залозі
У м’язах
Декарбоксилювання якої речовини призводить до утворення уридилової кислоти?
* Оротидилової кислоти
Аспарагінової кислоти
Оротидилтрифосфату
Дигідрооротової кислоти
Цитидилової кислоти
Декарбоксилювання якої сполуки призводить до утворення уридилової кислоти?
* Оротидилової кислоти
Дигідрооротової кислоти
Оротової кислоти
Карбамоїласпартату
Карбамоїлфосфату
Для модифікації інозинової кислоти в гуанілову в процесі біосинтезу необхідним є:
Аспартат
Гліцин
* Глутамін
Сечовина
Сечова кислота
Для перетворення інозинової кислоти на аденілову кислоту необхідна аміногрупа. Донором її є:
Гліцин
* Аспартат
Глутамін
Серин
Метіонін
Для синтезу ДНК використовуються дАТФ, дГТФ, дТТФ, дЦТФ, які безпосередньо утворюються:
* Із відповідних рибонуклеотидів
З продуктів розщеплення нуклеїнових кислот
З пуринів і піримідинів, дезоксирибози і фосфорної кислоти
З продуктів всмоктування в кишечнику
З рибози при її відновленні в складі ДНК
Для синтезу ДНК використовуються наступні нуклеозидтрифосфати, за виключенням:
дАТФ
* дУТФ
дГТФ
дЦТФ
дТТФ
Для синтезу піримідинових основ використовуються всі перелічені речовини, крім:
NH3
CO2
АТФ
Н2О
* H2SO4
Для синтезу яких речовин організму використовують азотові основи?
Холестерину
Вуглеводів
Катехоламінів
* Нуклеїнових кислот
Жирних кислот
До складу ДНК входить тимідиновий нуклеотид, який утворюється з дУМФ шляхом:
Гідроксилювання
Амінування
Фосфорилювання
* Метилювання
Гідролізу
До складу піримідинових нуклеотидів входять усі перераховані сполуки, крім:
Урацилу
Тиміну
Цитозину
Фосфорної кислоти
* Аденіну
До складу пуринового ядра входять 4 атоми азоту. Вкажіть, яка амінокислота надає один із атомів азоту на побудову пурину:
Аланін
Метіонін
* Аспартат
Глутамат
Серин
З карбамоїлфосфату та аспарагінової кислоти під впливом карбамоїлтрансферази утворюється:
Дигідрооротова кислота
Оротова кислота
Оротидин-5-фосфат
* Карбамоїласпартат
УДФ
З метою підвищення розчинності солей сечової кислоти – уратів хворим подагрою призначають:
Алопуринол
Хенодезоксихолеву кислоту
Літохолеву кислоту та алопуринол
* Солі літію та антуран
Фізіологічний розчин
З якою амінокислотою вступає в реакцію продукт першої стадії біосинтезу пуринових нуклеотидів, що супроводжується утворенням рибозофосфатаміну?
* Глутаміном
Аспарагіном
Глутаматом
Аланіном
Проліном
За участю якого вітаміну відбувається нарощування ланцюга в трансформілазній реакції у процесі біосинтезу пуринових нуклеотидів?
Рибофлавіну
Дезоксихолекальциферолу
Токоферолу ацетат
* Фолієвої кислоти
Біотину
Запобігти утворенню надлишку оротової кислоти можна вживанням:
Аденіну
Тиміну
Гуаніну
* Уридину
Аспартату
Із перелічених речовин виберіть попередник піримідинового нуклеотиду – уридинмонофосфату:
* Оротидин-5-фосфат
Фосфо-рибозилпірофосфат
Дигідрооротова кислота
Карбамоїлацетат
Уридин
Із перелічених речовин виберіть ту, яка не бере участі в утворенні піримідинового ядра:
Карбамоїлфосфат
NH3
СО2
Аспарагінова кислота
* Аланін
Із перелічених ферментів виберіть той, що каталізує першу реакцію біосинтезу піримідинових нуклеотидів:
* Карбамоїлфосфатсинтетаза
Фосфорибозилтрансфераза
Орнітинкарбамоїлфосфаттрансфераза
Аспартатамінотрансфераза
Аланінамінотрансфераза
Із якого субстрату під час біосинтезу пурину 2 атоми вуглецю включаються в конденсовані піримідинову та імідазольну структуру пурину?
Глутамін
* Гліцин
Аспартат
Метіонін
CO2
Інгібіторами синтезу дезоксирибонуклеотидів є наступні фактори:
дАТФ
Структурні аналоги піримідину
Структурні аналоги пурину
Структурні аналоги фолієвої кислоти
* Всі перечислені сполуки
Кількість сечової кислоти, що виділяється з сечею за добу у людини, становить:
Не виділяється
10-12 г/добу
4-8 мг/добу
* 270-600 мг/добу
2-5 г/добу
Кінцевим продуктом розпаду піримідинів в організмі людини є:
* Сечовина
Урацил
Тимін
Сечова кислота
Орнітин
Кінцевим продуктом розпаду тиміну є:
Бета – аланін
Дигідроурацил
* Бета-аміноізомасляна кислота
Уреїдоізомасляна кислота
Мурашина кислота
Кінцевими продуктами розпаду піримідинових нуклеотидів є:
* Бета-аланін, СО2, NH3, бета-аміноізомасляна кислота.
Рибоза, СО2, Н2О2
Сечова кислота, Н2О.
Гіпоксантин, ФАДН2
Бета-уреїдпропіонова кислота
Ксантиноксидаза – ФАД - залежний фермент, флавопротеїн, що містить у своєму складі іони:
Мо
Сu
Zn
Fe
Mg
Локалізована в цитоплазмі карбамоїлфосфатсинтетаза II каталізує реакцію утворення карбамоїлфосфату не з вільного аміаку, а з глутаміну. Цей фермент постачає карбамоїлфосфат для синтезу:
* Піримідинів
Пуринів
Сечовини
Ліпідів
Амінокислот
На які речовини розпадаються нуклеопротеїни їжі під впливом ферментів шлунка та НСІ?
Вуглеводи і ліпіди
Ліпіди і нуклеїнові кислоти
* Білок і нуклеїнові кислоти
Ліпіди і білок
Вуглеводи і білок
Назвіть азотову основу – похідне піримідину:
Аденін
* Тимін
Гуанін
Піридоксин
Імідазол
Назвіть вітамін, активна форма якого є джерелом вуглецю в молекулі пурину:
Пантотенова кислота
* Фолієва кислота
Аскорбінова кислота
Токоферол
Ретинол
Назвіть гетероциклічну сполуку, яка лежить в основі структури аденіну:
Пірімідин
Триптофан
Імідазол
* Пурин
Циклопентанпергідрофенантрен
Назвіть з нижче перерахованих ферментів той, який каталізує реакцію зв’язування фосфорибозилпірофосфату з глутаміном на шляху утворення рибозофосфатаміну:
* Амідотрансфераза
Фосфотрансфераза
Рибонуклеаза
ДНК-нуклеотидилтрансфераза
Пірофосфорилаза
Назвіть кофермент, який бере участь у перетворенні дигідрооротової кислоти до оротової:
ФАД
ФМН
* НАД
ПАЛФ
ТГФК
Назвіть основний шлях забезпечення організму людини азотовими основами для утворення нуклеотидів та нуклеїнових кислот:
Цитратний цикл
Орнітиновий цикл
* Синтез пуринів та піримідинів
Синтез жирних кислот
Розпад глікогену
Назвіть першу реакцію на шляху біосинтезу пуринових нуклеотидів:
Взаємодія рибозо-5-фосфату із гліцином
* Реакція рибозо-5-фосфату із АТФ
Реакція між аспартатом та ТГФК
Конденсація піримідинового і діазольного кілець з утворенням пурину
Взаємодія АМФ із рибозо-5-фосфатом
Назвіть початковий продукт синтезу піримідинових основ:
Карбамоїлацетат
Орнітин
* Карбамоїлфосфат
Карбамоїлсукцинат
Фумарат
Назвіть продукти реакції, які в основному утворюються при дії ДНКаз:
Динуклеотиди
Тринуклеотиди
* Олігонуклеотиди
Нуклеозиди
Полінуклеотиди
Назвіть продукти, які слід вживати при подагрі та гіперурикемії:
Печінка, риба
М’ясо, дріжджі
* Молоко, сир, яйця
Кава, чай
М’ясо, печінка
Назвіть речовини, необхідні для утворення початкового продукту синтезу піримідинових основ – карбамоїлфосфату:
Сечовина, АТФ
Бета-аланін, СО2
Фосфорибозилпірофосфат, оротова кислота
* СО2, Аміак, АТФ
Аспарагінова кислота, СО2
Назвіть речовину, яка викликає зниження рівня сечової кислоти в крові і сечі:
Антиміцин
Аміноптерин
Барбітурати
* Аллопуринол
АМФ
Назвіть сполуку, яка використовується у ксантиноксидазних реакціях як окисник і яка відновлюється до Н2О2:
Н2О
* О2
НNO3
HCO3
Cu(OH)2
Назвіть сполуку, яка не бере участі у біосинтезі пуринових нуклеотидів.
Гліцин
Тетрагідрофоліат
* Аргінін
Аспартат
Глутамін
Назвіть субстрати, що беруть участь у другій реакції на шляху утворення пурину:
Фруктозопірофосфат + гліцин
Рибозопірофосфат + гліцин
* Фосфорибозилпірофосфат + глутамін
Рибозо-5-фосфат + гліцин
Піримідин + діазол
Назвіть фермент, який бере участь в процесі травлення молекули ДНК у тонкому кишечнику:
ДНК-лігаза
ДНК-полімераза
Рестриктаза
* ДНК-нуклеаза
ДНК-глікозидаза
Назвіть фермент, який здійснює регуляцію синтезу дезоксирибонуклеотидів:
Гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансфераза
Рибонуклеаза
Декарбоксилаза
* Рибонуклеотидредуктаза
Аденінфосфорибозилтрансфераза
Назвіть фермент, який каталізує окиснення гіпоксантину до ксантину та ксантину до сечової кислоти:
Ксантингідролаза
Ксантингідратаза
Ксантиноксигеназа
Ксантинпероксидаза
* Ксантиноксидаза
Назвіть фермент, який каталізує ключову стадію синтезу пуринів:
Гексокіназа
Пірофосфокіназа
* Інозинкіназа
Аденілосукцинатліаза
ГМФ-синтаза
Назвіть, які із перелічених нуклеотидів є пуриновими:
АМФ і ТМФ
* АМФ і ГМФ
АМФ і УМФ
УМФ і ТМФ
ЦМФ і ГМФ
Наявність в їжі нуклеотидів не є обов’язковою умовою, оскільки вони в організмі синтезуються з наступних сполук, крім:
СО2, H3PО4
NН3
Амінокислот
* Біогенних амінів
Пентоз
Нуклеозидази і нуклеотидази ШКТ каталізують гідроліз нуклеїнових кислот і мононуклеотидів, а також тих лікарських речовин, які мають у молекулі наступний хімічний зв’язок:
* Фосфодіефірний
Пептидний
Глікозидний
Водневий
Амідний
Оротацидурія супроводжується наступними ознаками:
Дерматит відкритих ділянок тіла
Кровоточивість, затримка росту
Затримка розумового розвитку, галактоземія
* Затримка фізичного і розумового розвитку, мегалобластична анемія
Діарея, дерматит, деменція
Оротоацидурія спричиняється дефіцитом одного з перечислених ферментів:
Карбамоїлфосфатсинтетази ІІ
Аспартаткарбомоїлтрансферази
* Оротатфосфорибозилтрансферази
Оротаткарбоксилази
Дигідрооротатдегідрогенази
Остання реакція процесу синтезу сечової кислоти каталізується ферментом:
5?-нуклеотидазою
Аденозиндезаміназою
* Ксантиноксидазою
Гуаніндезаміназою
Фосфорилазою
Перетворення дезоксиуридинмонофосфату на дезокситимідинмонофосфат – заключний етап в утворенні нуклеотиду, що необхідний для біосинтезу ДНК. Який фермент каталізує даний процес?
Уридинсинтаза
Дигідрофолатредуктаза
* Тимідилатсинтаза
Нуклеозиддифосфокіназа
Тимідилатредуктаза
Перетворення нуклеозиддифосфатів на відповідні дезоксинуклеозиддифосфати досягається шляхом відновлення гідроксильної групи при С-2' рибози з утворенням 2'-дезоксирибози. Хто є донором відновлювальних еквівалентів у цьому процесі?
ФАД
ПАЛФ
* НАДФН
ТГФК
Ацетил-КоА
Першою реакцією на шляху утворення пуринових нуклеотидів є утворення 5-фосфорибозил-1-пірофосфату. Що з перерахованого є субстратом для даної реакції?
* АТФ
ГТФ
АДФ
Дезоксирибозо-5-фосфат
Аденілова кислота
Під впливом яких ферментів підшлункової залози здійснюється розпад нуклеїнових кислот в тонкому кишечнику?
Ліпази
* ДНК-ази і РНК-ази
Підшлункової амілази
Глюкозо-6-фосфатази
Алкогольдегідрогенази
Під дією ДНК-ази утворюються в основному динуклеотиди, олігонуклеотиди і невелика кількість мононуклеотидів. Які ферменти забезпечують повний гідроліз нуклеїнових кислот до стадії мононуклеотидів?
Гідролази
* Фосфодіестерази
Гіалуронідаза
ДНК-полімерази
Ревертази
Підшлунковою залозою продукуються такі ферменти, як рибо-і дезоксирибонуклеази, які гідролізують всі нижчеперераховані речовини, крім:
Альфа-кетоглутарову кислоту
1,3-дифосфогліцеринову кислоту
Бета-оксимасляну кислоту
Оксифенілпіровиноградну кислоту
* Все перераховане
Після всмоктування нуклеозидів частина азотових основ може бути використана для подальшого синтезу нуклеїнових кислот. Яка з азотових основ не використовується для наступних синтетичних цілей?
Аденін
Цитозин
Урацил
* Гуанін
Тимін
Повторне використання в метаболічних реакціях вільних гіпоксантину та гуаніну („шлях реутилізації”) каталізується ферментом:
Ксантиноксидазою
Фосфорилазою
* Гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансферазою
Гіпоксантиноксидазою
Гуанозиндезаміназою
Попередником бета – аланіну в реакціях перетворення піримідинових основ є:
Тимін
* Урацил
Цитозин
Аденін
Гуанін
Попередником бета-аланіну в реакціях розпаду піримідинових основ є:
Бета - дигідроурацил
Урацил
* Бета-уреїдпропіонова кислота
Бета-оксиуреїдпропіонова кислота
Цитозин
Порушення біосинтезу піримідинових нуклеотидів відбувається при блокуванні первинного синтезу одного з них. Назвіть цей нуклеотид:
* УМФ
ЦМФ
ТМФ
АМФ
ГМФ
Порушення біосинтезу піримідинових нуклеотидів має наслідком гальмування процесів, крім:
Біосинтезу ДНК
Біосинтезу м-РНК
* Транспорту амінокислот через плазматичні мембрани
Транспорту амінокислот з цитоплазми до рибосом
Біосинтезу білка
Порушення синтезу піримідинових нуклеотидів виникає за дефіциту наступних сполук, крім:
Глутаміну
Аспартату
СО2
* ФАД
Рибозо-5-фосфату
Похідні птерину - аміноптерин і метатрексат - є конкурентними інгібіторами дигідрофолатредуктази, внаслідок чого вони пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти з дигідрофолату. Ці лікарські засоби призводять до гальмування міжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Біосинтез якого нуклеотиду при цьому пригнічується?
* дТМФ
ГМФ
УМФ
АТФ
АМФ
Похідні якого вітаміну в процесі біосинтезу пурину надають йому 2 атоми вуглецю?
Вітамін В1
Вітамін В6
Аскорбінова кислота
Вітамін Н
* Вітамін В10
При наявності АТФ та іонів Mg2+ утворений амідний зв’язок рибонуклеотиду перетворюється в амідинову групу. Що є продуктом цієї реакції?
Інозинова кислота
5-аміноімідазол-N-сукцініолкарбоксиамідрибонуклеотид
5-аміноімідазолрибонуклеотид
5-фосфорибозил-1-пірофосфат
* N-формілгліцинамідинрибонуклеотид
Присутність якої сполуки забезпечує перетворення амідного зв’язку рибонуклеотиду в амідинову групу?
* АТФ
Оксалоацетату
Фосфорної кислоти
Фосфоенолпірувату
Ацетил-КоА
Причиною зменшення виділення сечової кислоти у хворого виявилась:
Дія іонізуючого опромінення
* Ниркова недостатність
Лейкоз
Опіки
Злоякісна пухлина
Проміжні продукти розпаду пуринових нуклеотидів – ксантин і гіпоксантин утворюються з:
ТМФ і АДФ
* АМФ і ГМФ
ЦТФ і АТФ
ЦТФ і ГТФ
ЦТФ і ТМФ
Процес біосинтезу пуринових нуклеотидів супроводжується утворенням інозинової кислоти. Яких перетворень зазнає дана речовина в наступних реакціях?
* Синтезуються аденілова і гуанілова кислоти
Утворюється тимідилова кислота
Синтезується оротова кислота
Окиснюється в уридилову кислоту
Утворюється урацилова кислота
Процес відновлення нуклеозиддифосфатів до дезоксинуклеозиддифосфатів за рахунок електронів та протонів складається з наступних реакцій, крім:
Переносу Н+ від НАДФН+Н+ на ФАД тіоредоксинредуктази
Переносу Н+ від тіоредоксинредуктази на SH-групи тіоредоксину
* Переносу Н+ від рибонуклеотидредуктази на SH-групи тіоредоксину
Переносу Н+ від сульфгідрильних груп рибонуклеотидредуктази на нуклеозиддифосфат
Переносу Н+ від тіоредоксину на SH-групи рибонуклеотидредуктази
Процес утворення цитидинтрифосфорної кислоти відбувається в результаті амінування уридинтрифосфату за участю АТФ та амінокислоти. Яка амінокислота є донором аміногрупи в даній реакції?
Аланін
Аспартат
* Глутамін
Лейцин
Лізин
Пурин складається із конденсованих ядер двох гетероциклів – піримідину та імідазолу, що разом складають 9 атомів. Яка сполука надає атоми азоту одночасно для піримідинового та імідазольного кілець?
Аспартат
Форміл ТГФК
Метеніл ТГФК
Гліцин
* Глутамін
Реакції синтезу сечової кислоти відбуваються головним чином в:
* Цитоплазмі гепатоцитів
Мітохондріях міоцитів
Ядрах гепатоцитів
Цитоплазмі клітин нирок
Лізосомах клітин наднирників
Реакцію відновлення ОН-групи С-2 рибозного залишку в процесі біосинтезу дезоксирибонуклеотидів каталізує фермент:
Глутатіонредуктаза
КоQ-цитохром в-редуктаза
* Рибонуклеотидредуктаза
Фолатредуктаза
Дезоксирибонуклеотид-редуктаза
Реакція між якими речовинами каталізується рибозофосфатгліцинамідсинтетазою, наслідком якої є утворення такої сполуки, як гліцинамідрибонуклеотид?
Гліцин і дезоксирибозофосфатамін
* Рибозофосфатамін і гліцин
Лейцин і рибозофосфатамін
Глутамін і фосфорибозилпірофосфат
Ізолейцин і дезоксирибозилфосфатамін
Регулюючим ферментом синтезу дезоксирибонуклеотидів є наступний:
* Рибонуклеотидредуктаза
Дезоксирибонуклеотидредуктаза
Нуклеозидмонофосфаткіназа
Нуклеозидфосфорилаза
АТФ-аза
Регуляція біосинтезу пуринових нуклеотидів здійснюється:
За допомогою ц-АМФ
За допомогою ц-ГМФ і Са2+
Через гіпоталамус
За допомогою АТФ
* За принципом зворотнього зв’язку з використанням інгібіторів ІМФ, АМФ, ГМФ
Регуляція синтезу дезоксирибонуклеотидів здійснюється на рівні ферменту рибонуклеотидредуктази. Активність його стимулюють наступні сполуки, крім:
АТФ
дТТФ
дГТФ
* дАТФ
Лише А і В
Розпад тиміну призводить до утворення бета-аміноізомасляної кислоти. Який метаболічний шлях використовує даний продукт для подальших перетворень?
Орнітиновий цикл
* Цикл лимонної кислоти
Пентозофосфатний цикл
Гліколіз
Глікогеногенез
Розщеплення пуринових нуклеотидів не включає одну із перелічених реакцій:
Відщеплення фосфатної групи з утворенням нуклеозидів аденозину та гуанозину
Дезамінування (на рівні аденозину або гуанозину)
Відщеплення від нуклеотидів пентозного залишку (D-рибози)
* Розщеплення ?-аланіну до СО2 і Н2О
Катаболізм гіпоксантину або ксантину з утворенням сечової кислоти
Серед наведених показників знайдіть рівень сечової кислоти сироватки крові, що відповідає нормі:
* 0,12-0,46 ммоль/л
1,7-2,05 ммоль/л
20-40 г/л
3,3-5,5 ммоль/л
3-8 ммоль/л
Сечова кислота – кінцевий продукт розпаду пуринових нуклеотидів, до складу яких входять наступні азотові основи:
Аденін і тимін
Тимін і урацил
Гуанін і цитозин
* Аденін і гуанін
Цитозин і урацил
Синтез піримідинових нуклеотидів гальмується надлишком наступної сполуки:
ГМФ
АМФ
цАМФ
* УМФ
АТФ
Синтез пуринових нуклеотидів здійснюється із низькомолекулярних попередників, продуктів обміну:
Ліпідів і білків
* Вуглеводів і білків
Ферментів і вітамінів
Ліпідів і вуглеводів
Ліпідів і вітамінів
Скільки молекул АТФ використовується на утворення амідного зв’язку в реакції між рибозофосфатаміном і гліцином?
10 молекул
15 молекул
* 1 молекула
11 молекул
20 молекул
Спадкове порушення синтезу УМФ здебільшого проявляється блокуванням процесу на рівні:
Утворення карбамоїлфосфату
Взаємодії карбамоїлфосфату з аспартатом
Окиснення дигідроoротової кислоти
* Утворення оротидилової кислоти з оротової
Декарбоксилювання оротидилової кислоти
?Структурними мономерними компонентами нуклеїнових кислот є:
* Мононуклетиди
Олігонуклеотиди
Моноацилгліцероли
Моногексози
ц-АМФ
Субстратами першої реакції біосинтезу пуринових нуклеотидів є АТФ і рибозо-5-фосфат. Яка речовина утворюється з вказаних (вихідних) речовин?
Фосфорибозиламін
* 5-фосфорибозил-1-пірофосфат
Фосфопіридоксамін
Рибулозо-5-монофосфат
Рибозо-5-дифосфат
Тимідиновий нуклеотид, що входить до складу ДНК, утворюється з дУМФ шляхом метилювання урацилу. Що служить джерелом метильної групи в цьому процесі?
Метіонін
Валін
Креатин
* Метилентетрагідрофолієва кислота
Метилціанкобаламін
У другій реакції біосинтезу піримідинових нуклеотидів карбамоїлфосфат взаємодіє з аспартатом під дією аспартаткарбомоїлтрансферази. Алостеричним інгібітором даного ферменту є:
ОМФ
УМФ
* ЦТФ
УДФ
АТФ
У процесі травлення молекули ДНК у тонкому кишечнику бере участь ДНК-аза підшлункової залози. Яка з перерахованих речовин виступає активатором даного ферменту?
Олігонуклеотиди
Молекули АТФ
Мононуклеотиди
* Іони Mg2+
Дезоксирибонуклеотиди
У тканинах аденін та урацил можуть включатись у склад нуклеїнових кислот. Проте існують дані, що біосинтез азотових основ, які входять до складу нуклеїнових кислот, відбувається переважно за рахунок такого процесу, як:
Гідролізу ендогенного ДНК
* Синтезу з низькомолекулярних азотових та безазотових попередників
Ізомеризації азотових основ
Гідролізу рослинних продуктів
Розпаду мінеральних речовин.
Утворення дезоксирибонуклеотидів відбувається шляхом відновлення ОН-групи С-2 рибозного залику за рахунок:
* НАДФН
НАДН
ФАДН2
ТПФ
НSKоА
Фармпрепарат, який застосовується для лікування подагри, є структурним аналогом гіпоксантину - це:
Солі літію
Антуран
* Алопуринол
Уридин
Ацетилізоніазид
Фосфодіестерази слизової кишечника здатні розщеплювати нуклеїнові кислоти до:
Дипептидів.
Фосфорної кислоти, пентоз і азотових основ
Рибози і дезоксирибози
* Мононуклеотидів
Амінокислот і фосфорної кислоти
Хронічне підвищення концентрації сечової кислоти в сироватці крові називається:
Уремія
Гіперазотемія
Гіпераміноацидемія
Гіперлактатемія
* Гіперурикемія
Чим відрізняється синтез пуринових нуклеотидів „de novo” від запасного шляху біосинтезу?
Запасний шлях відбувається у печінці
Синтез „de novo” у позапечінкових тканинах
* Запасний шлях використовує вільні пуринові основи
Запасний шлях довший
Запасний шлях не регулюється
Чому надмірне споживання кави та чаю може спричинити гіперурікемію та появу камінців у нирках і сечі?
Складові компоненти кави зменшують розчинність сечової кислоти у плазмі крові
Складові компоненти інгібують ксантиноксидазу
Кава і чай не впливають на утворення сечової кислоти
Це можливо тільки за одночасного вживання м’ясних виробів
* Кава і чай містять багато похідних пуринів
Чому постійно надмірне вживання м’яса та м’ясних субпродуктів із залозистих тканин у деяких людей викликає гіперурікемію та утворення камінців у нирках?
Ці продукти знижують розчинність сечової кислоти
Гальмують виділення нирками уратів
Впливають на генетичний апарат, стимулюючи біосинтез пуринових нуклеотидів
* Містять багато нуклеопротеїнів та нуклеотидів, катаболізм яких супроводжується утворенням сечової кислоти
Стимулюють перетворення сечовини до сечової кислоти
Шлях біосинтезу пуринових нуклеотидів включає 11 реакцій, де поступово відбувається включення попередників нуклеотидів і нарощування циклічної структури. Утворенням якої речовини завершуються дані перетворення?
Глутамінової кислоти
Індоксилсірчаної кислоти
* Інозинової кислоти
Оротидилової кислоти
Дигідрооротової кислоти
Що є джерелом рибози і дезоксирибози у пуринових і піримідинових нуклеотидах?
Глюкоза
Холестерин
Вітамін С
Ксилоза
Арабіноза
Як відомо, аспарагінова кислота бере участь у побудові пуринового кільця. Вкажіть, джерелом якого компоненту є аспартат у даному біосинтезі:
Атома H
* Атома N
Молекули C
Групи CH
Молекули O
Яка з перерахованих сполук є попередником синтезу пуринових мононуклеотидів?
Вільний пурин
Аденілова кислота
Ксантин
* Інозинова кислота
ГМФ
Яка із перелічених речовин відсутня у будові мононуклеотидів?
Азотова основа
Рибоза
Дезоксирибоза
* Азотна кислота
Фосфорна кислота
Яка із сполук надає тільки один атом азоту на побудову пурину?
Аланін
Глутамін
* Аспартат
Метеніл ТГФК
Форміл ТГФК
Яка кислота є проміжним субстратом в синтезі аденілової та гуанілової кислот в ході біосинтезу пуринових нуклеотидів?
Фосфорна кислота
Уридилова кислота
* Інозинова кислота
Оротидилова кислота
Бета-аміноізомасляна кислота
Яка реакція лежить в основі перетворення 5-аміноімідазолрибонуклеотиду до 5-аміноімідазол-4-карбоксинуклеотиду?
Дегідрування
Дезамінування
* Карбоксилювання
Трансамінування
Окиснення
Яка сполука є інгібітором процесу травлення молекули ДНК у тонкому кишечнику?
* Олігонуклеотиди
Молекули АТФ
Іони Mn 2+
Іони Mg2+
Дезоксирибонуклеотиди
Яка сполука служить донором метильної групи для метилювання урацилу?
* Тетрагідрофолієва кислота
Аскорбінова кислота
Фумарова кислота
Пантотенова кислота
Нікотинова кислота
Який біохімічний аналіз слід призначити хворому з порушенням обміну пуринових нуклеотидів?
Визначення сечовини в крові та сечі
Визначення креатину в крові
Визначення активності урикази в крові
* Визначення сечової кислоти в крові та в сечі
Визначення амінокислот в крові
Який кофактор необхідний для синтезу аденілосукцинату – проміжного метаболіту синтезу АМФ?
АТФ
АДФ
* ГТФ
ІМФ
НАД+
Яким шляхом відбувається синтез пентоз із метаболітів глюкози?
Гліколізу
Глюконеогенезу
* ПФШ
Циклом Кребса
Циклом Корі
Яким шляхом сечова кислота виводиться з організму?
З слиною
З калом
З потом
* З сечею
Шляхом гепато-ентеральної циркуляції
Які амінокислоти вступають у реакцію з проміжними продуктами біосинтезу пуриновх нуклеотидів?
* Гліцин, глутамін і аспарагінова кислота
Глутамінова кислота і аргінін
Гліцин, глутамін і пролін
Аспарагінова кислота, глутамінова кислота і лізин
Аспарагін і гліцин
Які нуклеотиди синтезуються з інозинової кислоти шляхом модифікації гіпоксантинового кільця?
УМФ, АТФ
* АМФ, ГМФ
ГМФ, ЦТФ
ІМФ, УМФ
УМФ, ЦТФ
Які сполуки є донорами двох молекул азоту у піримідиновому кільці?
Аміак, гліцин
* Аспартат, карбамоїлфосфат
Глутамін, аміак
Аспартат, аміак
Лізин, гліцин
Які ферменти здійснюють повний гідроліз нуклеїнових кислот в слизовій кишечника до мононуклеотидів?
Нуклеаза
ДНКази
РНКази
* Фосфодіестерази
Глікозидази
«Впізнавання» аміноацил-тРНК триплетом мРНК в процесі біосинтезу білка базується на природі:
Рибосом
Акцепторного триплету тРНК
Триплету ДНК
* Амінокислоти
Антикодону тРНК
Аденозин-3,5-цикломонофосфат входить в групу циклічних нуклеотидів, в яких фосфатний залишок утворює складноефірні зв’язки з:
* 5-гідроксильними групами рибози
5-гідроксильними групами дезоксирибози
Рибозо-5-фосфатом
5-аміноімідазол-4-карбоксирибонуклеотидом
R-рибозофосфатаміном
Акцепторна гілка тРНК містить таку термінальну послідовність нуклеотидів:
* ЦЦА
ЦАЦ
ЦЦУ
ГЦА
ЦГА
Амінокислота в ході синтезу білка приєднується:
* До 3’-кінця т-РНК
До антикодону
До кодону
До 5’-кінця т-РНК
До 3’-кінця м-РНК
Амінокислоти до місця синтезу білка у клітині транспортуються:
Білками-переносниками
Рибосомальними РНК
* Транспортними РНК
Ліпопротеїнами
Матричними РНК
Антибіотики тетрациклін, стрептоміцин, левоміцетин мають однотипний вплив на біосинтез білка:
Інгібують реплікацію
Інгібують транскрипцію
* Інгібують трансляцію
Стимулюють синтез білка
Інгібують пострансляційну модифікацію білка
Беззмістовні кодони – це такі комбінації нуклеотидів, що не кодують жодної амінокислоти. Вони виконують роль:
* Термінації трансляції
Ініціації трансляції
Термінації сплайсингу
Ініціації транскрипції
Не виконують ніякої ролі
Біосинтез білка пов’язаний з наступними структурними компонентами клітини:
Мітохондріями
Лізосомами
Апаратом Гольджі
Ендоплазматичним ретикулумом
* Рибосомами, ядром
В петлі тРНК міститься триплет, який є комплементарним кодону матричної РНК. Як називається цей триплет?
Оперон
Контактна ділянка
Спейсерна ділянка
* Антикодон
Індуктор
В процесі елонгації відбувається розплітання ділянок двоспіральної ДНК з утворенням полірибонуклеотидних ланцюгів праймера. Які зв’язки при цьому формуються?
1,6-глікозидні
?-1,4-глікозидні
* 3'-5'-фосфодіефірні зв’язки
Дисульфідні
Іонні
В процесі рекогніції реакцію активації амінокислот і приєднання їх до специфічної тРНК каталізує один фермент. Вкажіть цей фермент.
* Аміноацил-тРНК-синтетаза
Рибонуклеаза
ДНК-лігаза
Нуклеотидаза
Дезоксирибонуклеаза
В процесі розщеплення циклічних нуклеотидів утворюються відповідні нециклічні нуклеотиди – нуклеозид-5-монофосфати. Який фермент бере участь у цьому процесі?
Глікозидаза
Пірофосфорилаза
* Фосфодіестераза
Амідотрансфераза
Трансформілаза
В процесі транскрипції в ядрі клітини здійснюється біосинтез комплементарного РНК-транскрипту на матриці ДНК. Який фермент каталізує цей процес?
* ДНК-залежна РНК-полімераза.
ДНК-полімераза.
ДНК-лігаза.
Праймаза.
ДНКаза
Важливою структурною особливістю тРНК є наявність специфічного триплету нуклеотидів - антикодону, що забезпечує:
Взаємодію між тРНК та амінокислотою
Синтез мРНК
* Комплементарну взаємодію між тРНК та мРНК
Елонгацію поліпептидного ланцюга
Сполучення між тРНК та ДНК
Взаємодія між тРНК та відповідною їй амінокислотою вимагає взаємного розпізнавання та наступного приєднання, що каталізується за допомогою:
Аміноацил-тРНК-трансферази
Аміноацил-мРНК-синтетази
Пептидилтрансферази
РНК-полімерази
* Аміноацил-тРНК-синтетази
Виберіть антибіотик – інгібітор транслокази, фермента елонгації трансляції:
Циклогексимід
* Пуроміцин
Актиноміцин Д
Рифампіцин
Тетрациклін
Виберіть термінуючі кодони:
АЦЦ, ГЦА, ААГ
ЦАА, АЦА, ГАА
УАЦ, ЦАЦ, ГАЦ
ГАУ, ПДА, ЦГА
* УАГ, УАА, УГА
Виберіть фермент, який бере участь в утворенні пептидного зв’язку в ході трансляції:
Амінотрансфераза
* Пептидилтрансфераза
Аміноацил-тРНК-синтетаза
Транслоказа
Полімераза
Вирізання неінформативних послідовностей нуклеотидів з молекул пре-мРНК та зшивання внутрішніх кінців молекул, отримало назву:
* Сплайсингу
Елонгації
Термінації
Ініціації
Транскрипції
Виродженість генетичного коду – здатність декількох триплетів кодувати одну амінокислоту. Проте, одна амінокислота кодується одним триплетом. Оберіть її серед названих варіантів:
Лейцин
Серин
Аланін
* Метіонін
Лізин
Від чого залежить швидкість процесу ініціації транскрипції?
* Структури промоторних послідовностей
Нуклеотидних послідовностей
Кількості РНК-залежної-ДНК-полімерази
Наявності 3'-5'-фосфодіефірних зв’язків
Будовою комплементарного дНМФ в кодуючому ланцюгу ДНК
Відомо, що з 4 нуклеотидів можна отримати 64 різних комбінацій по 3 нуклеотиди. Скільки із цих комбінацій є змістовними (такими, що визначають включення до складу білка певної амінокислоти)?
64
* 61
60
63
51
Відповідність А-Т, Г-Ц у молекулі ДНК визначається як правило:
Уотсона
Кріка
* Чаргаффа
Ленінджера
Маккарті
Вкажіть антибіотик, який гальмує біосинтез білка та одночасно володіє протипухлинною дією:
Ципрофлоксацин
Пеніцилін
Левоміцетин
Рифампіцин
* Актиноміцин Д
Вкажіть вид РНК, з якої мяРНК проводить процесінг інтронів:
* гяРНК
тРНК
мРНК
рРНК
іРНК
Вкажіть вид ядерної низькомолекулярної нуклеїнової кислоти еукаріот, яка багата на уридин:
мРНК
* тРНК
рРНК
мяРНК
ДНК
Вкажіть відмінність транскрипції від процесу реплікації:
* Як матриця використовується лише 1 ланцюг ДНК
Як матриця використовуються 2 ланцюги ДНК
Необхідні іони Zn2+
Необхідні фактори реплісоми
Транскрибується вся молекула ДНК
Вкажіть джерело двох атомів водню для відновлення рибози при синтезі дезоксирибонуклеотидів:
НАД
Цитохром b
Біотин
Убіхінон
* НАДФН
Вкажіть ділянку ДНК, що є точкою ініціації при синтезі мРНК:
Корепресор
* Кодон
Антикодон
Промотор
Оператор
Вкажіть клітинний компонент, в якому з гяРНК вирізаються інтрони:
* Ядро
Лізосоми
Мітохондрії
ЕПР
Апарат Гольджі
Вкажіть компоненти, які входять у молекулу первинного транскрипта:
Лише екзони
Лише інтрони
* Екзони та інтрони
Оперон
Кеп
Вкажіть метаболіти, які приєднуються до 3'-кінця РНК при утворенні «хвоста»:
УТФ
* АМФ
ГТФ
ГМФ
цАМФ
Вкажіть направленість полінуклеотидних ланцюгів молекули ДНК відносно один одного:
Паралельна
Перпендикулярна
* Антипаралельна
Переривчаста
Немає правильної відповіді
Вкажіть направленність полінуклеотидних ланцюгів молекули ДНК відносно один одного:
Паралельна
Перпендикулярна
* Антипаралельна
Переривчаста
Не має правильної відповіді
Вкажіть напрямок утворення фосфодиефірного зв’язку у молекулі ДНК у процесі реплікації:
3'-5'
3'-4'
* 5'-3'
2'-3'
5'-4'
Вкажіть нуклеїнову кислоту, яка при синтезі білка виконує адапторну функцію:
ДНК
* тРНК
мРНК
рРНК
іРНК
Вкажіть процес, який відбувається в посттранскрипційній модифікації РНК:
Гідроксилювання
Ацетилювання
Метилювання
* Гідроліз
Фосфорилювання
Вкажіть триплет, який входить у склад акцепторної ділянки тРНК:
* ЦЦА
ЦАЦ
УАЦ
ЦУА
УУА
Вкажіть фермент, механізм дії якого аналогічний дії РНК-полімерази:
* ДНК-полімераза
Рестриктаза
Топоізомераза
ДНК-лігаза
Хеліказа
Вкажіть фермент, який бере участь в активації амінокислот у процесі біосинтезу білка:
РНК-полімераза
* Аміноацил-тРНК-синтетаза
ДНК-полімераза
Трансформілаза
Пептидилтрансфераза
Вкажіть фермент, який відсутній у клітинах-господаря, а синтезується на вихідній вірусній РНК в інфікованих клітинах і каталізує утворення великої кількості молекул вірусних РНК:
Транскриптаза
* РНК-залежна РНК-полімераза
ДНК-залежна РНК-полімераза
ДНК-залежна ДНК-полімераза
Транслоказа
Вкажіть фермент, який здійснює відщеплення формильної групи від N-кінцевого метіоніну у посттрансляційній модифікації білка:
Дегідрогеназа
Декарбоксилаза
Амінотрансфераза
Дипептидаза
* Деформілаза
Властивостями генетичного коду є всі нижче названі, крім:
Універсальність
* Перервність
Однонаправленість
Виродженість
Безперервність
Генетичний код є інформативним тільки в тому випадку, коли зчитується в напрямку:
5’ – 3’
Справа наліво
Напрям не має значення
3’ – 4’
* 3’ – 5’
Головний фермент, що каталізує реакцію синтезу обидвох ланцюгів ДНК у прокаріотів:
ДНК - лігаза
ДНК - полімераза ?
ДНК - синтетаза
* ДНК - полімераза 3
ДНК - лігаза 5
Дайте визначення терміну транскрипція:
* Біосинтез РНК на ДНК-матриці
Синтез дочірних молекул ДНК
Синтез білків, амінокислотна послідовність яких визначається нуклеотидною послідовністю мРНК
Ферментативне видалення і повторний синтез ділянок ДНК
Переміщення гена чи групи генів
Для активації амінокислот на першому етапі біосинтезу білка необхідні іони:
Сa
Na
K
Cl
* Mg
Для просторової структури ДНК характерні всі перераховані властивості, крім:
Молекула ДНК складається з двох полінуклеотидних ланцюгів
Каркаси ланцюгів утворені пентозофосфасфатами
Між азотовими основами існують водневі взаємодії
* ДНК є сильною основою
Пуринові і піримідинові основи спрямовані від пентозофосфатних каркасів всередину спіралі перпендикулярно осі.
Для процесу транскрипції необхідні наступні компоненти, крім:
ДНК-матриця
ДНК-залежна-РНК-полімераза
Нуклеозидтрифосфати
Іони Мg2+
* Іони Zn2+
Для реплікації необхідними є ряд факторів, за виключенням:
* РНК-залежна ДНК-полімераза
Материнська дволанцюгова ДНК
Дезоксирибонуклеозидтрифосфати
Іони Mg2+, ДНК-залежна РНК-полімераза
Білкові фактори
Для утворення транспортної форми амінокислот в ході синтезу білка на рибосомах необхідно:
мРНК
тРНК-полімераза
* Аміноацил-тРНК-синтетаза
ДНК-гіраза
Ревертаза
ДНК – полімераза може проявляти, крім полімеразної, активність:
* Екзонуклеазну
Ендонуклеазну
Інтрануклеазну
Гліконуклеазну
Ліпонуклеазну
ДНК – це подвійна спіраль, модель якої запропонували:
Мітчел, Варбург
Кребс, Фішер
* Уотсон, Крік
Кнооп, Лінен
Міхаеліс - Ментен
До складу ДНК входять такі азотові основи:
Гуанін, урацил, тимін
Цитозин, урацил, тимін
Урацил, аденін, гуанін
* Аденін, тимін, гуанін
Тимін, аденін, урацил
До складу нуклеотидів РНК входять наступні азотові основи, крім:
Аденін
Гуанін
Цитозин
Урацил
* Тимін
До складу РНК входять такі азотові основи:
Гуанін, урацил, тимін
Цитозин, аденін, тимін
* Урацил, аденін, гуанін
Аденін, тимін, гуанін
Тимін, аденін, урацил
Етапи реплікації включають:
Розпізнавання точки початку реплікації
Розплітання подвійної спіралі матриці ДНК
Утворення фрагментів для імітації синтезу дочірніх ланцюгів – праймера
Елонгація синтезу і термінація
* Все вище перераховане
З перерахованих функцій рибосомальним РНК притаманна:
Охороняють мРНК від розщеплення нуклеазами
Забезпечують включення амінокислот у поліпептидний ланцюг
* Виконують роль каркасів для зв’язування рибосомних білків
Кодують мітохондріальну тРНК
Служать регуляторним сигналом, який контролює експресію генів
Залишок фосфорної кислоти одного нуклеотиду утворює зв’язок з гідроксилом пентози сусіднього нуклеотиду. Як називається цей зв’язок?
* 5,3-фосфодіефірний
3,5-гідроксильний
3,5-фосфодіефірний
5,3-глікозидний
Водневий
Зв’язок між азотовою основою та пентозою йде від першого атома вуглецю пентози до третього атома азоту піримідину. Яку назву отримав даний тип зв’язку?
Пептидний
* N-глікозидний
Фосфорноефірний
Водневий
О-глікозидний
Зв’язування РНК-полімерази з ДНК-матрицею відбувається у специфічних ділянках геному. Як називаються ці ділянки?
Активні центри
Контактні ділянки
* Промотори
Каталітичні ділянки
Немає вірної відповіді
Зворотна транскриптаза (ревертаза або РНК-залежна ДНК- полімераза) каталізує:
Синтез і-РНК на ДНК
Синтез ДНК на ДНК
Синтез тРНК на ДНК
* Синтез ДНК на матриці РНК
Синтез ДНК на р-РНК
Із 64 триплетів, які кодують амінокислоти, ініціаторним є один кодон, який кодує амінокислоту метіонін. Вкажіть цей триплет:
АУГ
ГГУ
ЦАУ
ГАЦ
УЦГ
Ініціаторною аміноацил-тРНК в еукаріотів є:
Аланін-тРНК
Гістидин-тРНК
* Метіонін-тРНК
Гліцин-тРНК
Цистеїн-тРНК
Ініціація синтезу РНК починається з включення у ланцюг першого нуклеотиду. Який саме нуклеотид розпочинає цей процес як у про-, так і в еукаріот?
Піримідиновий нуклезидтрифосфат
Уридинмонофосфат
Дезоксирибонуклеозидтрифосфат
* Пуриновий нуклезидтрифосфат
Цитидилтрифосфат
Компонентами білоксинтезуючої системи рибосом є всі нижченазвані, крім:
Рибосоми
мРНК
тРНК
Регуляторні білки
* ДНК
Компонентом білоксинтезуючої системи рибосом є:
Ядро
* мРНК
РНК-праймер
ДНК-полімераза
ДНК
Крім ядерних ДНК, у клітинах еукаріот є мітохондріальна ДНК. Яку функцію виконує вказана ДНК?
Відповідає за зв’язування з гістонами
* Кодує мітохондріальну тРНК
Виконує роль адаптора
Забезпечує включення амінокислот у поліпептидний ланцюг
Кодує мітохондріальну мРНК
Матрична, рибосомальна, інформаційна РНКсинтезуються у вигляді РНК-попередників, які у подальшому перетворюються у біологічно активні РНК. Як називається цей процес?
Репарацією
Транскрипцією
Реплікацією
* Процесингом
Рекогніцією
Молекули 58 S-рРНК, 18 S-рРНК і 28 S-рРНК утворюються з одного попередника – прерибосомної РНК шляхом:
Фрагментації нуклеотидів
Відщеплення нуклеотидів
Розщеплення ендонуклеазами
Розщеплення екзонуклеазами
* Усе перераховане
На етапі елонгації утворюються пептидні зв’язки у А-ділянці рибосоми, куди підходять аміноацильні т-РНК. Вкажіть, за допомогою якого ферменту утворюються пептидні зв’язки?
* Пептидилтрансферази
Транслокази
Синтетази
РНК-полімерази
ДНК-полімерази
На який з перерахованих структур спрямована дія ферменту ДНК-полімерази I?
Білок
Цистрон
РНК
Оперон
* Фрагмент Оказаки
На які субодиниці зворотно дисоціюють рибосоми еукаріотів?
* 60s та 40s
60s та 80s
40s та 45s
40s та 40s
60s та 20s
На якому етапі припиняється синтез ланцюга РНК?
Розпізнавання промоторної ділянки РНК-полімеразою
З локального розходження ланцюгів спіралі ДНК
* Досягнення РНК-полімерази термінальної ділянки
З розміщення першого нуклеозидтрифосфату
Немає вірної відповіді
Назвіть білки, які входять до складу дезоксирибонуклеопротеїнів:
Проламіни
Глютеліни
Глобуліни
Альбуміни
* Гістони
Назвіть відмінну ознаку процесу транскрипції від процесу реплікації ДНК:
Кодується вся материнська ДНК
Кодується один ланцюг РНК
Кодується група оперонів
* Кодується один ланцюг ДНК
Кодується один фрагмент Оказакі
Назвіть вуглевод, який входить до складу нуклеотидів, властивих РНК:
D-фруктофураноза
Рафіноза
* D-рибофураноза
D-2-дезоксирибофураноза
D-галактопираноза
Назвіть вуглевод, який входить до складу нуклеотидів, властивих ДНК:
D-глюкопіраноза
D-фруктофураноза
D-рибофураноза
* D-2-дезоксирибофураноза
D-арабіноза
Назвіть кількість пар азотових основ, яка припадає на один виток подвійної спіралі ДНК:
5
* 10
15
20
100
Назвіть метаболіт, який служить матрицею для біосинтезу приманки при реплікації ДНК:
мРНК
* ДНК
тРНК
іРНК
рРНК
Назвіть особливість ферменту РНК-реплікази:
* Не використовує як матрицю ДНК чи РНК-клітини господаря
Приєднує нуклеотиди до рибози
Здатна виправляти помилки у поліпептидному ланцюгу ДНК
Синтезує нові ланцюги ДНК
Все перераховане
Назвіть продукти реакції, які в основному утворюються при дії ДНКаз:
Динуклеотиди
Тринуклеотиди
* Олігонуклеотиди
Нуклеозиди
Полінуклеотиди
Назвіть процес, який каталізується аміноацил-тРНК-синтетазами?
* Розпізнавання та приєднання амінокислоти до тРНК
Ініціація трансляції
Елонгація поліпептидного ланцюга
Термінація трансляції
Синтез тРНК
Назвіть рибонуклеотид, який включається у молекулу РНК при її біосинтезі на матриці ДНК на місце тимідилового:
Дигідротимідиловий
Аденіловий
* Уридиловий
Гуаніловий
Цитидиловий
Назвіть синонім поняття “транскрипція”:
Трансляція
Елонгація
* Біосинтез РНК
Генна інженерія
Процесинг
Назвіть структурні мономери молекули ДНК:
* Мононуклеотиди
Нуклеозиди
Азотові основи
Полінуклеотиди
Пептиди
Назвіть субстрати для синтезу праймера:
* Рибонуклеозидтрифосфати
ДНК
Фрагмент Оказакі
Дезоксинуклеотиди
Білок
Назвіть фактор, наявність якого в середовищі визначає таутомірну форму (лактамна – лактимна) оксипохідних пурину і піримідину:
Температура
рН
Концентрація фосфорної кислоти
Концентрація NaCl
* Концентрація ДНК
Назвіть фермент транскрипції, для якого обов’язковим є присутність ДНК-матриці:
ДНК-лігаза
ДНК-полімераза
Топоізомераза
Рестриктаза
* РНК-полімераза
Назвіть фермент, відкриття якого показує можливість передачі спадкової інформації від РНК на ДНК:
Топоізомераза
* Зворотня транскриптаза
Хеліказа
Праймаза
ДНК-гіраза
Назвіть фермент, який бере участь в процесі травлення молекули ДНК у тонкому кишечнику:
ДНК-лігаза
ДНК-полімераза
Рестриктаза
* ДНК-нуклеаза
ДНК-глікозидаза
Назвіть фермент, який каталізує біосинтез молекули ДНК на матриці РНК:
* РНК-залежна ДНК-полімераза
Хеліказа
Топоізомераза
ДНК-лігаза
ДНК-залежна РНК-полімераза
Назвіть фермент, який каталізує синтез рибонуклеїнової кислоти з вільних нуклеозидтрифосфатів:
Рестриктаза
* Полімераза
Топоізомераза
РНК-лігаза
Хеліказа
Назвіть функцію, яка притаманна ферменту хеліказа у процесі біосинтезу ДНК:
Відщеплення праймера
* Розплітання ділянки ДНК
Синтез праймера
«Редактування»
Подовження ланцюга ДНК
?Нуклеїнові кислоти - це:
Мононуклеотиди
Нуклеозиди
Нуклеопротеїни
* Полінуклеотиди
Поліпептиди
Нуклеїнові кислоти забезпечують збереження і передавання нащадкам спадкової інформації, а також механізм її реалізації. Яка нуклеїнова кислота містить інформацію про кількість і порядок розташування амінокислотних залишків у молекулі білка?
* мРНК
тРНК
28SpРНК
18SрРНК
мяРНК
Нуклеїнові кислоти, крім головних основ, містять мінорні основи, такі як: гіпоксантин, 5-метилцитозин, дигідроурацил тощо. Яку функцію виконують такі змінені основи?
* Регулюють реалізацію генетичної інформації
Відіграють роль адапторів
Забезпечують ферментативне видалення ділянки ДНК
Забезпечують переміщення групи генів
Кодують амінокислотну послідовність білків
Нуклеотиди є мономерами нуклеїнових кислот. Які сполуки можуть утворюватись при повному гідролізі рибонуклеотидів?
* Ортофосфорна кислота, рибоза, урацил
Гуанін, дезоксирибоза, ортофосфорна кислота
Рибоза, тимін, цитозин
Ортофосфорна кислота, аденін, дезоксирибоза
Цитозин, тимін, ортофосфорна кислота
Нуклеотиди у складі ДНК містять вуглевод D-2-дезоксирибозу, а в РНК – D-рибозу. Обидві пентози знаходяться у наступній формі:
бета-піранозній
Кето-енольній
Лактім-лактамній
Цис-транс-формі
* бета-фуранозній
Одним з видів передачі спадкової інформації є реплікація. Вкажіть які ферменти під час реплікації беруть участь в процесі з’єднання окремих фрагментів?
* ДНК-лігаза
ДНК-полімераза-1
ДНК-полімераза-2
ДНК-полімераза-3
Рибонуклеаза Н
Основними ферментами біосинтезу ДНК є ДНК-залежні ДНК-полімерази. Крім них, у процесі реплікації беруть участь понад 20 різних ферментів і білків. Яким терміном можна назвати цей комплекс?
Рибосомою
Реплікаційною вилкою
* Реплісомою
Рекомбінацією
Нуклеосомою
Первинна структура нуклеїнових кислот - це лінійний полінуклеотидний ланцюг, що має певний склад і порядок розташування мононуклеотидів. Які зв’язки стабілізують цю структуру?
* 3, 5-фосфодиефірні
Пептидні
Глікозидні
Дисульфідні
Водневі
Первинну структуру нуклеїнових кислот забезпечує послідовне розміщення нуклеотидів у полінуклеотидному ланцюзі РНК і ДНК. Через які сполуки здійснюється зв’язок між нуклеотидами?
Азотову основу і пентозу
* Фосфорну кислоту і пентозу
Рибозу і дезоксирибозу
Дезоксирибозу і азотову основу
Вірні всі варіанти
Перший етап біосинтезу білка – активація амінокислот – каталізується:
Аміноацил-кіназами
Аміноацил-трансферазами
Аміноацил-тРНК-гідролазами
* Аміноацил-тРНК-синтетазами
Аміноацил-тРНК-ліазами
Перший етап реплікації зводиться до біосинтезу на материнській ДНК незвичайного олігорибонуклеотиду (праймера). Який фермент каталізує цю реакцію?
Елонгаза
ДНК-полімераза
* РНК-полімераза
Лігаза
Транскриптаза
Під час процесингу або дозрівання усі типи РНК перетворюються у біологічно активні РНК. Під час якого різновиду передачі генетичної інформації вони зазнають таких змін?
Посттрансляції
* Посттранскрипції
Реплікації
Рекомбінації
Репарації
Після видалення праймера розриви між фрагментами Оказаки заповнюються дезоксирибонуклеотидами під дією фермента:
* ДНК-полімераза I
ДНК-полімераза III
Праймаза
Хеліказа
ДНК-лігаза
Полісоми – це структури, які утворюються в період трансляції з:
тРНК і однієї рибосоми
* Однієї молекули мРНК і кількох рибосом
Кількох молекул мРНК і кількох рибосом
Кількох молекул мРНК і однієї рибосоми
Кількох молекул тРНК, мРНК і кількох рибосом
Праймер синтезується за допомогою специфічної:
ДНК – полімерази
ДНК – лігази
РНК – лігази
* РНК - полімерази
Всі вищеназвані
При бактеріальній інтоксикації використовують антибіотики (стрептоміцин, неоміцин, каноміцин). На які етапи синтезу білка мікробної клітини вони діють?
* Трансляцію
Реплікацію
Транскрипцію
Транспорт РНК
Процесінг
Протипухлинний препарат 5-фторурацил виступає конкурентним інгібітором ферментів, що беруть участь у синтезі ДНК. Вкажіть, який фермент блокується в цьому процесі:
* Тимідинсинтетаза
Аденінсинтетаза
Гуанозинсинтетаза
Урацилсинтетаза
Цитозинсинтетаза
Процес біосинтезу білка включає кілька етапів. Вкажіть, який з перерахованих біохімічних процесів не має до цього відношення.
Активація
Рекогніція
Ініціація
Елонгація
* Кореляція
Процес обміну генетичним матеріалом між різними молекулами ДНК називається:
реплікація РНК
зворотна транскрипція
* рекомбінація
репарація
транспозиція
Процес переміщення гена чи групи генів із одного місця геному в інше - це:
Реплікація РНК
Зворотна транскрипція
Рекомбінація
Репарація
* Транспозиція
Процес синтезу ДНК, нуклеотидна послідовність якого комплементарна послідовності РНК, називається:
* Зворотна транскрипція
Транскрипція
Реплікація РНК
Реплікація ДНК
Трансляція
Процес ферментативного видалення і повторного синтезу ділянок ДНК, що отримали пошкодження під дією фізичних чи хімічних агентів, називається:
Реплікація РНК
Зворотна транскрипція
Рекомбінація
* Репарація
Транспозиція
Пуринові і піримідинові основи в ДНК спрямовані від пентозофосфатних каркасів всередину спіралі перпендикулярно осі. Основи обох ланцюгів взаємодіють між собою з утворенням наступних зв’язків:
Гідрофобних
Іонних
* Водневих
Глікозидних
Фосфорноефірних
Реакція утворення пептидного зв’язку між амінокислотами у процесі трансляції каталізується:
* Пептидилтрансферазою
Аміноацилсинтетазою
Пептидиллігазою
Пептидазою
Пептидилгідролазою
Регуляторними білками білоксинтезуючої системи рибосом є всі нижченазвані, крім:
Фактори ініціації
* Фактори полімеризації
Рилізинг-фактори
Фактори елонгації
Фактори термінації
Реплікативна вилка виконує нижчеперераховані функції, крім:
Служить матрицею для синтезу ДНК
* Служить матрицею для синтезу білка
Служить місцем для початку реплікації
Бере участь у нарощуванні полінуклеотидного ланцюга
Бере участь в утворенні фрагментів для ініціації синтезу дочірних ланцюгів
Реплікативна вилка має конфігурацію:
W – подібну
R – подібну
C – подібну
* V – подібну
T – подібну
Реплікація ДНК перебігає за механізмом:
* Напівконсервативним
Консервативним
Депресивним
Репресивним
Реплікативним
Репресорами синтезу білка на рівні транскрипції в клітині є:
Протаміни
Глютеліни
Проламіни
Склеропротеїни
* Гістони
Рифампіцин гальмує стадію ініціації синтезу РНК. Що лежить в основі цього процесу?
Локальна деформація матриці ДНК
Гальмування синтезу всіх типів РНК
Зв’язування з 50S-субчастинкою рибосом
* Зв’язування з b-субодиницею РНК-полімерази
Зв’язування з 30S-субчастинкою рибосом прокаріот
Розвиток методів виділення генів і з’єднання їх у нових комбінаціях стало новим біохімічним досягненням генетичних досліджень. Для виділення ланцюгів ДНК із різних організмів застосовують:
Реструкційну ендонуклеазу
Ліазу
Синтетазу
Геліказу
Трансферазу
Синтез білка у прокаріотів здійснюється на рибосомах після етапу активації амінокислот і надходження їх у рибосому при допомозі т-РНК. Вкажіть, яка амінокислота є першою в біосинтезі:
* Формілметіонін
Гліцин
Валін
Серин
Цистеїн
Синтез ведучого ланцюга відбувається безперервно в напрямку реплікативної вилки, а відстаючого – переривчасто з утворенням фрагментів. Як називаються ці фрагменти?
Кастла
* Оказакі
Бенс-Джонса
Хагемана
Крістмаса
Синтез дочірніх молекул ДНК, ідентичних материнській ДНК, називається:
Зворотна транскрипція
Транскрипція
Реплікація РНК
* Реплікація ДНК
Трансляція
Синтез нових ланцюгів під час реплікації відбувається в такому напрямку:
4' – 5'
7' - 8'
* 5' - 3'
2' - 6'
9' - 4'
Синтез праймера - фрагмента РНК - відбувається на стадії:
Ініціації.
Елонгації
Термінації
* Реплікації
Трансляції
Синтез РНК у прокаріотів складається з кількох етапів, за винятком:
* Зв’язування ДНК-полімерази з РНК-матрицею
Ініціації синтезу полірибонуклеотидного ланцюга
Зв’язування РНК-полімерази з ДНК-матрицею
Елонгації
Термінації
Синтез фрагмента Оказакі починається з праймера, який після завершення синтезу фрагмента видаляється. Чим заповнюються розриви між фрагментами?
* Дезоксирибонуклеотидами
Рибонуклеотидами
Молекулами АТФ
ДНК-полімеразами
РНК-полімеразами
Синтез фрагмента Оказакі починається з:
Гомонуклеотида
Мононуклеотида
Гетеронуклеотида
Полінуклеотида
* Праймера
Скільки енергії витрачається на розділення кожної пари основ у процесі біосинтезу ДНК під дією ферментів геліказ?
* 2х молекул АТФ
3х молекул АТФ
2х молекул ГТФ
4х молекул АТФ
10 молекул АТФ
Спадкова інформація визначається нуклеотидною послідовністю у молекулі ДНК. Вкажіть, який процес безпосередньо забезпечує реалізацію спадкової інформації у поліпептидний ланцюг:
* Трансляція
Транскрипція
Транслокація
Реплікація
рансформація
Стадія ініціації у процесі біосинтезу білка починається з:
Утворення аміноацил-тРНК
* Утворення комплексу між аміноацил-тРНК, малою субодиницею рибосоми і матричною РНК
Приєднання малої субодиниці рибосоми до великої субодиниці рибосоми
Зв”язування аміноацил-тРНК в А центрі рибосоми
Утворення пептидного зв’язку між метіоніном ініціаторної аміноацил-тРНК і наступною амінокислотою
Сумарна довжина всієї ДНК людської клітини становить:
20 см
* 2 м
2 см
0,2 см
20 м
Теорію індукції-репресії активності генів, або теорію оперона, розробили:
Крік і Уотсон
Мітчел і Кнооп
* Жакоб і Моно
Кребс і Кнооп
Горбачевський і Парнас
Транскрипція - це:
Активування амінокислот
* Переписування інформації відповідною РНК на матриці ДНК
Процес утворення функціональної рибосоми
Процес нарощування поліпептидного ланцюга
Процес дозрівання м-РНК
Транспортні РНК виконують роль адаптора, тобто приєднують амінокислоти і забезпечують правильне їх включення у поліпептидний ланцюг. Куди приєднуються при цьому амінокислоти?
До гуанілової кислоти на 3'-кінці тРНК
* До аденілової кислоти на 3'-кінці тРНК
До аденілової кислоти на 5'-кінці тРНК
До залишку фосфорної кислоти
До гуанілової кислоти на 5'-кінці тРНК
У більшості тРНК на 5-кінці знаходиться залишок гуанілової кислоти. А що знаходиться на 3-кінці всіх тРНК?
* Акцепторна ділянка
Антикодон
Формілметіонін
Амінокислотний залишок
Жодна з перерахованих відповідей
У будь-якій молекулі ДНК число аденілових нуклеотидів дорівнює числу:
Цитидилових
Уридилових
* Тимідилових
Гуанілових
Дезоксиуридилових
У всіх живих організмів одні й ті самі триплети кодують одні і ті самі амінокислоти, що дозволяє пересадити ген інсуліну Е.Соlі людині. Як називається ця властивість генетичного коду?
* Універсальність
Виродженість
Надлишковість
Триплетність
Неперервність
У загальному вигляді генетичний матеріал еукаріот є таким: екзон-інтрон-екзон. Така структурно-функціональна організація гена обумовлює особливості транскрипції. Якою буде про-і-РНК відповідно до згаданої схеми?
Екзон-інтрон-інтрон
Інтрон-екзон-екзон
* Екзон-інтрон-екзон
Екзон-екзон
Екзон-екзон-інтрон
У клітинах організму еукаріотів ДНК знаходиться у зв'язаній з білками формі. Вкажіть білки, що з’єднані з ниткою ДНК та стабілізують її:
* Гістони
Альбуміни
Глобуліни
Проламіни
Глютеліни
У клітині існує динамічна рівновага між субодиницями та окремими рибосомами. Останні утворюються переважно в період:
Транскрипції
Активації амінокислот
* Трансляції
Посттрансляційної модифікації
Посттранскрипційної модифікації РНК
У процесі елонгації трансляції в еукаріот беруть участь два фактори. Вкажіть їх природу.
* Низькомолекулярні білки
Низькомолекулярні пептиди
Ліпіди
Високомолекулярні білки
Вуглеводи
У процесі синтезу поліпептидного ланцюга розрізняють стадії:
Реплікації, транскрипції, трансляції
Ініціації, трансляції, посттрансляційної модифікації
* Ініціації, елонгації, термінації
Трансляції, термінації, посттрансляційної модифікації
Стимуляції, елонгації, модифікації
У процесі травлення молекули ДНК у тонкому кишечнику приймає участь ДНК-аза підшлункової залози. Яка з прерахованих речовин виступає активатором даного ферменту?
Олігонуклеотиди
Молекули АТФ
Мононуклеотиди
* Іони Mg2+
Дезоксирибонуклеотиди
У процесі транскрипції здійснюється синтез комплементарної молекули РНК на матриці ДНК. Який фермент каталізує цей процес?
Хеліказа
Праймаза
ДНК-полімераза
* ДНК-залежна РНК-полімераза
Топоізомераза
У процесі транскрипції утворюються комплементарні пари Г-Ц і А-У. А що включається замість тимінових залишків у ДНК в процесі реплікації?
* Залишок уридину
Залишок цитидину
Залишок аденіну
Залишок гуаніну
Залишок фосфорної кислоти
У регуляції експресії генів у системі лактозного оперона лактоза є:
* Індуктором
Репресором
Корепресором
Промотором
Не виконує ніякої ролі
У регуляції експресії генів у системі лактозного оперона лактоза є:
* Індуктором
Репресором
Корепресором
Промотором
Не виконує ніякої ролі
У складі нуклеотидів є сполука, яка надає їм кислотних властивостей. Вкажіть її:
Азотова основа
Сірчана кислота
Ангідрид оцтової кислоти
* Фосфорна кислота
Пентоза
У структурі тРНК на теперішній час, окрім головних азотових основ, виявлено понад 50 мінорних. Назвіть одну з них:
* Дигідроурацил
Урацил
Аденін
5-метилурацил
Цитозин
У ході реплікації ДНК-полімераза синтезує нові ланцюги ДНК, комплементарні ланцюгу матриці. Якщо в матричному ланцюгу знаходиться тимін, то у дочірному:
Гуанін
Тимін
Цитозин
* Аденін
Урацил
Уотсон і Крик встановили, що подвійна спіраль ДНК стабілізується за рахунок зв'язків між комплементарними азотовими основами. Які це зв'язки?
* Водневі
N- глікозидні
Фосфодіефірні
Пептидні
Складноефірні
Фермент, що каталізує реплікацію обидвох ланцюгів у еукаріотів:
ДНК – полімераза 4
* ДНК – полімераза ?
ДНК – полімераза ?
ДНК - полімераза ?
ДНК – лігаза
Фрагмент Оказакі синтезується у напрямку :
Паралельно руху реплікативної вилки
Антипаралельно до матричного ланцюга
* Протилежно руху реплікативної вилки
Антипаралельно до дочірнього ланцюга
Пропорційно руху новосинтезованого дочірного ланцюга
Функція гена-оператора, згідно гіпотези оперона, заключається у контролі синтезу:
тРНК
Коферментів
Амінокислот
* мРНК
рРНК
Хто виступає інгібітором процесу травлення молекули ДНК у тонкому кишечнику?
* Олігонуклеотиди
Молекули АТФ
Іони Mn 2+
Іонами Mg2+
Дезоксирибонуклеотидами
Циклічні аденозинмонофосфат і гуанозинмонофосфат відіграють важливу роль в обміні речовин. Яка з перерахованих функцій їм притаманна?
Захищає мРНК від розщеплення
Підвищує стабільність ДНК
Кодує амінокислотну послідовність
Бере участь у зв’язуванні мРНК з рибосомами
* Реалізує регуляторну функцію гормонів
Чим, головним чином, визначається точність синтезу поліпептидного ланцюга в процесі біосинтезу білка?
Рибосомами
Акцепторними триплетами тРНК
Специфічністю аміноацил-тРНК-синтетазної реації
Амінокислотами
* Антикодоном тРНК
Що виступає попередником утворення еукаріотичних матричних РНК?
іРНК
* гяРНК
ДНК
рРНК
мяРНК
Що є сигналом закінчення синтезу поліпептидного ланцюга на рибосомі?
Дефіцит енергії АТФ в клітині
* Зустріч А-центру рибосоми з термінальним кодоном мРНК
Дисоціація великої і малої субодиниць рибосоми
Зменшення кількості в клітині факторів елонгації
Розміщення метіонін т-РНК в П-центрі рибосоми
Що таке оперон?
Ділянка матричної РНК, що кодує синтез одного білка
Ділянка ДНК, в якій закодована інформація про синтез одного білка
* Ділянка ДНК, що складається з гена-оператора і кількох структурних генів
Ділянка ДНК, що складається з гена-регулятора і промотора
Ділянка ДНК, що складається з гена-регулятора і структурних-генів
Що таке полісома?
Скупчення малих і великих субодиниць
Рибосоми, що з’єднані з кількома мРНК
* Багато рибосом, що розміщуються на одній матричній РНК.
Рибосоми, що зазнали „дозрівання”
Рибосоми, що містять багато рРНК
Ядерна ДНК клітин людини знаходиться в комплексі з білками гістонами, які мають основний характер. Залишками яких амінокислот збагачені гістони?
Аргініну і лейцину
* Аргініну і лізину
Лізину і аспарагінової кислоти
Лізину і глутамінової кислоти
Аланіну і лізину
Ядерним ферментом, що забезпечує транскрипцію генів, які програмують синтез більшості клітинних білків, є:
* РНК-полімераза II
РНК-полімераза I
Ревертаза
Транскриптаза
ДНК-аза
Як ще називається активація амінокислот – перший етап синтезу білка?
Ініціацією
Елонгацією
Термінацією
* Рекогніцією
Реплікацією
Яка ділянка молекули РНК захищає її від ферментативного розпаду?
Праймер
Інтрон
Екзон
Оперон
* Кеп
Яка з перерахованих послідовностей нуклеотидів в молекулі пре-мРНК не несе інформації?
* Інтрон
Екзон
Праймер
Кодон
Кеп
Яка з перерахованих функцій притаманна “кепу”?
Розпізнає антикодон тРНК
Бере участь у зв’язуванні мРНК з рибосомами
Бере участь у зв’язуванні з початковим кодоном мРНК формілсерином
Бере участь у формуванні полісоми
* Захищає мРНК від розщеплення ферментами цитоплазми
Яка нуклеїнова кислота виконує роль адаптора, тобто специфічно приєднує амінокислоти і забезпечує правильне їх включення у поліпептидний ланцюг під час синтезу білка?
ДНК
р-РНК
м-РНК
і-РНК
* т-РНК
Яка послідовність нуклеотидів приєднується у ході процесингу до тРНК?
* 3'-кінцева Ц-Ц-А
3'-кінцева А-Ц-Ц
5'-кінцева Ц-Ц-А
5'-кінцева Г-А-Ц
Немає вірної відповіді
Яка роль корепресора в регуляції експресії генів?
Це кінцевий продукт реакції, що зв’язується з активним репресором і в результаті індукується транскрипція структурних генів
* Це кінцевий продукт реакції, що зв’язується з неактивним репресором і в результаті транскрипція структурних генів не відбувається
Це білок, що синтезується регуляторним геном і пригнічує транскрипцію структурних генів
Це білок, що синтезується регуляторним геном і активує транскрипцію структурних генів
Це кінцевий продукт реакції, що безпосередньо зв’язується з геном оператором і пригнічує експресію структурних генів
Яка роль корепресора в регуляції експресії генів?
Це кінцевий продукт реакції, що зв’язується з активним репресором і в результаті індукується транскрипція структурних генів
* Це кінцевий продукт реакції, що зв’язується з неактивним репресором і в результаті транскрипція структурних генів не відбувається
Це білок, що синтезується регуляторним геном і пригнічує транскрипцію структурних генів
Це білок, що синтезується регуляторним геном і активує транскрипцію структурних генів
Це кінцевий продукт реакції, що безпосередньо зв’язується з геном оператором і пригнічує експресію структурних генів
Яка структура молекули тРНК відповідає за взаємодію тРНК з певними нуклеотидами мРНК при утворенні в рибосомі транслюючого комплексу?
Кодон
* Антикодон
Акцепторна гілка
Дигідроуридилова петля
Псевдоуридилова петля
Яка функція гена-оператора в структурі оперона?
На ньому транскрибується мРНК, що служить матрицею для синтезу білка-репресора.
* Ініціює транскрипцію на структурних генах.
„Дозрівання” мРНК, що служить матрицею для синтезу необхідних клітині білків.
На ньому транскрибується мРНК, що служить матрицею для синтезу білка-індуктора.
На ньому транскрибується рибосомальна РНК.
Яка функція гена-регулятора згідно теорії Жакоба і Моно?
* На ньому транскрибується мРНК, що служить матрицею для синтезу білка-репресора.
Безпосередньо регулює (включає) транскрипцію на структурних генах.
На ньому транскрибується мРНК, що служить матрицею для синтезу необхідних клітині білків.
На ньому транскрибується мРНК, що служить матрицею для синтезу білка-індуктора.
На ньому транскрибується рибосомальна РНК.
Яке з перерахованих тверджень відповідає терміну «зворотня транскрипція»?
Синтез дочірних молекул ДНК, ідентичних материнській
* Синтез ДНК, нуклеотидна послідовність якої комплементарна молекулі РНК
Синтез білків, амінокислотна послідовність яких визначається послідовністю мРНК
Синтез на матриці ДНК молекул РНК
Обмін генетичним матеріалом між різними молекулами ДНК
Який з перерахованих зв’язків існує між пентозою і пуриновою азотовою основою в нуклеотиді?
Іонний
Водневий
* Глікозидний
Дисульфідний
Пептидний
Який з перерахованих іонів є необхідним для нормальної роботи РНК-полімерази?
Na+
Са2+
* Mg2+
K+
Cu2+
Який з перерахованих компонентів не характерний для структури ДНК?
АМФ
ГМФ
ЦМФ
ТМФ
* УМФ
Який з перерахованих процесів не характерний для біосинтезу РНК?
Активація
Термінація
* Синтез праймера
Елонгація
Сплайсинг
Який з перерахованих факторів дозволяє нуклеотидним послідовностям ланцюгів ДНК стати доступнішими для дії ДНК-полімерази?
* Приєднання до ділянки ланцюгів негістонових білків
Приєднання до ділянки ланцюгів, що розділились, залишку фосфорної кислоти
Включення у ході реплікації некомплементарного нуклеотиду
Здатність ДНК-полімераз проявляти ендонуклеазну активність
Приєднання до ланцюгів ДНК гістонів
Який з перерахованих ферментів каталізує з’єднання фрагментів Оказаки?
Геліказа
Топоізомераза
* ДНК-лігаза
ДНК-полімераза
Праймаза
Який із наступних процесів є першим етапом біосинтезу білка?
* Активація амінокислоти.
Елонгація.
Термінація.
Транскрипція.
Трансляція.
Який полінуклеотид програмує послідовність включення амінокислот у поліпептидний ланцюг згідно генетичної інформації?
тРНК
* мРНК
ДНК
пептидил-тРНК
рРНК
Який процес відрізняє біогенез мРНК прокаріот від біогенезу еукаріотичного?
Активації
Термінації
* Ініціації
Елонгації
Сплайсингу
Який процес забезпечує енергією утворення кожного нового фосфодіефірного зв’язку при реплікації?
* Відщеплення від дезоксирибонуклеозидтрифосфату пірофосфатного залишку
Приєднання залишку фосфорної кислоти до пентози свого нуклеотиду
Відщеплення від дезоксирибонуклеозидтрифосфату пентозного залишку
Приєднання до дезоксирибонуклеозидтрифосфату пірофосфатного залишку
Відщеплення залишку фосфорної кислоти від дезоксирибонуклеозидтрифосфату
Який рівень структурної організації молекули ДНК, якщо полінуклеотидні ланцюги в ній утримуються (стабілізуються) водневими зв’язками?
* Первинний
Вторинний
Третинний
Четвертинний
Стереохімічний
Який рівень структурної організації молекули ДНК, якщо полінуклеотидні ланцюги в ній утримуються (стабілізуються) водневими зв’язками?
Первинний
* Вторинний
Третинний
Четвертинний
Стереохімічний
Який тип ДНК, крім ядерної, виділяють у клітинах еукаріот:
* Мітохондріальна
Лізосомальна
Ендоплазматична
Рибосомальна
Мезосомальна
Який фермент забезпечує процес реплікації РНК вірусів грипу?
РНК-залежна ДНК-полімераза
* РНК-залежна РНК-полімераза
ДНК-залежна РНК-полімераза
ДНК-залежна ДНК-полімераза
Ревертаза
Який фермент каталізує транскрипцію РНК різних класів на матричній ДНК?
* ДНК-залежна РНК-полімераза
ДНК-полімераза II
ДНК-полімераза III
ДНК-лігаза
РНК-залежна-ДНК-полімераза
Який шлях лежить в основі гальмування синтезу РНК при дії актиноміцину Д?
* Проникнення всередину подвійної спіралі між Г-Ц з локальною деформацією матриці ДНК
Гальмування процесу ініціації синтезу РНК
Зв’язування з ?-субодиницею
Інгібування процесу елонгації синтезу РНК
Пригнічення синтезу матричних РНК
Яким з перерахованих способів синтезуються фрагменти Оказаки?
Паралельно
Хвилеподібно
Перпендикулярно
Анти паралельно
* Переривчасто
Яким зв’язком приєднуються амінокислоти до аденілової кислоти на 3'-кінці тРНК для включення їх у поліпептидний ланцюг під час синтезу білка?
Іонним
* Складноефірним
Глікозидним
Дисульфідним
Водневим
Яким терміном можна описати процес біосинтезу матричної РНК?
* Транскрипція
Елонгація
Індукція
Процесинг
Термінація
Які білки беруть участь в регуляції транскрипції в еукаріотів?
Альбуміни
Глобуліни
Імуноглобуліни
* Гістони
Катепсини
Які білки беруть участь в регуляції транскрипції в еукаріотів?
Альбуміни
Глобуліни
Імуноглобуліни
* Гістони
Катепсини
Які є способи реплікації ДНК?
* Консервативний і напівконсервативний
Повний і неповний
Завершений і незавершений
Детермінований і недетермінований
Тимчасовий і постійний
Які із наступних змін можна віднести до посттрансляційних модифікацій білка?
Утворення дисульфідних зв’язків між залишками цистеїну
Приєднання кофакторів чи простетичних груп
Утворення олігомерів з декількох поліпептидних ланцюгів
Фосфорилювання деяких амінокислотних залишків
* Всі вищенаведені
Які іони потрібні для реплікації ДНК?
Na+
Mn2+
Zn2+
Ca2+
* Mg2+
Які нуклеїнові кислоти є найменшими за кількістю нуклеотидів?
ДНК
* т-РНК
м-РНК
і-РНК
р-РНК
Які нуклеотиди входять до складу таких коферментів, як НАД, НАДФ, ФАД?
Гуанілові
Тимідилова
* Аденілові
Цитидинові
Уридилові
Які ферменти здійснюють повний гідроліз нуклеїнових кислот в слизовій кишечника до мононуклеотидів?
Нуклеаза
ДНКази
РНКази
* Фосфодиестерази
Глікозидази
Під впливом чого неактивні кініногени перетворюються в активні кініни?
Під впливом реніну
Під впливом ангіотензину
Під впливом простагландинів
Під впливом соматотропіну
* Під впливом калікреїнів
Що є стимулом для утворення реніну?
* Зменшення ниркового кровотоку
Збільшення ниркового кровотоку
Збільшення АКТГ
Збільшення альдостерону
Зменшення глюкози в крові
Як впливають катехоламіни на ліпідний обмін?
* Активують мобілізацію жиру і його окиснення
Активують ліпогенез
Активують синтез фосфоліпідів у печінці
Активують утворення транспортних форм ліпідів у печінці
Сприяють утворенню хіломікронів в стінці кишечника
Які із наступних гормонів є переважно катаболіками?
Тиреоїдні гормони
* Катехоламіни
Глюкокортикоїди
Статеві гормони
Інсулін і глюкагон
Які кінцеві ефекти дії ренін-ангіотензинової системи?
Звуження судин, пригнічення секреції альдостерону
* Звуження судин, стимуляція секреції альдостерону
Розширення судин, пригнічення секреції альдостерону
Розширення судин, стимуляція секреції альдостерону
Стимуляція реабсорбції натрію і калію в ниркових канальцях
Адреналін стимулює глікогеноліз шляхом:
Інгібування глікогенфосфорилази
Активації глікогенсинтази
* Активації глікогенфосфорилази
Активації гексокінази
Інгібування гексокінази
Адреналін утворює з дегідроадреналіном окисно-відновну систему. Який вітамін сприяє відновленню дегідроадреналіну в адреналін?
Е
В12
В2
* С
В5
Адренокортикотропін аденогіпофіза виконує наступні функції, крім:
Ліпомобілізуючої
* Контролю водного балансу
Меланоцитстимулюючої
Активації ПФЦ в корі наднирників
Активації холестеролестерази в корі наднирників, синтезу кортикостероїдів
АКТГ- гормон передньої частки гіпофізу. Пероральне введення кортикотропіну (АКТГ) як лікарського препарату неефективне тому, що він:
* Розщеплюється ферментами ШКТ
Не абсорбується у ШКТ
Інактивується у клітинах стінки кишок
Інактивується в печінці
Не переноситься кров’ю
Активація якого фермента під дією інсуліну блокує ланцюг вторинних посередників в клітинах- мішенях?
Аденілатциклази
* Фосфодіестерази
Протеїнкінази
ГТФ – ази
АТФ – ази
Альфа клітинами острівців Лангеганса підшлункової залози утворюється:
Інсулін
* Глюкагон
Соматостатин
Ліпокаїн
Кортизон
Альфа-клітинами підшлункової залози синтезується гормон глюкагон, який бере участь в обміні вуглеводів. Вкажіть, на який процес в печінці він впливає.
* Активує глікогеноліз
Активує гліколіз
Інгібує глікогеноліз
Інгібує гліколіз
Активує ліпогенез
Антагоністами інсуліну по відношенню до глікемії є наступні гормони, крім:
Соматотропіну
Глюкагону
Адреналіну
Глюкокортикоїдів
* Паратгормону
Бета-ліпотропін, який утворюється при обмеженому протеолізі проопіомеланокортину аденогіпофізу, проявляє властивості:
Є попередником ендорфіну і енкефаліну, що мають знеболювальну дію
Є попередником меланоцитостимулюючого гормону
Попереджує жирову інфільтрацію печінки
* Вірні А, В, Е
Є жиромобілізуючим
Біологічна дія гормонів має специфічні особливості, що полягають в наступному:
Гормони виявляють свою біологічну дію лише у великих кількостях
* Гормональний ефект реалізується через білкові рецептори і внутрішньоклітинні вторинні посередники
Механізм дії визначається його ендогенним чи екзогенним походженням
Хімічна природа гормону не є пріоритетною в механізмі його дії
Гормональні ефекти реалізуються через білкові рецептори, які є однаковими для всіх гормонів
Біологічні ефекти адреналіну і глюкагону є в більшості ідентичними, проте один з нижченаведених не характерний для обидвох. Назвіть його:
Стимулюють розщеплення білків, зокрема в м'язах
Стимулюють глюконеогенез з амінокислот і гліцерину
Стимулюють розщеплення резервних жирів і утилізацію жирних кислот
* Стимулюють розщеплення глікогену у печінці і м'язах
Гальмують синтез білків, жирів, фосфоліпідів, холестерину
Біологічні ефекти інсуліну надзвичайно різноманітні. Які серед них є найшвидшими?
Синтез глікогену
Синтез жиру
Проникнення амінокислот в клітини, індукція синтезу білка, проліферація клітин
Репресія синтезу ферментів глюконеогенезу
* Гіперполяризація мембран клітин-мішеней і проникнення в них глюкози
Близькими за механізмом дії до білково-пептидних гормонів є біорегулятори – похідні амінокислот і гістогормони. До них належать наступні сполуки, крім:
Серотоніну, гістаміну, мелатоніну
* Нейрофізину, соматостатину
Гастрину, секретину, холецистокініну
Ангіотензину, брадикініну, калідину
Ендорфіну, енкефаліну, факторів росту
В який період доби ймовірне максимальне виділення глюкагону?
Вранці після сніданку
В обідню перерву
* Вночі під час сну
Період доби не має значення
В будь-який час після прийому їжі
В який період найменша ймовірність активного виділення інсуліну?
* Вночі під час сну
Вранці після сніданку
В обідню перерву
При емоційному стресі
Під час фізичного навантаження
Важливим вторинним посередником дії гормонів є цАМФ, але його застосування в ендокринологічній практиці не знайшло поширення, оскільки він:
Не всмоктується в кишечнику
* Є нестабільним
Не проникає через мембрани клітин-мішеней
Відрізняється від природного нуклеотиду властивостями месенджера
Конкурує з природним нуклеотидом за протеїнкіназу
Вазопресин - гормон, який має могутню антидіуретичну дію, стимулюючи зворотний потік води через мембрани ниркових канальців. Яка його хімічна природа?
* Пептид
Вуглевод
Стероїдна сполука
Ліпід
Похідне амінокислоти
Введення в організм адреналіну призводить до підвищення рівня глюкози в крові. Який процес при цьому активується головним чином?
* Розпад глікогену печінки
Синтез глікогену
Розпад глікогену м’язів
Пентозофосфатний цикл
Спиртове бродіння
Взаємодія катехоламінів з бета-адренорецепторами підвищує рівень цАМФ в клітинах тканин. Назвіть фермент, який каталізує реакцію утворення цАМФ:
* Аденілатциклаза
Фосфодіестераза
Фосфатаза
Гуанілатциклаза
Креатинкіназа
Вивільнення холецистокініну (панкреазиміну) із клітин 12-п кишки стимулюють:
Вуглеводні компоненти їжі
НСl і пепсин
* Поліпептиди і жири кишкового вмісту
Вітаміни і мінеральні сполуки
Лікарські речовини
Виділення секретину – гормону слизової 12-п кишки – стимулюється:
Жовчними кислотами
Бікарбонатами жовчі
Ферментами шлунка
* Соляною кислотою
Фактором Кастла
Використання глюкози відбувається шляхом її транспорту з екстрацелюлярного простору через плазматичну мембрану всередину клітини. Цей процес стимулюєьтся гормоном:
Глюкагоном.
Тироксином.
Альдостероном
* Інсуліном
Адреналіном.
Відомі численні ефекти соматостатину, він має різноманітні походження, за винятком:
* Печінки
Підшлункової залози
Різних відділів мозку
Клітин епітелію шлунка
Ентероцитів
Він гальмує секрецію СТГ, ТТГ, інсуліну, глюкагону, гастрину, секретину, НСl шлунку, панкреатичного соку, перистальтику ШКТ, впливає на ЦНС. Про який гормон йдеться?
Тиреостатин
Пролактостатин
* Соматостатин
Соматомедин
Гормону з такими функціями немає
Вкажіть біогенний амін, надлишкове накопичення якого в зонах запалення та ділянках взаємодії антиген-антитіло є одним із патогенетичних механізмів розвитку алергічних реакцій:
Серотонін
Дофамін
* Гістамін
Мелатонін
Адреналін.
Вкажіть природу гормонів задньої частки гіпофізу:
Глікопротеїни
Прості білки
Похідні тирозину
Похідні жирних кислот
* Пептиди
Вкажіть, які біогенні аміни є похідними триптофану:
Серотонін та дофамін
Дофамін та мелатонін
* Серотонін та мелатонін
Дофамін та гістамін
Серотонін та гістамін.
Вміст катохоламінів у крові дуже швидко зростає ( в сотні разів) при стресових ситуаціях, фізичних навантаженнях. Дія адреналіну в цих ситуаціях на обмін вуглеводів і ліпідів супроводжується наступними змінами, крім:
Збільшення на 20 – 40 З споживання О2
Збільшення утворення СО2
* РозРєднання дихання і фосфорилювання
Зростання дихального коефіцієнта
Збільшення утворення АТФ
Вплив адреналіну на ліпідний обмін:
Пригнічує тканинну ліпазу і вихід жиру з депо;
* Активує тканинну ліпазу і вихід жиру з депо;
Пригнічує окиснення ліпідів.
Стимулює перетворення жирів у вуглеводи.
Стимулює перетворення жирів у білки.
Вплив інсуліну на білковий обмін:
Пригнічує синтез білків і нуклеїнових кислот.
* Активує синтез білків і нуклеїнових кислот
Знижує проникливість мембран для амінокислот.
Активує перетворення амінокислот в глюкозу.
Активує перетворення амінокислот в ліпіди.
Вплив інсуліну на вуглеводний обмін:
Активує глюконеогенез
Інгібує глюкокіназу
Активує фосфорилазу.
* Активує проходження глюкози через мембрани клітин
Пригнічує проходження глюкози через мембрани клітин.
Вплив інсуліну на ліпідний обмін:
Гальмує синтез жирних кислот
Активує перетворення жирних кислот у вуглеводи
* Активує синтез жирних кислот.
Активує ліполіз.
Стимулює перетворення ліпідів на білки.
Вплив соматотропного гормону на білковий обмін:
Пригнічує надходження амінокислот в клітину.
Пригнічує біосинтез білка, ДНК, РНК.
Активує перетворення амінокислот в жири.
Інгібує перетворення амінокислот в глюкозу.
* Активує біосинтез білка, ДНК, РНК.
Вторинним посередником у механізмі дії адреналіну є:
цГМФ.
* цАМФ.
цУМФ.
цТМФ.
цЦМФ.
Вторинним посередником у механізмі дії АКТГ є:
цГМФ.
цУМФ.
* цАМФ.
цТМФ.
цЦМФ.
Вторинні посередники в реалізації кінцевих ефектів гормонів функціонують в певній послідовності. В наведеній схемі передачі і підсилення гормонального сигналу Аденілатциклаза А цАМФ фосфорилювання (дефосфорилювання) ферментів не вказаний один компонент. Назвіть його:
Фосфорилаза
Аденілаткіназа
* Протеїнкіназа
АТФ – аза
Фосфодіестераза
Гастроцитарний гормон пептидної природи гастрин виконує наступні функції, крім:
* Активує травлення вуглеводів
Зумовлює секрецію НСl
Стимулює секрецію інсуліну
Індукує утворення гістаміну
Стимулює секрецію глюкагону
Гістаміну притаманні всі фізіологічні ефекти, крім:
Дилатація периферійних судин
Стимулювання секреції соляної кислоти в шлунку
* Звуження периферійних судин
Звуження бронхів
Участь в імунологічних реакціях.
Глюкагон відноситься загалом до гормонів катаболічної дії. Який біологічний ефект свідчить про його анаболічну дію?
Стимулювання глікогеногенезу в скелетних ммязах
* Стимулювання глюконеогенезу в печінці
Активація синтезу жиру
Інгібування ліполізу
Глюкагону не притаманна анаболічна дія
Глюкагон за хімічною природою є:
Білок
Стероїд
* Пептид
Похідне амінокислоти
Похідне арахідонової кислоти
Глюкагон стимулює глюконеогенез з амінокислот і гліцерину, активуючи ключові ферменти процесу:
* Піруваткарбоксилазу, фруктозо -1,6-дифосфатазу
Глюкозо- 6 -фосфатазу, піруваткіназу
Піруватдегідрогеназу, лактатдегідрогеназу
Альдолазу, піруваткарбоксилазу
Фосфоенолпіруваткарбоксикіназу
Гонадотропні гормони аденогіпофізу реалізують свої функцуії у жіночому і чоловічому організмах. Які функції притаманні фолікулостимулюючому гормону у чоловіків?
Забезпечують розвиток простати
Стимулюють утворення тестостерону
* Стимулюють сперматогенез
Проявляють анаболічну дію
Всі відповіді вірні
Гормональні ефекти адреналіну і глюкагону загалом ідентичні. Які з названих ознак їх відрізняють?
Викликають гіперглікемію, глюкозурію
* Мають ідентичну хімічну природу
Гіперпродукція супроводжується гіпераміноацидемією
Викликають гіперліпемію
Спричиняють кетонемію, кетонурію
Гормональні ефекти реалізуються через білкові рецептори і внутрішньоклітинні вторинні месенджери. Рецепторні білки мають наступні характеристики, крім:
* Вони є простими високоспецифічними білками по відношенню до гормонів
Це складні білки, які відзначаються високою специфічністю щодо кожного гормону
Вони розміщені на зовнішній поверхні плазматичнрої мембрани
Існують цитоплазматичні гормональні рецепторні білки
Білкові рецептори гормонів можуть локалізуватись в ядрі клітини
Гормональні механізми регуляції і координації всіх біологічних процесів як в цілісному організмі, так і в мікропросторі клітин, має специфічні особливості, зокрема:
Дія гормонів залежить від рН середовища
Гормони виявлють свою біологічну дію лише у великих кількостях
Гормональні рецептори всіх гормонів розміщені в плазматичних мембранах клітин-мішеней
Гормони є вищою ланкою в системі регуляторних чинників організму
* Гормони є регулюючою системою, тісно пов'язаною з допомогою механізмів прямого і зворотнього звяязку
Гормони аденогіпофіза є пептидами (АКТГ), простими білками (СТГ, пролакти), складними білками-глікопротеїнами (ТТГ, ФСГ і ЛТ). Чим представлені вуглеводні компоненти цих гормонів?
Гіалуроновою кислотою
* Сіаловими кислотами
Глюкуроновою кислотою
Мальтозою
Глікогеном
Гормони білково-пептидної природи не проникають в клітину і реалізують свій біологічний ефект через месенджери.В наведеній схемі Гормон Г рецептор G-білок – ГТФ - ? цАМФ назвіть відсутній компонент:
Nа+ К+ АТФ – аза
Гуанілатциклаза
G-білок – ГДФ
* Са++ АТФ – аза
Аденілатциклаза
Гормони білково-пептидної природи проявляють свій вплив на регуляцію біохімічних процесів у клітині через посередність:
* цАМФ
цГМФ
цЦМФ
цТМФ
цУМФ
?Гормони регулюють чисельні процеси обміну речовин. Вкажіть, який з наведених гормонів має анаболічну дію:
* Інсулін
Адреналін
Вазопресин
Глюкагон
Окситоцин
Де виділяються катехоламіни?
Щитовидною залозою
Паращитовидними залозами
Кірковою речовиною наднирників
* Мозковою речовиною наднирників
Острівками Лангерганса підшлункової залози
Де синтезується інсулін?
В альфа-клітинах острівців Лангерганса
* В бета-клітинах острівців Лангерганса
В дельта-клітинах острівців Лангерганса
В ендотеліальних клітинах вивідних протоків підшлункової залози
В стромі підшлункової залози
Де синтезується ренін?
В печінці
В підшлунковій залозі
В щитовидній залозі
* В нирках
В гіпофізі
Дельта клітинами острівців Лангеранса підшлункової залози утворюється
Інсулін
Глюкагон
* Соматостатин
Ліпокаїн
Кортизон
Дефіцит інсуліну зумовлює суттєві зміни білкового балансу в організмі хворих. Вони полягають в наступному, крім:
Прідсилення катаболізму білків у тканинах
Використання амінокислот для глюконеогенезу
* Використання амінокислот для синтезу інсуліну
Збільшення утворення аміаку і сечовини
Розвитку азотемії і азотурії
Деякі біологічно активні гормональні речовини виробляються в гіпоталамусі. Що для них не є характерним?
* Ці фактори надходять безпосередньо в загальний кровотік
Проявляють дистантну дію
Досягають аденогіпофіза через портальну систему судин
Досягають нейрогіпофіза через нервові закінчення
Проявляють і стимулюючу, і гальмуючу дію на функцію аденогіпофіза
До гормонів, що використовують цАМФ як вторинний посередник, належать наступні, крім:
* Інсуліну, соматотропіну
Вазопресину, глюкагону
Адреналіну, норадреналіну
Гонадотропіну, кортикотропіну
Тиротропіну, ліпотропіну
До органів-мішеней глюкагону не відносяться:
Міокард
Жирова тканина
* Скелетні мСязи
Печінка
Нирки
Дофамін – це біогенний амін, що є інтермедіатом у синтезі:
Серотоніну
Серотоніну та мелатоніну
* Адреналіну та норадреналіну
Немає правильної відповіді
Всіх вищевказаних сполук.
З великої різноманітності біологічних ефектів інсуліну виберіть ті, що є найвіддаленішими в часі:
Антипорт іонів через мембрани клітин-мішеней і проникнення в них глюкози
* Транспорт амінокислот в клітини, індукція синтезу білка, гальмування глюконеогенезу, проліферація клітин
Активація синтезу глікогену
Активація ліпогенезу
Гальмування ферментів катаболізму білків, жирів
З наведених схем послідовної активації вторинних посередників під дією гормонів вкажіть правильну:
Рецептор Р аденілатциклаза G-білок - цАМФ протеїнкіназа
Рецептор Р цАМФ аденілаткіназа протеїнкіназа
Рецептор е G-білок - аденілатциклаза цАМФ фосфодіестераза
* Рецептор Р G-білок - аденілатциклаза цАМФ протеїнкіназа
Рецептор Р G-білок - аденілатциклаза цАМФ фосфорилаза (ліпаза)
З якої амінокислоти синтезуються адреналін і норадреналін?
З лізину
* З тирозину
З аланіну
З глутамінової кислоти
З аспарагінової кислоти
Загальною ознакою всіх гормональних рецепторів, незалежно від локалізації, є:
Їх хімічна природа – прості білки
* Просторова і структурна абсолютна відповідність гормон-рецептор
Відносна специфічність гормон-рецептор
Між гормоном і рецептором утворюються ковалентні звМязки
Рецептори сприяють проникненню гормону через мебрани клітин-мішеней
Займаючи проміжне місце між нервовою системою і ферментами клітин, гормони регулюють швидкість обміну речовин, викликаючи швидку (термінову) або повільну реакцію-відповідь організму. З перечислених назвіть гормони термінової дії:
Соматотропін
АКТГ
* Адреналін
Інсулін
Тиреоліберин
Зміни ліпідного обміну за дефіциту інсуліну характеризуються наступними явищами, за винятком:
Гіперліпемії, гіперхолестеринемії
Гіперкетонемії, кетонурії, кетоацидозу
Гіперліпопротеїнемії (ЛПДНГ)
* Загального ожиріння
Ожиріння печінки
Інактивація адреналіну відбувається в печінці, біологічно неактивні речовини виділяються з сечею. Це наступні сполуки, крім:
Адреналінацетату
Адреналінсульфату
* Фенілацетату і фенілглюкуронату
3-метоксіадреналінсульфату
Гідроксимигдальної кислоти
Інактивація катехоламінів відбувається в печінці наступними шляхами, крім:
* КонКюгації з гліцином
КонКюгації з глюкуроновою кислотою
Окиснення моноаміноксидазою
КонКюгації з ФАФС
Метилювання 3-ОН групи метилтрансферазою
Інкреторною ділянкою підшлункової залози є острівці Лангерганса, де синтезуються гормони:
Глюкагон, соматоліберин
Інсулін, ангіотензин
* Соматостатин, глюкагон
Інсулін, кальцитонін
Соматостатин, нейрофізин
Інсулін - гормон підшлункової залози з гіпоглікемічною дією. За хімічною природою – це:
* Білок
Нуклеотид
Стероїд
Вуглевод
Ліпід
Інсулін активує синтез глікогену за рахунок дефосфорилювання глікогенсинтази внаслідок зменшення цАМФ через активацію ферменту:
Аденілатциклази
Гуанілатциклази
* Фосфодіестерази
Фосфоліпази С
Інозитол-3-фосфатази
Інсулін впливає на всі види обміну, крім:
На вуглеводний
На вуглеводний і ліпідний
На вуглеводний і білковий
На вуглеводний, ліпідний і білковий
* На обмін кальцію та йоду
Інсулін є гормоном анаболічної дії. А деякі гормони поєднують катаболічну і анаболічну дію. Назвіть їх:
АКТГ, ТТГ
Соматотропін
Соматостатин, окситоцин
Адреналін, глюкагон
* Вірні В і Д
Інсулін за хімічною природою є:
* Білком
Похідним амінокислоти тирозину
Похідним арахідонової кислоти
Олігопептидом
Стероїдом
Інсулін має виражені ростостимулюючі і проліферативні ефекти, які повІязаніт із :
Стимуляцією надходження в клітини енергетичних і пластичних субстратів
Активуючим впливом на реплікацію ДНК
Підсиленням біологічних ефектів пептидних факторів росту
Вірно лише А
* Вірно А, В, С
Інсулін створює метаболічні умови для ліпогенезу в печінці і жировій тканині, оскільки стимулює ПФЦ за рахунок активації:
Глюкозоксидази
Транскетолази
Глюкозо-6-фосфатізомерази
* Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази
Глюкокінази
Інсулін, впливаючи на обмін вуглеводів, стимулює транспорт глюкози з екстрацелюлярного простору через плазматичні мембрани всередину клітин. Для яких клітин характерним є цей ефект?
Гепатоцити, ентероцити
Нейрони, еритроцити
* Міоцити, адипоцити
Гепатоцити, овоцити
Лімфоцити, еритроцити
Катехоламіни не проникають у клітини і реалізують біологічну дію через посередники. Ними можуть бути цАМФ, продукти гідролізу фосфатидилінозитолу, іони Са 2+. Від чого залежить характер месенджера?
Від кількості адреналіну
Від кінцевого ефекту
Від тривалості дії
Від будови клітин органів-мішеней
* Від типів адренорецепторів плазматичної мембрани органів-мішеней
Кінцевий ефект дії гормонів білково-пептидної природи реалізується через клітинні вторинні посередники (месенджери). В наведеній схемі Гормон Г рецептор ? аденілатциклаза цАМФ назвіть одного з відсутніх компонентів:
АТФ
Фосфодіестераза
Інозитол
* G-білок – ГТФ
G-білок – АТФ
Кінцевою мішенню месенджерів, незалежно від їх природи, в клітині є протеїнкіназа. Які з названих речовин не мають властивостей вторинних посередників?
цАМФ, Са2+
цГМФ,G-білки
Інозитолтрифосфат
Диацилгліцерол
* Холінтрифосфат
Клітинами слизової тонкого кишечника продукується вазоактивний інтестинальний пептид (ВІП), якому притаманні властивості:
Гальмує секрецію пепсину і НСl
Стимулює секрецію електролітів і води підшлунковою залозою
Посилює відтік жовчі
Проявляє судиннорозширювальну і гіпотензивну дію
* Вірно все перечислене
Ключовими ферментами стимуляції фосфоінозитидної системи передачі гормональних сигналів є наступні:
* Фосфоліпаза С, протеїнкіназа С
Аденілатциклаза, фосфодіестераза
Інозитолфосфатаза
Диацилгліцеролліпаза
Інозитолкіназа
Крім аденілат- і гуанілатциклазних механізмів передачі інформації від гормону на ефекторні системи клітини, існує фосфоінозитидний каскад-механізм мобілізації внутрішньоклітинного Са2+, який активується:
Фосфодіестеразою
Фосфоліпазою А2
* Фосфоліпазою С
Дигліцеролліпазою
Протеїнкіназою С
Крім аденілатциклазного механізму передачі гормонального сигналу в клітину, існує друга система, в якій використовується комбінація наступних посередників, крім:
Інозитолтрифосфату
цГМФ
* цАМФ
Діацилгліцеролу
Са2+, G-білків
Медіатором дії соматотропіну в організмі є білковий фактор печінки соматомедин, функції якого наступні, крім:
Стимуляції включення сульфату в хрящові тканини
Активації включення тимідину в ДНК
* Ліпосинтезуючої функції
Стимуляції включення уридину в РНК
Включення проліну в колаген
Мелатоніну притаманні всі фізіологічні ефекти, крім:
Синхронізація ендогенних біоритмів в організмі
Регуляція циклу “сон-неспання”
* Активізація імунних реакцій
Гальмування секреції соматотропного та гонадотропних гормонів
Інгібування реакцій вільно радикального окислення.
На швидкість синтезу і секреції інсуліну впливають численні фактори. З нижче названих назвіть той, що знижує секрецію інсуліну:
Соматоліберин
Соматотропін
Соматомедин
* Соматостатин
Гіперглікемія
Назвіть речовину, яка виконує роль вторинного посередника при мембранно-внутрішньоклітинному механізмі дії гормонів :
* Циклічний АМФ
ГТФ
Олеїнова кислота
Арахідонова кислота
Уридилова кислота
Не будучи коферментами, кофакторами, гормони змінюють швидкість ферментативного каталізу за рахунок наступних механізмів, крім:
Фосфорилювання – дефосфорилювання специфічних білків цитоплазми
Алостеричної модифікації
* Конкурентного впливу
Активації транскрипції і синтезу ферментів через звАязок з гістонами
Фосфорилювання негістонових білків і вплив на генетичний апарат
Не проникаючи в клітину-мішень, гормони білково-пептидної природи, похідні амінокислот досягають біологічного ефекту через посередників. В наведеному каскаді передачі гормонального сигналу Гормон Г рецептор G-білки - аденілатциклаза протеїнкіназа Відсутній один компонент. Назвіть його:
АТФ – аза
* цАМФ
Аденілаткіназа
цГМФ
В схемі вказані всі компоненти
Неактивна протеїнкіназа представлена у вигляді комплексу з 2-х каталітичних і 2-х регуляторних субодиниць. Під впливом цАМФ фермент активується шляхом:
Дисоціації на 4 окремі субодиниці
Фосфорилювання
Приєднання цАМФ до каталітичних субодиниць
Дисоціації на 1 каталітичну і 2 вільні регуляторні субодиниці
* Дисоціації на 1 регуляторну і 2 вільні каталітичні субодиниці
Об'єктом тропного впливу СТГ є соматомедин (інсуліноподібний фактор росту - ІФР) печінки, через посередництво якого стимулюється ріст хрящів і кісток. Біологічні ефекти ІФР наступні, крім:
* Гідроксилювання проліну і лізину у проколагену
Стимуляції включення проліну в колаген
Стимуляції включення сульфату в протеоглікани
Стимуляції включення тимідину в ДНК, зростання синтезу РНК і ДНК
Стимуляції поділу клітин
Одним з небезпечних ускладнень цукрового діабету є кетоацидоз. Збільшення в крові яких сполук підтвердить вірогідність розвитку такого стану?
Лактату
Пірувату
Оксалоацетату
Цитрату
* Ацетоацетату
Одним із положень, що визначають специфічні особливості біологічної дії гормонів, є наступне:
Функції гормонів залежні від внутрішньоклітинних ферментів
Гормони не проникають у клітини і їх кінцеві ефекти залежать лише від посередників
Гормональні ефекти реалізуються через білкові рецептори, які не є специфічними
* Дія гормонів в цілісному організмі визначається контролюючим впливом ЦНС
Гормони є вищою ланкою в системі механізмів саморегуляції гомеостазу
Однією з унікальних особливостей живих організмів є їх здатність зберігати постійність внутрішнього середовища з допомогою механізмів саморегуляції, у перебігу яких гормонам належить роль:
Врівноваження процесів збудження і гальмування в корі головного мозку
* Проміжної ланки між нервовою системою і ферментативними процесами в клітинах
Первинної ланки у регуляції клітинних і субклітинних метаболічних процесів
Посередників у взаємодії організму із зовнішнім середовищем
Координаторів біологічних процесів лише на рівні цілісного організму
Окремі гормони білково-пептидної природи синтезуються у вигляді прогормонів і зазнають посттрансляційної модифікації шляхом:
Часткового гідролізу
Утворення міжмолекулярних звУязків
Приєднання мінеральних сполук
Ковалентного звКязку з небілковими компонентами
* Мають місце всі вказані процеси
Основна дія пролактину – стимуляція розвитку молочних залоз і лактації. Яку функцію він виконує у чоловічому організмі?
Стимулює ріст організму
Стимулює синтез статевих гормонів в корі наднирників
Стимулює утворення тестостерону
Стимулює сперматогенез
* Забезпечує розвиток простати
Основна функція пролактину – стимуляція утворення молока в жінок. Ця функція забезпечується стимуляцією наступних процесів, крім:
Синтезу казеїну, лактальбуміну
* Засвоєння галактози в кишечнику
Поглинання глюкози молочними залоза
Синтезу лактози в молочних залозах
Синтезу жирів в молочних залозах
Основним місцем синтезу глюкагону є А – клітини острівкової частини підшлункової залози, проте значна його кількість може утворюватись:
В лімфоїдній тканині
В печінці
В тимусі
* В шлунково-кишковому тракті
E-клітинами острівців Лангерганса
Особливістю обміну тирозину є залучення його у процес синтезу гормонів. Назвіть один із них, що утворюється в мозковому шарі наднирників:
Глюкагон.
* Адреналін.
Тироксин.
Гістамін.
Серотонін
Передача гормональних сигналів через фосфоінозитидну систему супроводжується зростанням концентрації диацилгліцеролу – субстрату для синтезу біорегуляторів:
Опіоїдних факторів мозку
Факторів росту
* Ейкозаноїдів
Вазоактивних факторів
Біогенних амінів
Передача інформації від гормонів пептидної природи на внутрішньоклітинні вторинні месенджери відбувається за участю аденілатциклази. Яка реакція каталізується аденілатциклазою?
* Розщеплення АТФ з утворенням цАМФ і пірофосфату.
Розщеплення АТФ на АДФ і фосфор неорганічний.
Синтез АТФ з АМФ і пірофосфату.
Розщеплення АДФ з утворенням АМФ і фосфору неорганічного.
Розщеплення АТФ на АМФ і пірофосфат.
Передачі гормонального сигналу від рецептора до мембранної фосфоліпази С
G-білками
Гідролізу мембранних інозитолфосфоліпідів
Виходу Са2+ з ендоплазматичного ретикулуму під впливом інозитолтрифосфату
Активація Са2+-залежних протеїнкіназ і фосфорилювання білків–ферментів
* Всі вказані етапи мають місце
Перелічіть статини гіпоталамусу:
Тиреостатин, пролактостатин, меланостатин.
Соматостатин, тиреостатин, меланостатин.
Соматостатин, пролактостатин, тиреостатин.
Тиреостатин, ліпостатин, меланостатин.
* Соматостатин, пролактостатин, меланостатин.
Попередником кортикотропіну є проопіомеланокортин, при обмеженому протеолізі якого утворюється власне КТГ і пептид, який має властивості:
Гонадотропні
Соматотропні
Меланотропні
* Ліпотропні
Гепатотропні
Попередником яких біологічно активних речовин є тирозин?
Бензойної кислоти
Андростерону
Інсуліну
* Адреналіну
Білірубіну
Порушення синтезу гастрину супроводжується розладами травлення і засвоєння:
Вуглеводів
Жирів
* Білків
Вітамінів
Травлення не порушується
Порушення функції острівців Лангерганса призводить до зниження продукції:
Тироксину та кальцитоніну.
* Глюкагону та інсуліну.
Інсуліну та адреналіну.
Калікреїнів та ангіотензину.
Паратгормону та кортизолу.
Поряд з гормонами і медіаторами, що діють через трансдуктор Gs і активують аденілатциклазну каскадну систему, існують такі, що діють через Gі – білок і зменшують внутрішньоклітинний рівень цАМФ. До них належать наступні, крім:
Ангіотензину II
* Кортикотропіну
Ацетилхоліну
Соматостатину
Опіоїдних пептидів
Посилення ліполізу при цукровому діабеті створює надлишок ацетил-КоА в гепатоцитах. Більшість реакцій його використання є заблокованими, за винятком однієї, результатом перебігу якої є розвиток гіперкетонемії, гіперхолестеринемії. Назвіть цю реакцію:
Використання ацетил-КоА в ЦТК через дефіцит оксалоацетату
* Конденсація ацетил-КоА до К –гідрокси - - метилглутарил-КоА
Утворення малоніл-КоА (ацетил- КоА - карбоксилазної реакції)
Синтез жирних кислот через дефіцит НАДФН
Використання ацетил-КоА в циклі Кребса через зниження активності цитратсинтетази
При емоційному стресі в адипоцитах активується тригліцеридліпаза. Вкажіть, концентрація якого вторинного посередника при цьому росте.
* цАМФ
цГМФ
АМФ
Діацилгліцерол
Са2+
При передачі гормонального сигналу в клітину безпосередньою мішенню дії вторинних посередників є:
G-білок з ГТФ
Аденілаткіназа
Фосфорилаза
* Протеїнкіназа
АТФ – аза
Прикладами клітинних функцій, залежних від фосфоінозитидного каскаду, є наступні:
Глікогеноліз в гепатоцитах
Скорочення мСязів
Секреції інсуліну, вазопресину
Секреції адреналіну, гістаміну
* Всі вказані функції
Продуктами гідролізу та модифікації деяких білків є біологічно активні речовини – гормони. З якого з наведених білків у гіпофізі утворюються ліпотропін, кортикотропін, меланотропін, та ендорфіни?
Пропердин
Проконвертин
* Проопіомеланокортин
Проопіоліберин
Тиреоглобулін.
Проникнення глюкози не залежить від інсуліну в наступні тканини, крім:
Мозку, нервів
Мозкового шару нирок, сімряників
* Печінки, жирової тканини
Ендотелію судин
Кришталика ока
Результатом контакту гормону з рецептором плазматичної мембрани є ініціація специфічних перетворень мембрано-звтязаних факторів, крім:
Конформаційних змін мембранних білків
Комплексу G-білка з ГТФ або ГДФ
* Протеїнкінази
Аденілатциклази
Іонів Са2+
Рецептори для інсуліну суттєво відрізняються від інших білково-пептидних гормонів, мають спільні принципи будови і функціонування з рецепторами пептидних факторів росту. Вони носять назву рецепторних:
Серин – кіназ
* Тирозин – кіназ
Треонін – кіназ
Оксилізин – кіназ
Протеоглікан – кіназ
Ряд гормонів зумовлює дилятацію судин, зниження кровРяного тиску, підвищує проникність капілярів, бере участь у розвитку запальних реакцій. До них відносяться наступні, крім:
* Вазопресину, ангіотензину
Брадикініну
Простагландинів
Гістаміну
Калідину, калікреїну
Ряд сполук називають гормоноїдами. Найсуттєвішою їх відмінністю від гормонів є:
Не впливають на весь організм
Не мають клітин-мішеней
* Не синтезуються спеціалізованими залозами внутрішньої секреції
Не всі виділяються безпосередньо в загальний кровотік
Не відзначаються різноманітністю хімічної будови
Секретин – гормон слизової 12-п кишки – стимулює наступні процеси, крім:
* Секреції НСl, гастрину
Вивільнення соку підшлункової залози, багатого гідрокарбонатами
Звільнення жовчі
Секреції кишкового соку
Секреції пепсину
Секреція вазопресину регулюється:
Вмістом глюкози в крові
* Осмотичним тиском і обоємом крові
Значенням рН крові
Вмістом Са і Р в крові
Соматотропіном
Секреція глюкагону А- клітинами підшлункової залози контролюється такими факторами, крім:
Глюкози, жирних кислот
Інсуліну
Соматостатину
Са2+, амінокислот
* Холестерину, фосфоліпідів
Секреція глюкагону підсилюється:
В постабсорбтивний період (після прийому їжі)
* При голодуванні
При вживанні великої кількості вуглеводів
При вживанні великої кількості ліпідів
При стресі
Сигнал з гормональних рецепторів на аденілатциклазу передають G-білки. Їм притаманні властивості, крім:
Вони є двох типів - Gs і Gі
Складаються з С, ,, , - субодиниць
* Не зазнають конформаційних змін
Мають центри зв язування з ГТФ і ГДФ
Володіють ГТФ – азною активністю
Синтез і секреція кортикотропіну регулюється наступними факторами, окрім:
Кортиколіберином
Рівнем кортизолу в крові
Емоційним станом організму
* Характером харчування
Кортикостатином
Специфіка біологічної дії гормонів полягає в наступному:
Гормони проявлять свою біологічну дію в дуже малих концентраціях
Гормональні ефекти реалізуються через білкові рецептори клітин
Дія гормонів визначається контролюючим впливом ЦНС
Гормональна система тісно поввязана з допомогою механізмів прямого і зворотнього звяязків
* Всі вказані положення вірні
Специфічні особливості біологічної дії гормонів можна виразити наступними положеннями:
Дія гормонів залежить від температури
Механізм регулюючих функцій гормонів не залежить від хімічної природи
Головним в механізмі дії гормонів є місце його утворення
Біологічна дія гормону залежить від того, чи він виробився в організмі, чи надійшов іззовні
* Гормони виявляють свою біологічну дію в кількостях 10-6 – 10 -12 М
Термінова гормональна реакція-відповідь організму зумовлена підвищенням активності наявних у клітині ферментів, в той час як повільна повТязана з синтезом ферментів de novo. Назвіть гормони повільної дії:
Інсулін
Адреналін
Глюкагон
* АКТГ
Вазопресин
Тропні гормони аденогіпофіза реалізують свої біологічні функції через периферійні ендокринні залози. Які з них поєднують тропні функції з самостійним впливом на метаболічні процеси?
* Соматотропін
Адренокортикотропін
Тиреотропін
Гонадотропіни
Вірної відповіді немає
Тропні гормони гіпофізу за природою є:
Простими білками
* Глікопротеїнами
Ліпопротеїнами
Похідними жирних кислот
Похідними амінокислот
У вивідних протоках підшлункової залози утворюється гормон:
Інсулін
Глюкагон
Соматостатин
* Ліпокаїн
Кортизон
Утворення гастрину гастроцитами регулюється:
Пепсином і гастриксином
* Секретином і соматостатином
Фактором Кастла
Жовчними кислотами
Соматоліберином
Утворення інсуліну посилюється
Під час голодування
Під час фізичного навантаження
При емоційному стресі
* В постабсорбтивний період
При підвищенні температури тіла
Феохромоцитома – це
Ураження наднирників, що супроводжується недостатнім виділенням катехоламінів
* Пухлина мозкової речовини наднирників, що супроводжується надмірним виділенням катехоламінів
Синдром гіперкортицизму при надмірному виділенні АКТГ
Пухлина кори наднирників, що супроводжується гіперпродукцією глюкокортикоїдів
Пухлина кори наднирників, що супроводжується гіперпродукцією альдостерону
Фізіологічна регуляція синтезу інсуліну визначається багатьма факторами, але домінуючим є:
Вміст амінокислот в крові
Вміст жирних кислот, Са2+ в крові
Секреція глюкагону, адреналіну
* Вміст глюкози в крові
Секреція соматостатину, секретину
Холецистокінін стимулює травлення завдяки впливу на перечислені процеси, крім:
Секреції підшлункового соку, багатого ферментами
Скорочення жовчного міхура і виділення жовчі в 12п кишку
Секреції гідрокарбонатів і інсуліну підшлунковою залозою
* Секреції шлункового соку
Перистальтики ШКТ
цАМФ-залежне фосфорилювання більшості ферментів викликає їх активацію. Який з перечислених ферментів є винятком?
* Глікогенсинтаза
Глікогенфосфорилаза
Тригліцеролліпаза
Дигліцеролліпаза
Вірної відповіді немає
Цей гормон стимулює транспорт амінокислот з крові в тканини, синтез РНК, ДНК і білка, підвищує рівень жирних кислот у крові за рахунок ліполізу, знижуючи утилізацію глюкози для продукції енергії. Про який гормон йдеться?
Інсулін
Тиреотропін
Кортикотропін
* Соматотропін
Глюкагон
Циклічні нуклеотиди (цАМФ та цГМФ) є вторинними посередниками при передачі інформації. У чому полягає їх регуляторна функція?
* У активації специфічних протеїнкіназ.
У фосфорилюванні гістонів.
У активації нейромедіаторів.
У стимуляції ЦНС.
У стимуляції процесів транскрипції і трансляції.
Ці гормони активують фосфорилазу, відмінність лише в органах-мішенях. Вкажіть, які це з перлічених гормонів?
Інсулін, глюкагон
Адреналін, соматостатин
Тиреотропін, глюкагон
* Глюкагон, адреналін
Соматомедин, інсулін
Через активацію аденілатциклазної системи реалізується дія наступних гормонів, крім:
Адреналіну
Глюкагону
Адренокортикотропіну
* Кортикостероїдів
Тиреотропіну
Через фосфоінозитидну систему реалізується дія:
Катехоламінів при їх звиязуванні з я1- адренорецепторами
Тироліберину, ангіотензину
Гонадоліберину, брадикініну
* Всіх перечислених
Вазопресину, гастрину, холецистокініну
Чим регулюється інтенсивність виділення інсуліну?
Інсулінотропним гормоном гіпофізу
Інсуліноліберином гіпоталамусу
* Концентрацією глюкози в крові
Соматичною нервовою системою
Концентрацією кальцію і фосфору в крові
Численні фактори причетні до запуску ланцюга реакцій: Кортиколіберин К кортикотропін кортизол зміна фізіологічних і біохімічних процесів у тканинах-мішенях. Причетність яких з перечислених факторів до перебігу цих реакцій малоймовірна?
* Висококалорійна їжа
Біль, емоції
Кровотеча, шоковий стан
Гіпоглікемія, холод
Інтоксикація хімічними агентами
Чому для організму є доцільним існування багатьох антагоністів інсуліну по відношенню до глікемії, що унеможливлює значну перевагу інсуліну?
* Навіть нетривала гіпоглікемія,викликана гіперінсулінемією, є небезпечною для організму, спричиняючи мозкові порушення
Гіперглікемія викликає тяжкі ускладнення в організмі лише за умови високого рівня і тривалого терміну
Гіперглікемія, спричинена гіперпродукцією антагоністів інсуліну, сприяє кращому проникненню глюкози в тканини
Гіперглікемія доцільна для оптимальних умов енергозабезпечення організму
Діабетогенні гормони швидше руйнуються, ніж інсулін
Чому при цукровому діабеті І-го типу може розвинутися ацидоз?
За рахунок гіперкетонемії, що виникає в результаті посиленого окиснення глюкози
Гіперкетонемія і ацидоз розвиваються в результаті нагромадження пірувату і оксалоацетату
Ацидоз розвивається в основному за рахунок гіпераміноацидемії
* Гіперкетонемія і ацидоз є результатом посиленого окиснення жирних кислот
При цукровому діабеті першого типу не виникає ацидоз
Шлунково-кишковий тракт є найбільшим ендокринним органом. Який з його гормонів проявляє вазоактивну дію?
* Інтестинальний пептид тонкого кишечника
Гастрин шлунка
Секретин 12п кишки
Холецистокінін 12п кишки
Шлунковий інгібіторний пептид
Як впливає інсулін на білковий обмін?
* Підвищує проникність мембран для амінокислот, активує синтез білків і нуклеїнових кислот, пригнічує глюконеогенез з амінокислот
Знижує проникність мембран для амінокислот, пригнічує синтез білків і нуклеїнових кислот, пригнічує глюконеогене з амінокислот
Знижує проникність мембран для амінокислот, пригнічує синтез білків і нуклеїнових кислот, активує глюконеогенез з амінокислот
Підвищує проникність мембран для амінокислот, пригнічує синтез білків і нуклеїнових кислот, активує глюконеогенез з амінокислот
Підвищує проникність мембран для амінокислот, активує синтез білків і нуклеїнових кислот, активує глюконеогенез з амінокислот
Як впливає інсулін на ліпідний обмін?
Пригнічує синтез жиру, активує глюконеогенез
* Підсилює синтез жиру, пригнічує глюконеогенез
Підсилює синтез жиру, підсилює глюконеогенез
Пригнічує синтез жиру, пригнічує глюконеогенез
Сприяє перетворенню ліпідів у вуглеводи, активує окислення жирних кислот
Як впливає інсулін на мінеральний обмін?
Регулює кальцієво-фосфорний метаболізм
* Активує перехід калію в клітину, а натрію з клітини
Активує включення заліза в гемоглобін
Регулює метаболізм міді в організмі
Сприяє включенню йоду в тирозин
Як впливають катехоламіни на білковий обмін?
Сприяють синтезу білка
Сприяють синтезу білка в печінці і активують його розщеплення в сполучній і м’зевій тканині
* Сприяють розпаду білка
Інгібують перетворення білків у вуглеводи
Активують перетворення вуглеводів у білки
Як впливають катехоламіни на вуглеводний обмін?
Активують транспорт глюкози в клітини
* Активують розщеплення глікогену в печінці і м’язах
Посилюють реабсорбцію глюкози в ниркових канальцях
Активують всмоктування глюкози в кишечнику
Активують синтез глікогену
Як глюкагон впливає на вуглуводний обмін?
Активує синтез глікогену в печінці
Активує синтез глікогену в печінці і м’язах
Активує розщеплення глікогену в печінці і м’язах
* Активує розщеплення глікогену в печінці
Активує транспорт глюкози через клітинні мембрани
Як лікарські препарати широко використовуються похідні амінокислот. Які з перерахованих гормонів відносяться до похідних амінокислот?
* Тиреоїдні гормони
Глюкокортикоїди
Андрогени
Гормони гіпофіза
Естроген
Як руйнується інсулін після його дії?
Виводиться з організму у незмінному вигляді з сечею
Виводиться з організму у незмінному вигляді з жовчю
Виводиться з організму з жовчю після його окиснення в печінці
* Ферментом інсуліназою до амінокислот
Утворює кон’югати з ФАФС
Як утворюється активний інсулін у підшлунковій залозі?
З білка попередника шляхом фосфорилювання
З білка попередника шляхом ацетилювання
* З білка попередника шляхом обмеженого протеолізу
З білка попередника шляхом метилювання
Утворюється готовим в активній формі
Яка природа катехоламінів?
Білки
Пептиди
* Похідні амінокислот
Стероїди
Похідні арахідонової кислоти
Яке з тверджень щодо гормонів є помилковим?
* Це речовини неорганічної природи
Виробляються спеціалізованими ендокринними клітинами
Надходять з клітин ендокринних залоз у кров
Це речовини органічної природи
Їм притаманні регуляторні функції
Який гормон адаптує організм до короткотривалого голодування?
* Глюкагон
Інсулін
Адреналін
Тиреотропін
Окситоцин
Який гормон стимулює ліполіз в жировій тканині?
* Адреналін
Окситоцин
Фолікулотропін
Меланотропін
Кальцитонін
Який з перелічених гормонів є складним білком?
АКТГ.
* Фолікулостимулюючий.
Окситоцин.
Глюкагон.
Соматостатин.
Який з перелічених гормонів за природою є похідним амінокислот?
Кальцитонін.
Адренкортикотропний гормон.
Інсулін.
Вазопресин.
* Адреналін.
Який з перелічених гормонів не виробляється передньою часткою гіпофізу?
Соматотропний.
Адренокортикотропний.
* Меланотропний.
Тиреотропний.
Пролактин.
Який з перелічених гормонів не виробляється підшлунковою залозою?
Соматостатин;
Глюкагон;
* Соматомедин;
Інсулін;
Ліпокаїн.
Який і з наступних гормонів є контрінсулярним?
Альдостерон
Окситоцин
Кальцитонін
* Глюкагон
Паратгормон
Який із наступних гормонів має анаболічну дію?
* Інсулін
Глюкагон
Адреналін
Тироксин у великих концентраціях
Норадреналін
Який із наступних гормонів сприяє ліпогенезу?
Адреналін
Тироксин
Трийодтиронін
Глюкагон
* Інсулін
Який із наступних гормонів сприяє синтезу глікогену?
Глюкагон
Адреналін
Тироксин
* Інсулін
Паратгормон
Який із перерахованих гормонів знижує швидкість ліполізу в жировій тканині?
Гідрокортизон.
Адреналін.
* Інсулін.
Соматотропін.
Норадреналін.
Який метал необхідний для функціонування інсуліну?
Залізо
Мідь
Кобальт
Кальцій
* Цинк
Які біохімічні симптоми характерні для нецукрового діабету?
Гіперглікемія, глюкозурія, поліурія, понижена густина сечі
Гіпоглікемія, глюкозурія, поліурія, підвищена густина сечі
Нормоглікемія, глюкозурія, нормальна густина сечі
Нормоглікемія, поліурія, понижена густина сечі, ацидоз
* Нормоглікемія, поліурія, понижена густина сечі
Які біохімічні симптоми характерні для цукрового діабету?
Гіперглікемія, глюкозурія, понижена густина сечі
Гіпоглікемія, глюкозурія, підвищена густина сечі, ацидоз
Гіпоглікемія, глюкозурія, нормальна густина сечі
Гіперглікемія, глюкозурія, понижена густина сечі, ацидоз
* Гіперглікемія, глюкозурія, підвищена густина сечі, ацидоз
Які гормони діють на генетичний апарат клітини?
Білкової природи
Пептидної природи
Гормони – похідні амінокислот
* Стероїдної природи
Всі гормони
Які гормони утворюються в підшлунковій залозі?
Інсулін, глюкагон, соматомедини, ліпотропні гормони
Інсулін, глюкагон, меланоцитстимулюючий гормон, ліпокаїн
Інсулін, глюкагон, ліберини і статини
* Інсулін, глюкагон, соматостатин, ліпокаїн
Інсулін, глюкагон, ліпотропний гормон, окситоцин
Які з названих гормонів не проявляють в організмі вазоактивну дію?
Адреналін, гістамін
Вазопресин, ангіотензин II
Брадикінін, калідин
Серотонін, інтестинальний пептид
* Окситоцин, глюкагон
Які зміни найнебезпечніші для організму при вираженій гострій нестачі інсуліну?
Гіперглікемія
* Кетоацидоз і дегідратація
Гіпераміноацидемія
Гіперліпемія
Гіпопротеїнемія
Які із наступних гормонів належать до катехоламінів?
Кортизон, гідрокортизон
Трийодтиронін, тироксин
Естріол, естрадіол
* Адреналін, норадреналін
Інсулін, глюкагон
Які із наступних ефектів притаманні інсуліну?
Збільшує проникність клітинних мембран для глюкози, активує деякі ферменти циклу Кребса, активує глюконеогенез
Збільшує проникність клітинних мембран для глюкози, пригнічує цикл Кребса, гальмує глюконеогенез
* Збільшує проникність клітинних мембран для глюкози, активує деякі ферменти циклу Кребса, гальмує глюконеогенез
Зменшує проникність клітинних мембран для глюкози, активує деякі ферменти циклу Кребса, гальмує глюконеогенез
Зменшує проникність клітинних мембран для глюкози, пригнічує деякі ферменти циклу Кребса, активує глюконеогенез
Які кінцеві ефекти дії калікреїн-кінінової системи?
* Розслабляє гладкі м'язи кровоносних судин, знижує кров'яний тиск, підвищує проникність капілярів, бере участь у розвитку запальних реакцій
Знижує активність ліпази, регулює обмін кальцію, гальмує шлункову секрецію, стимулює стероїдогенез
Звужує судини, піднімає кров’яний тиск, стимулює секрецію альдостерону
Підвищує глюкозу в крові, активує глюконеогенез, сприяє розщепленню глікогену в печінці
Підвищує кров’яний тиск, прискорює пульс, підвищує скоротливу активність міокарду.
Якому із гормонів властиві наступні ефекти: підсилення розпаду глікогену в печінці, активація ліполізу, стимуляція глюконеогенезу?
Інсуліну
* Глюкагону
Пролактину
Кальцитоніну
Тестостерону
Біохімічний прояв надмірного виділення кальцитоніну:
Гіперкальційемія
* Гіпокальційемія
Гіперфосфатемія
Гіпофосфатурія
Гіпернатрійемія
В основі патогенезу хвороби Іценко - Кушинга лежить:
* підвищення секреції АКТГ гіпофізом
надлишкова продукція глюко - мінералокортикоїдів і андрогенів корою наднирників
пониження секреції АКТГ гіпофізом
пониження продукції глюко - мінералокортикоїдів і андрогенів корою наднирників
усі вірні
В щитовидній залозі синтезуються наступні гормони:
Паратгормон і йодтироніни
* Кальцитонін і йодтироніни
Тиреотропний гормон і йодтироніни
Тиреотропний гормон і кальцитонін
Тиреотропний гормон і паратгормон
В якому випадку найбільше порушується секреція тиреоїдних гормонів?
при фізичному навантаженні
* при різких коливаннях температури
при порушенні харчування
при психічному навантаженні
усі відповіді вірні
Важливою особливістю клінічного прояву дифузного токсичного зобу у дітей є:
переважання нервово- психічних порушень
хореєподібні посмикування м'язів і м'язева слабкість
значне збільшення щитовидної залози
* усі відповіді вірні
наявність гіпокортицизму
Виберіть з перерахованих гормонів той, підвищена концентрація якого викликає роз’єднання процесів окиснення і фосфорилювання:
АКТГ
Інсулін
* Тироксин
Альдостерон
Вазопресин
Визначення яких продуктів у сечі має значення для діагностики функції кори наднирників?
* 17-кетостероїдів
Холестеролу
Циклопентанопергідрофенантрену
Кетонових тіл
Ланостеролу
Вплив йодтиронінів на вуглеводний обмін:
* Активують розщеплення глікогену
Пригнічують всмоктування вуглеводів з кишечник
Пригнічують розщеплення глікогену
Пригнічують глюконеогенез
Активують синтез глікогену
Гіперкальціємія може спостерігатись при всіх вказаних станах, окрім:
хвороби Реклінгаузена
інтоксикації вітаміном Д
остеопорозі
* наднирниковій недостатності
жодної вірної відповіді
Гіперпігментація шкіри та слизових характерна для всіх означених станів, крім:
хвороби Аддісона
хвороби Іценко - Кушинга
* синдрому Кушинга
АКТГ- ектопованого синдрому
всього означененого
Гіперпігментація яких ділянок тіла є найбільш характерноюдля хвороби Аддісона?
області суглобів
* всіх ділянок шкіри
природних складок шкіри
слизових оболонок
кистей рук
Гіперфункція щитовидної залози – дифузний токсичний зоб характеризується:
Залоза дещо збільшена, бугриста
Підвищений основний обмін
Дефіцит АТФ
Гіпертермія
* Все перечислене
Гіпофункція щитовидної залози в дитячому віці може призвести до розвитку:
Гігантизму
Базедової хвороби
Дифузного токсичного зобу
Карликовості
* Кретинізму
Гіпофункція щитовидної залози в дорослому віці призводить до розвитку:
Кретинізму
Карликовості
Токсичного зобу
* Мікседеми
Акромегалії
Глюкокортикоїди з успіхом використовуються у клінічній практиці як протизапальні, антиалергічні засоби, молекулярні механізми дії яких полягають в наступному, крім:
Збільшення синтезу ліпокортинів, що пригнічують активність фосфорилази А2 мембран
Гальмування вивільнення з мембранних фосфоліпідів арахідонової кислоти і синтезу ейкозаноїдів
* Активації синтезу білків плазми крові і глюконеогенезу
Зменшення активності лізосомальних ферментів
Пригнічення Т-клітин імунної системи
Головний біологічний ефект тиротропіну полягає в:
стимуляції йодпоглинальної функції щитовидної залози
секреції Т3 і Т4 у кров
синтезі тиреоглобуліну
гідролізі тиреоглобуліну фолікул
* усі відповіді вірні
Гормони в організмі людини синтезуються різними ендокринними залозами і виділяються в кров. Вкажіть, як транспортуються в крові йодовмісні гормони?
* Зв’язані з альфа-глобулінами
Зв’язані з бета-глобулінами
Зв’язані з гамма-глобулінами
Зв’язані з альбумінами
У вільному стані
Гормони якої залози внутрішньої секреції виявляютьвиражений вплив на енергетичний обмін за рахунок посилення окислювального фосфорилювання в мітохондріях, що супроводжується підвищеним поглинанням кисню організмом і калоригенною дією?
* Йодвмісні гормони щитовидної залози
Паратиреоїдні
Тимуса
Задньої частки гіпофіза
Кальцитонін щитовидної залози
Даний гормон сприяє вимиванню кальцію з кісток в кров, гальмує зворотню реабсорбцію фосфору в нирках і стимулює всмоктування кальцію в кишечнику. Який це гормон?
Кальцитонін
Тироксин
Трийодтиронін
* Паратгормон
Тиреотропін
Даний гормон стимулює утворення 1,25-дигідрокси-холекальциферолу в нирках. Який це гормон?
Кальцитонін
Тироксин
Трийодтиронін
* Паратгормон
Тиреотропін
Даний гормон у нормальній концентрації стимулює синтез білків і нуклеїнових кислот, у підвищеній концентрації – активує катаболічні процеси. Який це гормон?
Інсулін
Глюкагон
Соматотропний гормон
Тестостерон
* Тироксин
Де виробляється прогестерон?
Фолікулами яєчників
Корою наднирників
Сім’яниками
* Жовтим тілом і плацентою
Фолікулами, корою наднирників, сім’яниками
Де синтезується гормон кальцитонін?
В паращитовидних залозах
В гіпофізі
* В щитовидній залозі
В підшлунковій залозі
В наднирниках
Де утворюється активна форма вітаміну D під впливом паратгормону?
В печінці
В крові
В мозку
В кишечнику
* В нирках
Дефіцит йоду призводить до розвитку:
Акромегалії
Токсичного зобу
* Мікседеми
Аддісонової хвороби
Гіпоглікемії
Дефіцит тироїдних гормонів при гіпотирозі проявляється:
зниженням окиснювальних процесів і термогенезу
накопиченням продуктів проміжного обміну
своєрідним набряком різних органів і тканин
атеросклеротичними змінами
* усі ознаки вірні
Для андростероми характерними біохімічними показниками є :
високий рівень екскреції з сечею мінералокортикоїдів
* високий рівень екскреції з сечею 17 - кетостероїдів
низький рівень екскреції з сечею 17 - кетостероїдів
збільшення вмісту в крові кортизолу
усі вірні
Для вторинного гіпокортицизму, на відміну від первинного,характерними ознаками є наступні, крім :
значне схуднення
гіперпігментація
гіпонатріємія
* не збереження наявних резервів наднирників
збереження потенційних резервів кори наднирників
Для гіпотиреозу найхарактернішим показником ліпідного обміну є:
збільшення кількості хіломікронів у крові
збільшення рівня тригліцеридів у крові
* гіперхолестеринемія
підвищення вмісту вільних жирних кислот в крові
підвищення вмісту калію
Для хвороби Аддісона найбільш характерна:
* загальна м'язова слабкість
слабкість м'язів верхніх кінцівок
слабкість м'язів нижніх кінцівок
не характерна м'язова слабкість
жодної вірної
Для якого захворювання підвищення ексрекції катехоламінів із сечею є специфічним тестом?
Гіпертонічна хвороба
Гострий інфаркт міокарда
* Феохромоцитома
Бронхіальна астма
Хвороба Аддісона
З чого синтезуються стероїдні гормони?
З жирних кислот
* З холестерину
З глюкози
З фосфоліпідів
З амінокислот
З яким вітаміном пов’язана дія паратгормону?
Вітаміном С
Вітаміном А
* Вітаміном D
Вітаміном Е
Вітаміном К
З яким гормональним порушенням пов'язані "напливи" при клімактеричному синдромі?
надлишковою секрецією соматотропіну
* підвищенням секреції лютеїнізуючого гормону
гіперсекрецією тиреотропного гормону
підвищенням секреції кортикотропіну
пониженням секреції лютеїнізуючого гормону
За допомогою якого з тестів проводиться диференційна діагностика між первинним і вторинним гіпотирозом?
визначення рівня Т3 і Т4 крові
* визначення рівня ТТГ в крові
поглинання J щитовидною залозою
проби з тироліберином
проби з тиростатином
За хімічною природою паратгормон є:
* Білком
Стероїдом
Похідним амінокислоти
Ліпідом
Похідним арахідонової кислоти
За яких станів найімовірніше порушується контроль функції щитовидної залози з боку гіпоталамо - гіпофізної системи?
ендемічному зобі
первинному гіпотирозі
вторинному гіпотиреозі
мікседемі
* раку щитовидної залози
Збільшення секреції тиреотропіну характерне для:
дифузного токсичного зобу
аденоми щитовидної залози
* первинного гіпотирозу
аутоімунного тироїдиту
хвороби Аддісона
Зв’язування АКТГ з рецепторами плазматичних мембран клітин кори наднирників запускає через аденілатциклазну систему наступні процеси у клітинах, крім:
Активації холестеролестерази і вивільнення холестеролу для синтезу гормонів
Поповнення вмісту холестеролу за рахунок надходження у клітини ЛПНГ
* Активції окиснення холестеролу
Стимуляції гліколізу і ПФЦ для забезпечення енергією і НАДФН
Стимуляції синтезу ферментів гідроксилювання, зокрема цит. Р – 450
Зміна концентрації яких електролітів крові стимулює синтез паратгормону?
калію
гідрокарбонатів
* кальцію
натрію
все вище означене
Кальцитонін за природою є:
* Пептид
Стероїд
Похідне амінокислоти
Похідне арахідонової кислоти
Глікопротеїн
Клімактеричний синдром може виникати у жінок:
при пухлинах статевої сфери
при порушеному менструальному циклі
з настанням менопаузи
в постменопаузальний період
* у всіх перерахованих випадках
Кортикостероїдами є наступні групи гормонів, крім:
Глюкокортикоїдів
Мінералкортикоїдів
Андрогенів
Естрогенів
* Гонадотропіцнів
Лікування клімактеричних порушень препаратами, в склад яких входять андрогени, протипоказано при наявності:
гіпертензії
* симптомів гіперандрогенії
всього означеного
симптоми гіпотонії
симптоми астенії
Мішенями дії глюкокортикоїдів є наступні органи і тканини, крім:
Печінки, нирок
Скелетних м’язів, кісток
* Мозку, серцевого м’яза
Шкіри, слизових оболонок
Жирової, лімфоїдної тканин
На основі яких симптомів Ви запідозрите наявність у хворого дифузного токсичного зобу?
гіпотензії
збільшення маси тіла
плоскої цукрової кривої
* гіперплазії щитовидної залози
гіперхолестеринемії
Наднирники продукують деякі гормони, що мають протизапальну дію. Назвіть основний гормон, що виконує цю функцію:
* гідрокортизон
альдостерон
дезоксикортікостерон
естрон
прогестерон
Назвіть біологічно активну речовину, що є похідним арахідонової кислоти:
* Простагландин Е
Тироксин
Норадреналін
Холін Е
Етаноламін
Назвіть основний чоловічий статевий гормон:
Естрадіол
* Тестостерон
Кортизон
Прогестерон
Кортикостерон
Найефективніше медикаментозне лікування хвороби Іценко - Кушинга передбачає призначення:
* препаратів, які пригнічують секрецію АКТГ
інгібітора біосинтезу гормонів наднирників
симптоматичної терапії
препаратів, що зменшують вміст холестерину в крові
всього вище означеного
Найнебезпечніші віддалені наслідки впливу ізотопів радіоактивного йоду на щитовидну залозу в результаті аварії на ЧАЕС:
тиреоїдит
гіпотиреоз
* рак щитовидної залози
всі означені
жодної вірної
Найхарактернішою ознакою ендемічного зобу:
підвищене (більше 50%) поглинання J щитовидною залозою на протязі 24 годин
* низька екскреція йоду з сечею (менше 50 мкг за добу)
нормальний рівень загального Т4 при зниженому вільного Т4
знижений рівень вільного Т4
жодної вірної відповіді
Недостатня продукція мінералокортикоїдів (Аддісонова хвороба, бронзова хвороба) супроводжується м’язевою слабкістю, яка пояснюється виділенням з сечею підвищенної кількості йонів:
* Na+
K+
H+
Ca2+
Mg2+
Одна з вищих жирних кислот є попередником при синтезі таких важливих речовин, як простагландини, лейкотрієни та тромбоксани. Яка це жирна кислота?
* Арахідонова
Лінолева
Олеїнова
Стеаринова
Пальміто-олеїнова
Основна частина тироїдних гормонів в крові знаходиться у зв'язаному стані з:
* тироксинзв'язуючим глобуліном
тироксинзв'язуючим преальбуміном
тироксинзв'язуючим альбуміном
усі відповіді вірні
немає вірної відповіді
Основний механізм дії тиростатичних препаратів обумовлений:
інактивацією тироїдних гормонів
руйнуванням фолікулів щитовидної залози, які секретують гормони
* пригніченням активності йодидпероксидази
підвищення активності йодидпероксидази
усі відповіді вірні
Основною ознакою кретинізму є:
затримка фізичного розвитку
затримка психічного розвитку
* усі вірні
глухонімота
затримка статевого розвитку
Паратгормон, що виділяється прищитоподібними залозами, виконує наступні функції:
Сприяє відкладанню кальцію в кістах і зменшенню його ві крові
* Сприяє резорбції кальцію з кісток і збільшенню його в крові
Стимулює зворотню реабсорбцію фосфору в нирках
Стимулює реабсорбцію натрію в нирках
Гальмує реабсорбцію натрію в нирках
Під безпосереднім впливом якого гормону відбувається біосинтез тиреоїдних гормонів?
тироліберину
* тиреотропіну
кальцитоніну
тироксину
трийодтироніну
Під поняттям „базедова хвороба” означено наступний стан:
Ендемічний зоб
Міксидема
Спорадичний зоб
* Токсичний зоб
Це поняття характеризує гіперпаратиреоїдизм
Підвищений рівень ТТГ в сироватці крові не свідчить на користь гіпотирозу у випадках:
Пухлини аденогіпофізу (тиротропінома)
Ектопованої секреції ТТГ
У новонароджених до 48 годин після народження
* Всіх означених випадках
Пухлини гіпоталамусу
Підвищення основного обміну у хворих на тиреотоксикоз пов’язане з:
Зменшенням тепловіддачі
Активацією глюконеогенезу
* Роз'єднання дихання і фосфорилювання
Покращенням всмоктування харчових продуктів
Підсиленням кетогенезу
Показанням до комбінованого (естрогени + гестагени) гормонального лікування клімактеричного синдрому є наявність:
астенії
гіпотонії
остеопорозу
системних атрофічних змін шкіри і слизових оболонок
* всього вище означеного
Похідними якої амінокислоти є йодтироніни?
Триптофану
Гістидину
Глутамінової кислоти
Серину
* Тирозину
При гіперфункції щитовидної залози розвивається:
Кретинізм
Мікседема
Гігантизм
* Базедова хвороба
Карликовість
При яких ендокринних захворюваннях не спостерігається гіперкальціємія?
при гіпопаратиреоїдизмі
надлишку тиреокальцитоніну
гіповітамінозі Д
при акромегалії
* все вірно
При яких захворюваннях вміст глюкокортикоїдів у плазмі крові підвищується?
* Хвороба Іценко-Кушинга
Феохромоцитома
Мікседема
Рахіт
Пульпіт
При яких захворюваннях збільшується продукція кортикотропіну?
* при хворобі Іценко - Кушинга
при синдромі Іценко - Кушинга
при хворобі Аддісона
при тиреотоксикозі
при хворобі Конна
При яких захворюваннях концентрація 17-кетостероїдів у плазмі крові знижується?
Аденомі кори наднирників
При раку кори наднирників
Гіперплазії кори наднирників
* Хронічній недостатності кори наднирників
При раку мозкової частини наднирників
При яких захворюваннях концентрація глюкокортикоїдів у плазмі крові знижується?
Хвороба Іценко-Кушинга
* Хронічна недостатність наднирників
Рак яєчників
Простатит
Мікседема
При яких захворюваннях, наведених нижче, рівень кальцію в сироватці крові може бути підвищеним?
* злоякісні пухлини кісток
гемохроматоз
хвороба Кушинга
хвороба Вільсона
все вище означене
При яких ураженнях не зберігається здатність наднирників виробляти мінералокортикоїди?
* при первинному гіпокортицизмі
при вторинному гіпокортицизмі
при третинному гіпокортицизмі
вірно лише В
все означене
При якій патології наднирників не спостерігається гіперпігментація шкіри?
хворобі Іценко- Кушинга
адреногенітальному синдромі
* синдромі Кушинга
хворобі Аддісона
хворобі Конна
При якій патології найчастіше спостерігається гостра наднирникова недостатність?
при вторинному гіпокортицизмі
при третинному гіперкортицизмі
при АКТГ- ектопованому синдромі
* при первинному гіпокортицизмі
все означене
Про що може свідчити низький рівень кортизолу в крові?
хворобу Аддісона
гіпофізарну недостатність
гіпоталамічні порушення
гіпоплазія пучкової зони
* все вище означене
Секреція альдостерону в основному залежить від наступних факторів, крім:
Реніну
СТГ
* АКТГ
Концентрації в крові калію
Концентрації в крові натрію
Стероїдні гормони активують синтез інгібітора фосфоліпази А2, в зв’язку з чим їх протизапальна дія полягає в пригніченні синтезу:
* Простагландинів
Гістаміну
Калікреїну
Брадикініну
Кініногенів
Тирозин використовується як субстрат у процесі синтезу тироксину. Назвіть хімічний елемент, який бере участь у цьому процесі
* Йод
Кальцій
Залізо
Мідь
Цинк
Функції простагландинів:
Регулюють активність дегідрогеназ в печінці
Регулюють реабсорбцію води в нирках
Регулюють функції ЦН
* Регулюють шлункову секрецію
Регулюють активність гідролаз в клітинах
Характерними симптомами гіперфункції кіркової речовини надниркових залоз є остеопороз та негативний баланс кальцію і фосфатів. Порушення синтезу і підвищений розпад якої речовини призводить до цих симптомів?
* Колагену
Паратгормону
Кальцитоніну
Кортикотропіну
Соматотропіну
Хімічна природа статевих гормонів:
Білки
Пептиди
* Стероїди
Похідні ненасичених жирних кислот
Похідні амінокислот
Чим безпосередньо контролюється синтез статевих гормонів?
ЦНС
Нейрофізином
Гормонами гіпоталамусу
Альдостероном
* Гонадотропними гормонами гіпофізу
Щитовидна залоза виробляє гормон, який знижує рівень Са2+ в крові, сприяючи відкладенню його в кістковій тканині. Який гормон проявляє таку дію?
* тирокальцитонін
тироксин
трийодтиронін
паратгормон
адреналін
Що є попередником для синтезу кортикостероїдів?
Тирозин
Арахідонова кислота
Фенілаланін
* Холестерол
Гліцерол
Що є попередником для синтезу простагландинів?
Амінокислота тирозин
Холестерол
Ацетил-КоА
Гліцерол
* Арахідонова кислота
Що лежить в основі розвитку гіпотензивного стану при хворобі Аддісона?
втрата натрію
дегідратація
зниження об'єму циркулюючої крові
зниження чутливості адренорецепторів судин до дії катехоламінів
* все означене
Як взаємодіють глюкокортикоїди з адреналіном в процесі регуляції глюконеогенезу?
не впливають на дію адреналіну
пригнічують його дію на процеси глюконеогенезу
* виявляють узгоджену дію на ефекти адреналіну
підсилюють фізіологічну дію адреналіну
послаблюють дію адреналіну
Як впливає активація ренін- ангіотензинової системи на секрецію альдостерону?
* підвищує
знижує
не впливає
впливає епізодично
немає вірної відповіді
Як впливає гіперкаліємія на секрецію альдостерону?
* підвищує
знижує
не впливає
все означене
залежить від ступеня гіперкаліємії
Як впливає надлишок вітаміну Д на функцію паращитовидних залоз?
стимулює
* пригнічує
не впливає на функцію
стимулює виведення натрію
стимулює виведення калію
Як впливає паратгормон на екскрецію кальцію нирками?
* стимулює реабсорбцію кальцію в нирках
пригнічую реабсорбцію кальцію в нирках
збільшує екскрецію кальцію з сечею
не впливає на екскрецію кальцію з сечею
все вище означене
Як впливає паратгормон на обмін фосфору в нирках?
збільшує канальцеву реабсорбцію фосфору
* зменшує канальцеву реабсорбцію фосфору
не впливає на вказані показники
зменшує канальцеву секрецію фосфору
можливі всі варіанти
Як впливають глюкокортикоїди на білковий обмін?
Сприяють синтезу білка у всіх органах
* Сприяють синтезу білка в печінці і активують його розщеплення в сполучній і м’зевій тканині
Сприяють розпаду білка у всіх органах
Стимулюють транспорт амінокислот в клітини
Активують перетворення вуглеводів у білки
Як впливають глюкокортикоїди на вуглеводний обмін?
Пригнічують глюконеогене
* Активують глюконеогенез
Активують гліколіз
Стимулюють транспорт глюкози в клітини
Стимулюють піруватдегідрогеназний комплекс
Як впливають глюкокортикоїди на засвоєння глюкози в периферійних тканинах?
підсилюють
* пригнічують
не впливають
усі вірні
впливають опосередковано через норадреналін
Як впливають глюкокортикоїди на ліпідний обмін?
* Активують ліполіз і перетворення жирів у вуглуводи
Гальмують ліполіз і перетворення жирів у вуглуводи
Активують синтез фосфоліпідів і холестеролу в печінці
Стимулюють синтез триацилгліцеролів і хіломікронів в стінці кишечника.
Активують окиснення жирних кислот і утворення кетонових тіл
Як впливають глюкокортикоїди на обмін амінокислот у периферійних тканинах?
активують транспорт амінокислот у тканини
пригнічують транспорт амінокислот у тканини
* стимулюють вивільнення та вихід амінокислот із периферійних тканин
пригнічують вивільнення та вихід амінокислот із периферійних тканин
усі вірні
Як впливають статеві гормони на білковий обмін?
Стимулюють розпад білків
Активують перетворення білків у вуглеводи
* Стимулюють синтез білків і нуклеїнових кислот
Активують трансамінази амінокислот
Активують синтез сечовини
Як зміниться рівень альдостерону у відповідь на навантаження хлоридом натрію ?
підвищиться через 1 год
підвищиться через добу
залишиться без змін
* знизиться в першу добу
вірної відповіді немає
Як називається клінічний стан, зумовлений гіперфункцією паращитовидних залоз?
Хвороба Іценко-Кушінга
Синдром Іценко-Кушінга
Хвороба Крона
Аддісонова хвороба
* Хвороба Реклінгаузена
Як називається стан гіперглікемії і глюкозурії, що виникає при гіперкортицизмі?
Цукровий діабет
Нецукровий діабет
* Стероїдний діабет
Нирковий діабет
Наднирковий діабет
Як найімовірніше впливають глюкокортикоїди на обмін у жировій тканині?
стимулюють процеси ліпогенезу
* стимулюють процеси ліполізу
не впливають на жирову тканину
викликають перерозподіл жирової тканини
пригнічують процеси ліполізу
Як тиреоїдні гормони впливають на білковий обмін?
* В нормальній концентрації стимулюють синтез білків, у підвищеній – розщеплення.
В малій концентрації стимулюють розщеплення білків, у підвищеній – синтез.
Стимулюють різке розщеплення білків і їх перетворення на вуглеводи.
У певних органах стимулюють синтез білків, в інших – розщеплення.
Пригнічують дезамінування і трансамінування амінокислот.
Як тиреоїдні гормони впливають на ліпідний обмін?
Стимулюють синтез триацилгліцеролів і їх відкладання в жировій тканині.
Стимулюють ліпогенез і синтез холестеролу у печінці.
Активують утворення хіломікронів у кишечнику і ЛПДНЩ в печінці.
* Активують мобілізацію жирів і їх окислення.
Активують синтез фосфоліпідів у печінці.
Як транспортуються в крові йодовмісні гормони?
У вільному стані
Зв’язані з альбумінами
* Зв’язані з альфа-глобулінами
Зв’язані з бета глобулінами
Зв’язані з гамма-глобулінами
Яка взаємодія між глюкокортикоїдами та глюкагоном в процесі регуляції глюконеогенезу?
глюкокортикоїди безпосередньо активують дію глюкагону
не впливають на ефекти глюкагону
* глюкокортикоїди виявляють узгоджену дію у відношенні до глюкагону в регуляції глюконеогенезу
впливають на ефекти адреналіну
усі вірні
Яка ендокринна патологія здатна викликати загальну м’язову слабкість, гіпотонію, дегідратацію організму, схуднення?
Акромегалія
Токсичний зоб
* Аддісонова хвороба
Цукровий діабет
Ендемічний зоб
Яка ендокринна патологія може викликати порушення водної рівноваги?
* Все означене
Гіперальдостеронізм
Гіпоальдостеронізм
Цукровий діабет
Нецукровий діабет
Яка ендокринна патологія найвірогідніше здатна викликати гіперволемію, гіпертонію?
Синдром Іценко-Кушинга
Цукровий діабет
* Синдром Конна
Тиреотоксикоз
Гіпопаратиреоз
Яка з клінічних ознак не характерна для синдрому Конна?
м'язeва слабкість
гіпотонія
* гіперкаліємія
гіпокаліємія
Гіпонатрійемія
Яка природа йодтиронінів?
Білки
Пептиди
* Похідні амінокислоти
Похідні жирних кислот
Стероїди
Яка функція альдостерону?
Пригнічує реабсорбцію натрію, активує реабсорбцію води
* Активує реабсорбцію натрію, активує реабсорбцію води
Пригнічує реабсорбцію натрію, пригнічує реабсорбцію води
Пригнічує виділення іонів калію з організму, активує реабсорбцію натрію
Пригнічує виділення іонів калію з організму, пригнічує реабсорбцію натрію
Яка функція кальцитоніну?
Сприяє переходу кальцію з кісток в кров, гальмує зворотню реабсорбцію фосфору в нирках
Сприяє переходу кальцію з крові в кістки, стимулює зворотню реабсорбцію фосфору в нирках
* Сприяє переходу кальцію з крові в кістки, гальмує зворотню реабсорбцію фосфору в нирках
Сприяє переходу кальцію з кісток в кров, стимулює зворотню реабсорбцію фосфору в нирках
Гальмує вихід кальцію з кісток, гальмує зворотню реабсорбцію фосфору в нирках
Яка функція паратгормону?
* Сприяє переходу кальцію з кісток в кров, гальмує зворотню реабсорбцію фосфору в нирках
Сприяє переходу кальцію з крові в кістки, стимулює зворотню реабсорбцію фосфору в нирках
Сприяє переходу кальцію з крові в кістки, гальмує зворотню реабсорбцію фосфору в нирках
Сприяє переходу кальцію з кісток в кров, стимулює зворотню реабсорбцію фосфору в нирках
Гальмує вихід кальцію з кісток, гальмує зворотню реабсорбцію фосфору в нирках
Яка хвороба розвивається при недостатності кори наднирників?
Хвороба Іценко-Кушінга
Синдром Іценко-Кушінга
Синдром Кона
* Аддісонова хвороба
Синдром Верніке-Корсакова
Яке дослідження може найпереконливіше диференціювати ендемічний зоб від спорадичного?
Рівня Т3, Т4 в крові
Рівня ТТГ в крові
УЗД щитоподібної залози
Сканування щитоподібної залози
* Добової екскреції йоду з сечею
Яке дослідження найбільш інформативне при проведенні диференційної діагностики між вторинним і третинним гіпотирозом?
поглинання J щитовидною залозою
визначення рівня ТТГ в крові
* проба з тироліберином
визначення рівня кортикостатину
непоглинання J щитовидною залозою
Який вплив виявляють мінералокортикоїди на обмін калію в організмі?
* підсилють виведення калію з сечею
посилюють реабсорбцію калію в канальцях нирок
на обмін калію не впливають
зменшують виведення калію з сечею
зменшують секрецію К+ в ниркових канальцях
Який вплив виявляють мінералокортикоїди на обмін натрію в організмі?
* підсилють реабсорбцію натрію в канальцях нирок
зменшують реабсорбцію натрію в канальцях нирок
сприяють внутрішньоклітинній затримці натрію
сприяють внутрішньоклітинній викачці натрію
послаблюють реабсорбцію натрію в канальцях нирок
Який вплив виявляють фізіологічні дози глюкокортикоїдів на вуглеводний обмін?
сприяють синтезу глікогену
активують процеси глюконеогенезу
інгібують гексокіназу
знижують процеси глікогенолізу
* усі вірні
Який з критеріїв найбільш адекватний в корекції дози тиреоїдних гормонів при лікуванні зобу Хашимото – аутоімунного тиреоїдиту?
нормалізація вмісту Т3
нормалізація вмісту Т4
нормалізація ТТГ при вихідному його підвищенні
* зменшення розмірів і щільності щитовидної залози
зниження титру антитіл до тироглобуліну
Який з перелічених білків найактивніше зв'язує тироксин?
альбумін
преальбумін
* альфа глобулін
усі відповіді вірні
гамма глобулін
Який з перелічених гормонів є похідним ненасичених жирних кислот?
Естрадіол
Прогестерон
Норадреналін
Тестостерон
* Простагландини
Який з перелічених гормонів має стероїдну природу?
Тиреокальцитонін
Паратгормон
Норадреналін
Адреналін
* Естрон
Який з перерахованих нижче показників найбільш ймовірно підтверджує діагноз гіпотиреозу?
* Зниження тироксину в крові
Зниження трийодтироніну в крові
Підвищення холестерину в крові
Зниження креатиніну в сечі
Зниження кальцію у сечі
Який з перерахованих факторів в першу чергу слід віднести до етіологічних в розвитку хвороби Іценко - Кушинга?
нейроінфекція
* мікроаденома гіпофізу
травма черепа
крововилив у довгастий мозок
травма шийного відділу хребта
Який з ферментів бере участь в перетворенні дезоксикортикостерону в кортикостерон?
* 11- гідроксилаза
17- гідроксилаза
21-гідроксилаза
22-гідроксилаза
23-гідроксилаза
Який із наступних гормонів є мінералокортикоїдом?
Кортикостерон
Кортизон
Гідрокортизон
* Альдостерон
Прогестерон
Який із перелічених методів визначення гормонів найбільш специфічний?
* Радіоімунологічний
Флюорометричний
Спектрофотометричний
Хемілюмінісцентний
Фотометричний
Який із перелічених нижче показників найбільш імовірно підтверджує діагноз гіпотиреозу?
* Зниження йодотиронінів у крові
Зниження кальцитоніту в крові
Підвищення холестерину в крові
Зниження креатиніну у сечі
Зниження кальцію у сечі
Який із перелічених симптомів характерний для хвороби Реклінгаузена?
Приступи тетанії
* Відкладання кальцію в м’яких тканинах
Гіперкальцифікація кісток
Гігантизм
Мікседема
Який із приведених факторів є головним регулятором секреції альдостерону?
рівень реніну
рівень натрію в крові
об'єм циркулюючої крові
рівень калію в крові
* все означене
Який із радіоізотопних методів дослідження функцій щитовидної залози слід використовувати при обстеженні дітей і вагітних жінок?
* поглинання трийодтироніну еритроцитами крові
визначення добової екскреції Na з сечею
тест поглинання J щитовидною залозою
сканування щитовидної залози
поглинання щитовидною залозою радіоактивного йоду
Який мікроелемент необхідний для синтезу гормонів щитовидної залози?
Залізо
Фтор
* Йод
Кобальт
Цинк
Який період піврозпаду йодвмісних гормонів?
* До 1 тижня
До 20 хв
До 20 днів
До 60 хв
До 1 місяця
Який рівень тестостерону спостерігається в сироватці крові жінок з хворобою Аддісона?
підвищений
* знижений
в межах фізіологічної норми
не змінюється
все означене
Який широковідомий препарат виявився інгібітором фермента, що синтезує простагландини з арахідонової кислоти і таким чином проявляє антизапальну дію?
* Аспірин
Пеніцилін
Сульфаніламіди
Новокаїн
Морфін
Які гормони беруть участь у забезпеченні процесу лактації?
альдостерон
прогестерон
інсулін
кортикостероїди
* пролактин
Які гормони діють на генетичний апарат клітини?
Білкової природи
Пептидної природи
Гормони – похідні амінокислот
* Стероїдної природи
Поліпептидної природи
Які гормони за хімічною структурою відносяться до стероїдів?
катехоламіни
* гормони кори наднирників
простагландини
тиреоїдні гормони
глюкагон
Які гормони регулюють обмін кальцію і фосфору?
Ліберини і статини
* Паратгормон і кальцитонін
Тиреоїдні гормони
Кальцитонін і тиреоїдні гормони
Кальцитонін і глюкагон
Які дві групи гормонів синтезуються корою наднирників?
Кортикостероїди і мінералокортикоїди
Кортикостероїди і глюкокортикоїди
* Глюкокортикоїди і мінералокортикоїди
Катехоламіни і кортикостероїди
Катехоламіни і глюкокортикоїди
Які з ведучих клініко-біохімічних ознак можуть свідчити про первинний гіперальдостеронізм?
гіперкалійемія
* гіпокалійемія
поліурія
підвищений тонус м’язів
все вище означене
Які з наведених гормонів є похідними холестерину, тобто, мають стероїдну природу?
* Кори наднирників, статеві
Тропні гормони гіпофіза
Вазопресин та окситоцин
Тиреоїдні
Глюкагон та інсулін
Які з наступних гормонів відносяться до глюкокортикоїдів?
Кортизон, гідрокортизон, альдостерон
* Кортизон, гідрокортизон, кортикостерон
Гідрокортизон, кортикостерон, альдостерон
Естріол, кортикостерон, альдостерон
Кортикостерон, естрадіол, кортизон
Які з наступних гормонів є жіночими статевими гормонами?
* Естрадіол, естрон, естріол, прогестерон
Тестостерон, естрадіол, естрон, естріол
Кортизон, прогестерон, естрон, естріол
Прогестерон, кортикостерон, естрон, естріол
Прогестерон, тестостерон, естріол, кортизон
Які з перелічених факторів необхідно враховувати при визначенні гормонів?
Циркадний ритм, стан напруженості (стрес)
Прийом лікарських препаратів
Якість реактивів
Прийом їжі, алкоголю, паління перед забором крові
* Всі перелічені фактори
Які з перерахованих досліджень найбільшою мірою характеризують гормоносинтезуючу функцію щитовидної залози?
* визначення рівня тироксину і трийодтироніну в крові
сканування щитовидної залози
поглинання щитовидною залозою радіоактивного йоду
поглинання трийодтироніну еритроцитами крові
визначення добової екскреції Na з сечею
Які з перерахованих патогенетичних механізмів лежать в основі збільшення щитовидної залози при дифузному токсичному зобі?
порушення обміну в тканинах
аутоімунна агресія
* компенсаторна гіперплазія тканини щитовидної залози
вплив центральної і вегетативної нервової системи
гіперстимуляція тиротропіном
Які з порушень відіграють головну роль в розвитку аддісонічного кризу?
недостатність глюкокортикоїдів
гіповолемія
* недостатність мінералокортикоїдів
все означене
надлишок мінералокортикоїдів
Які зміни показників ліпідного обміну спостерігаються у хворих гіпотиреозом?
гіперліпемія
* гіперхолестеринемія
високий рівень холестерину у ліпопротеїнах високої щільності
всі вище означені
немає вірної відповіді
Які зміни функції ендокринних залоз найхарактерніші для початкового періоду голодування?
Зниження секреції глюкагону
Зниження секреції глюкокортикоїдів
* Збільшення секреції глюкокортикоїдів
Збільшення секреції інсуліну
Зниження секреції тироксину
Які із гормонів переважно виробляються в клубочковій зоні кори наднирників?
дегідроандростерон, тестостерон
кортизол, кортизон
* дезоксикортикостерон, альдостерон
андростендіол, прегнан
альдостерон, естрогени
Які із наступних ефектів викликає кальцитонін?
* Гіпокальціємію, гіпофосфатемію, гіперфосфатурію
Гіперкальціємію, гіпофосфатемію, гіперфосфатурію
Гіпокальціємію, гіперфосфатемію, гіперфосфатурію
Гіперкальціємію, гіпофосфатемію, гіпофосфатурію
Гіперкальціємію, гіперфосфатемію, гіпофосфатурію
Які із наступних ефектів викликає паратгормон?
Гіпокальціємію, гіпофосфатемію, гіперфосфатурію
* Гіперкальціємію, гіпофосфатемію, гіперфосфатурію
Гіпокальціємію, гіперфосфатемію, гіперфосфатурію
Гіперкальціємію, гіпофосфатемію, гіпофосфатурію
Гіперкальціємію, гіперфосфатемію, гіпофосфатурію
Які із наступних ефектів властиві тиреоїдним гормонам?
Стимулюють синтез глікогену, стимулюють розщеплення білків, стимулюють синтез ліпідів.
Стимулюють ліпогенез, сприяють утворенню АТФ у мітохондріях, при великих концентраціях стимулюють синтез білка.
Активують ліполіз, активують синтез холестеролу, активують глюконеогенез.
Активують розщеплення білка і стимулюють основний обмін, пригнічують розщеплення жиру, стимулюють синтез глікогену у м’язах і печінці.
* Активують розщеплення глікогену і всмоктування вуглеводів у кишечнику, активують ліполіз і окиснення жирних кислот, у підвищеній концентрації стимулюють розщеплення білкі
Які йодтироніни ви знаєте?
Трийодтиронін, дийодтиронін
* Тетрайодтиронін, трийодтиронін
Тироксин, кальцитонін
Кальцитонін, паратгормон
Тироксин, дийодтиронін
Які клінічні прояви надлишку мінералокортикоїдів?
* підвищення артеріального тиску, гіпернатріємія, набряки
гіперкаліємія
зменшення серцевого викиду
недостатня продукція антидіуретичного гормону
все вище означене
Які методи використовуються для визначення гормонів?
Спектрофотометричні
Флюориметричні
Радіометричні
* Всі перелічені методи
Фотометричні
Які основні чинники беруть участь у порушенні обміну калію, призводячи до гіперкаліємії у хворих з наднирниковою недостатністю?
дефіцит глюкокортикоїдів
* дефіцит мінералокортикоїдів
нестача тироксину
надлишок мінералокортикоїдів
надлишок глюкокортикоїдів
Які речовини використовують у якості консерванту при зборі сечі для визначення гормонів кори наднирників?
Хлороформ або толуол
* Льодяна оцтова кислота
Тимол
Бензол
Трихлор оцтова кислота
Які симптоми характерні для гіпофункції щитовидної залози?
Підвищення температури тіла, екзофтальм, втрата ваги
Тремор, пітливість, підвищена температура тіла
* Зниження основного обміну, зниження температури тіла, набряки
Похудання, підвищена пітливість, слизові набряки
Гіперпігментація, ожиріння, тахікардія
Яку дію, крім впливу на функцію кори наднирників, має кортикотропін?
посилює синтез ліпідів
* посилює ліполіз
активує глікогеноліз
виявляє лактогенну дію
все вище означене
Яку функцію кори наднирників характеризує добова екскреція 17 - кетостероїдів з сечею?
глюкокортикоїдну
мінералокортикоїдну
андрогенну
жодної правильної відповіді
* всі відповіді вірні
Активна форма вітаміну Д (1,25- дигідроксихолекальциферол) підтримує в організмі на постійному рівні вміст:
Калію і фосфору
* Кальцію і фосфору
Заліза і кальцію
Заліза і магнію
Магнію і марганцю
Аналогом вітаміну К, що бере участь у тканинному диханні, є:
Вікасол
* Убіхінон
Нафтохінон
Токоферол
Цитохром
Антивітаміни – це речовини, які:
* Пригнічують дію вітамінів і викликають стан авітамінозу
Підсилюють дію вітамінів
Викликають гіпервітамінози
Є попередниками вітамінів
Є метаболітами вітамінів
Антивітаміни найчастіше:
* Блокують активні центри ферментів
Виступають як активатори ферментів
Блокують алостеричні центри ферментів
Є попередниками вітамінів
Є метаболітами вітамінів
Антивітаміном вітаміну К є:
Вікасол
Холекальциферол
* Дикумарол
Тіамін
Холін
Антиоксидні властивості жиророзчинних вітамінів виражаються:
* Здатністю знешкоджувати активні форми кисню і „вільні радикали”
Регулюванням проникності мембран
Наявність специфічних рецепторів у мембранах
У сприянні диференціації клітин
Здатністю утворювати активні форми кисню
Багато біохімічних функцій водорозчинних вітамінів пов'язані з їх здатністю перетворюватися в клітинах у відповідні коферменти. Який з перерахованих вітамінів необхідний для утворення ФМН і ФАД?
Вітамін В3
Вітамін В1
Вітамін В5
* Вітамін В2
Вітамін В6
Біологічна роль вітаміну U:
Бере участь у побудові клітинних мембран
Проявляє властивості кофермента
Сприяє процесам окиснення жирних кислот
Служить донором амінних груп
* Служить донором метильних груп
Біологічна роль вітаміну В1:
Входить до складу амінотрансфераз
Входить до складу декарбоксилаз амінокислот
Входить до складу сукцинатдегідрогенази
Входить до складу ізоцитратдегідрогенази
* Входить до складу піруватдегідрогенази
Біологічна роль вітаміну В15 (пангамової кислоти).
Бере участь в синтезі креатину
* Має гепатопротекторну дію
Має антиішемічну дію
Має антиневритну дію
Донор аміногруп груп для утворення амінокислот
Біологічна роль вітаміну В3?
Бере участь в синтезі білків
* Бере участь в активації і окисненні жирних кислот
Бере участь в синтезі глікогену
Бере участь в окисленні глікогену
Бере участь в тканинному диханні
Біологічна роль вітаміну В5:
* Бере участь у тканинному диханні
Бере участь у трансамінуванні амінокислот
Бере участь у декарбоксилюванні амінокислот
Бере участь в ізомеризації амінокислот
Бере участь у метилюванні субстратів
Біологічна роль вітаміну В6:
* Входить до складу амінотрансфераз
Входить до складу гідролаз
Бере участь у синтезі холестерину
Входить до складу дегідрогеназ
Бере участь у синтезі глікогену
Біохімічна функція водорозчинних вітамінів залежить від їх здатності перетворюватися на коферментні форми. В яку коферментну форму перетворюється вітамін В2 (рибофлавін):
ТДФ (тіаміндифосфат)
НАД+ (нікотинамідаденіндинуклеотід)
ТМФ (тіамінмонофосфат)
* ФМН (флавінмононуклеотид)
ПАЛФ (піридоксальфосфат)
В організмі людини здійснюється синтез убіхінону із:
Малонової кислоти
* Токоферолу
Холестерину
Ненасичених жирних кислот
Із вуглеводів
В організмі людини холін синтезується в складі холінфосфатиду із:
* Серинфосфатиду
Інозитфосфатиду
Метаноламіну
Плазмалогену
Цереброзидів
В практичній медицині ліпоєва кислота та її амід використовують при хворобах:
* Печінки
Туберкульозі
Маляріі
Запальних процесах підшлункової залози
Нирковій недостатності
В структуру якого вітаміну, необхідного як для мікроорганізмів, так для людини і тварин, входить ПАБК?
Пантотенової кислоти
* Фолієвої кислоти
Нікотинової кислоти
Ліпоєвої кислоти
Оротової кислоти
В товстому кишківнику мікроорганізми синтезують вітаміни, які беруть участь в біохімічних процесах організму. Вкажіть їх?
В6, Е
Д, С
Е, Н
В1, Д
* К, В12
Виберіть ознаку, яка не відповідає гіповітамінозу А.
Гемералопія
Ксеродермія
Гіперкератоз
* Розлади центральної нервової системи
Ороговіння епітелію дихальних шляхів, травного та сечовивідного трактів.
Визначення активності аланінамінотрансферази (АлАТ) та аспартатамінотрансферази (АсАТ) широко застосовується в медичній практиці з метою діагностики пошкоджень внутрішніх органів. Коферментною формою якого вітаміну є простетична група цих ферментів?
Вітамін С
Вітамін В5
Вітамін В1
* Вітамін В6
Вітамін Р
Визначення активності деяких трансаміназ широко застосовується в медичній практиці з метою діагностики пошкоджень внутрішніх органів. Кофактором цих ферментів є активна форма вітаміну
* В6
В1
В12
В2
РР
Визначення активності трансаміназ широко застосовується з метою діагностики пошкоджень внутрішніх органів. Кофактором цих ферментів є активна форма вітаміну:
* В6
В1
В12.
В2
РР
Виражена недостатність аскорбінової кислоти призводить до розвитку цинги. Порушення утворення якого білка лежить в основі даної патології:
Протромбіну
* Колагену
Фібріногену
Альбуміну
Церулоплазміну
Від якого слова походить назва вітамін U?
Від слова «urine» - сеча
* Від слова «ulcus» - виразка
Від слова «ubiguinone» - скрізь присутній
Від слова «uracyl» - є похідним урацилу
Від слова «urea» - сечовина
Вітамін Fє необхідний для нормальної життєдіяльності організму людини. Яка із перелічених функцій не притаманна йому?
Необхідний для нормального росту і регенерації шкірного епітелію
Знижує вміст холестерину в крові
Необхідний для біосинтезу простагландинів
Бере участь у синтезі фосфо- і гліколіпідів
* Бере участь у гідроксилюванні проліну і лізину
Вітамін В13 є похідним:
* Піримідину
Піридоксину
Параамінобензойної кислоти
S-метилметіоніну
Циклогексану
Вітамін В15 - це:
Пантотенова кислота
* Пангамова кислота
Ліпоєва кислота
Нікотинова кислота
Оротова кислота
Вітамін В4 входить до складу речовини, яка є головним компонентом клітинних мембран. Назвіть її:
Ланостерин
Холестерин
* Фосфоліпід
Ацетоацетат
Глюкоза
Вітамін Е для людини і вищих тварин є потужним і головним антиоксидантом. Яка із перелічених ознак не підтверджує це?
Бере участь у синтезі убіхінону
Стимулює синтез убіхінону
Служить пасткою для „вільних радикалів”
* Стимулює мобілізацію Са з кісткової тканини
Захищає від перекисного окиснення поліненасичені жирні кислоти в складі клітинних мембран
Вітаміни при їх одночасному вживанні можуть посилювати дію один одного. Який з вітамінів потенціює антигіалуронідазну активність вітаміну Р?
* вітамін С
вітамін D
вітамін В1
вітамін В2
вітамін А
Вітаміноподібні речовини за біологічною роллю близькі до вітамінів і необхідні організму:
У рівних кількостях
* У значно більших кількостях
У значно менших кількостях
Залежно від надходження продуктів рослинного походження
Залежно від наявності кофермент них форм вітамінів
Вкажіть вірний варіант, який підтверджує, що пангамова кислота володіє ліпотропною дією:
Переносить залишки жирних кислот через ліпідну фазу мембрани до матриксу мітохондрій
* Захищає печінку від жирового переродження
Бере участь у побудові біомембран
Входить до складу поліферментних комплексів
Володіє антиоксидантними властивостями
Водорозчинним аналогом вітаміну К, який краще засвоюється, може вводитися як профілактичний і лікувальний засіб, є вікасол. З якою ціллю він застосовується?
Для покращення репродуктивної функції
Для профілактиуи тромбозів
* Для профілактики кровотеч
Як антизапальний засіб
Як антианемічний засіб
Всім жиророзчинним вітамінам притаманна деяка подібність у механізмах дії, крім:
Впливають на генетичний апарат
* Входять до складу коферментів різних ферментів
Утворюють ліпопротеїни клітинних мембран
Стимулюють синтез ферментів, гормонів, антитіл
Відіграють роль модуляторів клітинних мембран
Встановлено, що до складу пестициду входить арсенат натрію, який блокує ліпоєву кислоту. Назвіть, ферменти, активність яких порушується:
* ПВК - дегідрогеназного комплексу
Мікросомального окиснення
Метгемоглобінредуктази
Глутатіонпероксидази
Глутатіонредуктази
Гіповітаміноз К виникає внаслідок ряду причин. Яка із перелічених обставин не призводить до гіповітамінозу К?
Порушення всмоктування жирів у кишечнику
Тривале вживання антибіотиків
Дисбактеріоз
Недостатність синтезу жовчних кислот
* Дефіцит внутрішнього фактора Кастла
Гіповітаміноз С призводить до зменшення утворення органічного матриксу, порушення синтезу колагену, тому що цей вітамін бере участь у процесах:
* Гідроксилювання проліну
Карбоксилювання проліну
Карбоксилювання лізину
Гідроксилювання аргініну
Гідроксилювання триптофану
Групі жиророзчинних вітамінів властива наявність провітамінів. Провітаміном вітаміну Д3 є:
Ергостерол
Холестерол
* 7-дегідрохолестерол
25-гідроксикальциферол
Ергокальциферол
Де міститься багато вітаміну F?
У печінці
* Рослинних оліях
У жовчних кислотах
У моркві
Чорній горобині
Де саме в клітині знаходиться убіхінон?
Цитозолі
Ядрі
* Мітохондріях
Ендоплазматичному ретикулумі
Апараті Гольджі
Деякі вищі жирні кислоти не синтезуються в організмі, тому відносяться до групи жиророзчинних вітамінів. Назвати їх представників:
Поліненасичені жирні кислоти: олеїнова, арахідонова
Насичені жирні кислоти: стеаринова, пальмітинова, масляна
Ненасичені жирні кислоти: пальмітоолеїнова, олеїнова, капронова
* Поліненасичені жирні кислоти: лінолева, ліноленова, арахідонова
Мононесичені жирні кислоти: лінолева, ліноленова
Для гіповітамінозу Е характерні ознаки:
Ксерофтальмія, кератомаляція
Дерматит, деменція
Остеопороз
Діарея, поліневрит
* Атрофія м’язів
Для нормального всмоктування вітаміну А необхідні:
Ліпаза
Фосфоліпаза А2
* Жовчні кислоти і жири
Хіломікрони
Бета-ліпопротеїни
Для синтезу холіну донатором метильних груп служить амінокислота:
* Метіонін
Гліцин
Серин
Валін
Лейцин
До речовин, яким притаманні численні біологічні ефекти у різних тканинах, належать простагландини. Які речовини є попередниками простагландинів?
Насичені неетерифіковані жирні кислоти
Глікопротеїни плазматичних мембран
* Полієнові жирні кислоти фосфоліпідів мембран
Неетерифікований холестерин
Альфа-глобуліни сироватки крові
До складу піруватдегідрогеназного комплексу входить п’ять коферментів. З активністю якого з них пов’язаний гіповітаміноз В2?
* ФАД
НАД
ТПФ
НS-КоА
Амід ліпоєвої кислоти
До складу родопсину входить:
Транс-ретинол
* Цис-ретиналь
Йодопсин
Транс-ретиналь
Цис-ретинол
До складу яких мультиферментних комплексів входить ліпоєва кислота?
Пальмітатсинтазного
* Піруват- і альфа-кетоглутаратдегідрогеназного
Лактатдегідрогеназного
Амінотрансферазного
Малатдегідрогеназного
До складу якого медіатора нервової системи входить вітамін В4?
* Ацетилхоліну
Гістаміну
Серотоніну
Адреналіну
Енкефаліну
До якого класу складних білків належить родопсин?
* Хромопротеїнів
Нуклеопротеїнів
Ліпопротеїнів
Фосфопротеїнів
Глікопротеїнів
Добова доза вітаміну Е для людини:
* 20-50 мг
20-50 мкг
45-60 мг
50-100 мкг
40-80 мг
Добова потреба вітаміну В1:
2-3 мкг
* 2-3мг
20-30 мг
30-50 мг
75-100 мг
Добова потреба вітаміну Д для дітей становить:
2-3 мг
2-3 мкг
70-100 мг
* 10-15 мкг
10-12 г
Добова потреба нікотинової кислоти становить:
15-25 мкг
1-2 мг
* 15-25 мг
70-100 мг
3-5 мг
Дослідження функції яких органів дозволить визначити причину дефіциту гормональноактивної форми вітаміну Д та розвитку рахіту у дитини?
Підшлункової залози, печінки
Шлунка, нирок
* Печінки, нирок
Щитоподібної залози, печінки
Нирок, скелетних м’язів
Жиро- і водорозчинні вітаміни мають ряд функціональних відмінностей, крім:
Мають провітаміни
Є коферментами
Обидвом групам властиві гіпервітамінози
* Обидвом групам властиві гіповітамінозні стани
Є модуляторами клітинних мембран
Жиророзчинні вітаміни виконують в організмі численні функції. Із перелічених функцій назвіть ту, яка їм не властива:
Не входять до складу ферментів
* Входять до складу ферментів
Проявляють антиоксидні властивості
Мають попередники - провітаміни
Викликають гіпервітамінози
З якими із водорозчинних вітамінів оротова кислота проявляє анаболічну дію?
В1 і В5
* В12 і В10
В12 і віт. С
В6 і В3
В2 і В12
З якою метою вагітній жінці лікар призначив альфа-токоферол?
* Вітамін сприяє виношуванню вагітності
Запобігає тахікардії
Запобігає анемії
Підтримує на нормальному рівні гемоглобін
Запобігає кровотечі під час пологів
За походженням гіповітамінози у людей бувають:
Природні і штучні
Прості та складні
Безпосередні та опосередковані
* Екзогенні та ендогенні
Ферментні та неферментні
За хімічною назвою вітаміноподібна речовина (В8) є:
Холін
Убіхінон
* Інозит
Карнітин
Рибофлавін
За яких станів застосовують холін у практичній медицині?
При захворюваннях головного мозку
* При токсичних ураженнях печінки
При голодуванні
Захворюванні підшлункової залози
При туберкульозі
За якого із перелічених станів не слід призначати вітамін U?
При виразці шлунка
При виразці дванадцятипалої кишки
Щоб зменшити болі
При гастритах
* При цирозі печінки
Завдяки здатності переходити із окисненої форми (-S-S) у відновлену (-SH-SH-) ліпоєва кислота проявляє властивості:
Голофермента
Апофермента
* Кофермента
Алостеричного ефектора
Донатора метильних груп
Загальна біологічна роль жиророзчинних вітамінів:
Є коферментами ферментів
* Є модуляторами мембран
Регулюють секрецію травних соків
Виконують траспортну функцію
Є медіаторами нервової системи
Засвоєння вітамінів залежить від багатьох факторів. Яка речовина призводить до порушення всмоктування біотину?
Глобулін
Альбумін
* Авідин
Трансферин
Феритин
Із чого був виділений вітамін В15?
Із печінки морських риб
Із селезінки тварин
* Із насіння рослин
Із обліпихової олії
Із дріжджів
Інозит входить до складу:
Холінфосфатидів
Ізоніазидів
* Інозитфосфатидів
Серинфосфатидів
Нікотинамідів
Карнітин це:
Вітамін N
Вітамін В1
* Вітамін Вт
Вітамін Н
Вітамін U
Кератоз, гемералопія, кератомаляція – характерні прояви гіповітамінозу:
Е
Д
* А
С
К
М’язова слабкість, порушення координації рухів, зниження чутливості шкіри найчастіше викликані дефіцитом вітаміну:
К
Р
* В6
В2
В10
Назва вітаміну В5 за фізіологічною дією.
Антиневритний
* Антипелагричний
Антисклеротичний
Антидерматитний
Антианемічний
Назвати вітамін В12 за фізіологічною дією:
Антигеморагічний
Антиневритний
* Антианемічний
Антиксерофтальмічний
Антисклеротичний
Назвати захворювання, яке виникає при В5-гіповітамінозі
Бері-бері
Аддісона-Бірмера
* Пелагра
Бронзова хвороба
Подагра
Назвіть вітамін А за хімічною природою і фізіологічною дією:
Ретинол, антипелагричний
Рибофлавін, антиксерофтальмічний
* Ретинол, антиксерофтальмічний
Токоферол, антигеморагічний
Ретиналь, антисеборейний
Назвіть вітаміноподібну сполуку (В4) за хімічною назвою:
Карнітин
Ліпоєва кислота
Метіонін
* Холін
Ансерин
Назвіть причину, коли розвивається вторинна холінова недостатність.
Нестача триацилгліцеринів
* Нестача білків
Нестача мінеральних речовин
Нестача вуглеводів
Нестача ліпопротеїнів
Назвіть синтетичний аналог вітаміну К
Дикумарол
* Вікасол
Філохінон
Галаскорбін
Убіхінон
Наявність провітамінів – одна з відмінностей жиро- і водорозчинних вітамінів. Провітамінами вітаміну А є:
* Каротини
7-дегідрохолестерол
Арахідонова кислота
Креатин
Карнітин
Недостатність якого вітаміну викликає зниження активності амінотрансфераз і декарбоксилаз?
* В6
В2
В3
В12
В15
Оротова кислота – це:
Вітамін В10
Вітамін В15
* Вітамін В13
Вітамін Вт
Вітамін В2
Оротова кислота стимулює ряд процесів в організмі, крім:
* Синтезу кетонових тіл
Синтезу білка
Поділу клітин
Синтезу ДНК
Синтезу РНК
Основним білком тканини зуба є колаген, який складає нерозчинну фракцію білків. Колаген у великій кількості містить:
* Гідроксипролін, гідроксилізин
Гліцин, метіонін
Серин, аргінін.
Аспартат, аланін
Лейцин, валін
Основним джерелом холіну для людини є всі названі речовини, крім:
М’ясо
Печінка
Капуста
* Гриби
Злакові
Параамінобензойна кислота служить вітаміном для:
Вірусів
* Мікроорганізмів
Тварин
Рептилій
Птахів
Патологія яких систем найчастіше викликає ендогенну аліментарну недотатність вітамінів в організмі?
Нервової
Видільної
* Травної
М’язової
Сечостатевої
Первинним акцептором водню при тканинному диханні виступають піридинзалежні дегідрогенази. Який з вітамінів необхідний для утворення відповідного коферменту (НАД+)?
Вітамін С
* Вітамін РР
Вітамін В1
Вітамін В2
Вітамін В12
Переважна більшість каротину міститься у:
Яєчних жовтках
Печінці морських риб
* Червоному перці, моркві
Нирках
Селезінці
Під назвою „вітамін А” об”єднують групу похідних :
Холіну
* Каротинів
Карнітину
Біотину
Оротової кислоти
Підвищена збудливість нервової системи, яка може спостерігатися при гіповітамінозі В6, пов'язана з недостатнім утворенням біогенного аміну, що гальмує діяльність ЦНС. Назвіть цей біогенний амін:
Дофамін
Гістамін
Серотонін
* Гама-аміномасляна кислота
Триптамін
Посилення пероксидного окиснення ліпідів та біополімерів є одним із основних механізмів пошкодження структури та функції клітинних мембран і загибелі клітини. Причиною цього є:
Гіповітаміноз В12
Гіповітаміноз В1
Гіпервітаміноз В1
* Посилене утворення вільних радикалів кисню та пригнічення антиоксидантних систем
Гіпервітаміноз В12
Похідні вітамінів виконують роль коферментів. Коферментною формою якого вітаміну є тіамінпірофосфат?
Вітамін В2
Вітамін В5
* Вітамін В1
Вітамін В3
Вітамін В6
Похідні вітамінів входять в склад коферментів дихального ланцюга. Коферментною формою якого вітаміну є НАД?
В3
В2
В6
В1
* РР
Похідні вітамінів входять до складу коферментів дихального ланцюга. Коферментною формою якого вітаміну є НАД?
В2
* РР
В6
В1
В3
При авітамінозі щодо якого вітаміну може суттєво знижуватися активність трансаміназ сироватки крові?
В5 (нікотинамід)
В1 (тіамін)
В2 (рибофлавін)
* В6 (піридоксин)
Вс (фолієва кислота)
При авітамінозі якого вітаміну може суттєво знижуватися активність трансаміназ сироватки крові?
* В6 (піридоксин)
В1 (тіамін)
В2 (рибофлавін)
В5 (нікотинамід)
Вс (фолієва кислота)
При біосинтезі нуклеотидів та нуклеїнових кислот інозит бере участь в утворенні:
* АМФ, ГМФ
ЦТФ, УТФ
ТМФ, УМФ
АМФ, ТМФ
ГМФ, ЦМФ
При нестачі вітаміну К виникають:
Діарея
Кахексія
Сповільнення росту
* Геморагії
Стеаторея
При нестачі інозиту в їжі тварин розвиваються:
Геморагії
Підшкірні крововиливи
Тофуси
* Жирове переродження печінки
Кахексія
При нестачі холіну розвивається ряд патологічних процесів, крім:
Жирова інфільтрація печінки
Ожиріння
* Порушення центральної нервової системи
Порушення парасимпатичної нервової системи
Порушення структури біологічних мембран
При яких станах може настати карнітинова недостатність?
* Ураження скелетних м’язів
При захворюваннях нирок
За токсичного ураження печінки
При голодуванні
При алкоголізмі
При якій дієті підвищується потреба у вітаміні В6 ?
* Білковій
Вуглеводній
При вживанні великої кількості клітковини
Ліпідній
При вживанні великої кількості крохмалю
Ретиноєва кислота виконує в організмі ряд функцій, крім:
Стимулює ріст кісток
Стимулює ріст м”яких тканин
Активує експресію генів
* Гальмує перетворення циліндричного епітелію в плоский
Бере участь у синтезі деяких білків
Синтез оротової кислоти пов”язаний із:
Обміном ліпідів
Обміном пуринових нуклеотидів
* Обміном піримідинових нуклеотидів
Обміном вуглеводів
Гормональною регуляцією
Стан авітамінозу розвивається:
Внаслідок незасвоєння вітамінів в організмі
Внаслідок недостатнього надходження вітамінів в організм
* Коли вітаміни зовсім не надходять і не синтезуються в організмі
Коли в організм надходять переважно продукти рослинного походження
Коли в організм надходять тільки продукти тваринного походження
У біохімічних процесах в організмі людини беруть участь усі форми вітаміну А, крім:
Ретинолу
Ретиналю
Ретиноєвої кислоти
* Ретиноламіну
Ефірних форм вітаміну А
У медицині інозит застосовують:
При ураженнях серцевого м’яза
При пошкодженні скелетних м’язів
* Як ліпотропний фактор
За цукрового діабету
При мегалобластичній анемії
У яких із перелічених продуктів відсутній вітамін Д?
Риб’ячий жир
Печінка
Вершкове масло
Жовток яйця
* Плоди горобини
У яких із перелічених продуктів найбільше знаходиться карнітину?
Бобових
Крупах
Овочах
Фруктах
* М’ясних
У яких продуктах міститься найбільше вітаміну А?
Моркві
* Печінці
Червоному перці
Вершковому маслі
Капусті
У яких тканинах організму багато інозитфосфатидів?
* У печінці
У нирках
У підшлунковій залозі
Мозку
Серцевому м’язі
У якому із перелічених органів відбувається всмоктування вітаміну Е?
* Тонкому кишківнику
Печінці
Товстому кишечнику
Шлунку
Ротовій порожнині
Убіхінон ще називають:
Пантотенова кислота
* Кофермент Q
Кофермент ацилювання
Піридоксамін
Фактор росту
Утворення колагену у організмі людини потребує гідроксилювання проліну, що відбувається за участю пролілгідроксилази. Яка речовина активує цей процес:
НАД
Біотин
* Аскорбінова кислота
ФАД
Піридоксинфосфат
Фермент гіалуронідаза розщеплює гіалуронову кислоту, внаслідок чого підвищується міжклітинна проникність. Який вітамін гальмує активність гіалуронідази, сприяючи зміцненню стінок судин?
Вітамін В1
Вітамін А
* Вітамін Р
Вітамін В2
Вітамін Д
Фізіологічна назва вітаміну А:
Антисеборейний
Антискорбутний
Фактор росту
* Антиксерофтальмічний
Антивиразковий
Хімічна природа ендогенного фактору вітаміну В12:
Ліпід
* Мукопротеїн
Простий білок
Поліпептид
Нуклеопротеїн
Що слід розуміти під назвою вітамін F?
Група каротинів
Нафтохінони
25-гідроксихолекальциферол
* Група поліненасичених жирних кислот
Група насичених жирних кислот
Як називають спадкове порушення перетворення оротової кислоти в уридинмонофосфат, що йде на побудову РНК?
Уремія
Ахілія
* Оротацидурія
Алкаптонурія
Гематурія
Як переконатись у забезпеченні організму вітаміном В1?
* Визначити вміст ПВК в сечі
Провести пробу Ратнера
Зробити аналіз Робертса-Стольнікова
Визначити вміст кетонових тіл в сечі
Визначити рН крові
Як ще називають ліпоєву кислоту?
Вітамін В8
Вітамін С
Вітамін Е
* Вітамін N
Вітамін G
Яка з перелічених ланок обміну порушується при В1-гіповітамінозі?
Трансамінування амінокислот
Дезамінування амінокислот
Окиснення жирних кислот
Синтез жирних кислот
* Окиснювальне декарбоксилювання піровиноградної кислоти.
Яка з перелічених ознак відповідає біологічній ролі інозиту:
* Бере участь у побудові біологічних мембран
Виконує антитоксичну дію
Виконує антиоксидантну дію
Є попередником стероїдних гормонів
Є джерелом енергії
Яка із ознак не характерна для гіповітамінозу Е?
М’язева дистрофія
Жирова дистрофія печінки
Дегенерація спинного мозку
Дегенеративні зміни репродуктивних органів
* Ниркова недостатність
Яка із перелічених є основною функцією убіхінону?
Є джерелом НАДФ
Регулює біосинтез жирних кислот
* Служить проміжним переносником протонів і електронів
Є попередником вітаміну В4
Гальмує біосинтез холестерину
Яка із перелічених назв не має відношення до вітаміну К?
Антигеморагічний
* Вітамін росту
Вітамін коагуляції
Нафтохінон
Вікасол
Яка із перелічених функцій не властива вітаміну Д?
Посилює тканинне дихання і окисне фосфорилювання
Сприяє окисленню вуглеводів до лимонної кислоти
Підтримує оптимальне співвідношення Са і Р в крові
Підвищує вміст Са і Р в крові
* Гальмує утворення родопсину
Яка основна біологічна роль карнітину?
Переносить амінні групи
* Сприяє транспорту жирних кислот в мітохондрії
Бере участь у побудові мембран
Бере участь у біосинтезі холестерину
Володіє антиоксидною дією
Яка хвороба розвивається при недостатності вітаміну С?
Бері-бері
Рахіт
Іценко-Кушінга
Аддісона-Бірмера
* Цинга
Яка хімічна назва вітаміну В10?
Пантотенова кислота
Аскорбінова кислота
* Фолієва кислота
Пангамова кислота
Ліпоєва кислота
Який діагноз поставили жінці, призначивши їй 1,25-дигідроксихолекальциферол?
Інфаркт міокарду
Нервові розлади
* Остеопороз
Цукровий діабет
Панкреатит
Який з названих вітамінів входить до складу ферментних систем, окисно-відновних процесів, є інгібітором ферменту гіалуронідази, проявляє антиокисдну дію?
В2
РР
* Р
А
Е
Який з названих вітамінів входить до складу ферментних систем які катадізують процеси транскарбоксилювання в синтезу жирних кислот, глюкози, білків, нуклеїнових кислот?
В3
В1
* Н
В6
В12
Який з перелічених симптомів має місце при гіповітамінозі Р?
Остеопороз
Дерматит
Деменція
* Крововиливи
Ксерофтальмія
Який з перелічених симптомів може виникати при В1-гіповітамінозі:
Гемералопія
Ксерофтальмія
Остеопороз
* Поліневрит
Задишка
Який з перерахованих процесів, пов’язаний з трансформацією світлових променів у зорове збудження, в першу чергу порушується при дефіциті вітаміну А?
* Родопсин: транс-ретиналь+опсин
Транс-ретинол +цис-ретиналь
Транс-ретиналь+цис-ретиналь
Цис-ретиналь+родопсин
Транс-ретиналь+цис-ретинол
Який із перелічених ферментів бере участь у акті зору?
Глюкозо-6-фосфатаза
* Алкогольдегідрогеназа
Лактатдегідрогеназа
Малонілтрансфераза
Аланінамінтрансфераза
Які з перелічених порушень не властиві гіповітамінозу Е?
Втрата репродуктивної функції
Переродження скелетних м’язів та міокарда
Розлади нервової системи
Активація ПОЛ
* Збільшення вмісту Са і Р
Які із перелічених продуктів є джерелом токоферолу для людини?
Печінка морських риб
Жовток яйця
Білок яйця
* Рослинні олії
Тваринні жири
Які із перелічених речовин являються вітамінами, розчинними у жирах?
Тіамін, піридоксин
Фолієва кислота, ?-токоферол
* Нафтохінон, ретинол
Нікотинамід, рибофлавін
Біотин, карнітин
Які ланки обміну порушуються при В3-гіповітамінозі?
Дезамінування і трансамінування амінокислот
Декарбоксилювання амінокислот
* Окиснення і біосинтез жирних кислот
Розпад глікогену
Синтез глікогену
Які різновиди каротинів вам відомі?
Альфа 1, альфа 2, гамма
Альфа, бета, сигма
* Альфа, бета, гамма
Альфа 1, альфа 2
Альфа, гамма
Якого вітаміну більше потребує організм при дієті, багатій на ліпіди?
В1
В6
* В3
А
Д
Яку із перелічених функцій не виконують жиророзчинні вітаміни?
Модулятори структури і функцій мембран
Антимутагенну дію
* Є основними коферментами
Проявляють антиоксидні властивості
Активують експресію генів
Яку назву має діюча форма вітаміну Д, що має властивості гормону?
7-дегідрохолестерин
* 1,25-дигідроксихолекальциферол
25-гідроксихолекальциферол
Ергокальциферол
Холекальциферол
Яку речовину слід постійно вводити при оротацидурії – «піримідиновому голоді»?
Трипсин
Метіонін
* Уридин
Аденін
Лізин
Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт сироватки крові здорової людини складає:
3,0-4,0
1,0-1,5
5,0-6,5
8,0-10,0
* 1,5-2,0
Виберіть показники нормального вмісту гемоглобіну у жінок:
140-160 г/л
* 115-145 г/л
125-160 г/л
50-80 г/л
70-100 г/л
Виберіть показники нормального вмісту гемоглобіну у чоловіків:
80-100 г/л
* 130-160 г/л
115-145 г/л
70-90 г/л
100-120 г/л
Визначення білкових фракцій крові пацієнта методом електрофорезу можливе завдяки наступній їх властивості:
Високій оптичній активності
Високій дисперсності
Високій гідрофільності
Високій в’язкості
* Наявності електричного заряду
Вихід іонів міді з судинного русла і його накопичення протеогліканами сполучної тканини, що проявляється патологічними змінами в печінці, головному мозку (гепатоцеребральна дегенерація), рогівці, ймовірно є результатом зниження вмісту в плазмі крові:
Феритину
* Церулоплазміну
Трансферину
Фібронектину
Гаптоглобіну
Відносна гіперпротеїнемія має місце при всіх нижче наведених станах за винятком:
Профузних проносів
Обширних опіків
Порушення гемодинаміки
Тривалого блювання
* Мієломної хвороби
Вкажіть ймовірний показник альбуміно-глобулінового коефіцієнта у випадку захворювання нирок:
2,8
* 0,8
1,5
2,5
2,0
Вкажіть типи гемоглобінів, що містяться в еритроцитах здорових людей:
А2, F, С
М, А1с, Д
С, М, Е
* А1, А2, F
А2, S
Вміст глобулінів в сироватці крові здорової людини:
80-110 г/л
50-60 г/л
40-60 г/л
* 20-35 г/л
100-120 г/л
Гемоглобін А еритроцитів дорослої людини має:
2 альфа – та 1 бета поліпептидних ланцюги
1 альфа – та 2 бета поліпептидних ланцюги
4 альфа - поліпептидних ланцюги
4 бета - поліпептидних ланцюги
* 2 альфа – та 2 бета - поліпептидних ланцюги
Гемоглобінова буферна система крові складається з:
* Оксигемоглобіну і дезоксигемоглобіну
Карбгемоглобіну і карбоксигемоглобіну
Карбоксигемоглобіну і оксигемоглобіну
Оксигемоглобіну і метгемоглобіну
Метгемоглобіну і карбгемоглобіну
Гідрокарбонатна буферна система крові найбільш ефективно функціонує при рН рівному:
8,1
* 7,4
6,8
7,9
7,0
Детоксикаційна функція крові зумовлена:
Транспортом газів (CO2 і O2)
Транспортом поживних речовин
Обміном тепла між тканинами і кров’ю
* Знешкодженням токсичних речовин ферментами крові
Наявністю в крові антитіл та фагоцитарною функцією лейкоцитів
До білків гострої фази запалення відносяться всі нижче вказані, окрім:
С-реактивного білка
Кріоглобуліну
Альфа2-макроглобуліну
Сироваткові інгібітори протеїназ
* Альбумінів
До підгрупи хромопротеїнів, що містять залізопорфіриновий комплекс, відносять:
Церулоплазмін
Трансферин
Гемоціанін
* Каталазу
Ксантиноксидазу
До складу гемоглобіну еритроцитів входять:
* Гем та глобін
Гістони та гем
Протаміни та гем
Глобін та НАД
Залізо, мідь та білок
До якої функції крові належить поняття онкотичний тиск крові? :
Транспорту газів
Захисної
Детоксикаційної
Терморегуляторної
* Осмотичної
Електрофорез білків сироватки крові проводиться при pH:
5,5
7,0
* 8,6
4,7
3,0
За рахунок якої фракції білків в основному спостерігається гіпопротеїнемія при захворюваннях печінки:
Гамма- глобулінів
Трансферину
Гаптоглобіну
Церулоплазміну
* Альбумінів
Загальна антипротеїназна активність сироватки крові здорової людини визначається наступними інгібіторами, за винятком:
Альфа1 -антитрипсина
Альфа2-макроглобуліна
Інтер-альфа-інгібітор трипсину
* Контрикала
Термокислотостабільного інгібітора
Здатність зв’язувати вільний гемоглобін і транспортувати його в клітини РЕС за умов фізіологічного та патологічного розпаду еритроцитів належить:
Трансферину
Кріоглобуліну
Церулоплазміну
* Гаптоглобіну
Феритину
Іони заліза (Fe3+), що всмоктуються в кишечнику, депонуються в різних органах організму у складі:
Гемоглобіну
Трансферину
Гаптоглобіну
* Феритину
Церулоплазміну
Кініни крові виконують наступні функції за виключенням:
Розслаблюють гладенькі м'язи кровоносних судин
Сприяють проникності судинних стінок
Знижують кров'яний тиск
Розширюють судини в ділянках запалення
* Скорочують гладкі мязи кровоносних судин
Колоїдно-осмотичний тиск крові підтримується:
* Альбумінами
Альфа1- глобулінами
Альфа- глобулінами
Бета- глобулінами
Гамма- глобулінами
Концентрація фібриногену в крові вагітної жінки складає 3,8 г/л. Вкажіть концентрацію фібриногену, що відповідає нормі:
1-3 г/л
2-7 г/л
9-11 г/л
5-7 г/л
* 2-4 г/л
Кріоглобулін – білок гамма-глобулінової фракції, що є відсутній у плазмі крові здорових людей, з'являється в ній при:
Цукровому діабеті
Хворобі Коновалова-Вільсона
* Лейкозах,мієломній хворобі
Голодуванні
Емфіземі легень
Кров виконує такі функції:
Транспорт газів
Транспорт поживних речовин
Регуляторна
Осмотична
* Всі функції, наведені вище
Метаболічний ацидоз виникає при всіх наступних станах за винятком:
Цукрового діабету
Голодування
* Затримки гідрокарбонатів під впливом мінералокортикоїдів
Гіпоксії м'язів
Втраті секретів підшлункової залози і кишечника при діареї
На загострення ревматичного процесу у хворих, вказує підвищення вмісту всіх наступних показників крові, за винятком:
С-реактивного білка
Альфа1 - антитрипсину
Сіалових кислот
Гаптоглобіну
* Альбумінів
Назвіть основні кініни, що входять до складу калікреїн-кінінової системи крові:
Макроглобуліни, калідин
Калідин, протромбін
* Калідин, брадикінін
Антитромбіни, брадикінін
Брадикінін, ліпопротеїни
Найбільш ймовірною клініко-біохімічною ознакою серповидно-клітинної анемії є:
Уремія
Геморагії
Гіперглікемія
* Анемія
Глюкозурія
Найбільш потужною судиноделятуючою (судинорозширюючою) речовиною в організмі є:
Окситоцин
Гістамін
Серотонін
Адреналін
* Брадикінін
Найвища антипротеазна активність крові( >90%) належить:
* Альфа -1-антитрипсину
Альфа-2-макроглобуліну
Інтер-альфа-інгібітор трипсину
Термокислотостабільному інгібітору
Альфа-1-антихімотрипсину
Найсильнішою буферною системою крові, що складає 75% усієї буферної системи крові є:
Гідрокарбонатна
* Гемоглобінова
Фосфатна
Білкова
Ацетатна
Одне з основних призначень калекреїн-кінінової системи крові, це:
Підтримання онкотичного тиску крові
* Регуляція судинного тонусу
Транспорт лікарських речовин
Підтримання кислотно-лужного балансу
Згортання крові
Ознакою прояву дефіциту білка плазми крові гаптоглобіну є:
Гемоліз
Зниження осмотичного тиску плазми
* Гемоглобінурія
Імунодефіцит
Підвищення онкотичного тиску
Основна функція еритроцитів крові полягає у:
Сприянні агрегації тромбоцитів
* Транспорті CО2 і O2
Синтезі білків скоротливої системи (актин, міозин)
Забезпеченні імунного статусу організму
Участь в утворенні активних форм кисню
Основну кількість енергії необхідної для систем транспорту через мембрани і для підтримання цілісності клітинної мембрани, еритроцити отримують за рахунок:
?-Окиснення вищих жирних кислот
Циклу трикарбонових кислот
* Анаеробного гліколізу
Аеробного гліколізу
Пентозофосфатного циклу
Підвищенню проникності судинних стінок у зоні запалення і почуттю болю сприяють:
Контрикал
* Кініни
Ренін
Ангіотензини
Гордокс
Підвищену спорідненість до O2 у внутрішньоутробному періоді дитини має:
НbS
* НbF
НbА
НbЕ
НbС
Підтримання кислотно-лужного балансу крові мають наступні буферні системи, окрім:
Бікарбонатної
Фосфатної
* Амонійної
Гемоглобінової
Білкової
Порушення кислотно-лужного балансу крові, що характеризується накопиченням кислих сполук називається:
Алкалоз
Анацидітаз
Ахілія
* Ацидоз
Гіперацидітас
Поява якого білка фракції ?1-глобулінів в плазмі крові, визначеного методом електрофорезу, є підтвердженням діагнозу „Первинний рак печінки”? :
* Альфа-фетопротеїну
Трансферину
Гаптоглобіну
Церулоплазміну
Інтерферону
Серед наведених нижче типів гемоглобіну, вкажіть тип Нb здорової людини:
НbЕ
НbД
НbН
* НbА
НbС
Спад онкотичного тиску крові і, як наслідок вихід води з крові в тканини, що супроводжується набряками, настає при зменшенні альбумінів у сироватці крові нижче:
60 г/л
80 г/л
50 г/л
* 30 г/л
40 г/л
Спадкові хвороби, що виникають внаслідок порушення утворення в рівних кількостях ?- і ?-поліпептидних ланцюгів в молекулі гемоглобіну називаються:
Злоякісна анемія Адісона-Бірмера
Хвороба Бері-Бері
Порфіринурії
Серпоподібна клітинна анемія
* Таласемії
Специфічне зв’язування і транспорт іонів міді в плазмі крові здійснюється:
Інтерфероном
Гемоглобіном
Гаптоглобіном
Трансферином
* Церулоплазміном
Сполука гемоглобіну з киснем називається:
Карбоксигемоглобін
Метгемоглобін
Карбіламінгемоглобін
Карбгемоглобін
* Оксигемоглобін
Сполука, що транспортує вуглекслий газ від тканин до легень називається:
Метгемоглобін
* Карбгемоглобін
Оксигемоглобін
Карбіламінгемоглобін
Карбоксигемоглобін
Ступінь оксигенації гемоглобіну (синтез НbО2) залежить від таких факторів:
Парціального тиску кисню
Значення pH
Концентрації діоксиду вуглецю
Концентрації 2,3дифосфогліцерату
* Від всіх факторів, наведених вище
Ступінь оксигенації гемоглобіну (утворення НвО2) залежить від наступних факторів за виключенням:
Парціального тиску крові
Значення рН
Концентрації діоксиду вуглецю
* Концентрації 1,3-дифосфогліцерату
Концентрації 2,3-дифосфогліцерату
Судмедексперти для ідентифікації гемоглобіну і виявлення отруєння СО або метгемоглобіноутворювачами використовують метод:
Фотоелектроколориметрії
Поляриметрії
* Спектрального аналізу
Оксидометрії
Рентгеноструктурного аналізу
Транспорт ліків, жирних кислот, пігментів, іонів металів з кров’ю до різних органів і систем притаманні альбумінам завдяки їх:
Високої дисперності
Наявності кислих властивостей
Високої гідрофільності
* Високої адсорбційної здатності
Відносно невеликої молекулярної маси
Транспортною формою заліза, що доставляє іони заліза (Fe3+), які надходять у кров після всмоктування в кишечнику до місць депонування та використання є:
Альбуміни
Гемоглобін
* Трансферин
С- Реактивний білок
Феритин
Трьохвалентне залізо (Fe3+) є у складі:
Карбоксигемоглобіну
Оксигемоглобіну
* Метгемоглобіну
Карбгемоглобіну
Відновленого гемоглобіну
У людей-носіїв гена НbS відбувається заміна в 6-му положенні ?-ланцюга гемоглобіна глутамінової кислоти на:
Фенілаланін
Серин
Аспартат
* Валін
Метіонін
У людей-носіїв гена НbS відбувається заміна в 6-му положенні ?-ланцюга гемоглобіна на валін:
Метіоніну
* Глутамінової кислоти
Серину
Цистеїну
Триптофану
У людей-носіїв гена НbS спостерігається виникнення і розвиток хвороби:
Таласемії
Гемоглобінозу С
* Серповидно-клітинної анемії
Гемоглобінозу F
Гемоглобінозу Д
Фібриноген – білок крові, що виконує функцію
Транспортну
Структурну
* Захисну
Регуляторну
Скоротливу
Фібриноген є попередником:
Протромбіну
Гаптоглобіну
Фібронектину
* Фібрину
Фіброїну
Формуванню кров’яного згустка сприяє:
Фібронектин
Фіброїн
* Фібрин
Гаптоглобін
Гемоглобін
Функцію антитіл, основних ефекторів гуморального імунітету, виконують білки:
Фібриноген
Альбуміни
* Гамма-глобуліни
Альфа1-глобуліни
Бета-глобуліни
Який вміст альбумінів в сироватці крові здорової людини? :
60-85 г/л
* 40-60 г/л
50-60 г/л
80-110 г/л
100-120 г/л
Який з наведених нижче показників крові у жінок вказує на гіпогемоглобінемію? :
120 г/л
130 г/л
145 г/л
115 г/л
* 80 г/л
? Який з наведених нижче показників крові у чоловіків вказує на гіпогемоглобінемію?
* 100 г/л
130 г/л
145 г/л
155 г/л
160 г/л
Який з наведених показників відповідає нормальному об’єму крові у дорослої людини? :
15 л
25 л
* 5л
50 л
2 л
Який з нижче наведених білків крові відсутній у плазмі крові здорової людини?:
Церулоплазмін
Трансферин
Гаптоглобін
Альфа2-макроглобулін
* С- Реактивний білок
Який з нижче наведених білків не належить до фракцій глобулінів:
Церулоплазмін
Альфа1-антитрипсин
Трансферин
Гаптоглобін
* Фібриноген
Який метаболіт, що є присутній в еритроцитах, зменшує спорідненість гемоглобіну до кисню? :
1,3дифосфогліцерат
Лактат
* 2,3дифосфогліцерат
Піруват
3-фосфогліцериновий альдегід
Яким методом можна розподілити на окремі фракції білки сироватки крові? :
Біуретиновим
* Електрофорезу
Реакцією Геллера
Поляриметричним
Робертса-Стольнікова
Які фракції білка виявляють методом електрофорезу у плазмі крові здорової людини:
Преальбуміни, альфа1-, альфа2- глобуліни
Альфа1-, альфа2-, бета-, гамма-глобуліни, білки Бенс-Джонса
* Альбуміни, альфа1-, альфа2-, бета-, гамма-глобуліни
Преальбуміни, альфа1-, альфа2-, бета-, гамма-глобуліни
Альбуміни, преальбуміни, альфа1-, альфа2-, бета-глобуліни
Виберіть показники, які визначають в сироватці крові для трактування атерогенності і діагностики атеросклерозу:
Холестерин загальний і холестерин ЛПВГ
Вміст загальних ліпідів, холестерин ЛПВГ
Холестерин, ЛПВГ і ЛПДНГ
* Холестерин загальний і холестерин ЛПНГ
Холестерин ЛПНГ і хіломікрони
Вміст амінокислот в сукупності компонентів залишкового азоту становить:
* 25 %
50 %
5 %
70 %
10 %
Внаслідок ураження печінки може розвинутись печінкова кома. Вона в основному спричинена:
Гіперамоніємією
Гіперкетонемією
Гіпераміноацидемією
Гіперурикемією
Гіперкреатинемією
Агрегації тромбоцитів протидіють наступні чинники, що виділяються ендотеліальними клітинами судинної стінки:
АДФ-аза
Простациклін
Простагландин І2
Оксид азоту
* Всі відповіді вірні
Агрегація тромбоцитів індукується тромбіном, колагеном при наявності іонів:
Na+
K+
Cl+
* Ca2+
H+
Активні форми кисню утворюються в:
* Нейтрофілах
Базофілах
Еозинофілах
Моноцитах
Лімфоцитах
Активність такого ферменту плазми крові як лужна фосфатаза зростає при:
Цукровому діабеті
Ревматизмі
Інфаркті міокарда
* Цирозі печінки
Гіпертонічній хворобі
Алкалоз – це стан, за якого буферна ємність рідин організму по відношенню до іонів Н+:
Зменшується
* Збільшується
Не змінюється
Тримається постійно на одному рівні
Всі відповіді вірні
Альбумінами крові транспортується до 50 % іонів:
Cl-
Mg2+
Na2+
* Ca2+
Fe3+
Альбуміни крові приєднують до себе і транспортують такі речовини, як:
Жирні кислоти
Білірубін
Кортизол
Прогестерон
* Всі відповіді вірні
Антипротеїназною активністю сироватки крові наділені всі наведені нижче ферменти, за винятком:
Альфа1-антитрипсину
Альфа2 – макроглобуліну
Інтер-альфа-інгібітор трипсину
* Катепсини
Термокислостабільний інгібітор
Антипротеїназну активність сироватки крові забезпечує альфа1-антитрипсин, який інгібує активність наступних ферментів:
Еластази, хімотрипсину, сахарази
Мальтази, трипсину, калікреїну
Ліпази, пепсину, амілази
Трипсину, пепсину, амілази
* Плазміну, трипсину, хімотрипсину
Ацидоз – це стан, за якого буферна ємність рідин організму по відношенню до іонів Н+:
* Зменшується
Збільшується
Не змінюється
Тримається постійно на одному рівні
Всі відповіді вірні
Базофіли виконують всі функції наведені нижче, крім:
Беруть участь в алергічних реакціях
Запобігають згортанню крові
Активують розщеплення хіломікронів
Активують синтез білків за рахунок енергії дихання
* Проявляють бактерицидні властивості
Бактерицидна дія нейтрофілів забезпечується:
Утворенням активних форм кисню
Високою концентрацією протонів водню
Лізоцимом
Фагоцитином
* Всі відповіді вірні
Близько 1 – 5 % всіх лейкоцитів крові становлять базофіли, в яких синтезується гепарин, що запобігає згортанню крові та активує внутрішньо судинний фермент:
Креатинфосфокіназу
Аспартатамінотрансферазу
* Ліпопротеїнліпазу
Лактатдегідрогеназу
Каталазу
Близько 80 % СО2 транспортується кров’ю з участю гемоглобіну до легень у формі:
* Бікарбонатів
Вугільної кислоти
Вільного СО2
Оксигемоглобіну
Карбоксигемоглобіну
В азурофільних гранулах нейтрофілів відбувається наступна реакція: Н+ + Cl- + H2O2 > HOCl + H2O. Який фермент її каталізує?
НАДФН – оксидаза
* Мієлопероксидаза
НАДН-оксидаза
Каталаза
Супероксиддисмутаза
В базофілах синтезуються медіатори алергічних реакцій:
ГАМК і гістамін
* Гістамін і серотонін
Триптамін і серотонін
Триптамін і гістамін
Серотонін і ГАМК
В нейтрофілах виробляється фермент, який розщеплює полісахаридні ланцюги пептидгліканового шару клітинної стінки бактерій:
* Лізоцим
Лізолецитин
Лізосомальні гідролази
Лізиламінопептидаза
Інтерферон
В процесі фібринолізу розсмоктується кров’яний тромб. Розщеплення нерозчинного фібрину відбувається шляхом його гідролізу під дією:
Гепарину
Іонів кальцію
* Плазміну
Каталази
Антиплазміну
В регуляції балансу заліза в організмі берють участь наступні білки крові:
Трансферин
Гемопексин
Гаптоглобін
Гемоглобін
* Всі відповіді вірні
В цитоплазмі нейтрофілів знаходиться фермент, який знешкоджує пероксид водню за такою реакцією: Н2О2 + глютатіон-SH > ГSSГ + 2 Н2О. Вкажіть його назву:
* Глутатіонпероксидаза
Глутатіонредуктаза
Каталаза
Супероксиддисмутаза
Мієлопероксидаза
Видові зміни гемоглобіну зумовлені:
Структурою молекули гему
Вінільними радикалами гему (- СН = СН2)
Метильними групами (- СН3)
Залишками пропіонової кислоти (-СН2 –СН2_- СООН)
* Структурою глобіну
Виражену бактерицидну дію проявляє радикал, який утворюється в нейтрофілах в ході наступної реакції: О2- + Н2О2 > ОН. + ОН- + О2 Назвіть його:
Молекулярний кисень
Пероксид водню
Супероксиданіонрадикал
Гідроксильний іон
* Вільний гідроксильний радикал
Висока концентрація О2 в еритроцитах здорової людини стимул.є аутоокиснення гемоглобіну і утворення незначної кількості (1-2 %):
Карбгемоглобіну
Карбоксигемоглобіну
Оксигемоглобіну
Дезоксигемоглобіну
* Метгемоглобіну
Висока спорідненість гемоглобіну до кисню і перенесення його від матері до плода забезпечується:
HbS
* HbF
HbE
HbA
HbH
Вкажіть активні форми кисню, які утворюються в нейтрофілах і виконують бактерицидну функцію:
О2-
ОН.
1O2
Н2О2
* Всі відповіді вірні
Вкажіть білок плазми крові, який з’єднується з гемоглобіном при гемолізі еритроцитів і запобігає його втраті:
Церулоплазмін
* Гаптоглобін
Кріоглобулін
Трансферин
Альбуміни
Вкажіть поліпептидну форму гемоглобіну здорової дорослої людини (НвА):
* Альфа2 бета2
Бета2 гамма2
Гамма2 гамма2
Альфа1бета1
Бета1 гамма1
Вкажіть сполуки гемоглобіну з газами:
Метгемоглобін, карбгемоглобін
Карбоксигемоглобін, метгемоглобін
Оксигемоглобін, метгемоглобін
* Оксигемоглобін, карбгемоглобін
Відновлений гемоглобін, карбоксигемоглобін
Вміст еозинофілів в сироватці крові здорової людини становить:
* 3 – 6 % від усіх лейкоцитів
20 – 25 %
15 – 18 %
60 – 70 %
Менше 1 %
Гем гемоглобіну можна розглядати як комплексну сполуку протопорфірину з:
Fe3+
Zn2+
N
* Fe2+
O2
Гемоглобін транспортується у клітини ретикулоендотеліальної системи білком:
Трансферином
Церулоплазміном
Альбуміном
Феритином
* Гаптоглобіном
Гемоглобінова буферна система складається з:
* Оксигемоглобіну і дезоксигемоглобіну
Оксигемоглобіну і карбгемоглобіну
Дезоксигемоглобіну і карбгемоглобіну
Карбоксигемоглобіну і карбгемоглобіну
Оксигемоглобіну і карбоксигемоглобіну
Головним джерелом енергетичного забезпечення нейтрофілів є:
Жирні кислоти
* Глюкоза
Фосфоліпіди
Амінокислоти
Гліколіпіди
Головною функцією моноцитів є:
Синтез білків скоротливої системи
Транспорт О2 і СО2
Формування гуморального і клітинного імунітету
* Ендоцитоз і фагоцитоз
Участь в алергічних реакціях
Дисоціація оксигемоглобіну і виділення кисню в капілярах тканин зумовлюється:
Низьким рО2
Підвищенням концентрації Н+
Підвищенням концентрації СО2
Збільшенням концентрації 2,3 дифосфогліцерату
* Всі відповіді вірні
Діагностичним тестом при гострих панкреатитах є значне підвищення в сироватці крові фермента:
* Амілази
Лактатдегідрогенази
АлАТ
Альдолази
Креатинкінази
Діоксид вуглецю (СО2) транспортується кров’ю у вигляді гідрокарбонатів, які утворюються внаслідок гідратації СО2 і дисоціації вугільної кислоти під дією ферменту, що є тільки в еритроцитах. Це:
Каталаза
* Карбоангідраза
Супероксиддисмутаза
Пероксидаза
Метгемоглобінредуктаза
Для еритроцитів плода характерним є НвF, який складається з:
* Двох альфа- і двох гамма-поліпептидних ланцюгів
Глікозильованих поліпептидних ланцюгів
Двох альфа- і двох бета – поліпептидних ланцюгів
Двох альфа- і двох дельта поліпептидних ланцюгів
Одного альфа- і одного гамма-поліпептидних ланцюгів
Для консервування крові застосовують різноманітні антикоагулянти, в тому числі полісахарид природного походження, а саме:
Декстран
Дерматансульфат
Хондроітинсульфат
* Гепарин
Гіалуронова кислота
До білків плазми крові не належать:
Альбуміни
Церулоплазмін
* Міоглобін
Імуноглобуліни
Гаптоглобін
До основних процесів, які відбуваються за участі в тромбоцитів відносяться всі названі, крім:
Адгезії
Агрегації
Секреції
Ретракції
* Гемолізу
Еритроцит для своєї життєдіяльності потребує енергію у вигляді АТФ. Який процес є основним, що забезпечує цю клітину необхідною кількістю АТФ?
* Анаеробний гліколіз
Аеробне окиснення глюкози
Пентозофосфатний цикл
Бета-окиснення жирних кислот
Цикл трикарбонових кислот
Еритроцити виконують наступні функції:
Транспорт СО2 і О2
Регуляція кислотно-основного балансу
Транспорт амінокислот, вільного холестерину
Регуляція водно-сольового балансу
* Всі відповіді вірні
Захисні функції організму тісно пов’язані з білками імуноглобулінами. Яка серед перерахованих їх характеристик невірна?
* Імуноглобуліни утворюються в печінці
Імуноглобуліни відносяться до фракцій ?-глобулінів
Антитіла нейтралізують бактеріальні токсини
Імунні білки беруть участь у дозріванні та активації лімфоцитів
Імуноглобуліни зв’язуються з бактеріями і полегшують поглинання їх фагоцитами
Збереженню іонів заліза, що входять в склад гемоглобіну в організмі за умов фізіологічного та патологічного розпаду еритроцитів сприяє:
Кріоглобулін
Феритин
Білок Бенс-Джонса
* Гемопексин
С-реактивний білок
Зниження спорідненості гемоглобіну до кисню відбувається за умов:
* Підвищення в крові концентрації Н+ і СО2
Зниження температури
Зниження в еритроцитах концентрації 2,3 дифосфогліцерату
Збільшення в еритроцитах концентрації 1, 3 дифосфогліцерату
Високого рО2
Інгібіторами агрегації тромбоцитів є наступні фактори:
Аспірин (ацетилсаліцилова кислота)
цАМФ
Простагландини Е1
Простагландини Р2
* Всі вищевказані фактори
Індикаторними ферментами плазми крові при захворюваннях підшлункової залози є:
ЛДГ4,5
АсАТ і ЛДГ1,2
* Ліпаза і амілаза
АсАТ і АлАТ
Лужна фосфатаза і ліпаза
Кисень не може приєднатись до гемоглобіну, в якому є Fe3+. Назвіть це похідне:
Карбоксигемоглобін
Карбгемоглобін
* Метгемоглобін
Відновлений гемоглобін
Всі відповіді вірні
Кисень, поглинутий нейтрофілами в час фагоцитозу, витрачається на:
Синтез лейкотрієнів
Синтез тромбоксанів
* Утворення активних форм кисню
Приєднання 4-х електронів і відновлення до води
Синтез простагландинів
Кислотно-лужну рівновагу крові характеризують такі показники:
рН крові й сечі
Концентрація іона гідрокарбонату в плазмі
Парціальний тиск СО2 в крові
Надлишок буферних основ цільної крові
* Всі вище вказані
На електрофореграмі сироватки крові антитрипсин розміщується у фракції:
Альфа2-глобулінів
Бета – глобулінів
Гамма- глобулінів
* Альфа1 – глобулінів
Альбумінів
На поверхні плазматичної мембрани нейтрофілів знаходиться фермент, який каталізує наступну реакцію: НАДФН + 2О2 > НАДФ+ + 2О2- + Н+
Мієлопероксидаза
НАДФН - редуктаза
* НАДФН – оксидаза
Супероксиддисмутаза
НАДФН - дегідрогеназа
Надлишковому утворенню метгемоглобіну в організмі здорової людини запобігає дія фермента:
Каталази
Супероксиддисмутази
* Метгемоглобінредуктази
Карбоангідрази
Пероксидази
Назвіть активну форму кисню, що утворюється внаслідок наступної реакції: НАДФН + 2О2 НАДФ++2О2- + Н+
Пероксид водню
Синглетний кисень
Вільний гідроксильний радикал
* Супероксиданіонрадикал
Гіпохлорит
Назвіть активну форму кисню, яка утворилась в нейтрофілах внаслідок наступної реакції: ОCl- + H2O2 > 1O2 + H2O + Cl-
Молекулярний кисень
Озон
Супероксиданіонрадикал
* Синглетний кисень
Гіпохлорит
Найбільш потужними буферними системами, які забезпечують підтримання сталості рН крові вважаються:
Гемоглобінова і фосфатна
* Гідрокарбонатна і гемоглобінова
Білкова і фосфатна
Гемоглобінова і білкова
Гідрокарбонатна і білкова
Обмін білків зазнає регулюючого впливу гормонів катаболічної та анаболічної дії. З перечислених катаболічну дію мають гормони:
Статеві
Інсулін
Тироксин у фізіологічній концентрації
* Глюкокортикоїди в периферійних тканинах
Глюкокортикоїди в печінці
Окиснення Fe2+ гемоглобіну до Fe3+ відбувається під дією таких речовин, як анілін, нітрати, нітрити.Форма гемоглобіну з Fe3+ називається:
Гемоглобін S
Оксигемоглобін
Гемоглобін Н
Карбоксигемоглобін
* Метгемоглобін
Органоспецифічними ферментами, які збільшуються при захворюваннях печінки, вважаються:
ЛДГ1,2 і КФК ВВ
Ліпаза і амілаза
КФК ММ і оксибутиратдегідрогеназа
Глюкуронідаза і кисла фосфатаза
* Аргіназа і орнітинкарбамоїлфосфаттрансфераза
Основний шлях отримання енергії для своєї життєдіяльності у моноцитів – це:
Анаеробний гліколіз
Пентозофосфатний цикл
* Аеробний шлях окиснення
Мікросомальне окиснення
Цикл Корі
Під час електрофорезу макроглобулін рухається разом з:
Альбумінами
* Аьфа2 – глобулінами
Бета-глобулінами
Гамма2 – глобулінами
Гамма1 – глобулінами
Підвищення активності індикаторного фермента крові – кислої фосфатази вказує на захворювання:
Інфаркт міокарда
* Карцинома простати
Цироз печінки
Цукровий діабет
Ревматизм
Порушення функції яких форменних елементів крові призводить до появи точкових крововиливів на яснах, піднебінні, слизовій оболонці щік?
Лімфоцитів
Еритроцитів
* Тромбоцитів
Моноцитів
Лейкоцитів
При дії окиснювачів (Н2О2, оксиду азоту та ін.) гемоглобін, до складу якого входить Fe2+ перетворюється на сполуку, що містить Fe3+і не здатною переносити кисень. Назвіть цю сполуку:
Карбгемоглобін
Карбоксигемоглобін
* Метгемоглобін
Оксигемоглобін
Глікозильований гемоглобін
При наявності в повітрі приміщення 1 % СО практично весь гемоглобін перетворюється в:
Оксигемоглобін
* Карбоксигемоглобін
Карбгемоглобін
Метгемоглобін
Дезоксигемоглобін
При отруєнні синильною кислотою та її солями (ціанідами) як протиотруту застосовують:
Дихання чистим повітрям
Дихання повітрям з підвищеною кількістю вуглекислого газу
Дихання повітрям з підвищеною кількістю азоту
* Окисники (амілнітрит), що переводить гемоглобін (Fe2+) у гемоглобін (Fe3+)
Активатори дихальних ферментів NaСl, йони Mg2+
При хворобі Коновалова - Вільсона зменшується вміст церулоплазміну в крові. Наслідком недостатності цього транспортного білка є порушення:
Комплексоутворення амінокислот з залізом
Розпад тканинних білків
* Комплексоутворення амінокислотз міддю
Транспорту О2
Транспорту кальцію
Проміжним метаболітом гліколізу в еритроцитах є 2, 3 – дифосфогліцерат, функція якого полягає в наступному:
Підвищенні спорідненості Нв до О2
* Зниженні спорідненості Нв до О2
Окисненні глюкози до пірувату
Окисненні глюкози до лактату
Безпосередньому транспортуванні О2
Процес агрегації тромбоцитів індукується:
Тромбіном
Колагеном
Са++
Турбулентним рухом тромбоцитів
* Всі відповіді вірні
Процес прикріплення тромбоцитів до колагену або субендотеліальної базальної мембрани, яка містить колагенові волокна, називається:
* Адгезія
Агрегація
Секреція
Ретракція
Седиментація
Реакція Hb-NH-COО- + Н+ найбільш активно здійснюється в:
Лімфі
Еритроцитах капілярів тканин
Спинномозковій рідині
У плазмі крові
* Альвеолах легень
Реакція Hb-NH2 + CO2
·Hb-NH-COOH найбільше активно протікає в:
Альвеолах легень
Лімфі
* Еритроцитах капілярів тканин
Спинномозковій рідині
Плазмі крові
Серед наведених прикладів вкажіть мутантний гемоглобін, який має місце при серповидно-клітинній анемії:
Hb (бета 6 глю 6 ліз)
Hb (бета 63 гіс 58 тир)
Hb (бета 33 цис 33 вал)
Hb (гамма 58 гіс 58 тир)
* Hb (бета 6 глюл6 вал)
Сироватка крові відрізняється від плазми крові відсутністю в ній:
Альбумінів
Альфа1 – глобулінів
* Фібриногену
Бета – глобулінів
Гамма – глобулінів
Складовий компонент гемоглобіну гем – це хелатний комплекс порфірину і іонів:
Mg2+
Zn2+
* Fe2+
K+
Mo+
СО2 витісняє О2 з гемоглобіну в тканинах; в легенях О2 витісняє СО2 з крові в альвеолярне повітря. Це явище відоме як:
Ефект Тіндаля
Концепція Ерліха
Рівновага Доннана
* Ефект Бора
Гіпотеза Баха
Специфічний білок плазми крові, що синтезується в клітинах організму у відповідь на дію вірусів, є:
С – реактивний білок
Кріоглобулін
Фібронектин
* Інтерферон
Церулоплазмін
Сполука, що транспортує вуглекслий газ від тканин до легень називається:
Оксигемоглобін
Гемоглобін А
Карбоксигемоглобін
* Карбгемоглобін
Метгемоглобін
Таласемії – це вроджені дефекти синтезу гемоглобінів, при яких внаслідок наступних змін з’явились їх мутантні форми:
* Відсутні альфа- або бета-поліпептидні ланцюги
Відбувається глікозилювання гемоглобіну
Відсутній гем
Утворились чотири гамма2 – поліпептидних ланцюги
Відбулась зміна (бета 63 гісб63 тир)
Тривалість життя еритроцитів становить:
1 місяць
2 місяці
* 120 днів
15 днів
10 днів
У зрілих еритроцитах людини відсутнім є наступний процес:
Анаеробний гліколіз
Пентозофосфатний цикл
* Цикл трикарбонових кислот
Утворення значної кількості коферментів ТПФ, НАДФ
Реакції трансамінування
У зрілому еритроциті відсутні:
Мітохондрії
Ядро
Хроматин
Апарат трансляції
* Всі відповіді вірні
У людей, які хворіють грипом, виробляється білок, що пригнічує розмноження вірусів. Це:
Церулоплазмін
* Інтерферон
Кріоглобулін
Фібронектин
С-реактивний білок
У нейтрофілах є сегментоване ядро, слаборозвинений ендоплазматичний ретикулум, мало мітохондрій, добре розвинутий апарат Гольджі. Необхідну кількість АТФ (до 90 %) нейтрофіл отримує за рахунок:
Пентозо-фосфатного циклу
Аеробного гліколізу
Бета-окиснення жирних кислот
Циклу Кребса
* Анаеробного гліколізу
Характерною особливістю еритроцитів є наявність в них 2, 3 дифосфогліцерату, який утворюється в процесі:
* Анаеробного гліколізу
Синтезу жирних кислот
Пентозофосфатного циклу
Бета-окиснення жирних кислот
Циклу Кребса
Хемілюмінесценція, що супроводжує фагоцитоз, пояснюється рекомбінацією активних форм кисню:
О2- і 1O2
Н2О2 і Н2О
НOCl і Cl-
ОН- і Н+
* ОН. і ОН-
Яка із сполук гемоглобіну може утворюватись у мешканців будинку, де був несправним димохід?
Дезоксигемоглобін
Метгемоглобін
* Карб оксигемоглобін
Карбгемоглобін
Оксигемоглобін
Який білок фракції бета-глобулінів транспортує трьохвалентне залізо?
* Трансферин
Інтерферон
Гаптоглобін
Гемопексин
Церулоплазмін
Який вид гемоглобіну забезпечує більшу кисневу ємність крові плода, ніж таку у матері?
* НвF
HbA
HbH
HbS
HbP
Який вміст загального білка в сироватці крові здорової людини? :
50-60 г/л
80-110 г/л
* 65-85 г/л
100-120 г/л
40-60 г/л
Який із білків фракції глобулінів застосовується у вигляді фармпрепарату для профілактики і лікування вірусних інфекцій?
Альфа1-антитрипсин
Гаптоглобін
Кріоглобулін
Церулоплазмін
* Інтерферон
Який фермент нейтрофілів каталізує реакцію декарбоксилювання аміноксилот за рівнянням: OCl- + H++ R – CHNH2 – COOH > R – COH + CO2 + Cl- + NH4+
НАДФН – оксидаза
НАДН - оксидаза
Каталаза
Супероксиддисмутаза
* Мієлопероксидаза
Які іони беруть активну участь у процесі згортання крові?
К+
Na+
* Ca++
Mg++
H+
Які ферменти крові можуть руйнувати пероксид водню?
Оксигенази і гідроксилази
* Перокисдаза і каталаза
Цитохромоксидаза і каталаза
Оксигеназа і каталаза
Флавінзалежні оксидази
Азотвмісні небілкові речовини крові складають в сумі біохімічний показник – залишковий азот. Одним із його компонентів є наступна сполука: NH2-CH2-CH2-CH2-COOH
A. Сечова кислота
B. Одна із 20 амінокислот
* C. Біогенний амін
D. Сечовина
E. Креатинін
Алергічна реакція організму пов’язана з активацією комплементу шляхом часткового гідролізу. Серед перечислених функцій вивільнених низькомолекулярних пептидів вкажіть правильну:
A. Зменшують кількість еозинофілів та базофілів
B. Послаблюють скорочення гладкої мускулатури
* C. Збільшують проникність стінок капілярів
D. Зменшують проникність стінок капілярів
E. Посилюють хемотаксис лейкоцитів
Алергічна реакція прискореного типу є результатом:
A. Дії алергена на Т – лімфоцити
B. Безпосередньої дії алергена на гладку мускулатуру
C. Дії імуноглобуліну D
* D. Виділення медіаторів алергії гранулоцитами
E. Активації комплементу
Антиген, потрапляючи в організм, зв’язується з рецепторами лімфоцитів, спричиняючи перехід клітини із стану спокою в мітотичний цикл. Передача сигналу з мембрани в ядро здійснюється з допомогою посередників. Який з них не бере участі в цьому процесі?
A. Інозитолтрифосфат
B. Диацилгліцерол
C. Іони Ca++
* D. УТФ
E. цГМФ
Антигени є високомолекулярними сполуками – простими білками, поліпептидами, полісахаридами, нуклеїновими кислотами, ліпопротеїнами, глікопротеїнами. Їм притаманні такі властивості, крім:
A. Чужорідність
* B. Однорідність
C. Специфічність
D. Імуногенність
E. Розчинність в рідинах організму
Антигени розпізнаються і зв’язуються з специфічними рецепторами клітин:
Еритроцитів
Базофілів
Ентероцитів
* Лімфоцитів
Тромбоцитів
Антигенні властивості сполук, їх специфічність не втрачаються за наступних обставин:
Розщеплення білків до амінокислот
Температурна денатурація
Дія хімічних чинників
Включення в молекулу різних радикалів
* Утворення розчинної форми
Апопротеїни - це білкові компоненти ліпопротеїнів. Яка з перечислених функцій не властива їм?
Підтримання структурної цілісності ліпопротеїнів
Утворення гідрофільної оболонки в ліпопротеїнових міцелах
* Регуляція активності ферментів, що діють на ліпопротеїни
Розпізнавання ліпопротеїнів рецепторами
Надання ліпопротеїнам антигенних властивостей.
Безазотові залишки амінокислот (піруват, оксалоацетат, ацетоацетат, ?-кетоглутарат та ін.) зазнають в організмі подальших перетворень:
Окиснюються в циклі Кребса
Використовуються для синтезу амінокислот
Беруть участь в глюконеогенезі
Беруть участь в ліпогенезі і кетогенезі
* Використовуються для всіх перечислених процесів
Безазотові залишки амінокислот утворюються внаслідок наступних перетворень:
Декарбоксилювання
* Трансамінування
Активації внутрішньоклітинних протеаз
Гама-глютамільного транспорту амінокислот
Дезамінування глутаміну
Безпосередніми джерелами аміаку в синтезі сечовини є аміак і аспартат, які можуть бути отримані з глутамату. Чи можуть бути інші амінокислоти джерелом аміаку і завдяки якому процесу?
Ні. Їм не властиве дезамінування.
* Так. Через процес трансамінування з альфа-кетоглутаратом
Так. Через процес трансамінування з ацетоацетатом
Ні. Не можуть вступати в процес трансамінування
Ні. Неможливий зв’язок трансамінування з дезамінуванням
Білки – рецептори лімфоїдних тканин розпізнають і зв’язуються з антигенами. Яка природа цих рецепторів?
Металопротеїни
Ліпопротеїни
Прості білки
* Глікопротеїни
Нуклеопротеїни
Білки – рецептори лімфоцитів, які розпізнаються антигенами, за своєю природою є:
Бета-глобулінами
Протамінами
Альбумінами
Альфа1-глобулінами
* Гама-глобулінами
Білки головного комплексу гістосумісності (ГКГС) є головними білками імунологічної індивідуальності організму. З перечислених функцій вкажіть ту, яка їм не притаманна:
Участь у взаємодії між лімфоїдними клітинами
Є білками трансплантації
* Виконують ферментативну функцію
Участь у взаємодії з антигеном на поверхні клітин
Спрямовують цитотоксичний Т-ефектор (кіллер) на заражену „мішень”.
В імунному захисті організму важлива роль належить фагоцитозу. У фагоцитарних реакціях беруть участь наступні фактори, крім:
Активні форми кисню
Лейкотрієни
Лізоцим
* Парапротеїни
Лізосомальні гідролази
В імунному захисті організму вирішальне значення мають імунокомпетентні клітини. Вкажіть, які з наступних тверджень характеризують Т-лімфоцити?
Вони диференціюються в плазмоцити.
Вони диференціюються в макрофаги.
Вони диференціюються в нейтрофіли.
* Вони забезпечують клітинний імунітет.
Їх джерелом є лімфоїдна тканина кишечника.
В організмі людини основним місцем депонування триацилгліцеролів є жирова тканина. Разом з тим їх синтез відбувається і в гепатоцитах. У якому вигляді жир транспортується з печінки?
ЛПНЩ
* ЛПДНЩ
Хіломікронів
ЛПВЩ
Комплексу з альбумінами
В основі ліполізу лежить ферментативний процес гідролізу жиру до жирних кислот i гліцерину. Жирні кислоти транспортуються в кpoві з допомогою:
ЛПНЩ
Альфа-глобулінів
* Альбумінів
Хіломікронів
ЛПВЩ
В процесі метаболізму амінокислот, амінів утворюються безазотові залишки, які використовуються для енергетичних потреб, синтезу глюкози, кетонових тіл, амінокислот. Назвіть представників безазотових компонентів крові:
* Ацетоацетат, альфа-кетоглутарат, піруват
Лактат, оксалоацетат, сечова кислота
Піруват, альфа-оксибутират, креатин
Креатинін, сечова кислота, ацетоацетат
Білірубін, індикан, альфа-кетоглутарат
В процесі синтезу сечовини – головного компоненту залишкового азоту крові – беруть участь амінокислоти, які не входять до складу білків, а є метаболітами білкового обміну. Назвіть ці амінокислоти:
Аргінін і орнітин
Цитрулін і аспартат
Аспартат і аргінін
* Орнітин і цитрулін
Цитрулін і аргінін
В результаті дезамінування і трансамінування амінокислот, амінів, азотових основ утворюються безазотові органічні сполуки. З перечислених компонентів крові до безазотових сполук не належать:
* Креатин, креатинін
Піруват, лактат
Цитрат, сукцинат
Оксалоацетат, гліцерол
Ацетоацетат, альфа-оксибутират
В результаті мінералізації компонентів залишкового азоту утворюється одна мінеральна сполука. Назвати цю сполуку і вказати, яким реактивом вона визначається:
Сульфат натрію. Реактив Неслера
Вільний аміак. Діазореактив
* Сульфат амонію. Реактив Неслера
Глутамін. Нінгідриновий реактив
Хлорид амонію. Реактив Фелінга
Виберіть показники, які визначають в сироватці крові для трактування атерогенності і діагностики атеросклерозу:
Холестерин загальний і холестерин ЛПВГ
Вміст загальних ліпідів, холестерин ЛПВГ
Холестерин, ЛПВГ і ЛПДНГ
* Холестерин загальний і холестерин ЛПНГ
Холестерин ЛПНГ і хіломікрони
Визначальними органами імунної системи є наступні:
Тимус і гіпофіз
Тимус і печінка
Кістковий мозок і нирки
* Кістковий мозок і тимус
Селезінка і лімфатичні вузли
Вилучення холестеролу з периферійних тканин і транспорт його до печінки відбувається з допомогою фермента:
A. Ліпопротеїнліпази
* B. Лецитинхолестеринацилтрансферази
C. Холестеринестерази
D. Лецитинази
E. Ацетилхолінестерази
Відомі 5 класів імуноглобулінів. Виберіть відповідь, що характеризує властивості Ig G:
A. Дуже активні (10 активних центрів), найшвидше утворюються при попаданні антигену, активують фагоцитоз
B. Є 2 види (сироваткові і секреторні), виконують захисні функції при кишкових, респіраторних інфекціях; виражена бактерицидність
* C. Становлять основну масу імуноглобулінів (80 %), легко проходять через плаценту, класичні антибактеріальні, антивірусні, антитоксичні антитіла
D. Шкірно-сенсибілізуючі антитіла, не проходять через плаценту, відповідають за алергічні реакції швидкого типу (астма, риніт тощо)
E. Не проходять через плаценту, обумовлюють аутоалергічні ураження
Вільні амінокислоти екзогенного і ендогенного походження становлять 25 % від суми всіх компонентів залишкового азоту крові. Їх вміст залежить від наступних процесів, крім:
* A. Біосинтез незамінних амінокислот
B. Синтез амінокислот в результаті реамінування
C. Синтез амінокислот в результаті трансамінування
D. Всмоктування амінокислот в кишечнику
E. Катаболізм білків організму
Вкажіть клас ліпопротеїнів, в складі якого є найбільше білка:
A. ЛПНГ
B. Хіломікрони
C. ЛПДНГ
* D. ЛПВГ
E. Проміжні форми ЛП
Вкажіть клас ліпопротеїнів, в складі якого є найменше білка:
A. ЛПНГ
B. ЛПДНГ
C. Проміжні ЛП
D. ЛПВГ
* E. Хіломікрони
Вкажіть ліпопротеїни, які видаляються печінкою з крові за механізмом ендоцитозу з допомогою відповідних рецепторів:
A. ЛПДНГ
B. ЛП проміжної густини
C. Залишкові хіломікрони
D. ЛПНГ
* E. Всі вказані ліпопротеїни
Вкажіть, де утворюються ЛПНГ:
* A. Плазма крові
B. Печінка
C. Тонкий кишечник
D. М’язи
E. Ендотелій судин
Вміст амінокислот в сукупності компонентів залишкового азоту становить:
* A. 25 %
B. 50 %
C. 5 %
D. 70 %
E. 10 %
Вторинні імунодефіцити можуть бути викликані наступними патогенними факторами, крім:
A. Дії лімфотропної вірусної інфекції (СНІД)
B. Дії іонізуючої радіації
* C. Отруєння чадним газом
D. Наявності злоякісних пухлин
E. Дії лімфотропних токсичних факторів
Гаптени (вуглеводи, ліпіди та ін.) викликають сенсибілізацію лімфоцитів, утворення антитіл лише за умови:
A. Їх розчинення
B. Утворення комплексів з іонами металів
C. Фосфорилювання
* D. Приєднання білка
E. За жодних з цих обставин
Гістамін є медіатором алергічних реакцій. Назвіть реакцію, в результаті якої він утворюється:
A. Дезамінування гістидину
* B. Декарбоксилювання гістидину
C. Гідроксилювання гістидину
D. Трансамінування гістидину
E. Розщеплення гістонів
Головний компонент залишкового азоту – сечовина є диамідом вугільної кислоти. Безпосередніми джерелами атомів азоту сечовини є:
A. Орнітин і аргінін
B. Аміак і аланін
C. Глутамат і цитрулін
* D. Аміак і аспартат
E. Глутамат і орнітин
Гуморальний імунітет організму пов’язаний з певними білками. Які це білки, їх властивості?
* A. Гамма – глобуліни. Дозрівання і активація лімфоцитів, сприяння фагоцитозу бактерій, нейтралізація бактеріальних токсинів
B. Імуноглобуліни, відносяться до альфа1- фракції, синтезуються в печінці
C. Бета-глобуліни, активація комплементу
D. Альбуміни. Зв’язування і нейтралізація бактеріальних токсинів
E. Гамма – глобуліни. Здатність активувати макрофаги
Гуморальними факторами неспецифічної резистентності організму є наступні, крім:
A. Комплемент
B. Лізоцим
C. Гістамін
* D. Трансферин
E. Фібронектин
Дієвим профілактичним засобом проти вірусних інфекцій, що блокує розмноження вірусів в клітинах, є білковий препарат:
A. Імуноглобулін А, гамма-фракція
* B. Інтерферон, гамма-фракція
C. Інтерферон, альфа1-фракція
D. Альфа2-макроглобулін
E. Альфа1- антитрипсин
Для отримання і очищення імуноглобулінів використовують:
A. Солі важких металів, діаліз
* B. Висолювання, діаліз
C. Етиловий спирт, центрифугування
D. Електрофорез, розчинення в етиловому спирті
E. Хроматографія, органічні кислоти
До безазотових органічних компонентів крові відносяться наступні, крім:
A. Піруват, ацетоацетат
B. ?-кетоглутарат, ?-оксибутират
C. Оксалоацетат, цитрат
D. Лактат, сукцинат
* E. Глутамат, глутамін
До складу ліпопротеїнів входять:
A. Холестерол вільний
B. Холестерол етерифікований
C. Триацилгліцероли
D. Фосфоліпіди
* E. Всі перечислені сполуки
Електрофорез сироватки крові дозволяє розділити транспортні форми ліпідів на фракції. Найбільшу відстань від старту на електрофореграмі ліпопротеїнів проходить наступна фракція:
* A. ЛПВГ
B. Хіломікрони
C. ЛПДНГ
D. ЛПНГ
E. Проміжні ЛП
З відомих 5 класів імуноглобулінів Ig E притаманні властивості:
A. Висока активність, мають 10 активних центрів, першими реагують на антигенну сенсибілізацію, активують фагоцитоз
B. Становлять основну масу імуноглобулінів (80 %), легко проходять через плаценту, класичні антибактеріальні, антивірусні, антитоксичні антитіла
C. Є 2 види (сироваткові і секреторні), виконують захисні функції при кишкових, респіраторних інфекціях; виражена бактерицидність
* D. Шкірно-сенсибілізуючі антитіла, не проходять через плаценту, відповідають за алергічні реакції швидкого типу (астма, риніт тощо)
E. Обумовлюють аутоалергічні ураження, не проходять через плаценту
З печінки нейтральні жири транспортуються у вигляді ЛПДНГ. Яке з наведених співвідношень білків триацилгліцеролів, холестеролу і фосфоліпідів відповідає молекулярній формі пре-бета-ліпопротеїнів?
A. 15 : 20 : 20 : 45
B. 45 : 8 : 38 : 10
C. 2 : 90 : 5 : 3
D. 21 : 14 : 58 : 8
* E. 8 : 60 : 20 : 15
З-поміж компонентів залишкового азоту є такі, що не використовуються в процесах метаболізму і повинні виділятись з організму. Назвіть їх:
A. Білірубін, біогенні аміни
B. Креатин, аміак
C. Амінокислоти, сечова кислота
* D. Індикан, креатинін
E. Сечовина, низькомолекулярні пептиди
За яких обставин виявлена лабораторно азотемія не може вважатися відносною?
A. Дизбактеріоз, діарея
* B. Серцева недостатність
C. Нецукровий діабет
D. Гіпоальдостеронізм
E. Вживання діуретиків
Залишковий азот – сума небілкових азотвмісних сполук крові. В його складі вміст сечовини становить:
A. 20 %
B. 75 %
* C. 50 %
D. 30 %
E. 90 %
Захисні функції організму тісно пов’язані з білками імуноглобулінами. Яка серед перерахованих їх характеристик невірна?
* A. Імуноглобуліни утворюються в печінці
B. Імуноглобуліни відносяться до фракцій ?-глобулінів
C. Антитіла нейтралізують бактеріальні токсини
D. Імунні білки беруть участь у дозріванні та активації лімфоцитів
E. Імуноглобуліни зв’язуються з бактеріями і полегшують поглинання їх фагоцитами
Зв’язуючись з рецепторами лімфоцитів, антиген ініціює синтез антитіл. Яким способом передається сигнал з мембрани в ядро, започатковуючи мітотичний цикл?
A. Комплекс антиген-рецептор проникає в клітину полегшеною дифузією
B. Комплекс антиген-рецептор проникає в клітину вторинним активним транспортом
C. Комплекс активує аденілатциклазу
D. Сигнал передається з допомогою нейромедіатора
* E. Передача сигналу відбувається з допомогою посередників: інозитол-3-фосфату, диацилгліцеролу, Са++, цГМФ
Зниження концентрації залишкового азоту зустрічається нечасто і не має суттєвого клінічного значення. Такий стан може спостерігатись:
* A. При нетривалому голодуванні
B. При стресових ситуаціях
C. При тривалому одноманітному харчуванні
D. При захворюванні шлунка
E. При радіаційному ураженні
Зниження функціональної активності лімфоїдної системи (вторинний імунодефіцит) може виникати внаслідок дії багатьох зовнішніх чинників, крім:
A. Голодування, харчування неповноцінними білками
B. Дефіцит вітамінів у їжі
* C. Дефіцит тваринних жирів у харчуванні
D. Дія іонізуючої радіації на організм
E. Тривалі стреси
Імунітет – це властивість організму чинити опір живим тілам або речовинам, що несуть на собі ознаки чужорідної генетичної інформації. Вкажіть первинний орган імунної системи:
A. Селезінка
B. Лімфатичні вузли
C. Лімфоїдна тканина слизових
* D. Кістковий мозок
E. Периферійна кров
Імунна система організму за допомогою лімфоїдних клітин та їх продуктів виявляє і знищує "чуже" (клітинний і гуморальний імунітет). До клітинного імунітету причетні наступні фактори, крім:
A. Т-хелпери
* B. В-лімфоцити, плазматичні клітини, імуноглобуліни
C. Т-супресори
D. Цитотоксичні Т-ефектори
E. Т-лімфоцитиs
Імунний захист організму заключається в активації комплексу біохімічних процесів для нейтралізації стороннього агента. До них відносяться:
A. Зв’язування антигену з рецепторами В – лімфоцитів
B. Диференціація Т – лімфоцитів
* C. Всі вказані процеси
D. Синтез антитіл
E. Активація системи комплементу
Імунний захист організму залежить від злагодженого функціонування наступних морфологічних і біохімічних факторів:
A. Кісткового мозку і щитоподібної залози
B. Лімфатичної ситеми і гіпоталамусу
C. Тимусу і печінки
D. Сполучної тканини і лімфатичної системи
* E. Тимусу і кісткового мозку
Імуноглобуліни (антитіла) – це білки, які відносяться до ?-глобулінів. За якою специфікою будови і на скільки видів поділені імуноглобуліни?:
A. 2 види: 5 легких і 2 важкі поліпептидні ланцюги
B. 4 види: 2 легких і 4 важких ланцюги
* C. 5 видів: 2 легких і 5 важких ланцюгів
D. 3 види: 1 легкий і 2 важких ланцюги
E. 7 видів: 7 важких ланцюгів
Імуноглобуліни є гетерогенною групою білків. За фізико-хімічними властивостями їх розділяють на 5 класів. Яка характеристика вірна для Ig D?
A. Становлять основну масу імуноглобулінів (80 %), легко проходять через плаценту, класичні антибактеріальні, антивірусні, антитоксичні антитіла
B. Відзначаються високою активністю, мають 10 активних центрів, першими реагують на антигенну сенсибілізацію, активують фагоцитоз
C. Поділяються на 2 види (сироваткові і секреторні), виконують захисні функції при кишкових, респіраторних інфекціях; виражена бактерицидність
D. Шкірно-сенсибілізуючі антитіла, не проходять через плаценту, відповідають за алергічні реакції швидкого типу (астма, риніт тощо)
* E. Обумовлюють аутоалергічні ураження, не проходять через плаценту
Імуноглобуліни інактивуються за наступних умов, крім:
A. Нагрівання до 70 ? С
B. Дії мінеральних і органічних кислот
* C. Дії концентрованих нейтральних солей
D. Тривалої дії етилового спирту
E. Опромінення УФ променями
Імуноглобуліни поділяються на 5 класів. Виберіть відповідь, що характеризує властивості Ig M:
* A. Дуже активні (10 активних центрів), першими з’являються при антигенній стимуляції, активують фагоцитоз
B. Розрізняють 2 їх види (сироваткові і секреторні), виконують захисні функції при кишкових, респіраторних інфекціях; виражена бактерицидність
C. Становлять основну масу імуноглобулінів (80 %), легко проходять через плаценту, класичні антибактеріальні, антивірусні, антитоксичні антитіла
D. Шкірно-сенсибілізуючі антитіла, не проходять через плаценту, відповідають за алергічні реакції швидкого типу (астма, риніт тощо)
E. Обумовлюють аутоалергічні ураження, не долають плацентарний бар’єр
Імунологічна відповідь організму на „чужі” фактори тісно пов’язана з функціями білків головного комплексу гістосумісності (ГКГС), що ініціюють лізис клітин. Механізм їх дії включає ряд процесів, крім:
A. Білки ГКГС спрямовують цитотоксичний Т-ефектор (кіллер) на антиген
B. Лімфоцит викидає на мембрану клітини-„мішені” (антиген) білок перфорин
C. Перфорин утворює пори в клітинній мембрані „мішені”
* D. Змінюється електрохімічний потенціал на мембрані „мішені”
E. Через пори в мембрані в клітину-„мішень” надходить вода і електроліти, що спричиняє її лізис
Імунологічна відповідь організму на антигени супроводжується активацією системи комплементу. Яким шляхом це відбувається ?
A. Зміною первинної структури
B. Утворенням доменів
C. Відщепленням простетичної групи
D. Приєднанням небілкового компоненту
* E. Частковим гідролізом
Імунологічні ефекти організму пов’язані з цілим рядом факторів білкової природи, які утворюються в наступних клітинах, крім:
* A. Еритроцитів
B. Лімфоцитів
C. Макрофагів
D. Фібробластів
E. Опасистих клітин
Класичний шлях активації комплементу починається приєднанням С1 до:
A. Детермінанти антигену
B. Пропердину
* C. Комплексу Ig G – антиген
D. Мембранних ферментів антигену
E. Інозитолтрифосфату мембрани антигену
Клітини реагують з чужорідними антигенами, беруть участь у клітинних імунних реакціях, виконують функції регуляції імунної системи та сприяють виділенню імуноглобулінів іншими клітинами, які відповідальні за прояв гуморального імунітету. Про які клітини йде мова?
A. В-лімфоцити.
* B. Т-лімфоцити (хелпери).
C. Т-лімфоцити (кілери).
D. Т-лімфоцити (супресори).
E. Т-лімфоцити (пам’яті).
Комплемент викликає осмотичний лізис клітин мікроорганізмів шляхом:
A. Ферментативного перетравлення мембран
B. Активації аденілатциклази
* C. Утворення трансмембранних каналів для Na+, H2O
D. Активації Na+ K+ АТФ – ази
E. Активації лізосомальних ферментів
Компоненти залишкового азоту є різного походження і хімічної будови, спільним є лише наявність в їх молекулах атомів азоту, який вилучається в процесі мінералізації і переводиться в одну сполуку, що визначається реактивом Неслера. Назвіть цю сполуку:
A. Аміак
B. Хлорид амонію
C. Глутамін
* D. Сульфат амонію
E. Нітрит натрію
Лікарські препарати і їх метаболіти (гаптени) можуть спричинити імунну реакцію, якщо вони:
A. Вводяться парентерально
B. Вживаються per os
C. Застосовуються місцево
D. Вводяться у вигляді ліпосом
* E. Асоційовані з білками чи полісахаридами
Ліпіди в крові транспортуються у вигляді комплексів з білками. Назвіть ці транспортні форми:
A. ЛПНГ
B. ЛПДНГ
C. Хіломікрони
D. ЛПВГ
* E. Всі перечислені
Ліпіди транспортуються в крові з допомогою білків, утворюючи ліпопротеїнові комплекси. Їх визначають методом:
A. Хроматографії
B. Висолювання
C. Спектрального аналізу
* D. Електрофорезу
E. Рефрактометрії
Ліпіди у вигляді комплексів з білками входять до складу наступних сполук, крім:
* A. Пальмітатсинтази
B. Хіломікронів
C. Мембранного апарату клітин
D. ЛПДНЩ
E. ЛПВЩ
Ліпопротеїн - надмолекулярна структура. Які типи зв'язків існують між білковою і ліпідною частинами?
* A. Нековалентні
B. Пептидні
C. Складноефірні
D. Амідні
E. Глікозидні
Ліпопротеїни крові розділяють методом електрофорезу і рухливість їх в електричному полі залежить від вмісту білка у фракціях. Які ліпопротеїни знаходяться на електрофореграмі найближче до старту?
A. ЛПВГ
B. ЛПДНГ
C. Проміжні форми ЛП
* D. Хіломікрони
E. ЛПНГ
Ліпопротеїни крові розрізняються за багатьма характеристиками, до яких не відносять:
* A. Розчинність
B. Розмір, густина, заряд
C. Білковий, ліпідний склад
D. Біологічні функції
E. Місце утворення
Ліпопротеїни мають міцелярну структуру, ядро якої становлять гідрофобні сполуки, оболонку – гідрофільні радикали. Ядро утворюють:
A. Вільний холестерин
B. Вільні жирні кислоти
* C. Ефіри холестерину, триацилгліцероли
D. Фосфоліпіди, гліколіпіди
E. Гліцерин, моногліцероли
ЛПВГ здійснюють транспорт:
A. Вільних жирних кислот до печінки
B. Холестерину з печінки в позапечінкові тканини
* C. Холестерину з тканин до печінки
D. Триацилгліцеролів з кишечника
E. Гліцерину з жирових тканин до печінки
ЛПДНГ утворюються і транспортують головним чином:
A. В кишечнику, екзогенні триацилгліцероли
* B. В печінці, ендогенні триацилгліцероли
C. В жировій тканині, жирні кислоти
D. В кишечнику, фосфоліпіди
E. В печінці, вільний холестерин
Медіатори імунологічних реакцій утворюються в багатьох морфологічних структурах організму. У яких з них виробляється гістамін, серотонін?
В моноцитах, лімфоцитах
В еритроцитах
* В еозинофілах, базофілах
У макрофагах і фібробластах
В опасистих клітинах
На поверхні лімфоїдних клітин (В-лімфоцитів) розміщені білки-рецептори, які розпізнають і специфічно зв’язують антигени. Яка природа цих білків?
Гістони
Альбумін
Кріоглобуліни
* Імуноглобуліни
Глобін.
На сечовину припадає 50 % залишкового азоту крові. Яке походження сечовини?
Знешкодження індолу
Продукт знешкодження амінів
Розпад пуринових нуклеотидів
Знешкодження аміаку в м’язах
* Знешкодження аміаку в печінці
Наведена реакція має місце в утворенні одного з компонентів залишкового азоту. Назвіть фермент і продукт реакції наступного перетворення: NH2 – CO-O~PO3H2 + NH2 - (CH2)3-CHNH2- COOH ?
Карбамоїлфосфатсинтетаза, цитрулін
Орнітинтрансаміназа, аргінін
* Карбамоїлфосфаторнітинтрансфераза, цитрулін
Карбамоїлфосфаторнітинтрансфераза, аргінін
Орнітинглутамінтрансфераза, аргініносукцинат
Наведена схема має місце в утворенні одного з компонентів залишкового азоту. Назвіть ферменти, коферменти і кінцеві продукти реакції, що беруть участь і утворюються в наступному перетворенні: АМФАІМФІінозинігіпоксантинсксантинк ?
* Ксантиноксидаза, ФАД, Н2О2, сечова кислота
Аланінамінотрансфераза, ФАД, сечовина
Ксантиноксидаза, НАД, Н2О, сечова кислота
Аргіназа, сечовина, сечова кислота
АМФ-дегідрогеназа, ФАД, аміак, сечовина
Наведена формула сполуки, яка є одним із компонентів залишкового азоту: NH2 – CO -NH2. Назвіть цю сполуку:
Амінокислота
Аміак
Сечова кислота
* Сечовина
Креатинін
Надійність виконання захисної функції організму забезпечують багаточисленні фактори імунної системи. Серед перечислених факторів назвіть такі, яким імунна функція не притаманна:
. Велика кількість клонів В-лімфоцитів
Висока спорідненість мембранних імуноглобулінів до антигенів
Взаємодія з антигенною детермінантою багатьох клонів В-лімфоцитів
Наявність в організмі активованих В-лімфоцитів як клітин „пам’яті” до певних антигенів
* Достатній вміст у крові альбумінів
Назвіть ліпіди, транспорт яких порушений при зниженні вмісту альбумінів у плазмі крові:
Вільний холестерол
Етерифікований холестерол
Триацилгліцероли
Гліцерофосфоліпіди
* Вільні жирні кислоти
Назвіть ліпопротеїни крові, які мають короткий термін життя:
Хіломікрони і ЛПДНГ
ЛПНГ і ЛПВГ
ЛПНГ і ЛП проміжної густини
* Хіломікрони, вільні жирні кислоти
Хіломікрони і ЛПНГ
Назвіть ліпопротеїни крові, які мають найбільший розмір міцел:
ЛПДНГ
Проміжні ЛП
ЛПВГ
* Хіломікрони
ЛПНГ
Назвіть ліпопротеїни крові, які мають найменший розмір міцел:
* ЛПВГ
ЛПНГ
ЛПДНГ
Хіломікрони
Проміжні ЛП
Назвіть ліпопротеїни крові, які мають порівняно тривалий термін життя:
ЛП проміжної густини і ЛПДНГ
ЛПВГ, хіломікрони
Хіломікрони, вільні жирні кислоти
* ЛПНГ і ЛПВГ
ЛПДНГ і хіломікрони
Назвіть ліпопротеїни крові, які переважно транспортують фосфоліпіди і етерифікований холестерин:
* ЛПВГ
ЛПНГ
ЛПДНГ
Хіломікрони
Глікопротеїни
Назвіть процес, в якому бере участь фермент лецитинхолестеролацилтрансфераза (ЛХАТ):
Всмоктування ліпідів
* Етерифікація холестеролу
. Синтез холестеролу
Розщеплення хіломікронів
Всмоктування жирних кислот
Назвіть сполуки, у вигляді яких транспортуються ліпіди в крові:
Стериди
Протеоглікани
* Ліпопротеїни
Фосфопротеїни
Гліколіпіди
Назвіть тканину, в якій не утворюються ліпопротеїни:
* Жирова тканина
Тонкий кишечник
Печінка
Наднирники
Ендотелій судин
Найбільшу небезпеку для організму за ниркової недостатності зумовлює:
Гіпоглікемія
* Уремія
Гіпопротеїнемія
. Ацидоз
Гіперурикемія
Найнебезпечнішими імунодефіцитними станами організму є дефіцит:
В-системи
* В і Т-систем
Системи комплементу
Фагоцитарної системи
Т-системи
Нейтральні жири в крові транспортуються у вигляді хіломікронів. Яке з наведених співвідношень білків, триацилгліцеролів, холестеролу і фосфоліпідів відповідає молекулярній формі хіломікронів?
15 : 20 : 30 : 35
21 : 14 : 58 : 8
10 : 5 : 60 : 25
*. 2 : 90 : 5 : 3
35 : 50 : 12 : 3
Обмін білків зазнає регулюючого впливу гормонів катаболічної та анаболічної дії. З перечислених катаболічну дію мають гормони:
Статеві
Інсулін
Тироксин у фізіологічній концентрації
* Глюкокортикоїди в периферійних тканинах
Глюкокортикоїди в печінці
Одним з найважливіших ферментів слини, що забезпечують загибель бактерій, є:
ЛДГ.
Лужна фосфатаза.
Кисла фосфатаза.
АсАТ.
* Лізоцим.
Однією із транспортних форм ліпопротеїнів крові є ЛПВГ (альфа-ліпопротеїни). Яке з наведених співвідношень білків, триацилгліцеролів, холестеролу і фосфоліпідів вдповідає молекулярній формі альфа-ліпопротеїнів?
10 : 5 : 60 : 25
* 45 : 8 : 38 : 10
25: 15 : 58: 2
2 : 90 : 3 : 5
15 : 20 : 30 : 35
Основними функціями Т-лімфоцитів є наступні, крім:
Утворення цитокінів
Знищення уражених вірусом клітин
* Продукція антитіл
Зумовлюють клітинний імунітет
Сполучення з детермінантами антигенів
Основною молекулярною формою транспорту триацилгліцеролів з кишечника в лімфу і кров є:
Холеїнові комплекси
Комплекси з альбумінами
* Хіломікрони
ЛПНЩ
ЛПДНЩ
Основну роль в патогенетичному механізмі певних типів алергічних реакцій в осіб, які тривалий час контактують з надлишком антигена (з лікарськими рослинами, хімічними препаратами, з тваринами тощо), відіграють процеси:
Цитолітичні
Аутоімунні
* Імунокомплексні
Анафілактичні
Трансплантаційні
Особи з імунологічною недостатністю первинного походження (а-н-глобулінемією) часто хворіють важкими інфекціями. Імунодефіцитні стани первинного походження зумовлені:
Нормальним функціонуванням Т-системи з повною блокадою В-системи
Пригніченням Т-системи за нормальних гуморальних реакціях
Пригніченням Т-системи за ізольованої блокади синтезу Ig A
Пригніченням всіх форм імунної відповіді, крім первинної реакції (синтез Ig М)
* Всі ці форми характерні для вродженого імунодефіциту
Первинна і вторинна імунологічна недостатність може бути викликана численними факторами, крім:
Радіаційних уражень
Автоімунних хвороб
Злоякісних пухлин
* Гіповітамінозу Д
СНІДу
При проведенні електрофорезу ліпопротеїнів з’ясувалося, що значно більшою від норми була фракція, що практично не рухалась в електричному полі. Назвіть цю фракцію:
ЛПНГ
ЛПВГ
* Хіломікрони
Альбуміни
ЛПДНГ
При тривалому голодуванні в організмі виникає продукційна азотемія, яку характеризують наступні показники, крім:
* Гіпербілірубінемії
Гіпеаміноацидемії
Уремії
Гіперамоніємії
Гіперурикемії
При якому імунодефіциті організм стає більш чутливим до вірусних і грибкових інфекцій?
В – клітин
*Т – клітин
Нейтрофілів
Комплементу
Макрофагів
Природні «кілери» відіграють суттєву роль в протипухлинному і противірусному захисті організму. При їх взаємодії з клітиною – мішенню остання руйнується. Вкажіть, який механізм загибелі клітини:
* Апоптоз
Комплемент зумовлений цитоліз
Фагоцитоз
Руйнування фосфоліпідів мембран
Осмотичний лізис
Природні «кілери» відповідальні за наступні процеси:
Руйнування заражених вірусом клітин
Відторгнення трансплантата
Деградація пухлин
Апоптоз клітин
* За всі перечислені
Продукційна азотемія розвивається за таких обставин, крім:
Голодування
* Дегідратація організму, гіпотонія
Надмірне вживання білкової їжі
Гіперпродукція Т3, Т4
Променеве ураження
Реакція взаємодії антитіл з антигеном є високоспецифічною і відбувається за рахунок наступних типів зв’язків, крім:
Водневих
Електростатичних
* Пептидних
Вандерваальсових
Гідрофобних
Рецептори імунних клітин взаємодіють з певними ділянками антигенів, які мають назву:
* Антигенна детермінанта
Антигенний активний центр
Антигенний алостеричний центр
Антигенний домен
Антигенний апопротеїн
Розділення ліпопротеїнів на фракції методом електрофорезу базується на їх:
Щільності (густині) міцел
Величині молекулярної маси
Структурі міцел
Величині ізоелектричної точки
* Величині заряду міцел
Розпізнавання чужорідних факторів (антигенів) в організмі здійснюють лімфоїдні клітини з допомогою білків-рецепторів. На поверхні одного В-лімфоцита розміщено молекул імуноглобулінів:
* Близько 105
10-20 молекул
Біля 1000 молекул
1010
Немає жодної
Серед наведених факторів імунного захисту організму вкажіть антивірусний:
Лізоцим
* Інтерферон
Лейкотрієни
Лізосомальні гідролази
Активні форми кисню
Серед перечислених компонентів залишкового азоту назвіть тих, що використовуються в метаболічних процесах організму:
* Амінокислоти, креатин
Аміак, креатинін
Сечова кислота, аміак
Індикан, сечовина
Білірубін, біогенні аміни
Серед транспортних форм ліпідів розрізняють ЛПНГ (бета-ліпопротеїни). Яке з наведених співвідношень білків, триацилгліцеролів, холестеролу і фосфоліпідів відповідає молекулярній формі бета – ліпопротеїнів?
* 21 : 14 : 58: 8
35 : 50 : 12 : 3
10 : 5 : 60 : 25
15 : 20 : 30 : 35
2 : 85 : 5 : 7
Система комплементу – важливий фактор захисту організму від інфекцій. Активація системи відбувається шляхом:
Окиснення
Гідроксилування
Кон’югації
* Часткового протеолізу
Об’єднання субодиниць.
Специфічні рецептори для ЛПНГ на плазматичних мембранах різних органів сприяють забезпеченню їх:
Холестерином для енергетичних потреб
Вільними жирними кислотами для утворення резервного жиру
* Холестерином для утворення біологічно активних продуктів
Ацетил-КоА для синтезу холестерину і його похідних
Триацилгліцеролами для побудови клітинних мембран
Специфічні рецептори плазматичних мембран для взаємодії з ЛПНГ мають всі тканини, але найбільша їх кількість є в наступних:
Печінка
Кора наднирників
Статеві залози
Шкіра
* Всі перелічені
Співставлення концентрації залишкового азоту крові і загального азоту сечі – найінформативніший аналіз в діагностиці:
A. Цукрового діабету
B. Синдрому Іценко-Кушинга
* C. Ниркової недостатності
D. Токсичного зобу
E. Нецукрового діабету
Суть імунної реакції організму полягає в утворенні антитіл проти чужорідних факторів. Вкажіть, яка з перечислених функцій не властива антитілам:
A. Зв’язування й активація комплементу
* Здатність змінювати мембранний потенціал антигену
Зв’язування з рецепторами на поверхні макрофагів
Зв’язування з рецепторами опасистих клітин
Здатність проникати через плацентарний бар’єр
Т - кілери руйнують уражені вірусами клітини шляхом активації апоптозу. Які з наведених факторів не причетні до цього процесу?
* Гістамін
Перфорин
Фактор некрозу пухлин
ДНК-аза, РНК-аза
Лімфотоксин
Тимус є ендокринною залозою, що у значній мірі визначає стан імунного захисту організму. Які фактори є визначальними у функціонуванні цієї залози?
Синтез імуноглобулінів
Наявність макрофагів і опасистих клітин
* Диференціювання Т-лімфоцитів із стовбурових клітин
Диференціація В-лімфоцитів
Синтез білків системи комплементу
Транспортними формами ліпідів крові є різні ліпідно-білкові комплекси. В їх складі є наступні сполуки, крім:
* Вільних жирних кислот
Білків
Нейтральних жирів
Фосфоліпідів
Етерифікованого холестерину
У відповідь на потрапляння антигену в організм відбувається комплекс біохімічних процесів, спрямованих на його нейтралізацію та видалення. Вкажіть на помилкову відповідь у вказаному ряду імунного захисту організму:
Зв’язування антигену з білками-рецепторами лімфоїдних клітин
* Активація глюконеогенезу
Активація, проліферація, диференціація Т-лімфоцитів
Видозміна В-лімфоцитів у плазматичні клітини і синтез антитіл
Активація системи комплементу, ендоцитоз і лізис антигену тканинними макрофагами
У механізмі алергічної реакції сповільненого типу головну роль відіграють:
* Т-лімфоцити і лімфокіни
Реакції антиген-антитіло
Ig G
В-лімфоцити
Гістамін
У яких клітин найбільше виражена фагоцитарна активність?
Еозинофілів
Лімфоцитів
Тромбоцитів
* Нейтрофілів
Еритроцитів
Ураження печінки супроводжується збільшенням залишкового азоту крові за рахунок наступних показників, крім:
Гіперамоніємії
Гіпераміноацидемії
*Уремії
Гіпербілірубінемії
Азотемія не спостерігається
Ушкодження імунної системи знижує опірність організму людини до інфекцій. Імунний статус організму залежить від наступних структур, крім:
Кістковий мозок
Тимус
Тканинні макрофаги
Лімфатичні вузли
* Гіпофіз.
Факторами імунного захисту організму є:
Цитокіни
Система комплементу
Лімфоїдні клітини
HOCl, H2O2, OH
* Всі перечислені фактори
Фермент капілярних стінок жирових тканин – ліпопротеїнліпазу називають фактором просвітлення сироватки крові. Яку функцію він виконує?
Перетворення ЛПНГ в ЛПВГ
Гідроліз конституційного жиру
* Вивільнення жиру з хіломікронів
Вивільнення холестерину з периферійних тканин
Мобілізація резервного жиру
Функції ЛПНГ полягають у транспорті:
Триацилгліцеролів з печінки
Холестерину з периферійних тканин до печінки
Фосфоліпідів з кишечника
Вільних жирних кислот до печінки
* Холестерину з печінки до периферійних тканин
Характерною особливістю деяких вірусних хвороб є те, що в організмі виробляється імунітет, який триває протягом всього життя (кір, вітряна віспа, паротит та ін.).Серед перечислених вкажіть найвагоміший фактор тривалої стійкості організму до вірусних інфекцій:
Збереження в організмі вірусів тривалий час і постійне вироблення антитіл
Резистентність організму до проникнення вірусів
Локалізація (нерозповсюдження в організмі ) вірусів, попередження реінфекції
* Вироблення інтерферону клітинами, ураженими вірусом
Синтез противірусних імуноглобулінів
Холестерин, зокрема той, що міститься в складі ЛПНГ, проявляє атерогенну дію. Один із механізмів його впливу на судинні стінки, ймовірно, полягає в тому, що він:
Механічно руйнує ендотелій судин
Активує ПОЛ в мембранах ендотелію
* Проявляє автоімунну властивість
Розріджує мембрани ендотелію і порушує їх цілісність
Підвищує згортання крові і утворення тромбів
Центральною фігурою імунної системи є:
Макрофаг
Нейтрофіл
Опасиста клітина
Плазматична клітина
* Лімфоцит
Широкий спектр імунологічних ефектів пов’язаний з низкою розчинних факторів білкової природи, які утворюються Т-лімфоцитами, опасистими клітинами, макрофагами, фібробластами. До цих факторів належать перечислені білки, крім:
* Ліберинів і статинів
Цитокінів, монокінів
Лімфокінів, лімфотоксинів
Інтерлейкінів
Інтерферонів
Що є первинною основою всіх імунологічних реакцій?
Взаємодія антигену з комплементом
Диференціація Т – лімфоцитів
Взаємодія бактерій з антитілом
* Взаємодія антигену з антитілом
Розпізнавання антигеном рецепторів Т-лімфоцитів
Що таке білки ГКГС (головного комплексу гістосумісності)?
Білки згортальної системи крові
Білки системи комплементу
Білки-рецептори В-лімфоцитів
Аутоімунні білкові фактори
* Білки імунологічної індивідуальності організму
Як називаються речовини, які зв’язуються з імуноглобулінами на мембранах В-лімфоцитів?
Антитіла
* Антигени
Антиметаболіти
Анаболітики
Апопротеїни
Яка відповідь є правильною щодо характеристики імуноглобулінів А?
A. Обумовлюють аутоалергічні ураження, не проходять через плаценту
* Існують 2 їх види (сироваткові і секреторні), виконують захисні функції при кишкових, респіраторних інфекціях; виражена бактерицидність
Дуже активні (10 активних центрів), першими з’являються при попаданні антигену, активують фагоцитоз
Становлять основну масу імуноглобулінів (80 %) легко проходять через плаценту, класичні антибактеріальні, антивірусні, антитоксичні антитіла
Шкірно-сенсибілізуючі антитіла, не проходять через плаценту, відповідають за алергічні реакції швидкого типу (астма, риніт тощо)
Який аналіз визначає правильний підбір донора і реципієнта для успішного проведення трансплантації?
Визначення загальної протеолітичної активності крові
Визначення циркулюючих імунних комплексів у крові
* Визначення лейкоцитарних антигенів людини (HLA) донора і реципієнта
Аналіз лейкоцитарної формули
Всі вказані аналізи доцільні
Який показник ліпідного обміну суттєво збільшується в сироватці крові при недостатньому синтезі ЛХАТ?
Загальні триацилгліцероли
Етерифікований холестерол
* Вільний холестерол
. Загальні фосфоліпіди
Не позначиться на показниках
Який фактор природної резистентності організму можна застосувати для швидкого загоєння інфекційного ураження слизової оболонки ротової порожнини?
Інтерферон
* Лізоцим
Інтерлейкін
ДНК-азу
Глюкозоксидазу (мікроцид)
Які гормони є найпотужнішими інгібіторами імунітету?
* Глюкокортикоїди.
Мінералокортикоїди.
Тиреоїдні гормони.
Катехоламіни.
Статеві стероїди
Які клітини містять на своїх мембранах рецептори до антигенів?
Т – лімфоцити
* В – лімфоцити
Нейтрофіли
Тромбоцити
Еозинофіли
Які ліпопротеїни утворюються в периферійних тканинах?
Проміжні ЛП
ЛПНГ
* ЛПВГ
ЛПДНГ
Хіломікрони
Якій молекулярній формі транспорту ліпідів крові відповідає комплекс з наступною будовою: білок - 1-2%, триацилгліцероли - 88%, фосфоліпіди - 8%, холестерол - 4%?
ЛПНЩ
* Хіломікрони
ЛПДНЩ
ЛПВЩ
Холеїнові комплекси
Якій молекулярній формі транспорту ліпідів крові відповідає комплекс з наступною будовою: білок - 7-10%, триацилгліцероли - 57%, холестерол - 20%, фосфоліпіди -15%?
Хіломікрони
ЛПНЩ
* ЛПДНЩ
ЛПВЩ
ЛППЩ (проміжної)
Якій молекулярній формі транспорту ліпідів крові відповідає комплекс з наступною будовою: білок - 21%, триацилгліцероли - 14%, холестерол - 58%, фосфоліпіди – 8%?
ЛПВЩ
ЛПП (проміжної)Щ
* ЛПНЩ
Хіломікрони
ЛПДНЩ
Якій молекулярній формі транспорту ліпідів крові відповідає комплекс з наступною будовою: білок - 45%, триацилгліцероли - 8%, холестерол - 38%, фосфоліпіди - 10%?
* ЛПВЩ
ЛПДНЩ
ЛПНЩ
Хіломікрони
Холеїнові комплекси
Яку реакцію каталізує ліпопротеїнліпаза – фактор просвітлення сироватки?
Розщеплення резервного жиру
Гідроліз жиру в кишечнику
Гідроліз жиру в шлунку
* Розщеплення хіломікронів
Перетворення ЛПДНЩ в ЛПНЩ
Яку функцію в лімфоїдних клітинах відіграють ІТФ, диацилгліцерол, Са++, цГМФ?
* Виконують функцію посередників в передачі сигналу антиген-рецептор з мембрани в ядро
Сприяють проникненню в клітину комплексу антиген-рецептор полегшеною дифузією
Сприяють активації Na+K+ АТФази мембран лімфоїдних клітин
Сприяють активації гуанілатциклази
Їх функція не з’ясована
Антигени – це сторонні або змінені "свої" структури, проти яких розвивається захисна реакція імунної системи. Антигенні властивості проявляють такі сполуки, за виключенням:
Білки
Полісахариди
Нуклеїнові кислоти
* Мінеральні сполуки
Складні ліпіди
Що таке імунна пам'ять?
* Наявність плазматичних клітин, що синтезували раніше антитіла до антигену, навіть за відсутності антигенів.
Постійна наявність плазматичних клітин у руслі крові, які здатні синтезувати імуноглобуліни.
Достатня кількість лімфоцитів у крові, які можуть синтезувати антитіла до антигенів.
Достатня кількість лейкоцитів у крові, які можуть синтезувати антитіла до антигенів.
Постійна наявність лімфоцитів у руслі крові, які здатні синтезувати імуноглобуліни.
Які ліпопротеїни утворюються в периферійних тканинах?
Проміжні ЛП
ЛПНГ
ЛПВГ
ЛПДНГ
Хіломікрони
Активність якого ферменту в гепатоцитах найбільше активується за умов вуглеводного голодування?
Гексокіназа
Глікогенсинтаза
* Глікогенфосфорилаза
Фосфофруктомутаза
Альдолаза
Антиоксидну дію, спрямовану на пригнічення вільнорадикального пероксидного окиснення білків, нуклеїнових кислот та поліненасичених жирних кислот проявляють:
Вітаміни Е та В3
Вітамін Н і каротиноїди
* Вітаміни С і Р
Вітаміни В1 і В3
Вітаміни К і В10
Ацетил-КоА у печінці зазнає наступних перетворень, за винятком:
Викоритсовується на синтез кетонових тіл
На синтез жирних кислот
На синтез холестерину
* На синтез амінокислот
Окиснюється до СО2 і Н2О
Більша частина стероїдних гормонів метаболізується у печінці шляхом відновлення до тетрагідропохідних (І стадія). З якою речовиною вони зв’язуються (ІІ стадія), що призводить до втрати їх біологічної дії і виведення через нирки?
Амінокислоти
Глутатіон
* Глюкуронова кислота
Оцтова кислота
Ацетил-КоА
Біологічно активні аміни серотонін і гістамін інактивуються в печінці за допомогою наступних реакцій:
Окиснення
Відновлення
Кон’югація з глюкуроновою кислотою
Кон’югація з гліцином
* Дезамінування
Біосинтез глікогену в печінці стимулюють всі вказані чинники, за винятком:
Інсуліну
* Глюкагону
Гіперглікемії
АТФ
Глікогенсинтази, глікозил-4, 6-трансферази
В печінці відбуваються різні перетворення ліпідів, крім:
Розщеплення складних ліпідів до простих компонентів
Синтез ліпідів, зокрема холестерину
Окиснення жирних кислот
Синтез пальмітинової кислоти
* Синтез ліноленової кислоти
В печінці відбуваються такі перетворення ліпідів, крім:
Утворення фосфоліпідів
Утворення кетонових тіл
* Окиснення ацетоацетату
Утворення холестерину
Утворення ліпопротеїнів високої густини
В плазмі крові постійно функціонують протеїнази та антипротеїнази. При переважанні перших чи других розвиваються патологічні стани. За спадкової нестачі альфа-1-антитрипсину, що синтезується у печінці, виникає емфізема легень (утворюються кісти) та цироз печінки навіть в юнацькому віці. Звідси в основі дії антитрипсину знаходиться:
Інгібування активності трипсину в 12-палій кишці
Пригнічення транспорту трипсину в крові
Гальмування амілазної активності плазми крові
Посиленння розщеплення трипсину
* Утворення стійкого комплексу трипсин-антитрипсин
В процесі метаболізму вуглеводів у печінці утворюється глюкозо-6-фосфат. Який з його перетворень буде переважати в гепатоцитах за умов гіпоглікемії?
Глюконеогенез
* Перетворення у вільну глюкозу
Пентозофосфатний цикл
Гліколіз, цикл Кребса, синтез жирних кислот
Утворення УДФ – глюкуронової кислоти
В процесі утворення сечовини із орнітинового циклу до циклу трикарбонових кислот надходять:
Аспарагінова кислота
Глутамінова кислота
АТФ і АДФ
* Фумарова кислота
Аміак
Виберіть пептид, який часто використовується в кон’югації ксенобіотиків:
* Глутатіон
Ансерин
Карнозин
Брадикінін
Калідин
Виберіть фермент, який здійснює кон’югацію токсичних речовин з глюкуроновою кислотою:
Уридилтрансфераза
УДФ-дегідрогеназа
* УДФ-глюкуронілтрансфераза
Ацетилтрансфераза
Глюкокіназа
Вкажіть на можливі джерела утворення глюкозо-6-фосфату у печінці:
Глюкоза
Фруктоза
Галактоза
Глікоген
* Всі названі джерела
Вкажіть основні функціональні відмінності мікросомального окиснення від мітохондріального:
* Використання кисню з «пластичними» цілями
Використання кисню в біоенергетичних процесах
Використання енергії у вигляді АТФ
Використання енергії у вигляді ГТФ
Використання як субстратів ФАДН2 і ФМНН2
Вкажіть, що не може бути відновником (донором водню) у цих реакціях:
НАДФН
НАДН
Цит. Р-450
Цит. в5
* Вітамін Н
Вкажіть, яка жовчна кислота сприяє розчиненню холестерину і жовчних камінців:
Холева
Дезоксихолева
* Хенодезоксихолева
Таурохолева
Літохолева
Вміст сечовини в крові здорових сягає:
1-3 мМ/л
2-4 мМ/л
* 3-7 мМ/л
10-12 мМ/л
20-30 мМ/л
Внаслідок генетичного дефекту ферментів утворення сечовини в крові хворих:
Нагромаджуються кетонові тіла
* Підвищується вміст аміаку
Збільшується вміст сечовини
Зростає вміст сечової кислоти
Накопичується аргінін
Гіперхолестеринемія (вміст холестерину вище 7 ммоль/л) може бути зумовлена наступними причинами, крім:
Надмірного вмісту холестерину в харчових продуктах
Недостатнього виділення холестерину із жовчю
Сповільнення окиснення холестерину до жовчних кислот при гіпоксіях
Зниження рівня естрогенів у жінок
* Недостатнього використання холестерину як ждерела енергії
Глікогеноліз у печінці підсилюється такими факторами, за винятком:
Глюкагону
Протеїнкінази
* Гіперглікемії
АДФ
Фосфорилази А
Глікогеноутворення в печінці відбувається в постабсорбтивному періоді за участю ферментів, крім:
Фосфоглюкомутази
Глюкозо-1-фосфатуридилтрансферази
Глікогенсинтетази
Глікозил-4Г6-трансферази
* Глікогенфосфорилази
Гліцерол-3-фосфат, необхідний для утворення в печінці жирів і фосфіліпідів, може утворюватись з наступних субстратів, крім:
Із глюкози
Із гліцерину
Із діоксиацетонфосфату
Із пірувату та амінокислот
* Із глікохолевої кислоти
Глутамінова кислота виконує основні функції в обміні амінокислот. Яка з цих функцій правильна?
Приймає аміногрупи від амінокислот, що знаходяться в надлишку
Віддає аміногрупи на утворення амінокислот, яких не вистачає
Служить основним субстратом для виділення аміаку
Служить субстратом для утворення глутатіону і амідів деяких амінокислот
* Бере участь у всіх названих перетвореннях
Глюкоза у печінці може зазнавати таких перетворень, крім:
Перетворюватись на глюкозо-6-фосфат
Окиснюватись гліколітично
Окиснюватись у пентозофосфатному циклі
Перетворюватись на глікоген
* Перетворюватись на вітамін С
Глюкоза, що надходить з кров’ю із кишечника до печінки, використовується для всіх функцій, крім:
Утворення глікогену
Окиснюється до СО2 і Н2О із виділенням енергії
Перетворюється на жири для запасання енергії
Переноситься кров’ю до мозку як джерело енергії
* Використовується для знешкодження аміаку
Головна роль у знешкодженні аполярних токсичних речовин екзо- чи ендогенного походження належить мікросомальній окисній системі, зокрема цитохрому Р-450 гепатоцитів. Знешкодження токсичних речовин відбувається за допомогою:
Відщеплення 2Н і передачі їх на кисень
Відщеплення 2Н і передачі їх на ФМН або ФАД
Приєднання О2 до субстрату окиснення
Окиснення за участю Н2О2
* Приєднання О до субстрату окиснення з утворенням гідроксильної групи
Головне призначення утвореного в печінці глюкозо-1-фосфату – служити джерелом енергії для мозку після перетворення його в глюкозо-6-фосфат і відщеплення від нього залишку фосфорної кислоти. Цю дію виконують ферменти:
Фосфоглюкомутаза, фосфорилаза
* Фосфоглюкомутаза, фосфатаза
Фосфокіназа, фосфоглюкоепімераза
Протеїнкіназа, глюкофосфаттрансфераза
Фосфотранскриптаза, фосфатаза
Головним постачальником NH3 до печінки для синтезу сечовини є:
Глутамінова кислота
* Глутамін
Карбамоїлфосфат
Сульфат амонію
Вільний NH3
Головною транспортною формою аміаку до печунки є:
Вуглекислий амоній
Глутамінова кислота
Аспартат
Сечовина
* Глутамін
Дезамінування амінокислот відбувається головно в печінці. Винятком є амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (валін, лейцин, ізолейцин ), які в м’язовій тканині зазнають переамінування з альфа-кетоглутаратом та утворенням глутамату. Останній, взаємодіючи з продуктом гліколізу - ПВК призводить до утворення аланіну. Куди дівається утворений аланін?:
Використовується для синтезу білків
Служить субтратом для утворення сечовини
* Заноситься кров’ю до печінки, де використовується для утворення глюкози
Служить основою для утворення гему- та азотових основ
Може перетворюватись на вітамін РР
Декарбоксилювання амінокислот та знешкодження утворених біогенних амінів відбувається за участю всіх компонентів, крім:
* Амінотрансферази
Піридоксалю (вітаміну В6)
ФАД (вітаміну В2)
Моноамінооксидази (МАО)
Диамінооксидази (ДАО)
Детоксикаційні системи гепатоцитів найбільше забезпечуються такими мембранними утвореннями:
Апарат Гольджі і плазматична мембрана
Мітохондрії і гіалоплазма
Рибосоми – велика і мала субодиниці
* Мікросоми і лізосоми
Мікрофіламанти
Деякі речовини знешкоджуються шляхом утворення складних ефірів з сірчаною кислотою. Назвіть речовину, за допомогою якої здійснюється сульфатна кон’югація:
Глюкуронілсульфат
* Фосфоаденінфосфосульфат
Диметилсульфат
S-аденозилметіонін
Сірчана кислота
Джерелом ацетил-КоА для біосинтезу жирних кислот можуть служити всі компоненти, крім:
Глюкози
Гліцерину
Амінокислот
Пірувату
* Форміату
Для біосинтезу в печінці холестерину, вищих жирних кислот та нуклеїнових кислот найбільше є потреба у таких коферментах:
ТДФ
НАД+
* НАДФН
ФМН
ФАД
Для мікросомального окиснення як донор атомів водню переважно використовується НАДФН. Який метаболічний шлях є основним джерелом НАДФН?
Гліколіз
Цикл Кребса
* Пентозофосфатний цикл
Глюконеогенез
Глікогеноліз
Для паренхіматозної жовтяниці характерними є наступні зміни, крім:
В крові підвищення вмісту непрямого білірубіну
В крові підвищення вмісту прямого білірубіну
В сечі наявність уробіліногену
В сечі наявність білірубіну
* В калі підвищений вміст стеркобіліну
Для печінки характерні всі функції, крім:
Регуляторно-гомеостатична
Сечовиноутворювальна
Жовчеутворювальна
Знешкоджувальна
* Сечоутворення
Для утворення сечовини із циклу трикарбонових кислот надходять:
АТФ і АДФ
СО2 і глутамат
* АТФ і аспартат
NH3 і СО2
Кетоглутарат і аміак
До жовчекам’яної хвороби призводять наступні чинники, крім:
Перенасичення жовчі холестерином
Надлишку літохолевої кислоти в жовчі
Дискінезії жовчних шляхів
Запальних процесів жовчного міхура
* Нестачі жирів у раціоні
Другу фазу трансформації чужорідних та ендогенних біологічно активних речовин становлять реакції кон’югації – приєднання до токсичних речовин наступних сполук, крім:
Глюкуронової кислоти
Сірчаної кислоти
Гліцину
Глутатіону
* Сечової кислоти
Жири із печінки секретуються в кров у складі:
ЛНГ
* ЛДНГ
ЛВГ
Хіломікронів
Триацилгліцеринів
Жирні кислоти у печінці використовуються в усіх напрямках, за винятком:
На синтез жирів
На синтез фосфоліпідів
На утворення ефірів холестерину
Окиснюються до ацетил-КоА
* На синтез амінокислот
Жирні кислоти у печінці зазнають таких перетворень, крім:
Утворення жирів
Утворення фосфоліпідів
Утворення ефірів холестерину
Утворення кетонових тіл
* Утворення холестерину
Жирні кислоти у печінці можуть використовуватись у таких напрямках, крім:
Утворення жирів
Утворення фосфоліпідів та ліпопротеїнів
Утворення кетонових тіл
Окиснюватись до СО2 і Н2О
* Утворення жовчних кислот
Жирні кислоти, що потрапили в печінку, використовуються в гепатоцитах для таких процесів, крім:
Синтезу жирів
Синтезу фосфоліпідів
Синтезу ефірів холестерину
* Синтезу амінокислот
Для окиснення з метою виділення енергії
Жирове переродження печінки за умов голодування і цукрового діабету розвивається тому, що у гепатоцитах:
Знижується окиснення жирних кислот
Знижується утворення із жирних кислот кетонових тіл
Знижується синтез триацилгліцеринів
Знижується утворення ЛВГ
* Збільшується надходження жирних кислот із жирової тканини
Жирове переродження печінки за умов цукрового діабету і голодування можливе тому, що в гепетоцитах:
Знижується окиснення жирних кислот
Знижується синтез триацилгліцеринів
Знижується утворення із жирних кислот кетонових тіл
Знижується утворення ЛВГ
* Збільшується надходження жирних кислот із жирової тканини
Жирове переродження печінки може викликатися:
Довготривалим поїданням надмірної кількості жирів
Малорухомим способом життя за умов достатнього надходження жирів
* Нестачею у продуктах харчування ліпотропних чинників
Генетичною схильністю до ожиріння та ендокринних хвороб
Всіма названими разом факторами
Жировому переродженню печінки і загальному ожирінню запобігають ліпотропні чинники. До них належать всі, крім:
Холін, етаноламін
Метіонін, інозитол
Серин
Вітаміни В6, В10
* Аланін, лейцин
Жирову інфільтрацію печінки, що нерідко призводить до жирового переродження, можуть викликати всі чинники, крім:
Надмірного надходження жирів із жирової тканини
Відставання метаболізації жирів від надходження
Хронічних затяжних та інфекційних хвороб
Надходження до оганізму галогенпохідного вуглеводнів
* Переважання в раціоні та білків
Жовтяниці виявляються, коли концентрація білірубіну в крові знаходиться в межах:
5-10 мкмоль/л
10-20 мкмоль/л
* Вище 32-35 мкмоль/л
3-5 мкмоль/л
Незалежно від концентрації білірубіну
Жовтяниці новонароджених пов’язані із:
Надмірним утворенням білірубіну
Обмеженим виділенням білірубіну з організму
* Обмеженою здатністю утворювати диглюкуронідбілірубін
Посиленням утворення білірубіндиглюкуроніду
Хворобами нирок і печінки
Жовтяниця проявляється, коли концентрація білірубіну в крові:
20 – 30 мкМ/л
* 35 мкМ/л і вище
10-15 мкМ/л
35-40 мМ/л
1-2 моль/л
З названих шляхів використання холестерину в печінці який шлях реальний?
Утворення жовчних кислот
Секреція у жовч і виведення з організму
Транспорт до інших тканин
Оновлення мембран гепатоцитів
* Всі шляхи використовуються
За добу із сечею виділяється у здорових людей сечовина в кількості:
2-3 г
10-15 г
* 20-30г
80-100г
0,2-0,3г
За допомогою яких реакцій відбувається знешкодження в гепатоцитах ароматичних вуглеводнів та барбітурової кислоти?
* Окиснення
Відновлення
Кон’югації з глюкуроновою кислотою
Кон’югації з гліцином
Ацетилювання
За допомогою якого ферменту глюкоза їжі перетворюється у печінці на глюкозо-6-фосфат?
Фосфогюкомутаза
Фосфатаза
* Гексокіназа
Фруктокіназа
Глюкозоізомераза
За надтривалого голодування після вживання вуглеводної їжі гексози перетворюються у печінці в глюкозо-6-фосфат, який далі включається в наступні процеси, крім:
Глікогеногенезу
Пентозофосфатного циклу
* Перетворення на вільну глюкозу
Гліколізу
Синтезу жирних кислот
За нетривалого голодування після споживання вуглеводної їжі гексози у печінці перетворюються на глюкозо-6-фосфат, який далі може зазнавати перетворень, крім:
* Глюконеогенезу
Пентозофосфатного циклу
Синтезу глікогену
Гліколізу
Синтезу жирних кислот
За повного голодування протягом 12-24 годин вміст глюкози в крові здорової людини утримується в межах норми головним чином завдяки:
Глюконеогенезу із амінокислот
Глюконеогенезу із лактату
Розщепленню глікогену до глюкози у м’язах
* Розщепленню глікогену печінки ло глюкози
Перетворенню до глюкози жирів
За стресових обставин посилюється розщеплення глікогену м’язів, одним з проміжних метаболітів якого є глюкозо-6-фосфат. Чому він не може служити джерелом глюкози, подібно як це має місце при розщепленні глікогену в печінці?
* У м’язах, на противагу до печінки, немає ферменту глюкозо-6-фосфат фосфатази і останній не перетворюється на глюкозу
У м’язах глюкозо-1-фосфат перетворюється в лактат
Глюкозо-6-фосфат не зазнає змін
Перетворюється на амінокислоти
Перетворення глюкози характерне тільки для печінки
За умов залізодефіцитної анемії у печінці порушується синтез металопротеїну, який служить джерелом заліза для синтезу гему. Назвіть цей металопротеїн:
* Феритин
Трансферин
Гемосидерин
Міоглобін
Цитохром С
За умов обмеженої утилізації вуглеводів і посилення метаболізму жирних кислот ацетил-КоА мало потрапляє в цикл Кребса і використовується в кетолізі. Який із наведених чинників не сприяє кетолізу:
Голодування
Цукровий діабет
Ниркова глюкозурія
Важка фізична праця, поєднана із споживанням алкоголю
* Всі перечислені
За умов повноцінного харчування тваринними білками пелагри не спостерігається, бо вітамін РР(В5) частково утворюється у печінці із:
Вуглеводів
Білків
Жирних кислот
Аланіну
* Триптофану
За уражень печінки, гіпоксії, гіповітамінозів (B2, В5, В6) спостерігається послаблення процесів транс- і дезамінування амінокислот, що може спричинити все, крім:
Гіпераміноацидемію
Аміноацидурію
Пригнічення білкового синтезу
* Посилення білкового синтезу
Пригнічення знешкодження біогенних амінів
За якої жовтяниці гіпербілірубінемія не супроводжується білірубінурією:
* Гемолітична
Паренхіматозна
Механічна
Змішана
Термінальна
Загальмовують окиснення глюкози і сприяють її перетворенню в глікоген у печінці усі названі компоненти, крім:
АТФ
НАДН
Жирні кислоти
Амінокислоти, цитрат
* Адреналін глюкагон
Запобігають або сповільнюють розвиток атеросклерозу наступні фактори і стани, крім:
Гіпер-Г- ліпопротеїнемії
Вітаміни F та B15
Естрогени у жінок
Систематична фізична активність та обмеження вживання тваринних жирів
* Малорухомий спосіб життя за «ситого харчування» дисахаридами та жирами тваринного походження
Збільшення вмісту індикану в сечі хворого з дизбактеріозом кишечника свідчить про:
Захворювання нирок
* Нормальну знешкоджувальну функцію печінки
Посилення бродіння вуглеводів у кишечнику
Посилення гідролізу жирів
Порушення функції печінки
Знешкодження ксенобіотиків (лікарські засоби, епоксиди, альдегіди, нітропохідні тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіол, простагландини, лейкотрієни) відбувається у печінці шляхом їх кон”югації із:
* Глутатіоном
Аспартатом
Гліцином
S-аденозилметіоніном
Фосфоаденозином
Знешкодження токсичних речовин в ендоплазматичній сітці проходить у дві фази. Вкажіть ІІ фазу:
Гідроксилювання
* Кон’югація
Фосфорилювання
Дегідрування
Дегідратація
Знешкодження токсичних речовин відбувається у всіх тканинах і органах, але провідне місце належить:
Ниркам
Крові
Кишечнику
* Печінці
Легеням
Знешкодження токсичних речовин та інактивація біологічно активних речовин здійснюється різними реакціями. Якою з наступних реакцій перетворюються ароматичні кислоти (бензойна кислота)?
Окиснення
Відновлення
Кон’югація з глюкуроновою кислотою
* Кон’югація з гліцином
Дезамінування
Зниження вмісту сечовини в крові і сечі може бути викликане наступними чинниками, крім:
Ацидозу
Порушення функцій печінки
* Надмірного споживання білкової їжі
Споживання переважно рослинної їжі
Недостатнього білкового харчуванням
Зниження концентрації сечовини в крові спостерігається за таких умов, крім:
Ураження печінки патологічним процесом
Вроджена недостатність одного з ферментів, що утворюють сечовину
Ацидоз
Білкове голодування
* Надмірне вживання білків
Зниження синтезу жовчних кислот у печінці призводить до таких порушень, крім:
Травлення жирів у кишечнику
* Травлення вуглеводів
Всмоктування жирних кислот
Всмоктування вітамінів А і К
Активування ліпаз
Із амінокислот в печінці утворюються такі речовини, крім:
Білків
Альфа-кетокислот
NH3, гему
Пуринів, піримідинів
* Жирних кислот
Із вуглецевих скелетів амінокислот у печінці може утворюватися все, крім:
Глюкози
Жирних кислот
Амінокислот
Ацетоацетату
* Сечовини
Із кров’ю при всмоктуванні поживних речовин в печінку потрапляють речовини, крім:
Моносахаридів
Амінокислот
* Жирів
Монониклеотидів
Вітамінів і мікроелементів
Кінцевим продуктом обміну азотовмісних речовин в печінці є:
Жовчні кислоти
* Сечовина
Пуринові основи
Карнітин
Аміак
Ключовий проміжний продукт обміну вуглеводів – глюкозо - 6 - фосфат у печінці може зазнавати таких перетворень, крім:
Перетворюватись на глікоген
Розщеплюватись до ПВК
Розщеплюватьсь до СО2 і H2О
Перетворюватись до вільної глюкози або пентози з відновленням НАДФН
* Перетворюватись у глікохолеву кислоту.
Концентрація білірубіну загального в крові здорової людини знаходиться в межах:
* 8-20 мкМ/л
15-30 мкМ/л
2-20 мМ/л
1-10 мМ/л
1-2 моль/л
Концентрація сечовини в крові вище 8 ммоль/л може спостерігатись за таких умов, крім:
Переважно білкового харчування
Ураження видільної функції нирок
Посилення катаболізму азотовмісних сполук і білків
Опікової і променевої хвороб
* Захворювання печінки
Концентрація холестерину в крові вище 7 ммоль/л може призвести до таких змін, крім:
Утворення холестеринових камінців у жовчному міхурі
Атеросклерозу
Підсилення виділення через кишечник
Відкладення у шкірі та інших тканинах
* Окиснення до СО2 і Н2О
Котра із названих нижче амінокислот не бере участі в синтезі сечовини в печінці?
* Аланін
Аргінін
Аспартат
Орнітин
Цитрулін
Котра із нижче названих речовин сприяє постачанню жирних кислот до печінки?
Альбуміни
Тироксин
Ліпаза жирової тканини
Глюкагон
* Всі названі компоненти
Мікросомальна система окиснення включає два короткі ланцюги транспорту електронів і протонів на кисень: 1) монооксигеназний, для якого донором протонів і «е-» є в основному НАДФН і 2) редуктазний –з донором протонів і «е-» НАДН. Вкажіть місце, де не може знаходитись в клітині ця редуктазна система:
Мембрани мікросом
Ядерна мембрана
* Внутрішня мембрана мітохондрій
Зовнішня мембрана мітохондрій
Клітинна мембрана еритроцитів
На генетичний дефект ферментів синтезу сечовини вказують:
Зниження вмісту аміаку в крові і сечі
Підвищення вмісту сечової кислоти в крові
* Зростання вмісту аміаку та низька активність карбамоїлфосфатсинтетази
Концентрація сечовини в крові 10-12 ммоль/л
Підвищення вмісту ацетону в крові і сечі
На порушення регуляторно-гомеостатичної функції печінки вказують наступні зміни, крім:
Зниження альбуміно-глобулінового коефіцієнта плазми крові
Зниження вмісту фібриногену в плазмі крові
Зниження вмісту церулоплазміну і трансферину
* Зниження вмісту холінестерази
Зниження вмісту глюкози в крові
На хвороби печінки вказують такі біохімічні зміни:
* Зниження коефіцієнта Рітіса (АсАт/АлАт)
Підвищення коефіцієнта Рітіса
Підвищення активності ЛДГ3 і ЛДГ1
Підвищення вмісту холестерину в крові
Підвищення стеркобіліногену в калі
Надмірне утворення кетонових тіл у печінці, що проявляється гіперкетонемією, кетонурією та запахом ацетону, називається кетозом. Він буває у таких випадках, крім:
Голодування
Цукрового діабету
* Нецукрового діабету
Надмірного вживання алкоголю
У вагітних при затяжних блюваннях
Назвіть 2 продукти першої реакції пентозофосфатного циклу, що протікає у печінці:
Глюкоза і фосфатна кислота
НАДН і пентоза
Глюконова к-та і рибулоза
Глюкозо-1,6-дифосфат і НАДФН
* 6-фосфоглюконолактон і НАДФН
Назвіть речовини, на які перетворюється глюкозо-6-фосфат у печінці:
Глюкоза
Піруват
Пентозофосфат
Глікоген
* Всіречовини разом
Назвіть речовину, що бере участь в р-ції утворення активної форми глюкуронової кислоти:
АТФ
* УТФ
ц-АМФ
ТТФ
ЦТФ
Назвіть фермент в орнітиновому циклі, що веде до утворення сечовини:
Аргінінсукцинатліаза
Аргінінсукцинатсинтетаза
Малатдегідрогеназа
* Аргіназа
Фумаратгідратаза
Назвіть фермент орнітинового циклу, що призводить до утворення проміжного метаболіту аргініносукцинату:
Аргініносукцинатліаза
Сукцинатдегідрогеназа
Сукцинатоксидаза
Аргіназа
* Аргініносукцинатсинтетаза
Найважливіша роль у знешкодженні токсичних речовин у печінці належить процесам:
Деметилювання
Переамінування
Дезамінування
* Гідроксилювання
Декарбоксилювання
Накопичення кетонових тіл за тривалого голодування, цукрового діабету, ниркової глюкозурії зумовлено:
Порушенням їх екскреції з жовчю
Порушенням їх екскреції з сечею
Посиленим гліколізом
Втратою глюкози через нирки
* Нестачею оксалоацетату необхідного для окиснення ацетоацетату
Нестача вуглеводів у раціоні харчування (вуглеводневе голодування) може призводити до:
Розщеплення власних жирів
Розпаду тканинних білків
Проявів кетозу
Сповільнення циклу Кребса і схуднення
* Все разом взяте
Низький рівень якого метаболіту в гепатоцитах зумовлює гальмуванню циклу Кребса і посилення кетогенезу?
АТФ
АДФ
Ацетил КоА
* Оксалоацетату
Жирних кислот
Новосинтезовані у печінці жири секретуються у кров у складі:
* ЛДНГ
ЛНГ
ЛВГ
Хіломікронів
У вільному вигляді
Окиснення кетонових тіл відбувається скрізь, крім:
Міокарду
Скелетних м’язів
Нирок
Мозку
* Печінки
Основним біологічним призначенням трансамінування амінокислот в печінці є:
Утворення незамінних амінокислот
Утворення кетокислот
Знешкодження аміаку
Утворення замінних амінокислот
* Утворення нових замінних амінокислот і нових кетокислот
?Основним способом утворення аміаку в організмі є дезамінування амінокислот в печінці. Котрий з нижче названих ферментів є визначальним в утворенні NH3?
Оксидаза L-амінокислот
Оксидаза Д-амінокислот
* Глутаматдегідрогеназа
Сериндегідрогеназа
Треоніндегідротаза
Паренхіматозне ураження печінки супроводжується зменшенням вмісту в плазмі крові білків, за винятком:
Альбуміну
?-глобулінів
Глікопротеїнів
Фібриногену
* E-глобулінів
Пентози, що утворюються із глюкозо-6-фосфату в пентозофосфатному циклі, можуть використовуватись в таких цілях:
На біосинтез нуклеотидів
На побудову нуклеїнових кислот
На побудову коферментів
Перетворення до фруктозо-6-фосфату
* Всі правильні
Пентозофосфатний цикл окиснення глюкози забезпечує відновленим НАДФН такі процеси:
Синтез жирних кислот
Синтез холестерину
Синтез жовчних кислот із холестерину
Інактивація стероїдних гормонів
* Всі названі процеси правильні
Перетворення холестерину у печінці можливе в усіх наступних напрямках крім:
Синтезу жовчних кислот
Включення в склад мембран клітин печінки
Секреції у складі жовчі до кишечника
* Секреції у кров і через нирки в сечу
Включення в ліпопротеїни і транспорт до позапечінкових тканин
Печінка відіграє визначальну роль у знешкодженні токсичних речовин, зокрема так званих активних форм кисню. Важлива роль в цьому належить ферментам, крім:
Супероксидисмутазі (СОД)
Каталазі
Глутатіонпароксидазі
* Глутаматдегідрогеназі
Церулоплазміну
Печінка забезпечує інші органи і тканини всіма речовинами, крім:
Глюкозою
Білками
Кетоновими тілами
Фосфоліпідами
* Хіломікронами
Печінка має здатність до депонування деяких вітамінів та мікроелементів, крім:
* Вітамінів C і P
Вітамінів A і D3
Вітамінів E і K
Вітамінів B10 і B12
Мікроелементів Fe, Cu, Zu
Печінка не тільки транспортує до інших тканин потрібні їм компоненти, але й захищає їх від руйнування за допомогою факторів і процесів, крім:
Антиоксидантів: вітамінів, гормонів, жовчних кислот
Антиоксидантів-ферментів
Окиснення токсичних речовин
Кон’югації токсичних речовин з глюкуроновою та іншими речовинами
* Розщеплення токсинів до CO2 і H2O
Печінка як головна травна залоза синтезує і транспортує до інших тканин:
Білки
Фосфоліпіди
Вуглеводи
Кетонові тіла
* Всі названі компоненти
Під час відпочинку після важкої фізичної праці у печінці буде стимулюватись:
Гліколіз
Глікогеноліз
Розпад глікогену до глюкози
* Глюконеогенез із лактату
Глюконеогенез із амінокислот
Підвищена концентрація уробіліногену в сечі засвідчує:
Здоровий організм
Порушення видільної функції нирок
Генетичний дефект ферментів знешкодження аміаку
Порушення перетворення стеркобіліногену
* Ураження печінки
Підвищений катаболізм азотовмісних сполук супроводжується посиленням утворення сечовини та підвищенням її вмісту у крові та сечі. До таких речовин належать всі, крім:
Амінокислот
Пуринів
Піримідинів
Біогенних амінів
* Азотної та азотистої кислот
Підвищення в плазмі крові активності лужної фосфатази може свідчити про:
Ущільнення мембрани гепатоцитів
* Порушення жовчевиділення (холестаз)
Зменшення маси печінкової тканини
Рак печінки
Жирове переродження печінки
Підвищення прямого білірубіну (білірубінглюкуроніду) в крові буває за таких обставин:
Гемолітичної жовтяниці
Цукрового діабету
* Механічної жовтяниці
Жовтяниці новонароджених
Синдрому Іценко-Кушінга
Після важкої фізичної праці під час відпочинку спостерігається стимуляція метаболічних шляхів вуглеводів, за винятком:
Глікогенезу
Глюконеогенезу із лактату
Глюконеогенезу із гліцерину
* Гліколізу, циклу Кребса
Глюконеогенез із амінокислот
Після споживання вуглеводної їжі глюкоза у печінці перетворюється у глюкозо-6-фосфат. Який з метаболічних шляхів буде переважати за умов потреби відновних еквівалентів для біосинтетичних процесів?
Глюконеогенез
Перетворення глікогену у вільну глюкозу
* Пентозофосфатний шлях
Гліколіз
Гліколіз, окисне декарбоксилювання ПВК, цикл Кребса
Після споживання вуглеводної їжі глюкоза, фруктоза і галактоза у печінці перетворюються в глюкозо-6-фосфат. Який метаболічний шлях домінуватиме при надходженні в організм великої кількості токсичних речовин?
Гліколіз, декарбоксилювання ПВК і цикл Кребса
Глікогеногенез
Глюконеогенез
* Пентозофосфатний шлях
Утворення глікозаміногліканів
Порушення метаболізму міді супроводжується відкладенням її у мозку і печінці – розвивається хвороба Вільсона. В крові зменшується концентрація білка, який синтезується у печінці:
Трансферину
* Церулоплазміну
Феритину
Ксантиноксидази
Карбангідрази
Посилюють окиснення глюкози до ПВК у печінці такі регулятори, крім:
Інсулін
АДФ
АМФ
Фосфофруктокіназа
* НАДН
При гепатиті, цирозі та пухлинах печінки можуть мати місце такі порушення білкового обміну, крім:
Гіпоальбумінемії
Гіпопротромбінемії
Геморагії
Азотемії
* Гіпер-гамма-глобулінемії
При глікогенолізі в печінці глікоген перетворюється в глюкозо-1-фосфат під впливом ферменту:
Глюкокіназа
Гексокіназа
Фосфатаза
* Фосфорилаза
Фофсокіназа
При голодуванні глікоген у печінці розщеплюється до глюкозо-1-фосфату. Як із нього утворюється вільна глюкоза, що може надходити із печінки до мозку в час гіполглікемії?
Глюкозо-1-фосфат розщеплюється на глюкозу і неорганічний фосфат у печінці
Глюкозо-1-фосфат розпадається на складові компоненти в крові
* Глюкозо-1-фосфат перетворюється спершу на глюкозо-6-фосфат, на який діє специфічна фосфатаза
Глюкозо-1-фосфат спершу переходить на фруктозо-6-фосфат
Глюкозо-1-фосфат зазанає змін з боку фосфофруктокінази
При надходженні в організм великої кількості токсичних речовин глюкозо-6-фосфат в печінці включається в:
Гліколіз
Глікогеногенез
Гліколіз, цикл Кребса
* Пентозофосфатний цикл
Глюконеогенез
Причинами зниженого утворення ЛДНГ і , як наслідок, жирового переродження печінки є все наступне, крім:
* Білкового голодування
Нестачі в їжі холіну і метіоніну
Отруєння гепатотропними токсичними речовинами
Алкоголізму
Загального ожиріння
Про пошкодження печінки вказують біохімічні показники крові, крім:
Зменшення відношення АсАТ/АлАТ
Вміст альбуміну нижчий ніж 20-25 г/л
Підвищення активності лужної фосфатази
* Підвищення вмісту холестерину більш, ніж 7 ммоль/л
Підвищення активності ?-глутамілтрансферази
Реакції знешкодження токсичних та інактивація біологічно активних речовин перебігають здебільшого у печінці. Для більшості токсичних речовин процес включає дві фази. За першої фази ферменти ендоплазматичного ретикулуму перетворюють токсичну сполуку на водорозчинну за допомогою реакції:
* Окиснення
Ізомеризації
Циклізації
Дециклізації
Гідролізу
Рівень якого метаболіту у гепатоцитах гальмує цикл Кребса, стимулює кетогенез?
АДФ
АТФ
АцетилКоА
* Оксалоацетат
Жирні кислоти
Розвиткові атеросклерезу сприяють всі названі причини:
Підвищення вмісту в крові ЛДНГ
* Підвищення вмісту ЛПНГ
Високий вміст ЛПВГ
Високий вміст хіломікронів
Раціон, не багатий холестерином
Розрізняють речовини, що індукують або інгібують синтез ферментів мікросомального окиснення. До індукторів відносять:
Фенобарбітал і алкоголь
Тіамін (В1) та рибовламін (В2)
Новокаїн
Амідопірин
* Білкове голодування та іонізуюче випромінювання
Сечовина синтезується в печінці із аміаку, що утворюється в результаті дезамінування таких сполук, крім:
Амінокислот
Амінів, амідів
Пуринових основ
Піримідинових основ
* Холіну
Синтезований у печінці холестерин використовується в таких напрямках, крім:
Утворення жовчних кислот
Транспорт до інших тканин
Оновлення мембран клітин печінки
* Джерело утворення АТФ
Секреція в жовч і виведення із організму
Сповільнення синтезу жовчних кислот в печінці проявляється наступними порушеннями, крім:
Зниження їх вмісту в жовчі
Порушення розщеплення ліпідів в кишечнику
Сповільненого всмоктуванням жирних кислот
Пригнічення активності ліпази підшлункової залози
* Пригнічення всмоктування глюкози
Токсичні продукти гниття білків у кишечнику індол і скатол знешкоджуються у печінці за допомогою реакції:
Окиснення
Відновлення
* Кон’югація з глюкуроновою та сірчаною кислотами
Кон’югація з гліцином
Ацетилювання
Тривале використання антибіотиків тетрациклінового ряду призводить до порушення обміну жовчних пігментів і супроводжується виділенням із кишечника:
В надмірній кількості стеркобіліногену
Уробіліногену
Білірубіну прямого
Несправжнього уробіліну
* Білівердину як продукту окиснення білірубіну
У печінку холестерин надходить такими шляхами, за виключенням:
З їжею
Синтезується в гепатоцитах
Надходить з інших тканин
З ЛПВГ
* З хіломікронами
У печінці жирні кислоти перетворюються у таких напрямках, крім:
Жирні кислоти>жир
Жирні кислоти>ацетоацетат
Жирні кислоти>кетонові тіла
Жирні кислоти>ацетил КоА
* Жирні кислоти>глюкоза
У печінці за участю аміаку може здійснюватися все крім:
Синтезу сечовини
Синтезу глутамату
Розпаду глутаміну
Синтезу піримідинових основ
* Синтезу метіоніну
У печінці здійснюється взаємоперетворення між білками, ліпідами і вуглеводами. У нижченаведеній схемі вкажіть, яке перетворення нереальне:
Глюкоза>жири
Глюкоза>ацетил КоА>холестерин
Глюкоза> ацетил КоА>кетонові тіла
Глюкоза>ПВК>СО2 і Н2О
* Глюкоза>незамінні АК>білки
У печінці ксенобіотики вступають у реакції кон’югації (і знешкоджуються) тільки ті, що мають певні функціональні групи або залишки молекул. Такими групами є всі, крім:
-ОН
-СООН
-NH2
* -CH3
-SH
У печінці найважливіша роль серед усіх детоксикаційних ферментативних систем належить:
Гідролізній системі цитоплазми
Лізосомальній
Пероксидазній
Синтетазній системі з утворенням кон’югатів
* Монооксигеназній системі ендоплазматичної сітки
У печінці синтезується більшість білків плазми крові. Який із перечислених нижче білків не синтезується в печінці?
Альбумін
Альфа-глобуліни
Бета-глобуліни
* Гамма-глобуліни
Фібриноген, протромбін
У печінці синтезуються білки плазми крові за винятком:
Альбумінів та фібриногену
B1- глобулінів
C2- глобулінів
D- глобулінів
* ?- глобулінів
У плазмі крові розрізняють подані нижче білки. Які з них не утворюються в печінці?:
Альбуміни
?1-глобуліни
?2-глобуліни
?-глобуліни
* E-глобуліни
Ураження печінки можуть спостерігатися за умов генетичного дефекту ферментів:
Глікогенсинтази
Ферментів синтезу церулоплазміну
Глюкозо-6-фосфатази
1,4-глікозидази лізосом
* Всіх названих ферментів
Ураження печінки токсичними речовинами проявляється змінами в крові, крім:
Гіпераміноацидемії
Гіперглутамінемії
Гіперамоніємії
Підвищення в крові продуктів гниття
* Високим вмістом сечовини
Ураження печінки хімічними речовинами або біотоксинами призводить до:
Надмірного утворення сечовини
Зменшення вмісту аміаку в крові
Посилення кетогенезу
Нагромадження аміаку в крові
* Посилення виділення сечовини нирками
Утворений у печінці із глікогену глюкозо-1-фосфат зазнає подальшого перетворення:
В галактозо-1-фосфат
В фруктозо-1-фосфат
Залишається без змін
* В глюкозо-6-фосфат
В ГАФ і ДОАФ
Утворений у процесі дезамінування сполук аміак у печінці використовується на синтез таких сполук, за винятком:
Глутамату
Глутаміну
Сечовини
Азотових основ
* Азотної кислоти
Утворення аміаку, що використовується для біосинтезу сечовини здійснюється всіма способами, крім:
Дезамінування амідів
Дезамінування амінокислот
Дезамінування амінів
Розщеплення піримідинових основ
* Розщеплення ксантинової кислоти
Утворення сечовини в печінці знижується за таких умов, крім:
Концентрації аміаку в крові вищої від 7 ммоль/л
Ураження нирок
* Посиленого розпаду білків
Недостатнього надходження в організм вуглеводів
Ацидозу
Утилізація жирних кислот у печінці відбувається всіма наступними шляхами, крім:
Синтезу триацилгліцеринів
Синтезу фосфоліпідів і гліколіпідів
Окиснення ло СО2 і Н2О
Утворення і секреція у кров кетонових тіл
* Секреції у кров вільних жирних кислот
Ушкодження печінки ( гепатит, цироз, пухлини) призводять до всіх наступних порушень білкового обміну, крім:
Гіпоальбумінемії
Геморагії
Гіпераміноацидемії
Азомтемії
* Гіпер-альфа2-глобулінемії
Функціональний стан печінки, ефективність лікування та прогноз перебігу захворювання оцінюють за допомогою таких біохімічних показників крові і сечі, за винятком:
АлАТ
Гамма-глутамінтранспептидаза
Лужна фосфатаза
Вміст альбумінів і глобулінів
* Діастаза
Функціями жовчних кислот в організмі є такі, крім:
Активація ліпази в кишечнику
Активація фосфоліпази
Емульгування жирів в кишечнику
Участь у всмоктуванні жирних кислот в ентероцити
* Участь у ресинтезі жирів
Холестерин утворюється в багатьох тканинах і органах, але найбільше в печінці. Яка функція із перелічених йому не притаманна?
Служить основою для утворення жовчних кислот
З холестерину утворюються стероїдні гормони
У шкірі з нього утворюється вітамін Д3
Є структурним компонентом клітинних мембран
* Служить джерелом енергії
Як галактоза у печінці перетворюється на глюкозо-6-фосфат?
За допомогою специфічної гексозоізомерази
Гліколітично до ПВК , а далі – глюконеогенезом
За допомогою глюкомутази
За допомогою цитидиллтрансферази
* ГалактозаГгалактозо-1-фосфатгглюкозо-1-фосфатгглюкозо-6-фосфат
Яка жовчна кислота найбільше сприяє утворенню жовчних камінців?
Холева
* Літохолева
Глікохолева
Таурохолева
Дезоксихолева
Яка найбільш небезпечна дія аміаку на організм при надмірних концентраціях його?
Посилення утворення сечовини
Сповільнення виділення його через нирки
Порушення утворення аміакатів(комплексів) з біометалами
Зміна pH крові в лужну сторону
* Пригнічення утворення АТФ в мозку із-за зв’язування ?-кетоглутарату
Яка основна форма транспорту аміаку на шляху до печінки?
* Глутамін
Глутамат
Амонійні солі
Сечовина
Сечова кислота
Яке з тверджень про синтез білків плазми крові у гепатоцитах невірне?
Альбумін – 100%
Альфа-глобуліни – 90-75%
Бета-глобуліни – 50%
* Гамма-глобуліни – 40%
Синтезується фібриноген, протромбін, проконвертин
Яке перетворення вуглеводів буде домінувати у печінці, якщо концентрація глюкози в крові сягає 3 ммоль/л?
Глюконеогенез
* Перетворення глікогену до вільної глюкози
Пентозофосфатний цикл
Гліколіз
Утворення УДФ-глюкуронової кислоти
Яке перетворення глюкозо-6-фосфату домінуватиме в печінці при потраплянні в організм значної кількості токсичних речовин?
Гліколіз
Глікогеноліз
Глюконеогенез
* Пентозофосфатний цикл
Глікогеногенез
Який із метаболічних шляхів вуглеводів не стимулюється під час відпочинку після важкої фізичної праці?
Глікогенез
Глюконеогенез із лактату
* Гліколіз
Глюконеогенез із амінокислот
Перетворення вуглеводів на жири
Який із метаболічних шляхів перетворення глюкозо-6-фосфату буде переважати в печінці за умов посилення біосинтетичних процесів?
Глюконеогенез
Гліколіз
Перетворення глюкозо-6-фосфату на вільну глюкозу і фосфат
* Пентозофосфатний цикл
Глікогенез
Який із названих нижче біохімічних показників крові має найбільше значення для підтвердження діагнозу цироз печінки?
Гіперглікемія
Гіперхолестеринемія
* Гіпоальбумінемія
Гіпоглікемія
Гіперглобулінемія
Який із наступних метаболічних шляхів вуглеводів не стимулюється під час відпочинку після інтенсивної фізичної праці?
Глікогеногенез
Глюконеогенез з лактату
* Гліколіз, цикл Кребса
Перетворення глюкози в жир
Глюконеогенез із амінокислот
Який із наступних шляхів обміну вуглеводів стимулюється в печінці під час відпочинку після інтенсивної фізичної праці:
Гліколіз
Глікогеноліз
Розпад глікогену до глюкози
* Глюконеогенез із лактату
Глюконеогенез із амінокислот
Який кофермент необхідний для синтезу в печінці холестерину, вищих жирних кислот, нуклеїнових кислот?
НАДН
* НАДФН
ФМН
ФАД
Тіаміндифосфат
Яким шляхом ПВК або лактат можуть перетворюватись на глюкозо-6-фосфат?
Гліколітичним
В циклі Кребса
За допомогою конденсації
В пентозофосфатному циклі
* Глюконеогенезом
Які з названих речовин, що синтезуються у печінці, не „йдуть на експорт”, тобто не використовуються іншими тканинами?
Глюкоза
* Гормоноїди
Жири
Кетонові тіла
Білки плазми крові
Які із названих сполук сприяють глюконеогенезу у печінці?
Амінокислоти
Піруват, лактат
Оксалоацетат
Глюкокортикоїди
* Всі разом взяті
Які речовини активують глюконеогенез?
Глюкагон
Оксалоацетат
ПВК
Глюкокортикоїди
* Всі відповіді правильні
Якому із наведених нижче процесів належить найважливіша роль у знешкодженні токсичних речовин в печінці?
Деметилювання
Переамінування
Дезамінування
* Гідроксилювання
Декарбоксилювання
В добовій сечі здорової людини міститься кетонових тіл:
20-50 г
5-10 мг
* 20-50 мг
0,1-0,2 г
Сеча не містить кетонових тіл в нормі
В нирковій тканині міститься фермент гліцин-амідинотрансфераза, яка здійснює перенесення амідинової групи з ?-аргініна на гліцин з утворенням ?-орнітину та глікоціаміну. Початковим етапом синтезу якої речовини виступає ця реакція?
* Креатину
Креатиніну
Сечовини
Сечової кислоти
Реніну
В нормі добова кількість сечі (діурез) у здорової людини коливається від:
500-1000 мл
100-500 мл
2500-3000 мл
3000-3500 мл
* 1200-1800 мл
В регуляції сечоутворення беруть участь перечислені фактори, крім:
Ренін
Альдостерон
Вазопресин
Кальцитонін
* Глюкагон
В результаті мінералізації азотових сполук сечі утворюється одна мінеральна сполука. Назвати цю сполуку і вказати, яким реактивом вона визначається:
Сульфат натрію. Реактив Неслера
Вільний аміак. Діазореактив
Хлорид амонію. Реактив Фелінга
Глутамін. Нінгідриновий реактив
* Сульфат амонію. Реактив Неслера
В результаті посиленого гниття білків у кишечнику з сечею виділяється сполука, що забарвлює її у зелений або синій колір. Яка сполука викликає зміну кольору сечі при цьому?
Амінобензойна кислота
Гомогентизинова кислота
* Індоксилсірчана кислота
Щавлева кислота
Уробілін
В результаті ультрафільтрації в капсулах Шумлянського-Боумена утворюється первинна сеча. ЇЇ добова кількість становить:
1,5-2 л
* 160-180 л
50-60 л
80-100 л
200-250 л
В сечі при додаванні концентрованої азотної кислоти спостерігається помутніння. На якій властивості білка базується реакція?
Висолювання
Здатності до діалізу
* Денатурації
Високій молекулярній масі
Наявності електричного заряду
Введення в організм якого вітаміна знижує виведення фосфатів з сечею?
* D
A
C
F
E
Вживання якого вітаміна знижує виведення фосфатів з сечею?
* D
A
C
F
E
Виберіть з перерахованих речовин ту, яку визначають в сечі при проведенні проби Квіка:
* Гіпурова кислота
Глюкуронова кислота
Ацетооцтова кислота
Піровиноградна кислота
Гомогентизинова кислота
Виведення через нирки значної кількості глюкози, кетонових тіл, сечовини, іонів Na+ супроводжується втратою рідини. Який механізм лежить в основі даного процесу?
Взаємодія з V2-рецепторами ниркових канальців, підвищення рівня цАМФ
* Осмотичний тиск цих речовин у первинній сечі перешкоджає реабсорбції води в ниркових канальцях
Збільшення клубочкової фільтрації
Осмотичний тиск даних речовин сприяє реабсорбції води в канальцях
Жодна з відповідей невірна
Вкажіть кінцевий продукт обміну кортикостероїдів, визначення якого в сечі має діагностичне значення:
11-дезоксикортизол
18-оксипрегнанолон
* 17-кетостероїди
21-дезоксикортизол
5-метилцитозин
Вкажіть неактивну форму прогестерону, яка екскретується з сечею у вигляді ефіру з глюкуроновою кислотою:
Альдостерон
Кортикотропін
* Прегнандіол
Естрадіол
Гідрокортизон
Вкажіть причину появи білка у сечі при гострих запальних процесах у нирках :
Зниження канальцевої реабсорбції
Посилення секреції
Зниження проникності мембран клубочків
* Підвищення проникності клубочкових мембран
Посилення реабсорбції у канальцях
Вкажіть реакцію сечі людини, що знаходиться на голодуванні:
Слабколужна
* Кисла
Нейтральна
Лужна
Слабкокисла
Вкажіть, для яких цілей у клітинах канальців нирок витрачається до 80% енергії АТФ:
* На «натрієвий насос»
Утворення амонійних солей
Реабсорбцію води
Секрецію іонів водню
Виділення креатиніну
Вкажіть, кількість якого компоненту сечі збільшиться при вживанні великої кількості м’ясної їжі:
А. Білків
Глюкози
* Сечовини
Фруктози
Ліпідів
Вкажіть, при якому захворюванні в сечі різко зростає кількість стеркобіліну і уробіліну:
Порфірії
Алкаптонурії
Обтураційній жовтяниці
В12-дефіцитній анемії
* Гемолітичній жовтяниці
Вкажіть, як зміниться кількість амонійних солей в сечі при зниженні активності глутамінази у нирках:
Збільшиться незначно
Залишиться на тому ж рівні
Збільшиться у 2 рази
* Знизиться
Не зміниться
Вкажіть, який з перерахованих біохімічних показників необхідно визначати у сечі та крові при підозрі на ниркову недостатність:
Гемоглобін
Білірубін
* Сечовину
Білок
Цукор
Вміст хлоридів в добовій сечі здорової людини становить:
* 8-15 г
2-3 г
15-20 г
10-15 мг
Менше 1 г
Для оцінки стану очищення організму від різних речовин використовують показник:
Зворотньої реабсорбції
* Клубочкової фільтрації
Ниркової секреції
Показник азотистого балансу
Показник водного балансу
До яких змін в складі білків крові може привести протеїнурія?
* В крові спостерігається гіпоальбумінемія
В крові спостерігається гіпоглобулінемія
Протеїнурія не впливає на якісний склад білків крові
В крові знижується кількість гістонів та протамінів
В крові збільшується альбуміно/глобуліновий коефіцієнт
Ендокринна функція нирок заключається в утворенні наступних гормонів:
Ренін, альдостерон
Еритропоетин, вазопресин
* Кальцитріол, простагландини
Na-уретичний гормон
Вазопресин, альдостерон
З добовою сечею здорової людини екскретується сечової кислоти:
1-2 г
100 мг
* 0,3-0,6 г
20-30 г
20-40 мг
З сечею екскретуються кінцеві продукти обміну. У здорової людини з добовою сечею виділяється сечовини:
30-50 г
* 20-35 г
5-10 г
20-35 мг
10-15 г
З сечею за добу в нормі виділяється 2,5-3,5 г фосфатів. Джерелом фосфатів сечі є органічні і неорганічні сполуки тканин організму, за винятком:
Гідроксиапатити
Нуклеопротеїни
Фосфопротеїни
Фосфоліпіди
* Триацилгліцероли
З сечею здорової людини виділяється продукт розпаду білірубіну:
Уробіліноген
* Стеркобіліноген
Мезобілірубін
Білівердин
Вердоглобін
З сечею здорової людини виділяються вітаміни, ферменти, гормони. В добовій сечі в нормі міститься аскорбінової кислоти:
* 20-30 мг
5-10 г
70-100 мг
1-2 г
10-15 мг
З чим пов’язано помутніння сечі?
Наявністю муцинів
Наявністю клітин епітелію слизової оболонки сечовивідних шляхів
Наявністю кристаликів щавелевої кислоти
Наявністю кристалів сечової кислоти
* Усе прераховане
За добу з сечею людини виділяється креатиніну:
3-5 г
4-6 г
8-10 г
7-9 г
* 1-2 г
За звичайних умов густина сечі здорової людини в середньому дорівнює (г/см3):
* 1,012-1,020
1,002-1,012
1,020-1,035
1,035-1,045
1,001-1,004
За участю якого ферменту транспортуються іони Na+, К+ та реабсорбуються з первинної сечі амінокислоти і глюкоза?
Глутаміназа
Карбоангідраза
Н+-АТФ-синтетаза
* Na+, К+-АТФаза
К+, Н+-АТФаза
Загальний азот сечі в нормі становить 10-18 г/добу. Його компонентами є наступні сполуки, крім:
* Ацетоацетат, оксалоацетат
Сечовина, індикан
Сечова кислота, гіпурова кислота
Креатинін, амонійні солі
Амінокислоти, біогенні аміни
Затримці Na в організмі сприяє утворення у нирках аміаку і використання його для нейтралізації та винесення кислих метаболітів. Який процес забезпечує утворення аміаку у тканині нирок?
Дезамінування гліцину та аспарагіну
Дезамінування аргініну та метіоніну
Декарбоксилювання глутаміну та глутамату
Декарбоксилювання гліцину та аспарагіну
* Дезамінування глутаміну та глутамату
Зворотному всмоктуванню в кров з первинної сечі не підлягають:
* Креатинін, індикан
Амінокислоти, альбуміни
Глюкоза, NaCl
Креатин, сечовина
Вода, сечова кислота
Зворотньому всмоктуванню не підлягають перечислені речовини, крім:
* Глюкози
Сечовини
Сечової кислоти
Креатиніну
Парних сполук
Зниження клубочкової фільтрації при запальних захворюваннях нирок супроводжується зменшенням виділення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, зокрема сечовини, сечової кислоти, креатиніну. Який стан при цьому розвивається?
Глікемія
Гіперфосфатемія
* Азотемія
Гіперліпопротеїнемія
Гіперхолестеринемія
Зростання рівня індикану у сечі та крові свідчить про активацію процесів гниття білків у кишечнику. Вкажіть, яка з перерахованих амінокислот є попередником індикану:
Тирозин
Лізин
* Триптофан
Аргінін
Метіонін
Кінцевим продуктом обміну пуринових основ, які входять у склад нуклеопротеїнів, є сечова кислота. Скільки виділяється з сечею сечової кислоти у нормі?
0,1-0,16 ммоль/д
4,5-5,5 ммоль/д
* 1,6-3,54 ммоль/д
0,45-0,65 ммоль/д
1,2-2,2 ммоль/д
Клубочкова фільтрація води та низькомолекулярних компонентів плазмзумовлена різницею між:
Гідростатичним тиском крові у капілярах клубочків
Онкотичним тиском білків плазми крові
Гідростатичним тиском ультрафільтрату плазми крові у капсулі клубочка
Співвідношенням просвіту приносної і виносної артеріол клубочка
* Все перераховане
Коливання добового діурезу у здорової людини становить:
500-800 мл
300-500 мл
1800-2500мл
2000-3000мл
* 1000-1800 мл
Креатиніновий коефіцієнт – відношення між вмістом креатиніну в сечі(мг/добу) і вагою тіла. Він може коливатись в межах:
5-10
25-50
* 10-30
30-40
40-60
На яку речовину припадає найбільший % серед компонентів загального азоту сечі?
Сечова кислота
Креатинін
* Сечовина
Індикан
Амінокислоти
Назвіть гормон, який підсилює зворотне всмоктування натрію в ниркових канальцях?
Глюкагон
Інсулін
Фолікулін
* Альдостерон
Вазопресин
Назвіть патологічні складові частини сечі за цукрового діабету:
Жовчні пігменти, ацетон
* Ацетон, глюкоза
Кров, білірубін
Білок, кров
Жовчні пігменти, індикан
Назвіть сполуку, вміст якої у сечі та плазмі крові свідчить про стан клубочкової фільтрації:
Метіонін
Глюкоза
Креатин
Солі амонію
* Інулін
Назвіть стан, при якому виділяеться сеча з відносною густиною, що рівна щільності первинної сечі:
Олігурія
Анурія
* Ізостенурія
Уремія
Ніктурія
Нестача (дефект) якого ферменту супроводжується збільшенням концентрації у сечі такого проміжного продукту утворення сечовини як цитрулін?
Карбомоїлфосфатсинтетази
Орнітинкарбомоїлтрансферази
* Аргініносукцинатсинтетази
Аргініносукцинатліази
Аспартатамінотрансферази
Нирки виконують різноманітні функції. Яка з перечислених не властива їм?
Екскреторна
Гомеостатична
Гормональна
* Синтез кетонових тіл
Синтез креатину
Нирки виконують усі функції крім:
Регулюють водно-сольовий обмін
Виділяють кінцеві продукти обміну
Регулюють артеріальний тиск
Підтримують осмотичний тиск
* Розкладають сечовину до СО2 і Н2О
Нирки здійснюють контроль рівня артеріального тиску. Яким чином можна викликати експериментальну гіпертонію щоб це довести?
Шляхом часткової перев’язки ниркових артерій
Денервацією нирки
Збільшенням рівня ангіотензину ІІ
Збільшенням рівня реніну у плазмі крові
* Усе перераховане
Ниркова регуляція тиску крові пов’язана з наступними факторами, за винятком:
Ренін
* 1,25-ОНД3
Ангіотензин І
Ангіотензин ІІ
Вазопресин
Нирковий поріг для білірубіну становить:
* 35 мкМ/л
25 мкМ/л
10 мкМ/л
15 мкМ/л
50 мкМ/л
Органоспецифічним ферментом нирок є:
Аспартатамінотрансфераза
Амілаза
Креатинфосфокіназа
* Трансамідиназа
Лактатдегідрогеназа
Основна кількість азоту виводиться з організму у вигляді сечовини. Зниження активності якого ферменту у печінці приводить до гальмування синтезу сечовини?
Амілази
Трипсину
Протеаз
* Карбамоїлфосфатсинтетази
Аспартатамінотрансферази
Первинна сеча – це:
* Безбілковий ультрафільтрат плазми крові
Ультрафільтрат крові, що містить глобуліни
Ультрафільтрат крові, що не містить глюкози і амінокислот
Плазма крові без альбумінів
Ультрафільтрат крові без формених елементів
Первинна сеча містить у собі органічні і мінеральні речовини в такій же концентрації, як у крові, за винятком:
Сечовина
Глюкоза
* Альбуміни
Амінокислоти
Na, К, Р
Переважне харчування білковою їжею, такі захворювання як цукровий діабет, злоякісні пухлини, інфекційні хвороби супроводжуються підвищенням рівня сечовини у сечі вище:
* 35 г
15 г
10 г
25 г
35 мг
Підвищене виділення з сечею яких речовин може призвести до виникнення сечокам'яної хвороби?
* Уратів та оксалатів
Сульфатів та хлоридів
Сульфатів та сечовини
Амінокислот та індикану
Карбонатів, бікарбонатів та цитрату
Підтримання сталості рН в організмі за допомогою нирок здійснюється в процесі реабсорбції іонів Na+ та секреції іонів Н+. В основі їх дії лежать декілька хімічних процесів, за винятком одного:
Реабсорбція Na+ під час перетворення двозаміщених фосфатів на однозаміщені
Вибіркове зворотнє всмоктування іонів Na+в клітинах канальців взамін на іони Н+, що йдуть в просвіт канальців
* Виведення сечовини із сечею
Реабсорбція Na+ під час перетворення NaНСО3 в Н2СО3
Затримці іонів Na+ сприяють реакції утворення аміаку та використання його для нейтралізації кислих метаболітів
Підтримання сталості рН з допомогою нирок здійснюється кількома механізмами, за винятком:
Виведення Н+ і реабсорбція Na+ при утворенні Na2HPO4 в NaH2PO4
Зв’язування Н+ в канальцях нирок з НСО3- і утворення Н2СО3, що виводиться
Зв’язування Н+ з NН3, утворення NН4+, що виводиться у вигляді солей амонію
Додаткова секреція Н+ в канальцях
* Виведення сечовини з сечею
Позаниркова протеїнурія може бути обумовлена:
Авітамінозом
Гломерулонефритом
* Циститом
Фенілкетонурією
Зниженням онкотичного тиску крові
Поява якого ізоферменту аланінамінопептидази (ААП) вказує на пошкодження тканини нирки?
ААП1
ААП2
* ААП3
ААП4
ААП5
При визначенні кліренсу глюкози, креатину, креатиніну, сечовини отримали результати, що відповідають нормі. Вкажіть цю величину для креатину:
* 0
70
100
15
125
При визначенні кліренсу креатиніну, індикану, гіпурової кислоти отримали результати, що відповідають нормі. Вкажіть цю величину:
30
* 125
0
70
100
При визначенні кліренсу натрію, сечовини, креатину, глюкози отримали результати, що відповідають нормі. Вкажіть цю величину для глюкози:
70
50
125
* 0
15
При дослідженні сечі з’ясувалось, що вона має слабкокислий характер (рН 6,3). Це зумовлено присутністю в сечі наступних сполук, крім:
* Na2HPO4
NaH2PO4
Кетонові тіла
Амінокислоти
Сечова кислота
При застосуванні таких лікарських препаратів, як теобромін, кофеїн, а також вживання великої кількості кави, чаю приводить до появи у сечі таких речовин як:
Білок
Сечовина
* Метилпохідні пуринових основ
Креатинін
Індикан
При обтураційних жовтяницях, жовтяницях печінкового походження сеча набуває темного забарвлення. З чим це пов’язано?:
Окисненням урохрому
Утворенням уроеритрину
Окисненням рибофлавіну
* Окисненням уробіліногену
Виділенням гемоглобіну
Про високу інтенсивність окисних процесів у нирках свідчить здатність їх до поглинання:
Вуглекислого газу
Пероксиду водню
* Кисню
Азоту
Сечовини
Прозорість сечі є одним з параметрів, що оцінюється при її аналізі. З наявністю яких речовин може бути пов’язана каламутність лужної сечі?
* Фосфату кальцію
Сульфату магнію
Амонієвих кислот
Солей сечової кислоти
Хлористих солей
Разом з легеневою системою і буферними системами крові нирки підтримують на постійному рівні рН крові та інших тканин. Визначальним механізмом підтримання концентрації водневих іонів в організмі за допомогою нирок є процеси:
Реабсорбції К і секреції Н2СО3
Фільтрації Na і секреція Н+
Реабсорбції Н+ і секреція Na
* Реабсорбції Na і секреція Н+
Реабсорбції Са2+ і секреція CI-
Реакцією осадження за допомогою азотної чи сульфосаліцилової кислоти у сечі виявили біологічну сполуку. Яку речовину ймовірно знайшли за допомогою даної реакції?
* Білок
Сечовину
Глюкозу
Білірубін
Креатинін
Реакція сечі залежить від характеру харчування та може змінюватись при патологічних станах. Зсув рН сечі у кислий бік настає у всіх випадках, крім:
* Вживання лужних мінеральних вод
Споживання їжі багатої на білки
Цукровий діабет
Голодування
Ниркова недостатність
Регуляторна функція нирок включає наступні показники, крім
Регуляція водно-сольового обміну
Підтримання осмотичного тиску
Регуляція артеріального тиску крові
* Терморегуляція
Підтримання кислотно-основної рівноваги
Регуляція нирками іонної рівноваги крові здійснюється за участю гормонів. Яка з перечислених функцій є невірною?
1,25 ОНД3 – реабсорбція Р
Альдостерон – виведення К
Na-уретичний фактор – виведення Na
Альдостерон – реабсорбція Na
* Вазопресин - виведення води і Na
Результати проби за Зимницьким показали коливання питомої густини сечі від 1,020 до 1,060. Як називається такий стан?
* Гіперстенурія
Гіперурікурія
Нормостенурія
Гіперацидурія
Гіперізостенурія
Результати проби Зимницького показали коливання питомої ваги 1.003-1,008. Як називається такий стан?
Гіперстенурія
* Гіпоізостенурія
Гіпостенурія
Олігурія
Піурія
рН сечі здорової людини коливається в межах:
7-8
8-10
1,5-2,0
* 5,2-6,8
4,0-5,0
Серед перерахованих речовин назвіть ті, зростання виділення з сечею яких може призвести до розвитку сечокам’яної хвороби?
Сульфатів і сечовини
Амінокислот
Індикану
* Уратів і фосфатів
Карбонатів і цитрату
Середні показники коливання питомої густини сечі становлять:
1.001 – 1.005
1.036 – 1.045
* 1.015 – 1.025
1.008 – 1.012
1.020 – 1.040
Сеча утворюється в результаті:
Фільтрації в капсулах нефрона
Реабсорбції в проксимальних відділах канальців нефрона
Реабсорбції в дистальних відділах канальців нефрона
Секреції в канальцях нефрона
* Є результатом всіх перечислених процесів
Сірка виділяється з сечею у вигляді різноманітних сполук в кількості 2,5-2,8 г/добу. Назвіть такі сполуки:
Сульфат Na, сульфат амонію
Цистин, цистеїн
Індикан, метіонін
Крезолсульфат, фенолсульфат
* Всі перечислені сполуки
Сліди якої азотовмісної сполуки, яка зазвичай не виділяється, допускаються у сечі вагітних та підлітків?
Карнітину
Сечової кислоти
Креатиніну
* Креатину
Індикану
Солом’яно-жовтого забарвлення нормальній свіжій сечі надають пігменти:
* Урохром, уроеритрин
Білірубін, стеркобіліноген
Уробілін, уропорфірин
Копропорфірин, гем
Пурини, піримідини
У відповідь на що в юкстагломерулярних клітинах нирок утворюється фермент ренін?
Збільшення реабсорбції Na+, Cl- і НСО-3
* Зменшення артеріального тиску
Збільшення реабсорбції К+
Збільшення об’єму крові
Усе вірно
У здорових людей за певних умов може спостерігатись збільшення виділення креатиніну з сечею. Який з вказаних випадків не характерний для здорових людей?
Вагітності
У ранньому післяпологовому періоді
У дітей
* М’язової дистрофії
У жінок
У нирках інтенсивно відбувається обмін білків з утворенням аміаку. Що виступає головним джерелом для його утворення?
* Розщеплення глутаміну
Розщеплення гліцину
Розщеплення фенілаланіну
Розщеплення метіоніну
Розщеплення аргініну
У нормі добова сеча дорослої людини містить кетонових тіл:
* 20-50 мг
10-20 мг
50-70 мг
50-100 мг
100-150 мг
У нормі при змішаній їжі сеча кисла або слабко кисла (рН = 5,3-6,8). Чим зумовлена кисла реакція сечі?
Двозаміщеними фосфатами
Бікарбонатами калію
* Однозаміщеними фосфатами
Бікарбонатами натрію
Усе вірно
У результаті фільтрації плазми крові в первинну сечу переходять усі речовини, за винятком:
* Середньо- і високомолекулярні білки
Сечовина і сечова кислота
Моносахариди
Поліпептиди і низькомолекулярні білки
Креатинін і креатин
У сечі здорового чоловіка добова кількість 17-кетостероїдів становить у середньому:
* 15-25 мг
25-30 мг
30-35 мг
35-40 мг
40-45 мг
У товстій кишці в результаті гниття з фенілаланіну утворюється бензойна кислота, яка в печінці при вазаємодії з гліцином утворює сполуку, що виводиться з сечею та використовується для оцінки знешкоджувальної функції печінки. Вкажіть цю сполуку:
* Гіпурова кислота
Глутамінова кислота
Глутатіонбензоат
Глікоціамін
Гіалуронова кислота
Утворення і виділення реніну юкстагломерулярним апаратом стимулюється усіма факторами, крім:
Підвищення вмісту брадикініну
* Нецукровий діабет
Зниження артеріального тиску
Зменшення об’єму крові
Зменшення позаклітинної концентрації іонів Na+
Утворення і секреція альдостерону корою надниркових залоз залежить від?
Концентрації Са2+ у плазмі крові
* Концентрації Na+ у плазмі крові
Об’єму крові
Рівня артеріального тиску
Концентрації СІ- у плазмі крові
Утворення реніну юкстагломерулярним апаратом нирок стимулює виділення:
Соматотропіну
* Альдостерону
Адреналіну
Вазопресину
Na – уретичного фактору
Функціонально-структурною одиницею ниркової тканини є:
* Нефрон
Гепатоцит
Альвеолоцит
Макрофаг
Міоцит
Хлориди виділяються з сечею здорової людини у кількості 8-15 г/добу. Які стани супроводжуються зниженням кількості хлоридів у сечі?
Нестримне блювання
Посилене потовиділення
Захворювання нирок
Набряки
* Усе перераховане
Швидкість утилізації кетонових тіл у тканинах відстає від швидкості їх утворення, що супроводжується значним зростанням концентрації кетонових тіл у сечі. Дефіцит якої речовини викликає такий стан?
* Оксалоацетату
Оксибутирату
Оксалату кальцію
Ацетоацетату
Оксалоцитрату
Що є основним енергетичним матеріалом для роботи нирок?

 0:V|
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ёрКетонові тіла
Аміак
Жири
Білки
* Вуглеводи
Що є основним органом виділення в організмі людини?
Легені
Кишківник
* Нирки
Шкіра
Печінка
Як зміниться виділення фосфатів з сечею при тривалій дії кальцитоніну?
Зростає реабсорбція
Зменшиться секреція
Не зміниться
* Збільшиться екскреція
Всі відповіді вірні
Яка буферна система в найбільшій мірі бере участь у підтримці постійного рН сечі?
Цитратна
Гемоглобінова
* Гідрокарбонатна
Білкова
Оксигемоглобінова
Яка кількість сечової кислоти виводиться за добу із сечею у здорової людини?
0,1-0,5 г
* 0,6-1,0 г
0,01-0,05 г
1,0-1,5 г
Більше 1,5 г
Який біохімічний показник сечі збільшується у людини, хворої на ревматизм?
* Гідроксипролін
Креатинін
Лужна фосфатаза
Кальцій
Неорганічний фосфор
Який гормон підсилює зворотнє всмоктування Na+ в ниркових канальцях?
Глюкагон
Інсулін
Соматостатин
Вазопресин
* Альдостерон
Який з перелічених механізмів забезпечує антидіуретичну дію вазопресину у нирках?
* Взаємодія з V2-рецепторами клітин ниркових канальців, підвищення рівня цАМФ
Взаємодія з ?-адренорецепторами клітин ниркових канальців
Активує Са2+-залежні протеїнкінази
Взаємодія з V1-рецепторами гладком’язових клітин в судинах
Всі відповіді вірні
Який з перерахованих іонів металу не реабсорбується з первинної сечі нирковими канальцями при недостатності альдостерону, крім?
Zn2+
Mg2+
Ca2+
* Na+
F+
Який з перечислених показників сечі буде найхарактернішим для дитини, що хворіє на міопатію?
* Креатинурія
Фосфатурія
Глюкозурія
Кетонурія
Білірубінурія
Який з перечислених показників сечі є характерним у випадку, коли у дівчини 18 років розвинувся гломерулонефрит?
Лейкоцитурія
* Протеїнурія
Глюкозурія
Анурія
Кетонурія
Який метод використовують для кількісного визначення білка в сечі?
Метод Каравея
Проба Ратнера (лінгвальна-проба)
* Метод Робертса-Стольнікова (реакція Геллера з концентрованою азотною кислотою)
Анілінова проба
Метод Фоліна
Який продукт утворюється у нирках за умови інтенсивного транс- дезамінування білків і розщеплення глутаміну?
Креатинін
Сечовина
Гаммаміномасляна кислота
Гістамін
* Амонійні солі
Який фермент є органоспецифічним для нирок?
Лактатдегідрогеназа
Аспартатамінотранфераза
Аланінамінотрансфераза
Глутаматдегідрогеназа
* Гліцин-амідинотрансфераза
Яким чином вазопресин (антидіуретичний гормон) підтримує баланс води та електролітів в організмі?
Посилює клубочкову фільтрацію
Зменшує секрецію
Знижує клубочкову фільтрацію
Зменшує швидкість реабсорбції води у дистальних канальцях нефрону
* Збільшує швидкість реабсорбції води у дистальних канальцях нефрону
Якими шляхами реалізується вплив вітаміну D на активний транспорт Са2+ і Р у ниркових канальцях?
* Шляхом біосинтезу Са-АТФази та Са-зв’язуючого білка
Шляхом синтезу активної фосфорилази
Шляхом синтезу Са2+-залежної протеїнкінази
У результаті зміни концентрації Nа2+ у крові
Усі відповіді вірні
Які існують типи нефронів?
Кіркові та мозкові
Мозкові та юкстамедулярні
Проксимальні та дистальні
* Кіркові та юкстамедулярні
Висхідні та низхідні
Які процеси забезпечують мінералокортикоїди у дистальних відділах канальців нирок?
Зміна концентрації Са2+ у крові
Зменшення реабсорбції Na+, Cl- і НСО-3
Збільшення реабсорбції К+
* Зростання реабсорбції Na+, Cl- і НСО-3
Усе вірно
Які процеси лежать в основі утворення сечі?
Фільтрація, реабсорбція, осмос
* Фільтрація, реабсорбція, секреція
Фільтрація, реабсорбція, дифузія
Реабсорбція, секреція, транспорт
Секреція, екскреція, адсорбція
Яку кількість білка за добу виділяє з сечею здорова людина?
До 60 мг
До 50 мг
До 40 мг
* До 30 мг
До 70 мг
Яку назву отримали речовини, які посилюють кровообіг у нирках, а також збільшують фільтрацію у клубочках:
* Сечогінні
Жовчегінні
Антикоагулянти
Потогінні
Фібринолітики
Яку реакцію використовують для виявлення білка у сечі?
Реакцію з спиртовим розчином йоду
* Реакцію осадження за допомогою азотної чи сульфосаліцилової кислоти
Реакцію Фелінга
Реакцію з метиленовою синькою
Реакцію окиснення
Який метаболіт практично не утворюється в серцевому м’язі, але активно утилізується ним?
Піруват
Ацетоацетат
Ацетил-КоА
* Лактат
Пальмітат
Cкільки типів глікозаміногліканів розрізняють ?
6
8
* 7
10
14
?-гіалуронідаза буре участь у :
* Регуляції проникності сполучної тканини
Фіксації аміаку
Дегідруванні 1,4 – глікозидного зв’язку в гіалуроновій кислоті
Розщепленні екзогенних антибіотиків
Блокуванні проникності сперматозоїда в яйцеклітину
Агрегати муцину затримують воду, що забезпечує його в’язкість та захисну дію завдяки тому, що до структури муцину входять:
* Глюкуронова кислота та N-ацетилглюктозамін
УДФ-глюкуронова кислота
Гліколіпіди
Рибоза, манноза
Глюконова кислота
Аміак знешкоджується у печінці перетворюючись у сечовину. Транспорт аміаку із скелетних м’язів у печінку здійснюється:
* Аланіном
Гістидином
Гліцином
Серином
Аспартатом
Безперервний синтез АТФ в процесі м’язового скорочення забезпечується насамперед трансфосфорилюванням АДФ з креатинфосфатом. Альтернативним механізмом ресинтезу АТФ є реакція 2АДФ о АТФ + АМФ. Назвіть фермент, що каталізує це перетворення:
Аденілатциклаза
Креатинкіназа
* Аденілаткіназа
АТФ-аза
АТФ-синтетаза
В нормі вміст сіалових кислот в сироватці крові:
* 550-790 мг/л
500-550 мг/л
360-550 мг/л
245-360 мг/л
550-690мг/л
В сироватці крові міститься сіалова кислота під назвою:
* N- ацетилнейрамінова
N- ацетилглутамінова
Аспарагінова
Оксалатна
Малонілнейрамінова
В скелетних м’язах на частку саркоплазматичних білків у % від всіх м’язевих білків припадає:
* 20-30%
45%
60-65%
80-90%
10-12%
В складі якого білка міститься 33% гліцину, 21% проліну та гідроксипроліну?
* Колагену
Гемоглобіну
Кератину
Еластину
Альбуміну
В умовах зменшення АТФ у міоцитах переважна більшість актино-міозинових містків залишається і настає ригідність м’язів. Це може спостерігатись при таких станах, крім:
Гіпоксії
Отруєнні ціанідами
Отруєнні чадним газом
* Гіперхолестеринемії
Серпоподібної анемії
В’язкоеластичні властивості основної речовини сполучної тканини зумовлені переважно:
Глікозаміногліканами
* Еластином
АТФ
Колагеном
NaCI
Важливу функцію в процесах мінералізації кістки виконують глікозамінглікани, крім:
Хондроїтин-4-сульфату
Гіалуронової кислоту
Дерматансульфату
Кератансульфату
* Гепарину
Виберіть головний субстрат, що використовується скелетними м’язами для енергозабезпечення:
Гліцерин
Амінокислоти
* Глікоген
Фосфоліпіди
Жирні кислоти
Виберіть протеоглікан, який є антикоагулянтом в організмі людини:
Еластин
* Гепарин
Рутин
Глікоген
Пантотенова кислота
Виберіть фермент, який бере участь в ресинтезі АТФ у м’язевій тканині:
Глюкокіназа
* Креатинкіназа
Карбоксикіназа
Фумараза
Малатдегідрогеназа
Виберіть ферменти креатинфосфокінази, характерні для серцевого м’язу:
ММ-КФК
ВВ-КФК
ЛДГ1
* МВ-КФК
ЛДГ5
Визначення креатиніну в сечі проводять таким методом:
* Фотоколориметрично (при взаємодії з пікриновою кислотою)
Спектрофотометрично (при взаємодії з реактивом Неслера)
Хроматографічно (з нінгідрином)
Визначають тільки якісно
Всі відповіді вірні
Вкажіть азотову речовину скелетної м’язової тканини, яка збільшує амплітуду м’язового скорочення:
Глутатіон
Адреналін
* Карнозин
Норадреналін
Креатин
Вкажіть активатор міозинової АТФ-ази:
Тропонін
Актин
Na+
Cl-
* Ca2+
Вкажіть амінокислотні залишки колагену, що зазнають перетворень в ході пост трансляційного процесингу:
Серин, метіонін
* Пролін, лізин
Триптофан, валін
Гліцин, аланін
Глутамат, аспартат
Вкажіть амінокислоту, що в більшій кількості входить до еластину:
Валін
Аргінін
Гістидин
Тирозин
* Гліцин
Вкажіть білки, які не входять до складу міофібрил:
* Еластин
Актин
Міозин
Тропонін
Актоміозин
Вкажіть відсоткове співвідношення колагену від загальної кількості білка організму дорослого:
70-80%
* 25-33%
5-10%
50-65%
45-90%
Вкажіть вітамін-кофактор пролілгідроксилази, який бере участь в утворенні колагену:
Е
В1
А
* С
В5
Вкажіть головний енергомісткий субстрат серцевого м’яза:
Фруктоза
* Жирні кислоти
Амінокислоти
Глікоген
Лактоза
Вкажіть індикаторні ферменти міокарду:
* ЛДГ1, ЛДГ2
Лужна фосфатаза
ЛДГ3
ЛДГ4
Гексокіназа
Вкажіть катіони, необхідні для процесу м’язового скорочення:
Mn2+
Na+
K+
H+
* Ca2+
Вкажіть кількість поліпептидних ланцюгів, у склад яких одночасно входить одна молекула десмозину:
12
6
* 2-4
4-5
8
Вкажіть кількість поліпептидних ланцюгів, характерних для тропоколагену:
5
10
* 3
7
2
Вкажіть компоненти глікозаміногліканів, що надають їм негативного заряду:
Глюкозамін
Галактозамін
* Уронова кислота
Аспарагінова кислота
Молочна кислота
Вкажіть локалізацію процесу синтезу гепарину:
Хондроцити
Фібробласти
* Базофіли
Макрофаги
Ретикулоцити
Вкажіть макроерг, який бере участь у забезпеченні «кальцієвого насосу»:
Фосфоеноїлпіруват
Креатинфосфат
* АТФ
1, 3-дифосфогліцетрат
ГТФ
Вкажіть макроергічні сполуки, необхідні для м’язового скорочення:
ЦТФ, креатинфосфат
УТФ, глікоген
ТТФ, лактат
* АТФ, креатинфосфат
ГТФ, ацетил-КоА
Вкажіть основний компонент еластичних волокон:
Гепарин
Тропоколаген
* Десмозин
Колаген
Еластин
Вкажіть попередника десмозину:
Гліцин
* Лізин
Фенілаланін
Метіонін
Аргінін
Вкажіть представника безазотових органічних сполук м’язевої тканини:
Еластин
* Глікоген
Колаген
Актин
Міозин
Вкажіть складові компоненти протеогліканів:
Фосфоліпіди
* Глікозаміноглікани
Цереброзиди
Глікоген
Гліколіпіди
Вкажіть фермент, що руйнує еластин:
Пролінгідроксилаза
Колагеназа
Ентерокіназа
Лізилдегідрогеназа
* Еластаза
Вкажіть частку протеогліканів від сухої маси сполучної тканини:
70-90%
15-20%
* 45-60%
До 30%
5-10%
Вкажіть, завдяки якому структурному компоненту еластин може розтягуватись в 2-х напрямках:
* Десмозину
Проліну
Лейцину
Метіоніну
Колагену
Вкажіть, які зміни відбуваються у колагенових волокнах в процесі старіння організму:
Підвищується структурна стабільність
* Знижується еластичність
Розвивається резистентність до колагенази
Збільшується міцність зв’язків
Всі названі зміни
Вкажіть, які із наведених компонентів необхідні для синтезу оксипроліну:
Цитохроми
Поліпептид, що містить оксигрупи
* Поліпептид, що містить пролін
Фолієва кислота
Дипептид пролілпролін
Вказати білок, при неповному гідролізі якого утворюється желатин:
* Колаген
Еластин
Тропонін
Ретикулін
Міозин
Вміст вільного оксипроліну в крові і сечі може бути інформативним тестом для оцінки таких процесів у організмі:
* Інтенсивності розпаду колагену
Інтенсивності синтезу колагену
Інтенсивності розпаду еластину
Інтенсивності розпаду проеластину
Інтенсивності розпаду креатині ну
Вплив гіповітамінозу С на структуру колагенових волдокон зумовлений зниженням активності ферментів:
Лізиноксидази
* Лізингідроксилази і пролінгідроксилази
Глікозилтрансфераз
Проколагенпептидаз
Колагеназ
Вроджена недостатність якого ферменту зумовлює хворобу Мак-Ардля?
Глюкозо-6-фосфатази
Глікогенсинтетази
* Глікогенфосфорилази
Гексокінази
Фруктозо-6-фосфатази.
Гепарин синтезується тучними клітинами і надходить в кров, де він виконує головну функцію:
Прокоагулянта
Антитрипсина
Оксиданта
Антиоксиданта
* Антикоагулянта
Гіперкреатинінурія може спостерігатись при таких станах:
Розчавленні м’яких тканин
Інтенсивній м’язевій роботі
Лихоманці
Пневмонії
* Всі відповіді вірні
Гіповітаміноз С супроводжується порушеннями сполучної тканини, а саме синтезу колагену. Яку роль при цьому виконує вітамін С?
* Активує пролінгідроксилазу
Активує гіалуронідазу
Активує креатинфосфокіназу
Активує глутатіон
Активує амілазу
Гіпокреатинінурія може спостерігатись при таких станах:
Розчавленні м’яких тканин
Інтенсивній м’язевій роботі
Лихоманці
* М’язевій атрофії
Всі відповіді вірні
Гіпокреатинінурія може спостерігатись при таких станах:
Розчавленні м’яких тканин
Інтенсивній м’язевій роботі
Лихоманці
* Дегенерації нирок
Всі відповіді вірні
Глікозаміноглікани – це:
* Гетерополісахариди
Гомополісахариди
Білки
Глікопротеїни
Моносахариди
Глікозаміноглікани відрізняються між собою за такими ознаками:
Мономерами
Типом глікозидних зв’язків
Кількістю сульфатних груп
Місцем приєднання сульфатних груп
* Всі відповіді правильні
Глікозаміноглікани побудовані з:
* Однакових дисахаридних одиниць
Однакових моносахаридних одиниць
Амінокислот
Азотових основ
Залишків мальтози
Головним біохімічним регулятором скорочення і розслаблення м’язів є зміни цитозольної концентрації кальцію. Роль депо кальцію в міоцитах відіграють:
Мітохондрії
Лізосоми
Апарат Гольджі
* Саркоплазматичний ретикулум
Сарколема
Головними білками сполучної тканини є:
* Колаген та еластин.
Альбуміни та глобуліни.
Фіброїн та кератин.
Міозин та актин.
Протаміни та гістони.
Головними продуцентами колагену є :
Ретикулоцити
Остеокласти
Макрофаги
* Фібробласти
Адипоцити
Дерматансульфат резистентний до дії:
Гіалуронідази
Карбоксилази
Ліпази
* Ентерокінази
Креатинкінази
Для дії пролін- та лізин гідроксилази необхідні такі субстрати:
* Молекулярний кисень
Вільний азот
Молочна кислота
Ацетоацетат
Пропанова кислота
Для дослідження функції яких органів проводять визначення креатиніну?
* Нирок
Печінки.
Сечового міхура
Підшлункової залози
Немає правильної відповіді
Для ранньої діагностики м’язових дистрофій найбільш інформативним є підвищення активності у плазмі крові:
Лактатдегідрогенази
АсАТ
АлАТ
* Креатинкінази
Всі відповіді вірні
Для серцевого м’яза основним шляхом утворення АТФ є окисне фосфорилювання. Головним субстратом дихання в ньому є:
Глюкоза
Глікоген
Ацетоацетат
* Жирні кислоти
Лактат
Для синтезу оксилізину необхідний:
Дипептид аргініллізин
* Поліпептид, що містить лізин
Пантотенова кислота
Фолієва кислота
Поліпептид, що містить ОН-групи
До білків строми відносять:
* Колаген, кератин, еластин
Колаген, кератин, тропонін
Лише колаген
Колаген, міоглобін
Еластин, гемоглобін
До білків, що є в м’язовій тканині, належать всі вищеперераховані, за винятком:
Актину
Міозину
* Карнозину
Міоглобіну
Колагену
До колагенозів відносять:
* Ревматизм
Цукровий діабет
Інфаркт міокарду
Атеросклероз
Гепатит
До несаркоплазматичних відносяться наступні білки:
Ферменти гліколізу
Міоглобін
* Колаген
Креатинфосфокіназа
Міоальбумін
До раціону їжі, яку споживає людина, повинен входити кальцій, необхідний для ініціювання скорочення скелетних м’язів шляхом зв’язування його з:
АТФ -азним центром міозину
Молекулами глобулярного актину
* Однією із субодиниць тропоніну
Тропоміозином
Кальмодуліном
?До спадкових хвороб сполучної тканини вiдносяться:
* Синдром Марфана
Прогресуюча м’язева дистрофiя Дюшена
Ревматоїдний артрит
Всі відповіді вірні
Всі відповіді невірні
Довжина молекули міозину ( в нм) становить:
15
270
* 160
10
300
Енергетичне забезпечення скорочення м’язів відбувається за рахунок постійного ресинтезу АТФ здебільшого шляхом трансфосфорилювання АДФ з креатинфосфатом. Цей процес відбувається в :
* Головках міозину
Хвостовій частині важких ланцюгів міозину
Субодиницях тропоніну
Глобулах актину
Саркоплазмі
З приведеної послідовності потоку хімічної інформації, що призводить до скорочення м’язів, виберіть правильну: 1. Ca2+
· актин
· тропонін
· тропоміозин
·міозин 2. Ca2+
· тропоміозин
· тропонін
· міозин
·
·актин 3. Ca2+ 
· тропонін
· міозин
· тропоміозин
·
·актин 4. Ca2+
· тропоміозин
· актин
· тропонін
·
·міозин 5. Ca2+
· тропонін
· тропоміозин
· актин
· міозин
1
2
3
4
* 5
З яким захворюванням найчастіше поєднаний ревматоїдний артрит?
Жовчнокам’яною хворобою
Подагрою
* Ревматизмом
Сечокам’яною хворобою
Бронхіальною астмою
З яких білків побудовані філаменти м'язів?
Альбумінів і глобулінів
* Актину і міозину
Альбумінів і гістонів
Тубуліну і актину
Кальмодуліну і тропоміозину
За добу з сечею людини виділяється креатиніну:
3-5 г
4-6 г
8-10 г
7-9 г
* 1-2 г
Загальним для структури еластину та колагену є :
Наявність валіну
Наявність глутамінової кислоти
Відсутність оксипроліну
* Велика кількість гліцину та проліну
Відсутність аланіну
Залишки десмозину та ізодесмозину в еластині утворюються з амінокислотних радикалів наступних амінокислот:
* Лізину.
Гліцину
Проліну
Орнітину
Гідроксилізину.
Збільшення вмісту оксипроліну в крові і сечі при ураженнях кісток і суглобів зумовлюється підвищеним катаболізмом :
Протеогліканів
Гіалуронової кислоти
Глікозаміногліканів
* Колагену
Еластину
Зміни концентрації якого цитозольного іону є біохімічним регулятором включення процесу м'язевого скорочення?
Mg+2
* Ca+2
K+
Na+
Cl-
Зниження синтезу АТФ при ішемії призводить до незворотних ушкоджень клітин головним чином внаслідок зростання вмісту у клітині:
* Іонів кальцію
Іонів натрію
АМФ
Іонів калію
Води
Інтенсивний синтез колагену має місце при таких процесах:
* Загоюванні ран
Секреції медіаторів запалення
Утворенні тромба
Іменного захисту
Всі відповіді невірні
Кількість сіалових кислот збільшується при таких станах:
* Інфаркт міокарда
Гепатит
Надмірне фізичне навантаження
При всіх вищеперерахованих
При жодному з перерахованих
Кінцевим азотвмісним продуктом обміну креатину є:
Аміак
Індикан
Гіпурова кислота
* Креатинін
Сечовина
Клітинами сполучної тканини є :
* Хондробласти та фібробласти
Остеобласти, нормобласти
Міоцити,еритробласти
Остеокласти, плазмоцити
Всі відповіді неправильні
Колагенози розвиваються внаслідок таких процесів:
* Автоімунних порушень
Порушення обміну білків
Механічних пошкоджень волокнистих структур
Механічних пошкоджень кровоносних судин
Всі відповіді вірні
Креатинфосфат в м’язовій тканині виконує ряд функцій, а саме:
Донор метильних груп для синтезу ацетилхоліну
Депо макроергічних фосфатних груп
Транспортна форма макроергічних фосфатних груп
Субстрат глікогенолізу
* Вірно В і С
Лактат, що утворюється вскелетних м’язах, утилізується в печінці і серцевому м’язі. Як називається м’язево-печінковий цикл метаболізму лактату?
Цитратний
Пентозофосфатний
* Глюкозо-лактатний
Гепато-ентеральний
Орнітиновий
Лізоцим забезпечує загибель бактеріальних клітин, тому що діє на клітинну мембрану бактерій, розщеплюючи:
Ліпіди
* Вуглеводні компоненти
Білки
Нуклеїнові кислоти
Холестерин
М’язове скорочення порушується в умовах:
Зменшення концентрації Na+ і K+ у саркоплазмі
Збільшення концентрації Ca2+ у саркоплазмі
* Зменшення концентрації Ca2+ у саркоплазмі
Збільшення концентрації Cl- у саркоплазмі
Поляризації мембран клітин
Метаболічні патології м’язів поділяють на 2 групи:
* Спадкові та набуті
Вторинні і третинні
Первинні та спадкові
Вторинні та набуті
Жодна відповідь неправильна
Метаболічні процеси в скелетних м’язах і серцевому м’язі мають суттєві відмінності. Щодо серцевого м’яза, вони полягають в наступному:
Висока чутливість до дефіциту кисню
Основний шлях утворення АТФ – окисне фосфорилювання
Пріорітетне використання невуглеводних енергетичних субстратів
Вірно лише А
* Вірно А, В, С
Метод визначення сіалових кислот у сироватці крові базується на кольоровій реакції, яка перебігає при нагріванні сіалової кислоти з реактивом:
* Гесса
Фелінга
Неслера
Діазореактивом
Ніландера
Міоглобін забезпечує депонування у м’язовій клітині:
Кальмодуліну
Водню
* Кисню
СО2
Азоту
Міцність на розрив еластичних волокон забезпечується наявністю:
Великої кількості міжклітинної речовини
Особливою структурою тропоніну
* Структурою десмозину
Структурою доменів еластину
Зшивок між ланцюгами еластину
Молекула міозину побудована з :
* 2 важких і 4 легких ланцюгів
3 важких і 4 легких ланцюгів
4важких і 4 легких ланцюгів
2 важких і 2 легких ланцюгів
2 важких і 6 легких ланцюгів
Молекули міозину характеризуються:
Побудовані із 4 важких і 2 легких поліпептидних ланцюгів
* Важкі ланцюги утворюють хвіст молекули
Здійснюють синтез АТФ
Мають довжину 1000 нм
Всі відповіді вірні
Молекули тропоколагену в колагеновому волокні пов’язані між собою за допомогою:
* Оксипролін, оксилізин, гліцин, пролін
Триптофан, цистеїн, гліцин, метионін
Лізин, аргінін, цистеїн, триптофан
Триптофан, оксилізин, цистеїн, валін
Аспарагін, глутамін, лізин
Альдольних зв'язків.
Гідрофобних зв'язків
Дисульфідних зв'язків
Водневих зв'язків
Пептидних зв’язків
На початкових етапах м’язи покривають свої енергетичні затрати за рахунок анаеробного метаболізму. Які білки виконують функції гліколізу і глікогенолізу?
Міоглобін
* Міоген
Міоальбумін
Міозин
Тропонін
На просторову організацію еластину у волокнах впливають:
* Лізин
Глікозаміноглікани
Тропонін
Всі відповіді вірні
Всі відповіді невірні
Надмірне утворення колагенових фібрил спостерігається при таких захворюваннях:
Прогресуючий системний склероз
Склеродермія
Поліміозит
Фіброз легень
* Всі відповіді вірні
Назвіть амінокислоту, що не входить до складу еластину:
Аланін
В.Гліцин
Пролін
* Цистеїн
Валін
Назвіть білок, для структури та біологічної ролі якого важлива наявність десмозину:
Тромбін
Колаген
Тропоколаген
* Еластин
Проколаген
Назвіть мукополісахарид, що розщеплюється під дією гіалуронідази:
Глікоген
Глюкуронова кислота
Гепарин
* Гіалуронова кислота
N-Ацетил-D-глюкозамін-6-сульфат
Назвіть процеси, які забезпечують скелетні м’язи енергією:
Анаеробний гліколіз
Аеробний гліколіз
Кетоліз
Окиснювальне фосфорилювання
* Всі вказані процеси
Назвіть сполуку, яка депонується у м’язовій тканині та служить джерелом глюкози в ній:
Креатин
* Глікоген
Гліколіпіди
Дисахариди
Крохмаль
Назвіть субстрати і процеси, що забезпечують енергією скорочення серцевого м’яза, крім:
Жирних кислот, бета-окиснення
Кетонових тіл, ЦКТ
* Глікогену, анаеробний глікогеноліз
Глюкози, окисне фосфорилювання
Лактат, цикл Кребса
Найбільша частка амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюгу колагену представлена:
* Гліцином
Проліном та оксипроліном
Аланіном
Фенілаланіном
Валіном
Найпоширенішим білком в організмі людини є :
* Колаген
Кератин
Еластин
Альбумін
Білки в організмі знаходяться у рівних співвідношеннях
Найшвидший шлях генерації АТФ в умовах скорочення м’язів є процес: креатинфосфат + АДФ Н креатин (креатинін) + АТФ. Який фермент каталізує цю реакцію?
Креатинфосфатаза
Креатиноксидаза
Креатинфосфотрансфераза
* Креатинфосфокіназа
Креатинізомераза
Незавершений остеогенез найчастіше пов'язаний із порушенням:
* Утворення колагенових волокон, дефектами в їх структурі
Обміну білків у організмі.
Автоімунних порушень
Утворення еластину, дефектами в його структурі
Швидкості оновлення глікозаміногліканів
Незважаючи на велику різноманітність сполучної тканини, вона побудована за єдиним принципом, який заключається в наступному:
Невелика кількість клітинних елементів
Наявність волокнистих структур
Значна кількість міжклітинної речовини складної будови
Сполучна тканина нічим не відрізняється від інших
* Правильними є лише А, В, С
Одним із факторів, нестача яких спричиняє порушення формування колагенових волокон є вітамін:
* С
К
В5
Е
В3
Основна міжклітинна речовина сполучної тканини утворена:
Глутаміновою кислотою
Еластином
Колагеном
Колхіцином
* Протеогліканами
Основним джерелом карнітину є такі продукти харчування:
* Молочні продукти та червоне м'ясо
Бобові
Рослинна олія
Свіжі овочі та фрукти
Яйця
Перебування м’яза в розслабленому стані за наявності в ньому достатньо високої концентрації АТФ пояснюється:
Зниженням Na+, K+-АТФ-аної активності сарколеми
Зниженням чутливості актоміозинової системи до Ca2+
* Недостатньою концентрацією Ca2+ у міжфібрилярному просторі
Порушенням синтезу ацетилхоліну
За умови високої концентрації АТФ у міоциті не може порушуватись скорочення
Підвищення активності якого ферменту викликає гепарин ?
* Ліпопротеїнліпази
Ліпопротеїнкінази
Десмозинази
Гепарингідроксилази
Гепаринтрансферази
Підвищення рівня яких показників свідчитиме про інфаркт міокарда?
АлАТ, ЛДГ4 і ЛДГ5 та МВ-креатинкінази.
АлАТ
АлАТ, ЛДГ1
* АсАТ, ЛДГ2 та МВ-креатинкінази.
ЛДГ3, МВ-креатинкінази.
Після виходу кальцію із цистерн (при м’язовому скороченні) його концентрація сягає:
10-7 моль/л
10-9 моль/л
10-6 моль/л
* 10-5 моль/л
10-4 моль/л
Поліпептидні ланцюги молекул колагену синтезуються на таких структурах клітини:
* Рибосомах, зв’язаних із мембранами ендоплазматичного ретикулума
Ядерцях
Вони синтезуються не в клітині
Лізосомах.
Транспортних рибосомах
Понижений вміст креатиніну в сечі називається:
Гіпокреатинурія
Гіпокреатинемія
Гіпокреатиноз
* Гіпокреатинінурія
Всі відповіді невірні
Порушення структури колагенових волокон при нестачі в організмі вітаміну С зумовлюється порушенням активності ферментів:
* Лізингідроксилази і пролінгідроксилази
Лізингідроксилази і лізиноксидази
Глікозилтрансфераз
Проколагенпептидаз
Колагеназ
При деяких ураженнях сполучної тканини , суглобів і кісток підвищений розпад колагену супроводжується:
* Збільшенням екскреції оксипроліну
Зменшенням екскреції оксипроліну
Збільшенням екскреції аміаку
Зменшенням екскреції гліцину
Жодна відповідь не вірна
При запальних захворюваннях суглобів знижується в’язкість синовіальної рідини. Причиною є :
Зниження кількості білка
Зниження кількості та деполімеризація протеогліканів
Зниження кількості глікопротеїнів
* Зниження кількості та деполімеризація гіалуронової кислоти
Зниження кількості та деполімеризація хондроїтинсульфату
При інтенсивній фізичнгій роботі у м’язах нагромаджується молочна кислота. Яких вона зазнає подальших перетворень у скелетних м’язах?
Окиснюється до СО2 і Н2О з вивільненням енергії
Використовується для глюконеогенезу
Перетворюється в амінокислоти
* У м’язах не зазнає подальшого метаболізму
Окиснюється до пірувату
При інтенсивній фізичній праці швидко зменшуються запаси вуглеводів, що є стимулятором глюконеогенезу в печінці. Яка з зазначених амінокислот синтезується в м'язах з піровіноградної кислоти, надходить в печінку і тут використовується для синтезу глюкози?
Валін
Ізолейцин
* Аланін
Лейцин
Цистеїн
При інфаркті міокарда зростає активність у сироватці крові всіх наступних ферментів та ізоферментів, за винятком:
ЛДГ 1
АсАТ
ЛДГ 2
* ЛДГ 5
Креатинкінази
При ішемії міокарда вміст АТФ і креатинфосфату в клітині різко знижується в результаті порушення окисного фосфорилювання. Одним з перших проявів такого стану є:
* Порушення проникності мембран
Синтез скоротливих білків
Синтез міоглобіну
Порушення функції рибосом
Порушення П-окиснення жирних кислот
При ішемії міокарда характерне зниження окисного фосфорилювання і підвищення анаеробного обміну. При цьому підвищується активність фосфорилази і фосфофруктокінази. Це пов’язано з підвищенням у міокарді:
* Катехоламінів
Глікогену
Глюкокортикоїдів
Мінералкортикоїдів
Глюкози
При м’язевих дистрофіях спостерігаються всі наступні біохімічні зміни , крім:
* Збільшення вмісту в сечі креатиніну
Збільшення вмісту в сечі креатину
Зменшення кількості в м’язах креатин фосфату
Зменшення кількості в м’язах АТФ
Збільшення активності в плазмі крові креатинкінази
При мiокардiодистрофiї змiнюються наступні бiохiмiчнi показники кровi:
* Креатин-фосфокiназа, аспартатамiнотрансфераза
Лужна фосфатаза
Бiлковi фракцiї
Всі відповіді вірні
Всі відповіді не вірні
При трупному задубінні виникає ригідність м’язів, пов’язана з нестачею енергії у формі АТФ. Який етап елементарних актів м’язевого скорочення блокується при задубінні трупа?
* Від’єднання головки міозину від актину
Приєднання головки міозину до актину
Приєднання кальцію до тропоніну
Гідроліз АТФ в актиновому центрі міозину
Від’єднання тропоніну від актину
Протеоглікани відносяться до :
* Складних білків
Простих білків
Простагландинів
Фосфоліпідів
Простих ліпідів
Процес мінералізації забезпечується структурою колагену, що дає змогу приєднувати:
Н2О
Н+
NH3+
Ліпіди
* Са2+
Пусковим сигналом для процесів м’язового скорочення є ріст концентрації іонів кальцію в саркоплазмі. Який із перерахованих факторів необхідний для розслаблення м’язів?
* АТФ
Відновлений НАДФ
Іони натрію
Іони калію
Фосфат іони
Разом з якими продуктами харчування в організм надходить найбільше креатиніну?
* Із м’ясною їжею
Із бобовими
Із овочами
Із чаєм та кавою
Із хлібними виробами
Реакцію гідроксилювання деяких залишків проліну та лізину каталізують такі ферменти:
* Пролін- і лізингідроксилаза
Пролін- і лізинтрансфераза
Пролін- і лізинкіназа
Пролін- і лізиндегідрогеназа
Лізингідролаза
Серед глікозаміногліканів найбільшу молекулярну масу мають :
* Гіалуронова кислота
Гепарин
Кератан-сульфат
Гепарин-сульфат
Дерматан-сульфат
Серед міофібрилярних білків, які тісно пов’язані зі скоротливою функцією м’язів, є такі, що виконують регуляторну фунукцію:
Міозин, тропонін
Актин, тропоміозин
Міоген, міоальбумін
* Тропонін, тропоміозин
Міоглобін, міоген
Синдром Елерса-Данлоса, тип VI зумовлений спадковим дефіцитом такого ферменту:
Пролінгідроксилади
Проліндекарбоксилази
* Лізингідроксилази
Лізинтрансферази
Всі відповіді не вірні
Синтез креатину відбувається у:
* Печінці
М’язах
Селезінці
Підшлунковій залозі
Легенях
Скільки креатиніну виділяється за добу із сечею у чоловіків?
* 8,8-17,7 ммоль/добу
7,1 – 15,9 ммоль/добу
6,5-18,9 ммоль/добу
7,9 – 20,5 ммоль/добу
2,2-3,4 ммоль/добу
Скільки креатиніну виділяється за добу із сечею у жінок:
8,8-17,7 ммоль/добу
* 7,1 – 15,9 ммоль/добу
6,5-18,9 ммоль/добу
7,9 – 20,5 ммоль/добу
2,2-3,4 ммоль/добу
Скільки типів колагену нараховується в організмі людини?
* 12
14
16
28
6
Скільки тонких міозинових ниток припадає на 1 товсту?
* 6
5
8
3
10
Спадкові мукополісахаридози пов’язані із відсутністю певного ферменту:
Ядра
Мітохондрій
Цитоплазми
* Лізосом.
Комплексу Гольджі
Структурні зміни колагену призводять до :
* Зменшення еластичності судин
Збільшення еластичності судин
Зменшення проникності судинної стінки
Покращення згортання крові
Зменшення ламкості кісток
Структурною одиницею міофібрили є:
* Саркомер
Сарколема
Полімер
Моноцит
Еластин
Тканини для трансплантації зберігають в замороженому стані. Які речовини не втрачаються м’язами при розморожуванні?
Креатин, креатинфосфат
Карнозин, ансерин
Вільні амінокислоти, лактат
Аденілові нуклеотиди, піруват
* Міозин, актин
Тонкі філаменти міофібрил характеризуються:
* Одним кінцем прикріплені до Z-пластинок
Мають центри зв’язування голівок міозину
Включають білки актин, тропонін, тропоміозин, еластин
Всі відповіді вірні
Всі відповіді невірні
Трансфосфорилювання АТФ з креатином в міоцитах є процесом, що забезпечує скоротливу функцію м’язів. Де відбувається цей процес?
В саркоплазмі
В ендоплазматичному ретикулумі
* В мітохондріях
В міофібрилах
В рибосомах
Трупне задубіння після смерті людини зумовлюється:
* Відсутністю АТФ у міоцитах
Зменшенням концентрації Са2+ у саркоплазмі
Денатурацією білків міофібрил
Гідролізом білків міофібрил
Утворенням дисульфідних зв’язків між актином і міозином
У складі еластину відсутні такі амінокислоти:
Гліцин
Аланін
Пролін
* Оксилізин
Валін
У тканинах організму під час оновлення протеогліканів спостерігається їх розпад в лізосомах шляхом розщеплення катепсинами і глікозидазами. Які продукти розпаду протеогліканів будуть появлятися у великих кількостях у сечі?
Глюкозо-6-фосфат
Глюкоза
* Хондроїтинсульфат
Фруктозо-6-фосфат
Глюкозамін
У чому полягає антикоагуляційний ефект гепарину?
* У посиленні дії інгібітора факторів коагуляції антитромбіну ІІІ
У посиленні дії інгібітора факторів коагуляції протромбіну ІІІ
У посиленні дії активторів факторів коагуляції антитромбіну ІІІ
Всі відповіді вірні
Правильна відповідь відсутня
Утворення яких зв’язків між ланцюгами на С кінцях поліпептидних ланцюгів колагену сприяє утворенню три ланцюгової спіралі?
Ковалентних
Пептидних.
Ковалентних неполярних
* Дисульфідних
Всі відповіді невірні
Фермент гіалуронідаза розщеплює гіалуронову кислоту, в результаті чого підвищується міжклітинна проникливість. Який вітамін пригнічує активність гіалуронідази і сприяє зміцненню стінок судин?
* Вітамін Р
Вітамін А
Вітамін В1
Вітамін В2
Вітамін Д
Ферменти, найбiльш iнформативнi для постановки дiагнозу мiозиту:
* Креатинфосфокiназа
Глюкозо-6- фосфатдегiдрогеназа, глюкуронiлтрансфераза
Гексокіназа
Глікогенфосфорилаза
Альфа-(1,6) глікозидазa
Характерною діагностичною ознакою м’язових дистрофій є підвищене виділення з сечею:
Креатиніну
* Креатину
Білка
Індикану
Білірубіну
Характерною особливістю первинної структури еластину є відсутність:
Лейцину
* Оксилізину
Валіну
Аланіну
Метіонін
Швидкість загоювання ран сповільнюється при недостатній кількості в організмі таких речовин:
* Аскорбінової кислоти
Міді
Нікотинової кислоти
Ізонікотинової кислоти
Кальцію
Як для скорочення, так і для розслаблення м’язів необхідна АТФ. АТФ-азна активність, тобто здатність каталізувати розщеплення АТФ і вивільнення хімічної енергії, притаманна:
Міогену
Актину
Тропоніну
* Міозину
Міоглобіну
Як і всі білки, колаген синтезується з окремих амінокислот. Однак, деякі специфічні для нього елементи не утворюються із вільних амінокислот, а лише зазнають перетворення в процесі посттрансляційної модифікації поліпептидного ланцюга. Назвіть їх:
Оксилізин, серин
Окситриптофан, оксилізин
* Оксипролін, оксилізин
Оксипролін, оксифенілаланін
Треонін, оксилізин
Як називається підвищене виділення креатиніну з сечею ?
Гіперкреатинурія
Гіперкреатинемія
Гіперкреатеноз
* Гіперкреатинінурія
Всі відповіді невірні
Як називаються високомолекулярні попередники колагену?
* Проколаген
Проколагенін
Проконвертин
Пролін
Жодна відповідь не вірна
Яке із тверджень неправильне?
Червоні волокна скорочуються повільно
Червоні волокна скорочуються довго
Червоні волокна скорочуються без ознак втоми
* Червоні волокна скорочуються швидко
Червоні волокна містять багато міоглобіну
Яке із тверджень про вікові зміни у сполучній тканині неправильне?
Збільшується кількість колагенових волокон.
Зменшується кількість еластинових волокон.
* Збільшується кількість протеогліканів.
Збільшується кількість поперечних зв’язків-зшивок у колагенових волокнах
Збільшується кількість поперечних зв’язків-зшивок у еластинових волокнах
Який білок забезпечує дихання м’язів та їх червоний колір?
Гемоглобін
Актин
* Міоглобін
Міозин
Колаген
Який діагностичний тест відображає ступінь м’язевої деструкції при запаленнях?
Сечова кислота
Діастаза
Трансаміназа
Креатинурія
* Креатинфосфокіназа
Який із шляхів обміну вуглеводів стимулюється у скелетних мязах під час відпочинку після дуже інтенсивної фізичної роботи?
Гліколіз
Глікогеноліз
Глюконеогенез
* Глікогенез
Аеробне окиснення молочної кислоти
Який медіатор бере участь у нервово-м'язевій передачі?
* Ацетилхолін
Гістамін
Адреналін

·-аміномасляна кислота
Серотонін
Який метаболіт утворюється в скелетних м’язах, але зазнає подальших перетворень поза ними?
Ацетоацетат
* Лактат
Глікоген
Піруват
Сукцинат
Який полісахарид (глікозаміноглікан) становить основу міжклітинної речовини сполучної тканини, скловидного тіла, синовіальної рідини, пуповини?
* Гіалуронова кислота
Хондроїтинсірчана кислота
Кератансульфат
Гепарин
Гепарансульфат
Який фермент використовують при склеродермії?
Трипсин
Амілаза
Каталаза
* Гіалуронідаза
Пепсин
Який фермент необхідний для перетворення проколагену у колаген шляхом гідроксилювання залишків проліну до 4 – гідроксипроліну?
Mg2+-аскорбатзалежна пролінгідроксилаза
Mg2+-аскорбатзалежна пролінгідроксилаза
Cu2+-аскорбатзалежна пролінгідроксилаза
* Fe2+-аскорбатзалежна пролінгідроксилаза
Ca2+-аскорбатзалежна пролінгідроксилазаMn2+-
Які вуглеводи приєднані до молекули колагену?
* Галактоза, галактозилглюкоза
Глюкоза
Рибоза та фруктоза
Лактоза
Всі вищеперераховані
Які клітини синтезують гепарин?
* Базофіли
Еритроцити
Тромбоцити
Марофаги
Лімфоцити
Які показники виявляють у гострій фазі ревматизму?
Серомукоїд
АсАТ, АлАТ
* С – реактивний білок
Фібриноген
Креатинін
Які процеси гальмуються при синтезі колагену при відсутності вітаміну С?
Карбоксилювання
Гідратація
Відновлення
Декарбоксилювання
* Гідроксилювання
Агрегати муцину затримують воду, що забезпечує його в’язкість та захисну дію муцину. Це можливо тому, що до структури муцину входять:
* Глюкуронова кислота
Холестерин
Фосфоліпіди
Пентози
Нуклеїнова кислота
Альфа-спіралі молекул глобулярних білків і молекула колагену мають відмінності, крім:
Будови поліпептидних ланцюгів
* Суттєвих відмінностей немає
Кількості поліпептидних ланцюгів
Міжланцюгових зв’язків
Форми ланцюгової спіралі
Амінокислотні залишки, що найчастіше зустрічаються в колагені:
* Оксипролін, оксилізин, гліцин, пролін
Триптофан, цистеїн, гліцин, метионін
Лізин, аргінін, цистеїн, триптофан
Триптофан, оксилізин, цистеїн, валін
Аспарагін, глутамін, лізин
Антигенної функції не виконує:
* Пульпа
Слина
Лізоцим
Муцин
Всі перелічені
Біохімічний механізм дії лізоциму полягає в тому що він руйнує :
N-глікозидний зв’язок
Складноефірний зв’язок
Пептидний зв’язок
* ?1-4 глікозидний зв’язок
Дисульфідний зв’язок
Будучи поліаніонами завдяки наявності значної кількості СОО-, SO42-, глікозаміноглікани сприяють нагромадженню в сполучній тканині речовин, крім:
Са2+
Na+
H2O
Mg+
* J
В процесах мінералізації зуба беруть участь усі перелічені глікозаміноглікани, крім:
Хондроїтин-4-сульфату
* Гепарину
Гіалуроновї кислоти
Дерматансульфату
Кератансульфату
В процесі старіння організму знижується зв’язування води сполучною тканиною. Це пов’язано із зменшенням концентрації:
* Глікозаміногліканів
Колагену
Фосфоліпідів
Холестерину
Глікогену
В’язкоеластичні властивості основної речовини сполучної тканини зумовлені переважно:
Гепарином
* Еластином
АТФ
Колагеном
NaCI
Важливу функцію в процесах мінералізації кістки виконують глікозамінглікани:
* Хондроїтин-4-сульфат
Глікоген
Крохмаль
Глюкозглюкуронід
Гепарин
Вихідною речовиною для синтезу компонентів глікозамінгліканів є глюкоза. Донором аміногрупи для всіх цукрів служить:
Карбамоїлфосфат
* Глутамін
Сечовина
Біогенні аміни
Вільний аміак
Відомо що стронцій має найбільш виражену:
Протизапальну дію
Антигістамінну властивість
Регенеративну здатність
Анаболічну дію
* Карієсогенну дію
Відомо, що кальцій сприяє стабільності гідроксиапатиту, тому його вводять в склад кондитерських виробів для попередження розвитку:
* Карієсу
Пародонтиту
Глосіту
Гінгівіту
Стоматиту
Відомо, що осмотична дія одного із препаратів лежить в основі очищення нагноєних ран, що виникають після екстерпації зуб. Назвіть цей препарат:
Гепарин
* Гіпертонічний розчин NaCl
Гіпотонічний розчин NaCl
Лідаза
Ізотонічний розчин NaCI
Відомо, що фактором ризику карієсу є солодощі, але цей ризик можна зменшити шляхом введення в склад кондитерських виробів лактату Са. Яка доцільність такого заходу?
* Са сприяє стабільності гідроксиапатиту
Лактат Са сприяє утворенню карбонатного апатиту
Лактат Са покращує вуглеводний обмін в тканинах зуба
Даний препарат нормалізує рН слини
Препарат покращує смак цукерок
Відсутність в слині і стравоході муцину може призвести до:
* Затрудненого ковтання їжі, болей при ковтанні
Печії, відрижки „кислим”
Нудоти, блювоти
Розвитку пародонтозу
Аерофагії, тремору
Відсутність лізосомальних ферментів є однією з ймовірних причини:
Аглікогенозів
Гепатиту
Гострого панкреатиту
* Спадкових мукополісахаридозів
Інфаркту міокарда
Відтік з якої слинної залози блоковано гематомою у хворих після травми щоки?
Щічної
Під’язикової
Підщелепної
Губної
* Привушної
Вкажіть, які з перечислених факторів підвищують проникність емалі:
Кальцитонін
Кальцитріол
Гіалуронідаза
Кисле середовище
* Всі перечислені фактори
Вміст вільного оксипроліну в крові і сечі може бути інформативним тестом для оцінки таких процесів у організмі:
* Інтенсивності розпаду колагену
Інтенсивності синтезу колагену
Інтенсивності розпаду еластину
Інтенсивності розпаду проеластину
Інтенсивності розпаду креатиніну
Вплив гіповітамінозу С на структуру колагенових волокон зумовлений зниженням активності ферментів:
Лізилоксидази
* Лізилгідроксилази і пролінгідроксилази
Глікозилтрансфераз
Проколагенпептидаз
Колагеназ
Гіповітаміноз рибофлавіну є причиною усіх перерахованих явищ, крім:
Почервоніння слизової оболонки ротової порожнини
Сухих потрісканих губ
Почервоніння слизової оболонки язика
Виразки в кутиках губ
* Схуднення
Гіповітаміноз якого вітаміну призводить до розхитування і випадіння зубів, що має відношення до утворення сполучної тканини?
* С
В12
А
В6
Д
Глікоген виконує важливі функції в тканинах зуба. Яка із функцій не притаманна йому?
* Регуляція рівня глюкози в крові
Джерело енергії формування ядер кристалізації
Джерело фосфорних ефірів глюкози – субстратів лужної фосфатази
Джерело глюкози для утворення гетерополісахаридів
Причетний до утворення неорганічної матриці зуба
Глікозаміноглікани – це лінійні гетерополісахариди з повторюваними дисахаридними залишками, утвореними наступними сполуками, крім:
Глюкозаміну
Галактозаміну
Глюкуронової кислоти
* Глюконової кислоти
Ідуронової кислоти
Глікозаміноглікани – це, які побудовані з
* Гетерополісахариди, однакових дисахаридних одиниць
Гомополісахариди, однакових моносахаридних одиниць
Білки, амінокислот
Гліколіпіди, залишків жирних кислот і вуглеводів
Моносахариди, залишків мальтози
Глікозаміноглікани відрізняються між собою за такими ознаками:
Мономерами
Типом глікозидних зв’язків
Кількістю сульфатних груп
Місцем приєднання сульфатних груп
* Всі відповіді правильні
Глікозаміноглікани з’єднані з білками міцними ковалентними зв’язками через залишки:
Гліцину
* Серину
Аланіну
Лізину
Цистеїну
Глікозаміноглікани обумовлюють активну роль в розподілі катіонів в сполучній тканині, оскільки є поліаніонами завдяки наявності значної кількості:
* COO-, SO42-
Cl-, HPO4-
NO3-, COO-
SO42-, F-
Всі відповіді вірні
Демінералізація зубів і карієс, розвиток парадонтиту, гінгівіту та запалення слизової оболонки рота характерно для:
Гіперсалівації
* Гіпосалівації
Розвитку гінгівіту
Флюорозу
Всіх перелічених процесів
Дефіцит заліза найчастіше сприяє розвитку:
Карієсу
Пульпіту
* Пародонтиту
Гінгівіту
Глосіту
Дисульфідні зв’язки на С-кінцях поліпептидних ланцюгів колагену сприяють утворенню:
Альфа-спіралі
Бета-складчастої структури
* Триланцюгової спіралі молекули колагену
Глобулярних структур
Субодиниць колагену
Для дії пролін- та лізингідроксилази необхідні такі субстрати:
* Молекулярний кисень, альфа-кетоглутарат
Вільний азот
ФАД
Ацетоацетат
Ацетил-КоА
Для дії пролін- та лізингідроксилази необхідні такі кофактори:
* Іон Fe2+, вітамін С
Іон міді
Вітамін Е
Ацетоацетат
НАДН
Для консервування крові застосовують різноманітні антикоагулянти, в тому числі полісахарид природного походження, а саме:
* Гепарин
Гіалуронова кислота
Дерматансульфат
Хондроітинсульфат
Декстран
До білків строми відносять:
* Колаген, кератин, еластин
Альбуміни, міоглобін
Фібриноген, карнозин
Глобуліни, кератин
Нуклеопротеїни, глікозаміноглікани
До білків, що є в м’язевій тканині, належать всі вищеперераховані, за винятком:
Актину
Міозину
* Карнозину
Міоглобіну
Колагену
До факторів порушення формування колагенових волокон відносять нестачу вітаміну:
* С
К
В 5
Е
В3
До фібрилярних елементів сполучної тканини належать колаген, еластин, ретикулін. Вкажіть амінокислоти, які входять до складу колагену і визначення яких в крові і ротовій рідині використовується для діагностики деструктивних хвороб зубо-щелепної системи:
Фенілаланін, тирозин
Валін, лізин
Пролін, гістидин
* Оксипролін, оксилізин
Гліцин, серин, аланін
Достатній вміст вітаміну А в організмі сприяє:
* Загоєнню ерозій слизової ротової порожнини
Синтезу колагену
Сповільненню загоєння ран у ротовій порожнині
Активації лізингідроксилази
Активації пролінгідроксилази
Емаль – найтвердіша тканина зуба, мікропори якої служать для транспорту іонів та невеликих молекул. Вкажіть, які з перечислених факторів підвищують проникність емалі:
Кальцитонін
Кальцитріол
Гіалуронідаза
Кисле середовище
* Всі перечислені фактори
Емаль – найтвердіша тканина людського тіла, що забезпечується її хімічним складом. Скільки відсотків неорганічних речовин міститься в емалі?
50 %
35 %
25 %
10 %
* 95 %
З перечислених гормонів, що сприяють мінералізації зубів та кісткової тканини, специфічним гормоном слинних залоз є:
Паратгормон
Кальцитонін
* Паротин
Кальцитріол
Альдостерон
З перечислених гормонів, що сприяють мінералізації зубів та кісткової тканини, специфічним гормоном слинних залоз є:
Паратгормон
Кальцитонін
* Паротин
Кальцитріол
Альдостерон
З слиною виділяються різноманітні кінцеві продукти азотового обміну, метаболіти біологічно активних речовин, ліків, токсинів. Назвіть компонент слини, який є продуктом знешкодження ціанідів:
Гіпурова кислота
* Роданіди
Індикан
Сечовина
Оксалати
Забезпечує функцію синовіальної рідини у суглобах як мастила, що зменшує тертя між суглобами:
Наявність гіпурової кислоти
* Желеподібна структура розчину гіалуронової кислоти
Низька вязкість гіалуронової кислоти
Хондроїтин сульфат
Всі відповіді вірні
Залишки десмозину та ізодесмозину в еластині утворюються з амінокислотних радикалів наступних амінокислот:
* Лізину
Гліцину
Проліну
Орнітину
Гідроксилізину
Захисні властивості слини спричинені наступними факторами, крім:
* Кислої фосфатази
Лізоциму
Пероксидази
Імуноглобулінів
Інгібіторів протеїназ
Збільшення вмісту оксипроліну в крові і сечі при ураженнях кісток і суглобів зумовлюється підвищеним катаболізмом :
Протеогліканів
Гіалуронової кислоти
Глікозаміногліканів
* Колагену
Еластину
Збільшення екскреції оксипроліну характерне для:
Лейкозів
Анемії
* Ураження сполучної тканини, суглобів і кісток
Захворювання нирок
Цукрового діабету
Здатність зубів протистояти дії кислот залежить від співвідношення Са/Р у емалі, яке повинне бути рівне:
1,1
0,9
0,8
* 1,67
0,5
Зміна рН слини є частою причиною розвитку захворювань тканин зубМожливі причини порушень рН слини в кислий бік:
Надмірне вживання жиру
Нестача білка в харчуванні
* Гіпоксії, цукровий діабет
Гіповітаміноз Д
Нестача фтору
Зниження кількості та деполімеризація гіалуронової кислоти є причиною зниження в’язкості синовіальної рідини при:
Туберкульозі
* Запальних захворюваннях суглобів
Міозиті
Переломах кісток
Злоякісних пухлинах кісток
Зниження синтезу АТФ при ішемії призводить до незворотних ушкоджень клітин головним чином внаслідок зростання вмісту у клітині:
* Іонів кальцію
Іонів натрію
АМФ
Іонів калію
Води
Інгібітори протеаз доцільно застосувати в терапії захворювань:
Шлунка
Печінки
Кишечника
* Органів ротової порожнини
Нирок
Інтенсивний синтез колагену має місце при таких процесах:
* Загоюванні ран
Секреції медіаторів запалення
Утворенні тромба
Імунного захисту
Всі відповіді невірні
Ймовірною причиною підвищення активності альфа-амілази слини може бути:
Стоматит
Ангіна
* Паротит
Панкреатит
Гіповітаміноз В2
Кальцій є обов’язковим компонентом розчинів для електрофорезу чи аплікацій у лікуванні:
* Флюорозу
Карієсу
Стоматиту
Гінгівіту
Глоситу
Кальцій є обов’язковим компонентом, що використовується для аплікацій та електрофорезу при лікуванні:
Пародонтиту
Гінгівіту
* Флюорозу
Стоматиту
Пульпіту
Кислотний некроз є професійним захворюванням робітників хімічних підприємств. Який його механізм?
Пригнічення гліколізу в тканинах зуба
* Витіснення Са2+ з гідроксиапатиту іонами Н+
Збільшення коефіцієнта Са/Р в емалі
Розчинення гідроксиапатитів під впливом парів кислот
Це не пов’язано з професійною діяльністю
Кількість сіалових кислот збільшується при таких станах:
* Інфаркт міокарда
Гепатит
Надмірне фізичне навантаження
Захворюванні нирок
Захворюванні сечовивідних шляхів
Кількість яких мінеральних речовин головним чином знижується в ділянці каріозного ушкодження емалі?
Nа, Са, К
* Р, F, Ca
K, P, F
Mg, F, Na
Sr, F, K
Колагенози розвиваються внаслідок :
* Автоімунних порушень
Зниження синтезу білків крові
Механічних пошкоджень волокнистих структур
Механічних пошкоджень кровоносних судин
Всі відповіді вірні
Концентрація сіалових кислот в крові збільшується в крові при таких станах:
* Ревматизмі
Гепатиті
Надмірних фізичних навантаженнях
Захворюванні нирок
Панкреатиті
Лізоцим – антибактеріальний фактор слини, за механізмом дії є мурамідазою. До якого класу ферментів він належить, якщо розщеплює глікозидні зв’язки в полісахаридному ланцюгу мураміну?
* Гідролаз
Трансфераз
Оксидоредуктаз
Ліаз
Ізомераи
Лізоцим, імуноглобуліни, пероксидаза, інгібітори протеїназ забезпечують:
* Захисні властивості слини
Травлення вуглеводів
Всмоктування глікогену
Транспортну функцію
Гідроліз нуклеопротеїнів
Лікар-стоматолог під час обстеження ротової порожнини чоловіка, який 5 років тому переніс операцію резекції шлунка, виявив атрофічно-запальні процеси слизової оболонки ротової порожнини, ясен, язика, сухість у роті (ксеростомію). Чим зумовлені ці зміни?
Психо-емоційним перенапруженням
* Дефіцитом віиаміну В12
Дефіцитом вітаміну В1
Дефіцитом вітаміну С
Порушенням харчування
Лужна фосфатаза сприяє:
Утворенню органічного матриксу
Активації лізоциму
Інактивації лізосомальних ферментів
Утворенню колагену
* Мінералізації зуба
Людям з каріозними зубами рекомендують обмежувати вживання продуктів, що містять багато органічних кислот (щавелеву, лимонну та ін). Чим це можна пояснити?
Погіршенням травлення крохмалю
Малою розчинністю апатитів у кислому середовищі
* Високою розчинністю апатитів у кислому середовищі
Інгібуванням перетворення проколагену в колаген
Зв’язуванням іонів Na
Мінералізації тканин зуба серед перечислених факторів сприяє:
Кисла фосфатаза
Фосфорилаза
* Лужна фосфатаза
Са-АТФ-аза
Каталаза
Мінералізація органічного матриксу кісткової тканини пов'язана з великими енергозатратами, головним чином за рахунок розщеплення:
Гліцерину
Жирних кислот
* Глікогену
Азотових основ
Амінокислот
Мінеральну основу тканин зуба становлять кристали різних апатитів. Серед всіх апатитів найвищу стійкість має:
Карбонатний
* Фторапатит
Стронцієвий
Кремнієвий
Гідроксиапатит
Міцність еластинових волокон забезпечують такі типи зв’язків:
* Ковалентні
Електростатичні
Іонні
Гідрофобні
Водневі
Молекули колагену відрізняються структурою наступних утворень, крім:
Альфа-спіралей
Бета-складчастих структур
Глобул
Доменів
* Триланцюгових спіралей (джгута)
Муцин – один з основних компонентів слини, за хімічною природою є складним білком, а саме:
Метало протеїном
Нуклеопротеїном
Фосфопротеїном
Ліпопротеїном
* Глікопротеїном
На просторову організацію еластину у волокнах впливають:
Глікозаміноглікани
* Амінокислоти (залишки лізину)
Гліколіпіди
Нуклеїнові кислоти
Фосфоліпіди
На чому грунтується метод лікування ротової порожнини після видалення зуба полоканням гіпертонічним розчином солі?
Антибактеріальній дії
Денатурації білка слизової оболонки (в’яжуча дія)
Гідролізі змертвілих тканин
Антиалергічній дії
* Осмотичній дії
Нагромадження кетонових тіл при цукровому діабеті призводить до змінни рН слини в кислу сторону. Це може бути причиною:
Кератизації слизової
* Значної кількості каріозних зубів
Глоситу
Появи кіст на коренях зубів
Флюорозу
Надмірне утворення колагенових фібрил спостерігається при таких захворюваннях:
Прогресуючий системний склероз
Склеродермія
Поліміозит
Фіброз легень
* Всі відповіді вірні
Назвіть вітаміни, які сприяють заміні стронцієвого апатиту гідроксиапатитом у хворих з гіпоплазією зубів:
С і Р
Вітаміни групи F
В12 і В6
К і Е
* А і Д
Назвіть ймовірну причину розвитку патологічних процесів в ротовій порожнині при відсутності в ній лізоциму:
* Послаблення антибактеріальних властивостей слини
Зниження активності альфа-амілази
Зниження буферних властивостей слини
Втрата регуляторних властивостей слини
Порушення видільної функції слини
Назвіть компонент слини, який є продуктом знешкодження ціанідів:
Фосфати
* Роданіди
Індикан
Сечовина
Урати
Назвіть компоненти материнського молока, які найбільше сприяють розвитку зубів і попереджують крихкість і їх швидке випадіння :
Великий вміст вітаміну Д
Вміст фтору
* Оптимальне співвідношення Ca і P
Вміст Са-транспортного білка
Нейтральне середовище молока
Назвіть речовину, яка є джерелом енергії формування ядер кристалізації, фосфорних ефірів глюкози для утворення гетерополісахаридів і причетна до утворення неорганічної матриці зуба:
Гепарин
Глікозамінглікани
Колаген
* Глікоген
Еластин
Назвіть складову частину сполучної тканини зуба, яка бере участь в утворенні дентину, виконує трофічну та сенсорну функції:
* Пульпа
Емаль
Коронка
Корінь
Всі відповіді вірні
Найбільш виражену карієсогенну дію має ?
Магній
Фтор
* Стронцій
Кальцій
Фосфор
Найбільша частка амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюгу колагену представлена:
* Гліцином
Проліном та оксипроліном
Аланіном
Фенілаланіном
Валіном
Незавершений остеогенез найчастіше пов'язаний із порушенням:
* Утворення колагенових волокон, дефектами в їх структурі
Обміну білків у організмі
Аутоімунних процесів
Утворення еластину, дефектами в його структурі
Швидкості глюконеогенезу
Незважаючи на велику різноманітність сполучної тканини, вона побудована за єдиним принципом, який заключається в наступному:
Невелика кількість клітинних елементів
Наявність волокнистих структур
Значна кількість міжклітинної речовини складної будови
Сполучна тканина нічим не відрізняється від інших
* Правильними є лише відповіді А, В і С
Нейтралізація НСl в шлунку зустрічається при таких порушеннях в ротовій порожнині:
* Гіперсалівації
Гіпосалівації
Флюорозі
Глоситі
Пародонтозі
Нормальна будова і функція емалі зубів забезпечується динамічною рівновагою процесів демінералізації і ремінералізації. Які гормони володіють найбільш вираженою дією на баланс цих процесів?
* Тиреокальцитонін і паратгормон
Глюко- і мінералокортикоїди
Інсулін і глюкагон
Вазопресин і окситоцин
Тиреоїдні гормони і соматотропін
Обмін якого із глікозаміногліканів найвірогідніше порушений при мукополісахаридозах?
* Гіалуронової кислоти, ходроїтинсульфату
Крохмалю, гепарину
Гіпурової та глюкуронової кислот
Реополіглюкіну
Гепарину
Обов’язковим компонентом тканин зуба, ротової рідини є речовина, яка утворює розчинну транспортну форму Са, регулюючи швидкість процесів мінералізації. Назвіть цю речовину:
Піруват
Лактат
* Цитрат
Глюконат
Гепарин
Одним із факторів, що запобігає порушенню формування колагенових волокон, є вітамін:
* С
К
В 5
Е
В3
Однією з ймовірних причин ревматоїдного артриту є зміна в структурі білка сполучної тканини:
* Мукоїду, колагену
Овоальбуміну
Тропоніну
Актину
Міозину
Оптимум рН для амілази слини становить:
8,0-8,5
5,5 – 6,5
* 6,8 – 7,0
5,0 – 6,0
1,2 – 2,0
Основна міжклітинна речовина сполучної тканини утворена:
Гепарином
Еластином
Колагеном
Колхіцином
* Протеогліканами
Основний компонент слини муцин за хімічною природою є складним білком, а саме:
* Глікопротеїном
Нуклеопротеїном
Фосфопротеїном
Ліпопротеїном
Металопротеїном
Основу мінерального обміну тканин зуба становлять процеси мінералізації, демінералізації та ремінералізації. Назвіть оптимальне співвідношення Са/Р в слині для мінералізації зубів:
* 1,67
2,5
0,6
5,0
1,0
Паротин – специфічний гормон слинних залоз, який сприяє:
Демінералізації зубів та кісткової тканини
* Мінералізації зубів та кісткової тканини
Активації амілази слини
Активації лізоциму
Утворенню гетерополісахаридів
Паротин є специфічним гормоном слинних залоз, який сприяє:
Розвитку карієсу
* Мінералізації зубів та кісткової тканини
Розвитку пародонтозу
Демінералізації кісткової тканини
Утворенню кіст
Підвищення активності якого ферменту викликає гепарин?
* Ліпопротеїнліпази
Ліпопротеїнкінази
Десмозинази
Гепарингідроксилази
Гепаринтрансферази
Після загоювання рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом сполучної тканини рубця?
* Колаген
Еластин
Гіалуронова кислота
Хондроїтин-сульфат
Кератансульфат
Після травми обличчя у хворого спостерігається гематома щоки. Відтік з якої слинної залози блоковано гематомою?
Щічної
Під’язикової
Підщелепної
Губної
* Привушної
Поліміозит – це захворювання, яке найчастіше супроводжується:
* Надмірним утворенням колагенових фібрил
Недостатнім утворенням колагенових фібрил
Посиленим утворенням еластичних волокон
Активацією лізосомальних ферментів
Пригніченням процесів ліпопероксидації
Поліпептидні ланцюги молекул колагену синтезуються на таких структурах клітини:
* Рибосомах, зв’язаних із мембранами ендоплазматичного ретикулума
Ядерцях ендоплазматичного ретикулуму
Цитоплазматичних рибосомах
Лізосомах, апараті Гольджі
Транспортних рибосомах
Порожнина зуба заповнена сильно васкуляризованою та іннервованою сполучною тканиною – пульпою, що виконує наступні функції, крім:
* Антигенної
Участі в утворенні дентину
Трофіки дентину
Трофіки коронки, кореня
Сенсорної (передача нервових імпульсів в ЦНС).
Порушення гідроксилювання кальциферолу зустрічається у хворих з хронічним захворюванням нирок. Які явища можна спостерігати у таких хворих?
* Остеопороз, ламкість зубів
Колагеноз
Мукополісахаридоз
Прогресуючу м’язеву дистрофію
Всі відповіді вірні
Порушення гідроксилювання кальциферолу найчастіше зустрічається у хворих з хронічним захворюванням нирок, у яких виникли :
* Явища остеопорозу, ламкість зубів
Карієс, фотодерматит
Дерматит, пародонтит
Бронхіт, гострі легеневі кровотечі
Всі відповіді вірні
Порушення обміну яких речовин сполучної тканини зумовлює розвиток карієсу?
Глюкуронової кислоти
Хондроїтинфосфату
* Протеогліканів
Гепарину
Дерматанацетату
Порушення функції привушних залоз є найбільш ймовірною причиною:
* Гіпосалівації
Гіперсалівації
Карієсу
Пародрнтозу
Флюорозу
Появу петехіальних крововиливів, розхитування зубів при гіповітамінозі С можна пояснити:
* Порушенням структури колагену періодонтальних зв’язок
Зміною структури глікозаміногліканів
Підвищенням проникності мембран навколозубних тканин
Механічним ушкодженням зубів
Порушенням окисно-відновних процесів у навколозубних тканинах
При гіперсалівації в органах ротової порожнини та в організмі розвиваються біохімічні зміни:
Гіпоглікемія
Запалення слизової оболонки ротової порожнини
* Нейтралізація НСl в шлунку
Порушення травлення ліпідів
Поліурія
При гіпосалівації в організмі і в органах ротової порожнини розвиваються біохімічні зміни:
Демінералізація зубів і карієс
Розвиток парадонтиту
Розвиток гінгівіту
Запалення слизової оболонки рота
* Всі перелічені порушення
При деяких ураженнях сполучної тканини , суглобів і кісток підвищений розпад колагену супроводжується збільшенням секреції:
* Оксипроліну, гліцину
Пірувату, глутамату
Лізину, треоніну
Лактату, креатиніну
Проліну, окситриптофану
При емоційних навантаженнях пересихає в роті. Який механізм цього явища?
Гіпосалівація в результаті зневоднення організму
* Гіпосалівація в результаті посиленого виділення адреналіну
Зменшення слини в результаті порушення кровопостачання слинних залоз
Відсутність в їжі стимуляторів слиновиділення
Обмежене вживання рідини
При запальних захворюваннях суглобів знижується в’язкість синовіальної рідини. Причиною є :
Зниження кількості імуноглобулінів
Збільшення кількості та деполімеризація протеогліканів
Збільшення кількості глікопротеїнів
* Зниження кількості та деполімеризація гіалуронової кислоти
Зниження кількості та деполімеризація хондроїтинсульфату
При лікуванні ерозій в ротовій порожнині, пародонтозу застосовують віт Е всередину і місцево, в пародонтозні кишені з ціллю укріплення тканин. На чому грунтується лікувальна дія віт Е?
Зменшенні активності гіалуронідази
Покращенні синтезу колагену
* Антиоксидантній дії
Попередженні ороговіння епітелію
Покращенні тканинного дихання
При лікуванні карієсу застосування вітаміну Д3 в комплексі з лимонною кислотою дає кращий позитивний ефект, ніж сам холекальциферол. Чим це пояснюється?
Цитрат стимулює всмоктування Са в кишечнику
Покращує вуглеводний обмін в тканинах зуба
* Утворює розчинну транспортну форму кальцію
Збільшує коефіцієнт Са/Р в слині
Покращує гідроксилювання вітаміну Д3
При лікуванні флюорозу використовуються аплікації чи електрофорез розчинами, обов’язковим компонентом яких повинен бути:
Фтор
Стронцій
Вітамін Д
Цитрат
* Кальцій
При недостатній кількості аскорбінової кислоти в організмі людини:
* Сповільнюється швидкість загоювання ран
Збільшується утворення тромбів
Розвивається мукополісахаридоз
Виникає атеросклероз
Розсмоктуються ущільнення, рубці
При пародонтозі відбувається деструкція білкових та полісахаридних компонентів сполучної тканини. Який з наведених білків входить до складу сполучної тканини?
Альбумін
Трансферин
* Колаген
Церулоплазмін
Антитрипсин
При профогляді робітника хімічного підприємства по виробництву кислот виявили множинний карієс зубів. Який провідний механізм розвитку цього захворювання в даній ситуації ?
Пригнічення імунних властивостей слини
Гіпосалівація (зменшення секреції слини)
* Витіснення Са 2+ з гідроксиапатиту іонами Н+
Неповноцінне харчування
Спадкова схильність
Привушними, підщелепними, під’язичними залозами секретується:
Лізоцим
Муцин
Слина
Амілаза
* Всі перечислені фактори
Причиною зменшення еластичності судин є:
* Структурні зміни колагену
Структурні зміни глікогену
Структурні змін гепарину
Збільшення протеогліканів
Активація лізосомальних ферментів
Причиною розвитку флюорозу може бути підвищена концентрація у грунті і воді:
* Фтору
Хлору
Кальцію
Фосфору
Магнію
Профілактичні засоби проти карієсу зубів досить різноманітні. Яка з перечислених рекомендацій є помилковою?
Вживати штучно фторовану питну воду
Багата кальцієм дієта
Вживати фторовану кухонну сіль, молоко
Чистити зуби фторованою зубною пастою
* Багата вуглеводами дієта
Профілактичні засоби проти карієсу зубів досить різноманітні. Яка з перечислених рекомендацій є помилковою?
Вживати штучно фторовану питну воду
Багата кальцієм дієта
Вживати фторовану кухонну сіль, молоко
Чистити зуби фторованою зубною пастою
* Багата вуглеводами дієта
Процес мінералізації забезпечується структурою колагену, що дає змогу приєднувати:
Н2О
К+
Nа+
Ліпіди
* Са2+
Процес мінералізації тканин зуба має пряму залежність від вмісту Са в плазмі крові, ротовій рідині, в яких знаходиться у вигляді наступних форм, за винятком:
В іонізованій формі
У зв’язаній з альбумінами
* У зв’язаній з ?- глобулінами
У вигляді цитрату Са
У вигляді хлориду Са
Процес мінералізації тканин зуба має пряму залежність від вмісту Са в плазмі крові, ротовій рідині, в яких знаходиться у вигляді наступних форм, за винятком:
В іонізованій формі
У зв’язаній з альбумінами
* У зв’язаній з гамма- глобулінами
У вигляді цитрату Са
У вигляді хлориду Са
Процеси мінералізації зубів залежать від співвідношення Са/Р в слині. З-поміж перечислених виберіть оптимальне:
2,0
1,5
* 1,67
0,8
0,5
Реакцію гідроксилювання деяких залишків амінокислот в складі проколагену каталізують такі ферменти:
* Пролін- і лізингідроксилаза
Пролінізомераза
Лізиндегідрогеназа
Тирозингідроксилаза
Лізингідролаза
Розчинна транспортна форма якого вітаміну використовується при лікуванні карієсу в комплексі з лимонною кислотою, що дає кращий позитивний ефект?
С
Е
Р
РР
* Д3
Розщеплення якої речовини енергетично забезпечує мінералізацію органічного матриксу кісткової тканини зуба?
Еластину
* Глікогену
Жирів
Білків
Колагену
Серед глікозаміногліканів найбільшу молекулярну масу мають :
* Гіалуронова кислота
Гепарин
Кератан-сульфат
Гепаран-сульфат
Дерматан-сульфат
Серед перечислених елементів є такі, які покращують процес мінералізації зубів. Вкажіть такий, який має протилежну дію:
Mg
Mn
* Se
Zn
Cu
Серед перечисленних елементів є такі, які покращують процес мінералізації зубів. Вкажіть такий, який має протилежну дію:
Mg
Mn
* Se
Zn
Cu
Слина має потужну ферментативну та імунну систему захисту. Які з перечислених факторів не виконують цієї функції?
Муцин, лізоцим
Імуноглобулін А, лейкоцити
Амілаза, мальтаза
Інгібітори протеїназ
* Пероксидаза, каталаза
Слина секретується наступними залозами, крім:
Привушних
Підщелепних
Під’язичних
* Губних
Залоз порожнини рота
Спадкові мукополісахаридози пов’язані із відсутністю певного ферменту:
Ядра
Мітохондрій
Цитоплазми
* Лізосом
Комплексу Гольджі
Структурні зміни колагену призводять до :
* Зменшення еластичності судин
Збільшення еластичності судин
Зменшення проникності судинної стінки
Покращення згортання крові
Зменшення ламкості кісток
У біогеохімічній провінції у грунті і воді встановлена підвищена концентрація фтору. Який наслідок це може мати для людей, що проживають на цій території ?
Змін в організмі не відбувається
У багатьох виникне карієс зубів
Порушаться процеси травлення
* Може розвинутись флюороз
У багатьох розвинеться остеопороз
Утворення колагенових фібрил посилюється при таких захворюваннях:
* Фіброз легень
Поліомієліт
Дерматит
Бронхіт
Жовтяниці
Утворення яких зв’язків між ланцюгами на С - кінцях поліпептидних ланцюгів колагену сприяє утворенню триланцюгової спіралі?
* Дисульфідних
Водневих
Пептидних
Електростатичних
Іонних
Фермент слини лізоцим забезпечує загибель бактеріальних клітин, тому що діє на клітинну мембрану бактерій, пошкоджуючи:
Ліпіди
* Вуглеводні компоненти
Білки
Нуклеїнові кислоти
Канали мембран
Фторид натрію підвищує проникність емалі зуба при лікуванні гіпоплазії для іонів:
* Кальцію
Магнію
Фтору
Хлору
Марганцю
Фторовані продукти повинні переважати в раціоні дитини з початковою стадією:
Пародонтозу
* Карієсу
Пульпіту
Стоматину
Гінгівіту
Фторовані продукти повинні переважати в раціоні дітей на початкових стадіях:
* Карієсу
Пародонтозу
Пульпіту
Кісти зуба
Стоматиту
Цитрат є обов’язковим компонентом тканин зуба і ротової рідини, що утворює розчинну транспортну форму Са, регулюючи швидкість процесів:
* Мінералізації
Демінералізації
Дефосфорилювання
Фосфорилювання
Кальцифікації
Цукровий діабет є причиною порушень рН слини в кислий бік. Це є частою причиною розвитку:
* Карієсу
Пародонтиту
Флюорозу
Сіалоденіту
Гіповітамінозу Д
Через деякий час після інтенсивного фізичного тренування у спортсмена активується глюконеогенез, основним субстратом якого є:
Глутамінова кислота
Аспарагінова кислота
Кетоглутарат
Серин
* Лактат
Чим зумовлені атрофічно-запальні процеси слизової оболонки ротової порожнини, ясен, язика, сухості в роті у хворих після резекції шлунка?
Психо-емоційним перенапруженням
* Дефіцитом вітаміну В12
Дефіцитом вітаміну В1
Дефіцитом вітаміну С
Порушенням харчування
Чим можна пояснити погіршення стану зубів (почали кришитися) у робітника хімічного підприємства, технологічний процес якого пов’язаний з використанням стронцію?
Стронцієвий апатит нестійкий при нормальному рН слини
Стронцій гальмує всмоктування Са в кишечнику
Стронцій сприяє нагромадженню фтору в слині
* Стронцій підвищує руйнування гідроксиапатиту під дією органічних кислот
Зміни з боку зубів не залежать від стронцію
Чим пояснюються зміни з боку зубів у хворих на гіповітаміноз с?
* Порушенням структури колагену періодонтальних зв’язок
Зміною структури глікозаміногліканів
Підвищенням проникності мембран навколозубних тканин
Механічним ушкодженням зубів
Порушенням окисно-відновних процесів у навколозубних тканинах
Чому у хворих на цингу порушені процеси утворення сполучної тканини?
Активується глікозилтрансфераза
* Порушується активність лізилгідроксилази
Інактивується проколагенпептидаза
Інгібується глікозилтрансфераза
Активується лізилгідроксилаза
Швидкість загоювання ран сповільнюється при недостатній кількості в організмі таких речовин:
* Аскорбінової кислоти, заліза
Міді, йоду
Нікотинової кислоти, натрію
Кобальту, вітаміну А
Кальцію, гістаміну
Що може підвищити проникність емалі для іонів кальцію та фосфатів при лікуванні гіпоплазії зуба?
Лужне середовище
Паратгормон
* Кальцитонін
Фторид натрію
Фосфат натрію
Як і всі білки, колаген синтезується з окремих амінокислот. Однак деякі специфічні для нього елементи не утворюються із вільних амінокислот. Назвіть їх:
Оксигліцин, серин
Окситриптофан, оксилізин
* Оксипролін, оксилізин
Оксипролін, оксифенілаланін
Треонін, оксилізин
Як називаються високомолекулярні попередники колагену?
* Проколаген
Проакцелерин
Проконвертин
Пролін
Протромбін
Якi препарати покращують метаболiзм хрящової тканини:
* Хондропротектори
Хондромодулятори
Активатори гіалуронідази
Антигістамінні
Інгібітори ксантиноксидази
Яка із функцій не притаманна глікогену стосовно тканини зуба?
* Регуляція рівня глюкози в крові
Джерело енергії формування ядер кристалізації
Джерело фосфорних ефірів глюкози – субстратів лужної фосфатази
Джерело глюкози для утворення гетерополісахаридів
Причетний до утворення неорганічної матриці зуба
Яка речовина в складі слини синтезується в слинних залозах та поза ними і надає слині густий слизовий характер?
Фосфати
Сульфати
* Муцин
Амілаза
Мальтаза
Яка спадкова хвороба пов’язана із порушенням утворення колагенових волокон, дефектами в їх структурі?
* Синдром Елерса-Данлоса
Синдром Іценко-Кушинга
Мукополісахаридоз
Прогресуюча м’язева дистрофія
Всі відповіді вірні
Яка тканина зуба в першу чергу опиняється під загрозою регенерації, ремінералізації при загальмованих метаболічних процесах в периферійній зоні пульпи?
* Дентин
Емаль
Цемент
Периодонтальні зв’язки
Пульпа
Яке захворювання може спричинити дефіцит заліза у людей, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС?
Тонзіліт
* Карієс
Стоматит
Глосіт
Гінгівіт
Яке значення має в нормі концентрація лізоциму в слині людини?
0,60-0,80 г/л
2,5-4,5 г/л
* 0,15-0,25 г/л
1,2-3,5 г/л
3,3-6,6 г/л
Яке із тверджень про вікові зміни у сполучній тканині неправильне?
Збільшується кількість колагенових волокон
Зменшується кількість еластинових волокон
* Збільшується кількість протеогліканів
Збільшується кількість поперечних зв’язків-зшивок у колагенових волокнах
Збільшується кількість поперечних зв’язків-зшивок у еластинових волокнах
Який білок сполучної тканини зазнає деструктивних змін при пародонтозі?
Альбумін
Трансферин
* Колаген
Антитрипсин
Альфа-фетопротеїн
Який вітамін використовується в стоматологічній лікувальній практиці як засіб прискорення епітелізації виразок, ерозій?
Віт. К
* Віт. А
Віт. С
Віт. Р
Віт. Е
Який вітамін у комплексі з лимонною кислотою дає кращий позитивний ефект при лікуванні карієсу?
Р
* Д3
С
А
Е
Який з наведених імуноглобулінів має секреторний компонент, міститься в слині, гальмує адсорбцію мікроорганізмів на емалі зубів?
IgM
* IgA
IgD
IgE
IgG
Який мінеральний елемент має найбільш виражену карієсогенну дію?
Магній
Фтор
* Стронцій
Кальцій
Фосфор
Який найвагоміший фактор спричинив розвиток пародонтиту у хворого, який брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС?
* Дефіцит заліза
Емоційне перенапруження
Неповноцінне харчування
Підвищення навантаження на зубощелепний аппарат
Інфікування порожнини рота
Який полісахарид (глікозаміноглікан) становить основу міжклітинної речовини сполучної тканини, скловидного тіла, синовіальної рідини, пуповини?
* Гіалуронова кислота
Хондроїтинсірчана кислота
Кератансульфат
Гепарин
Гепарансульфат
Який провідний механізм розвитку множинного карієсу зубів у робітника хімічного підприємства по виробництву кислот?
Пригнічення імунних властивостей слини
Гіпосалівація (зменшення секреції слини)
* Витіснення Са 2+ з гідроксиапатиту іонами Н+
Неповноцінне харчування
Спадкова схильність
Який процес лежить в основі цього способу очищення рани рота гіпертонічним розчином NаCl.?
Піноцитоз
Кровоспинна дія
Денатурація білка
* Осмотична дія
Бактерицидна дія
Який фермент є найбільш інформативним показником паротиту?
Бета-глікозидаза
* Альфа-амілаза
Ліпаза
Пептидаза
Фосфатаза
Які вуглеводи приєднані до молекули колагену?
* Галактоза, галактозилглюкоза
Глюкоза
Рибоза та фруктоза
Лактоза
Всі вищеперераховані
Які з перечислених факторів слини не виконують ферментативну та імунну функції?
Муцин, лізоцим
Імуноглобулін А, лейкоцити
Амілаза, мальтаза
Інгібітори протеїназ
* Пероксидаза, каталаза
Які клітини синтезують гепарин?
* Базофіли
Остеоцити
Міоцити
Макрофаги
Спленоцити
Які процеси гальмуються при синтезі колагену за умови відсутності вітаміну С?
* Гідроксилювання
Карбоксилювання
Метилювання
Відновлення
Декарбоксилювання
Які ферменти та їх інгібітори доцільно застосувати в терапії захворювань органів ротової порожнини?
Лактатдегідрогеназу
Кислу фосфатазу
Інгібітори лізоциму
* Інгібітори протеаз
Пепсин в соляній кислоті
Які харчові продукти повинні переважати в її раціоні дітей на початкових стадіях розвитку карієсу?
Вуглеводи
Вітаміни групи В
Збагачені йодом продукти
* Фторовані продукти
Кисломолочні продукти


Ситуаційні задачі
В хіміотерапії пухлин використовують інгібітори синтезу нуклеотидів. Це наступні сполуки, крім:
5-фторурацилу
* Кокарбоксилази
5-фтордезоксиуридин
Аміноптерин
Птероїлглутамінова кислота
Відомо, що в онкологічних хворих пригнічений імунітет. Це пов’язують з пригніченням активності аденілатдезамінази у лімфоцитах. Який процес відбувається за участю цього ферменту?
* Розпад пуринових нуклеотидів
Синтез пуринових нуклеотидів
Розпад піримідинових нуклеотидів
Синтез піримідинових нуклеотидів
Реутилізація піримідинових нуклеотидів
До розвитку важкої форми гіперурикемії – синдрому Леша-Ніхана призводить генетичний дефект ферменту:
Ксантиноксидази
Аденозиндезамінази
Гіпоксантиноксидази
Фосфорилази
* Гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансферази
Жінка 40 років звернулася до лікаря зі скаргами на біль у дрібних суглобах ніг і рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці крові – підвищений вміст уратів. Причиною є порушення обміну:
Амінокислот
* Пуринів
Вуглеводів
Ліпідів
Піримідинів
На основі лабораторного аналізу у хворого підтверджено діагноз - подагра. Який аналіз був проведений для визначення діагнозу?
* Визначення сечової кислоти в крові та сечі
Визначення креатиніну в сечі
Визначення залишкового азоту в крові
Визначення сечовини в крові та сечі
Визначення аміаку в сечі
На прийом до терапевта прийшов чоловік 37 років зі скаргами на періодичні інтенсивні больові напади у суглобах великого пальця стопи та їх припухлість. При аналізі сечі встановлено її різко кислий характер і рожеве забарвлення. З наявністю яких речовин це може бути пов'язане?
* Солі сечової кислоти
Хлориди
Амонієві солі
Фосфат кальцію
Сульфат магнію
Основні прояви подагри – важкий больовий синдром та запалення є наслідком відкладання у суглобах, хрящах та інших органах і тканинах:
Оксалатів
Гомогентизинової кислоти
Оротату
Фосфатів
* Уратів
Пацієнт 46 років звернувся до лікаря зі скаргами на болі в малих суглобах ніг і рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці крові встановлено підвищений вміст уратів. Яку концентрацію сечової кислоти у сироватці крові слід очікувати у даного пацієнта?
* 0,50-1,50 ммоль/л
0,10-0,15 ммоль/л
0,01-0,10 ммоль/л
0,20-0,24 ммоль/л
0,24-0,50 ммоль/л
Пацієнт лікується з приводу подагри алопуринолом, який є конкурентним інгібітором фермента:
Інозинкінази
* Ксантиноксидази
Трансформілази
Гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансферази
Рибонуклеотидкарбоксидази
Пацієнту з діагнозом рак шлунку призначили препарат, який є похідним піримідинової азотової основи, тобто її антиметаболітом. Назвіть цей препарат:
* 5-фторурацил
цитозин
аденін
5-метилурацил
гуанін
Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:
* Пуринових нуклеотидів
Металопротеїнів
Ліпопротеїнів
Глікопротеїнів
Кетонових тіл
Після обстеження хворому на сечокам'яну хворобу призначили алопуринол - конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з:
* Урату натрію
Дигідрату оксалату кальцію
Моногідрату оксалату кальцію
Фосфату кальцію
Сульфату кальцію
При спадковій оротацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?
* Піримідинових нуклеотидів
Пуринових нуклеотидів
Біогенних амінів
Сечової кислоти
Сечовини
Ракові клітини відрізняються великою швидкістю проліферації, тому позитивний ефект при лікуванні онкологічних захворювань виявляють:
Інгібітори трипсину
Інгібітори цитохромоксидази
* Інгібітори синтезу нуклеотидів
Інгібітори біосинтезу білка
Активатори протеолітичних ферментів
Розвитку гіперурикемії і симптомів подагри у хворого хлопчика 5 років (попередній діагноз – синдром Леша-Ніхана) спричинило накопичення:
* Гіпоксантину, ксантину
Аденіну і тиміну
Цитозину і урацилу
Тиміну і ксантину
Гіпоксантину і аденіну
У дитини спостерігається відставання у зрості і розумовому розвитку, з сечею виділяється велика кількість оротової кислоти. Ця спадкова хвороба розвиваєтья внаслідок порушень:
* Синтезу піримідинових нуклеотидів
Розпаду піримідинових нуклеотидів
Синтезу пуринових нуклеотидів
Розпаду пуринових нуклеотидів
Перетворення рибонуклеотидів у дезоксирибонуклеотиди
У дитини спостерігається затримка росту і розумового розвитку. З сечею виділяється велика кількість оротової кислоти. Для лікування цієї хвороби потрібно постійно вживати:
* Цитидин
Аденін
Гуанін
Глутамін
АТФ
У клініку прийнятий хворий з підозрою на подагру. Який біохімічний аналіз слід провести для уточнення діагнозу?
Визначення вмісту амінокислот у крові
Визначення концентрації сечовини в крові та сечі
Визначення рівня креатину в крові
Визначення активності урикази в крові
* Визначення рівня сечової кислоти в крові та сечі
У крові 12-річного хлопчика - зниження концентрації сечової кислоти і накопичення ксантину та гіпоксантину. Про генетичний дефект якого ферменту це свідчить?
Аргінази
* Ксантиноксидази
Уреази
Орнітинкарбамоїлтрансферази
Гліцеролкінази
У хворого 50 років діагностовано подагру, а в крові виявлено гіперурикемію. Обмін яких речовин порушений?
* Пуринів
Жирів
Амінокислот
Вуглеводів
Піримідину
У хворого в крові збільшений вміст сечової кислоти, що клінічно виявляється больовим синдромом внаслідок відкладання уратів у суглобах. У результаті якого процесу утворюється ця кислота?
* Розпаду пуринових нуклеотидів
Розпаду піримідинових нуклеотидів
Катаболізму гему
Розщеплення білків
Реутилізації пуринових основ
У хворого збільшені і болючі суглоби, а у сироватці крові підвищений вміст уратів. Обмін яких речовин порушений?
* Пуринів
Піримідинів
Холестеролу
Фенілаланіну
Гліцеролу
У хворого на сечокам'яну хворобу в крові і сечі виявлено підвищений вміст сечової кислоти. Реакція сечі виявилася різко кислою. Наявність якого типу каменів можна очікувати у цього пацієнта?
Фосфатні
Оксалатні
* Уратні
Кальцієві
Холестеринові
У хлопчика 10 років має місце гіповітаміноз В10 з розвитком мегалобластної анемії. В основі розвитку даного захворювання лежать усі перераховані процеси, крім:
Порушується метилювання нуклеїнових кислот
Не утворюється тимідилова кислота
Не синтезуються пуринові нуклеотиди
Порушується синтез гліцину
* Порушується дезамінування цитозину
У хлопчика 8 років хвороба Леш-Ніхана. У крові - збільшена концентрація сечової кислоти. Порушення якого процесу є причиною цього спадкового захворювання?
Утворення дезоксирибонуклеотидів
* Синтезу пуринових нуклеотидів
Синтезу піримідинових нуклеотидів
Розпаду піримідинових нуклеотидів
Розпаду пуринових нуклеотидів
Хворий 46 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль у суглобах, який посилюється на зміну погоди. У крові підвищення концентрації сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найімовірнішою причиною цих змін?
УТФ
ЦМФ
* АМФ
УМФ
ТМФ
Хворому на гостре респіраторне захворювання призначено сульфаніламіди-структурні аналоги параамінобензойної кислоти (ПАБ), необхідної для синтезу ростового фактора мікрооганізмів – фолієвої кислоти. Вказати, синтез яких сполук при цьому гальмується:
* Пуринових нуклеотидів
Піримідинових нуклеотидів
Аргініну
Триптофану
Гістидину
Хворому на подагру лікар призначив алопуринол. Яка фармакологічна властивість алопуринолу забезпечує терапевтичний ефект у цьому випадку?
Прискорення катаболізму піримідинових нуклеотидів
Збільшення швидкості виведення азотовмісних речовин
* Конкурентне інгібування ксантиноксидази
Уповільнення реутилізації піримідинових нуклеотидів
Прискорення синтезу нуклеїнових кислот
Чоловік 46 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль у дрібних суглобах, який загострився після вживання м'ясної їжі. У хворого діагностовано сечокам'яну хворобу з накопиченням сечової кислоти. Цьому пацієнту призначено алопуринол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
* Ксантиноксидази
Уреази
Аргінази
Дигідроуридилдегідрогенази
Карбамоїлсинтетази
Чоловік 52 років звернувся до лікаря зі скаргами на ураження суглобів. Був поставлений діагноз - подагра. Порушення активності якого ферменту призводить до розвитку цієї патології?
* Ксантиноксидази
Сукцинатдегідрогенази
Піруватдегідрогенази
Епімерази
Трансамінази
Чоловік 56 років звернувся до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах, які загострюються після вживання м'яса, кави. У хворого діагностована сечокам'яна хвороба з накопиченням сечової кислоти. Який препарат доцільно призначити у даному випадку?
* Алопуринол
Аскорутин
Аманітин
Аскорбінову кислоту
Аугментин
Чоловік 65 років, який страждає на подагру, скаржиться на біль у ділянці нирок. При ультразвуковому обстеженні встановлено наявність ниркових каменів. Підвищення концентрації якої речовини є найбільш ймовірною причиною утворення каменів у цьому разі?
* Сечової кислоти
Холестерину
Білірубіну
Сечовини
Цистину
Чоловік 65 років, який страждає на подагру, скаржиться на біль у ділянці нирок. При ультразвуковому обстеженні встановлено наявність ниркових каменів. У результаті якого процесу утворюються ниркові камені?
Орнітинового циклу
Катаболізму білків
* Розпаду пуринових нуклеотидів
Розпаду гему
Відновлення цистеїну
Антибіотик рифаміцин, який використовується для лікування туберкульозу, впливає на певні біохімічні процеси. Назвіть їх.
* Інгібує РНК-полімеразу
Інгібує ДНК-полімеразу
Інгібує ДНК-лігазу
Інгібує аміноацил-тРНК-синтетазу
Інгібує дію білкових факторів у синтезі білка
Бліда поганка містить отруйну речовину аманітин, яка пригнічує синтез матричних РНК. Який фермент при цьому інгібується?
ДНК-полімераза
Лігаза
Транслоказа
* РНК-полімераза
Рибозилтрансфераза
В експериментальних дослідженнях було встановлено, що стероїдні гормони впливають на протеосинтез. На який етап цього процесу вони впливають?
Синтез ГТФ
Синтез АТФ
Синтез специфічних тРНК
* Синтез специфічних мРНК
Синтез специфічних рРНК
В експерименті було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих пігментною ксеродермою повільніше відновлюють нативну структуру ДНК, ніж клітини нормальних людей через дефект ферменту репарації. Виберіть фермент цього процесу:
* Ендонуклеаза
РНК-лігаза
Праймаза
ДНК-полімераза ІІІ
ДНК-гіраза
Велика група антибіотиків, що використовується в медицині, інгібує синтез нуклеїнових кислот і білків. Який конкретний процес чи реакцію із нижче перерахованих гальмує еритроміцин?
* Транслокацію рибосом на мРНК у прокаріотів і еукаріотів
Ініціацію транскрипції у прокаріотів
Пептидилтрансферазну реакцію процесу трансляції у прокаріотів
Зв”язування аміноацил-т-РНК в А-центрі рибосоми прокаріотів.
Транскрипцію у прокаріотів і еукаріотів
Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, гальмують синтез нуклеїнових кислот і білків. Які процеси із нижчеперерахованих інгібує актиноміцин?
* Транскрипція у прокаріотів і еукаріотів
Ініціація транскрипції у прокаріотів
Ініціація трансляції у прокаріотів
Пептидилтрансферазна реакція процесу трансляції
Елонгація поліпептидного ланцюга у прокаріотів і еукаріотів
Генетичний апарат людини містить близько ЗО тис.генів, а кількість варіантів антитіл досягає мільйонів. Який механізм використовується для утворення нових генів, що відповідають за синтез такої кількості антитіл?
* Рекомбінація генів
Ампліфікація генів
Реплікація ДНК
Репарація ДНК
Утворення фрагментів Оказакі
Для лікування злоякісних пухлин призначають метотрексат – структурний аналог фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дигідрофолатредуктази і тому пригнічує синтез нуклеїнових кислот на рівні:
* Синтезу мононуклеотидів
Реплікації
Транскрипції
Репарації
Процесингу
Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони-інгібітори ферменту ДНК-гірази. Який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу?
Зворотна транскрипція
Репарація
Ампліфікація генів
Рекомбінація генів
* Реплікація
Експериментально було доведено, що основна роль у передачі генетичної інформації належить ДНК. А яку функцію виконує при цьому білок?
Виконує роль каркасів для зв’язування рибосомних білків
Служить регуляторним сигналом, який контролює експресію генів
Забезпечує включення амінокислот у поліпептидний ланцюг
* Захисну та стабілізувальну функцію для ДНК
Транспортує амінокислоти до місця синтезу білка
Жінка 40 років прийнята до лікарні в тяжкому стані з симптомами отруєння Amanita phalloides (блідою поганкою). Відомо, що один із токсинів цих грибів блокує синтез попередників мРНК. Цим токсином є:
* Аманітин
Актиноміцин
Таурин
Рибофорин
Бікулін
За умов тривалої інтоксикації тварин тетрахлорметаном було визначене суттєве зниження активності аміноацил-тРНК-синтетаз в гепатоцитах. Який метаболічний процес порушується в цьому випадку?
* Біосинтез білків
Реплікація ДНК
Транскрипція РНК
Посттрансляційна модифікація пептидів
Посттранскрипційна модифікація РНК
Із нітратів, нітритів і нітрозамінів в організмі утворюється нітратна кислота, яка зумовлює окисне дезамінування азотових основ нуклеотидів. Це може призвести до точкової мутації - заміни цитозину на:
Тимін
Гуанін
* Урацил
Аденін
Інозин
На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Які хімічні компоненти необхідно ідентифікувати в дослідній крові?
* ДНК
тРНК
мРНК
рРНК
мяРНК
Онкогенні віруси для перенесення своєї інформації із РНК на ДНК використовують зворотню транскрипцію. Вкажіть, за допомогою якого фермента утворюється гібридна РНК-ДНК
* Ревертаза
Рибонуклеаза
Транскриптаза
РНК-полімераза
ДНК-синтетаза
Пацієнт 60 років прооперований з приводу раку простати. Через 2 місяці йому проведено курс хіміотерапії. Лікування включало – препарат 5-фтордезоксиуридин. Яка речовина при цьому блокувалась?
* ДНК
іРНК
рРНК
тРНК
Білка
Після завершення процесу сплайсингу зрілі мРНК виходять з ядра у цитоплазму. Яка подальша доля інтронних фрагментів?
Перетворюються у біологічно активні тРНК
Утворюються еукаріотичні матричні РНК
* Розщеплюються нуклеазами до нуклеотидів, що використовуються для синтезу РНК в ядрі
Використовуються як матриця для ДНК
Беруть участь у формуванні термінальної ділянки
При випадковому споживанні грибів (бліда поганка), у складі якої є отрута ?-аманітин, відбувається отруєння організму людини. Вкажіть, який фермент інгібується даною отрутою?
* РНК-полімераза ІІ
ДНК-полімераза
ДНК-синтетаза
Пептидилтрансфераза
Транслоказа
При отруєнні аманітином - отрутою блідої поганки – блокується РНК-полімераза В(ІІ). При цьому припиняється:
* Синтез мРНК
Синтез тРНК
Зворотна транскрипція
Синтез праймерів
Дозрівання мРНК
При повному кислотному гідролізі нуклеїнових кислот утворюються перераховані нижче речовини, крім:
Фосфорної кислоти
Пентоз
Пуринових основ
* Оцтової кислоти
Аденіну
РНК віруса СНІДу проникла всередину лейкоцита і за допомогою фермента ревертази спричинила синтез у клітині вірусної ДНК. В основі цього процесу лежить:
* Зворотня транскрипція
Депресія оперону
Репресія оперону
Консервативна реплікація
Зворотня трансляція
Робітниця хімічного підприємства внаслідок порушення правил безпечної роботи зазнала токсичної дії азотистої кислоти та нітритів, які викликають дезамінування цитозину в молекулі ДНК. Який фермент запустить ланцюг репараційних процесів?
* Урацил-ДНК-глікозидаза
Цитидинтрифосфатсинтетаза
Оротидилмонофосфат-декарбоксилаза
ДНК-залежна-РНК-полімераза
Тимідилатсинтаза
Розвиток методів виділення генів і з’єднання їх у нових комбінаціях стало новим біохімічним досягненням генетичних досліджень. Для з’єднання ланцюгів ДНК, що виділені із різних організмів, застосовують:
* Реструкційну ендонуклеазу
Ліазу
Синтетазу
Геліказу
Трансферазу
Сульфаніламіди бактеріостатичної дії пригнічують синтез нуклеотидів, нуклеїнових кислот і білків у мікробних клітинах, проте у фармакологічних дозах не впливають на синтез цих речовин в організмі людини. Ця відмінність зумовлена тим, що клітини еукаріот:
* Не синтезують фолієву кислоту
Не синтезують параамінобензойну кислоту
Не синтезують нуклеотиди
Непроникні для сульфаніламідів
Дуже швидко інактивують сульфаніламіди
Тестостерон і його аналоги збільшують масу скелетних м'язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією гормону з яким клітинним субстратом обумовлена ця дія?
Ядерними рецепторами
Рибосомами
* Хроматином
Білком-активатором транскрипції
Мембранними рецепторами
У хворих з пігментною ксеродермою шкіра надзвичайно чутлива до сонячного світла, може розвиватися рак шкіри. Причиною є спадкова недо-статність ферменту УФ-ендонуклеази. Внаслідок цього дефекту порушується процес:
Трансляції
Реплікації ДНК
Транскрипції
Зворотної транскрипції
* Репарації ДНК
Фармпрепарат ріфаміцин використовується, як протитуберкульозний і протибактерійний. На які біохімічні процеси він впливає?
* Інгібує РНК-полімеразу на стадії ініціації
Інгібує ДНК-полімеразу
Інгібує ДНК-лігазу
Блокує активність аміноацил –тРНК синтетази
Блокує дію білкових факторів синтезу білка
Хворому з рожистим запаленням лікар призначив еритроміцин, який зв’язується з 50 S- субодиницею рибосом і блокує транслоказу. Гальмування синтезу білка у прокаріот еритроміцином відбувається на стадії:
* Елонгації
Термінації
Активації амінокислот
Ініціації
Посттрансляційної модифікації білків
Хворому на туберкульоз легень призначено рифампіцин, який пригнічує фермент РНК-полімеразу на стадії ініціації процесу:
* Транскрипції
Трансляції
Реплікації
Репарації
Ампліфікації
Чоловік 58 років переніс операцію з приводу раку передміхурової залози. Через 3 місяці йому провели курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксіуридин - інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини в першу чергу блокується під дією цього препарату?
Білка
іРНК
рРНК
тРНК
* ДНК
Чоловікові 58 років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин – інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?
* ДНК
іРНК
рРНК
тРНК
Білка
Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність яких ферментів гліколізу регулює інсулін?
* Глюкокінази, фосфофруктокінази, піруваткінази
Альдолази, лактатдегідрогенази, енолази
Фосфогліцеромутази, лактатдегідрогенази, фосфоглюкомутази
Енолази, альдолази, гексокінази
Фосфогліцерокінази,піруваткінази, енолази
Адреналін відноситься до гормонів катаболічної дії, але водночас його вплив на один з процесів треба вважати анаболічним – активація глюконеогенезу в печінці. В цьому відношенні він ідентичний з гормоном:
* Глюкагоном
Інсуліном
Соматотропіном
Соматостатином
Окситоцином
Відомо, що токсин холерного вібріону викликає у людини важку діарею і дегідратацію. Які з наступних механізмів не причетні до цих явищ?
Рибозилювання і надмірна активація Gs – білка під впливом токсину
* Зниження під впливом токсину секреції вазопресину
Втрата чутливості Gs – білка до гормональних сигналів
Зростання понад міру цАМФ в ентероцитах
Інтенсивна секреція шлункового соку
Внаслідок пухлини аденогіпофізу виникає підвищення синтезу тропних гормонів та спостерігається акромегалія. Вкажіть, рівень якого гормону підвищується?
* Соматотропіну
Кортикотропіну
Лютеїнізуючого
Меланоцитстимулюючого
Фолікулостимулюючого
Гіперпродукція АКТГ відома як вторинний гіперкортицизм – хвороба Іценко-Кушинга, що виникає при пухлині аденогіпофіза. Які симптоми не характерні для неї?
* Гіпотонія, зневоднення організму
Гіперглікемія, глюкозурія
Гіперпігментація, гіпертонія
Гіперкетонемія, кетонурія
Непропорційне ожиріння
Даний гормон звужує судини і підвищує кров’яний тиск, прискорює пульс, розслабляє гладкі м'язи бронхів і кишечника. Який це гормон?
Тироксин
Соматотропний гормон
Кортизон
Тестостерон
* Адреналін
Дані сполуки розслабляють гладкі м'язи кровоносних судин і знижують кров'яний тиск, підвищують проникність капілярів і беруть участь у розвитку запальних реакцій. Які це гормони (гормоноїди)?
Ренін і ангіотензин
* Кініни
Простагландини
Глюкокортикоїди
Кортикостероїди
Дитина 8-х років помітно відстає в рості, хоч психічний розвиток нормальний. Лікування гормоном росту не призвело до бажаного ефекту, хоч концентрація його в крові і до лікування була достатньою. Можлива причина такого стану:
Недостатній синтез соматоліберину
* Низька концентрація соматомедину
Гіпопродукція тиреотропіну
Надмірний синтез соматостатину
Вірної відповіді немає
З метою аналгезії може бути використана речовина, що імітує ефекти морфіну, але виробляється в ЦНС. Назвіть її.
Соматоліберин.
Окситоцин.
Вазопресин.
Кальцитонін.
* Ендорфін.
За умов стресу зростає рівень глюкози у крові. Який гормон призводить до цього стану шляхом активації глікогенолізу?
* Адреналін
Альдостерон
Паратгормон
Вазопресин
Прогестерон
Зріст дорослого чоловіка становить 112 см при пропорційному складі тіла та нормальному розумовому розвитку. Недостатність вироблення якого гормону спричинила такі наслідки?
* Соматотропного гормону
Соматостатину
Антидіуретичного гормону
Тиреотропного гормону
Тироксину
Людина знаходиться в стані стресу. Чи це відіб’ється на функціонуванні ендокринної системи?
* В стресовій ситуації в крові підвищується вміст адреналіну, АКТГ, глюкокортикоїдів
В стресовій ситуації підвищується активність щитовидної та паращитовидної залоз.
В стресовій ситуації пригнічується функція наднирників
В стресовому стані спостерігається підвищення функції підшлункової залози та пригнічення функції статевих залоз
У стресовому стані в крові підвищується вміст інсуліну, кальцитоніну та глюкагону, при паралельному зниженні концентрації кортикостероїдів та катехоламінів
Лютеотропний гормон аденогіпофізу cтимулює утворення жовтого тіла, секрецію прогестерону у жінок. Які функції він виконує у чоловіків?
Стимулює сперматогенез
Забезпечує розвиток простати
Не впливає на чоловічий організм
* Стимулює утворення тестостерону
Впливає на обмін Са і ріст організму
Найтяжчі розлади в організмі хворих на цукровий діабет повНязані з ферментативним і неферментативним глікозилюванням різноманітних білків – ураження нирок, стінок судин, катаракта, нейропатії, порушення згортання крові, спорідненості Нв з киснем, заживлення ран, обміну холестерину. Останнє пояснюється наступними розладами, крім:
Глікозильовані ЛПНГ втрачають здатність звГязуватись з рецепторами клітин
Глікозилювання апопротеїнів ЛПВГ прискорює їх зникнення з крові
Зростає відношення ЛПНГЗЛПВГ, передумова розвитку атеросклерозу
* Глікозильований альбумін не утворює ліпопротеїнових комплексів
В результаті глікозилювання апопротеїнів порушується трансфоромація ЛПДНГ
Нерідко у хворих цукровим діабетом порушується функція мозку з втратою свідомості (діабетична кома). Це повмязано з наступними розладами в організмі, крім:
Осмотичної поліурії
Дегідратації організму
* Порушення функції мозку через втрату глюкози з сечею
Кетоацидозу
Недостатності периферійного кровообігу і гіпоксії тканин
Окситоцин широко застосовується в акушерській практиці. Коли його застосування у здорових жінок неприпустиме?
* При вагітності
Під час пологів
Віздразу після пологів
При грудному годуванні
За всіх цих умов
Основна функція пролактину у жінок – утворення і секреція молока після пологів. З яким гормоном в цей період тісно повнязана його дія?
Інсуліном
Адреналіном
Соматотропіном
Вазопресином
* Окситоцином
Пацієнт в останній час помітив значне зменшення сечі. Обстеження показало, що в сечі відсутні патологічні компоненти, у хворого підвищений кров’яний тиск, спотерігаються набряки. Гіпо- чи гіперпродукція якого гормону могла спричинити вказані явища?
Гіпопродукція вазопресину
Гіперпродукція адреналіну
* Гіперпродукція вазопресину
Гіпопродукція нейрофізину
Гіперпродукція Nа-уретичного гормону
Пацієнт скаржиться на постійне відчуття спраги, втомлюваність. Добовий діурез становить 3 – 4 л, концентрація глюкози в крові знаходиться в межах норми. Нестача якого гормону призводить до вказаних змін в організмі?
* .Вазопресину
Глюкагону
Інсуліну
Тироксину
Адреналіну
Під час пологів був використаний препарат, що активував скорочення гладких м'язів матки. Назвіть, який гормон входить до складу цього препарату:
* Окситоцин.
Гастрин.
Секретин.
Ангіотензин.
Брадикінін.
Під час стресу відбувається швидкий вихід глюкози в кров з метою забезпечення організму енергією. Це відбувається завдяки:
* Посиленому виділенню адреналіну, який розщеплює глікоген в печінці і м’язах
Посиленому виділенню тироксину, який прискорює всмоктування глюкози в кишечнику
Посиленому виділенню глюкокортикоїдів, які активують утворення глюкози з невуглеводних компонентів
Посиленому виділенню адреналіну, який активує глюконеогенез
Посиленому виділенню адреналіну, який прискорює всмоктування глюкози в кишечнику
Після їди виникає аліментарна (харчова) гіперглікемія, яка стимулює секрецію такого гормону:
Кортизол.
Глюкагон.
Адреналін.
Норадреналін.
* Інсулін.
Після крововиливу в мозок з пошкодженням ядер гіпоталамуса у хворої, 67 років, розвинувся нецукровий діабет. Що стало причиною поліурії в цьому разі?
Кальцитоніном.
Кальмодуліном.
Кальциферолом.
Кіназою легких ланцюгів міозину.
* Фосфорилазою С.
Гіпоглікемія.
Зменшення реабсорбції іонів калію.
Прискорення клубочкової фільтрації.
Гіперглікемія.
Зменшення реабсорбції води.
При обстеженні пацієнта у нього виявлені гіперглікемія, глюкозурія, гіпераміноацидемія,гіперліпемія, гіперкетонемія, гіпертонія. Яка найімовірніша причина таких змін?
Гіперпродукція глюкагону
* Гіперпродукція адреналіну
Дефіцит інсуліну
Гіперпродукція соматотропіну
Гіперпродукція вазопресину
Пухлини, що походять з гормонсинтезуючих клітин, як правило утворюють підвищені кількості гормонів. Які біохімічні зрушення в крові можуть бути при пухлині аденогіпофізу?
Гіпоглікемія
* Гіперглікемія
Гіперхолестеринемія
Гіпокальциемія
Гіперпротеїнемія
Секреція гастроінтестинальних гормоноїдів залежить від характеру харчування. Який з них найактивніше секретується при надходженні білків, тваринних жирів, кальцію, кислих речовин?
Гастрин
Секретин
Гістамін
* Холецистокінін
Соматостатин
Тривалий негативний емоційний стрес, який супроводжувався викидом катехоламінів, може спричинити помітне схуднення. Який механізм схуднення в даному випадку?
Порушення перетравлюван-ня.
Посилення окиснювального фосфорилювання.
* Посилення ліполізу.
Порушення синтезу ліпідів.
Посилення розпаду білків.
У дитини 9 років постійне відчуття спраги, поліурія, питома густина сечі різко знижена. Яка патологія супроводжується описаними клінічними ознаками?
Гломерулонефрит
Цукровий діабет.
* Нецукровий діабет
Пієлонефрит.
Стероїдний діабет.
У дорослого чоловіка запідозрили пухлину аденогіпофіза . Підставою послужили наступні симптоми, окрім:
Гіперліпемії
Гіперглікемії
* Ожиріння
Акромегалії
Кетозу
У крові пацієнта вміст глюкози натще був 5,65 ммоль/л, через 1 годину після цукрового навантаження становив 8,55 ммоль/л, а через 2 години – 4,95 ммоль/л. Такі показники характерні для:
* Здорової людини.
Хворого з прихованим цукровим діабетом.
Хворого з інсулінозалежним цукровим діабетом.
Хворого з інсулінонезалежним цукровим діабетом.
Хворого з тиреотоксикозом.
У основі ряду патологічних процесів лежить порушення функції ендокринних залоз. Гіперсекреція якого гормону веде до розвитку гіперглікемії?
* Глюкагону
Інсуліну
Соматомедину
Меланотропіну
Вазопресину
У реанімаційне відділення доправили хворого без свідомості. Відмічаються запах ацетону з рота, різка гіперглікемія та кетонемія. Яке з ускладнень цукрового діабету має місце в даному випадку?
* Діабетична кома
Гіпоглікемічна кома
Катаракта
Гостре отруєння ацетоном
Нефрит
У реанімаційне відділення каретою швидкої допомоги доставлена жінка без свідомості. При клінічному дослідженні: рівень глюкози в крові – 1,98 ммоль/л, Нb - 82 г/л, еритроцити - 2,1 1012 г/л, ШОЕ - 18мм/год, лейкоцити - 4,3 ? 109 г/л. У хворої:
* Гіпоглікемічна кома
Гіперглікемічна кома
Анемічна кома
Отруєння ціанідами
Ниркова кома
У хворих з пухлиною нейрогіпофізу і порушеним синтезом та секрецією вазопресину розвивається :
Гіперосмолярне зневоднення
* Гіпоосмолярне зневоднення
Ізоосмолярне зневоднення
Гіперосмолярна гіпергідратація
Гіпоосмолярна гіпергідратація
У хворого 50 років є скарги на спрагу. Добовий діурез 4-5 літрів. Рівень глюкози в крові 4,6 ммоль/л, у сечі глюкоза не виявлена. У даному випадку доцільно перевірити вміст у крові:
Естрогенів.
* Вазопресину
Альдостерону.
Кортизолу.
Тироксину.
У хворого виражена поліурія, питома вага сечі 1,010. Глюкоза та кетонові тіла в сечі відсутні. Для якого стану характерні вказані показники?
* Нецукровий діабет
Мікседема
Стероїдний діабет
Цукровий діабет
Тиреотоксикоз
У хворого відсутні патологічні компоненти в сечі, відмічається поліурія, знижена густина сечі, виражена спрага. Який із наступних розладів може призвести до такого стану?
Недостатність інсуліну
Гіперпродукція інсуліну
* Недостатність вазопресину
Гіперпродукція глюкокортикоїдів
Недостатність глюкагону
У хворого діагностована гіперглікемічна кома. Який рівень глюкози в крові є вірогідним для такого стану?
* 18,0 ммоль/л
9,0 ммоль/л
7,5 ммоль/л
5,3 ммоль/л
3,0 ммоль/л
У хворого підвищився рівень глюкози в крові. Надлишок якого гормону міг призвести до такого ефекту?
* Адреналіну
Інсуліну
Тестостерону
Норадреналіну
Окситоцину
У хворого сеча у кількості 8 л на добу має питому вагу 1,006. З недостатністю функції якого гормону це пов’язане?
* Вазопресину.
Інсуліну.
Йодотиронінів.
Глюкокортикоїдів.
Соматотропіну.
У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербінням, набряками та почервоніннями шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищилась у тканинах?
* Гістаміну
Серотоніну
Триптаміну
Таурину
Путресцину
У хворого спостерігається гіперглікемія, глюкозурія, підвищена густина сечі, спрага, ацидоз. Який із наступних розладів може призвести до такого стану?
* Недостатність інсуліну
Гіперпродукція інсуліну
Недостатність вазопресину
Недостатність глюкокортикоїдів
Недостатність глюкагону
У хворого спостерігається зростання діурезу (5-6 л) за добу. Дефіцит якого гормону ймовірний при такому стані?
* Вазопресину
Окситоцину
Глюкагону
Тироксину
Соматотропного гормону
У хворого спостерігаються гіперглікемія, глюкозурія, поліурія. Сеча має підвищену густину. Яка можлива причина такого стану.
* Пригнічення синтезу інсуліну
Пригнічення синтезу глюкагону
Пригнічення синтезу глюкокортикоїдів
Пригнічення синтезу тироксину
Пригнічення синтезу вазопресину
У хворого у віці 28 років внаслідок пухлини спостерігається непропорційно інтенсивний ріст рук, ніг, підборіддя (акромегалія). Надлишок якого гормону спричинив перелічені порушення?
* Соматотропіну.
Тироксину.
Гонадотропіну.
Адренокортикотропіну.
Тиротропіну.
У хворої жінки з низьким артеріальним тиском після парентерального введення гормону відбулося підвищення артеріального тиску і також підвищилися рівні глюкози та жирних кислот у крові. Який гормон було введено?
Глюкагон.
* Адреналін.
Інсулін.
Прогестерон.
Фолікулін.
У хлопчика 12 років спостерігається малий зріст, проте розумово він не відрізняється від своїх однолітків. Вкажіть, недостатність якого гормону призводить до цієї патології:
* Соматотропіну
Інсуліну
Адренокортикотропіну
Вазопрессину
Адреналіну
У хлопчика 15 років з дефіцитом антидіуретичного гормону спостерігається:
* Поліурія, гіпостенурія
Кетонурія, гіперстенурія
Глюкозурія, ізостенурія
Креатинурія, нормальна питома густина сечі
Аміноацидурія, олігоурія
Характерними ознаками холери є втрата організмом великої кількості води та іонів натрію. Основою біохімічної дії холерного токсину є:
* Активація аденілатциклази тонкого кишечника.
Активація синтезу передсердного натрійуретичного фактора.
Гальмування синтезу антидіуретичного гормону в гіпоталамусі.
Підсилення секреції реніну клітинами юкстагломерулярно-го апарату ниркових артеріол.
Окиснення альдостерону в корі наднирників.
Хвора Л. 46 років скаржиться на сухість у роті, спрагу, підвищений діурез, загальну слабкість. При біохімічному дослідженні виявлено гіперглікемію, кетонемію. В сечі - глюкоза, кетонові тіла. На електро-кардіограмі дифузні зміни в міокарді. У хворої вірогідно:
Ішемічна хвороба серця
Аліментарна гіперглікемія.
Гострий панкреатит.
Нецукровий діабет.
* Цукровий діабет
Хворий 45 років скаржиться на невгамовну спрагу, споживання великої кількості рідини (до 5 л), виділення значної кількості сечі (до 6 л на добу). Концентрація глюкози крові становить 4,4 ммоль/л, рівень кетонових тіл не підвищений. Сеча незабарвлена, питома вага 1,002; цукор у сечі не визначається. Дефіцит якого гормону може призводити до таких змін?
Альдостерону.
Інсуліну.
* Вазопресину.
Глюкагону.
АКТГ.
Хворий відмітив значне збільшення добової сечі, Обстеження показало, що сеча різко гіпотонічна, без патологічних компонентів. Які найвагоміші підстави послужили для встановлення діагнозу – нефрогенний нецукровий діабет?
Підвищений кровПяний тиск
Підвищений осмотичний тиск крові
* Лікування АДГ не дає позитивних результатів
Стресові ситуації не впливають на діурез
Ці докази не можуть служити підставою для такого діагнозу
Хворий має дуже високий зріст, непропорційно великі кисті рук. На підвищену секрецію якого гормону страждає пацієнт?
* Соматотропного гормону.
Адреналіну.
Тироксину.
Антидіуретичного гормону.
Меланоцитстимулюючого гормону.
Хворий на цукровий діабет, який тривало приймає інсулін, скаржиться на збільшення ваги. Вкажіть, яка причетність інсуліну до розвитку такого стану:
* Пригнічує мобілізацію жиру з депо
Активує розпад білків
Пригнічує гліколіз
Сприяє перетворенню білків на жири
Пригнічує всмоктування ліпідів
Хворий напередодні операції був у стані стресу. Збільшення концентрації якого гормону в крові супроводжує цей стан?
Інсуліну.
Пролактину.
* Адреналіну.
Прогестерону.
Глюкагону.
Хворий перебуває у стані гіпоглікемічної коми. Передозування якого гормону може призвести до такої ситуації?
Кортикотропіну.
Прогестерону.
Кортизолу.
Соматотропіну.
* Інсуліну.
Хворий, 23 років, скаржиться на головний біль, зміну зовнішнього вигляду (збільшення розміру ніг, кистей, рис обличчя), огрубіння голосу, погіршення пам’яті. Захворювання почалося приблизно 3 роки тому без видимих причин. Об’єктивно: збільшення надбрівних дуг, носа, язика. Аналіз сечі без особливих змін. Причиною такого стану може бути:
Дефіцит альдостерону
Дефіцит глюкагону
Дефіцит тироксину
* Гіперпродукція соматотропіну
Гіперпродукція кортикостероїдів
Хворі на інсулінозалежний цукровий діабет змушені робити інХєкції інсуліну з кожним прийомом їжі. Включення якого елементу в препарат сприяє пролонгуванню дії інсуліну?
Міді
Йоду
Заліза
* Цинку
Магнію
Хворому на цукровий діабет була введена велика доза інсуліну, що призвело до головокружіння, втрати свідомості, корчів. За якого рівня глюкози в крові ймовірний такий стан?
* 2,3 ммоль/л
3,5 ммоль/л
6,5 ммоль/л
8,0 ммоль/л
12,5 ммоль/л
Хлопчик 10-ти років прийнятий у лікарню для обстеження з приводу маленького зросту. За два останні роки він виріс усього на 3 см. Недостатністю якого гормону зумовлений такий стан?
Адренокортикотропного
* Соматотропного
Пролактину
Тиреотропного
Паратгормону
Чоловік, 50 років, пережив сильний стрес. У крові різко збільшилася концентрація адреналіну і норадреналіну. Які ферменти каталізують процес інактивації останніх?
Глікозидази.
* Моноамінооксидази.
Пептидази.
Карбоксилази.
Тирозиназа.
В ендокринологічний диспансер звернулась жінка 40 років зі скаргами на тремтіння рук, пришвидшене серцебиття, постійну гіпертермію (37-380С), схуднення. При аналізі крові виявлено підвищення рівня цукру, жирних кислот та амінокислот. Гіперпродукція яких гормонів спричиняє ці симптоми?
* Йодотиронінів
Глюкокортикоїдів
Кортикотропіну
Інсуліну
Соматотропінів
В хворої аутоімунним тироїдитом в стані субклінічного гіпотирозу настала вагітність.Чи потребує вона лікування і якого?
лікування не потребує
* необхідне лікування препаратами йоду
необхідне лікування гамма-глобулінами
необхідне лікування гіпоглікемії
необхідне лікування хірургічне
В який період доби спостерігається максимальна секреція кортикотропіну?
вночі
* вранці
вдень
усі вірні
вечірні години
Дівчина 17 років звернулася до лікаря зі скаргами на різку м’язеву слабкість, головокружіння, гіперпігментацію, втрату ваги, сухість шкіри, підвищений діурез. Після обстеження встановили зниження артеріального тиску, концентрація глюкози в крові 3,0 ммоль/л, підвищене виділення натрію з сечею. Призначення якого препарату може покращити стан хворої?
* Альдостерону
Інсуліну
Глюкагону
Тироксину
Пітуітрину (витяжка із задньої частки гіпофізу)
До лікаря звернувся хворий із скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання найбільш імовірне?
Аддісонова
Мікседема
Глікогеноз І типу
Інсулінозалежний діабет
* Стероїдний діабет
Жінка 35 років звернулась до лікаря за скаргами на безсоння, тахікардію. Лікар запідозрив гіпертиреоз, який був підтверджений лабораторно. Активність якого процесу збільшилась в найбільшій мірі при цьому?
Синтез холестерину
Окисне фосфорилювання
Демінералізація кісткової тканини
* Основного обміну
Синтезу білків
З метою диференційної діагностики хвороби та синдрому Іценко - Кушинга проводиться біохімічне дослідження :
визначення 17 - кетостероїдів у сечі
* визначення АКТГ у крові
визначення глюкози в крові
диференціювання за клінічними ознаками
всі дистрактори вірні
Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на 40% нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною?
Тімуса
Підшлункової залози
* Щитовидної залози
Епіфізу
Наднирників
На основі тестостерону синтезовані препарати, які використовують при захворюваннях, що супроводжуються виснаженням, при переломах і т.д. Який ефект в дії цих препаратів максимально посилений порівняно з вихідними структурами?
* Анаболічний
Андрогенний
Естрогенний
Катаболічний
Амфіболічний
На стаціонарному лікуванні знаходиться жінка 56 років з діагнозом хронічна серцево-судинна недостатність, гіпертонічна хвороба. Однією з клінічних ознак є набряки. Який механізм може полягати в основі розвитку “серцевих” набряків?
* Посилення утворення альдостерону
Підсилення секреції предсердного натрійуретичного гормон у
Підсилення секреції антидіуретичного гормону
Підсилена секреція глюкокортикоїдів
Підсилення утворення простагландинів
Пацієнт 44 років скаржиться на слабкість, швидку втомлюваність. Артеріальний тиск становить 80/50 мм.рт.ст. У сироватці крові концентрація Na – 110 ммоль/л, К – 5,9 ммоль/л, вміст глюкози 2,8 ммоль/л. Недостатність продукції якого гормону може викликати такі симптоми?
* Альдостерону
Вазопресину
Адреналіну
Окситоцину
Серотоніну
Пацієнт після перенесеної тяжкої хвороби почувається втомленим, скаржиться на поганий апетит, загальну слабкість. Об’єктивно спостерігається схуднення, астенізація, загальне виснаження організму. Які гормональні препарати доцільно призначити такому пацієнту?
Катехоламіни
Соматотропін
Інсулін
Глюкагон
* Анаболічні стероїди (похідні чоловічих статевих гормонів).
Пацієнту, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз – ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в організмі хворого?
* Йодування
Фосфорилювання
Глікозилювання
Ацетилювання
Метилювання
При видаленні гіперплазованої щитовидної залози у 47-річної жінки було пошкоджено паращитовидну залозу. Через 1 місяць після операції у пацієнтки з'явилися ознаки гіпопаратиреозу: часті судоми, гіперрефлекси, спазм гортані. Що є найбільш вірогідною причиною стану жінки?
* Гіпокальціємія
Гіпонатріємія
Гіперхлоргідрія
Гіпофосфатемія
Гіперкаліємія
При надлишку даного гормону відбувається роз’єднання тканинного дихання і окисного фосфорилювання. Зменшується утворення АТФ і посилюється утворення тепла. Який це гормон?
Кортизол
* Тироксин
Прогестерон
Паратгормон
Глюкагон
При надлишку секреції гормону у хворого развинувся екзофтальм, виникли тахікардія, нервовість і схуднення. Про який гормон іде мова?
* Тироксин
Адреналін
Дезоксикортикостерон
Тестостерон
Естрадіол
При обстеженні хворого виявили в крові гіперкальційемію, гіпофосфатемію, в сечі – гіперфосфатурію. Можлива причина такого стану:
* Посилена секреція паратгормону
Пригнічення секреції паратгормону
Посилена секреція кальцитоніну
Пригнічення секреції кальцитоніну
Посилена секреція тироксину
При огляді 10-річної дитини встановлено малий зріст, непропорційний розвиток тіла, недостатній психічний розвиток. Дефіцит в організмі якого гормону спричинив ці зміни?
* Тироксину
Паратгормону
Тиреокальцитоніну
Адренокортикотропного гормону
Окситоцину
При огляді 5 річної дитини виявлено порушення звапнення кісток і їх деформацію. Застосування яких речовин сприяло нормалізації цього стану?
Тироксину
Паратгормону
* Кальцитоніну
Токоферолу
Кортизолу
При огляді пацієнта виявлено затримку росту, непропорційний розвиток тіла, порушення розумового і психічного розвитку. Яке порушення найбільш ймовірно має місце у цьому випадку?
Гіпофункція статевих залоз
Гіперфункція гіпофізу
* Гіпофункція щитовидної залози
Гіперфункція щитовидної залози
Гіпофункція наднирників
При тиреотоксикозі підвищується продукція тиреоїдних гормонів Т3 та Т4, розвиваються схуднення, тахікардія та інше. Як саме впливають тиреоїдні гормони на енергетичний обмін у мітохондріях клітин?
* Роз`єднують дихання та окисне фосфорилювання
Активують субстратне фосфорилювання
Блокують субстратне фосфорилювання
Блокують дихальний ланцюг
Активують окисне фосфорилювання
Результати лабораторних аналізів хворого виявили гіперкальційемію, гіперфосфатемію і гіпофосфатурію. Можлива причина такого стану?
Гіперфункція паращитовидних залоз
Гіпофункція паращитовидних залоз
Гіперпродукція тиреокальцитоніну
* Гіпопродукція тиреокальцитоніну
Гіперпродукція альдостерону
Рівень натрію в крові при тиротоксичному кризі змінюється у напрямку:
гіпонатріємії
гіпернатріємії
залишається без змін
зміни залежать від циркадних циклів
* це не є показником тиреотоксикозу
У 4-місячної дитини яскраво виражені прояви рахіту. Розладів травлення не відмічається. Дитина багато буває на сонці. Протягом 2-х місяців дитина отримувала вітамін D3, однак прояви рахіту не зменшились. Порушенням синтезу якої речовини можна пояснити розвиток рахіту у цієї дитини?
Кальцитоніну
* Кальцитріолу (1,25-дигідрооксихолекальциферолу)
Тироксину
Паратгормону
Інсуліну
У 7-и річної дитини рентгенологічно виявлено недостатнє відкладання кальцію в кістках та їхню деформацію. Яка ендокринна патологія може бути причиною такого стану?
Гіпоальдостеронізм
Гіперальдостеронізм
* Гіпопродукція кальцитоніну
Гіперпродукція кальцитоніну
Гіперпродукція паратгормону
У жінки 30 років після видалення яєчників з приводу пухлини розвинулось ожиріння внаслідок:
Зниження гліколізу
Підвищення протеолізу
* Зниження основного обміну
Зниження ліполізу
Порушення дієти
У жінки 39 років діагностовано гіпотиреоз. Одним із зовнішінх ознак цієї патології є набряк обличчя і кінцівок, що пов’язано з:
Збільшенням реабсорбції води в нирках
Гіпоальбумінемією
* Нагромадженням глікозамінгліканів
Зниженням буферної ємності крові
Метаболічним ацидозом
У жінки 40 років під час обстеження виявлено підвищений основний обмін. Продукція якого гормону ймовірно зумовила цей стан?
Збільшення глюкагону
Збільшення тиреокальцитоніну
* Збільшення трийодтироніну
Зменшення соматостатину
Збільшення альдостерону
У жінки 43 років через 2 місяці після адреналектомії розвинулась слабкість, швидка втома, гіпотензія. Який процес в найбільшій мірі порушиться?
* Реабсорбції Nа+
Кетогенезу
Реабсорбції глюкози
Виділення сечовини
Виділення креатиніну
У жінки 43 років через 2 місяці після адреналектомії розвинулась слабкість, швидка втома, гіпотензія. Дефіцит якого гормону найвірогідніше призводить до розвитку цього стану?
Вазопресину
Глюкагону
* Альдостерону
Прогестерону
Тироксину
У жінки 52 років після операції на щитовидній залозі розвинулось ожиріння, що пов’язано з:
Нестачею катехоламінів
Збільшенням тиреотропіну
* Зменшенням тироксину
Збільшенням глюкокортикоїдів
Нестачею кальцитоніну
У жінки з первинним гіперпаратиреоїдизмом періодично повторюються напади ниркової коліки. Ультразвукове обстеження показало наявність дрібних каменів у нирках. Яка найбільш імовірна причина утворення цих каменів?
Гіперфосфатемія
Гіперхолестеринемія
* Гіперкальціємія
Гіперамоніємія
Гіперкаліємія
У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін?
Паратгормону
Адреналіну
Вазопресину
Передсердного натрійуретичного фактору
* Альдостерону
У пацієнта, який проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в організмі хворого?
* Йодування
Метилювання
Ацетилювання
Фосфорилювання
Глікозилювання
У хворих на тиреотоксикоз спостерігається гіпертермія, булемія, схуднення, що пов’язане з порушенням:
* Спряження окиснення і фосфорилювання
Разпаду АТФ
Реакцій синтезу жирів
Реакцій циклу лимонної кислоти
Реакцій бета-окиснення жирних кислот
У хворого виявлено гіпернатрійемію, гіперволемію, гіпокалійемію. Можлива причина такого стану:
* Гіперальдостеронізм
Гіпоальдостеронізм
Аддісонова хвороба
Хвороба Реклінгаузена
Базедова хвороба
У хворого виявлено дегідратацію організму, гіпотонію, ацидоз, м’язову слабкість, порушення периферійного кровообігу, гіперкаліємію. Ймовірно у хворого збільшена секреція:
Кортизолу
Тестостерону
* Альдостерону
Інсуліну
Кальцитріолу
У хворого виявлено тахікардію, екзофтальм, підвищену пітливість шкіри, тремор рук, підвищений основний обмін, збільшення щитовидної залози. Як називається така хвороба і чим вона зумовлена?
* Базедова хвороба. Гіперпродукцією тироксину і трийодтироніну
Базедова хвороба. Недостатньою продукцією тироксину і трийодтироніну
Мікседема. Гіперпродукцією тироксину і трийодтироніну
Мікседема. Недостатньою продукцією тироксину і трийодтироніну
Ендемічний зоб. Гіперпродукцією тироксину і трийодтироніну
У хворого відмічається схуднення, підвищення основного обміну при підвищеному апетиті і хорошому харчуванні. Надлишок якого гормону спричиняє такі зміни:
* Тироксину
Глюкагону
АКТГ
Інсуліну
Адреналіну
У хворого відмічено посилене відкладання жиру на лиці, шиї, грудях, животі. В крові збільшена кількість глюкокортикоїдів, в крові і сечі збільшена кількість 17-кетостероїдів. Яка хвороба у даного пацієнта і чим вона зумовлена?
Хвороба Іценко-Кушінга, зумовлена пригніченням виділення АКТГ
* Синдром Іценко-Кушінга, зумовлений посиленим виділенням кортикостероїдів
Аддісонова хвороба, зумовлена пригніченням виділення кортикостероїдів
Хвороба Іценко-Кушінга, зумовлена посиленим виділенням соматотропіну
Аддісонова хвороба, зумовлена пригніченням виділення АКТГ
У хворого відмічено посилене відкладання жиру на лиці, шиї, грудях, животі, гіперпігментацію. При аналізі крові виявлено збільшення натрію і хлору і зменшення калію, в крові і сечі також збільшена кількість 17-кетостероїдіЯка хвороба у даного пацієнта і чим вона зумовлена?
Хвороба Іценко-Кушінга, зумовлена пригніченням виділення АКТГ
Синдром Іценко-Кушінга, зумовлений посиленим виділенням соматотропіну
Аддісонова хвороба, зумовлена пригніченням виділення кортикостероїдів
* Хвороба Іценко-Кушінга, зумовлена посиленим виділенням АКТГ
Аддісонова хвороба, зумовлена пригніченням виділення АКТГ
У хворого вміст калію в плазмі крові становить 7 ммоль/л. Які можливі причини такого стану?
* Зменшення альдостерону
Збільшення альдостерону
Зменшення тиреоїдних гормонів
Збільшення тиреоїдних гормонів
Збільшення статевих гормонів
У хворого вміст натрію в плазмі крові становить 160 ммоль/л. Зміна вмісту якого гормону може призвести до такого стану?
* Збільшення альдостерону
Зменшення альдостерону
Збільшення глюкокортикої-дів
Збільшення тиреоїдних гормонів
Збільшення Nа-уретичного гормону
У хворого з гіпертиреозом основний обмін збільшився до 95 %. Рівень глюкози до 8,5 ммоль/л. Порушення якого виду обміну є провідним у даного пацієнта?
Вуглеводного
Білкового
* Енергетичного
Ліпідного
Мінерального
У хворого має місце слабкість м’язів, остеопороз, атрофія шкіри, погане загоювання ран, пригнічення імунітету. Ймовірно у хворого підвищена секреція:
Альдостерону
Тироксину
* Кортизолу
Паратгормону
Кальцитріолу
У хворого на туберкульоз легень з’явилися симптоми: сухість шкірних покривів, гіпоглікемія, зниження кров’яного тиску, пігментація шкіри. Назвіть ймовірну причину таких ускладнень:
* Гіпофункція кори наднирників
Гіперфункція підшлункової залози
Гіпотиреоз
Гіперфункція задньої частки гіпофізу
Гіперфункція АКТГ
У хворого підсилені катаболічні процеси. Спостерігається втрата ваги, тремор, пітливість, екзофтальм, підвищена температура тіла. Такі симптоми пов'язані з:
Гіпопродукцією тиреоїдних гормонів
* Гіперпродукцією тиреоїдних гормонів
Гіперпродукцією кортикостероїдів
Гіпопродукцією кортикостероїдів
Гіперпродукцією адреналіну
У хворого після операції з приводу видалення зоба (резекції щитовидної залози) спостерігається гіпокальціємія, гіперфосфатемія і гіпофосфатурія. Яка можлива причина такого стану?
Недостаттня продукція кальцитоніну внаслідок видалення частини щитовидної залози
* Помилкове видалення паращитовидних залоз під час операції на щитовидній залозі
Гіперфункція паращитовидних залоз внаслідок їх подразнення під час операції
Посилене виділення тиреотропного гормону (за принципом зворотного зв’язку) внаслідок недостатності тиреоїдних гормонів
Недостаттня кількість тироксину і трийодтироніну вналідок видалення частини щитовидної залози
У хворого спостерігається гіперкальціємія, гіперфосфатемія і зменшення виведення фосфору з сечею. Це може бути зумовлено:
Посиленою продукцією паратгормону
Пониженою продукцією паратгормону
* Пониженою продукцією кальцитоніну
Посиленою продукцією кальцитоніну
Посиленою продукцією глюкокортикоїдів
У хворого спостерігається гіперкальціємія, гіпофосфатемія і посилене виведення фосфору з сечею. Це може бути зумовлено:
* Посиленою продукцією паратгормону
Пониженою продукцією паратгормону
Пониженою продукцією кальцитоніну
Посиленою продукцією кальцитоніну
Посиленою продукцією глюкокортикоїдів
У хворого спостерігається гіпокальціємія, гіперфосфатемія і зменшення виведення фосфору з сечею. Це може бути зумовлено:
Посиленою продукцією паратгормону
* Пониженою продукцією паратгормону
Пониженою продукцією кальцитоніну
Посиленою продукцією тироксину
Посиленою продукцією глюкокортикоїдів
У хворого спостерігається гіпокальціємія, гіпофосфатемія і посилене виведення фосфору з сечею. Це може бути зумовлено:
Посиленою продукцією паратгормону
Пониженою продукцією паратгормону
Пониженою продукцією кальцитоніну
* Посиленою продукцією кальцитоніну
Посиленою продукцією глюкокортикоїдів
У хворого спостерігається підвищений кров’яний тиск, набряки, гіпернатріємія, гіперволемія, гіпокаліємія. Яке порушення якого гормону може призвести до такого стану?
Гіперпродукція паратгормону
Гіперпродукція кальцитоніну
Гіпопродукція паратгормону
* Гіперпродукція альдостерону
Гіпопродукція альдостерону
У хворої жінки спостерігається слизовий набряк, ожиріння, випадіння волосся і зубів, психічні розлади, шкіра суха, температура тіла знижена. Як називається такий стан і недостатність якого гормону може до нього призвести?
Тиреотоксикоз. Виникає при недостатності тироксину і трийодтироніну
* Мікседема. Виникає при недостатності тироксину і трийодтироніну
Ендемічний зоб. Виникає при надлишку тироксину і трийодтироніну
Діабет. Виникає при недостатності інсуліну
Аддісонова хвороба. Виникає при недостатності глюкокортикоїдів
У чоловіка 39 років через місяць після видалення наднирників з”явилась слабкість, швидка втомлюваність. Лабораторно: гіпоглікемія натще, лактемія. Дефіцит якого гормону міг спричинити такий стан?
Глюкагону
Тестостерону
* Кортизолу
АКТГ
Естрадіолу
У чоловіка 39 років через місяць після видалення наднирників з’явилась слабкість, швидка втомлюваність. Лабораторно: гіпоглікемія натще, лактемія. Який процес зазнає порушення в найбільшій мірі?
Кетогенезу
Сперматогенезу
Ліполізу
* Глюконеогенезу
Синтезу ЛПДНЩ
У чоловіка 40 років виявлено гіпопаратиреоз. Які результати лабораторних аналізів були вирішальними при встановленні діагнозу?
* Гіпокальціємія
Гіпофосфатемія
Підвищений рівень оксипроліну в сечі
Гіпокальціурія
Підвищення вмісту в крові сіалових кислот
У чоловіка 42 років, який довгий час знаходився в стані стресу, в сечі значно збільшено вміст 17-кетостероїдів, що в першу чергу свідчить про підвищення секреції:
* Кортизолу
Естрадіолу
Адреналіну
Норадреналіну
Альдостерону
У чоловіка 62 років діагностовано аденому передміхурової залози. Йому призначено приймати синестрол – синтетичний естрогенний препарат Що в першу чергу обумовлює терапевтичний ефект цього препарату?
* Блокування рецепторів тестостерону
Гальмування трансляції
Порушення гліколізу
Зниження транскрипції
Гальмування синтезу ЛПДНЩ
У чоловіка 67 років аденома паращитовидних залоз, на фоні якої розвинулась м’язова слабкість, зміни енцефалограми. Який показник в найбільшій мірі відповідає цьому стану?
* Гіперкальціємія
Гіперфосфатемія
Гіпофосфатурія
Збільшення цАМФ в крові
Поліурія
Хвора 48 років скаржиться на дратівливість, прискорене серцебиття, відчуття жару. Об’єктивно пульс 120 уд./хв, температура тіла 37, 30С , основний обмін збільшений на 60 %, рівень глюкози в крові 7, 9 ммоль/л. Ці симптоми зумовлені гіперсекрецією у кров:
АКТГ
Адреналіну
* Тироксину
Соматотропіну
Кортизолу
Хворий 40 років госпіталізований зі скаргами на загальну слабкість, судоми верхніх і нижніх кінцівок, АТ-160/100 мм. Рт. Ст. Результати дослідження: глюкоза крові – 6,5 ммоль/л, холестерин – 6 ммоль/л, натрій – 160 ммоль/л. Сечовиділення – 700 мл за добу. Яка патологія спричинила такий стан?
Гіперпаратиреоїдоз
Тиреотоксикоз
Гіпоальдостеронізм
Рахіт
* Гіперальдостеронізм
Хворий, що страждає на злоякісну пухлину стравоходу, протягом тижня не приймав їжу. Як змінився гормональний статус у цього хворого?
* Підвищилась концентрація кортизолу
Підвищилась концентрація інсуліну
Підвищилась концентрація альдостерону
Підвищилась концентрація адреналіну
Зменшилась концентрація тироксину
Хворому показано призначення стероїдних анаболічних засобів. Синтетичні аналоги яких гормонів знайшли вживання в медицині в якості препаратів з анаболічною дією
* андрогенів
гестагенів
глюкокортикоїдів
мінералокортикоїдів
естрогену
Як лікарські препарати широко використовуються похідні амінокислот. Які з перерахованих гормонів відносяться до похідних амінокислот?
* тиреоїдні йодвмісні гормони
глюкокортикоїди
андрогени
тропні гормони гіпофіза
естроген
Внаслідок дефіциту вітаміну В1 порушується окисне декарбоксилювання альфа-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів порушується при цьому?
Нікотинамідаденіндинук-леотиду (НАД)
Коензиму А
Флавінаденіндинуклеотиду (ФАД)
Ліпоєвої кислоти (ЛК)
* Тіамінпірофосфату (ТПФ)
Дані лікарського огляду жінки похилого віку, яка проживає в будинку для перестарілих, відповідають периферичній нейропатії. Лабораторні аналізи підтвердили недостаток тіаміну. Активність яких процесів знижена у хворої?
* Окисне декарбоксилювання ?-кетокислот
Трансамінування амінокислот
Декарбоксилювання амінокислот
Окисне дезамінування амінокислот
Трансметилювання амінокислот
Дитині поставили діагноз – рахіт. Яка із перелічених ознак не відповідає цьому захворюванню?
Поганий сон, дратівливість
Викривлення ніг
* Шкірна висипка
Надмірне потіння
Облисіння потилиці
Для засвоєння організмом вітамінів необхідно наявність ряду умов. Для всмоктування якого вітаміну необхідний чинник Кастла (глікопротеїн, що виробляється клітинами шлунку)?
вітаміну С
вітаміну Е
* вітаміну В12
вітаміну В5
вітаміну В6
Для лікування дерматитів, ран та виразок, що погано заживають, використовують коферментні препарати флавінмононуклеотид та флавінат. Активними формами якого вітаміну вони є?
С
В1
В5
В3
* В2
Для лікування захворювань серця застосовують препарат кокарбоксилазу. Коферментною формою якого вітаміну є даний препарат?
Вітаміну Р
Вітаміну В6
Вітаміну В12
Вітаміну С
* Вітаміну В1
Для лікування лейкозів застосовують антивітамін фоліацину. Назвіть цей препарат:
Дикумарол
Авідин
* Птеридин
Сульфаніламіди
Фторніацин
До лікаря звернувся хворий з симетричним дерматитом відкритих ділянок шкіри. Пацієнт харчується в основному крупами і їсть мало м’яса, молока і яєць. Дефіцит якого з вітамінів спостерігається у даного пацієнта?
Кальциферолу
* Нікотинаміду
Фолієвої кислоти
Біотину
Токоферолу
З метою профілактики атеросклерозу у практичній медицині використовують препарати незамінних жирних кислот. Назвіть, які з них входять до складу антисклеротичних препаратів:
Арахідонов, капронова
* Ліноленова, лінолева
Лінолева, масляна
Олеїнова, пальмітинова
Ліноленова, стеаринова
З метою профілактики кровотеч використовують аналог вітаміну К-вікасол. Які його переваги перед вітаміном К?
Виявляє швидку дію
Підсилює засвоєння вітаміну К
Покращує синтез вітаміну К мікрофлорою
Запобігає дизбактеріозу
* Легко засвоюється, вводиться парентерально
Із соку капусти було виділено речовину, яка призупиняла експериментальну виразку шлунка. Назвіть її за хімічною будовою:
* S-метилметіонін
Диметилгліцин
Нафтохінон
Біотин
Фосфохолін
Лікар-дієтолог радить хворому під час лікування перніціозної анемії включати в раціон харчування напівсиру печінку. Наявність якого вітаміну в цьому продукті стимулює процес кровотворення?
Вітамін Н
Вітамін В1
Вітамін В2
Вітамін С
* Вітамін В12
Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що протягом тривалого часу вона харчувалася переважно кукурудзою, мало вживала м’яса. Що стало причиною виник-нення пелагри?
* Дефіцит триптофану у кукурудзі
Дефіцит тирозину в кукурудзі
Дефіцит проліну в кукурудзі
Дефіцит аланіну в кукурудзі
Дефіцит гістидину в кукурудзі
Нестача вітаміну Д в організмі дітей проявляється захворюванням, яке називають рахіт. Назвіть ознаку, яка не є причиною цього захворювання.
Зміни обміну Са і Р
Порушення відкладання солей Са і Р у кістковій тканині
* Недостатня активність ферменту лужної фосфатази
Надходження малих доз вітаміну Д
Мала доза ультрафіолету
Пацієнт скаржиться на відсутність апетиту, нудоту, болі в області живота, проноси, головний біль, порушення пам’яті. Спостерігається дерматит в області шиї та обличчя. Недостатність якого вітаміну має місце?
* Вітаміну В5
Вітаміну В1
Вітаміну В3
Вітаміну В2
Вітаміну В6
Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану?
Треонін, пантотенова кислота
Метіонін, ліпоєва кислота
Лізин, аскорбінова кислота
* Нікотинова кислота, триптофан
Фенілаланін, пангамова кислота
Після ендоскопічного обстеження хворому поставили діагноз – виразка шлунка. Який із перелічених вітамінів слід призначити хворому?
Вітамін А
Вітамін В2
* Вітамін U
Вітамін N
Вітамін В15
При вживанні надмірних кількостей вітаміну Д у дітей і дорослих розвивається гіпервітаміноз Д. Він проявляється певними ознаками, із яких слід виключити:
Демінералізація кісток
* Ксеродермія
Переломи
Збільшення вмісту Са і Р
Кальцифікація легень, нирок, судин
При дефіциті вітаміну Д у дітей розвивається рахіт. Серед перечислених біохімічних показників назвіть той, що не використовується в діагностиці рахіту:
Вміст Са в крові
Вміст Р в крові
Активність лужної фосфатази
* Активність кислої фосфатази
Вміст цитрату в крові
Сульфаніламіди бактеріостатичної дії пригнічують синтез нуклеотидів, нуклеїнових кислот і білків у мікробних клітинах, проте у фармакологічних дозах не впливають на синтез цих речовин в організмі людини. Ця відмінність зумовлена тим, що клітини еукаріот:
Непроникні для сульфаніламідів
Не синтезують параамінобензойну кислоту
Не синтезують нуклеотиди
* Не синтезують фолієву кислоту
Дуже швидко ін активують сульфаніламіди
Схильність до крововиливів спостерігається найчастіше у дітей в перші 5 днів від народження. Чому через 7 – 10 днів ці прояви зникають?
* Це пов’язано із заселенням кишечника дитини мікрофлорою і синтезом вітаміну К
Пов”язане із тим, що шкіра починає виробляти мелатонін
В організмі дитини врегулювався обмін Са і Р
Завдяки введенню вікасолу
Завдяки введенню 1,25-дигідроксихолекальциферол
У дитини 2 років після тривалої антибіотикотерапії розвинувся дисбактеріоз: майже повна відсутність кишкової палички. Недостатність вітамінів якої групи може виникнути у звязку з цим?
Е
А
С
* В
D
У дитини 6 років внаслідок тривалих проносів стала грубішати і лущитися шкіра, змінилася слизова оболонка рота і кон’юнктиви. Що може свідчити по недостатність в організмі вітаміну?
РР
В1
* А
В12
В6
У дитини, хворої на епілепсію, яка була переведена на змішану їжу, виявлено дерматит. Лабораторно: активність АлАТ і АсАт знижена, що може бути недостатністю вітаміна:
кобаламіну
аскорбінової кислоти
* піридоксину
рибофлавіну
кальциферолу
У жінки, яка тривалий час була на дієті з використанням шліфованого рису, виявлено поліневрит (хвороба бері-бері). Відсутність якого вітаміну в їжі призводить до розвитку цієї хвороби?
Піридоксалю
Аскорбінової кислоти
* Тіаміну
Фолієвої кислоти
Рибофлавіну
У котрих з перелічених продуктів не міститься ліпоєвої кислоти?
Дріжджі
М”ясо
Печінка
* Лимони
Молоко
У крові хворого істотно знижений рівень гемоглобіну. Дефіцит якого вітаміну є найчастіше причиною виникнення анемії?
Е
А
* В12
В2
РР
У крові хворого істотно знижений рівень гемоглобіну. Дефіцит якого вітаміну є найчастіше причиною виникнення анемії?
РР
А
Е
В2
* В12
У людини сітківка ока має 2 види світлочутливих клітин:
Палички і циліндрики
* Палички і колбочки
Циліндрики і колбочки
Паличкоядерні і сегментоядерні
Макроцити і мегалоцити
У медицині пангамову кислоту застосовують за ряду станів, крім:
Атеросклероз
Жировій дистрофії печінки
* При інсулінозалежному цукровому діабеті
Отруєннях алкоголем
При отруєннях солями важких металів
У новонародженого спостерігалися судоми, які зникали після призначення вітаміну B6. Цей ефект найбільш ймовірно викликаний тим, що вітамін B6 бере участь в утворенні:
* Гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК)
Замінних амінокислот
Гему
Гістаміну
Никотинаміду
У новонародженого спостерігалися судоми, які зникали після призначення вітаміну B6. Цей ефект найбільш ймовірно спричинений тим, що вітамін B6 входить до складу ферменту:
Амінолевулінатсинтази
Піруватдегідрогенази
Альфа-кетоглутаратдегідрогенази
* Глутаматдекарбоксилази
Глікогенфосфорилази
У організмі людини більшість вітамінів піддається певним перетворенням. Який вітамін бере участь в утворенні коферменту ацетилювання (КоАSH)?
Вітамін С
Вітамін Д
* Вітамін В3
Вітамін А
Вітамін Д
У пацієнта 46 років який довгий час працював на півночі і харчувався і харчувався печінкою тварин, з’явились ознаки, що нагадували Базедову хворобу. Щитовидна залоза не збільшена. У лікаря виникла думка про надлишок в організмі вітаміну:
В1
С
* А
F
Е
У практичній медицині вітамін К і його синтетичний аналог – вікасол застосовують за ряду обставин, крім:
Кровотечі
Кращого заживлення ран
З метою попередження кровотеч після операції
* Зниження тонусу м”язів
Запобігання геморагіям у новонароджених
У практичній медицині оротову кислоту застосовують за ряду станів, крім:
Стимулює ріст недоношених дітей
Підсилює регенеративні процеси
За інфаркту міокарда
За дистрофії м’язів
* При туберкульозі
У харчовий раціон людини обов'язково повинні входити вітаміни. Який з вітамінів призначають для профілактики і лікування пелагри?
Вітамін С
* Вітамін В5
Вітамін А
Вітамін В1
Вітамін Д
У хворих на алкоголізм часто спостерігається гіповітаміноз В1, що є наслідком порушення харчування. Симптоми: розлади нервової системи, психози, втрата пам”яті. Чому до дефіциту вітаміну В1 особливо чутливі клітини нервової тканини?
Знижується інтенсивність гліколізу
Порушується окислення жирних кислот
Підвищується інтенсивність гліколізу
* Знижується аеробний розпад глюкози
Посилюється ліполіз жирової тканини
У хворого 36 років, який страждає на хронічний алкоголізм, у крові має місце накопичення пірувату, в еритроцитах – зниження активності транскетолази. Назвіть коферментну форму вітаміну, недостатністю якого обумовлені зазначені зміни?
* Тіаміндифосфат
Карбоксибіотин
Метилкобаламін
Фосфопіридоксаль
Тетрагідрофолат
У хворого 43 років спостерігається хронічний атрофічний гастрит, мегалобластна гіперхромна анемія. Підвищується виділення метилмалонової кислоти з сечею. Недостатністю якого вітаміну обумовлене виникнення зазначеного стану?
Вітаміну В2
* Вітаміну В12
Вітаміну В3.
Вітаміну В5
Вітаміну В1
У хворого в результаті неповноцінного харчування з’явилися діарея, деменція і дерматит. Недостатністю якого вітаміну спричинений такий стан?
* Вітаміну РР
Вітаміну В1
Вітаміну В2
Вітаміну С
Вітаміну В12
У хворого виявлена болючість по ходу крупних нервових стволів та підвищений вміст пірувату в крові. Недостатність якого вітаміну може спричинити такі зміни?
* В1
В2
РР
Пантотенової кислоти
Біотину
У хворого виявлено загальне виснаження, відсутність апетиту, скарги на біль по ходу нервів, параліч обох ніг. Значний час харчувався переважно полірованим рисом. Про який авітаміноз можна думати?
* Про авітаміноз вітаміну В1
Про авітаміноз вітаміну В2
Про авітаміноз вітаміну В5
Про авітаміноз вітаміну В6
Про авітаміноз вітаміну В3
У хворого виявлено почервоніння слизової рота, в його кутиках і на губах тріщини, лущення шкіри, на обличчі сухість і запалення кон”юнктиви, проростання судинної сітки в рогівку. Ймовірною причиною даної патології є нестача:
* Вітаміну В2
Гіповітаміноз С
Антиоксидантів
Гіповітаміноз К
Гіповітаміноз Д
У хворого втрата апетиту, загальна слабкість, дерматит, депігментація волосся, алопеція, поліневрити, парез кінцівок. У крові підвищена кількість піровиноградної і молочної кислоти. Гіпо- чи гіпервітаміноз якого вітаміну має місце?
Гіпервітаміноз вітаміну В2
Гіповітаміноз вітаміну В2
Гіпервітаміноз вітаміну В3
* Гіповітаміноз вітаміну В3
Гіпервітаміноз вітаміну В5
У хворого з карциномною пухлиною спостерігається авітаміноз PP, у крові різко підвищена концентрація серотоніну. Що є причиною такого стану?
* Триптофан переважно перетворюється в серотонін
Порушено використання серотоніну в організмі
Спостерігається аліментарна недостатність віт. РР
Спостерігається підвищене використання віт. РР
Серотонін сприяє зменшенню віт. РР в організмі
У хворого з частими кровотечами із внутрішніх органів і слизових оболонок виявлені пролін і лізин у складі колагенових волокон. Через відсутність якого вітаміну порушено їх гідроксилювання?
Вітаміну А
Вітаміну К
* Вітаміну С
Тіаміну
Вітаміну Е
У хворого зі скаргами на біль у шлунку, під час біохімічного дослідження встановлено зменшення секреторної функції шлунка, що супроводжувалось анемією. Вкажіть, який із вітамінів проявляє антианемічну дію:
* Ціанокобаламін
Тіамін
Ретинол
Нікотинова кислота
Токоферол
У хворого мегалобластична анемія (Хвороба Аддісона-Бірмера). Доцільне призначення лікування вітаміном В12 у комбінації з наступним препаратом:
* Фолієва кислота
Ліпоєва кислота
Аскорбінова кислота
Нікотинова кислота
Пангамова кислота
У хворого на цингу виявлено порушення гідроксилювання проліну і лізину у складі колагену. Гальмування якого біохімічного процесу призводить до цього порушення?
* Мікросомального окиснення
Перекисного окиснения ліпідів
Тканинного дихання
Пероксидазного окиснення
Окиснювального фосфорилювання
У хворого різко підвищилася кровоточивість ясен. Які вітаміни слід призначити цьому пацієнту?
В1, В2
* С, К
А, Е
РР, В12
Біотин, пантотенову кислоту
У хворого спостерігаються дерматит, діарея, деменція. При анамнезі виявлено, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. Дані порушення пов’язані з нестачею:
* Вітаміну РР
Вітаміну В1
Вітаміну В2
Вітаміну В9
Вітаміну В9
У хворого спостерігаються часті кровотечі з внутрішніх органів, слизових оболонок. Аналіз виявив недостатність гідрооксипроліну та гідроксилізину. Через нестачу якого вітаміну порушено процеси гідроксилювання названих амінокислот?
Вітаміну Н
Вітаміну А
* Вітаміну С
Вітаміну К
Вітаміну РР
?У хворого сухі губи, тріщини і “кірочки” в кутках рота, яскраво-червоний язик, себорейний дерматит носогубних складок, світлобоязнь і кон’юнктивіт. З нестачею якого вітаміну це пов’язано?
* Рибофлавіну
Холекальциферолу
Піридоксину
Ціанокобаламіну
Аскорбінової кислоти
У хворої 38 років після прийому аспірину і сульфаніламідів спостерігається посилений гемоліз еритроцитів, спричинений недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Порушенням утворення якого коферменту зумовлена ця патологія?
ФМНН2
ФАДН2
Піридоксальфосфату
* НАДФН
Убіхінону
У юнака 20 років, хворого на макроцитарну анемію, в сечі підвищений рівень метилмалонової кислоти, що в першу чергу зумовлено дефіцитом:
* Ціанкобаламіну
Нікотинової кислоти
Пантотенової кислоти
Аскорбінової кислоти
Біотину
Убіхінон широко застосовують у практичній медицині. За яких із перелічених захворювань він не використовується?
При деяких формах анемій у дітей
* Туберкульозі
Для лікування м”язових дистрофій
При серцевій недостатності
При гіпоксичних станах
Удитини, хворої на епілепсію, яка була переведена на змішану їжу, виявлено дерматит. Лабораторно: активність АлАТ і АсАт знижена, що може бути недостатністю вітаміну:
Аскорбінової кислоти
* Піридоксину
Кобаламіну
Рибофлавіну
Кальциферолу
?Хворий з діагнозом туберкульозу отримує тривалий час в складі комбінованої терапії ізоніазид. В останні 2-3 тижні пацієнт почав скаржитись на м’язову слабкість, зниження чутливості шкіри, порушення координації рухів. Дефіцит якого вітаміну найвірогідніше спричинив дані прояви?
Д
С
* В6
А
В12
Хворий скаржиться на відсутність апетиту, нудоту, болі в ділянці живота, проноси, головні болі, головокружіння, галюцинації. Спостерігається дерматит на шиї, обличчі і кистях рук. Недостатність якого вітаміну має місце?
Вітаміну В1
Вітаміну В2
Вітаміну В3
* Вітаміну В5
Вітаміну В6
Хворий скаржиться на втрату апетиту, болі в області серця, втрату пам’яті і галюцинації, відчуття поколювання і оніміння по ходу нервів, в результаті виникли спочатку парези, потім параліч ніг і рук. Яка можлива причина такого стану?
Гіпервітаміноз вітаміну В6
Гіповітаміноз вітаміну В6
Гіпервітаміноз вітаміну В1
* Гіповітаміноз вітаміну В1
Гіповітаміноз вітаміну В5
Хворий скаржиться на загальну слабкість і кровоточивість ясен. Недостатність якого вітаміну може бути причиною такого стану?
* Вітаміну С
Вітаміну Е
Вітаміну А
Вітаміну Н
Вітаміну Д
Хворий скаржиться на загальну слабкість та кровотечу з ясен. Недостатність якого вітаміну можна припустити?
Вітаміну РР
Вітаміну Е.
* Вітаміну С
Вітаміну D
Вітаміну В1
Хворий скаржиться на схуднення, загальну слабкість, задишку, болі в області серця, петехіальні крововиливи, кровоточивість ясен, розхитування і випадання зубів. Дефіцит якого вітаміну в організмі має місце?
Вітаміну К
Вітаміну РР
Вітаміну В1
* Вітаміну С
Вітаміну В2
Хворому з тяжкою формою діареї, дерматитом та деменцієюі призначено вітамін РР. Вкажіть роль вітаміну РР в метаболізмі.
* Участь в окисно-відновних процесах
Участь у транспорті кисню
Участь у гідролізі пептидних зв`язків
Участь в реакціях ізомеризації
Участь в утворенні пептидних зв`язків
Хворому з тяжкою формою діареї, дерматитом та деменцією призначено вітамін РР. Вкажіть роль вітаміну РР в метаболізмі.
Участь в реакціях ізомеризації
Участь у транспорті кисню
Участь у гідролізі пептидних зв`язків
* Участь в окисно-відновних процесах
Участь в утворенні пептидних зв`язків
Хворому із зниженим імунітетом, частими застудними захворюваннями рекомендують вживати аскорутин як більш ефективний засіб в порівнянні з аскорбіновою кислотою. Яка речовина в цьому препараті підсилює дію вітаміну С?
Глюкоза
Вітамін А
* Вітамін Р
Лактоза
Вітамін Д
Хворому із зниженим імунітетом, частими простудними захворюваннями рекомендують вживати аскорутин як більш ефективний засіб в порівнянні з аскорбіновою кислотою. Яка речовина в цьому препараті підсилює дію вітаміну С?
* Вітамін Р
Вітамін РР
Глюкоза
Лактоза
Вітамін Д
Хворому на ангіну призначено сульфаніламідний препарат, антимікробна дія якого зумовлена порушенням синтезу фолієвої кислоти. З якою речовиною конкурують сулфаніламіди за активний центр ферменту?
Глутамінова кислота
Лимонна кислота
Сукцинат
Убіхінон
* Параамінобензойна кислота
Хворому на ангіну призначено сульфаніламідний препарат, антимікробна дія якого зумовлена порушенням синтезу фолієвої кислоти. З якою речовиною конкурують сулфаніламіди за активний центр ферменту?
Глутамінова кислота
Лимонна кислота
Сукцинат
Убіхінон
* Параамінобензойна кислота
Хворому поставлено діагноз - хвороба бері-бері. Активність якого ферменту порушена у пацієнта?
* Піруватдегідрогенази
Цитратсинтази
Малатдегідрогенази
Сукцинатдегідрогенази
Фумарази
Біохімічний аналіз крові пацієнта В. 70 р., вказує на гіперпротеїнемію. Який з наведених показників відповідає такому стану? :
* 40-60 г/л
20-40 г/л
100-120 г/л
50-60 г/л
60-85 г/л
В крові здорової людини підтримується стала концентрація водневих іонів, що становить в артеріальній плазмі:
7,26± 0,04
7,16± 0,04
7,96± 0,04
* 7,36± 0,04
7,46± 0,04
Вплив токсичних екзогенних речовин на організм людини спричиняє утворення додаткової фракції білків в сироватці крові, що виявлено методом електрофорезу. Це :
Альбуміни
* Преальбуміни
Альфа1- глобуліни
Альфа2-глобуліни
Бета-глобуліни
Клініко-біохімічне дослідження хворого К., 52 р., виявило гіпопротеїнемію, на що вказує такий показник:
* 40 г/л
70 г/л
100 г/л
85 г/л
120 г/л
Машиною швидкої допомоги у лікарню привезли пацієнта Л., 28 р, з ознаками гострого отруєння. Біохімічне дослідження крові вказало на високий вміст в ній метгемоглобіну. Яка з наведених нижче речовин могла призвести до такого стану? :
Солі свинцю
Алкалоїди
Радіонукліди
* Ціаніди
Чадний газ
? Пацієнтка С., 24 років, хвора анемією декілька років. Госпіталізована з приводу сильних болів в ділянці живота і суглобів. Лабораторні дані: Еритроцити – 3200000, лейкоцити – 14000, тромбоцити – 537000. При електрофорезі гемолізата був знайдений НbS і 3,2% НbF.Найбільш ймовірний діагноз у хворої:
Гемоглобіноз F
Гемоглобіноз С
Таласемія
* Серповидно-клітинна анемія
Гемоглобіноз Д
При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції знаходиться цей білок?:
Альфа - глобулінів
Альбумінів
Альфа2 – глобулінів
* Гамма - глобулінів
Бета - глобулінів
У біохімічній лабораторії методом електрофорезу проведено фракціонування гемолізату новонародженої дитини. Встановлено, що співвідношення гемоглобіну А дорослої людини (НbА) та гемоглобіну F (НbF) новонародженого є в межах норми і складає:
НbА- 50% ; НbF- 50%
НbА- 40% ; НbF- 60%
НbА- 80% ; НbF- 20%
* НbА- 5% ; НbF- 95%
НbА- 20% ; НbF- 80%
У лікарню швидкої допомоги привезли пацієнта М., що отруївся чадним газом (СО). Спектральний аналіз крові пацієнта підтвердив наявність у ній:
* Карбоксигемоглобіна
Метгемоглобіна
Карбгемоглобіна
Оксигемоглобіна
Карбіламінгемоглобіна
У пацієнта А., 58 років, що страждає хронічним пієлонефритом (хвороба нирок), дослідження білків сироватки крові методом електрофорезу виявило додаткову фракцію, що підтверджує даний діагноз, це:
* Преальбуміни
Альфа2-глобуліни
Альбуміни
Альфа1- глобуліни
Білок Бенс-Джонса
У пацієнта, який звернувся до лікаря, методом електрофорезу виявлено збільшення альфа1 –глобулінової фракції крові, яке можливе в основному за рахунок:
Гаптоглобіну
Церулоплазміну
* Альфа1-фетопротеїну
Феритину
Трансферину
У пацієнтки М., 30 р., яка напротязі кількох років страждає хронічним гепатитом, відмічається зниження онкотичного тиску плазми крові, що характеризується виникненням набряків. Яка з перерахованих ситуацій може відповідати даному випадку?:
Збільшення концентрації альбумінів
Підвищення вмісту ? - глобулінів
Зменшення ? - глобулінів
* Зменшення концентрації альбумінів
Зменшення ? - глобулінів
У хворого під час операції виникла зупинка дихання. Які наслідки цього стану спостерігаються в крові:
* Підвищення парціального тиску СО2 та зниження рН крові
Зниження парціального тиску СО2 в крові
Підвищення рН крові
Зниження рН крові
Респіраторний алкалоз
У хворого С. 38 років – некомпенсована форма цукрового діабету. Який тип гемоглобіну з'являється в еритроцитах за цих умов ?:
Фетальний гемоглобін (НвF)
Мутантний гемоглобін (НвS)
* Глікозильований гемоглобін (НвА1с)
Аномальний гемоглобін G
Метгемоглобін (НвМ)
У хворого спостерігається гіпоальбумінемія, що може супроводжуватися:
Гіперглікемією
* Гіпокальціємією
Гіпохлоремією
Гіперхолестеринемією
Гіперкетонемією
У хворого цироз печінки. Які зміни на електрофореграмі білків сироватки крові можуть бути при цьому?:
* Зменшення фракції альбумінів і ?- глобулінів
Підвищення фракції ?- та ?- глобулінів
Підвищення фракції альбумінів та пониження ?- та ?- глобулінів
Підвищення фракції альбумінів та пониження ?- глобулінів
Суттєвих змін не спостерігається
У хворої В. 41 р., діагностовано мієломну хворобу. Окрім клінічних ознак, характерних для даного захворювання, увагу привертає гіперпротеїнемія (180 г/л) ймовірною причиною якої є підвищення вмісту:
Альбумінів
Альфа1- глобулінів
Альфа2- глобулінів
* Білка Бенс-Джонса
Церулоплазміну
У хворої лейкозом жінки в плазмі крові з'явився білок відсутній у здорових людей, це:
Альбуміни
* Кріоглобуліни
Імуноглобуліни
Альфа1 – глобуліни
Фібриноген
У чоловіка 30 років, що тривалий час має захворювання нирок, яке супроводжується протеїнурією, з’явились ознаки порушення згортання крові. Однією із ймовірних якого є:
* Гіпоальбумінемія і зниження вмісту Са
Зниження вмісту глобулінів
Глюкозурія
Зменшення вмісту транедоерину
Гіпопротеїнемія і збільшення вмісту Са
Хвору Н., 50 років, госпіталізовано з приводу загострення ревматоїдного процесу. Наявність високого вмісту якого білка „гострої фази запалення” в плазмі крові ймовірно підтвердить даний діагноз? :
Трансферин
* С- Реактивний білок
Альбуміни
Церулоплазмін
Альфа-фетопротеїн
Хлопчик С., 16 років, з раннього дитинства хворіє емфіземою легень, що ймовірно є наслідком уродженої недостатності:
Фібронектину
Церулоплазміну
Гаптоглобіну
* Альфа1-антитрипсину
Трансферину
У хворого 58 років відмічено підвищення кров’яного тиску, 2 роки назад він переніс інфаркт міокарда. Аналіз на вміст ліпопротеїнів засвідчив суттєве збільшення атерогенної фракції. Яка це фракція?
ЛПНГ
ЛПДНГ
Хіломікрони
Такої фракції не існує
ЛПВГ
Бактеріологічний аналіз калу 5-ти річної дитини виявив аскаридоз. Такий стан супроводжується підвищеною сенсибілізацією організму, про що свідчить зростання в крові кількості:
Еритроцитів
Базофілів
Моноцитів
Лімфоцитів
* Еозинофілів
В гематологічне відділення лікарні направлено хвору С. 45 років з діагнозом – сімейна метгемоглобінемія, головною ознакою якої є виражений ціаноз. Ймовірною причиною такого стану є зниження активності фермента:
Гемоксигенази
Глутатіонредуктази
Супероксиддисмутази
* Метгемоглобінредуктази
Білівердинредуктази
В приймальне відділення дитячої лікарні доставлена дитина 1,5 року з ознаками отруєння нітратами: стійкий ціаноз, задуха, судоми. Вірогідною причиною такого стану є утворення:
Карбгемоглобіну
Карбоксигемоглобіну
* Метгемоглобіну
Редукованого гемоглобіну
Оксигемоглобіну
В приймальне відділення лікарні доставлена хвора 48 років зі скаргами на головний біль, запаморочення, задуху при фізичному навантаженні. Після обстеження діагностовано залізодефіцитну анемію. Дефіцит якого білка плазми крові міг призвести до даного захворювання?
Альбумінів
Гамма – глобулінів
Церулоплазміну
Фетопротеїну
* Трансферину
В реанімаційне відділення доправлено хворого з діагнозом: інфаркт міокарда. Яка з фракцій лактатдегідрогенази ймовірно буде максимально підвищена в сироватці крові пацієнта протягом перших двох діб?
ЛДГ5
ЛДГ3
* ЛДГ1
ЛДГ4
ЛДГ2
Відомо, що у людей які постійно проживають в умовах високогір’я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об’єму крові. Оптимальному виконанню кров'ю якої функції це сприяє?
Транспорту амінокислот
* Транспорту газів
Участі у гомеостазі
Підтримці кислотно-основного стану
Підтримці іонної рівноваги
Вміст ?- глобулінів в плазмі крові становить 30 г/л. Це може зустрічатись при всіх наступних станах окрім:
Хронічних запальних процесах
Інфекційних захворюваннях
Поліартрита
* Емфіземи легень
Запалення легень
Внаслідок отруєння чадним газом у людини з’явились головний біль, задуха, запаморочення. Зниження вмісту якої сполуки у крові призвело до цього?
Карбоксигемоглобіну
Карбгемоглобіну
Метгемоглобіну
Дезоксигемоглобіну
* Оксигемоглобіну
Внаслідок хронічного захворювання печінки у людини суттєво порушується білоксинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?
Буферної ємності гідрокарбонатної системи
* Онкотичного тиску
Парціального тиску крові
Буферної ємності фосфатної, гемоглобінової систем
Гематокриту
Дитина 7 років скаржиться на загальну слабкість, поганий апетит, біль в ногах. Аналіз крові засвідчив підвищення кількості лімфоцитів до 71 %. Вкажіть норму лімфоцитів в крові:
Менше 1 %
4 – 8 %
* 20 – 25 %
60 – 70 %
3 – 6 %
До відділення інтенсивної терапії потрапила жінка 50 років з діагнозом: інфаркт міокарда. Вкажіть фермент, активність якого значно підвищується у перші дві доби захворювання?
Аланінамінопептидаза
Аланінамінотрансфераза
* Аспартатамінотрансфераза
ЛДГ5
ЛДГ4
До лікаря звернувся хворий із скаргами на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, понижену працездатність, звертає на себе увагу підвищена блакитність склер. В анамнезі - в родині пацієнта діагностована хвороба Коновалова-Вільсона. Який діагностичний тест плазми крові підтвердить або виключить це захворювання у пацієнта? :
* Вміст церулоплазміну
Активність альфа-амілази
Активність трипсину
Вміст пропердину
Вміст макроглобуліну
До лікаря звернулась хвора С., 48 років з діагнозом: ревматизм, активна фаза. Визначення якого показника сироватки крові має діагностичне значення при цій патології?
Сечовини
Сечової кислоти
* С-реактивного білка
Креатиніну
Трансферину
Жінка 62 років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта. Попередній діагноз лікаря – мієломна хвороба. Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде вірогідним для такого діагнозу?
Гіпопротеїнемія
Гіперальбумінемія
Протеїнурія
* Парапротеїнемія
Гіпоальбумінемія
З метою усунення набряків і підвищення онкотичного тиску крові у пацієнта лікар призначив йому трансфузію:
Інтерферону
Гаптоглобіну
Альфа1-глобулінів
Альфа2 – глобулінів
* Альбумінів
Зі скарг матері у новонародженого спостерігається рідкий кал протягом декількох днів, внаслідок чого виникла екскреція великої кількості гідрокарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-основного стану ймовірна в даному випадку?
* Метаболічний ацидоз
Метаболічний алкалоз
Респіраторний алкалоз
Респіраторний ацидоз
Кислотно - основний стан не порушений
Клінічне обстеження хворого К., 50 років виявило значне підвищення в сироватці крові білка альфа-фетопротеїну, що є однією з ознак:
* Злоякісної пухлини печінки
Хвороби Коновалова-Вільсона
Емфіземи легень
Загострення ревматоїдного процесу
Панкреатиту
Людина в стані спокою примушує себе дихати часто і глибоко протягом 3-4 хв., що певною мірою відобразиться на кислотно-основній рівновазі організму:
Виникає метаболічний алкалоз
Розвивається дихальний ацидоз
* З’являється дихальний алкалоз
Виникає метаболічний ацидоз
Кислотно-основна рівновага не змінюється
Людина в стані спокою примушує себе дихати часто і глибоко протягом 3-4 хв, що призводить до зниження концентрації Н2СО3 в організмі (гіпокапнія), підвищується рН крові. Такий стан називається:
Метаболічний алкалоз
Дихальний ацидоз
* Дихальний алкалоз
Метаболічний ацидоз
Кислотно-основний стан не змінюється
Молекулярний аналіз гемоглобіна пацієнта з анемією виявив заміну 6 глу на 6 вал бета-ланцюгів. Який молекулярний механізм патології?
* Генна мутація
Порушення модифікації мРНК
Порушення функції ядерних мембран
Ампліфікація генів
Трансдукція генів
На 3-му місяці життя у дитини розвинулась гіпоксія (задуха, посиніння) Який процес гемоглобіноутворення ймовірно є порушеним?
Заміна фетгемоглобіну гемоглобіном М
Заміна фетгемоглобіну гемоглобіном S
* Заміна фетгемоглобіну гемоглобіном А
Заміна фетгемоглобіну метгемоглобіном
Заміна фетгемоглобіну глікозильованим гемоглобіном
Наслідком перенесеного гепатиту, у хворого М. 30 р виявлено гіпоальбумінемія., наслідком чого є порушення транспортування кров’ю:
Глюкози
Реніну
* Кальцію
Амінокислот
Сірки
Пацієнт протягом декількох років страждає бета – таласемією, внаслідок порушення синтезу:
Бета - глобулінів
* Бета - ланцюга гемоглобіну
Бета – глобулінів і бета - ланцюга гемоглобіну
Альфа – глобулінів
Бета – гідрокси – бета - метилглютарил – КоА
Під час лабораторного дослідження крові пацієнта 44 років виявлено, що вміст білків у плазмі крові становить 40 г/л. Як це вплине на транскапілярний обмін води?
Обмін не змінюється
Збільшується фільтрація і реабсорбція
Зменшується фільтрація і реабсорбція
Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
* Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
Під час сходження на гору у альпініста з’явились сильно виражені задуха, головний біль, головокружіння, часте серцебиття. Яке порушення кислотно-основного стану розвинулось у альпініста?
* Газовий алкалоз
Метаболічний алкалоз
Негазовитй алкалоз
Газовий ацидоз
Видільний ацидоз
Після тривалого голодування розвинулися набряки тканин. Яка безпосередня причина цього явища?
Збільшення осмотичного тиску плазми крові
* Зниження онкотичного тиску крові
Зниження гідростатичного тиску крові
Збільшення онкотичного тиску крові
Зниження осмотичного тиску плазми крові
При визначенні у пацієнта вмісту гемоглобіну крові констатується гіпогемоглобінемія. Яка функція крові порушується при цьому?
Транспорт вітамінів і гормонів
Забезпечення імунітету
* Буферна функція
Зсідання крові
Теплообмінна
рН крові у обстежуваного пацієнта становить 7, 37. Які буферні системи крові є найпотужнішими у підтриманні кислотно-лужної рівноваги?
* Гемоглобінова і гідрокарбонатна
Фосфатна і білкова
Гемоглобінова і фосфатна
Бікарбонатна і білкова
Фосфатна і гідрокарбонатна
У 27-річного хворого виявлені патологічні зміни зі сторони печінки і головного мозку. В плазмі крові – різке зниження, а в сечі – виділення великої кількості міді. Діагноз: хвороба Коновалова – Вільсона. Активність якого фермента сироватки крові необхідно визначити для підтвердження діагнозу?
Карбоангідрази
Ксантиноксидази
Алкогольдегідрогенази
Лейцинамінопептидази
* Церулоплазміна
У альпініста під час підйому в гори з’явились ознаки: головний біль, задишка, запаморочення. Яке порушення кислотно-основного стану розвинулось у нього?
Газовий ацидоз
Негазовий алкалоз
Метаболічний алкалоз
Видільний ацидоз
* Газовий алкалоз
У альпініста, який протягом декількох діб піднімався вгору, на висоті 5000 м виникли задуха, часте серцебиття, головний біль, головокружіння, ймовірною причиною яких є:
Зниження барометричного тиску повітря
* Зниження парціального тиску кисню в повітрі
Недостатня вентиляція легень
Газова емболія
Зниження температури повітря
У дитини 5 років виявили глисти. Які зміни в аналізі крові свідчать про алергічний стан організму дитини?
Збільшення кількості еритроцитів
Погіршення згортання крові
* Збільшення кількості еозинофілів, базофілів
Зменшення лімфоцитів і тромбоцитів
Аналіз крові в нормі.
У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білок-синтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це може призвести?
Щільності крові
рН крові
* Онкотичного тиску
Гіперволемії
Гіпернатріємії
У людини масою тіла 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, загальний білок крові – 120 г/л. Результатом якого процесу є такі показники?
Збільшення діурезу
Збільшення онкотичного тиску крові
Збільшення вмісту білків у плазмі крові
Зменшення онкотичного тиску плазми крові
* Втрата води з потом
У обстежуваного Н., 30 років визначено наступні параметри крові: еритроцити – 4 Т/л, гемоглобін – 145 г/л, лейкоцити – 5 г/л, фібриноген – 3 г/л, загальний білок – 120 г/л. Який показник не відповідає нормі?
Еритроцити
Гемоглобін
Лейкоцити
* Загальний білок
Фібриноген
У пацієнта К., 45 років констатовано збільшення вмісту трипсину, підвищення активності амілази в крові і одночасне зниження активності альфа2 – макроглобуліну, що викликає необхідність термінового застосування інгібіторів протеаз:
Сульфаніламідів
Антибіотиків
* Трасилолу і контрикалу
Цитохрому С
Глутатіону
У пацієнта різко зменшений онкотичний тиск та вміст альбумінів у плазмі крові. Який симптом буде наслідком цих змін?
Збільшення діурезу
Збільшення об’єму крові
Зменшення щільності крові
Гіпоглікемія
* Набряки
У пацієнта С. рН крові становить 7,35. Які буферні системи підтримують стабільність рН крові?
Гідрокарбонатна
Гемоглобінова
Фосфатна
Білкова
* Всі відповіді вірні
У пацієнта хірургічного відділення, якого готують до оперативного втручання, час кровотечі збільшений до 15 хв. Дефіцит у складі крові яких формених елементів може бути причиною таких змін?
* Тромбоцитів
Еритроцитів
Лімфоцитів
Лейкоцитів
Моноцитів
У пацієнтки, яка тривалий час хворіє варикозним розширенням вен, внаслідок сповільнення току крові, спостерігаються набряки, що є результатом виходу в міжклітинний простір альбумінів і іонів:
Cl-
H+
Fe2+
K+
* Na+
У семирічної дівчинки є виражені симптоми анемії. Лабораторно встановлено дефіцит піруваткінази в еритроцитах. Підвищення якого процесу грає головну роль у розвитку анемії?
Дезамінування амінокислот
Окисного фосфорилювання
Тканинного дихання
Розпаду пероксидів
* Анаеробного гліколізу
У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації оксипроліну, сіалових кислот, С-реактивного білка. Загострення якої патології спостерігається у цього хворого?
Ентероколіту
* Ревматизму
Гепатиту
Бронхіту
Панкреатиту
У хворого 37 років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові – зниження активності факторів згортання крові ІІ, VІІ, Х, подовження часу згортання крові. Недостатністю якого вітаміну зумовлені зазначені зміни?
Д
А
С
* К
Е
У хворого відмічено зниження рівня рН крові і вмісту гідрокарбонатних іонів, підвищення вмісту молочної і піровиноградної кислот в крові. Який тип кислотно-основного стану спостерігається?
Метаболічний алкалоз
Респіраторний ацидоз
Респіраторний алкалоз
* Метаболічний ацидоз
Дихальний алкалоз
У хворого діагностована альфа-таласемія. Які порушення синтезу гемоглобіну спостерігаються при цьому захворюванні?
* Пригнічення синтезу альфа-ланцюгів глобіну
Активація синтезу альфа2-ланцюгів глобіну
Пригнічення синтезу гамма- ланцюгів глобіну
Пригнічення синтезу гамма- і бета-ланцюгів глобіну
Пригнічення синтезу альфа1і гамма-ланцюгів глобіну
У хворого з гемоглобінопатією спостерігається розвиток явищ тканинного ацидозу (зниження рН) внаслідок порушення з’єднання гемоглобіну з вуглекислим газом. Порушення утворення якої сполуки зумовило розвиток тканинного ацидозу?
НвА
НвF
НвО2
НвСО
* НвNHCOOH
У хворого з гіпохромною анемією в еритроцитах знаходиться 45 % НвS та 55 % НвА1. Яка форма анемії у хворого?
Таласемія
Хвороба Аддісона-Бірмера
Мікроцитарна
* Серпоподібноклітинна
Фолієводефіцитна
У хворого знижений рівень рН та вміст гідрокарбонатних іонів (зниження лужного резерву крові), підвищений вміст молочної кислоти, ПВК в крові та сечі. Який тип кислотно-основного стану спостерігається?
Метаболічний алкалоз
Респіраторний ацидоз
* Метаболічний ацидоз
Респіраторнийалкалоз
Дихальний алкалоз
У хворого лімфосаркомою в крові з’явився білок, який при електрофоретичному дослідженні рухається разом з гамма-глобулінами і має властивість при переохолодженні утворювати желеподібні осади. Це:
С-реактивний білок
Альфа2 – макроглобулін
* Кріоглобулін
Церулоплазмін
Фібронектин
У хворого після гострого нападу загрудинного болю через 12 годин різко підвищилась активність аспартатамінотрансферази. Для якого захворювання характерна така зміна?
Колагенозу
Нецукрового діабету
Вірусного гепатиту
* Інфаркту міокарда
Цукрового діабету
Укус чоловіка змією призвів до сильної задухи. В сечі з’явився гемоглобін, в крові – посилений гемоліз еритроцитів, викликаний:
Розвитком алкалозу
Розвитком ацидозу
Розвитком поліурії
Порушенням активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази
* Утворенням лізолецитину
Хворому 60 років видалено 2/3 шлунка з приводу виразкової хвороби. Через кілька місяців у нього з’явились ознаки анемії – наявність макроцитів, бластних форм еритроцитів. Однією з ймовірних таких змін був дефіцит вітаміну:
* В12
С
В1
РР
В6
Хворому для діагностики загострення ревматизму призначили аналіз крові на С-реактивний білок. В зоні якої фракції білків на електрофореграмі виявляється цей білок?
Альбумінів
Альфа1--глобулінів
Альфа2-глобулінів
* Бета-глобулінів
Гамма-глобулінів
Чоловік 46 років протягом 10 останніх років хворіє на бронхіальну астму. Збільшення яких форменних елементів крові найбільш ймовірне при цьому захворюванні?
Моноцитів
Лімфоцитів
Базофілів
* Еозинофілів
Еритроцитів
Як профілактичний засіб проти грипу застосовують інтерферон (краплі в ніс), які блокують розмноження вірусів у заражених клітинах. На чому грунтується дія інтерферонів?
* Інгібування синтезу вірусних білків
Активація лізосомальних гідролаз
Сприяння фагоцитозу вірусів
Сприяння синтезу антитіл
Активація синтезу ферментів системи комплементу
Азотемія – збільшення залишкового азоту крові супроводжує чисельні хвороби печінки, нирок, ендокринні порушення, серцево-судинні недуги. Яке із визначень залишкового азоту вірне?
A. Білкові і небілкові речовини плазми крові
B. Азотовмісні сполуки, які зумовлюють позитивний азотовий баланс
* C. Азотовмісні сполуки, що залишаються в плазмі після осадження білка
D. Небілкові азотовмісні сполуки, що виділяються з сечею
E. Небілкові азотовмісні сполуки, що залишаються в крові і не виділяються з сечею
Азотемія – небезпечний стан, спричиняє отруєння організму кінцевими продуктами метаболізму. В діагностичній практиці розрізняють різні види азотемій, крім:
* A. Функціональна
B. Абсолютна, відносна
C. Ретенційна ниркова
D. Ретенційна позаниркова
E. Продукційна (метаболічна)
Азотемія за рахунок високої концентрації аміаку і глутаміну в крові найімовірніше зумовлена генетичним дефектом ферментів синтезу сечовини- карбамоїлфосфатсинтетази та орнітинкарбамоїлфосфаттрансферази. Чим клінічно характеризується така патологія?
* A. Енцефалопатією
B. Гіперглікемічною комою
C. Гіпоглікемічною комою
D. Невритами
E. Серцевою декомпенсацією
Алергічна реакція організму супроводжується збільшенням проникності стінок кровоносних капілярів, а відтак набряками. Які фактори імунологічної реакції організму в значній мірі причетні до цього?
A. Збільшення еозинофілів і нейтрофілів
B. Збілшення імуноглобулінів
C. Зменшення лімфоцитів
* D. Вивільнені в результаті активації комплементу низькомолекулярні пептиди
E. Низькомолекулярні пептиди, вивільнені в результаті активації протеолітичних ферментів ШКТ
Атерогенність чи антиатерогенність ліпопротеїнів визначається вмістом в них холестерину і напрямком його транспорту в крові. У якого з перечислених транспортних форм ліпідів крові атерогенність виражена найбільше?:
A. ЛПДНГ
* B. ЛПНГ
C. ЛПВГ
D. Хіломікрони
E. Проміжні ЛП
Біохімічний аналіз крові включає білкові, небілкові азотвмісні та безазотові органічні речовини. З перечислених показників вкажіть ті, що не відносяться до компонентів залишкового азоту:
A. Пептиди, біогенні аміни
B. Амінокислоти, креатин
C. Креатинін, індикан
D. Сечова кислота, білірубін
* E. Лактат, ацетоацетат
В діагностиці атеросклерозу та його ускладнень використовують аналіз на вміст у крові холестерину у його транспортних формах і % співвідношення ЛПВГ/ЛПНГ. Яке із приведених значень цього показника відповідає нормі?:
* A. 35/65
B. 50/50
C. 15/85
D. 65/35
E. 20/80
В останні роки у світі, в Україні зокрема, збільшується кількість ВІЛ інфікованих людей. Який біохімічний показник характеризує цей стан?
* A. А-гамма-глобулінемія
B. Гіпоглікемія
C. Гіпоальбумінемія
D. Азотемія
E. А-фібриногенемія
В останній час набули поширення продукти, модифіковані домішками певних речовин, організмів. Вживання таких продуктів може бути причиною розвитку алергічної реакції,викликаної утворенням антитіл проти чужорідних:
* A. Білків і полісахаридів
B. Жирів і мононуклеотидів
C. Вітамінів і вільних амінокислот
D. Фосфоліпідів і холестерину
E. Мінеральних солей
Вже впродовж десятків років найтяжчою епідемією світу є СНІД. З дефіцитом яких імунних білків пов’язано це захворювання?
A. ?1- антитрипсин
* B. ?- глобуліни
C. С-реактивний білок
D. Макроглобулін
E. Церулоплазмін.
Відомо, що ЛПВГ проявляють антиатерогенну дію, яка пов'язана з дією фермента ЛХАТ(лецитинхолестеринацилтрансферази). Яка функція цього фермента?:
A. Інгібує синтез холестерину
B. Активує трансформацію холестерину в кортикостероїди, жовчні кислоти, вітамін Д
* C. Етерифікує холестерин в мембранах периферійних тканин, що сприяє транспорту його до печінки
D. Зв'язує холестерин з альбумінами
E. Функція фермента не пов'язана з антиатерогенною дією
Вміст холестерину в ліпопротеїнових фракціях, напрям його транспортування в крові визначають атерогенність чи антиатерогенність ліпопротеїнів. У хворого виявлено високий вміст холестерину у ЛПНГ, що збільшує ризик хвороб:
A. Ожиріння
B. Виснаження
C. Жирового переродження печінки
D. Гіперхіломікронемії
* E. Атеросклерозу
Внаслідок ураження печінки може розвинутись печінкова кома. Вона в основному спричинена:
* A. Гіперамоніємією
B. Гіперкетонемією
C. Гіпераміноацидемією
D. Гіперурикемією
E. Гіперкреатинемією
Вроджена недостатність ферментів синтезу сечовини супроводжується гіперамоніємією, а відтак глибокими порушеннями функції ЦНС. Яким чином можна послабити прояви енцефалопатії?
A. Збільшенням вуглеводів у дієті
B. Дієтою, багатою вітамінами
* C. Максимальним обмеженням харчових білків
D. Максимальним обмеженням тваринних жирів
E. Жодна дієта неефективна
Гіперліпопротеїнемія 1 типу (гіперхіломікронемія) пов'язана з дефіцитом або низькою активністю ліпопротеїнліпази капілярів жирових тканин. Чим активується цей фермент?
A. Лецитинхолестеринацилтрансферазою (ЛХАТ)
B. цАМФ
C. Жовчними кислотами
* D. Гепарином
E. Nа+, К+ - АТФ-азою
Дефіцит ліпопротеїнліпази унеможливлює розщеплення хіломікронів. В крові постійно ліпемія, сироватка молочна і не просвітлюється, зменшується кількість резервного жиру. Які заходи можуть запобігти такому стану?:
A. Не вживати жирів
B. Вживати лише тваринні жири
C. Вживати лише рослинні жири
* D. Вживати штучні жири з вмістом коротколанцюгових жирних кислот
E. Не вживати продуктів, що містять холестерин
За умов надлишку білків у харчуванні виникає азотемія, яка носить продукційний характер. Які показники вказують на азотемію?
A. Збільшення глутаміну
B. Збільшення сечовини
C. Збільшення індикану, гіпурової кислоти
* D. Всі перелічені
E. Збільшення вільних амінокислот
Захисна реакція організму проти чужорідних агентів полягає в активації ряду процесів: зв’язування антигену з рецепторами В – лімфоцитів, макрофагів, опасистих клітин, активація системи комплементу тощо. Ці функції властиві:
A. Біогенним амінам
* B. Антитілам
C. Антиметаболітам
D. Анаболітикам
E. Альбумінам
Квітковий пилок викликає в багатьох людей алергічну реакцію у вигляді нежитю, сверблячки, набряків. В організмі при цьому утворюється підвищена кількість гістаміну, який супроводжує:
* A. Розширення кровоносних судин і збільшує їх проникність
B. Підвищує кров’яний тиск
C. Зменшує синтез імуноглобулінів
D. Руйнує антитіла
E. Активує декарбоксилазу гістидину
Пересадка органів і і клітин між особами, які не пов’язані близькими родинними зв’язками, частіше всього закінчується відторгненням трансплантанта. Які білки є унікальні для кожної людини і служать маркерами імунологічної індивідуальності організму?
A. Мембранні імуноглобуліни ?-лімфоцитів
B. Білки-рецептори Т-лімфоцитів
C. Білки системи комплементу
* D. Білки класу І головного комплексу гістосумісності (ГКГС)
E. Білки класу ІІ головного комплексу гістосумісності (ГКГС)
Після центрифугування крові, взятої для аналізу в абсорбтивний період (3 – 4 год після їди), плазма має молочний вигляд, на поверхні може утворитись білуватий шар. Завдяки вмісту яких компонентів це спостерігається?:
A. Холеїнових комплексів
B. Фосфоліпідів
C. Холестерину
D. Білка
* E. Хіломікронів
При дефіциті ліпопротеїнліпази в крові нагромаджуються хіломікрони, сироватка молочно-біла, не просвітлюється. Чому вживання штучного жиру з коротколанцюговими жирними кислотами може покращити такий стан?:
A. Ці кислоти всмоктуються пасивним шляхом
B. Триацилгліцероли, що містять переважно такі розчинні жирні кислоти, не утворюють хіломікронів
C. Жири з такими жирними кислотами потрапляють безпосередньо в кров і печінку
D. Коротколанцюгові жирні кислоти в печінці перетворюються у вищі і жир транспортується у вигляді ЛПДНГ
* E. Всі ці процеси мають місце в організмі і полегшують стан хворого
При спадковому захворюванні порушений перехід жирних кислот з хіломікронів плазми крові в жирові депо. При цьому плазма має хільозний характер (молочно-біла, не просвітлюється).Дефіцитом якого ферменту це викликано?
A. Тканинних ліпаз
* B. Ліпопротеїнліпази кpoві
C. Лецитинхолестеринацилтрансферази
D. Холестеринестерази
E. Трипсину
При тяжких серцевих недугах є покази до пересадки донорського серця, але нерідко спостерігається відторгнення трансплантанта. Яка найвірогідніша причина може призвести до цього?
* A. Відмінність НLА (людського лейкоцитарного антигену) донора і реципієнта
B. Групова несумісність крові
C. Гіперфункція тимуса і підсилення автоімунних процесів
D. Порушення мембран кардіоміоцитів донора
E. Лімфоцитоз реципієнта
Ревматизм є автоімунним захворюванням, тобто імунні фактори організму проявляють агресію проти своїх тканин. Який показник крові відображає цей стан?
* A. Підвищення в крові ?-глобулінів і глікопротеїнів
B. Збільшення А/Г коефіцієнта
C. Гіпоглікемія
D. Гіперхолестеринемія
E. Уремія
Сиптомами алергії зазвичай є набряки, нежить, сверблячка, сльозливість, що є результатом збільшення в організмі певних біогенних факторів. Як це речовини і їх біологічна дія?
A. Гістамін. Звуження кровоносних судин,підвищення кров’яного тиску
B. Адреналін. Підвищення проникності капілярів судин
C. Серотонін. Розширення кровоносних судин, порушення гемокоагуляції
* D. Гістамін. Розширення кровоносних судин, збільшення їх проникності
E. Біогенні аміни не причетні до алергічної реакції організму
Техногенні, екологічні, соціальні та ін. фактори часто призводять до ушкодження імунної системи організму, знижують опірність людини до інфекцій. Імунологічна недостатність може бути наслідком таких порушень, за винятком:
* A. Недостатній синтез печінкою ?-глобулінів
B. Дефіциту стовбурових клітин лімфоїдного ряду
C. Порушення активації Т-лімфоцитів
D. Порушення функції В-лімфоцитів і секреції антитіл
E. Дефіцит системи комплементу
Трансплантація тканин, органів супроводжує активацію комплексу біохімічних процесів, спрямованих на нейтралізацію стороннього агента. З якою ціллю при обстеженні хворого призначають аналіз на білки ГКГС (головного комплексу гістосумісності)?
A. Даний аналіз не має суттєвого значення
* B. Для попередження можливого відторгнення несумісного з генотипом реципієнта органу
C. Для профілактики можливої загальної алергічної реакції організму після трансплантації
D. Для характеристики загальної імунологічної реактивності організму
E. Для коригування гістосумісності органа-донора
У осінньо-зимово-весняний період часто виникають або загострюються інфекційні захворювання. Певні профілактичні заходи можуть посилити імунний захист організму. З перечислених вкажіть малоефективні:
* A. Надмірне вживання жирів, вуглеводів
B. Дієта, багата овочами, фруктами
C. Вживання вітамінних препаратів
D. Профілактичні щеплення
E. Ефективними є ці заходи в комплексі
У хворого подагрою азотемія, ймовірно, є результатом гіперурикемії. Яке походження сечової кислоти?
A. Розпад піримідинових нуклеотидів
* B. Розпад пуринових нуклеотидів
C. Знешкодження фенолу
D. Продукт гниття триптофану
E. Продукт синтезу з аміаку
3-х річна дитина часто хворіє респіраторними інфекціями з тяжким перебігом, зазнає простуд, наявні алергічні реакції на численні подразники. Лікар припустив наявність у дитини первинного імунодефіциту. Вкажіть, неповноцінність яких компонентів може бути причиною такого стану дитини:
A. В-клітинна недостатність
B. Т-клітинна недостатність
C. Патологія клітин, що фагоцитують
D. Патологія системи комплементу
* E. Всі перечислені компоненти
Біохімічний аналіз крові засвідчив, що концентрація залишкового азоту становить 0,08 г/л. Як можна трактувати цей показник?:
A. Залишковий азот в нормі
B. Має місце азотемія, спричинена захворюванням нирок
C. Це свідчить про хворобу, що супроводжується посиленим катаболізмом білка
* D. Вміст залишкового азоту знижений через дефіцит білка в харчуванні
E. Залишковий азот знижений через хворобу печінки
Біохімічний аналіз крові хворого засвідчив нормальний вміст залишкового азоту. Якому значенню це відповідає?
A. 0,1-0,2 г/ л
B. 0,4-0,6 г /л
* C. 0,2-0,4 г/ л
D. 0,2-0,4 ммоль/ л
E. 45-50 ммоль/л
Біохімічний аналіз крові хворого показав наявність азотемії. Яке з приведених значень вказує на цей стан?:
A. 18 ммоль/ л
B. 0,3 г /л
* C. 0,9 г /л
D. 5 ммоль /л
E. 45 мкмоль/ л
В комплекс обстеження 48-річного хворого, що потрапив на стаціонарне лікування, включено дослідження співвідношення ЛПВГ/ЛПНГ, що допомагає діагностувати:
A. Цукровий діабет
B. Хронічний панкреатит
C. Гіпотиреоз
* D. Атеросклероз
E. Інфаркт міокарда
В результаті розвитку ниркової недостатності у хворого виникла необхідність пересадити йому донорську нирку. Який аналіз необхідно зробити, щоб уникнути відторгнення трансплантанта?
A. Визначити кількість ?-глобулінів у крові
B. Визначити кількість лімфоцитів у крові
* C. Визначити білки головного комплексу гістосумісності (ГКГС) у лейкоцитах
D. Дослідити систему комплементу сироватки крові реципієнта
E. Визначити А/Г коефіцієнт
З анамнезу чоловіка 28 років, у якого виявлені ознаки атеросклерозу, з'ясувалось, що його батько рано помер від інфаркту міокарда. Лікар припустив наявність у хворого сімейної (спадкової) гіперхолестеринемії і атеросклерозу. Аналіз крові показав значне збільшення ЛПНГ, ймовірною причиною якого є:
A. Відсутність рецепторів ЛПНГ у печінці
* B. Відсутність рецепторів ЛПНГ у периферійних тканинах
C. Зниження активності ліпопротеїнліпази
D. Порушення мембранного транспорту холестерину
E. Підвищення активності ЛХАТ
Загальний аналіз крові 3-річної дитини засвідчив збільшення кількості еозинофілів, базофілів. Дитина гіпотрофічна, хоч харчується повноцінно. Що можна запідозрити у дитини?
A. Гіповітаміноз С
* B. Глистну інвазію
C. Анемію
D. Дитина цілком здорова
E. Рахіт
Новонароджена дитина часто відмовляється від їжі, а годування супроводжується блювотою, має місце дегідратація організму. Лабораторні показники свідчать про азотемію (гіперамонійемія), сечовина практично відсутня. Ймовірно, тут йдеться про спадковий дефіцит ферменту:
A. Глутамінсинтетази
B. Глутаматдегідрогенази
C. Аспартатамінотрансферази
D. Моноамінооксидази
* E. Карбамоїлфосфатсинтетази І
Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на слабкість, швидку втомлюваність, поганий аппетит, останнім часом кілька разів хворів на ОРЗ. Лабораторно виявлено значне зниження гамма-глобулінів у крові. Які додаткові тести можуть допомогти встановити ймовірний характер захворювання?
A. На функціональну здатність печінки
B. На функціональну здатність нирок
C. На мієломну хворобу
* D. Тест на ВІЛ інфекцію
E. Ревмопроби
Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на схуднення впродовж кількох останніх місяців при нормальному харчуванні, фізичному і психічному спокої. Лабораторно виявлена азотемія, азотурія. З якими гормональними порушеннями може бути пов'язаний такий стан?:
A. Гіперпродукція інсуліну
B. Гіперфункція прищитоподібних залоз
C. Гіпофункція надниркових залоз
* D. Гіперпродукція тиреоїдних гормонів
E. Знижена продукція гормонів аденогіпофіза
Пацієнта направили в лікарню для обстеження. Він при рості 172 см важить 95 кг, скаржиться на задуху при фізичному навантаженні, періодично болі в ділянці серця, підвищення кров’яного тиску. Біохімічний аналіз крові показав, що співвідношення ЛПВГ/ЛПНГ становить 16 % / 84 %. Про що це може свідчити?
A. Синдром Іценко-Кушинга
* B. Ускладнений атеросклероз
C. Мікседему
D. Порушення активності тканинних ліпаз
E. Даний аналіз не має діагностичного значення.
Пацієнтові була пересаджена донорська нирка. Через деякий час після операції прояви ниркової недостатності з’явились знову. З несумісністю яких систем найвірогідніше пов’язане це явище?
A. Груп крові
B. Білків системи комплементу
C. Лейкоцитарних формул крові
D. ГКГС ІІ типу
* E. HLA
Пересадка хворому донорського органу виявилась неефективною – відбулось згодом його відторгнення. Що не було враховано в передопераційному обстеженні хворого?
A. Кількість імуноглобулінів у крові реципієнта
B. Кількість лімфоцитів у крові реципієнта
C. А/Г коефіцієнт у донора і реципієнта
* D. Відмінність HLA донора і реципієнта
E. Білки класу ІІ ГКГС реципієнта
Після 10-денного голодування 38-річного чоловіка аналіз крові засвідчив азотемію в значній мірі за рахунок збільшення вільних амінокислот. Вкажіть на їх походження за цього стану:
A. Перетворення вуглеводів в амінокислоти
B. Всмоктування з кишечника
C. Розпад білків печінки
* D. Розпад білків сполучної, м’язевої тканин
E. Посилена реабсорбція АК в нирках
Після пересадки серця у пацієнта почалось відторгнення трансплантату. Які клітини імунної системи в першу чергу викликають це явище ?
A. Нейтрофіли.
B. Еозинофіли.
C. Базофіли.
D. Тромбоцити.
* E. Макрофаги.
Після укусу бджоли дитина почала задихатись, з’явились набряки. Ця реакція зумовлена:
A. Ig D
* B. Ig Е
C. Білками комплементу
D. Цитокінами
E. Лімфоїдними клітинами дихальних шляхів
Працівник хімічної лабораторії звернувся зі скаргами на появу симптомів алергії – нежить, сльозливість, сверблячку шкіри після контакту з деякими хімічними сполуками. Які лікувальні препарати в комплексі з профілактичними заходами будуть найбільш ефективними в цій ситуації?
A. Антибіотики
B. Знеболюючі
* C. Антигістамінні
D. Вітаміни групи В
E. Антиоксиданти
При визначенні залишкового азоту у крові хворого з'ясувалось, що азот сечовини становить 20%, високий вміст глутаміну, в сечі виявилась надмірна кількість солей амонію. Для якої патології це характерно?:
A. Захворювання нирок
B. Голодування
* C. Патологія печінки
D. Порушення функції шлунково-кишкового тракту
E. Гіперфункція гіпофізу
При обстеженні призовника до армії виявлені: надлишкова вага, атеросклеротичні зміни судин, ішемія серця. Лабораторно – збільшення вмісту холестерину в ЛПНГ. З перечислених причин вказати ту, яка не могла викликати таких змін:
A. Генетична схильність
B. Гіпотиреоз
* C. Нестача вуглеводів у харчуванні
D. Надмірне вживання вуглеводів, тваринних жирів
E. Зловживання алкоголем, куріння
При обстеженні хворого була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які з перелічених клітин виробляють імуноглобуліни?
* A. Лімфоцити
B. Нейтрофіли
C. Моноцити
D. Еозинофіли
E. Базофіли
У 20-річного юнака різко збільшена концентрація холестерину в крові, наявні явища атеросклерозу з його ускладненнями. Лікар припустив наявність у хворого спадкової гіперхолестеринемії (гіпербеталіпопротеїнемії). Найімовірніша причина такого стану:
* A. Дефект синтезу білків-рецепторів до ЛПНГ
B. Тривале вживання надміру холестеринової їжі
C. Дефіцит лізосомальних ферментів, що захоплюють ліпопротеїнові частинки
D. Порушення синтезу похідних холестерину
E. Жодна з них не причетна до гіпербеталіпопротеїнемії
У дитини 5 років виявили глисти. Які зміни в аналізі крові свідчать про алергічний стан організму дитини?
A. Збільшення кількості еритроцитів
B. Погіршення згортання крові
* C. Збільшення кількості еозинофілів, базофілів
D. Зменшення лімфоцитів і тромбоцитів
E. Аналіз крові в нормі.
У дитини 5 років виявлено ксантоматоз, збільшення печінки. Вміст загальних ліпідів у крові 16 г/л, холестерину 9 ммоль/л. При центрифугуванні крові на поверхні утворюється білий шар. Збільшення вмісту яких транспортних форм ліпідів в крові має місце в цьому випадку і з дефектом якого ферменту це зв’язано?
A. Альфа-ліпопротеїни, ЛХАТ
B. Бета-ліпопротеїни, холестеролестерази
* C. Хіломікрони, ліпопротеїнліпази
D. ЛПДНГ, ліпопротеїнліпази
E. Хіломікрони, тканинних ліпаз
У дитини виявлена азотемія за рахунок збільшення в крові аміаку і глутаміну, в той же час доля сечовини в залишковому азоті крові становить лише 15%. Генетичний дефект якого фермента може мати місце в даній ситуації?:
* A. Карбамоїлфосфаторнітинтрансферази
B. Гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансферази
C. УДФ-глюкуронілтрансферази
D. Глутаматдегідрогенази
E. Аланінамінотрансферази
У дитини не виявляються Т- і В – лімфоцити. Цей імунодефіцит в першу чергу пов’язаний з дефектом:
* A. Стовбурових клітин кісткового мозку
B. Тимусу
C. Лімфоїдної тканини дихальних шляхів
D. Генів імунної відповіді
E. Гранулоцитів крові
? У дитини при переході на штучне годування виникло висипання на тілі, щоках, припухлість очей, свербіння. Які продукти в дієті найімовірніше могли викликати таку алергічну реакцію?
* A. Білок яйця
B. Картопляне пюре
C. Вершкове масло
D. Рослинна олія
E. Жовток яйця.
У онкологічного хворого залишковий азот крові збільшений за рахунок показників, крім:
A. Гіпераміноацидемії
B. Гіперамоніємії
C. Уремії
D. Гіперурикемії
* E. Гіперпротеїнемії
У пацієнта виявили ВІЛ інфекцію, хоч суб’єктивних і об’єктивних клінічних ознак не спостерігається.Який біохімічний аналіз підтвердить загрозу подальшого розвитку хвороби?
A. Гіпоальбумінемія
B. Парапротеїнемія
* C. А-?-глобулінемія
D. Анемія
E. Гіпоглікемія
У пацієнта виявлена азотемія. Найбільша ймовірність, що вона має продукційний характер, за таких ситуацій:
A. Ниркова недостатність
B. Нецукровий діабет
C. Діарея, блювота
D. Серцева недостатність, зниження кров’яного тиску
* E. За жодної з цих осбставин
У пацієнта виявлена азотемія. Передбачається, що її причиною є незбалансована дієта – надмірне вживання білкової їжі. Азотемія спричинена збільшенням у крові наступних компонентів, крім:
A. Індикану, гіпурової кислоти
B. Аміаку, сечовини, амінокислот
C. Азотових основ пуринового і піримідинового походження
D. Креатину, сечової кислоти, глутаміну
* E. Білірубіну, стеркобіліну, уробіліну
У пацієнта виявлені антитіла до власних еритроцитів, що зумовило їх гемоліз. Який механізм найпереконливіше пояснює причину гемолізу?
A. Лізис за рахунок лейкотрієнів
B. Вплив цитотоксичних Т – лімфоцитів
C. Активація нейтрофільних протеаз
* D. Осмотичний гемоліз як результат дії мембраноатакуючого комплексу комплементу
E. Руйнування еритроцитарних мембран інтерлейкінами
У пацієнта виявлені ознаки ожиріння, атеросклерозу, у крові виявлено збільшення атерогенних ліпопротеїнів. Яка з перелічених причин не могла спричинити такі явища?
A. Генетична схильність
B. Гормональні порушення
* C. Нестача вуглеводів у дієті
D. Надлишок вуглеводів у харчуванні
E. Малорухливий спосіб життя
У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних проб встановлено природу алергена – домашній килимовий порох. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в розвитку цього імунопатологічного стану?
A. Ig М
B. Ig D
* C. Ig Е
D. Ig G
E. Ig А
У пацієнта після тижневого голодування збільшилась кількість ліпідів крові. Який механізм гіперліпемії спостерігається в цьому випадку?
* A. Посилена мобілізація резервного жиру
B. Мобілізація конституційних ліпідів
C. Аліментарний механізм
D. Посилений синтез жиру з вуглеводів
E. Зменшення екскреції жиру
У пацієнта успішно пройшла операція трансплантації, трансплантат прижився. При цьому важливу роль в тканинній сумісності донора і реципієнта відіграла ідентичність:
A. Білків системи комплементу
* B. HLA
C. ГКГС ІІ типу
D. Груп крові
E. Кількості Т- і В-лімфоцитів
У хворого 58 років відмічено підвищення кров’яного тиску, 2 роки назад він переніс інфаркт міокарда. Аналіз на вміст ліпопротеїнів засвідчив суттєве збільшення атерогенної фракції. Яка це фракція?
* A. ЛПНГ
B. ЛПДНГ
C. Хіломікрони
D. Такої фракції не існує
E. ЛПВГ
У хворого в крові виявлена значна кількість вільних жирних кислот натще, але вміст хіломікронів не перевищує норми. З'ясувалось, що впродовж останніх років пацієнт хворіє токсичним зобом, результатом чого є посилена мобілізація жиру з депо. Як можна пояснити відсутність гіперхіломікронемії за даної ситуації?
A. Зниження синтезу ліпаз жирової тканини
B. Інгібування каскадних реакцій активації ліпаз жирової тканини
* C. Жирова тканина не утворює ліпопротеїнів
D. Порушенням активності ліпопротеїнліпази
E. Посиленим надходженням в кров підшлункової ліпази
У хворого в крові підвищений вміст хіломікронів, особливо після вживання їжі, збагаченої жирами, виявлено гіперліпопротеїнемію І типу, вміст холестерину 5,8 ммоль/л. Такий стан пов'язаний з порушенням синтезу:
A. Аденілатциклази
B. Підшлункової ліпази
* C. Ліпопротеїнліпази
D. Ліпази адипоцитів
E. ЛХАТ
У хворого виявили азотемію, що носить продукційний характер. Для якої патології таке явище не характерне?:
A. Цукрового діабету
* B. Нецукрового діабету
C. Токсичного зобу
D. Тривалого голодування
E. Променевої хвороби
У хворого виявили підвищення в крові ЛПДНГ, триацилгліцеролів, холестеролу. Пацієнт має зайву вагу, хоч не зловживає висококалорійною їжею. Припустили наявність у хворого первинної (спадкової) гіперліпопротеїнемії, спричиненої наступними генетичними дефектами факторів, крім:
A. Нестача ліпопротеїнліпази
B. Недостатня активність ЛХАТ
C. Порушення синтезу апопротеїнів
D. Відсутність рецепторів ЛПНГ
* E. Нестача підшлункової ліпази
У хворого виявлено зменшення лімфоцитів у периферичній крові. Які фактори будуть порушені при цьому?
* A. Формування специфічного імунітету, імунний нагляд, імунна пам’ять
B. Збільшення часу згортання крові.
C. Збільшення часу кровотечі.
D. Зменшення показника гематокриту.
E. Збільшення показника гематокриту.
У хворого вміст залишкового азоту крові 58 ммоль/л, в сечі – азотурія. Можлива клінічна оцінка даного лабораторного результату:
A. Результати не мають відхилень від норми
B. Ймовірне захворювання нирок
C. Позаниркова ретенційна азотемія
* D. Продукційна азотемія
E. Азотемія має відносний характер
У хворого вміст залишкового азоту становить 56 ммоль/л, при дослідженні функції нирок відхилень від норми не виявлено. Зафіксовано зниження кров'яного тиску. Ймовірна причина даної ситуації:
A. Азотемія, викликана захворюванням нирок
* B. Азотемія, викликана порушенням гемодинаміки
C. Залишковий азот в нормі
D. Надлишок в раціоні білкової їжі
E. Продукційна азотемія
У хворого встановлено спадковий дефіцит ліпопротеїнліпази. Яких змін у сироватці крові цього хворого слід чекати?
* A. Підвищення в крові ХМ і ЛПДНГ
B. Підвищення вмісту ХМ і вільних жирних кислот
C. Підвищення кількості ЛПНГ
D. Підвищення вмісту ХМ і ЛПВГ
E. Підвищення вмісту ЛПВГ
У хворого є підозра на цироз печінки. Як зміниться співвідношення компонентів залишкового азоту у цього пацієнта?:
A. Співвідношення компонентів не зміниться
* B. Зменшиться кількість сечовини
C. Збільшиться кількість сечової кислоти
D. Збільшиться кількість сечовини і аміаку
E. Зменшиться кількість амінокислот і аміаку
У хворого з гіперфункцією надниркових залоз виявились значні відхилення біохімічних показників крові, в тому числі збільшення залишкового азоту. За рахунок чого в основному в хворого розвинулась азотемія при цій хворобі?
A. Посилене всмоктування амінокислот в кишечнику
B. Розпад білків печінки, вивільнення амінокислот в кров
* C. Розпад білків периферійних тканин і вивільнення амінокислот в кров
D. Порушення процесів знешкодження аміаку
E. Порушення глюконеогенезу із амінокислот
У хворого з синдромом Іценко-Кушинга виявлена азотемія. Що спричинило її виникнення?
A. Уремія
B. Гіперамоніємія
C. Гіпербілірубінемія
D. Гіперіндиканемія
* E. Гіпераміноацидемія
У хворого з частими респіраторними захворюваннями дослідження показало дефект у слині специфічної ланки місцевого імунітету:
A. Інтерферону
B. Лізоциму
C. Сироваткового Ig А
* D. Секреторного Ig А
E. Ig E
У хворого на цукровий діабет визначили залишковий азот крові і загальний азот сечі. З'ясувалось, що концентрація залишкового азоту дещо перевищує норму, але відсоток сечовини в його складі зменшений, в сечі значна концентрація солей амонію на фоні деякого збільшення загального азоту. Що могло спричинити вказані зміни у цього хворого?:
A. Захворювання печінки
B. Порушення функції нирок
C. Порушення транспорту аміаку
* D. Гіперкетонемія, ацидоз
E. Зниження активності глутаматдегідрогенази
У хворого підвищений вміст хіломікронів натще, надзвичайно підвищена концентрація жирів у крові після прийняття їжі, відкладання жиру в шкірі (ксантоми). Можлива причина такого стану:
A. Надмірне вживання тваринних жирів
B. Надмірна активність тканинних ліпаз
C. Порушення окиснення жиру
* D. Недостатня активність ліпопротеїнліпази ендотелію судин
E. Енергозатрати організму не потребують активного окиснення жиру
У хворого подагрою виявлена азотемія. За рахунок якого показника це спостерігається?
A. Гіперкреатинемії
B. Гіперамоніємії
C. Гіпераміноацидемії
* D. Гіперурикемії
E. Уремії
У хворого цукровим діабетом має місце ацидоз. Як зміниться співвідношення компонентів залишкового азоту в даній ситуації?:
* A. Зменшиться кількість сечовини, збільшиться кількість амонійних солей
B. Збільшиться кількість сечовини і глутаміну
C. Збільшиться кількість вільного аміаку
D. Зменшиться кількість вільних амінокислот
E. Співвідношення компонентів не зміниться
У хворої дитини діагностували генетично обумовлену гіперліпопротеїнемію I типу (гіперхіломікронемію). З дефіцитом якого фермента пов'язана дана патологія?:
* A. Ліпопротеїнліпази
B. Триацилгліцеринліпази тканин
C. ЛХАТ
D. Підшлункової ліпази
E. Nа+, К+ - АТФ-ази
У чоловіка 35 років – пухлина наднирників. У крові підвищений рівень адреналіну, концентрація жирних кислот збільшена в 9 разів. Активація якого ферменту спричинила такий стан?
A. Триацилгліцеринліпази підшлункової залози
B. Ліпопротеїнліпази крові
* C. Триацилгліцеринліпази адипоцитів
D. Фосфоліпази А2
E. Фосфоліпази С
Хворий звернувся зі скаргою на виділення за останні кілька тижнів великої кількості сечі (щодоби 4-5 л) за умови помірного вживання рідини. Аналіз сечі без патологічних змін, окрім низької питомої густини. В крові вміст залишкового азоту 0,75г/л. Що можна припустити у даного пацієнта?:
A. Ретенційна ниркова азотемія
B. Ретенційна позаниркова азотемія
* C. Відносна азотемія
D. Продукційна азотемія
E. Аналізи не виявили патології
Хворий Н., 58 років доправлений до лікарні з підозрою на ниркову недостатність. Який біохімічний аналіз найдоцільніше призначити, щоб підтвердити діагноз?:
A. Білірубін крові
B. Кетонові тіла сечі
C. Глюкоза крові і сечі
D. Холестерин крові
* E. Залишковий азот крові
Хворому з опіками на уражені ділянки пересадили донорську шкіру. Перші 4-5 днів лоскути були без змін, але на 8 добу вони набрякли, змінився їх колір, а на 10-11 добу почали відторгатись. Які клітини реципієнта спричинили це явище?
* A. Т-лімфоцити
B. В-лімфоцити
C. Еозинофіли
D. Еритроцити
E. Тромбоцити
Як профілактичний засіб проти грипу застосовують інтерферон (краплі в ніс), які блокують розмноження вірусів у заражених клітинах. На чому грунтується дія інтерферонів?
* A. Інгібування синтезу вірусних білків
B. Активація лізосомальних гідролаз
C. Сприяння фагоцитозу вірусів
D. Сприяння синтезу антитіл
E. Активація синтезу ферментів системи комплементу
Порушення обміну ліпідів нерідко пов'язане з дефіцитом фермента ЛХАТ (лецитинхолестеринацилтрансферази). В чому можуть виражатись ці порушення?:
A. Жирова дистрофія печінки
B. Гіперкетонемія, ацидоз
C. Гіпохолестеринемія
* D. Гіперхолестеринемія, атеросклероз
E. Гіперхіломікронемія
Розвиток алергічної реакції у людини пов'язаний з потраплянням різноманітних антигенів природного, синтетичного характеру. При потраплянні яких речовин розвиток такого стану найменше ймовірний?
A. Білків тваринного походження
B. Білків рослинного походження
* C. Рослинних жирів
D. Вуглеводів
E. Лікарських препаратів
У хворого виявили азотемію, однак з'ясувалось, що вона має відносний характер. Вказати, для якої патології характерне дане явище:
A. Захворювання нирок
B. Серцево-судинна декомпенсація
C. Злоякісна пухлина
* D. Нецукровий діабет
E. Тривале голодування
50-річного пацієнта турбують болі в правому підребер’ї після прийому жирної їжі. Встановлено пожовтіння склер та шкіри, ахолічний кал, сеча – кольору пива. Присутність якої речовини в сечі хворого обумовила темне забарвлення сечі?
* Білірубінглюкуроніди
Кетонові тіла
Уробілін
Стеркобілін
Сечовина
Аналіз крові виявив підвищення вмісту залишкового азоту, а частина сечовини у залишковому азоті значно знижена. Для захворювання якого органу характерний такий аналіз?
* Печінки
Шлунка
Кишечника
Нирок
Серця
В післяопераційному періоді у хворого періодично настає ускладнення – кровотеча із рани. Із нестачею у крові якої речовини, що синтезується у печінці, це пов’язано?
Гаптоглобін
* Протромбін
Гепарин
Креатин
Церулоплазмін
Для визначення антитоксичної функції печінки хворому призначили бензоат натрію, який в печінці перетворюється в гіпурову кислоту. Назвіть сполуку Х в реакції: бензоат Na + Х гіпурова к-та:
* Гліцин
Цистеїн
Метіонін
ФАФС
УДФ-глюкуронова кислота
Для діагностики захворювань печінки використовують ряд біологічних тестів (проб). На який із наступних патологічних станів найвірогідніше вказує зростання в плазмі крові активності АлАТ?
* Руйнування гепатоцитів при цирозі, гепатиті, пухлинах
Порушення жовчевиділення (холестаз)
Зменшення маси функціонально активної тканини печінки
Рак печінки
Жирову інфільтрацію печінки
Для діагностики захворювань печінки, оцінки ефективності лікування та прогнозу переобігу хвороби використовують біохімічні показники крові та сечі, крім:
Аланіномінотрансферази
Лужної фосфатази
* Гамма-глутамілтрансферази
Вмісту альбуміну і глобулінів
Глутаматдегідрогенази
Для дослідження знешкоджувальної функції печінки в клініці іноді проробляють пробу Квіка: хворому дають випити бензоат натрію, який у печінці перетворюється у гіпурову кислоту. Назвіть речовину, з якою реагує бензойна кислота:
Метіонін
* Гліцин
Валін
Аланін
Треонін
Дослідження сироватки крові показало збільшення активності АлАТ, ЛДГ5 та -глобулінової фракції білків. Назвіть можливу хворобу, що обумовила ці зміни:
Цироз печінки
Інфаркт міокарда
* Гострий токсичний гепатит
Панкреатит
Гостре пошкодження м’язів
Кал хворого містить велику кількість нерозщепленого жиру і має сіро-білий колір. Назвіть причину цього явища:
* Обтурація жовчного міхура
Нестача пепсину і HCl
Гіповітаміноз
Запалення кишок
Нестача вуглеводів у їжі
Концентрація сечовини в сироватці крові пацієнта становить 1,5 ммоль/л. Це може бути зумовлено всіма факторами, крім:
Недостатнього надходження з їжею білків
Ацидозу
Пораження печінки
Нестача карбамоїлфосфатсинтетази
* Посиленого розпаду білків
На 2-7 дні повного голодування вміст глюкози в крові здорової людини підтримується в межах норми завдяки:
Глюконеогенезу із лактату і ПВК
Розщепленню до глюкози глікогену печінки
* Глюконеогенезу із амінокислот та гліцерину
Розщепленню до глюкози глікогену м’язів
Перетворенню в глюкозу жирних кислот
На 2-7 дні повного голодування концентрація глюкози в крові здорової людини утримується в межах норми завдяки:
Глюконеогенезу із кетонових тіл
* Глюконеогенезу із амінокислот і гліцерину
Перетворення сахарози в глюкозу
Розщеплення до глюкози глікогену печінки
Розщеплення до вільної глюкози глікогену м’язів
Пацієнт звернувся до лікарні із скаргами на загальну слабкість, ниючі болі у животі, поганий апетит, пожовтіння шкіри. У сироватці крові хворого 77,3 мкМ/л загального білірубіну і 70,7 мкМ/л кон’югованого. Яка найімовірніша патологія у хворого?
* Механічна жовтяниця
Гострий гепатит
Цироз печінки
Гемолітична жовтяниця
Паренхіматозна жовтяниця
Після переливання крові у хворого пожовтіла шкіра і слизові оболонки, у крові підвищився рівень загального і непрямого білірубіну, у сечі підвищився вміст уробіліну, в калі – рівень стеркобіліну. Про який вид жовтяниці це свідчить?
Спадкова жовтяниця
* Гемолітична жовтяниця
Обтураційна жовтяниця
Паренхіматозна жовтяниця
Жовтяниця новонароджених
Після тривалого голодування, що призвело до загального виснаження хворого, у печінці та нирках посилюється процес:
Синтез креатину
Синтез білірубіну
* Глюконеогенез
Утворення гіпурової кислоти
Утворення сечової кислоти
При аналізі крові у хворого виявлено: концентрація альбуміну становить 20 г/л, підвищена активність лактатдегідрогенази (ЛДГ5). Захворюванню якого органу відповідає цей показник?
* Печінки
Нирок
Серця
Підшлункової залози
Легень
При гострих токсичних ураженнях печінки рівень активних форм кисню різко зростає, що призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цього застосовують антиоксиданти. Найпотужнішим природним антиоксидантом є:
* ?-токоферол
Сечова кислота
Креатинін
Трансферин
Білірубін
При дослідженні плазми крові у хворого встановлено зниження рівня всіх нижченазваних білків: альбуміну, фібриногену, протромбіну, трансферину, церулоплазміну. Про що це свідчить?
* Про зменшення синтезу білків печінкою
Про знижену детоксикаційну функцію печінки
Про порушення перетворення амінокислот
Про порушення синтезу сечовини і сечової кислоти
Про порушення надходження речовин із печінки в кров
При обстеженні крові хворого виявили значне підвищення рівня ізоферменту ЛДГ5 та активності АлАТ. Зробіть припущення про можливу хворобу:
Інфаркт міокарда
* Гепатит
Ревматизм
Панкреатит
Подагра
При обстеженні хворого виявили застій жовчі та камінці в жовчному міхурі. Назвіть основний компонент камінців, що утворились в цьому стані:
Білок
* Холестерин
Тригліцериди
Білірубін прямий
Мінеральні солі
При обстеженні хворого встановлено зниження вмісту альбуміну плазми крові та збільшення часу згортання крові. Найвірогідніше це вказує на:
Руйнування плазматичних мембран гепатоцитів
Порушення жовчевиділення (холестаз)
* Зменшення маси функціональної активності тканини печінки
Рак печінки
Порушення імунної функції печінки
При переході із змішаного раціону на вуглеводний у печінці активується біосинтез жирів. Цьому сприяє активація ферментів, крім:
Цитратсинтази
Ацетил-КоА-карбоксилази
Пальмітилсинтетази
Глюкозо-6-фосфатдегідроненази
* Триацилгліцеринліпази
При повному голодуванні протягом 12-24 год вміст глюкози в крові здорової людини підтримується в межах норми головним чином завдяки:
Глюконеогенезу із амінокислот
Глюконеогенезу із лактату
Розщепленню глікогену у м’язах
* Розщепленню глікогену у печінці
Перетворенню білків на глюкозу
При хворобі Вільсона (гепатоцеребральна дистрофія) виявлено в крові зниження вмісту церулоплазміну. До порушення якого процесу це може призвести?
* Комплексоутворення амінокислот з міддю
Розпаду тканинних білків
Декарбоксилування амінокислот
Посилення синтезу сечовини
Посилення синтезу сечової кислоти
Причиною важких форм жовтяниці у новонароджених є порушення зв’язування білірубіну в гепатоцитах. Яка речовина використовується для утворення кон’югату?
* Глюкуронова кислота
Сірчана кислота
Сечова кислота
Молочна кислота
Піровиноградна кислота
Спадкова хвороба, що зумовлена нестачею глікогенсинтетази у печінці, називається аглікогенозом. При цьому спостерігається все, крім:
Значне зменшення глікогену
Виражена гіпоглікемія в проміжках між споживанням їжі
Після прийому їжі тривала гіперглікемія
Затримка розумового розвитку
* Збільшення печінки
?У дитини, що народилась 2 дні тому, спостерігається жовтяве забарвлення шкіри та слизових оболонок. Причиною такого стану може бути нестача ферменту:
* УДФ-глюкуронілтрансферази
Сульфонтрансферази
Гемсинтетази
Гемоксигенази
Білівердинредуктази
У дівчини 23 років, виснаженої голодуванням, найвірогідніше в печінці підсилюється:
Синтез триацилгліцеринів
* Глюконеогенез
Синтез холестерину
Утворення сечової кислоти
Утворення кон’югованого білірубіну
У крові здорових дорослих чоловіків та невагітних жінок цей білок не виявляється. Але при первинному ракові печінки його рівень зростає. Назвіть його:
Трансферин
Феритин
* Альфа1-фетопротеїн
Тироксинпереносний білок
Кріоглобулін
У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ4,5, АлАТ та орнітинкарбомаїлтрансферази. В якому органі можна передбачити розвиток патологічного процесу?
У серцевому м’язі (інфаркт)
* У печінці (гепатит)
У скелетних м’язах
У нирках
У сполучній тканині
У людини порушений процес синтезу сечовини. Про патологію якого органу це свідчить?
Сечовий міхур
Нирки
* Печінка
М’язи
Підшлункова залоза
У новонародженого спостерігається пожовтіння шкіри та слизових. Підвищення якого показника крові призвело до такого стану?
* Непрямого білірубіну
Прямого білірубіну
Сечової кислоти
Сечовини
Уробіліну
У новонародженої дитини з’явились ознаки жовтяниці. Введення невеликих доз фенобарбіталу, що індукує синтез УДФ-глюкуронілтрансферази, призвело до покращення стану дитини. Який із наведених нижче процесів активується у печінці під впливом фенобарбіталу?
* Кон’югації
Мікросомального окиснення
Тканинного дихання
Глюконеогенезу
Синтез глікогену
У пацієнта 45 років з ураженням печінки при проведенні проби з бензоатом натрію (проба Квіка) на детоксикаційну здатність виявили низький рівень у сечі:
* Гіпурової кислоти
Оксипроліну
Креатиніну
Сечовини
Амінокислот
У пацієнта, який зловживає курінням, виявлена пухлина легені. Чим обумовлена канцерогенна дія тютюну?
* Перетворенням бензпірену в оксибензпірен у печінці
Розпадом бензпірену тютюну до NH3 у тканинах
Зв’язуванням бензпірену з глюкуроновою кислотою у печінці
Розчиненням бензпірену у плазмі крові
Накопиченням бензпірену в тканинах
У пацієнтки з постійною гіпоглікемією після введення адреналіну вміст глюкози майже не змінився. Про зміну якої функції печінки може бути мова?
* Глікогендепонувальної
Холестеринутворювальної
Кетогенної
Гліколітичної
Екскреторної
У робітника хімчистки виникла жирова дистрофія печінки. Порушення синтезу якої речовини в печінці може призвести до такої ситуації?
Тристеарату
* Фосфатид холіну
Сечовини
Фосфатидної кислоти
Холевої кислоти
У хворого 27 років виявлено патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі крові різке зниження, а в сечі – підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз – хвороба Вільсона. Активність якого ферменту треба дослідити в плазмі крові для підтвердження діагнозу?
Ксантиноксидази
Карбоангідрази
* Церулоплазміну
Лейцинамінопептидази
Алкогольдегідрогенази
У хворого встановлено підвищення у сироватці крові кон’югованого (прямого) білірубіну при одночасному підвищенні некон’югованого (непрямого) і різкому зниженні в калі і сечі стеркобіліногену. Про який вид жовтяниці це свідчить?
* Обтураційну
Паренхіматозну
Гемолітичну
Хворобу Жільбера
Жовтяниці немає
У хворого з дизбактеріозом кишечника виявлено збільшення в сечі індикану. Це свідчить про:
Захворювання нирок
* Нормальну знешкоджувальну функцію печінки
Посилення бродіння вуглеводів у кишечнику
Порушення функції печінки
Посилений гідроліз жирів
У хворого з жовтяницею виникли: підвищення у плазмі крові загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі і сечі – високий вміст стеркобіліну, рівень прямого білірубіну (зв’язанаго) у плазмі крові в межах норми. Про який вид поталогії печінки можна стверджувати?
* Гемолітичну жовтяницю
Паренхіматозну жовтяницю
Механічну жовтяницю
Цироз
Гепатит
У хворого з цирозом печінки з’явилися набряки. Яка можлива причина їх появи?
* Зменшення вмісту альбуміну в крові
Зменшення вмісту гаптоглобіну
Збільшення в крові церулоплазміну
Зменшення в крові іонів Na+
Зниження вмісту в крові глюкози
У хворого зі скаргами на болі в правому підребер’ї при аналізі сечі виявлено білірубін і відсутність уробіліногену. Це пов’язано з порушенням:
* Надходження жовчі до кишечника
Утворенням прямого білірубіну
Перетворення білірубіну в кишечнику
Функції нирок
Утворення старкобіліну
У хворого на механічну жовтяницю можливі такі зміни біохімічних показників, крім:
В крові вміст непрямого білірубіну не більший 75% від загального
Вміст прямого білірубіну більший 25% від загального
В сечі високий вміст білірубіну (сеча як пиво)
Зниження вмісту стеркобіліну в сечі
* Висока концентрація стеркобіліну в калі
У хворого посилене гниття білків у кишечнику. Як знешкоджуються токсичні продукти цього процесу?
Гідролізом
Ізомеризацією
Сольватацією
Частковим протеолізом
* Кон’югацією із сірчаною та глюкуроновою кислотами
У хворого цироз печінки. Дослідження якої з названих речовин, що виділяються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?
Креатинін
Амінокислоти
Сечова кислота
Амонійні солі
* Гіпурова кислота
У хворого, що перебував в зоні радіаційного ураження, в крові збільшилася концентрація малонового діальдегіду, гідропероксидів. Причиною таких змін могло бути:
* Збільшення в організмі кисневих радикалів і активація перекисного окиснення ліпідів
Збільшення кетонових тіл
Збільшення вмісту молочної кислоти
Збільшення вмісту холестерину
Збільшення вмісту білків крові
У хворого, який вживає дикумарол, виявлено зниження рівня протромбіну з 0,15 г/л до 0,05г/л, необхідного для згортання крові – утворення тромбу. Це відбулося в результаті:
* Недостатності вітаміну К
Недостатності вітаміну В2
Недостатності вітаміну С
Зниження концентрації кальцію в крові
Зниження вмісту глобулінів
У хворого, якому терапевт встановив захворювання печінки, при обстеженні виявлено підвищення концентрації прямого білірубіну та жовчних кислот в сироватці крові. Ці результати свідчать про:
Відсутність патології
* Порушення жовчевиділення (холестаз)
Зменшення маси печінкової тканини
Рак печінки
Жирову інфільтрацію печінки
У хворої зі скаргами на відчуття тажкості у правому підребер’ї, свербіж шкіри, дратівливість, втомлюваність, при лабораторному обстеженні виявлено: гіпербілірубінемію з переважанням кон’югованого білірубіну, тимолова проба в нормі. Про яку патологію свідчать ці зміни?
Гострий гепатит
* Механічна жовтяниця
Гемолітична жовтяниця
Цироз печінки
Панкреатит
У хлопчика 12 років виявлено слабке пожовтіння склер. Лабораторно встановлено зміни обміну жовчних пігментів та вмісту білків крові: білірубін – 70 мкм/л ( переважно непрямий), АсАТ – дещо вище норми, альбумін – 25 г/л. Ці зміни можуть бути проявами:
Жовтяниці гемолітичної
Жовтяниці обтураційної
* Синдрому Жільбера
Наслідком дії ліків
Паренхіматозної жовтяниці
У чоловіка 25-літнього віку виявлено жовтявість шкіри і підвищення загального білірубіну до 40 мкмоль/л. При цьому відмічається підвищення як прямого, так і непрямого білірубіну. Зміни ці настали несподівано. Інші біохімічні показники крові без відхилень. Це може бути проявом:
Синдрому Жільбера
* Синдрому Джексона
Гемолітичної анемії
Печінкової жовтяниці
Затримкою виділення жовчних пігментів
У чоловіка 70 років спостерігається підвищений рівень згортання крові, зумовлений, в першу чергу, зниженням в плазмі:
Альбуміну
Імуноглобуліну А
* Гепарину
Вітаміну Д
Кальцію
У юнака 16 років діагностовано дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази. Лабораторно визначається гіпербілірубінемія, зумовлена переважно підвищенням в крові концентрації:
Прямого білірубіну
* Непрямого білірубіну
Уробіліну
Білівердину
Трансферину
У юнака 18 років з гострим токсичним гепатитом у сироватці крові в першу чергу буде підвищений рівень:
* Аланінамінотрансферази
Креатинкінази
Кислої фосфатази
?-амілази
Лактатдегідрогенази-1 (ЛДГ1)
Укус отруйної змії призводить до гемолітичної жовтяниці у потерпілого. Який показник плазми крові у потерпілого зростає в першу чергу?
* Білірубін непрямий (некон’югований)
Білірубін прямий (кон’югований)
Сечова кислота
Сечовина
Холестерин
Хворому з підозрою на патологію печінки з діагностичною метою призначають дослідження таких біохімічних показників, за винятком:
Білкові фракції крові, АлАТ/АсАТ
Лужна фосфатаза, аргіназа
Лактатдегідрогеназа, сечовина
Протромбін, церулоплазмін
* Холестерин, триацилгліцерин
Хворому, що страждає на хронічний гепатит, для перевірки знешкоджувальної функції печінки було проведено навантаження бензоатом натрію. Виділення якої речовини з сечею буде свідчити про знешкоджувальну функцію печінки?
Фенілоцтової кислоти
Лимонної кислоти
* Гіпурової кислоти
Щавлевої кислоти
Мевалонової кислоти
Через 24 год голодування вміст глікогену в печінці падає майже до нуля. Для забезпечення глюкозою потреб організму в печінці інтенсифікується процес глюконеогенезу. Глюконеогенез здійснюється з усіх речовин, крім:
Амінокислот
Гліцеролу
ПВК
* Фруктози
Лактату
В крові пацієнта міститься 70 г/л білка, а в сечі виявили білок реакцією з сульфосаліциловою кислотою. Можливі причини такого стану:
* Захворювання нирок
Захворювання печінки
Голодування
Інфекційні захворювання
* Запалення сечового міхура
В представленому взірці сечі спостерігається позитивна реакція з сульфацилсаліциловою кислотою. Кількісно виявлено 0,354 г/л білка. До яких наслідків в організмі може призвести такий стан?
Збільшення онкотичного тиску плазми крові
* Зменшення онкотичного тиску плазми крові
Гіперпротеїнемії
Збільшення амінокислот у крові
Поліурії
В сечі хворого виявлено цукор при нормальній його кількості у крові. Які структурно-функціональні механізми нирок пошкоджено?
Процес фільтрації
Процес секреції глюкози
* Процес реабсорбції в дистальному відділі нефрона в результаті недостатності альдостерону
Процес реабсорбції в дистальному відділі в результаті недостатності секреції АДГ
Процес реабсорбції в проксимальному відділі нефрона
Важливе діагностичне значення має визначення в сечі метаболітів кертикостероїдів, зокрема 17-кетостероїдів. Їх вміст в добовій сечі становить:
30-40 мг
* 15-25 мг
0,3-0,5 г
40-50 мг
5-10 мг
Внаслідок травми людина втратила велику кількість крові, що призвело до зменшення діурезу. Вплив якого гормону на нирки забезпечив цю пристосувальну реакцію?
* Вазопресину
Кортизолу
Адреналіну
Реніну
Норадреналіну
Для оцінки знешкоджувальної функції печінки використовують метод, суть якого полягає в пероральному прийомі бензоату натрію і визначенні у сечі гіпурової кислоти. Як називається дане дослідження?
Проба Легаля
Метод де Ваарда
* Проба Квіка
Тимолова проба
Метод Блюра
Для оцінки стану очищення організму від різних речовин використовують показник, який виражає кількість плазми крові, яка очищається від цих речовин, зокрема продуктів обміну, за 1 хвилину при проходженні через нирки. Як називається цей показник?
Реабсорбція
* Кліренс
Секреція
Активний транспорт
Концентрація
До лікаря звернувся хворий із скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання ймовірне?
* Стероїдний діабет
Інсулінозалежний діабет
Мікседема
Глікогеноз I типу
Адісонова хвороба
До лікаря звернувся чоловік 33 років із скаргами на болі в суглобах. При огляді пацієнта виявлено пігментацію склери і вушних раковин. При аналізі сечі встановлено, що в лужному середовищі і на повітрі вона чорніє. Найбільш ймовірним діагнозом є:
* Алкаптонурія
Цистиноз
Альбінізм
Фенілкетонурія
Тирозиноз
До реанімаційного відділення з місця пожежі доставлено жінку віком 42 років з обширними опіками. Об'єктивно: втрата свідомості, артеріальний тиск дорівнює 50 мм. рт. ст. Ймовірно через втрату великої кількості рідини, внаслідок чого може розвинутись:
Ізостенурія
Гіпостенурія
Поліурія
* Анурія
На діурез цей стан не вплине
Жінку протягом останніх кількох днів турбують напади болю у пра-вому підребер’ї після вживання жирної їжі. Візуально визначається пожовтіння склер та шкіри, ахолічний кал, сеча “кольору пива”. Присутність якої речовини у сечі пацієнтки обумовила темне забарвлення сечі при обтураційній жовтяниці?
* Білірубінглюкуронідів
Кетонових тіл
Уробіліну
Стеркобіліну
Глюкози
З діагностичною метою каламутну сечу, що проявляє