тест 35 вопросов


Вопрос:1 балл. (0...1) 100%
Устаўце ў слове патрэбныя літары: зарэгістрырава...ы08.12.11 19:59:59
Ответ:
Выбран вариант N1: -н-OkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Знайсці сярод эканамiчных термiнаў iнтэрнацыяналізмы:08.12.11 20:00:45
Ответ:
не отмечен вариант N1 [цэны]Okне отмечен вариант N2 [збыт]Okотмечен вариант N3 [тарыф]Okотмечен вариант N4 [сертыфікат]Okотмечен вариант N5 [санкцыя]Okне отмечен вариант N6 [стаж]Okне отмечен вариант N7 [вартасць]OkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Выберыце патрэбнае па сэнсе слова ў прафесійных ўстойлівых выразах: валютны...08.12.11 20:01:42
Ответ:
Выбран вариант N1: калідорOkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Устаўце ў слове патрэбныя літары: магнітн...08.12.11 20:02:08
Ответ:
Выбран вариант N1: -ыяOkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Устаўце ў слове патрэбныя літары: пункт пракат...08.12.11 20:03:12
Ответ:
Выбран вариант N2: -уOkВопрос:0 балл. (0...1) 0%
Устаўце ў слове патрэбныя літары: няма тэрмiн... дзеяння08.12.11 20:03:53
Ответ:
Выбран вариант N2: -уû
Вопрос:1 балл. (0...1) 100%
Выберыце патрэбнае па сэнсе слова ў прафесійных ўстойлівых выразах: кошык...08.12.11 20:04:23
Ответ:
Выбран вариант N1: спажывецкіOkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Устаўце ў слове патрэбныя літары: пал...08.12.11 20:04:43
Ответ:
Выбран вариант N2: -іOkВопрос:2 балл. (0...4) 50%
Устанавіце адпаведнасць08.12.11 20:05:52
Ответ:
К варианту N1 [манапалізаваны] выбрано [цана]û
К варианту N2 [манапольны] выбрано [рынак]û
К варианту N3 [манапалістычны] выбрано [канкурэнцыя]OkК варианту N4 [манапалісцкі] выбрано [план]OkВопрос:0 балл. (0...1) 0%
Устаўце ў слове патрэбныя літары: няма тавар...08.12.11 20:06:25
Ответ:
Выбран вариант N2: -уû
Вопрос:0.666667 балл. (0...1) 66%
Знайдзіце словазлучэнні, у якіх парушана лексічная спалучальнасць слоў08.12.11 20:06:55
Ответ:
не отмечен вариант N1 [матэрыяльнае заахвоч…]Okотмечен вариант N2 [тэхналагiзаваны кант…]Okотмечен вариант N3 [матэрыялістычныя зат…]Okне отмечен вариант N4 [таварны знак]Okне отмечен вариант N5 [працавiтыя рэсурсы]û
Вопрос:1 балл. (0...1) 100%
Устаўце ў словах патрэбныя літары. па ліні... сувязі08.12.11 20:08:21
Ответ:
Выбран вариант N2: -яхOkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Устанавіце адпаведнасць08.12.11 20:10:29
Ответ:
К варианту N1 [Публіцыстычны стыль …] выбрано [грамадскае жыцце кра…]OkК варианту N2 [Гутарковы стыль абсл…] выбрано [сямейныя і сяброўскі…]OkК варианту N3 [Мастацкі стыль абслу…] выбрано [духоўная сфера жыцця…]OkК варианту N4 [Афіцыйна-справавы ст…] выбрано [афіцыйныя зносіны, д…]OkК варианту N5 [Навуковы стыль абслу…] выбрано [сфера навукі, тэхнік…]OkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Выберыце правiльнае напiсанне слова:08.12.11 20:11:33
Ответ:
Выбран вариант N1: бізнесOkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Устанавіце адпаведнасць:08.12.11 20:12:36
Ответ:
К варианту N1 [лакалізаваная] выбрано [сувязь]OkК варианту N2 [лакальная] выбрано [сетка]OkВопрос:0 балл. (0...1) 0%
Выберыце правільны варыянт адказу.Для афіцыйна-справавога стылю характэрна ўжыванне:08.12.11 20:13:43
Ответ:
Выбран вариант N3: моўных штампаўû
Вопрос:1 балл. (0...1) 100%
Устаўце ў слове патрэбныя літары. агульнапрынят...08.12.11 20:14:06
Ответ:
Выбран вариант N1: -ыOkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Знайдзіце словы, якiя ў прапанаванай тэрмінасістэме будуць лішнiя08.12.11 20:14:42
Ответ:
не отмечен вариант N1 [знешні доўг]Okне отмечен вариант N2 [валавы даход]Okне отмечен вариант N3 [дзяржзаказ]Okотмечен вариант N4 [перпендыкуляр]Okне отмечен вариант N5 [банкаўская сістэма]Okне отмечен вариант N6 [акцыз]Okотмечен вариант N7 [бiном]Okне отмечен вариант N8 [валюта]Okне отмечен вариант N9 [унутраны рынак]Okне отмечен вариант N10 [датацыя]OkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Якімі стылявымі рысамі характарызуецца гутарковы стыль:08.12.11 20:15:53
Ответ:
Выбран вариант N2: непасрэднасцю, нязмушанасцю, эмацыянальнасцю, адсутнасцю строгай лагічнасці ў выказванняхOkВопрос:0.666667 балл. (0...1) 66%
Знайсці сярод эканамiчных термiнаў вузкаспецыяльныя:08.12.11 20:16:43
Ответ:
не отмечен вариант N1 [графік]Okне отмечен вариант N2 [кваліфікацыя кадраў]Okне отмечен вариант N3 [падатак на прыбытак]û
не отмечен вариант N4 [цыкл]Okне отмечен вариант N5 [канкурэнт]Okотмечен вариант N6 [сальда]Okотмечен вариант N7 [разліковы рахунак]Okне отмечен вариант N8 [ліцэнзія]OkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Выберыце правільны варыянт адказу.Тэрміны:08.12.11 20:17:32
Ответ:
Выбран вариант N3: словы або словазлучэнні, якія з’яўляюцца дакладнымі абазначэннямі спецыяльных паняццяў навукі, тэхнікі, вытворчасці, мастацтва і інш. Яны характарызуюцца дакладнасцю, афіцыйнасцю (нарматыўна ўзаконены), адназначнасцюOkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Устаўце ў слове патрэбныя літары: рэактарн...08.12.11 20:17:55
Ответ:
Выбран вариант N1: -ыOkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Выберыце правільны варыянт адказу.Жанрамі навуковай літаратуры з’яўляюцца:08.12.11 20:18:21
Ответ:
Выбран вариант N2: манаграфія, рэферат, тэзісы, артыкулOkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Якімі моўнымі сродкамі характарызуецца афіцыйна-справавы стыль:08.12.11 20:18:45
Ответ:
Выбран вариант N1: канцылярскія моўныя штампы, спецыяльная лексікаOkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Выберыце правільны варыянт адказу.Прафесiяналiзмы:08.12.11 20:19:02
Ответ:
Выбран вариант N4: спецыяльныя словы і выразы, якія ўжываюцца ў маўленні прадстаўнікоў пэўных прафесійOkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Знайдзіце словы, якоiя ў прапанаванай тэрмінасістэме будуць лішнiя:08.12.11 20:19:17
Ответ:
не отмечен вариант N1 [дэвальвацыя]Okне отмечен вариант N2 [калькуляцыя]Okотмечен вариант N3 [брыфiнг]Okне отмечен вариант N4 [дэпазіт]Okотмечен вариант N5 [модуль]Okне отмечен вариант N6 [падатак]OkВопрос:0 балл. (0...1) 0%
Устаўце ў слове патрэбныя літары: некалькi раз...08.12.11 20:19:31
Ответ:
Выбран вариант N2: -оўû
Вопрос:1 балл. (0...1) 100%
Устанавіце адпаведнасць:08.12.11 20:20:03
Ответ:
К варианту N1 [кансультатыўны] выбрано [орган]OkК варианту N2 [кансультацыенны] выбрано [паслуга]OkВопрос:0 балл. (0...1) 0%
Які стыль мовы можа спалучаць рысы астатніх стыляў:08.12.11 20:20:24
Ответ:
Выбран вариант N1: публіцыстычныû
Вопрос:1 балл. (0...1) 100%
Устанавіце адпаведнасць08.12.11 20:20:35
Ответ:
К варианту N1 [рухавы] выбрано [мужчына]OkК варианту N2 [рухомы] выбрано [маемасць]OkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Выберыце патрэбнае па сэнсе слова ў прафесійных ўстойлівых выразах:рост...08.12.11 20:20:48
Ответ:
Выбран вариант N2: цэнOkВопрос:0 балл. (0...1) 0%
Пазначце правiльныя спалучэннi эканамiчных тэрмiнаў:08.12.11 20:21:12
Ответ:
отмечен вариант N1 [кваліфікаваная каміс…]û
не отмечен вариант N2 [гарантаваны тэрмін]Okне отмечен вариант N3 [эканамічная кібернет…]û
отмечен вариант N4 [інфармаваны паток]û
не отмечен вариант N5 [калектывiзаваны падр…]Okне отмечен вариант N6 [бухгалтарскія рахунк…]û
не отмечен вариант N7 [валютныя рэзервы]û
Вопрос:1 балл. (0...1) 100%
Адзначце лiшняе. "Афіцыйна-справавы стыль характарызуецца ўжываннем":08.12.11 20:21:24
Ответ:
Выбран вариант N2: жарганiзмаўOkВопрос:0.666667 балл. (0...1) 66%
Пазначце ўласнамоўныя (уласнабеларускiя) тэрміны:08.12.11 20:21:37
Ответ:
отмечен вариант N1 [выдаткі]Okотмечен вариант N2 [падатак]Okне отмечен вариант N3 [функцыя]Okне отмечен вариант N4 [маркетынг]Okне отмечен вариант N5 [ўласнасць]û
не отмечен вариант N6 [трэйдзінг]Okне отмечен вариант N7 [лізінг]Okне отмечен вариант N8 [брыфінг]OkВопрос:1 балл. (0...1) 100%
Устаўце ў слове патрэбныя літары: па праграм...08.12.11 20:21:49
Ответ:
Выбран вариант N1: -ахOkВопрос:0.666667 балл. (0...1) 66%
Дакумент "Правілы ўнутранага распарадку" адносiцца да:08.12.11 20:22:44
Ответ:
отмечен вариант N1 [распарадчых дакумета…]û
не отмечен вариант N2 [даведачна-інфармацый…]Okотмечен вариант N3 [арганізацыйных дакум…]

Приложенные файлы

  • docx 19304072
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 29

Добавить комментарий