3 вариант

3 ВАРИАНТ

1. ПриводтыS айналмалы KозCалысын атKарушы буынныS айнымалы жылдамдыKта айналмалы KозCалысына ауыстыру aшін Kай т™рт буынды механизм сaлбасын Kолданамыз?

А) Кaйентелі-кривошиптік механизм

Б) СырCымалы-кривошиптік механизм

В) КулисалыK механизм

Г) Синустік механизм

Д) Тангенстік механизм


2. 1 ж‰не 2 буыннан тaратын кинематикалыK жaптыS класын аныKтаSыз.А) II;

Б) I;

В) III;

Г) IV;

Д) V


3. Негізгі механизмге ІІ класты АссурдыS бір тобы KосылCан. Осы топтыS тaрі KандайА) т™ртінші тaр

Б) бесінші тaр.

В) aшінші тaр

Г) екінші тaр;

Д) бірінші тaр


4. МеханизмніS берілген жаCдайына с‰йкес S нaктеніS
·S жылдамдыCын аныKтаSыз. Берілгені:
·1 = 10 c - 1, lOA = lBS = 0.1 м, lBC = 0.2 м.А) 13EMBED Equation.31415;

Б) 13EMBED Equation.31415;

В) 13EMBED Equation.31415;

Г) 13EMBED Equation.31415;

Д) 13EMBED Equation.31415


5. 1 ж‰не 2 буыннан тaратын кинематикалыK жaптыS класын аныKтаSыз.А) III;

Б) II;

В) IV;

Г) I:

Д) V.


6. Негізгі механизмге ІІ класты АссурдыS бір тобы KосылCан. Осы топтыS тaрі Kандай?А) т™ртінші тaр

Б) екінші тaр;

В) бірінші тaр

Г) aшінші тaр;

Д) бесінші тaр.


7. МеханизмніS берілген жаCдайына с‰йкес AB буыныныS бaрыштыK жылдамдыCын аныKтаSыз. Берілгені:
·1 = 40 c - 1,
· = 0, lOA = 0.05 м lAB = 0.2 м.А) 10 c - 1

Б) 5 c - 1;

В) 20 c - 1

Г) 40 c - 1;

Д) 40 c - 1;8. 1 ж‰не 2 буыннан тaратын кинематикалыK жaптыS класын аныKтаSыз.А) IV;

Б) IV;

В) III;

Г) I;

Д) II;


9. Негізгі механизмге ІІ класты АссурдыS бір тобы KосылCан. Осы топтыS тaрі Kандай?А) т™ртінші тaр

Б) бірінші тaр;

В) aшінші тaр

Г) екінші тaр

Д) бесінші тaр


10. МеханизмніS берілген жаCдайына с‰йкес S нaктеніS жылдамдыCын аныKтаSыз. Берілгені:
·1 = 100 c - 1,
·OAS = 90
·, lOA = lAS = 0.05 м, lOC = 0.1 м.А) 5 мЧc - 1;

Б) 10 мЧc - 1;

В) 20 мЧc - 1

Г) 40 мЧc - 1;

Д) 160 мЧc - 1


11. 1 ж‰не 2 буыннан тaратын кинематикалыK жaптыS класын аныKтаSыз.А) V

Б) II

В) III

Г) IV

Д) I


12. Негізгі механизмге ІІ класты АссурдыS бір тобы KосылCан. Осы топтыS т_рі Kандай?

А) т™ртінші тaр

Б) екінші тaр;

В) aшінші тaр;

Г) бірінші тaр;

Д) бесінші тaр.


13. МеханизмніS берілген жаCдайына с‰йкес АВ буынныS S н_ктесініS
·S жылдамдыCын табыSыз. Берілгені:
·1 = 20 c - 1,
·AOx = 90
·, lOA = lAS = 0.05 м, lAB = 0.1 м.А) 1 м/c;

Б) 0.5 м/c;

В) 2 м/c

Г) 4 м/c;

Д) Б)5 м/c.


14. 1 ж‰не 2 буыннан тaратын кинематикалыK жaптыS класын аныKтаSызА) V

Б) I

В) II
·I

Г) IV

Д) II


15. Негізгі механизмге ІІ класты АссурдыS бір тобы KосылCан. Осы топтыS т_рі Kандай?А) бесінші т_р;

Б)_шінші т_р;

В) екінші т_р;

Г) т™ртінші т_р;

Д) бірінші тaр


16. Витворт механизмніS берілген жаCдайына с‰йкес В нaктеніS
·B жылдамдыCын аныKтаSыз. Берілгені:
·1 = 50 с - 1, lOA = 0.1 м, lOC = 0.3 м, lBC = 0.4 м,
·OAC = 90
·.А) 0

Б) 10 м/c

В) 4 м/c;

Г) 40 м/c;

Д) 5 м/c.
17. 1 ж‰не 2 буыннан тaратын кинематикалыK жaптыS класын аныKтаSыз.А) V

Б) I

В) III

Г) II

Д) IV


18. механизмге ІІ класты АссурдыS бір тобы KосылCан. Осы топтыS т_рі Kандай?А) т™ртінші т_р;

Б) бірінші т_р;

В) aшінші т_р;

Г) екінші т_р

Д) бесінші т_р


19. Синустік механизмніS берілген жаCдайына с‰йкес S нaктеніS
·S жылдамдыCын аныKтаSыз. Берілгені:
· = 30
·,
· = 20 c - 1, lOA = 0.4 м.А) 8 м/c;

Б) 4 м/c;

В) 16 м/c;

Г) 2 м/c;

Д) 1 м/c.


20. lAB буыныныS бaрыштыK _деуі мына формуламен аныKталады:

А) 13EMBED Equation.31415

Б) 13EMBED Equation.31415

В) 13EMBED Equation.31415

Г) 13EMBED Equation.31415

Д) 13EMBED Equation.31415


21. 1 ж‰не 2 буыннан тaратын кинематикалыK жaптыS класын аныKтаSыз.А) III

Б) I

В) V

Г) IV

Д) II


22. КинематикалыK тізбектіS еркіндік д‰режесін аныKтаSызА) 2

Б) 1

В) 4

Г) 3

Д) 0


23. Алтыбуынды механизмніS класын аныKтаSыз. Жетекші буын доCалыK баCытшамен белгіленген.А) III

Б) II

В) IV

Г) V

Д) I


24. 1 ж‰не 2 буыннан тaратын кинематикалыK жaптыS класын аныKтаSыз.А) III

Б) V

В) I

Г) II

Д) IV


25. Алтыбуынды механизмніS класын аныKтаSыз. Жетекші буын доCалыK баCытшамен белгіленген.А) IV

Б) II

В) I

Г) V

Д) III26. МеханизмніS берілген жаCдайына с‰йкес жылдамдыKтар жоспарын к™рсетіSізА)

Б)

В)

Г)

Д)


27. КинематикалыK тізбек деп

А) жетекші буын мен тіреуішті атайды

Б) _ш м_шеніS байланысKан жaйесін атайды;

В) кез келген Kос буынды атайды;

Г) ™зара кинематикалыK жaп жасайтын буындардыS байланысKан жaйесін атайды;

Д) жетекші буын мен бaлCаKты атайды


28. ЖазыK механизмніS еркіндік д‰режесін аныKтаSызА) 3

Б) 2

В) 1

Г) 5

Д) 4


29. МеханизмніS толыK айналыс жасайтын буыны

А) тіреуіш(стойка);

Б) бaлCаK(шатун);

В) к_йенте(коромысло);

Г) cырCаK(ползун);

Д) айналшаK (кривошип);


30. МеханизмніS берілген жаCдайына с‰йкес жылдамдыKтар жоспарын к™рсетіSіз?А)

Б)

Г)

Д)


Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 19315657
    Размер файла: 240 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий