7 вариант


Нұсқа 3107
Маркетинг
Синхромаркетинг іс-жүзіне асырылады:Өзгермелі сұранысты қалыпқа келтіру
Тұраксыз сұраныстың пайда болуыШектен тыс сұраныс орын алғанда
Үдемелі сұраныстың орын алуы кезінде
Өзгеріссіз сұраныстың қалыптасуы
Нарықтағы тұракты сұраныс кезінде
Құбылмалы сұранысты үйлестіру үшін
Жоғарылаушы сұраныс тенденциясы
Ақпараттардың міндетіне байланысты түрлері:
нормативтік.
анықтамалық, ұсынылуы.
бірінші, екінші ретті.
хабаршы, реттеуші.
туынды, бастапқы.
ауық-ауық.
нарықтық, ішкі.
тұракты, айнымалы.
Микроорта факторы маркетингтік делдалдар:
Тұтынушылар қауымдастығы
Мемлекеттік мекемелер
Денсаулық мекемелерБұқаралық ақпарат кұралдары
Бәсекелес компанияларТауарды жылжытуға маманданған фирмалар
Сауда агенттіктері
Маркетингтік кызмет көрсететін агенттіктер
Адам кажеттілігінің қанағаттандыру деңгейлеріне байланысты түрлері:
уақытша қанағаттандырылмаған.
оңтайлы қанағаттандырылған.
қанағаттандырылмаған.
ауық-ауық қанағаттандырылған.
икемді канағаттандырылған
F) мерзімдік қанағаттандырылған.
жартылай канағаттандырылған.
толық қанағаттандырылған.
Мақсатты нарық:
Қажеттілік сипаттары бірдей тұтнушылар
Шет ел нарығы
Арнайы тауарларды тұьпгушылар нарығы
Өнеркәсіп тауарлары нарыты
Халықаралық нарық
Бейкоммерциялық қызмет нарығы
Қажеттілігі бірдей тұтынушылар нарығы
Қызмет нарығы
6. Толықтырылган тауар:
Тұтынушының сатып алғаннан кейінгі реакциясының оң нәтижелі болуы
Тауарға сервистік қызмет көрсету
Тауарға кепілдеме беру
Тауарғы қанағаттанбаған жағдайда ауыстыру немесе кұнын қайтару
Тауар қасиеттері жиынтығы
Тауардың ерекшеленіп безендіруі
Тұтынушылардың іздейтін пайдасын кұндылығын іске асыру идеясы
Тұтынушының күткен қажеттілігін қанағаттандыруы
7. Жаңа тауарды жоспарлаудың экономикалық талдау сатысындағы жұмыстар:
сату көлемі жоспарланады.
өткізу жоспарланады.
баға жоспарланады.
пайда есептеледі.
өндіріс жоспарланады.
сұраныс болжанады.
табыс жоспарланады.
шығындар есептеледі.
8. Бәсекеге бағытталған баға тағайындау:
Нарық ерекшелігіне байланыстыСұраныс икемділігіне байланыстыБәсекелестердің санына және күшіне байланыстыМемлекетТұтынушылар сұранысының жиілігіне байланыстыТұтынушылардың төлемқабілеттілігіне байланыстыНарық құрылымына байланыстыДелдалдың баға тағайындауына байланысты9. Тарату арналарының буындары:
Жабдықтаушы
Сату орны
Делдал
Өндіріс
E)Өндіруші, тұтынушы
F) Сатып алушы
Бөлшек саудагер, көтерме саудагер
Шағын көтерме саудагерҚарқынды өткізу стратегиясында фирманың алға коятын максаты:
арнайы сервистік кызметті жетілдіру.
нақты тауардың сапасын арттыру.
бәсекеқабілеттілікті жоғарылату.
директ маркетингті іс жүзіне асыру.
нарықты максималды түрде қамыту.
мүмкіндІктері максималды сауда орындарын таңдау.
сату көлемін молынан көбейту.
тауардың арнайы жарнамасын арттыру.
Жарнаманың қаржы көлемін (шығындарды) анықтауға әсер ететін факторлар:
болжамалы сату нарығының көлемі, тауардың өмірлік кезеңі.
стандарттық жайлардың орын алуы және жүргізілуі.
кездейсоқ жайларды есепке алып отырудың маңыздылығы.
фирма жүргізетін жарнаманың рөлі, бәсекелестің жарнама шығындары.
фирманың жарнаманы жүргізуге мүмкіндіктері мен жағдайлары.
F) тұтынушының жарнаманы күтіп отыру деңгейі және орыны.
G) халықаралық жарнама талаптары мен шартары.
Н) аралық делдалдардың талаптары мен ұсыныстары.
Маркетингті ревизиялау мақсаты:
Шығындарды айқындау
Алдағы маркетингтік мүмкіндіктерді айқындау
Фирманың ұзақ мерзімді бәсекелестерін айқындау
Туындалмақ проблемаларды айқындау
Қолда бар құралдарды айқындау
Фирманың ұзақ мерзімді кадрлардың біліктілігін айқындау
Ағымдық іс-әрекеттерінің болашағы туралы ұсыныстар беру
Фирманың ұзақ мерзімді тұтынушыларын айқындау
13. Стратегиялық жоспардьщ бірінші бөлімі, мекеменің мақсатын белгілеу тарауында мынадай жайлар анықталуы тиіс:
қандай қызметтер түрлері орындалады.
қандай өндіріс үдерістері қолданылады.
жалпы сұақтардың саны мен көлемі.
жоспардың накты орындалу мерзімі.
кімнің жауапекршілікке ие екендігі.
F) қандай тұтынушылар тобына қызметтер көрсетіледі.
кәсіпорынның жоспарды орындаудағы іс-әрекеттері.
орындалмаған жағдайда қайта қарастырылуы.
14. Аймақтық және ұлттық айырмашылықтар шешуші рөл атқармайды деп бүкіл әлемді бір жалпы нарық ретінде қарастыратын маркетинг:
Импорт
Әлемдік маркетинг
Экспорт
Глобальды маркетинг
Ішкі маркетинг
Ұлттық маркетинг
Халықаралық маркетинг
Отандық маркетинг
15. Бейкоммерциялық маркетинг жүзеге асады:
Коммерциялық қызметпен айналысатын ұйымдармен
Коммерциялық қызметпен айналысатын жеке тұлғалармен
Бейкоммерциялық кызметпен айналысатын жеке тұлғалармен
Коммерциялық кызметпен айналысатын заңды тұлғалармен
Бейкоммерциялық кызметпен айналысатын занды тұлгалармен
Бейкоммерциялық кызметпен айналысатын ұйымдармен
Өндіруші фирмамен
Жеке кәсіпкермен
16. Коғамдық маркетингтін мақсаты:
Іс-құлықтық әдеттерді өзгерту
Іс-кұлықтық әдеттерді өзгертпеу
Өзгелердің көзқарасын тыңдау
Қалыптаскан көзқарасты өзгерту
Негізделген көзқарасты өзгертпеу
Өзгелердің пікірімен санасу
Түсіністікке жету
Түсіністікке жетпеу
17. Ремаркетингжүргізіледі:
Сұраныс деңгейі төмендей бастағанда
Сұраныс деңгейі төмендеп жатқанда
Төмен денгейлі сұраныс орын алғанда
Кұбылмалы сұранысты зерттеу үшін
Жасырын сұранымды зерттеу кезінде
Шамадан тыс сұранысты төмендету үшін
Нарықта жағымсыз сұраныс пайда болса
Әлеуетті сұраныс деңгейін болжау үшін
Ақпараттардың өңделуіне байланысты түрлері:
реттелген.
тұрақты.
бастапқы.
хабарламалы.
айнымалы.
F) екінші реттік.
анықтамалық.
туынды.
Микроорта элементтері:
бәсекелестер, байланыс аудиториялары.
сұраныстың болжамдық көлемі.
кәсіпорын пайдасы.
жабдықтаушылар, клиенттер.
тұтынушылар мінезқұлығы.
табиғи орта, ресурстар.
технологиялық факторлар.
маркетинг делдалдары.
Абрахам Маслоудың ынталандыру теориясындағы кажеттіліктер:
Әлеуметтік
Қаржылық
Физиологиялық
Табиғи
Рухани
Өзін-өзі сактау
Қорғаныс
Психологиялық
Тұтыну тауарлары нарығын психографиялық қағида негізде сегменттеу:
адамдарды тұлғалық тап ерекшелігіне байланысты топқа бөлу.
тұтынушыны жасына байланысты топтарға бөлу.
тұтынушыны білімі мен ұлтына байланысты топтарға бөлу.
сатып алушыны тұтынатын орнына байланысты топқа бөлу.
тұтынушыны сатып алу қабілетіне байланысты бөлу.
сатып алушының дүкенге келу жиілігіне байланысты бөлу.
өмір сүру бейнесіне байланысты сегменттеу.
қоғамдық топтарға байланысты сегменттеу.
22. Тұтыну тауарлары тұтыну әдісіне байланысты бөлшетін топтары:
алдын ала тандап алынатын тауарлар.
үнемді, экономиялық тауарлар.
ұзақ мерзімді тауарлар.
шикізат түріндегі тауарлар.
қүнделікті сұраныстағы тауарлар.
оңтайлы сұраныстағы тауарлар.
қызмет түріндегі тауарларерекше және енжар сұраныстағы тауарлар.
23. Тауарлық номенклатура сипатталады:
Өзінің терендігімен (тауарды ұсыну варианттарымен)
Өзінін, толықтығымен (жеке тауарлар санымен)
Нарықтағы барлық тауарлар бірлігі
Бір клиенттер тобына өткізуімен тығыз байланысты тауарлар тобы
Бағанын бір аралығында сатылуымен тығыз байланысты аналогты тауарлар тобыӨзінің енімен (ассортименттік топтар санымен)
Бұл сатушының сатып алушыларға ұсынатын барлық тауарлар түрі
Бір-бірімен пайдалануының ұксастығымен тығыз байланысты тауарлар тобы24. Еркін бәсекеде баға келесі шартқа тәуелді:
А) Баға жоғары болған сайын, әр бұйымнан үлесі пайдада жоғары
В) Сату көлемі молайған сайын, үлесті пайда түсіру саныда көбірек боладыC) Бағаны сұраныс деңгейімен анықталады
Баға сұранысқа тәуелді
Бағаны фирманың төлем кабілеті реттейді
Бағаны нарық тағайындайды
Бағаны мемлекет тағайындайды
Н) Бағаны шығын көлемін ескеріп тағайындайды25. Тауарды тарату стратегиясы:
Сатып алушыны тандауНарықты тандауТарату арнасының интенсивтілігін, модификациясын тандау
Сату орнын тандауЕ) Тарату арнасының кұрылымын, масштабын тандауF) Делдалды тандау
G)Жабдықтаушыны тандау
Н) Тарату арнасының типін тандау

Приложенные файлы

  • docx 19329697
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий