РИК 83 раздел 5


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусым № 390 бұйрығына 37- қосымша
Приложение 37 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 89- қосымша
Приложение 89 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных
Педагог қызметкерлерді жасы бойынша бөлу туралы мәліметтер
Сведения о распределении педагогических работников по возрасту
Есепті кезең 20_-20_ оқужылы
Отчетный период 20_-20_ учебный год
Индексі: № РИК 83 нысан V тарау
Индекс: формы № РИК 83 раздел V
Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая
Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, ДББҰ «НЗМ», басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, АОО «НИШ», организации образования подведомственные другим госорганам
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан
Тапсыру мерзімі: қазанСрок представления: октябрь

Барлығы қалалық және ауылдық жерлердеИтого городская и сельская местность
Қызметкерлердің санатыКатегория работников№
педагог қызметкерлердің жалпы саны
общая численность педагогических работников оның ішінде жасы бойыншаиз них по возрасту зейнеткерлікжастапенсионный возраст25 жасқа дейіндо 25 лет25 жасан 34 жасқа дейінот 25 до 34 лет 35 жастан 4 жасқа дейінот 35 до 44 лет 45 жастан 4 жасқа дейінот 45 до 54 лет 55 жасан 64
жасқа дейінот 55 до 64 лет А В 1 2 3 4 5 6 7
педагог қызметкерлердің жалпы саны:
общее количество педагогических работников: 1 оның ішінде:
из них: мектеп директорлары:
директора школ: бастауыш начальных2 негізгі
основных3 орта средних4 мектеп директорларының оқу ісі жөніндегі орынбасарлары:
заместители директоров школ по учебной работе: бастауыш начальных5 негізгі
основных6 мектеп директорларының тәрбие жөніндегі орынбасарлары
заместители директоров школ по воспитательной работе 7 1-4 сынып (мектеп директорларынсыз)
учителя (без директоров школ): 1-4 классов 8 пән-мұғалімдеріучителя - предметники9 басқа педагогикалық қызметкерлер:
другие педагогические работники: 10 оның ішінде
из них: Жалғасы Продолжение
педагог-психолог 11 әлеуметтік педагог
социальный педагог 12 педагог- ұйымдастырушы куратор
педагог-организатор куратор 13 қосымша білім беру педагог
педагог-дополнительного образования 14 оқытушы- логопед
учитель-логопед 15 оқытушы–дефектолог
учитель-дефектолог 16 тәрбиеші (аға тәрбиеші)
воспитатель (старший воспитатель) 17 мектепке дейінгі сыныптар тәрбиешісівоспитатель предшкольных классов 18 тәлімгер (аға тәлімгер)
вожатый (старший вожатый) 19 экология пәнінің оқытушысы
учитель экологии 20 валеология пәнінің оқытушысы
учитель валеологии 21 педагог қызметкерлерге теңестірілген тұлғалар
лица, приравненные к педагогическим работникам: 22 оның ішінде
из них: әдіскер (аға әдіскер)
методист (старший методист) 23 өндірістік оқыту мастерімастер производственного обучения 24 ән-күй жетекшісімузыкальный руководитель 25
Жалғасы Продолжение
аккомпаниатор 26 одан басқа:
кроме того: (қазақ, өзбек, ұйғыр немесе тәжік) тілде оқитын мектептерде (сыныптарда) сабақ беретін мұғалімдер (1-4 сыныптарда)
учителя, преподающие только в школах (классах) с (казахским, узбекским, уйгурским или таджикским) языком обучения (в 1-4 классах)27 оның ішінде тек орыс тілінен сабақ беретіндер
из них преподают только русский язык 28 5-11 (12) сынып мұғалімдері
учителя 5-11(12) классов 29 толық емес жұмыс күнінде жұмыс істейтін мұғалімдер (қосымша істеуші)
учителя, работающие неполный рабочий день в (совместители) бастауыш мектепте
начальных школах30 негізгі мектепте
основных школах31 орта мектепте
средних школах32 бухгалтерлербухгалтера 33 кітапханашыларбиблиотекари 34 медбикелермедсестра 35 техникалық қызметкерлертехнический персонал 36 қалалық жерде
в городской местности
Қызметкерлердің санатыКатегория работников№
педагог қызметкерлердің жалпы саны
общая численность педагогических работников оның ішінде жасы бойыншаиз них по возрасту зейнеткерлікжастапенсионный возраст25 жасқа дейіндо 25 лет25 жасан 34 жасқа дейінот 25 до 34 лет 35 жастан 4 жасқа дейінот 35 до 44 лет 45 жастан 4 жасқа дейінот 45 до 54 лет 55 жасан 64
жасқа дейінот 55 до 64 лет А В 1 2 3 4 5 6 7
барлық педагогикалық қызметкерлер:
общее количество педагогических работников: 1 оның ішінде:
из них: мектеп директорлары:
директора школ: бастауыш начальных2 негізгі
основных3 орта средних4 мектеп директорларының оқу ісі жөніндегі орынбасарлары:
заместители директоров школ по учебной работе: бастауыш начальных5 негізгі
основных6 мектеп директорларының тәрбие жөніндегі орынбасарлары
заместители директоров школ по воспитательной работе 7 1-4 сынып (мектеп директорларынсыз)
учителя (без директоров школ): 1-4 классов 8 пән-мұғалімдеріучителя - предметники9 басқа педагогикалық қызметкерлер:
другие педагогические работники: 10 оның ішінде
из них: Жалғасы Продолжение
педагог-психолог 11 әлеуметтік педагог
социальный педагог 12 педагог ұйымдастырушы куратор
педагог-организатор куратор 13 қосымша білім беру педагог
педагог-дополнительного образования 14 оқытушы- логопед
учитель-логопед 15 оқытушы–дефектолог
учитель-дефектолог 16 тәрбиеші (аға тәрбиеші)
воспитатель (старший воспитатель) 17 мектепке дейінгі сыныптар тәрбиешісівоспитатель предшкольных классов 18 тәлімгер (аға тәлімгер)
вожатый (старший вожатый) 19 экология пәнінің оқытушысы
учитель экологии 20 валеология пәнінің оқытушысы
учитель валеологии 21 педагог қызметкерлерге теңестірілген тұлғалар
лица, приравненные к педагогическим работникам: 22 оның ішінде
из них: әдіскер (аға әдіскер)
методист (старший методист) 23 өндірістік оқыту мастерімастер производственного обучения 24 ән-күй жетекшісімузыкальный руководитель 25 Жалғасы Продолжение
аккомпаниатор 26 одан басқа:
кроме того: (қазақ, өзбек, ұйғыр немесе тәжік) тілде оқитын мектептерде (сыныптарда) сабақ беретін мұғалімдер (1-4 сыныптарда)
учителя, преподающие только в школах (классах) с (казахским, узбекским, уйгурским или таджикским) языком обучения (в 1-4 классах)27 оның ішінде тек орыс тілінен сабақ беретіндер
из них преподают только русский язык 28 5-11 (12) сынып мұғалімдері
учителя 5-11(12) классов 29 толық емес жұмыс күнінде жұмыс істейтін мұғалімдер (қосымша істеуші)
учителя, работающие неполный рабочий день в (совместители) бастауыш мектепте
начальных школах30 негізгі мектепте
основных школах31 орта мектепте
средних школах32 бухгалтерлербухгалтера 33 кітапханашыларбиблиотекари 34 медбикелермедсестра 35 техникалық қызметкерлертехнический персонал 36 ауылды жердев сельской местности
Қызметкерлердің санатыКатегория работников№
педагог қызметкерлердің жалпы саны
общая численность педагогических работников оның ішінде жасы бойыншаиз них по возрасту зейнеткерлікжастапенсионный возраст25 жасқа дейіндо 25 лет25 жасан 34 жасқа дейінот 25 до 34 лет 35 жастан 4 жасқа дейінот 35 до 44 лет 45 жастан 4 жасқа дейінот 45 до 54 лет 55 жасан 64
жасқа дейінот 55 до 64 лет А В 1 2 3 4 5 6 7
барлық педагогикалық қызметкерлер:
общее количество педагогических работников: 1 оның ішінде:
из них: мектеп директорлары:
директора школ: бастауыш начальных2 негізгі
основных3 орта средних4 мектеп директорларының оқу ісі жөніндегі орынбасарлары:
заместители директоров школ по учебной работе: бастауыш начальных5 негізгі
основных6 мектеп директорларының тәрбие жөніндегі орынбасарлары
заместители директоров школ по воспитательной работе 7 1-4 сынып (мектеп директорларынсыз)
учителя (без директоров школ): 1-4 классов 8 пән-мұғалімдеріучителя - предметники9 басқа педагогикалық қызметкерлер:
другие педагогические работники: 10 оның ішінде
из них: Жалғасы Продолжение
педагог-психолог 11 әлеуметтік педагог
социальный педагог 12 педагог ұйымдастырушы куратор
педагог-организатор куратор 13 қосымша білім беру педагог
педагог-дополнительного образования 14 оқытушы- логопед
учитель-логопед 15 оқытушы–дефектолог
учитель-дефектолог 16 тәрбиеші (аға тәрбиеші)
воспитатель (старший воспитатель) 17 мектепке дейінгі сыныптар тәрбиешісівоспитатель предшкольных классов 18 тәлімгер (аға тәлімгер)
вожатый (старший вожатый) 19 экология пәнінің оқытушысы
учитель экологии 20 валеология пәнінің оқытушысы
учитель валеологии 21 педагог қызметкерлерге теңестірілген тұлғалар
лица, приравненные к педагогическим работникам: 22 оның ішінде
из них: әдіскер (аға әдіскер)
методист (старший методист) 23 өндірістік оқыту мастерімастер производственного обучения 24 ән-күй жетекшісімузыкальный руководитель 25 Жалғасы Продолжение
аккомпаниатор 26 одан басқа:
кроме того: (қазақ, өзбек, ұйғыр немесе тәжік) тілде оқитын мектептерде (сыныптарда) сабақ беретін мұғалімдер (1-4 сыныптарда)
учителя, преподающие только в школах (классах) с (казахским, узбекским, уйгурским или таджикским) языком обучения (в 1-4 классах)27 оның ішінде тек орыс тілінен сабақ беретіндер
из них преподают только русский язык 28 5-11 (12) сынып мұғалімдері
учителя 5-11(12) классов 29 толық емес жұмыс күнінде жұмыс істейтін мұғалімдер (қосымша істеуші)
учителя, работающие неполный рабочий день в (совместители) бастауыш мектепте
начальных школах30 негізгі мектепте
основных школах31 орта мектепте
средних школах32 бухгалтерлербухгалтера 33 кітапханашыларбиблиотекари 34 медбикелермедсестра 35 техникалық қызметкерлертехнический персонал 36 Басшысы
Руководитель ___________________________қолы ________________________
подпись
М.О. Тегі, Аты және Әкесінің атыМ.П Фамилия, Имя и Отчество
Телефон
«Педагог қызметкерлерді жасы бойынша бөлу туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме
Нысан келесі түрде толтырылады:
1 жолда санаторлық мектептерді (мектеп-интернаттар) қосқанда жалпы орта білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін штаттық қызметкерлер саны әр баған үшін көрсетіледі. Нысанда арнайы, кешкі (ауысымды) мектептерді, девиантты мінез-құлықты балаларға арналған білім беру ұйымын есепке алмағанда барлық жалпы орта білім беру ұйымдары туралы мәліметтер есепке алынады. Оқытушылардың жалпы санына декреттік демалыстағы оқытушылар кіреді;
2,3,4 жолдарда директорлардың саны көрсетіледі;
5-6 жолдарда сабақ жүргізетін, жүргізбейтін орта және негізгі мектептердің мектеп директорларының оқу ісі жөніндегі орынбасарларының саны көрсетіледі. Сондай-ақ, 0,5 айлық және толық ставкалары бар оқытушылар, директордың орынбасарлары 9,10,22 жолдарда көрсетілмейді;
7 жолда сабақ жүргізетін, жүргізбейтін мектеп директорларының тәрбие жөніндегі орынбасарларының саны көрсетіледі;
9 жолда пән оқытушыларының саны. Сондай-ақ, 0,5 айлық және толық ставкалары бар оқытушылар, директордың орынбасарлары көрсетілмейді;
10 жолда штатты педагог қызметкерлердің жалпы саны, көрсетілген жолдарды 9, 11-20 қосаға алғанда көрсетеді;
11-21 жолдарда лауазымы бойынша педагог қызметкерлердің саны көрсетіледі;
22-26 жолдарда штаттағы педагог қызметкерлерге теңестірілген тұлғалар саны көрсетіледі;
27-28 жолдарда оқытушылардың жалпы санынан 1-4 сыныптардың оқытушылары (8 жол, 1 баған) казақ, ұйңыр, өзбек немесе тәжік тілдерінде оқытатын мектептерде сабақ беретін, оның ішінде орыс тілінде беретін оқытушылар саны көрсетіледі (26 жол);
29 жолда штаттағы 5-11 (12) сыныптар оқытушыларының саны көрсетіледі;
30-32 жолдарда толық емес күнде жұмыс істейтін оқытушылар саны көрсетіледі;
олдарда бухгалтерлар, кітапханашылар, медбикелер, техникалық қызметкерлердің саны көрсетіледі;
Арифметикалық-логикалық бақылау:
1 баған = ∑ 2-6 бағандардың, қалалық, ауылдық жерлер кестелерінде
1 жол = ∑ 2-10, 22 жолдардың
қорытынды кесте = ∑ қалалық және ауылдық жерлер кесетелерінің.
Нысан арасындағы байланыс:
9 жол 1 баған ≤ ПК-2 нысаны 21 жол 1 баған (сабақ оқытатын директорла және директорлардың орынбасарлары).
1 жол 1 баған = ПК 1 нысаны 1 жол 1,2 баған∑ 2-10, 22 жолдардың ˂ РИК 83 нысаны I баған II бөлім әр жолға (сабақ оқытатын директорла және директорлардың орынбасарлары).
жол 1 баған = РИК 83 нысан I бөлім 1 жол 1 баған.
Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о распределении педагогических работников по возрасту»
Форма заполняется следующим образом:
В строке 1 указывается количество штатных педагогических работников, имеющих основную нагрузку в дневных общеобразовательных школах, включая санаторные школы (школы-интернаты) для каждой графы. В форме учитываются данные по общеобразовательным организациям, без учета специальных, вечерних (сменных) школ, организаций образования для детей с девиантным поведением и с особым режимом содержания. В общем количестве педагогических работников учитываются учителя, находящиеся в декретном отпуске, а также по уходу за ребенком;
В строках 2,3,4 указывается количество директоров (Приказ Министра образования и науки РК от 17.09. 2013 г. № 375 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования»);
В строках 5-6 указывается количество заместителей директоров школ по учебной работе основных и средних школ, ведущие и не ведущие уроки. При этом следует учесть, что сведения о заместителях директоров, получающих 0,5 оклада и полную ставку учителя, не указываются в строках 9,10, 22;
В строке 7 указывается общее количество заместителей директора школ по воспитательной работе, ведущие и не ведущие уроки. При этом следует учесть, что сведения о заместителях директоров, получающих 0,5 оклада и полную ставку учителя, не указываются в строках 9,10, 22;
в строке 9 указать общее количество учителей-предметников. При этом следует учесть, что директора, заместители директоров, получающих 0,5 оклада и полную ставку учителя, не учитываются;
в строке 10 указывается общее количество штатных педагогических работников, включая указанных в строках 9, 11-20;
в строках с 11 – 21 указать количество педагогических работников по должностям;
в строке 22-26 указать общее количество штатных лиц, приравненные к педагогическим работникам;
в строках 27-28 указывается количество учителей из общего числа учителей 1-4 классов (из строки 8, графы 1) преподающие только в школах (классах) с (казахским, узбекским, уйгурским или таджикским) языком обучения и из них только русский язык (из строки 26);
в строке 29 указывается количество штатных учителей 5-11 (12) классов (из строки 9);
в строках 30-32 указывается количество учителей, работающих на неполном рабочем дне (по совместительству);
в строках 33-36 указывается количество бухгалтеров, библиотекарей, медсестер, технического персонала.
Арифметико-логический контроль:
графа 1= ∑ граф 2-6 также в таблицах по городской, сельской местности
строка 1= ∑ строки 2-10, 22 также в таблицах по городской, сельской местности
таблица итого = ∑ таблиц по городской и сельской местности.
Контроль между формами:
строка 9 графа 1≤ форма ПК-2 строка 21 графа 1 (за счет преподающих директоров и заместителей директоров).
строка 1 графа 1=форма ПК 1 строка 1 графа 1,2
∑ строк 2-10, 22 ˂ Форма РИК 83 графа I раздела II к каждой строке (за счет преподающих директоров и заместителей директоров)
строка 1 графа 1=РИК 83 раздел I строка 1 графа 1.

Приложенные файлы

  • docx 19338954
    Размер файла: 81 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий