Тести іст. України 9 клас.
Посібник укладений відповідно до “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10 клас. Рівень стандарту ”, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист №5 від 25.10.2010). Завдання вміщено за темами і виокремлено в межах кожної у два розділи - тематичний та підсумковий контроль.
Посібник містить завдання для тематичного контролю предметних компетентностей учнів; завдання для підсумкового контролю на зразок зовнішнього незалежного оцінювання.
Оцінювання завдань має здійснюватися відповідно до критеріїв, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №371 від 05.05.2008р.
Сподіваємось, що запропоновані завдання стануть у пригоді учням та вчителям при організації тематичного контролю та проведення уроків узагальнення у курсі історії України.


Пояснювальна записка

В Україні в 2002-2003 навчальному році Центром тестових технологій Міжнародного фонду “Відродження” спільно з Міністерством освіти і науки України було запроваджено тестування випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Тести, порівняно з іншими формами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких:
можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів програми;
об'єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу;
створити для всіх учасників тестування рівні умови складання тестів;
автоматизувати процедуру перевірки результатів;
охопити тестуванням велику кількість учнів.
допомога вчителеві в здійсненні ефективного контролю над засвоєнням учнями навчального матеріалу;
зошит може використовуватись школярами для самостійної підготовки до роботи з тестовими завданнями, самоперевірки своїх знань та вмінь.
Запропонований посібник призначений для здійснення вчителем тематичного та підсумкового контролю навчальних досягнень з історії України. Тести складаються з різних за формою завдань базового рівня на хронологічні та картографічні знаня, відомості про історичних діячів та культурно-історичні пам’ятки, передбачають пояснення окремих понять і термінів, дозволяють зробити оцінювання об’єктивним, спрямувати його на розвиток пізнавального інтересу учнів при вивченні історії.
Зміст тестових завдань відповідає навчальній програмі історії для 7 класу.

Структура тестових завдань тематичних робіт
завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих варіантів (при цьому передбачено завдання на роботу з картою, візуальними та текстовими історичними джерелами) — 1-16;
завдання на встановлення відповідності поданого переліку подій, термінів (позначених цифрами) до наявної логічної інформації (позначеної буквами) — 17-18;
завдання на встановлення правильної послідовності поданого переліку подій (позначених буквами) щодо їхнього логічного розташування (позначити цифрами) — 19-20;
завдання множинного вибору (з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів) — 21-22.
Рекомендуємо таку систему оцінювання:

Види завдань Система оцінювання
Завдання з вибором однієї правильної відповіді За правильну відповідь 1 бал
Завдання на встановлення відповідності Від 1 до 4 балів
Завдання на встановлення правильної послідовності Від 1 до 3 балів
Завдання множинного вибору Від 1 до 3 балів
Загальна сума від 0 до 36 балів включно.

Для виведення оцінки набрану суму балів слід розділити на 3.
На виконання кожної тематичної контрольної роботи відводиться 45 хвилин.


ТЕМАТИЧНІ ТЕСТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ 9 КЛАСУ

Тема1.ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ першої половини ХІХ ст. УКРАЇНСТКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIIІ — у першій половині ХІХ ст.
Варіант I

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

Укажіть роки діяльності масонської ложі “Любов до істини”:
А 1820–1823;
Б 1819–1823;
В 1818–1819;
Г 1818–1823.

Які губернії входили до складу Київського генерал-губернаторства:
А Київська, Подільська, Волинська;
Б Катеринославська, Херсонська, Таврійська;
В Харківська, Чернігівська, Полтавська;
Г Київська, Полтавська, Волинська;

Видання М. Маркевичем “Історії Малоросії”:
А 1843 р.;
Б 1842-1843 рр.;
В 1833-1838 рр.;
Г 1843-1844 рр.

Укажіть дату видання альманаху “Русалка Дністрова”:
А 1835 р.;
Б 1836 р.;
В 1837 р.;
Г 1848 р.

Якими цифрами позначено українські губернії, що входили до складу Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторства в середині XIX ст.:
А 1,2,3;2788285142875
Б 2, 3, 5;
В 2, 4, 5;
Г 3, 4, 5.


Які з нижче вказаних ознак характеризують академічний (науковий) етап національно-визвольного руху:
А Національний рух вступає в стадію масової боротьби, його представники висувають вимогу суверенітету нації у формі автономії, або незалежності.
Б Дослідження українського фольклору, традицій, вірувань. Дослідники відкривають для себе факт існування українського народу з його мовою, історією, культурними особливостями.
В Поширення національної ідеї в народному середовищі.
Г Створення українських політичних партій.

Автором “Руської правди” був:
А М. Муравйов;
Б В. Лукашевич;
В П. Пестель;
Г брати Борисови.

Унаслідок проведення в 1770–1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії:
А Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край – Королівство Галіції і Лодомерії;
Б посилився вплив українських організацій, лояльних до Габсбургів;
В змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви;
Г українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті.

Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:
“У законодавчому та виконавчому відносинах все Росії діляться на 13 Держав, 2 області і 368 Повіти або повітів... і по цьому припущенню Росія поділяється на: ... Чорноморську (Київ)..., Українську (Харків). Імператор є: Верховний Чиновник Російського Уряду. Він поєднує в собі всю виконавчу владу...”:
А “Південне товариство”;
Б “Товариство об’єднаних слов’ян”;
В “Північне товариство”;
Г “Малоросійське товариство”.

Укажіть особу за описом та фото:
“474599047625Народився в в сім’ї священика. Навчався в Бережанській гімназії, закінчив Львівську духовну семінарію, був вільним слухачем Львівського університету, та, закінчивши семінарію — парафіяльним священиком по селах Львівщини. Письменник, поет — засновник нової української літератури в Галичині, культурно-громадський діяч і перший в нових часах речник відродження західноукраїнських (галицьких) земель. Очолив “Руську трійцю”. Виступав за рівноправність української мови з польською.”
А М. Шашкевич;
Б Я. Головацький;
В І. Вагилевич;
Г І. Могильницький.

Яке місто стало центром національно-культурного відродження українських земель в складі Російської імперії на початку ХІХ ст.:
А Київ;
Б Харків;
В Полтава;
Г Одеса.

Яка подія вплинула на появу масонських лож на українських земель в складі Російської імперії на початку ХІХ ст.:
А активний наступ самодержавства на національно-культурні права українців;
Б активний наступ самодержавства на автономні права Королівства Польського;
В посилення реакції в Російській імперії після війни 1812 — 1814 рр.;
Г початок діяльності декабристів.

Якими цифрами на картосхемі позначені території, які Наполеон планував передати польському королю:2369820329565
А 1, 2;
Б 2, 5;
В 2, 3;
Г 2, 4.
Декабристи — це:
А суспільний рух проти панування феодальних відносин – кріпацтва;
Б представники опозиційного російського дворянства, які боролися за повалення царату (самодержавства), скасування кріпацтва та демократизацію Росії;
В релігійно-етичний рух, прибічники якого закликали до морального самовдосконалення й об’єднання людей за принципами Свободи, Рівності, Братерства;
Г радикально мисляча частина української громадськості, які вбачали в Наполеоні визволителя від російської тиранії.

Яка подія відбулась у 1805 році:
А в Україні заборонили масонські ложі;
Б повстання декабристів в Петербурзі;
В укладання Бухарестського мирного договору;
Г відкриття Харківського університету.

Укажіть особу за описом:
“Філолог-славіст, фольклорист, етнограф, видавець, один із засновників харківського гуртка українськихпоетів-романтиків. У1831р.разом із І. Розковшенком видає “Український альманах”, де, крім цілої низки українських пісень і дум, були також надруковані твори Є. Гребінки, О. Афанасьєва-Чужбинського та ін. Зібрані ним по селах, тексти українських народних пісень і дум учений упорядкував і невдовзі опублікував серію збірників “Запорожская старина”.
А В. Капніст;
Б. В. Лукашевич;
В І. Орлай;
Г І. Срезневський.
У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А етнос 1 основна адміністративно-територіальна одиниця в Росії з 1708 р. Поділялася на повіти
Б автономія 2 країна чи її частина, що загарбана іншою державою та управляється за допомогою спеціальних режимів та законів
В губернія 3 спільність людей, яка склалась історично, має спільні культуру, мову, звичаї тощо й усвідомлює як свою єдність, так і відмінність від інших подібних спільнот
Г колонія 4 надання деяким частинам держави прав на самоврядування в адміністративній сфері
5 адмністративно-територіальна одиниця Російської держави, запроваджена 1795 р.

Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А “Катехізис автономіста” 1 встановлення федерації всіх слов’янських республік — від Білого моря до Адріатичного і від Балтійського до Чорного
Б “Правила” 2 Росія — єдина централізована унітарна держава з республіканською формою правління
В “Конституція” 3 Росія — конституційна монархія на засадах федерації
Г “Руська Правда” 4 відновлення Гетьманщини на автономних засадах
5 Росія — республіка, що складається з 8 царств

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А повстання Чернігівського полку;
Б реформи Марії-Терезії і Йосипа ІІ;
В створення Азовського козацького війська;
Г створення “Товариства галицьких греко-католицьких священиків”.

Установіть послідовність цитованих подій:
А ...“Я став у душі республіканець і ні в чому не бачив більшого благоденства і вищого блаженства для Росії, як в республіканському правлінні... Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими, складаючи різні свої назви, становлять один народ російський ...”

Б “Університет належатиме до числа вищих училищ в імперії, призначених для підготовки юнацтва до громадських державних посад... На цій підставі в Харківському університеті викладатимуться всі ті науки, які відкривають шлях до достойного посідання місць у різних званнях громадянина і вірнопідданого...”

В “…З раннього ранку чотирнадцятого грудня офіцери - члени “Північного товариства” вели агітацію серед солдатів і матросів, переконуючи їх не присягати Миколі, а підтримати Костянтина. Їм вдалося вивести частину ... полиці і Гвардійський морський екіпаж на Сенатську площу. Але до цього моменту сенатори вже присягнули Миколі і розійшлися ... .”
Г “За нашу і вашу свободу!”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Вкажіть, які перетворення були заплановані декабристами у “Руській правді”:
Скасування кріпосного права.
Проголошення автономії України.
Обмеження влади поміщиків над кріпосними селянами.
Перетворення російської держави на республіку.
Перетворення представників усіх станів на рівноправних громадян.
Запровадження федеративного устрою.
Перетворення російської держави на конституційну монархію.

Які факти свідчать про початок українського національно-культурного відродження на українських землях під владою Російської імперії першої половини XІХ ст.:
Видання популярного журналу “Український вісник”.
Видання альманаху “Русалка Дністровая”.
Заснування “Товариства галицьких греко-католицьких священиків”.
Заснування Південного товариства.
Видання “Малоросійських оповідань” Г. Квітки-Основ’яненка.
Діяльність гуртка “харківські романтики”.
Видання М. Лучкаєм “Граматики слов’яно-руської мови”.


Тема1. ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ першої половини ХІХ ст. УКРАЇНСТКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIIІ — у першій половині ХІХ ст.
Варіант IІ

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

Укажіть роки діяльності масонської ложі “Об’єднаних слов’ян”:
А 1820–1823;
Б 1819–1823;
В 1818–1819;
Г 1818–1822.

Які губернії входили до складу Малоросійського генерал-губернаторства:
А Київська, Подільська, Волинська;
Б Катеринославська, Херсонська, Таврійська;
В Харківська, Чернігівська, Полтавська;
Г Харківська, Чернігівська, Подільська;

Видання І. Срезневським фольклорних збірників “ Запорожская старина”:
А 1843 р.;
Б 1842-1843 рр.;
В 1833-1838 рр.;
Г 1840.

Укажіть дату відкриття Харківського університету:
А 1804 р.;
Б 1805 р.;
В 1806 р.;
Г 1803 р.

Якими цифрами позначено українські губернії, що входили до складу Київського генерал-губернаторства:2512060305435
А 1, 2, 5;
Б 1, 2, 3;
В 1, 2, 4;
Г 2, 4, 5.
Які з нижче вказаних ознак характеризують політичний етап національно-визвольного руху:
А Національний рух вступає в стадію масової боротьби, його представники висувають вимогу суверенітету нації у формі автономії, або незалежності.
Б Дослідження українського фольклору, традицій, вірувань. Дослідники відкривають для себе факт існування українського народу з його мовою, історією, культурними особливостями.
В Поширення національної ідеї в народному середовищі.
Г Створення українських політичних партій.

Автором “Катехізиса автономіста” був:
А М. Муравйов;
Б В. Лукашевич;
В П. Пестель;
Г брати Борисови.

Діяльність “Товариства галицьких греко-католицьких священиків” і “Руської трійці” свідчила про:
А політизацію національно-визвольного руху в Австрійській імперії;
Б переорієнтацію українського руху на Російську імперію;
В початок національного відродження на західноукраїнських землях;
Г розгортання національного руху під релігійними гаслами.

Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:
“Я став у душі республіканець і ні в чому не бачив більшого благоденства і вищого блаженства для Росії, як в республіканському правлінні... Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими, складаючи різні свої назви, становлять один народ російський.”
А “Південне товариство”;
Б “Товариство об’єднаних слов’ян”;
В “Північне товариство”;
Г “Малоросійське товариство”.

Укажіть особу за описом і фото:
“483171566675Український письменник, поет, драматург, зачинатель сучасної української літератури, громадський діяч, народився в родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом у Полтавському магістраті. Автор першого в українській літературі твору, написаного й видрукованого живою народною мовою, який започаткував якісно новий етап розвитку української літературної мови.”
А М. Максимович;
Б Г. Квітка-Основ’яненко;
В С. Гулак-Артемовський;
Г І. Котляревський.

Яке місто стало центром національно-культурного відродження на західноукраїнсь- ких земелях на початку ХІХ ст.:
А Львів;
Б Чернівці;
В Перемишль;
Г Галич.

Внаслідок якої події було створене Азовське козацьке військо:
А російсько-турецька війна 1828-1829 рр;
Б російсько-французької війни 1821 р.;
В російсько-турецька війна 1806-1812 рр.;
Г зруйнування Нової Січі.

Якою цифрою на картосхемі позначені території, які Наполеон планував передати австрійському імператору:2188210289560
А 1;
Б 2;
В 3;
Г 5.
Масонство — це:
А суспільний рух проти панування феодальних відносин – кріпацтва;
Б представники опозиційного російського дворянства, які боролися за повалення царату (самодержавства), скасування кріпацтва та демократизацію Росії;
В релігійно-етичний рух, прибічники якого закликали до морального самовдосконалення й об’єднання людей за принципами Свободи, Рівності, Братерства;
Г радикально мисляча частина української громадськості, які вбачали в Наполеоні визволителя від російської тиранії.

Яка подія відбулась у 1826 році:
А поразка повстання Чернігівського полку;
Б повстання декабристів в Петербурзі;
В укладання Бухарестського мирного договору;
Г створення Південного товариства.

Укажіть особу за описом:
“Учений-медик, педагог, освітній діяч. Не знайшовши постійної роботи на Закарпатті та в Угорщині, 1791 р. переїхав до Росії. Член багатьох вітчизняних та зарубіжних наукових товариств. Очолював гімназію вищих наук у Ніжині, 1826-1829 рр. керував роботою Рішельєвського ліцею в Одесі. Педагогічною діяльністю здобув великій авторитет і визнання європейської громадскості. Його високо цінував Й.-В. Гете.”
А В. Капніст;
Б. В. Лукашевич;
В І. Орлай;
Г І. Срезневський.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А модернізація 1 процес відновлення національної культури і національних прав, включаючи право на створення національної держави
Б національне відродження 2 панівна держава, якій належать колонії
В повіт 3 зміни відповідно до новітніх, сучасних вимог, що охоплюють всі сфери життєдіяльності суспільства
Г метрополія 4 усвідомлення самими українцями себе як окремої нації, народу з власною історією, мовою, культурою, власними ідеями, поглядами на майбутнє України
5 адмністративно-територіальна одиниця Російської держави, запроваджена 1795 р.

Співвіднесіть назви міст з назвами таємних організацій, які там діяли.

А Київ 1 “Понт Евксинський”
Б Одеса 2 “Любов до істини”
В Полтава 3 “З’єднаних слов’ян”
Г Новгород-Волинський 4 “Товариство об’єднаних слов’ян”
5 “Південне товариство”

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А створення “Руської тріїці”;
Б створення “Малоросійського товариства”;
В початок польського повстання у Варшаві;
Г створення “Північного товариства”.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “... Якщо ж ви не припините вперто мріяти про відділення народності, про незалежну Польщу і про всі химери, ви накличете на себе великі нещастя. Я наказав збудуватитут цитадель і вам оголошую, що при найменшому невдоволенні, я розгромлюмісто, зруйную Варшаву і вже точно не я її відновлюватиму...”

Б “Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій… Ми маємо таку історичну дату – це… рік. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо…”

В “У законодавчому та виконавчому відносинах все Росії діляться на 13 Держав, 2 області і 368 Повіти або повітів... і по цьому припущенню Росія поділяється на: ... Чорноморську (Київ)..., Українську (Харків). Імператор є: Верховний Чиновник Російського Уряду. Він поєднує в собі всю виконавчу владу...”

Г “Русалка Дністровая”, хоч і який незначний її зміст, які неясні думки в ній висказані — була свого часу явищем наскрізь революційним.”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Вкажіть, які перетворення були заплановані “Малоросійським товариством” у “Катехізисі автономіста”:
Здобути незалежність України та роз’єднати її з Польщею.
Проголошення автономії України.
Обмеження влади поміщиків над кріпосними селянами.
Пропаганда славного козацького минулого, державницьких традицій українського народу.
Ліквідації кріпацтва та обмеження влади царського самодержавства.
Запровадження федеративного устрою.
Перетворення російської держави на конституційну монархію.

Які факти свідчать про початок українського національно-культурного відродження на західноукраїнських землях під владою Австрійської імперії першої половини XІХ ст.:
Видання популярного журналу “Український вісник”.
Видання альманаху “Русалка Дністровая”.
Заснування “Товариства галицьких греко-католицьких священиків”.
Заснування Південного товариства.
Видання “Малоросійських оповідань” Г. Квітки-Основ’яненка.
Діяльність гуртка “харківські романтики”.
Видання М. Лучкаєм “Граматики слов’яно-руської мови”.
Тема 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині ХІХ ст.
ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ наприкінці XVIIІ — у першій половині ХІХ ст.
Варіант I

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

У якому році остаточно скасовано кріпацтво в Східній Галичині:
А 1848;
Б 1861;
В 1789;
Г 1831.

В яких губерніях у 1841 р. російський уряд провів інвентарну реформу:
А Харківська, Чернігівська, Полтавська;
Б Катеринославська, Херсонська, Таврійська;
В Київська, Подільська, Волинська;
Г Київська, Полтавська, Волинська.

У якому році відбулось повстання бузьких козаків на Херсонщині:
А 1818;
Б 1821;
В 1716;
Г 1817.

Селянські виступи під проводом Л. Кобилиці охопили територію:
А Галичини;
Б Буковини;
В Волині;
Г Поділля.

Що стало приводом до повстання”Київська козаччина”:
А обнародування маніфестів царського уряду у зв’язку з Кримською війною про створення державного ополчення;
Б чутки, що в Таврії всім бажаючим роздають землю і звільняють від кріпацтва;
В указ про ліквідацію козацького війська;
Г поселенці відмовилися косити державне сіно для полкових коней, бо у власних господарствах було чимало невідкладної роботи.
4169410140970
Хто є автором картини:
А. Т. Шевченко;
Б В. Тропінін;
В А. Мокрицький;
Г І. Сошенко.


Про яку організацію йдеться в історичному джерелі:
“Недавно виявлено, що молоді вчені люди в Києві, майже всі уроженці Малоросії, утворили ... . Засновниками товариства були: колезький секретар Гулак, ад’ютант Костомаров і кандидат Білозерський, але з ними зближалася й інша молодь, яка здебільшого вчилася в університеті св. Володимира.”
А Головна руська рада;
Б Словянський з’їзд;
В Кирило-Мефодївське товариство;
Г Галицько-Руська матиця.

Який чинник мав вирішальний вплив на розвиток української культури в Наддніпрянській Україні в першій половині XIX ст.?
А революція 1848 р.
Б діяльність Кирило-Мефодіївського товариства;
В початок українського національного відродження;
Г випуск першої української газети “Зоря Галицька”.

Позначте одну з ознак кризи феодально-кріпосницької системи й зародження ринкової економіки:
А використання жіночої праці в сільському господарстві;
Б розвиток товарно-грошових відносин;
В поява дводенної панщини замість одноденної;
Г зменшення селянських повстань.

Сервітути — це:
А додаткова (крім панщини) феодальна повинність: праця на будівництві та ремонті шляхів, мостів, гребель, панських осель;
Б монопольне право поміщиків на виробництво та продаж горілки;
В право на користування поміщицькими землями (лісами, пасовищами, лугами);
Г натуральна плата продуктами і одягом за місяць, що видавалась поміщиком кріпакові, який не мав власної землі й працював на полях поміщика.

Укажіть особу за описом і фото:
“421767026035Видатний український письменник, людина різнобічних інтересів і знань. Видав етнографічний збірник “Записки про Південну Русь”, роман “Чорна рада”, “Граматику” для народу, заснував власну друкарню та брав участь у виданні популярних книжечок для народної освіти. Із драматичних творів П. Куліша відомі “Байда, князь Вишневенький”, “Петро Сагайдачний”, “Цар Наливай”, переклав твори Байрона, драми Шекспіра.”
А М. Костомаров;
Б В. Білозерський;
В М. Куліш;
Г М. Гулак.Унаслідок революції 1848 – 1849 рр. у Австрійській імперії:
А вперше було створено політичну партію українців — Головну руську раду;
Б представники українського населення здобули право взяти участь у виборах до австрійського парламенту;
В українську мову дозволили вільно викладати в школах, гімназіях та університетах;
Г відбувся територіально-національний поділ Галичини на польську та українську автономні провінції.

Який програмний документ проголошував:
“Історичне покликання України полягає в тому, щоб зорганізувати інших слов’ян на боротьбу за національне відродження в усіх сферах економічного, соціального і духовного життя, скасувати кріпацтво, стани, повалити самодержавство. Прийде час, коли вся слов’янщина встане і “не залишиться в ній ні царя, ні царевича ..., ні князя, ні графа, ні герцога..., ні пана, ні боярина, ні холопа...”.
А “Книга буття українського народу, або Закон божий”;
Б “Катехізис автономіста”;
В “Статут слов’янського братства Св. Кирила і Мефодія”;
Г “Руська правда”.

Який навчальний заклад зображено на фото:
А “Оссолінеум” у 346964085725Львові;
Б Рішельєвський ліцей в Одесі;
В Харківський університет;
Г університет Святого Володимира в Києві.Яка подія відбулась у 1831 році:
А “холерні бунти”;
Б відкриття Київського університету;
В “похід у Таврію по волю”;
Г початок виходу газети “Зоря Галицька”.

Про яку особу йдеться в уривку з історичного джерела:
“... замість того щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії, які удостоїли викупити його з кріпосництва, писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту. У них він то зображав плач про уявне поневолення і лихо України, то оспівував славу гетьманського правління і колишньої вольниці козацтва, то з неймовірною зухвалістю зводив наклепи і виливав жовч на осіб імператорського дому, забуваючи в них своїх благодійників.”
А М. Костомаров;
Б П. Куліш;
В Т. Шевченко;
Г У. Кармалюк.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А шарварки 1 соціально-економічний процес зростання міст, міського населення, поширення міського способу життя на все суспільство
Б дідичі 2 виробництво, в якому продукти праці призначаються не для власного споживання, а для продажу
В урбанізація 3 монопольне право поміщика на виробництво та продаж горілки
Г товарне виробництво 4 додаткова (крім панщини) феодальна повинність: праця на будівництві та ремонті шляхів, мостів, гребель, панських осель
5 назва поміщиків, які володіли великими маєтками із землею

Установіть відповідність між назвою організації та її характеристикою:

А Головна Руська рада 1товариство для просвітньої та літературно-видавничої справи
Б Слов’янський з’їзд 2 таємна політична національно-патріотична організація, яка ставила головною метою досягнення державної незалежності України у федеративній спілці таких же незалежних слов'янських держав
В Кирило-Мефодіївське товариство 3 з’їзд діячів культури і науки, які підтримали необхідність широкого впровадження в культурне й освітнє життя Західної України рідної мови
Г Собор руських вчених 4 перша українська політична організація, яка висувала вимогу поділу Галичини на дві провінції: східну — українську, західну — польську з окремими адміністраціями.
5 з’їзд у Празі, який спробував примирити між собою всі три галицькі національні організації: Головну руську раду, Центральну раду народову, Руський собор

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А створення Головної руської ради;
Б створення Центральної ради народової;
В скасування панщини на Галичині;
Г створення Галицько-Руської матиці.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “... Я ще пам’ятаю ті часи, – казав мені один чоловік,– як за Кармалюка говорили: отам він то зробив, а там то... Раз так було. Іде одного часу Кармалюк по полю та бачить, як запріг мужик пару молодих воликів та примушує їх до роботи. “Чого ти такі малі мучиш?” – питається його. – “А що ж, каже, маю діяти, як нема за що більші купити?”

Б “... Причетні до справи про Українсько-Слов’янське товариство як уроженці Малоросії були, власне, українофілами. Всі вони у своїх листах, а художник Шевченко, колишній вчитель Куліш і Костомаров навіть у надрукованих ними творах, зображаючи неправильно справжнє становище України, яка ніби перебувала в тяжкому становищі… За височайшою затвердженою ухвалою у справі про Українсько-Слов’янське товариство винуваті засуджені до суворого покарання...”

В “...Проект університету св. Володимира вже складено і удостоївся височайшого затвердження: засновуваному закладові доставлено всі посібники, належні від вищого училищного начальства; найважливіші кафедри його заміщені; Рада і Правління університету почали виконування своїх обов’язків, і університетські курси почнуть працювати 16 серпня цього року....”

Г “Сей "собор" став рішучо на національнім українськім грунті, відріжняючи українську народність з одного боку від польської, з другого—від великоруської, з котрою мішали її ріжні прихильники книжної "словяно-росийської мови", не вміючи відріжнити її від народньої української. "Собор" уважав конче потрібним, щоб була уставлена одна одностайна граматика і одностайна правопись для всього "руського народу в Австрії й Росії" -аби була вона згідна з язиковими прикметами української мови, а незалежна від граматики і правописи польської і росийської...”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Виділіть положення, які відповідають завданням Кирило-Мефодіївського товариства:
Скасувати кріпосне право способом військового перевороту.
Перетворення Російської імперії на федеративну монархію.
Поширення ідей товариства через виховання молоді, літературну творчість і примноження його членів.
Усунення релігійної ворожнечі між слов’янськими народами.
Викорінення рабства і будь-якого приниження бідних верств населення.
Надання українцям права доступу до всіх державних установ.
Надання Східній Галичині національно-територіальної автономії.

Серед наведених прізвищ оберіть ті, що належать діячам мистецтва:
М. Остроградський.
В. Каразін.
С. Гулак-Артемовський.
І. Сошенко.
М. Щепкін.
М. Максимович.
Є. Гребінка.

Тема 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині ХІХ ст.
ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ наприкінці XVIIІ — у першій половині ХІХ ст.
Варіант IІ

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

У якому році відбулось повстання військових поселенців у с. Чугуєво:
А 1818;
Б 1821;
В 1716;
Г 1831.

Селянські виступи під проводом У. Кармелюка охопили територію:
А Галичини;
Б Слобожанщини;
В Волині;
Г Поділля.

У якому році відбувся селянський рух “Київська козаччина”:
А 1818;
Б 1846;
В 1754;
Г 1855.

В якому місті була створена Головна руська рада:
А Києві;
Б Львові;
В Житомирі;
Г Вінниці.

Що стало приводом до повстання бузьких козаків:
А обнародування маніфестів царського уряду у зв’язку з Кримською війною про створення державного ополчення;
Б чутки, що в Таврії всім бажаючим роздають землю і звільняють від кріпацтва;
В указ про ліквідацію козацького війська;
Г поселенці відмовилися косити державне сіно для полкових коней, бо у власних господарствах було чимало невідкладної роботи.

Хто є автором картини:448373576200
А. Т. Шевченко;
Б В. Тропінін;
В А. Мокрицький;
Г І. Сошенко.
Якій організації належить цитований документ:
"Ми, галицькi українцi, належимо до великого українського народу . Наш народ був колись самостiйний, рiвнявся у славi з наймогутнiшими народами в Європi, мав свою лiтературну мову, свої власнi закони, своїх власних володарiв. Одне слово, вiн був у добробутi i силi. Встаньте, браття, будьте тим, чим ми можемо бути, будьмо народом".
А Головна руська рада;
Б Словянський з’їзд;
В Кирило-Мефодївське товариство;
Г Галицько-Руська матиця.

Що було характерним для розвитку української культури першої половини ХІХ ст.?
А розквіт церковного живопису;
Б поширення стилю бароко в архітектурі;
В розквіт професійного українського театру;
Г формування нової української літературної мови.

Серед наведених понять оберіть те, що свідчило про формування на українських землях у першій половині XIX ст. капіталістичних відносин:
А заміна натурального оброку грошовим;
Б зменшення ролі ярмаркової торгівлі;
В розвиток ринкових відносин;
Г об’єднання селян у спільні господарства.

Промисловий переворот — це:
А створення великого машинного виробництва в усіх галузях економіки, насамперед у промисловості;
Б форма виробництва, засноване на розподілі праці і ручній ремісничій техніці;
В назва історичного періоду переходу від мануфактури до машинного виробництва;
Г форма виробництва, при якому продукти праці виробляються для задоволення потреб самих виробників, а не для продажу.

Укажіть особу за описом і фото:4512945156210
“Видатний історик, громадсько-політичний діяч, фольклорист, поет і прозаїк, людина високої освіченості, великого розуму, наполегливої праці. Його історичні праці “Мазепа”, “Руїна”, “Богдан Хмельницький” увійшли в скарбницю української історичної науки. “...Він став визначним просвітником і пробуджувачем народного руху, національної свідомості”, - писав про нього М. Драгоманов.”
А М. Костомаров;
Б П. Куліш;
В Т. Шевченко;
Г М. Маркевич.

В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано парламент унаслідок:
А руху опришків під проводом М. Шталюка;
Б реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ;
В селянських “холерних бунтів”;
Г революції 1848 – 1849 рр.

Який програмний документ проголошував:
“... необхідність об’єднання слов’янських народів в одну федеративну державу, в якій на принципах добровільності й виборності кожен народ зберігав би свою свободу і самостійність; Київ — столиця федерації, де збирався б Загальний сейм (один раз на чотири роки)..”
А “Книга буття українського народу, або Закон божий”;
Б “Катехізис автономіста”;
В “Статут слов’янського братства Св. Кирила і Мефодія”;
Г “Руська правда”.

Який навчальний заклад зображено на фото:336931053975
А “Оссолінеум” у Львові;
Б Рішельєвський ліцей в Одесі;
В Харківський університет;
Г університет Святого Володимира в Києві

Яка подія відбулась у 1848 році:
А проведення Собору руських вчених у Львові;
Б повстання під проводом У. Кармалюка;
В повстання “Київська козаччина”;
Г утворення Кирило-Мефодіївського товариства.

Про яку особу йдеться в уривку з історичного джерела:
“...Що ж стосується підбурювання тутешніх гірських підданих... то... його треба б приписати... головним чином ..., який поширив між підданими ідею, що вони вільні й мусять відібрати у дідичів ліси. Для обґрунтування цього твердження він оповідав підданим, що має цісарський патент, друкований золотими літерами, який забезпечує населенню Русько-Кимполунзької округи ці свободи. Але під час детального допиту він сказав, що не має такого патенту, що він тільки купив книжку про права і повинності гірських підданих... .”
А У. Кармалюк;
Б М. Штолюк;
В Л. Кобилиця;
Г О. Довбуш.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А пропінація 1 право на користування поміщицькими землями (лісами, пасовищами, лугами)
Б місячина 2 нижня палата загальноімперського парламенту
В рейхстаг 3 монопольне право поміщика на виробництво та продаж горілки
Г сервітути 4 додаткова (крім панщини) феодальна повинність: праця на будівництві та ремонті шляхів, мостів, гребель, панських осель
5 натуральна плата продуктами і одягом за місяць, що видавалась поміщиком кріпакові, який не мав власної землі й працював на полях поміщика

Установіть відповідність між назвою організації та її характеристикою:

А Головна Руська рада 1товариство для просвітньої та літературно-видавничої справи
Б Центральна рада народова 2 організація, створена частиною ополяченої української шляхти, яка ставила за мету розколоти єдність українського національного руху
В Руський собор 3 з’їзд діячів культури і науки, які підтримали необхідність широкого впровадження в культурне й освітнє життя Західної України рідної мови
Г Галицько-Руська матиця 4 перша українська політична організація, яка висувала вимогу поділу Галичини на дві провінції: східну — українську, західну — польську з окремими адміністраціями.
5 польська організація, створена у Львові з метою домогтися відновлення Польщі в кордонах 1772 p.

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А створення Кирило-Мефодіївського товариства;
Б скасування панщини на Закарпатті;
В скасування панщини на Буковині;
Г повстання у Львові на захист революції.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “... для розвою письменства було засноване просвітнє товариство, на взір чеської "Матиці".

Б “... Братчики гірко заплатили за свої сміливі гадки; ... р. по доносу одного студенга, що підслухував розмови братчиків, їх арештовано, взято під суд і покарано ріжними тяжкими карами, розіслано на заслання і заборонено писати...”

В “...Стали розповсюджуватися чутки про представлення царем свободи селянами в Криму. Селяни селами рушили до Криму....”

Г “За відомостями, які до нас дійшли, депутат рейхстагу Лук’ян Кобилиця своїм місцевим однодумцям прищепив ідею, що домінії припинили діяльність та, що він одержав від його величності цісаря уповноваження вибирати нових війтів і десятників, які будуть урядувати окремо без всякого втручання доміній...”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Виділіть положення, які відповідають завданням Головної руської ради:
Скасувати кріпосне право способом військового перевороту.
Переділ Галичини на дві провінції: західну — українську, східну — польську з окремими адміністраціями.
Забезпечення вільного національного розвитку українського населення Східної Галичини.
Усунення релігійної ворожнечі між слов’янськими народами.
Викорінення рабства і будь-якого приниження бідних верств населення.
Надання українцям права доступу до всіх державних установ.
Надання Східній Галичині національно-територіальної автономії.

Серед наведених прізвищ оберіть ті, що належать діячам науки:
М. Остроградський.
В. Каразін.
А. Меленський.
І. Сошенко.
М. Щепкін.
М. Максимович.
Є. Гребінка.


Тема 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в середині — у другій половині ХІХ ст.
Варіант I

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

В якому році російський уряд провів судову реформу:
А 1861 р.;
Б 1862 р.;
В 1863 р.;
Г 1864 р.

В якому році вийшов указ, за яким землі та угіддя державник селян закріплювали за ними в безстрокове громадське і подвірне користування:
А 1861 р.;
Б 1862 р.;
В 1863 р.;
Г 1866 р.

В чому полягала особливість проведення земельної реформи на Правобережжі:
А наділ надавався в 1,6 разу менший, ніж в інших місцевостях Росії;
Б уряд компенсував поміщикам 80% вартості;
В надавав селянам на 18% землі більше, але за підвищеними цінами;
Г наділи передавали більших розмірів за значно менших викупних платежів.

Визначте одну з причин проведення земельної реформи на українських землях в складі Російської імперії:
А розвиток ринкових відносин вимагав збільшення великого поміщицького землеволодіння;
Б перемога царської Росії у Кримській війні;
В поглиблювалася криза феодального способу виробництва;
Г вплив досвіду Австрійської імперії.

Позначте одну з ознак, яка була притаманна економіці західноукраїнських земель в кінці ХІХ ст.:
А урбанізація;
Б пріоритетний розвиток важкої промисловості;
В початок масової еміграції селянства;
Г панування вітчизняного капіталу.

Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860–1870-х років у Російській імперії:
А витіснення іноземного капіталу національним;
Б зменшення рівня концентрації виробництва;
В зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства;
Г формування ринку вільнонайманої праці.

Укажіть особу за описом і фото:452183541910
“Знаменитий український цукрозаводчик, узяв під свою опіку підготовку інженерних кадрів для цукрової промисловості у Київському політехнічному інституті. Разом з братом Левом клопотався справою поліпшення добробуту киян і благоустрою міста. Споруджував своїм коштом лікарні, притулки, читальні. Побудував комерційне училище, бактеріологічний інститут тощо. Заповів Києву на доброчинні справи 1 млн крб. Половину цієї суми було витрачено на спорудження першого в Україні критого ринку — Бессарабського.”
А П. Симиренко;
Б Л. Бродський;
В М. Терещенко;
Г К. Яхненко.
Які міста стали центрами з виробництва сільськогосподарських машин:
А Харків, Луганськ;
Б Олександрівськ, Харків;
В Одеса, Київ;
Г Чернігів, Харків.

Подвірне господарство — це:
А господарство, в якому громада села володіла земельним наділом, надаючи його в тимчасове користування частинами сім'ям своїх членів;
Б вид сільського поселення, господарство (подвір'я з садибою) з належною до нього землею;
В господарство, в якому земля розділена на певні ділянки, що перебувають у спадковому володінні окремих селянських родин, її не можна було продати, але можна було ділити між спадкоємцями двору;
Г земельні ділянки, захоплені в селян поміщиками після скасування кріпацтва.

Які міста сполучала перша залізниця в Наддніпрянській Україні:
А Одеса-Катеринослав;
Б Київ-Харків;
В Одеса-Балта;
Г Київ-Луганськ.

Вкажіть український регіон, який був індустріальним лідером Наддніпрянщини:
А Лівобережна Україна;
Б Слобожанщина;
В Правобережна Україна;
Г Південна Україна.

Про яке явище в економіці Наддніпрянської України кінця ХІХ ст. свідчить зображена карикатура:2950210323850
А концентрацію виробництва;
Б створення монополій;
В панування іноземного капіталу;
Г зародження кооперативного руху.


Прусський шлях розвитку ринкових відносин у сільському господарстві був характерним для селянських господарств:
А Правобережжя і Лівобережжя;
Б Правобережжя;
В Півдня України;
Г Лівобережжя
Якою цифрою на картосхемі позначено вугільно-металургійний індустріальний район:
А 2;2512060129540
Б 3;
В 4;
Г 5.

Яка подія відбулась у 1874 році:
А земська реформа;
Б селянська реформа;
В військова реформа;
Г фінансова реформа.

Який з наслідків селянської реформи в Наддніпрянській Україні описує цитований документ:
“Сільськогосподарські машини системи німця-колоніста Леппа мають тепер найбільш широке розповсюдження в Новоросії... Взагалі вони випускають на рік не менше десяти тисяч машин, і величезна пропозиція ця не завжди спроможна задовольнити ще більший попит. У Таврійській губернії тепер 40 000 цих машин. За допомогою машини селянин з своєю сім’єю легко збирає сорок-п’ятдесят, а то й сто десятин посіву, між тим як раніше йому довелось би майже всю цю роботу виконувать руками поденників.”
А засилля іноземного капіталу;
Б пожвавлення технічного оснащення сільськогосподарського виробництва;
В формування в Україні індустріального суспільства;
Г розвиток товарного виробництва.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А еміграція 1 союзи капіталістів для одержання максимальних прибутків
Б реформа 2 створення великого машинного виробництва в усіх галузях економіки, насамперед у промисловості
В монополія 3 добровільне товариство, яке допомагає своїм членам у господарюванні, промислах, дрібному виробництві та здійснює посередницькі функції (збут продукції, її транспортування тощо)
Г індустріалізація 4 перетворення, зміна, перевлаштування якої-небудь сторони суспільного життя, що не знищує основ існуючої соціальної структури
5 переселення людей зі своєї історичної батьківщини в інші країни для постійного проживання

Установіть відповідність між назвою реформи адміністративно-політичного управління у 60—70-х роках XIX ст. у підросійській Україні та її змістом:

А судова 1 встановлювалася гласність бюджету, створено Державний банк
Б фінансова 2 уряд компенсує поміщикам 80% вартості земель у вигляді облігацій, а селяни мали виплачувати урядові цю суму разом із відсотками протягом 49 років
В селянська 3 запроваджувались посади обвинувачення (прокурора) й захисту (адвоката) — присяжного повіреного
Г освітня 4 у складі міністерства внутрішніх справ створювали головне управління у справах друку
5 право на освіту здобували всі стани, які спроможні були заплатити за навчання

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А відкриття першої в Західній Україні залізниці;
Б скасування панщини на Закарпатті;
В видання Олександром І маніфесту про скасування кріпосного права;
Г проведення земської реформи.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “... В силу зазначених нових положень кріпосні люди одержать свого часу повні права вільних сільських обивателів. Поміщики, зберігаючи право власності на всі належні їм землі, передають селянам за встановлені повинності в постійне користування присадибну їх осілість і крім того для забезпечення побуту їх та виконання обов'язків їх перед урядом визначену в “положеннях” кількість польової землі і інших угідь."

Б “... Для завідування справами, що стосуються місцевих господарських вигод і потреб кожної губернії і кожного повіту, утворюються губернські і повітові земські установи, склад і порядок дії яких визначаються цим Положенням.”

В “...Общее представительство королевств: Богемии, Галиции и Лодемерии с великим герцогством Краковским, эрцгерцогства Австрийскаго....- осуществляется рейхсратом. Рейхсрат состоит из палаты господ и палаты депутатов. Никто не может быть одновременно членом обеих палат.”

Г “Для визначення у карних справах вини або невинності підсудних до складу судових місць у випадках, зазначених у статуті карного судочинства, приєднуються присяжні засідателі...”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Визначте особливості промислового розвитку Західної України в другій половині ХІХ ст.:
Період становлення фабрично- заводської промисловості розпочався значно пізніше, ніж на східноукраїнських землях, що були під владою Російської імперії.
Перевага дрібних підприємств.
Переважав розвиток важкої промисловості.
Розвивалася харчова промисловість, особливо цукрова.
Високий рівень концентрації виробництва.
Слабко були розвинені такі галузі промисловості, як: легка, металообробна, меблева, цукрова, текстильна, шкіряна.
Розвивалася промисловість з виробництва сільськогосподарських машин.

Вкажіть чинники, які гальмували розвиток сільського господарства у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст.:
Збереження значної частини земель у поміщицькому землеволодінні.
Виснаження ґрунтів Центральної України.
Численні податки: подушний, поземельний.
Кріпосна залежність селян.
Формування нестанової приватної власності на землю.
Початок індустріалізації України.
Залишалася нерозмежованість землекористування (черезсмужжя).


Тема 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в середині — у другій половині ХІХ ст.
Варіант IІ

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

В якому році російський уряд провів судову реформу:
А 1861 р.;
Б 1862 р.;
В 1863 р.;
Г 1864 р.

В якому році Олександр II підписав Маніфест про скасування кріпацтва і Положення про селян, звільнених від кріпосної залежності:
А 1861 р.;
Б 1862 р.;
В 1864 р.;
Г 1866 р.

В чому полягала особливість проведення земельної реформи на Лівобережжі і в Південній Україні:
А наділ надавався в 1,6 разу менший, ніж в інших місцевостях Росії;
Б уряд компенсував поміщикам 80% вартості;
В надавав селянам на 18% землі більше, але за підвищеними цінами;
Г наділи передавали більших розмірів за значно менших викупних платежів.

Визначте один з позитивних наслідки земельної реформи на українських землях в складі Російської імперії:
А реформа відбувалася за рахунок селян;
Б селянська громада збільшувала особисту свободу селянина;
В пожвавилося технічне переоснащення сільськогосподарського виробництва;
Г 94% селянських сімей одержали середні наділи (до 15 десятин).

Позначте одну з ознак, яка була притаманна економіці західноукраїнських земель в кінці ХІХ ст.:
А в економіці переважав вітчизняний капітал;
Б пріоритетний розвиток легкої промисловості;
В початок спеціалізації регіонів;
Г швидкими темпами здійснюється індустріалізація.

Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860–1870-х років у Російській імперії:
А витіснення іноземного капіталу національним;
Б подолання селянського малоземелля та безземелля;
В зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства;
Г завершення промислового перевороту.

Укажіть особу за описом і фото:4565015146685
“Український потомствений цукрозаводчик, меценат. Вивчав цукрову справу у Франції, керував фірмою батька. Профінансував видання “Кобзаря” Т. Г. Шевченка. Саме він збудував перші механічні цукроварні, перші металеві пароплави на Дніпрі, розпочав перше промислове виробництво пастили і мармеладу, перші промислові фруктові сади”.
А П. Симиренко;
Б Л. Бродський;
В М. Терещенко;
Г К. Яхненко.
Які міста стали центрами транспортного машинобудування:
А Харків, Луганськ;
Б Олександрівськ, Харків;
В Одеса, Київ;
Г Чернігів, Харків.

Общинне господарство — це:
А господарство, в якому громада села володіла земельним наділом, надаючи його в тимчасове користування частинами сім'ям своїх членів;
Б вид сільського поселення, господарство (подвір'я з садибою) з належною до нього землею;
В господарство, в якому земля розділена на певні ділянки, що перебувають у спадковому володінні окремих селянських родин, її не можна було продати, але можна було ділити між спадкоємцями двору;
Г земельні ділянки, захоплені в селян поміщиками після скасування кріпацтва.

Які міста сполучала перша залізниця в Західній Україні:
А Львів-Перемишль;
Б Львів-Чернівці;
В Чернівці-Ясси;
Г Львів-Тернопіль.

Земська реформа 1864 р. не поширювалася на:
А Лівобережну Україну;
Б Слобідську Україну;
В Південну Україну;
Г Правобережну Україну.

Яке явище в соціально-економічному розвитку західноукраїнських земель кінця ХІХ ст. демонструє фото:4045585180975
А зародження кооперативного руху;
Б панування іноземного капіталу;
В масову трудову еміграцію;
Г розширення зовнішньої торгівлі.Американський шлях розвитку ринкових відносин у сільському господарстві був характерним для селянських господарств:
А Правобережжя і Лівобережжя;
Б Правобережжя;
В Півдня України;
Г Лівобережжя

На карті заштриховано українські землі, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. спеціалізувалися на товарному:3302635247650
А зерновому виробництві;
Б буряковому виробництві;
В виноградарстві;
Г садівництві.


Яка подія відбулась у 1870 році:
А судова реформа;
Б цензурна реформа;
В реформа міського самоврядування;
Г шкільна реформа.

Який з наслідків селянської реформи в Наддніпрянській Україні описує цитований документ:
“Мировий посередник корнет Чагин доповів мені, що земля, яка належала поміщикам, а тепер перейшла на викуп в руки селян-власників, була оцінена колишніми мировими посередниками (що були призначені із поміщиків) цілком несправедливо, а саме ... значно дорожче ... . Але оскільки від такої землі не можна чекати відповідного тому прибутку, то і праця селян-землеробів залишиться не винагородженою, тому що вони в повітах Овручському і Радомишльському переважно забезпечені землею піщаною... “
А високі викупні платежі;
Б безземелля і малоземелля селян;
В розорення селян;
Г розшарування селян.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А кооперація 1установа, в якій здійснюється купівля-продаж цінних паперів, валюти, товарів
Б синдикат 2 союзи капіталістів для одержання максимальних прибутків
В відрізки 3 добровільне товариство, яке допомагає своїм членам у господарюванні, промислах, дрібному виробництві та здійснює посередницькі функції (збут продукції, її транспортування тощо)
Г біржа 4 одна з форм об'єднання підприємств, що здійснюють загальну комерційну діяльність (визначення цін, закупівля сировини, збут продукції) при збереженні виробничої та юридичної самостійності
5 земельні ділянки, захоплені в селян поміщиками після скасування кріпацтва

Установіть відповідність між назвою реформи адміністративно-політичного управління у 60—70-х роках XIX ст. у підросійській Україні та її змістом:

А військова 1створено виборні загальностанові органи місцевого самоврядування із розпорядчими та виконавчими функціями, які займалися питаннями місцевого господарства, медицини, народної освіти, місцевого зв'язку, страхування, статистики
Б земська 2 поділ території Росії на 10 військових округів, запроваджувалася загальна військова повинність
В міського самоврядування 3 створювали міські думи, які обирали терміном на 4 роки та міська управа, на чолі якої стояв голова
Г цензурна 4 у складі міністерства внутрішніх справ створювали головне управління у справах друку
5 право на освіту здобували всі стани, які спроможні були заплатити за навчання

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А відкриття першої в Наддніпрянській Україні залізниці;
Б завершення Кримської війни;
В проведення реформи освіти;
Г проведення фінансової реформи.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “... Влада мирова належить: мировим суддям, з’їздам мирових суддів, окружним судам, судовим палатам і урядовому сенату як верховному касаційному суду."

Б “... Для завідування справами, що стосуються місцевих господарських вигод і потреб кожної губернії і кожного повіту, утворюються губернські і повітові земські установи, склад і порядок дії яких визначаються цим Положенням.”

В “...Користуючись цим земельним наділом селянин має виконувати [повинності] на користь поміщикам ... В цьому стані, який є перехідним, селянин іменується тимчасово зобов’язаним”.”

Г “Під загальним юридичним поняттям кріпосного стану виробились, як відомо, найрізноманітніші відносини кріпаків до їхніх володільців, що становлять собою різні ступені особистої залежності. Вище всіх стоять селяни оброчні, які щорічно виконують свої повинності грошовими внесками і цілком вільні як у виборі заняття, так і у використанні свого часу і робочої сили.”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Визначте особливості промислового розвитку Наддніпрянщини в другій половині ХІХ ст.:
Невелика кількість міст, слабкорозвинена торгівля, низька заробітна платня, високий рівень безробіття.
Перевага дрібних підприємств.
Переважав розвиток важкої промисловості.
Розвивалися такі галузі промисловості: лісопильна, деревообробна, озокеритна, борошномельна, нафтова.
Високий рівень концентрації виробництва.
На багатьох підприємствах зберігався низький рівень техніки і технології виробництва.
Розвивалася промисловість з виробництва сільськогосподарських машин.

Вкажіть чинники, які сприяли розвитку сільського господарства у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст.:
Збереження значної частини земель у поміщицькому землеволодінні.
Виснаження ґрунтів Центральної України.
Численні податки: подушний, поземельний.
Селяни могли купувати рухоме й нерухоме майно, займатися торгівлею, відкривати промислові підприємства.
Формування нестанової приватної власності на землю.
Звільнення селян від кріпосної залежності.
Залишалася нерозмежованість землекористування (черезсмужжя).


Тема 4. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині ХІХ ст.
Варіант I

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

Позначте рік заснування у Львові товариства “Просвіта”:
А 1870 р.;
Б 1873 р.;
В 1861 р.;
Г 1868 р.

Позначте рік створення у Східній Галичині Української соціал-демократичної партії:
А 1889;
Б 1890;
В 1898;
Г 1900.

Позначте рік створення Літературного товариства ім. Т. Шевченка:
А 1873;
Б 1875;
В 1892;
Г 1897.

Позначте ім’я одного з засновників Київської громади:
А М. Міхновський;
Б М. Костомаров;
В В. Антонович;
Г М. Драгоманов.

Поява Емського указу імператора Олександра ІІ пов’язана з:
А активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад;
Б участю українців у польському національно-визвольному повстанні;
В активізацією діяльності народників;
Г виданням громадсько-політичної газети “Київський телеграф”.

Упізнай особу за описом і фото:
“436943566675Відомий історик, фольклорист, філософ, літературознавець і публіцист. Після видання царським урядом Емського указу змушений був емігрувати за кордон. У Женеві видавав журнал “Громада”. Він усе частіше висловлював радикальні соціалістичні ідеї на сторінках часопису. Це призвело до його розриву зі “Старою громадою”.
А М. Драгоманов;
Б М. Зібер;
В В. Антонович;
Г Б. Познаньський.
“Чигиринська змова” — це:
А масова агітаційно-пропагандистська акція народників, яка охопила Чигиринський повіт Київської губернії;
Б спроба замаху народників на київського генерал-губернатора, здійснена в Чигиринському повіті;
В спроба групи революціонерів-народників підготувати селянське повстання в Чигиринському повіті Київської губернії;
Г селянське повстання проти надмірних викупних платежів в Чигиринському повіті.

Яку історичну область України М. С. Грушевський назвав “Український П’ємонт:
А Галичину;
Б Закарпаття;
В Буковину;
Г Слобожанщину.

В якому році було видано цитований документ:
“... видання книг малоруською мовою як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити... ніякої окремої малоруської мови не було, немає і не може бути, і що наріччя їхнє, яке вживається простолюдом, є та ж російська мова, тільки зіпсована впливом на неї Польщі ...”
А 1861;
Б 1863;
В 1865;
Г 1876.

Якою цифрою на картосхемі позначено територію України охоплену польським повстанням 1863-1864 рр.:2654935266700
А 1;
Б 2;
В 3;
Г 1, 2.

Про досягнення якої мети свідчить програма молодіжної організації “Братство тарасівців”:
“Ми, свідомі українці, рішуче й назавжди пориваємо зв’язок з українофілами. Ми, свідомі українці, оддаємо всі наші сили на творення української культури, на національно-політичне визволення поневоленого українського народу. Ми вживаємо тільки українську мову. Ми працюємо тільки для українського народу. Для нас, свідомих українців, єсть один український народ. Україна австрійська і Україна російська однак нам рідні, і жодні географічні межі не можуть роз’єднати одного народу”.
А перетворення української мови на державну;
Б відродження української мови і культури;
В надання українцям політичних прав;
Г незалежність і соборність України.

Погляди якої суспільно-політичної течії відображає цитований документ:
“Немає українців, є єдиний великий російський народ від Карпат до Камчатки і єдина російська мова...”
А народовців;
Б радикалів;
В москвофілів;
Г народників.

Під впливом ідей М. Драгоманова було створено:
А Народну раду;
Б Русько-українську радикальну партію;
В Українську соціал-демократичну партію;
Г “Братство тарасівців”.

Яка організація видавала зображений на фото журнал:4212590127635
А народовці;
Б громадівці;
В хлопомани;
Г народники.


Яка подія відбулась у 1868 році:
А створення Південно-Західного вітділу Російського географічного товариства;
Б заснування товариства “Просвіта”;
В створення “Руської бесіди”;
Г оприлюднення Валуєвського циркуляра.

Укажіть особу за описом:
“Громадський, науковий і культурний діяч, історик, археограф, етнограф, археолог. Народився у збіднілій шляхетській родині. Закінчив Київський університет, брав активну участь у студентському русі “хлопоманів”. У 1880 р. Став деканом історико-філологічного факультету Київського університету. Його учнем був М. Грушевський. Брав активну участь у громадсько-політичному та культурному житті України: очолював „Громаду“ в Києві, а пізніше — „Загальну українську безпартійну демократичну організацію“.
А М. Драгоманов;
Б В. Антонович;
В Б. Познанський;
Г М. Костомаров.
У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А москвофільство 1діячі українського національного відродження другої полов. XIX ст., переважно вихідці зі спольщених поміщицьких родин, які прагнули зблизитися з простолюдом (хлопами), сприяли розвиткові української мови та культури
Б народники 2 діячі культурницького, згодом політичного руху, що виник на початку 1860-х років серед української інтелігенції в Галичині, сповідували традиції національного відродження, пропагували живу народну мову в літературі та школі
В хлопомани 3 суспільно політична течія в Галичині, на Буковині та Закарпатті у другій половині XIX — на початку XX ст., що ставила метою приєднання Західної України до Росії
Г народовці 4 рух різночинної інтелігенції Росії та України у 60—90-х роках XIX ст., в центрі уваги вони ставили народ, який хотіли загітувати на здійснення соціальної революції
5 прихильник крайніх, рішучих дій, поглядів

Установіть відповідність між подіями та назвами міст, де ті події відбувалися:

А видання журналу “Основа” 1Чернівці
Б заснування товариства “Просвіта” 2 Харків
В заснування Південно-Західного відділу Російського географічного товариства 3 Петербкрг
Г “Братство тарасівців” 4 Київ
5 Львів

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А заснування УСДП;
Б видання Валуєвського циркуляру;
В “Чигиринська змова”;
Г заснування Народної ради.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “... Ми, Русини галицькі, часть народу русько-українського... хочемо всестороннего і свобідного розвою нашої руської народности, яко самостійної народности словянської, а свідомі своєї індивідуальности національної і культурної, бажаємо успішного розвою руської суспільносте, в напрямах: просвітнім, економічнім, культурнім і політичнім.”

Б “... ніякої окремої малоруської мови не було, немає і не може бути, і що наріччя їхнє, яке вживається простолюдом, є та ж російська мова, тільки зіпсована впливом на неї Польщі ...”

В “..ми, русько-українські радикали, порозумівшися приватно... в днях 4 і 5 н. ст. виступаємо як нова партія під назвою Русько-українська радикальна партія з ось якою програмою ... хочемо колективного устрою праці і колективної власності засобів продукційних.”

Г “... на засіданні було обговорено законопроект уряду стосовно заснування вищого навчального закладу в Чернівцях і прийнято резолюцію: "Замість кафедри орієнтальних мов, яка передається теологічному факультету, створити кафедру філології романської мови (латині), кафедру румунської мови та літератури і кафедру русинської мови та літератури.”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Зазначте напрями діяльності громадівців у 60-х роках ХІХ ст.:
Відкриття недільні та щоденні школи, працювати в них учителями.
Підготовка та видання українських підручників та посібників.
Підготовка та видання фундаментальних наукових досліджень з історії та етнографії України.
Створення мережі таємних антиурядових гуртків.
Поширення антиурядових листівок.
Організовували публічні бібліотеки.
Організація кооперативів.

Зазначте напрями діяльності народників у Наддніпрянщині:
Організація недільних шкіл.
“Ходіння в народ” – пряма пропаганда революційної ідеології серед селянства.
Влаштування Шевченківських свят та ювілеїв інших письменників.
Розбудова широкої мережі культурно-просвітницьких товариств “Просвіт”.
Терористичні акти проти вищих імперських посадовців.
Створення мережі таємних гуртків.
Поширення української публіцистичної і художньої літератури.


Тема 4. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині ХІХ ст.
Варіант IІ

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

Позначте рік заснування у Києві гуртка “хлопоманів”:
А 1859 р.;
Б 1860 р.;
В 1861 р.;
Г 1868 р.

Позначте рік створення у Східній Галичині Русько-української радикальної партії:
А 1870 р.;
Б 1880 р.;
В 1890 р.;
Г 1900 р.

Позначте рік створення Наукового товариства ім. Т.Шевченка:
А 1873;
Б 1875;
В 1892;
Г 1897.

Позначте ім’я одного з засновників Петербурзької громади:
А М. Драгоманов;
Б М. Костомаров;
В В. Антонович;
Г М. Максимович.

Емський указ імператора Олександра ІІ спричинив:
А розпуск Київської громади;
Б закриття Київського університету Святого Володимира;
В розпуск Літературного товариства ім. Т. Г. Шевченка;
Г закриття газети “Київський телеграф”.

Упізнай особу за описом і фото:
“ 44075350Він був прихильником соціалістичних ідей, одним із засновників соціал-демократичної партії Галичини. Однак соціалізм не означав для нього нехтування національними інтересами. У праці “Україна irredenta” він першим в українській суспільно-політичній думці висунув ідею політичної незалежності України.”
А М. Драгоманов;
Б М. Міхновський;
В Ю. Бачинський;
Г І. Франко.

“Нова ера” — це:
А відродження громадівського руху 70-х рр. ХІХ ст.;
Б виникнення українських політичних партій в Галичині;
В українсько-австрійсько-польські домовленості кінця ХІХ ст.;
Г початок політизації українського національного руху в Наддніпрянщині.

В якому місті виникла перша українська громада:
А Києві;
Б Харкові;
В Петербурзі;
Г Одесі.

В якому році було видано цитований документ:
“Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів…”
А 1863;
Б 1873;
В 1876;
Г 1878.
Якою цифрою на картосхемі позначено територію, на якій москвофіли 2445385276225займали панівне становище в 50-70-х рр. ХІХ ст.:
А 1;
Б 2;
В 3;
Г 2, 3.Про появу якої тенденції в українському суспільному русі свідчить резолюція студентської спілки “Молода Україна”:
“Ми, українська молодіж, стремлячи до політичної самоуправи, в якій досягаються ідеали волі, рівности, братерства, домагаємося рівности всіх перед законом… свободи совісти і рівности всіх віроісповідань, просвіти на рідній мові, наведення обов’язкової безплатної науки. В політичній ділянці студенти домагаються конституційної свободи з політичною автономією, свободи слова, друку і зборів”:
А ведення легальної культурно-просвітницької діяльності;
Б появу націоналістичної течії в українському суспільному русі;
В перехід до терористичних акцій;
Г політизацію національно-визвольного руху.

Погляди якої суспільно-політичної течії відображає цитований документ:
“Хочемо всесторонного і свобідного розвою нашої руської народности, яко самостійної народности словянської... бажаємо успішного розвитку спільноти в напрямах: просвітнім, економічнім, куцльтурнім і політичнім...”
А народовців;
Б радикалів;
В москвофілів;
Г народників.

Обмеженість громадівського руху культурно-просвітницькою діяльністю призвела до створення:
А Русько-української радикальної партії;
Б організації “Братство тарасівців”;
В організації “Київська комуна”;
Г Української демократичної партії.
Яка організація видавала зображений на фото журнал:433133541910
А народовці;
Б громадівці;
В хлопомани;
Г народники.
Яка подія відбулась у 1890 році:
А створення “Братства тарасівців”;
Б заснування товариства “Просвіта”;
В створення Русько-української радикальної партії;
Г створення Загальноукраїнської безпартійної організації.

Укажіть особу за описом:
“Український громадський і політичний діяч, письменник, за фахом лікар. Навчався на медичному факультеті Харківського університету. Разом з Борисом Грінченком, Миколою Міхновським та іншими став засновником таємного товариства “Братство тарасівців”. Його відомі збірки “Оповіді про смерть, війну і любов”, “Тринадцять притч” та ін. Відомий під літературними псевдонімами І. Степовик, П. Шелест”.
А. М. Драгоманов;
Б І. Липа;
В Ю. Федькович;
Г Т. Рильський.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А малолросійство 1 це вчення про суспільний лад, який, на думку його прихильників, повинен прийти на заміну капіталізму, заперечує приватну власність і експлуатацію людини людиною
Б радикали 2 діячі культурницького, згодом політичного руху, що виник на початку 1860-х років серед української інтелігенції в Галичині, сповідували традиції національного відродження, пропагували живу народну мову в літературі та школі
В соціалісти 3 напівлегальні гуртки, що появилися на початку 60-х років XIX ст. з представників української інтелігенції, які займалися переважно культурно-просвітницькою діяльністю
Г громади 4 течія суспільно-політичної думки, зміст якої полягав у тому, що українці, росіяни та інші народи вважалися частиною єдиного слов'янського народу, що мають рівні національні та соціальні права та можливості, визначається також насмішкуватим ставленням до національних цінностей і святощів
5 прихильник крайніх, рішучих дій, поглядів

Установіть відповідність між подіями та назвами міст, де ті події відбувалися:

А видання журналу “Громада” 1Чернівці
Б заснування Наукового товариства ім. Т. Шевченка 2 Харків
В заснування Загальної безпартійної організації 3 Женева
Г заснування політичного об’єднання “Руська рада” 4 Київ
5 Львів

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А видання журналу “Основа”;
Б видання Емського указу;
В утворена першої української політичної партії в Галичині;
Г видання книги “Ukraina irredenta”.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “... Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів...”

Б “... Ми, українська молодіж, стремлячи до політичної самоуправи, в якій досягаються ідеали волі, рівности, братерства, домагаємося рівности всіх перед законом… свободи совісти і рівности всіх віроісповідань, просвіти на рідній мові, наведення обов’язкової безплатної науки. В політичній ділянці студенти домагаються конституційної свободи з політичною автономією, свободи слова, друку і зборів ...”

В “...Край, вивченню якого буде присвячена „Основа“, населений переважно південно-російським народом ... відкриваємо свій журнал для творів на обох родинних мовах...”

Г “...З перших днів свого існування Південно-Західний відділ імператорського Російського географічного товариства об'єднав навколо себе сто вісімдесят два кращих українських науковців та громадських діячів, більшість яких представляла Київську громаду. Було видано 2 томи "Записок", в яких було вміщено праці О. Клосовського, В. Антоновича, О. Русова, П. Чубинського, М. Драгоманова та ін.”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Зазначте напрями діяльності громадівців у 70-х роках ХІХ ст.:
Згуртувалися довкола редакції часопису “Київська старина”.
Перехід до політичної боротьби.
Підготовка та видання фундаментальних наукових досліджень з історії та етнографії України.
Створення мережі таємних антиурядових гуртків.
Поширення антиурядових листівок.
Координація студентського громадівського рух.
Організація кооперативів.

Зазначте напрямки діяльності товариства “Просвіта” у другій половині ХІХ ст. на Західноукраїнських землях:
Створення бібліотек та хат-читалень.
Видання популярної літератури для народу українською мовою.
Пропаганда своїх ідей шляхом “ходіння в народ”.
Організація кооперативів.
Створення мережі таємних антиурядових гуртків.
Поширення антиурядових листівок.
Терористичні акти проти вищих імперських посадовців.


Тема 5. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ у другій половині ХІХ ст.
Варіант I

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

В якому році відкрився Новоросійський університет в Одесі:
А 1834 р.;
Б 1865 р.;
В 1868 р.;
Г 1875 р.

В якому році М. Кропивницький створив у Єлисаветграді першу в Лівобережній Україні національну професійну трупу:
А 1864 р.;
Б 1872 р.;
В 1882 р.;
Г 1886 р.

В якому році було засновано Історичне товариство Нестора Літописця:
А 1868 р.;
Б 1873 р.:
В 1876 р.;
Г 1783 р.

Кого з українських письменників називали “селянським Бетховеном”:
А Ю. Федьковича;
Б М. Коцюбинського;
В І. Франка;
Г В. Стефаника.

Хто з українських вчених упровадив у практику охорони здоров’я щеплення:
А І. Пулюй;
Б І. Мечников;
В М. Бекетов;
Г М. Гамалія.

Хто з українських істориків написав багатотомну працю “Історія України-Руси”:
А М. Грушевський;
Б М. Костомаров;
В Д. Яворницький;
Г В. Антонович.

Укажіть особу за описом і фото:443611070485
“Була окрасою національної сцени, зіркою в театральному просторі на зламі XIX-XX ст. Вона увійшла в історію театру як видатна українська трагедійна актриса, що в створюваних сценічних образах уособлювала символ української жінки. Обдарування її багатогранне – лірична героїня, актриса комедійного плану. Та справжня стихія актриси – трагедія, в якій вона сягала висот античної трагедії. Вона царювала також у побутових драмах з натуралістичним елементом. ЇЇ визначальними акторськими роботами вважаються трагедійні образи Олени у виставі “Глитай, або ж Паук” М. Кропивницького й Харитини в “Наймичці” І. Карпенка-Карого.”
А О. Кобилянська;
Б С. Крушельницька;
В М. Заньковецька;
Г М. Вовчок.

Позначте автора першої української опери:
А М. Лисенко;
Б С. Гулак-Артемовський;
В І. Воробкевич;
Г М. Вербицький.

Позначте галузь мистецтва, у якій відзначився І. Їжакевич:
А архітектура;
Б музика;
В скульптура;
Г живопис.

Назвіть прізвище художника, автора зображеної картини:
А М. Пимоненко;238823595250
Б К. Костанді;
В О. Мурашко;
Г І. Соколов.Позначте автора опери “Коза-Дереза”:
А С. Гулак-Артемовський;
Б М. Лисенко;
В П. Сокальський;
Г М. Вербицький.

Який архітектурний стиль сформувався в Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.:
А бароко;
Б класицизм;
В готика;
Г модерн.

Про якого відомого українського композитора К. Станіславський писав:
“Я гаряче люблю українську музику. Якщо Чайковського ми називаємо чарівником російської музики, то ... [його] — цього чудового і захоплюючого красою своєї музики композитора — ми сміливо можемо назвати сонцем української музики.”
А М. Лисенка;
Б С. Гулак-Артемовського;
В П. Сокальського;
Г І. Воробкевича.

Вкажіть ім’я відомого архітектора, автора зображеної на фото споруди:
А О. Беретті;3408045114300
Б В. Шретер;
В М. Микешин;
Г М. Пимоненко.

Хто з українських вчених сконструював трубку “а-променів”, якою скористався вчений Рентген:
А М. Пильчиков;
Б І. Пулюй;
В О. Ляпунов;
Г М. Гамалія.

Укажіть особу за описом:
“Один з корифеїв української сцени, талановитий драматург і актор. Він займає найбільш помітне місце в українській класичній драматургії та в історії українського театру другої половини XIX ст. і початку XX ст. Його драми і комедії є найвищим досягненням критичного реалізму, гордістю національної театральної культури. Саме він створив перші і кращі зразки нових жанрів в українській драматургії — соціальну комедію і трагедію (“Мартин Боруля”, “Сто тисяч”).
А М. Кропивницький;
Б І. Карпенко-Карий;
В П. Саксаганський;
Г М. Старицький.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між прізвищами діячів культури та фактами їх біографій.

А Д. Заболотний 1письменник, публіцист, автор повістей “Микола Джеря”, “Кайдашева сім’я”
Б К. Костанді 2 український скульптор, академік Імператорської Санкт-Петербурзької академії мистецтв. Йому належать найперші зображення Тараса Шевченка
В П. Забіла 3 біолог, епідеміолог, дослідник інфекційних хвороб, зокрема чуми та холери
Г І. Нечуй-Левицький 4 український маляр грецького походження. Академік Петербурзької академії мистецтв. Автор картин: “В люди”, “Старенькі”.
5 талановитий біолог,створив теорію утворення багатоклітинних організмів з одноклітинних, заклав підвалини вчення про фотосинтез і захисні властивості організму

Установіть відповідність між прізвищами діячів культури та галуззю, в якій вони працювали.

А В. Антонович 1 живопис
Б М. Левитський 2 мовознавство
В П. Житецький 3 економіка
Г М. Пимоненко 4 історія
5 скульптура

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А відкриття Чернівецького університету;
Б видання Емського указу;
В шкільна реформа на західноукраїнських землях;
Г шкільна реформа в Наддніпрянщині.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “... Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів...”

Б “... допускати в гімназії і прогімназії тільки таких дітей, які перебувають під опікою осіб, що представляють достатню поруку про правильне над ними домашньому нагляді і в наданні їм необхідного для навчальних занятті зручності.. звільняться від вступу до них дітей кучерів, лакеїв кухарів, праль, дрібних крамарів і тому подібних людей, яких, за винятком хіба обдарованих незвичайними здібностями, не слід виводити з середовища, до якого вони належать...”

В “...травня ... року в Одесі було відкрито Новоросійський університет, який став першим навчальним закладом такого рівня на півдні України. За свою історію університет пережив різне. Але за всіх обставин залишався форпостом науки, забезпечуючи високий рівень підготовки дипломованих фахівців....”

Г “...Начальные народные училища имеют целью утвердить в народе религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные полезные знания... В училища могут быть принимаемы дети всех сословий без различия вероисповедания [...]”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Визначить чинники, які сприяли піднесенню культури другої половини ХІХст.
Модернізація економіки, бурхливий розвиток фабрично-заводського виробництва, розвиток ринкових відносин.
Асиміляторська політика урядів двох імперій.
Відсутність в українців власної національної держави.
Поява різних організацій, які займалися культурно-освітньою діяльністю.
Завершення формування української нації.
Політика русифікації, полонізації, мадяризації, онімечування з боку Російської імперії та Австро-Угорської монархії.
Численні заборони урядів двох імперій у вигляді указів, циркулярів, законів.

Позначте події історико-культурного життя другої половини ХІХ ст., що відбувалися на західноукраїнських землях:
Засновано Літературне товариство ім. Т. Шевченка.
Засновано Історичне товариство Нестора Літописця.
М. Д. Пильчиков одним з перших в Україні почав розвивати рентгенологію.
Написання М. Вербицьким музики до вірша П. Чубинського “Ще не вмерла Україна”.
Споруджено готель „Континенталь”(архітектор О. Беретті).
М. Мурашко засновує рисувальну школу.
Прем’єра опери “Запорожець за Дунаєм”.


Тема 5. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ у другій половині ХІХ ст.
Варіант IІ

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

В якому році відкрився Чернівецький університет:
А 1834 р.;
Б 1865 р.;
В 1868 р.;
Г 1875 р.

В якому році у Львові розпочала свою діяльність перша в Галичині українська професійна трупа “Руська бесіда”:
А 1861 р.;
Б 1864 р.;
В 1868 р.;
Г 1882 р.

В якому році М. Грушевський очолив Наукове товариство ім. Т. Шевченка:
А 1873 р.;
Б 1892 р.;
В 1897 р.;
Г 1898 р.

Кого з українських письменників називали “буковинським кобзарем”:
А Ю. Федьковича;
Б М. Коцюбинського;
В І. Франка;
Г В. Стефаника.

Хто з українських вчених заснував в Одесі першу в Росії та другу в світі бактеріологічну станцію:
А І. Мечников;
Б І. Пулюй;
В М. Бекетов;
Г І. Сеченов.

Хто з українських істориків написав тритомну працю “Історія запорозьких козаків”:
А М. Грушевський;
Б М. Костомаров;
В Д. Яворницький;
Г В. Антонович.
4493260169545
Укажіть особу за описом і фото:
“Народилася в с. Білявинцях на Тернопільщині в сім’ї священика. Навчалась у Львівській консерваторії. У 1893—1894 рр. продовжувала навчання в Мілані та Відні; водночас з успіхом виступала на оперній сцені в містах Італії, у Львові та Кракові. Відзначалася сильним чистим голосом (сопрано) широкого діапазону, з однаковим успіхом виконувала як ліричні, так і драматичні оперні партії; володіла також високим акторським обдаруванням. Cвітова критика початку XX ст. згадувала її поряд із найвидатнішими співаками світу (Ф. Шаляпіним, Е. Карузо).
А О. Кобилянська;
Б С. Крушельницька;
В М. Заньковецька;
Г М. Вовчок.

Позначте прізвище автора першого національного історичного роману:
А М. Костомаров;
Б М. Коцюбинський;
В П. Мирний;
Г П. Куліш.

Позначте галузь мистецтва, у якій відзначився К. Трутовський:
А архітектура;
Б музика;
В скульптура;
Г живопис.

Назвіть прізвище художника, автора зображеної картини:432181038100
А М. Пимоненко;
Б К. Костанді;
В О. Мурашко;
Г І. Соколов.
Позначте автора опери “Тарас Бульба”:
А С. Гулак-Артемовський;
Б М. Лисенко;
В П. Сокальський;
Г М. Вербицький.

Який художній напрям був домінуючим в Україні в другій половині ХІХ ст.:
А реалізм;
Б романтизм;
В класицизм;
Г модернізм.

Про якого письменника йдеться в уривку:
“В серії публіцистичних нарисів “Світло і тіні російського життя” він критикував самодержавний лад. У 1899-1903 рр. у Львові вийшов у світ тритомник його творів, історична повість “Дорогою ціною”, що зображувала непримиренність українського народу до національного гноблення, відразу ж після першого свого видання була перекладена кількома іноземними мовами і здобула широку популярність за межами України.”
А М. Коцюбинський;
Б В. Стефаник;
В І. Франко;
Г П. Мирний.

Укажіть ім’я відомого скульптора, автора зображеного на фото пам’ятника:4069080196850
А М. Микешин;
Б Л. Позен;
В П. Забіла;
Г О. Беретті.


Хто з українських вчених отримав Нобелівської премії за розвиток імунології:
А М. Пильчиков;
Б І. Пулюй;
В І. Мечников;
Г М. Гамалія.

Укажіть особу за описом:
“В українській літературі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. творчість цього талановитого поета, драматурга, прозаїка, культурно-громадського діяча – посідає значне місце. Він був організатором театральної справи в Україні, режисером і антрепренером, видавцем, перекладачем – одним із тих невтомних трудівників, чиєю працею живиться кожна національна культура. Велике значення в розвитку української драматургії мали його оригінальні п’єси на історичні теми – “Богдан Хмельницький”, “Маруся Богуславка”, “Оборона Буші” та “Остання ніч”.
А М. Кропивницький;
Б І. Тобілевич;
В П. Саксаганський;
Г М. Старицький.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між прізвищами діячів культури та фактами їх біографій.

А С. Васильківський 1 талановитий біолог, створив теорію утворення багатоклітинних організмів з одноклітинних, заклав підвалини вчення про фотосинтез і захисні властивості організму
Б І. Воробкевич 2 видатний український поет, який у своїх творах закликав до повалення царського самодержавства, за що був засланий царськими властями до Сибіру, де і помер у Тобольську 1902 р. Популярні його твори “Пролісок”, “Кобза”
В П. Грабовський 3 український художник. Відомі його картини: “На пасовиші”, “Козаки в степу”, “Козача левада”, “Весна в Україні”, “Козак у дорозі”.
Г І. Мечников 4 видатний композитор Північної Буковини, писав хорові і музично-драматичні твори, церковні пісні і псалми. Широковідомі його хорові твори: “Над Прутом”, “Сині очі”, “Вечір”, оперета “Убога Марта”
5 український письменник, писав твори на соціально-побутову тематику. Автор роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні” (співавтор — його брат Іван Білик), який приніс йому гучну славу

Установіть відповідність між прізвищами діячів культури та галуззю, в якій вони працювали.

А Д. Багалій 1 живопис
Б В. Кістяківський 2 мовознавство
В О. Потебня 3 економіка
Г В. Васнецов 4 історія
5 скульптура

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності
Установіть хронологічну послідовність подій:
А відкриття Новоросійського університету в Одесі;
Б вийшов циркуляр про “кухарчиних дітей”;
В відкриття Літературного товариства ім. Т. Шевченка;
Г затвердження “Положення про початкові народні училища”.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “... Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ) - перша українська національна академія наук. Товариство створене у Львові за ідеєю подвижників відродження Сходу і Заходу України, розшматованої на той час двома чужинецькими імперіями - Росією та Австро-Угорщиною. Це була перша в українській історії суспільна установа, яка, сповідуючи Шевченкові ідеї служіння Україні, присвоїла собі його ім'я...”

Б “... ніякої окремої малоруської мови не було, немає і не може бути, і що наріччя їхнє, яке вживається простолюдом, є та ж російська мова, тільки зіпсована впливом на неї Польщі ...”

В “Святкове відкриття першого українського театру в Галичині було призначене на 29 березня ... р. Свято почалося Службою Божою в Успенській церкві. Відслужив її крилошанин Михайло Куземський, пізніший холмський єпископ; співав хор вихованців. Успенська церква була повна народу, особливо львівської та замісцевої інтелігенції. Після 7-ї години вечора зал "Народного дому" заповнився по береги. Публіка сиділа у святковому настрої...”

Г “... на засіданні було обговорено законопроект уряду стосовно заснування вищого навчального закладу в Чернівцях і прийнято резолюцію: "Замість кафедри орієнтальних мов, яка передається теологічному факультету, створити кафедру філології романської мови (латині), кафедру румунської мови та літератури і кафедру русинської мови та літератури.”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Визначить чинники, які стояли на перешкоді розвитку культури другої половини ХІХст.
Модернізація економіки, бурхливий розвиток фабрично-заводського виробництва, розвиток ринкових відносин.
Асиміляторська політика урядів двох імперій.
Відсутність в українців власної національної держави.
Поява різних організацій, які займалися культурно-освітньою діяльністю.
Завершення формування української нації.
Політика русифікації, полонізації, мадяризації, онімечування з боку Російської імперії та Австро-Угорської монархії.
Зростання національної самосвідомості народу.

Позначте події історико-культурного життя другої половини ХІХ ст., що відбувалися на українських землях в складі Російської імперії:
Засновано Літературне товариство ім. Т. Шевченка.
Засновано Історичне товариство Нестора Літописця.
Відкриття українського театру товариством “Руська бесіда”.
Написання М. Вербицьким музики до вірша П. Чубинського “Ще не вмерла Україна”.
Споруджено готель „Континенталь”(архітектор О. Беретті).
М. Мурашко засновує рисувальну школу.
Прем’єра опери “Запорожець за Дунаєм”.ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ПЕРШИЙ СЕМЕСТР 9 КЛАС
Варіант I

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

Укажіть дату відкриття Харківського університету:
А 1805 р.;
Б 1807 р.;
В 1834 р.;
Г 1862 р.

Укажіть рік створення Південного товариства:
А 1817 р.;
Б 1821 р.;
В 1822 р.;
Г 1823 р.

Укажіть дату видання альманаху “Русалка Дністрова”:
А 1843 р.;
Б 1828 р.;
В 1837 р.;
Г 1848 р.

Укажіть тату створення Кирило-Мефодіївського братства:
А 1834 р.;
Б 1842 р.;
В 1846 р.;
Г 1848 р.

Укажіть дату проведення судової реформи в Російській імперії:
А 1861 р.;
Б 1862 р.;
В 1864 р.;
Г 1870 р.

Позначте організацію, програмові положення якої було викладено в “Книзі буття українського народу”:
А Північне товариство декабристів;
Б Кирило-Мефодіївське братство;
В Головна руська рада;
Г “Малоросійське товариство”.

Як називалась українська організація, створена у 1848 р. у Львові, яка виступала за поділ Галичини на польську і українську автономії:
А Союз об’єднаних слов’ян;
Б Головна Руська Рада;
В Рада Народова;
Г Галицько-руська матиця.

Одним з наслідків шкільної реформи було:
А відновлення автономії університетів;
Б створення системи підготовки офіцерських кадрів;
В створення бюджетних місць для розорених дворян;
Г селянам заборонено вступ до університетів.

Якими цифрами позначено українські губернії, що входили до складу Київського генерал-губернаторства:2512060305435
А 1, 2, 5;
Б 1, 2, 3;
В 1, 2, 4;
Г 2, 4, 5.


Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:
“Я став у душі республіканець і ні в чому не бачив більшого благоденства і вищого блаженства для Росії, як в республіканському правлінні... Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими, складаючи різні свої назви, становлять один народ російський.”
А Південне товариство декабристів;
Б “Товариство об’єднаних слов’ян”;
В Руська тріїця;
Г Кирило-Мефодіївське братство.

Хто є автором картини:346011570485
А. Т. Шевченко;
Б В. Тропінін;
В А. Мокрицький;
Г І. Сошенко.


Укажіть особу за описом і фото:
“Видатний історик, громадсько-політичний діяч, фольклорист, поет і прозаїк, людина високої освіченості, великого розуму, наполегливої праці. Його історичні праці “Мазепа”, “Руїна”, “Богдан Хмельницький” увійшли в скарбницю української історичної науки. “...Він став визначним просвітником і пробуджувачем народного руху, національної свідомості”, - писав про нього М. Драгоманов.”
А М. Костомаров;
Б П. Куліш;
В Т. Шевченко;
Г М. Маркевич.

Яке явище в соціально-економічному розвитку західноукраїнських земель кінця ХІХ ст. демонструє фото:4217035180975
А зародження кооперативного руху;
Б панування іноземного капіталу;
В масову трудову еміграцію;
Г розширення зовнішньої торгівлі.

Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860–1870-х років у Російській імперії:
А витіснення іноземного капіталу національним;
Б подолання селянського малоземелля та безземелля;
В зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства;
Г завершення промислового перевороту.

Промисловий переворот — це:
А створення великого машинного виробництва в усіх галузях економіки, насамперед у промисловості;
Б форма виробництва, засноване на розподілі праці і ручній ремісничій техніці;
В назва історичного періоду переходу від мануфактури до машинного виробництва;
Г форма виробництва, при якому продукти праці виробляються для задоволення потреб самих виробників, а не для продажу.

Укажіть особу за описом і фото:
“47694852540Український письменник, поет, драматург, зачинатель сучасної української літератури, громадський діяч, народився в родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом у Полтавському магістраті. Автор першого в українській літературі твору, написаного й видрукованого живою народною мовою, який започаткував якісно новий етап розвитку української літературної мови.”
А М. Максимович;
Б Г. Квітка-Основ’яненко;
В С. Гулак-Артемовський;
Г І. Котляревський.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А шарварки 1 основна адміністративно-територіальна одиниця в Росії з 1708 р. Поділялася на повіти
Б автономія 2 добровільне товариство, яке допомагає своїм членам у господарюванні, промислах, дрібному виробництві та здійснює посередницькі функції (збут продукції, її транспортування тощо)
В губернія 3 додаткова (крім панщини) феодальна повинність: праця на будівництві та ремонті шляхів, мостів, гребель, панських осель
Г кооперація 4 надання деяким частинам держави прав на самоврядування в адміністративній сфері
5 представники опозиційного російського дворянства, які боролися за повалення царату (самодержавства), скасування кріпацтва та демократизацію Росії

Установіть відповідність між назвою організації та її характеристикою:

А Новгород-Сіверський гурток 1 група українських діячів патріотично-автономістського спрямування, що існувала у 70—90-х рр. XVIII ст.

Б Центральна рада народова 2 організація, створена частиною ополяченої української шляхти, яка ставила за мету розколоти єдність українського національного руху
В Руський собор 3 з’їзд діячів культури і науки, які підтримали необхідність широкого впровадження в культурне й освітнє життя Західної України рідної мови
Г Південне товариство 4 таємна революційна організація декабристів на Україні
5 польська організація, створена у Львові з метою домогтися відновлення Польщі в кордонах 1772 p.

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А початок“Весни народів” в Австрійській імперії;
Б “холерні бунти” в Закарпатті;
В селянська реформа в Наддніпрянщині;
Г створення “Північного товариства”.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “... Известно ли Вам было о существовании тайного общества, называемого Славянским обществом св. Кирилла и Мефодия; если было известно то подробно опишите цель оного, состав и все действия в видах оного предпринятые. ...”

Б “…На цій підставі в Харківському університеті викладатимуться всі науки, які відкривають шлях до достойного посідання місць у різних званнях громадянина і вірнопідданого; як звання або спосіб служіння государю і державі між собою різні, так і науки, що викладатимуться, будуть поділені між окремими класами, які дістануть назву відділів університету”

В “Влада судова належить: мировим суддям, з’їздам мирових суддів, окружним судам, судовим палатам і урядовому сенату як верховному касаційному суду [...]”

Г “Русалка Дністровая”, хоч і який незначний її зміст, які неясні думки в ній висказані — була свого часу явищем наскрізь революційним.”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Які факти свідчать про початок українського національно-культурного відродження на західноукраїнських землях під владою Австрійської імперії першої половини XІХ ст.:
Видання популярного журналу “Український вісник”.
Видання альманаху “Русалка Дністровая”.
Заснування “Товариства галицьких греко-католицьких священиків”.
Заснування Південного товариства.
Видання “Малоросійських оповідань” Г. Квітки-Основ’яненка.
Діяльність гуртка “харківські романтики”.
Видання М. Лучкаєм “Граматики слов’яно-руської мови”.

Визначте особливості промислового розвитку Наддніпрянщини в другій половині ХІХ ст.:
Невелика кількість міст, слабкорозвинена торгівля, низька заробітна платня, високий рівень безробіття.
Перевага дрібних підприємств.
Переважав розвиток важкої промисловості.
Розвивалися такі галузі промисловості: лісопильна, деревообробна, озокеритна, борошномельна, нафтова.
Високий рівень концентрації виробництва.
На багатьох підприємствах зберігався низький рівень техніки і технології виробництва.
Розвивалася промисловість з виробництва сільськогосподарських машин.


ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ПЕРШИЙ СЕМЕСТР 9 КЛАС
Варіант IІ

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

Укажіть дату відкриття Київського університету:
А 1805 р.;
Б 1832 р.;
В 1834 р.;
Г 1862 р.

Укажіть дату повстання декабристів в Петербурзі:
А 1822 р.;
Б 1824 р.;
В 1825 р.;
Г 1826 р.

У якому році остаточно скасовано кріпацтво в Східній Галичині:
А 1848 р.;
Б 1861 р.;
В 1789 р.;
Г 1831 р.

Якого року відбувся похід у “Таврію за волею”:
А 1861 р.;
Б 1856 р.;
В 1859 р.;
Г1860 р.

Укажіть дату проведення земської реформи в Російській імперії:
А 1861 р.;
Б 1862 р.;
В 1864 р.;
Г 1870.

Позначте організацію, програмові положення якої було викладено в “Катехізис автономіста”:
А “Північне товариство”;
Б Кирило-Мефодіївське братство;
В Головна руська рада;
Г “Малоросійське товариство”.

Як називалась польська організація, створена у Львові у 1848 р., яка виступила проти прагнення українців до поділу Галичини на дві самостійні провінції:
А Головна Руська Рада;
Б Руський Собор;
В Рада Народова;
Г “Товариство об’єднаних слов’ян”.

Одним з наслідків скасування кріпацтва в Україні було:
А селян зрівняли в правах із дворянами;
Б ліквідація селянської общини і подвірного господарства;
В перехід землі у приватну власність селян без викупу;
Г селяни отримали юридичні і економічні права.

Якими цифрами позначено українські губернії, що входили до складу Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторства в середині XIX ст.:
А 1,2,3;2788285142875
Б 2, 3, 5;
В 2, 4, 5;
Г 3, 4, 5.Яка організація у своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:
“…політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. …при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян… Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. …правило “Мета виправдовує засоби” визнається безбожним”.
А Південне товариство декабристів;
Б Кирило-Мефодіївське братство;
В Малоросійське товариство;
Г Руський собор.
4417060131445
Хто є автором картини:
А. Т. Шевченко;
Б В. Тропінін;
В А. Мокрицький;
Г І. Сошенко.
Укажіть особу за описом:
“Видатний український письменник, людина різнобічних інтересів і знань. Видав етнографічний збірник “Записки про Південну Русь”, роман “Чорна рада”, “Граматику” для народу, заснував власну друкарню та брав участь у виданні популярних книжечок для народної освіти. Із драматичних творів П. Куліша відомі “Байда, князь Вишневенький”, “Петро Сагайдачний”, “Цар Наливай”.
А М. Костомаров;
Б В. Білозерський;
В М. Куліш;
Г М. Гулак.

Якою цифрою на картосхемі позначено вугільно-металургійний індустріальний район:
А 2;2512060129540
Б 3;
В 4;
Г 5.В чому полягала особливість проведення земельної реформи на Правобережжі:
А наділ надавався в 1,6 разу менший, ніж в інших місцевостях Росії;
Б уряд компенсував поміщикам 80% вартості;
В надавав селянам на 18% землі більше, але за підвищеними цінами;
Г наділи передавали більших розмірів за значно менших викупних платежів.

Сервітути — це:
А додаткова (крім панщини) феодальна повинність: праця на будівництві та ремонті шляхів, мостів, гребель, панських осель;
Б монопольне право поміщиків на виробництво та продаж горілки;
В право на користування поміщицькими землями (лісами, пасовищами, лугами);
Г натуральна плата продуктами і одягом за місяць, що видавалась поміщиком кріпакові, який не мав власної землі й працював на полях поміщика.

Укажіть особу за описом та фото:
“474599047625Народився в в сім’ї священика. Навчався в Бережанській гімназії, закінчив Львівську духовну семінарію, був вільним слухачем Львівського університету, та, закінчивши семінарію — парафіяльним священиком по селах Львівщини. Письменник, поет — засновник нової української літератури в Галичині, культурно-громадський діяч і перший в нових часах речник відродження західноукраїнських (галицьких) земель. Очолив “Руську трійцю”. Виступав за рівноправність української мови з польською.”
А М. Шашкевич;
Б Я. Головацький;
В І. Вагилевич;
Г І. Могильницький.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А масони 1 монопольне право поміщика на виробництво та продаж горілки
Б пропінація 2 союзи капіталістів для одержання максимальних прибутків
В монополія 3 створення великого машинного виробництва в усіх галузях економіки, насамперед у промисловості
Г індустріалізація 4 рєрелігійно-етичний рух, прибічники якого закликали до морального самовдосконалення й об’єднання людей за принципами Свободи, Рівності, Братерства
5 представники опозиційного російського дворянства, які боролися за повалення царату (самодержавства), скасування кріпацтва та демократизацію Росії

Установіть відповідність між назвою організації та її характеристикою:

А Головна Руська рада 1товариство для просвітньої та літературно-видавничої справи
Б Малоросійське товариство 2 таємна політична національно-патріотична організація, яка ставила головною метою досягнення державної незалежності України у федеративній спілці таких же незалежних слов'янських держав
В Кирило-Мефодіївське товариство 3 таємна громадсько-політична організація, створена в 1821 на Лівобережжі України предводителем дворянства Переяславського повіту В. Лукашевичем
Г Руська тріїця 4 перша українська політична організація, яка висувала вимогу поділу Галичини на дві провінції: східну — українську, західну — польську з окремими адміністраціями.
5 утворене у Львові зі студентів духовної семінарії та університету напівлегальне демократично-просвітницьке і літературне угруповання, що діяло у 1833—1837 рр.

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А створення Кирило-Мефодіївського товариства;
Б скасування панщини на Закарпатті;
В повстання Чернігівського полку декабристів;
Г проведення реформи міського управління в Російській імперії.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “... для розвою письменства було засноване просвітнє товариство, на взір чеської "Матиці".

Б “Кріпосне право на селян, оселених в поміщицьких маєтках, і на дворових людей скасовується назавжди, в порядку, зазначеному в цьому Положенні і в інших разом з ним виданих Положеннях і Правилах. [...]...”

В “...Для завідування справами, що стосуються місцевих господарських вигод і потреб кожної губернії і кожного повіту, утворюються губернські і повітові земські установи, склад і порядок дії яких визначаються цим Положенням [...]...”

Г “За відомостями, які до нас дійшли, депутат рейхстагу Лук’ян Кобилиця своїм місцевим однодумцям прищепив ідею, що домінії припинили діяльність та, що він одержав від його величності цісаря уповноваження вибирати нових війтів і десятників, які будуть урядувати окремо без всякого втручання доміній...”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Виділіть положення, які відповідають завданням Кирило-Мефодіївського товариства:
Скасувати кріпосне право способом військового перевороту.
Перетворення Російської імперії на федеративну монархію.
Поширення ідей товариства через виховання молоді, літературну творчість і примноження його членів.
Усунення релігійної ворожнечі між слов’янськими народами.
Викорінення рабства і будь-якого приниження бідних верств населення.
Надання українцям права доступу до всіх державних установ.
Надання Східній Галичині національно-територіальної автономії.

Визначте особливості промислового розвитку Західної України в другій половині ХІХ ст.:
Період становлення фабрично- заводської промисловості розпочався значно пізніше, ніж на східноукраїнських землях, що були під владою Російської імперії.
Перевага дрібних підприємств.
Переважав розвиток важкої промисловості.
Розвивалася харчова промисловість, особливо цукрова.
Високий рівень концентрації виробництва.
Слабко були розвинені такі галузі промисловості, як: легка, металообробна, меблева, цукрова, текстильна, шкіряна.
Розвивалася промисловість з виробництва сільськогосподарських машин.


ПІДСУМКОВА (РІЧНА) КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 9 КЛАС
Варіант I

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

Якого року відбулось перетворення унітарної Австрійської імперії в дуалістичну
Австрійську-Угорську імперію?
А 1865 р.;
Б 1867 р.;
В 1878 р.;
Г 1987 р.

Укажіть дату заснування Південно-Західного відділу Російського географічного товариства:
А 1863 р.;
Б 1873 р.;
В 1876 р.;
Г 1878 р.

В якому році було видано Емський указ Олександра ІІ:
А 1863 р.;
Б 1873 р.;
В 1876 р.;
Г 1878 р.

В якому році відкрився Чернівецький університет:
А 1834 р.;
Б 1865 р.;
В 1868 р.;
Г 1875 р.

В якому місті розпочала свою діяльність перша в Галичині українська професійна трупа “Руська бесіда”:
А Львові;
Б Перемишлі;
В Чернівцях;
Г Ужгороді.

Назвіть першу українську політичну партію Західної України:
А УСДП;
Б РУП;
В РУРП;
Г УНДП.

Якою цифрою на картосхемі позначено територію, 2445385276225яку називали “Український П’ємонт”:
А 1;
Б 2;
В 3;
Г 2, 3.


Що стало одним з наслідків цитованого документа:
“Не допускать ввоза в пределы Империи, без особаго на то разрешения Главнаго Управления по делам печати, каких бы то ни было книг, издаваемых за границею на малорусском наречии. Воспретить в Империи печатание, на том же наречии каких бы то ни было оригинальных произведений или переводов ...”
А закриття журналу “Основа”;
Б розпуск “Київської громади;
В розпуск “Братства тарасівців;
Г закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.

Масова трудова еміграція населення Західної України наприкінці ХІХ ст. була зумовлена:
А стрімкою монополізацією основних галузей промисловості;
Б висока концентрація виробництва;
В залученням на українські землі іноземних колоністів;
Г слабкий розвиток промисловості, безробіття через надлишок робочих рук.

Назвіть прізвище художника, автора зображеної картини:
А М. Пимоненко;300736085090
Б К. Костанді;
В О. Мурашко;
Г І. Соколов.
Позначте ім’я одного із засновників Української соціал-демократичної партії:
А І. Франко;
Б М. Грушевський;
В М. Ганкевич;
Г Є. Ливицький.

Представники якої опозиційної течії на українських землях Російської імперії застосовували практику “ходіння в народ”:
А громадівці;
Б народники;
В хлопомани;
Г народовці.

Назвіть перший україномовний журнал в Австрійській імперії:
А “Київський телеграф”;
Б “Русалка Дністрова”;
В “Основа”;
Г “Зоря Галицька”.

Укажіть особу за описом і фото:
“441261585725Громадський, науковий і культурний діяч, , археограф, етнограф, археолог. Народився у збіднілій шляхетській родині. Закінчив Київський університет, брав активну участь у студентському русі “хлопоманів”. У 1880 р. Став деканом історико-філологічного факультету Київського університету. Його учнем був М. Грушевський. Брав активну участь у громадсько-політичному та культурному житті України: очолював „Громаду“ в Києві, а пізніше — „Загальну українську безпартійну демократичну організацію“.
А М. Драгоманов;
Б В. Антонович;
В Б. Познанський;
Г М. Костомаров.

Хто з українських вчених отримав Нобелівської премії за розвиток імунології:
А М. Пильчиков;
Б І. Пулюй;
В І. Мечников;
Г М. Гамалія.

Укажіть особу за описом:
“В українській літературі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. творчість цього талановитого поета, драматурга, прозаїка, культурно-громадського діяча – посідає значне місце. Він був організатором театральної справи в Україні, режисером і антрепренером, видавцем, перекладачем – одним із тих невтомних трудівників, чиєю працею живиться кожна національна культура. Велике значення в розвитку української драматургії мали його оригінальні п’єси на історичні теми – “Богдан Хмельницький”, “Маруся Богуславка”, “Оборона Буші” та “Остання ніч”.
А М. Кропивницький;
Б І. Тобілевич;
В П. Саксаганський;
Г М. Старицький.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А декабристи 1 це вчення про суспільний лад, який, на думку його прихильників, повинен прийти на заміну капіталізму, заперечує приватну власність і експлуатацію людини людиною
Б радикали 2 діячі культурницького, згодом політичного руху, що виник на початку 1860-х років серед української інтелігенції в Галичині, сповідували традиції національного відродження, пропагували живу народну мову в літературі та школі
В соціалісти 3 напівлегальні гуртки, що появилися на початку 60-х років XIX ст. з представників української інтелігенції, які займалися переважно культурно-просвітницькою діяльністю
Г громади 4 представники дворянства, які боролися за повалення царату, скасування кріпацтва
5 прихильник крайніх, рішучих дій, поглядів

Установіть відповідність між прізвищами діячів культури та фактами їх біографій.

А С. Васильківський 1 талановитий біолог, створив теорію утворення багатоклітинних організмів з одноклітинних, заклав підвалини вчення про фотосинтез і захисні властивості організму
Б Г. Квітка-Основ’яненко 2 видатний український історик, автор відомих праць з історії України — “Богдан Хмельницький”, “Руїна”, з історії Росії — “Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей”
В М. Костомаров 3 український художник. Відомі його картини: “На пасовиші”, “Козаки в степу”, “Козача левада”, “Весна в Україні”, “Козак у дорозі”.
Г І. Мечников 4 “Батько нової української прози”. Широко відомі його сатиричні твори: “Дворянські вибори”, “Пан Халявський”, “Шельменко-денщик”, “Сватання на Гончарівці”, “Конотопська відьма” та інші
5 історик, письменник, народознавець. Автор однієї з узагальнювальних праць з історії України, п’ятитомної “Історії Малоросії”, в якій висловлювався за державну незалежність України

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А відкриття Харківського університету;
Б видання Емського указу;
В утворена першої української політичної партії в Галичині;
Г видання “Русалки Дністрової”.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “... Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів...”

Б “…З раннього ранку чотирнадцятого грудня офіцери - члени “Північного товариства” вели агітацію серед солдатів і матросів, переконуючи їх не присягати Миколі, а підтримати Костянтина. Їм вдалося вивести частину ... полиці і Гвардійський морський екіпаж на Сенатську площу. Але до цього моменту сенатори вже присягнули Миколі і розійшлися ... .”

В “...Край, вивченню якого буде присвячена „Основа“, населений переважно південно-російським народом ... відкриваємо свій журнал для творів на обох родинних мовах...”

Г “... Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ) - перша українська національна академія наук. Товариство створене у Львові за ідеєю подвижників відродження Сходу і Заходу України, розшматованої на той час двома чужинецькими імперіями - Росією та Австро-Угорщиною. Це була перша в українській історії суспільна установа, яка, сповідуючи Шевченкові ідеї служіння Україні, присвоїла собі його ім'я...”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Зазначте напрямки діяльності товариства “Просвіта” у другій половині ХІХ ст. на Західноукраїнських землях:
Створення бібліотек та хат-читалень.
Видання популярної літератури для народу українською мовою.
Пропаганда своїх ідей шляхом “ходіння в народ”.
Організація кооперативів.
Створення мережі таємних антиурядових гуртків.
Поширення антиурядових листівок.
Терористичні акти проти вищих імперських посадовців.

Визначить чинники, які стояли на перешкоді розвитку культури другої половини ХІХст.
Модернізація економіки, бурхливий розвиток фабрично-заводського виробництва, розвиток ринкових відносин.
Асиміляторська політика урядів двох імперій.
Відсутність в українців власної національної держави.
Поява різних організацій, які займалися культурно-освітньою діяльністю.
Завершення формування української нації.
Політика русифікації, полонізації, мадяризації, онімечування з боку Російської імперії та Австро-Угорської монархії.
Зростання національної самосвідомості народу.


ПІДСУМКОВА (РІЧНА) КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 9 КЛАС
Варіант IІ

Завдання 1 — 16 складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

В якому році була заснована організація “Братство тарасівців”:
А 1861 р.;
Б 1876 р.;
В 1890 р.;
Г 1892 р.

Укажіть дату заснування Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові:
А 1868;
Б 1873;
В 1890;
Г 1892.

В якому році було видано Валуєвський циркуляр:
А 1863 р.;
Б 1868 р.;
В 1876 р.;
Г 1878 р.

В якому році відкрився Новоросійський університет в Одесі:
А 1834 р.;
Б 1865 р.;
В 1868 р.;
Г 1875 р.

В якому місті М. Кропивницький створив першу в Лівобережній Україні національну професійну трупу:
А Одесі;
Б Полтаві;
В Єлисаветграді;
Г Києві.

Позначте назву міста в Західній Україні, про яке І. Франко написав повість і яке було центром нафтодобувної промисловості:
А Львів;
Б Стрий;
В Станіслав;
Г Борислав.

Якою цифрою на картосхемі позначено територію, на якій виникла течія народовців:
А 26073101200151;
Б 2;
В 3;
Г 1, 2.

Що стало наслідком цитованого документа:
“Безупинна двадцятирічна боротьба наша за вас із дворянством переконала нас, нарешті, що ми одноособово не в силі допомогти вашому горю і що тільки ви самі можете скинути з себе дворянське іго... об’єднуйтеся в таємні товариства, що називаються «Таємні дружини», з тим, щоб підготуватись до повстання проти дворян, чиновників і всіх вищих станів...”
А створення РУРП;
Б повстання “Київська козаччина”;
В повстання під проводом У. Кармалюка;
Г “Чигиринська змова”

Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.?
А ліквідація особистої залежності селян від поміщиків та наділення їх землею з державного фонду;
Б викуп селянами польових наділів;
В ліквідація особистої залежності селян, скасування селянської земельної общини;
Г ліквідація особистої залежності селян від поміщиків та наділення їх землею з державного фонду.

Назвіть прізвище художника, автора зображеної картини:
А М. Пимоненко;3083560104775
Б К. Костанді;
В О. Мурашко;
Г І. Соколов.
Позначте ім’я одного із засновників Русько-української радикальної партії:
А І. Франко;
Б М. Грушевський;
В М. Ганкевич;
Г В. Антонович.

Представники якої суспільно-політичної течії на західноукраїнських землях Австро-Угорської імперії погодились на україно-австро-польське порозуміння, відоме як “нова ера” :
А москвофіли;
Б народники;
В радикали;
Г народовці.

Назвіть перший україномовний журнал у Російській державі:
А “Київський телеграф”;
Б “Русалка Дністрова”;
В “Основа”;
Г “Зоря Галицька”.

Укажіть особу за описом і фото:
“407416076200Український громадський і політичний діяч, письменник, за фахом лікар. Навчався на медичному факультеті Харківського університету. Разом з Борисом Грінченком, Миколою Міхновським та іншими став засновником таємного товариства “Братство тарасівців”. Його відомі збірки “Оповіді про смерть, війну і любов”, “Тринадцять притч” та ін. Відомий під літературними псевдонімами І. Степовик, П. Шелест”.
А. М. Драгоманов;
Б І. Липа;
В Ю. Федькович;
Г Т. Рильський.


Хто з українських вчених сконструював трубку “а-променів”, якою скористався вчений Рентген:
А М. Пильчиков;
Б І. Пулюй;
В О. Ляпунов;
Г М. Гамалія.

Укажіть особу за описом і фото:
“Була окрасою національної сцени, зіркою в театральному просторі на зламі XIX-XX ст. Вона увійшла в історію театру як видатна українська трагедійна актриса, що в створюваних сценічних образах уособлювала символ української жінки. Обдарування її багатогранне – лірична героїня, актриса комедійного плану. Та справжня стихія актриси – трагедія, в якій вона сягала висот античної трагедії. Вона царювала також у побутових драмах з натуралістичним елементом. ЇЇ визначальними акторськими роботами вважаються трагедійні образи Олени у виставі “Глитай, або ж Паук” М. Кропивницького й Харитини в “Наймичці” І. Карпенка-Карого.”
А О. Кобилянська;
Б С. Крушельницька;
В М. Заньковецька;
Г М. Вовчок.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А москвофільство 1 релігійно-етичний рух, прибічники якого закликали до морального самовдосконалення й об’єднання людей за принципами Свободи, Рівності, Братерства
Б народники 2 діячі культурницького, згодом політичного руху, що виник на початку 1860-х років серед української інтелігенції в Галичині, сповідували традиції національного відродження, пропагували живу народну мову в літературі та школі
В масонство 3 суспільно політична течія в Галичині, на Буковині та Закарпатті у другій половині XIX — на початку XX ст., що ставила метою приєднання Західної України до Росії
Г народовці 4 рух різночинної інтелігенції Росії та України у 60—90-х роках XIX ст., в центрі уваги вони ставили народ, який хотіли загітувати на здійснення соціальної революції
5 прихильник крайніх, рішучих дій, поглядів

Установіть відповідність між прізвищами діячів культури та фактами їх біографій.

А Д. Заболотний 1письменник, публіцист, автор повістей “Микола Джеря”, “Кайдашева сім’я”
Б Д. Бантиш-Каменський 2 український скульптор, академік Імператорської Санкт-Петербурзької академії мистецтв. Йому належать найперші зображення Тараса Шевченка
В П. Забіла 3 біолог, епідеміолог, дослідник інфекційних хвороб, зокрема чуми та холери
Г І. Котляревський 4 історик, автор “Историї Малой России”, зробив першу спробу здійснити наукове дослідження України, обстоював право України на автономне козацьке самоврядування, але в складі Російської імперії
5 зачинатель нової української літератури і мови. Він першим написав літературний твір народною мовою, написав п’єси: “Наталка-Полтавка” та “Москаль-чарівник”

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події
у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій:
А заснування УСДП;
Б видання Валуєвського циркуляру;
В “Чигиринська змова”;
Г заснування Народної ради.

Установіть послідовність цитованих подій:
А “Університет належатиме до числа вищих училищ в імперії, призначених для підготовки юнацтва до громадських державних посад... На цій підставі в Харківському університеті викладатимуться всі ті науки, які відкривають шлях до достойного посідання місць у різних званнях громадянина і вірнопідданого...”

Б “... ніякої окремої малоруської мови не було, немає і не може бути, і що наріччя їхнє, яке вживається простолюдом, є та ж російська мова, тільки зіпсована впливом на неї Польщі ...”

В “..ми, русько-українські радикали, порозумівшися приватно... в днях 4 і 5 н. ст. виступаємо як нова партія під назвою Русько-українська радикальна партія з ось якою програмою ... хочемо колективного устрою праці і колективної власності засобів продукційних.”

Г “... За нашу і вашу свободу!”

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей,
серед них лише три правильні

Зазначте напрями діяльності громадівців у 60-х роках ХІХ ст.:
Відкриття недільні та щоденні школи, працювати в них учителями.
Підготовка та видання українських підручників та посібників.
Підготовка та видання фундаментальних наукових досліджень з історії та етнографії України.
Створення мережі таємних антиурядових гуртків.
Поширення антиурядових листівок.
Організовували публічні бібліотеки.
Організація кооперативів.

Визначить чинники, які сприяли піднесенню культури другої половини ХІХст.
Модернізація економіки, бурхливий розвиток фабрично-заводського виробництва, розвиток ринкових відносин.
Асиміляторська політика урядів двох імперій.
Відсутність в українців власної національної держави.
Поява різних організацій, які займалися культурно-освітньою діяльністю.
Завершення формування української нації.
Політика русифікації, полонізації, мадяризації, онімечування з боку Російської імперії та Австро-Угорської монархії.
Численні заборони урядів двох імперій у вигляді указів, циркулярів, законів.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Аркас, М.М. Історія України-Русі. / М. М. Аркас – О.: Маяк, 1994. – 392 с.
Великі українці [Текст] / А. А. Клімов. – Х. : Ранок, 2008. – 128 с. : іл. – (Енциклопедія). – ISBN 978-966-08-3573-3
Видатні постаті в історії України (IX-XIX) : Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. вид. /В.І. Гусєв (кер. кол. авт.), В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – К. : Вища шк., 2002. – C. 116-117.
Гайдай, Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях.- Луцьк: Вежа, 2012.
Грушевський, М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський. – К.: Наук. думка, 1995. – Т. 7. Козацькі часи до р. 1625. – 628 с. – (Пам’ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-002468-8
Джерела з історії України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uahistory.info/
Дорошенко, Д. І. Нарис історії України, т. 1. / Д. І. Дорошенко – К., 1992. – 145 с.– ISBN 5-7707-1694-0
Знамениті, великі, геніальні люди. Найцікавіше про них. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://100v.com.ua/
Єфименко О. “Історія України та її народу” . [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ex.ua/
Історія Русів. / Укр. переклад І. Драча. – К.: Рад. письменник, 1991. – 318 с. – ISBN 5-333-01085-4
Історія України навчальний посібник В.Ф. Верстюк. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://subject.com.ua/
Конституція М. Муравйова. Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ua-referat.com/
Крип'якевич, І.П. Історія України. Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів: Світ, 1990. – 520 с. – (Пам’ятки історичної думки України). – ISBN 5-7773-0004-9
Культурно-історичний календар beta-версія. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://beyond.ua/
Мартинюк О. О. Повний курс історії України в тестах. – Х., 2014. – 463 с.– ISBN 978-617-09-1540-5
Онлайн підготовка до ДПА з історії. [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://i100rik.com.ua/
Підручники онлайн. Матеріали з навчального предмету "Історія держави і права". [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://textbooks.net.ua/
Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст] : у 2 т. – 3-тє видання. – К. : Либідь, 1995 – .т. 2: від середини XVIII століття до 1923 року. – 3-тє видання. – 608 с. – ISBN 5-325-00597-2
Реєнт, О. Історія України: Підручник для 9-го кл. загально освіт. нав. закл. – К: Генеза, 2009. – с. 237. – I5ВN 978-966-504-922-7.
Субтельний, О. Україна. Історія. / О. Субтельний. – К.: Либідь 1993.
Тести з історії України. [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://ffre.ru/otrjgeujgmerpolrna.htmlТести з історії України. Вчитель.Info. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vchytel.info/
Тести ЗНО онлайн. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zno.osvita.ua/
Український історичний термінологічний словник історії. [Електронний ресурс]: За матеріалами Книги маразмів України – Режим доступу: http://www.marazm.org.ua/

Приложенные файлы

  • docx 19341995
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий