Щоденник з ознайомчої практики з ОЕФ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Перший проректор
з науково-педагогічної роботи
член-кор.НАМН М.Р. Гжегоцький
_______________________
«____»____________20 р.

Фармацевтичний факультет
Кафедра організації
та економіки фармації
кафедра не опорна


Спеціальність: 7.12020101 “ФАРМАЦІЯ”
Факультет фармацевтичний, курс 1
Обговорено та ухвалено
на засіданні кафедри
організації та економіки фармації
Протокол № 1
Від 28 серпня 2015 р.
В.о. завідувача кафедри
__________ доц. Дацко А.Й.
Затверджено
профільною методичною комісією
з фармацевтичних дисциплін
Протокол № 3
Від 31 серпня 2015 р.
Голова профільної методичної комісії
___________ проф. Громовик Б.П.

Львів 2015

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА З ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ

Оформлення титульної сторінки
ЩОДЕННИК
ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
СТУДЕНТА _______ ГРУПИ ____ КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

(назва аптечного закладу)

Прізвище, ім’я _____________________________________________________________________
Час проходження практики:
з «_____»___________201__ р. до «_____»___________201__ р.
Керівник практики від університету _________________________________________________
Керівник практики від аптеки ______________________________________________________ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ТАБЛИЦЬ
Таблиця 4
Інформація про базову аптеку
Форма власності


Обсяг реалізації (тис.грн.)


Структурні підрозділи аптеки і їх дислокація


Приміщення аптеки
Назва
Площа, м2Фактична
За нормативами
Штат аптеки
Перелік посад фармацевтичних працівників
Кваліфікаційна категорія

Перелік інших аптечних закладів в зоні пішохідної доступності базової аптеки (назва і адреса)Таблиця 5
Вимоги до періодичності прибирання приміщень аптеки
№ з.п.
Об’єкти
Частота прибирання

1.
Підлога


2.
Стіни і двері


3.
Стеля


4.
Віконне скло і рама


5.
Устаткування приміщень, торгових залів


6.
Шафи в матеріальних кімнатах


7.
Раковини для миття рук, санвузол


8.
Пристосування для очищення взуття від бруду (решітки,скребки)


9.
Декоративне оформлення невиробничих приміщень


Санітарний день _____________ (частота проведення)Таблиця 6
Вимоги до особистої гігієни персоналу аптек
№ з.п.
Зміст вимоги

1.
Зберігати верхній одяг та взуття відокремлено від технологічного одягу і спеціального взуття

2 - 7Таблиця 7
Умови проведення стерилізації
№ з.п.
Об’єкт
Метод стерилізації
Стерилізуючий агент
Режим стерилізації
Умови стерилізації

1.
Вироби із скла, фарфору, металу, фільтру-вальний папір
Первинний повітряний

2.
Вироби із полі-мерних матеріалів
Хімічний

Примітка щодо умов стерилізації:
1 –
2 –
3 -


Таблиця 8
Порядок миття аптечного посуду
№ з.п.
Об’єкт
Черговість операцій
Миючий засіб

1.
Аптечний посуд
1.) 2.) 3.) 4.)


2.
Гумові пробки
1.) 2.) 3.) 4.)


3.
Алюмінієві ковпачки
1.) 2.) 3.)


4.
Поліетиленові пробки
1.) 2.) 3.)


5.
Пластмасові пробки
1.) 2.)Таблиця 9
Контроль якості обробки аптечного посуду
№ з.п.
Назва
Порядок проведення

1.
Визначення ступеня чистоти посуду
2.)

2.
Визначення повноти змивання миючих засобів
2.)


Таблиця 10
Порядок контролю за дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в аптеках
№ з.п.
Вид контролю
Об’єкти
Кратність обстеженьТаблиця 11
Перелік практичних навичок, які має набути студент під час практики та їх оцінювання в балах

№ з.п.
Назва
Оцінка
Підпис безпосереднього керівника практики від бази практики

1.
Відтворити основні положення інструктажу з охорони праці для працівника, що приступає до роботи в аптеці.2.
Описати приміщення аптеки: виробничі та невиробничі.3.
Провести коротку характеристику персоналу аптеки.4.
Узагальнити вимоги інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму до приміщень і устаткування аптечних закладів.5.
Навести загальні санітарно-гігієнічні вимоги до прибирання приміщень, догляду за устаткуванням аптечних закладів.6.
Провести вологе прибирання і дезінфекцію окремих об’єктів (підлоги, стіни і двері, вікна, устаткування) з використанням ємкостей «1» і «2».7.
Навести вимоги до особистої гігієни персоналу аптечних закладів, що не здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів.8.
Узагальнити вимоги інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму до приміщень і обладнання, задіяних у виготовленні ліків в аптептичних умовах.9.
Навести послідовність стадій генерального прибирання асептичного блоку.10.
Навести вимоги санітарного режиму до працівників, які беруть участь у виготовленні ліків в аптептичних умовах.11.
Підготувати допоміжні матеріали, необхідні для виготовлення і фасування лікарських засобів.12.
Провести миття та обробку засобів малої механізації, бюреткових установок, шпателів, ваг, ступок та іншого дрібного аптечного інвентарю.13.
Провести стерилізацію окремих об’єктів.14.
Провести миття нового аптечного посуду.15.
Провести знезараження і миття посуду, що був у використанні в інфекційних відділеннях.16.
Провести стерилізацію аптечного посуду та здійснити контроль температурних режимів роботи повітряного стерилізатора.17.
Здійснити перегляд і відбракування гумових пробок для закупорювання флаконів.18.
Провести обробку нових гумових пробок для закупорювання флаконів19.
Провести обробку алюмінієвих ковпачків, чкі викоирстовуються разом з гумовими пробками при закупорюванні флаконів і пляшок20.
Провести обробку гумових пробок, що були у використанні.21.
Провести обробку нових поліетиленових пробок.22.
Здійснити обробку пластмасових гвинтових пробок.23.
Провести визначення ступеня чистоти вимитого аптечного посуду.24.
Провести визначення повноти змивання мийних засобів.
Сума балів за засвоєння практичних навичок

Підсумковий контроль практичних навичок

Підпис керівника практики від університету
Оцінка за диференційований залік
Бали
Оцінка
Підпис керівника практики від університету7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література
1.Наказ МОЗ України від 15.05.2006 р. № 275 «Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів».
2.Громовик Б.П., Терещук С.І., Чухрай І.Л. Організація та економіка фармації / За ред. проф.Б.П.Громовика та доц. С.І.Терещук. – Вінниця, Нова книга, 2009. – 816 с.
Додаткова література
3.Практикум з організації та економіки фармації. Навч. посібник для студентів вищих навч.закл. /Б.П.Громовик, С.І.Терещук, О.Л.Гром, А.М.Новікевич, І.Л.Чухрай. – Вінниця:Нова книга, 2004. – 448 с.
4.Законодавство України (урядовий портал) Кодекси і закони України, Укази Президента України, Постанови і Декрети Кабінету Міністрів України// http:// zakon.rada.gov.ua/
5.Нормативні акти Міністерства охорони здоров’я України//http:// mozdocs.kiev.ua

8.ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ
Для одержання заліку з практики студент повинен представити звіт про проходження практики у вигляді:
щоденника, завіреного печаткою і підписом загального керівника від бази практики (завідуючого аптекою), з заповненими навчальними таблицями ( табл.4-10) та переліком оцінювання практичних навичок студента, заповненим і підписаним безпосереднім керівником від бази практики (табл.11);
характеристики безпосереднього керівника практики, завірену загальним керівником від бази практики.
9.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
Підсумки ознайомчої практики з організації та економіки фармації заслуховуються і обговорюються на методичних засіданнях кафедри, звіти про практику розглядаються на засіданнях профільних методичних комісій з фармацевтичних дисциплін, Вчених рад фармацевтичного факультету та Університету.
13PAGE \* MERGEFORMAT14515
Заголовок 1 Заголовок 2ђ Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 19688834
    Размер файла: 119 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий