Seminar 1-8 2017 nov

Розділ: «Історія зарубіжної педагогіки».
Семінарське заняття № 1.
Тема: Школа, виховання і педагогічна думка
в Стародавній Греції та Римі.
план.
Теорія і практика античного світу. Спартанська та Афінська системи виховання.
Педагогічні ідеї Сократа, Платона, Арістотеля, Демокріта.
Становлення Римської системи виховання в VІ–І ст. до н.е. Типи шкіл.
Педагогічні погляди М.Квінтіліана. Ідеї Сенеки про мораль.
Література:
Античная Греция: в 2-х т. – М., 1983.
Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М., 1978.
Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и новое время. – М.: Наука,1988.
Блаватская Т.В. Греческое общество второго тысячилетия до новой эры и его культура. – М, 1976.
Винничук Л., Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима.– М., 1988.
Джуринский А.Н. История педагогики. – М., 1999.
Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. – М., 1963.
История педагогіки / Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1997.
Історія педагогіки/ За ред. М.С.Гриценка. – К., 1973.
Константинов К.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982.
Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.
Очерки истории школы и педагогики за рубежом / Салимова К.И. и др. – М., 1988.
Платон. Государство. Законы. Политики. – М., 1998.
Плотин. Космогония. – К., 1995.
Плутарх. Порівняльні життеписи. – К., 1989.
Рацул А.Б., Радул О.С., Рацул О.А. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2008.
Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М.: Республика, 1995.
Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М., 1977.
Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. – К., 2003.
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981.
Цицерон М.Т. О старости, о дружбе, об обязанностях. – М., 1974.
Основнi поняття теми: Античність, система виховання, еллінізм, абак, стило, пайдоном, криптії, агели, школи граматистів та кефаристів, палестра, гімназія, педагог, ефебія, сократівський метод (бесіда – іронія, маєвтика), школи риторів.
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:
Визначте загальний стан педагогічної думки в античний період. Зробіть порівняльну характеристику ідей та практичної діяльності Афінської та Спартанської систем виховання.
Назвіть давньогрецьких філософів, визначивши їх провідні ідеї щодо виховання (Піфагор, Геракліт, Сократ, Платон, Аристотель, Демокріт, Демосфен та ін.). Розкрийте сутність понять «сократівська бесіда», яке в ній місце належить іронії та маєвтиці?
Аналіз праць: Платон «Держава», Арістотель «Політика», Демокріт «Фрагменти про виховання».
Визначте основні передумови становлення Римської системи виховання в VІ-І ст. до н.е.
Укажіть та розкрийте систему шкіл Стародавнього Риму.
Назвіть представників педагогічних ідей Стародавнього Риму, визначте їх філософську спрямованість (Епіктет, Марк Аврелій, Плутарх, Цицерон, Марк Катон Старший та інших). Розкрийте погляди Сенеки Л.А. про мораль.
Покажіть провідну роль риторики в суспільно-політичному житті Афін. М.Ф. Квінтіліан «Про виховання оратора». Проаналізуйте вимоги до вчителя, запропоновані М.Ф.Квінтіліаном, давши їм власну характеристику.
Як ви розумієте такий вислів Сократа «Я знаю, що я нічого не знаю»? Та як ви можете прокоментувати вислів Арістотеля «Платон мені друг, але істина дорожча»?
Домашній практикум.
Законспектувати праці: Платон «Держава», Арістотель «Політика», Демокріт «Фрагменти про виховання».
На основі праць «Моральні листи до Луцилія» та «Листи на моральні теми» визначити погляди Сенеки Л.А. про мораль.
Семінарське заняття № 2.
Тема: Виховання, школа і педагогічна думка
в середньовічній Європі, в епоху Відродження і Реформації.
ПЛАН.
Загальна характеристика культури і науки у ранньому Середньовіччі.
Типи шкіл. Церковно-монастирські школи.
Система лицарського виховання.
Схоластика. Виникнення і розвиток середньовічних університетів.
Школа і педагогічна думка епохи Відродження. Зародження гуманістичної педагогіки.
Педагогічні ідеї Ф.Рабле, Т.Мора, Т.Кампанелли, В. да Фельтре, Е.Роттердамського, М.Монтеня.
Розвиток виховання, національного шкільництва в епоху Реформації.
Література:
Антология педагогической мысли христианского Средневековья: В 2-х т. – М., 1994.
Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії 15-17ст. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994.
Джуринский А.Н. История педагогики. – М.:Владос, 1999.
Еразм Роттердамский и его время. – М., 1989.
История педагогики / Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1997
Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. – К., 1973.
Кампанелла Т. Місто Сонця., Мор Т. Утопія. – К.: Дніпро, 1988.
Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982.
Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – C. 26-33.
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.
Монтень М. Опыты: Избр. главы. – М.: Правда, 1991.
Очерки истории школы и педагогики за рубежом / Салимова К.И и др. – М., 1988.
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюель. – М.: Правда, 1991.
Рацул А.Б., Радул О.С., Рацул О.А. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – С. 47-51.
Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2000.
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981.
Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии: Древний мир – Эпоха Просвещения. – М.: Политиздат, 1991.
Школа и педагогическая мысль Средних Веков, Возрождения и Нового времени. – М., 1991.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: Середньовіччя, Відродження, Реформація, схоластика, аскетичний ідеал, лицарське виховання, єзуїтське виховання, сім лицарських доброчинностей, перші університети, «сім вільних мистецтв», гуманізм, ідеал всебічно розвиненої особистості.
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:
Здійсніть загальну характеристику культури і науки раннього Середньовіччя.
Дайте характеристику типів шкіл Середньовічної Європи за такою схемою: тип школи зміст виховання і навчання, методи та засоби, продуктивність діяльності (церковно-парафіяльні, церковно-монастирські, соборні, міські або магістратські).
Визначте основні періоди (етапи) та розкрийте зміст лицарського виховання.
Визначте особливості здійснення освіти для дівчат.
Обґрунтуйте, що сприяло появі схоластичного навчання та в чому його сутність.
Проаналізуйте умови виникнення перших європейських університетів у Західній Європі та розкрийте організацію навчання в них.
Розкрийте основні ідеї епохи Відродження. У чому ви вбачаєте гуманізм епохи Відродження? Доведіть гуманістичну спрямованість ідей її представників.
Проаналізуйте педагогічні ідеї представників епохи Відродження (за текстами творів). Які з них можна назвати інноваційними? Обґунтуйте власну думку.
Дайте характеристику школі та педагогічній думці епохи Реформації.
Зробіть порівняльний аналіз виховання та освіти епохи Відродження та Реформації.
Домашній практикум.
Законспектувати праці: Рабле Ф. «Гаргантюа і Пантагрюель»; Монтень М. »Досліди»; Мор Т. «Утопія»; Кампанелла Т. «Місто сонця».
Семінарське заняття № 3.
Тема: Педагогічна система Я.А. Коменського (1592-1670).
ПЛАН.
Життя, науково-педагогічна діяльність і світогляд педагога.
Зміст ринципу природовідповідності.
Мета і завдання виховання. Ідея загальнолюдської освіти.
Вікова періодизація та система шкіл. Класно-урочна система.
Дидактичні погляди: правила навчання.
Вимоги до вчителя, його підготовки.
Новаторство Я.А.Коменського щодо розвитку світової педагогічної теорії та практики.
Література:
Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. Курс лекц. – К.: Либідь, 1994.
Джуринский А.Н. История педагогики. – М.: Владос, 1999
История педагогики / Под ред. А.И. Пискунова. – М., 1997
Історія педагогіки / За ред. М.С. Грищенка. – К., 1973.
Коменский Я.А. Избр. пед. соч.: В 2-х т. – М., 1982
Коменский Я.А., Локк Дж.., Руссо Ж-Ж., Песталоцци И.Г Педагог-кое наследие. – М., 1987
Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982.
Красновский А.А.Ян Амос Коменский. – М., 1953.
Лордкипаридзе Д.О. Ян Амос Коменский. – М., 1970.
Очерки истории школы и педагогики за рубежом / Салимова К.И. и др. – М., 1988
Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2000.
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981.
Школа и педагогическая мысль Средних веков, Возрождения и Нового времени. – М., 1981.
Основнi поняття теми: сенсуалізм, принцип проиродовідповідності, класно-урочна система, кансофія, пампедія, дидактика, дидактичні принципи, демократизм, гуманізм.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:
Розкрийте, у чому полягає сутність народності, демократизму, сенсуалізму, гуманізму та гелігійності світогляду Я.А.Коменського.
Визначіть мету виховання його педагогічної теорії.
Обґрунтуйте ідею загальнолюдської освіти за Я.А.Коменським.
Покажіть шляхи реалізації завдання, запропонованого Я.А.Коменським, «вчити всіх усьому», «вчити коротко, приємно, ґрунтовно».
Зміст принципу природовідповідності у педагогічній системі Я.А.Коменського.
Вікова періодизація та система шкіл за педагогікою Я.А.Коменського (таблиця за наданим зразком: вікові межі та особливості; зміст освіти; ступені освіти).
Назвіть правила мистецтва розвивати моральність, розроблені Я.А.Коменським.
Як ви розумієте вислів «школа – майстерня гуманності», «школа – майстерня людей». Підкріпіть власні думки цитатами з праць «Велика дидактика» та «Закони добре організованої школи».
Характеристика класно-урочної системи в педагогіці Я.А.Коменського.
Дидактичні вимоги і правила Я.А.Коменського. Випишіть усі принципи, запропоновані Коменським зі співвідносним висловлюванням щодо кожного з них (за працею «Велика дидактика»). Розкрийте сутність «золотого правила дидактики».
Як ви розумієте вислів Я.А.Коменського, що вчитель – це професія, вище якої нічого не може бути під сонцем.
Які вимоги до вчителя ставив Я.А.Коменський та які вимоги до вчителя ви знаєте інших педагогів минулого. Звідси міні-дискусія: яким має бути сучасний учитель?
У чому полягає новаторський внесок Я.А.Коменського в розвиток світової педагогічної теорії.та практики. Зробити співставлення «геній XVІІ ст – цінність ідей у наш час».
Домашній практикум.
Законспектувати праці: Я.А.Коменський «Велика дидактика» та «Закони добре організованої школи».
Семінарське заняття № 4.
Тема: Педагогічні погляди Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо та Й.Г. Песталоцці.
ПЛАН.
Життя і філософсько-педагогічні погляди Джона Локка (1632-1704).
Теорія «виховання джентльмена» Дж.Локка: фізичне, моральне, розумове, трудове виховання.
Соціально-політичні та філософські погляди Жана-Жака Руссо (1712-1778).
Ідея природного та вільного виховання.
Вікова періодизація, зміст виховання і навчання кожного періоду.
Проблема жіночого виховання.
Життя й педагогічна діяльність Йогана Генріха Песталоцці (1746-1827).
Мета і сутність виховання. Принцип природовідповідності.
Теорія елементарної освіти. Методика початкового навчання.
Моральне, трудове і фізичне виховання.
Література:
Заиченко Г.А. Локк. – М., 1988.
Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. – К., 1973.
История педагогики / Под ред. А.И. Пискунова. – М., 1997.
Коменский Я.А., Локк Дж.., Руссо Ж-Ж., Песталоцци И.Г Педагогическое наследие. – М., 1987
Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1952.
Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – C. 48-50.
Локк Дж. Сочинения: В 3-х т. – М.: Мысль, 1985.-Т.З.
Очерки истории школы и педагогики за рубежом / Салимова К.И. и др. – М., 1988. – Т.2.
Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. – М., 1981.
Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: В 2-х т. – М., 1981.
Рацул А.Б., Радул О.С., Рацул О.А. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – С. 67-75.
Сисоєва CO., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – С. 43-48.
Фрумов С.А. Французская школа и борьба за её демократизацию. – 1850-1870. – М., 1960.
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981.
Основнi поняття теми: Просвітництво, «чиста дошка», емпірико-сенсуалістична концепція, теорія «виховання джентльмена», світське виховання, свобода, природне виховання, гармонійний розвиток, батьківський авторитет; принцип природовідповідності, вільне виховання, свобода, природне виховання, елементарна освіта, розвиваюче навчання, гармонійний розвиток, арифметичний ящик.
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:
Визначте основні етапи життєдіяльності Джона Локка, розкривши сутність його соціально-політичних та філософських поглядів. Визначте значення теорії «чистої дошки».
Окресліть мету, зміст, організацію та методи «виховання джентльмена», що складають основу педагогічної системи Дж. Локка (підкріплюючи теорію цитатами з праці «Думки про виховання»).
У чому сутність ідеї вільного виховання Ж.-Ж. Руссо, ваше бачення її переваг та протирічивості. Актуальність цих ідей зараз. Наведіть приклади.
Зробіть порівняльний аналіз принципу природовідповідності у теоріях навчання і виховання Руссо та Песталоцці, підкріплюючи думки висловами з тексту «Еміль, або Про виховання» та «Лінгард і Гертруда».
Розкрийте вікову періодизацію, запропоновану Ж.-Ж. Руссо у праці «Еміль, або Про виховання», показавши зміст виховання кожного періоду. Чи з усіма теоретичними позиціями ви погоджуєтесь? Як ви розумієте вислів Ж.-Ж. Руссо, що «природа бажає, щоб діти були дітьми, раніше ніж вони стануть дорослими».
Виходячи зі світогляду Ж.-Ж. Руссо, обґрунтуйте його погляди щодо виховання жінки.
Проаналізуйте теорію елементарної освіти Песталоцці (мета і зміст виховання, розумова, моральна, фізична елементарна освіта, методи виховання і навчання).
Назвіть окремі методики початкового навчання, запропоновані Песталоцці. Дайте їм характеристику (за власним вибором). Які з них актуальні для сьогодення?
Що, на думку Песталоцці, повинно бути основою морального виховання. Підтвердіть прикладами з твору? Назвіть методи, запропоновані Песталоцці, щодо: морального виховання; фізичного виховання; трудового виховання.
Назвіть вимоги до вчителя, запропоновані Песталоцці.
У чому ви вбачаєте цінність та актуальність теоретико-практичної спадщини Й.Г.Песталоцці.
Домашній практикум.
Законспектувати праці: 1. Локк Дж. «Думки про виховання». 2. Руссо Ж.-Ж. «Еміль, або Про виховання». 3. Песталоцці Й.Г. «Лінгард і Гертруда». 4. Дістервег Ф.В.А. «Керівництво до освіти німецьких учителів». 5. Кершенштейнер Г. «Школа майбутнього – школа роботи». 6. Дьюї Д. «Школа й суспільство».
Розділ: «Історія педагогіки України».
Семінарське заняття № 5 (1).
Тема: Виховання у східних слов’ян.
ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ДАВНІЙ РУСІ.
ПЛАН.
Виховання у стародавніх слов’ян.
Зародження і розвиток шкільної освіти в Київській Русі.
Шкільна освіта в період феодальної роздробленості.
Педагогічна думка в Київській Русі та руських князівствах.
ЛІТЕРАТУРА:
Грушевський М.С. Історія України-Русі. – К.: Наукова думка, 1992. – Т. 1-3.
Дяченко Т.В. Народно-педагогічні уявлення східних слов’ян у галузі екологічного виховання: Навчальний посібник. – Кіровоград, 2002. – 114 с.
История педагогики / Под ред. Пискунова. – М., 1997.
Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К.: Либідь, 1994.
Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літкратури, 2003. – 360 с.
Любар О.О., Стельмапович М.Г., Федоренко Д.М. Історія української педагогіки. – К., 1998.
Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003. – 335 с.
Мельничук О.С. Історія педагогіки України: навчальний посібник. – Кіровоград, 2001. – 179 с.
Радул Ольга. Історія педагогіки України Х-ХVІІ століть: Персоналії. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2005. – 238 с.
Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні / Під ред. М.Д. Ярмаченка. – К.: Радянська школа, 1991.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ теми: слов’яни, етапи раннього виховання дітей, будинки молоді, ініціація, язичництво, школи «книжного вчення», монастирські школи, школи грамоти, школи підвищеного типу, виховний ідеал.
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:
Розкрити особливості освіти та виховання у стародавніх слов’ян, вказавши етапи раннього виховання дітей. Показати, на яких засадах здійснювалось виховання поваги до землі і хліба, до природи.
Визначити, якими народними прикметами керувались стародавні слов’яни. Вказати історичні перекази того часу.
Виокремити позиції народної педагогіки про правила поведінки.
Висвітлити процес становлення феодальної держави та прийняття християнства як основні чинники розвитку грамотності на Русі.
Розкрити особливості зародження і розвиток шкільної освіти в Київській Русі (язичницькі школи, школи перших християнських общин,, двірцева школа, освіта жінок та ін.).
Дати характеристику шкіл «книжного вчення» та освіти для жінок.
Дати характеристику монастирських шкіл.
Дати характеристику шкіл грамоти.
Розкрити особливості шкільної освіти в період феодальної роздробленості.
Назвати та дати характеристику педагогічних пам’яток Київської Русі.
Розкрити сутність та головну спрямованість (мета, ідеал) праці «Повчання дітям» Володимира Мономаха (виховання віри в творчі сили освіти, визначення шляхів формування моральних якостей, набуття трудових умінь, програма фізичного загартування та патріотичного виховання).
Домашній практикум.
Законспектувати працю: Володимир Мономах. Повчання.

Семінарське заняття № 6 (2).
Тема : Становлення і розвиток виховання, школи і педагогіки
в епоху українського Відродження (XVI-XVIII ст.).
ПЛАН.
Загальна характеристика українського Відродження. Українська козацька педагогіка.
Виникнення і розвиток братських шкіл.
Перші вищі навчальні заклади України (Замойська, Острозька та Києво-Могилянська академія).
Найвідоміші помстаті української педагогічної думки 2-ї пол. XVІІ-XVIIІ ст.
Педагогічні погляди С. Яворського, Ф. Прокоповича, Г.С. Сковороди (1722-1794) та ін.
ЛІТЕРАТУРА:
Багалій Д.І. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.
Історія педагогіки / За ред. Гриценка М.С. – К., 1973.
Кирпач А. З. З історії народної освіти Запорозьких козаків. – К.,1993.
Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка і духовність. – Умань,1995.
Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літкратури, 2003.
Любар О.О., Стельмапович М.Г., Федоренко Д.М. Історія української педагогіки. – К., 1998.
Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педаг. думки в Україні: Навч. посіб. – К. Вікар, 2003.
Медянський Є. Братські школи України і Білорусії в XVI- XVII ст. – К., 1958.
Мельничук О.С. Козацьке виховання (XVI- XVIII ст.). – Кіровоград, 1999.
Мельничук О.С. Історія педагогіки України: Навчальний посібник. – Кіровоград, 1998.
Митюров Б.Н. Развитие педагогической мысли на Украине в XVI-XVII вв. – К., 1968.
Мицько Ф. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К., 1990.
Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди. – К., 1992.
Пуха В. Про школи запорозьких козаків // Педагогіка: збірник. – К., 1970. – Вип.9.
Радул Ольга. Історія педагогіки України Х-ХVІІ століть: Персоналії. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2005.
Розвиток народної освіти і педагог. думки на Україні / Під ред. М.Д.Ярмаченка. – К.: Рад. шк., 1991.
Сисоєва CO., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – 308 с.
Стогній І. Про поєднання вчення і життя Г.С.Сковороди // Рідна школа. – 2000. – № 9.
Українська козацька педагогіка // Освіта. – 1992, 1 вересня.
Федоренко Д.Т. Школа і освіта Запорозької Січі. – Кривий Ріг, 1990.
Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. Суспільно-політичні й ідеологічні передумови виникнення вищої освіти на Україні. – К., 1991.
Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки / За заг. ред. С.А.Литвинова. – К., 1961.
Яременко П.К. Мелетій Смотрицький: Життя і діяльність. – К., 1986.
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:
Окресліть загальні тенденції розвитку шкільної освіти в Україні у XIV-1 пол. XVII ст. Розкрийте роль національно-визвольного руху, зокрема козацького у розвитку школи і педагогіки. Розкрийте принципи демократизму і гуманізму в навчально-виховному процесі січових і козацьких шкіл.
Дайте характеристику найпоширеніших типів шкіл зазначеного періоду.
Дайте характеристику ступеням козацького виховання і освіти. Вкажіть шляхи впровадження козацької педагогіки на сучасному етапі.
Визначте причини появи перших братських шкіл. Які найвідоміші з них ви знаєте? Дайте характеристику найвідоміших братських шкіл підвищеного типу.
Розкрийте найхарактерніші риси діяльності братських шкіл (Підкріпіть відповідь прикладами).
Проаналізуйте Статут Луцької братської школи «Порядок (Статут) шкільний»: обов’язки учнів, вимоги до вчителя, заохочення, покарання, демократичні засади організації школи.
Розкрийте роль книгодрукування та назвіть перші навчальні книги.
Назвіть відомих вчителів, діячів братських шкіл. У чому сутність їх педагогічних ідей? (Педагогічні погляди Івана Федорова, Івана Вишенського, Іова Борецького, Захарія Копистенського, Стефана і Лаврентія Зизаніїв, Кирила Транквіліона Ставровецького, Мелетія Смотрицького, Єпіфанія Славинецького, Памви Беринди, Інокентія Гізеля, Тарасія Земки, Іоанікія Галятовського, Симеона Полоцького).
Дайте характеристику діяльності Острозької слов’яно-греко-латинської академії (тримовного ліцею). У чому ви вбачаєте її унікальність? Розкрийте сутність існування Замойської (Замостської) академії.
Проаналізуйте умови створення, структуру, зміст і обсяг навчальних програм, особливості діяльності Києво-могилянської академії, окресливши роль П. Могили як одного із її засновників.
Визначте тенденції розвитку освіти у Наддніпрянській Україні у 2 пол. XVII-XVIII ст. (доба козаччини).
Розкрийте роль у розвитку української націонал. культури діяльності С. Яворського (1658-1722), Ф. Прокоповича (1681-1736), М. Козачинського (1699-1755), С. Калиновського (1700-1753), Я. Козельського (1729-1795).
Розкрийте основні віхи життя та дайте характеристику етапам педагогічної діяльності українського філософа Г.С. Сковороди (1722-1794). Визначте та обґрунтуйте важливі педагогічні ідеї Г.С. Сковороди: (принцип природовідповідності виховання; мета виховання та роль розумової освіти; ідея спорідненої праці («сродного труда»); філософія (педагогіка) серця; (принцип народності у вихованні; фізичне та естетичне виховання); вимоги до вчителя. Подумайте: чому Г.С. Сковороду називали українським Сократом?
Домашній практикум.
Законспектувати праці (першоджерела): 1.Статут Луцької братської школи (1624). 2. Славинецький Є. »Громадянство звичаїв дитячих». 3. Полоцький С. «Обід душевний. Вечеря душевна». 4. Сковорода Г.С. «Вдячний Єродій».
Семінарське заняття № 7 (3).
Тема : Освіта і педагогічна думка на Україні у хіхст. Педагогічні погляди О.В. Духновича. Педагогічна теорія К.Д. Ушинського.
ПЛАН.
Загальна характеристика стану освіти на Україні в ХІХ ст. Розвиток демократичних педагогічних ідей українського просвітництва на поч. ХІХ ст. (М.О.Максимович, Т.Г.Шевченко, М.О.Корф).
Педагогічні погляди О.Духновича (1803-1865) «Народна педагогія».
Педагогічні погляди та ідеї Х.Алчевської, І.Франка, Л.Українки.
Життя та педагогічна діяльність К.Д. Ушинського (1824-1871), його філософ.-педагогічні погляди.
Ідея народності виховання. Ушинський про педагогіку як науку і мистецтво.
Дидактичні погляди К.Д. Ушинського. Моральне, трудове і фізичне виховання.
Вимоги до вчителя і його підготовка в творчості К.Д. Ушинського.
ЛІТЕРАТУРА:
Антология педагогической мысли России второй половины XIX-XX в. – М., 1990.
Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М., 1988.
Вихрущ В. Досвід зарубіжної школи у дидактиці К.Д. Ушинського // Шлях освіти. – 2000. – № 1.
Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. – К., 1973.
Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літкратури, 2003.
Лордкипанидзе Д.О., Днепров Э.Д. Педагогическое наследие К.Д.Ушинского. Избр. пед. соч.: В 2 т. – М., 1974.
Любар О.О., Стельмапович М.Г., Федоренко Д.М. Історія української педагогіки. – К., 1998.
Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. посіб. – К., 2003.
Мельничук О.С. Історія педагогіки України: Навчальний посібник. – Кіровоград, 1998.
Радул Ольга. Історія педагогіки України Х-ХVІІ століть: Персоналії. – К., 2005.
Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні / Під ред. Ярмаченка М.Д. – К., 1991.
Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навч. Посіб. – К., 2003.
Ушинский К.Д. Пед. соч.: В 6-ти т. – М., 1988.
Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки / За заг. ред. С.А.Литвинова. – К., 1961.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: педагогіка як наука, педагогічна антропологія, педагогіка як мистецтво, принцип народності, дидактичні принципи, класно-урочна система, методи навчання, загальнолюдське виховання, недільна школа, станова школа, самовиховання, виховуюче навчання.
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:
Дайте загальну характеристику стану освіти на Україні в ХІХ ст.
Визначте основні напрямки розвитку педагогічної думки в Україні в ХІХ ст.
Розкрийте процес формування демократичних педагогічних ідей українського просвітництва на поч. ХІХ ст. (на прикладі діяльності М.О.Максимовича, Т.Г.Шевченка, діяльності «Кирило-Мефодіївського товариства» та «Руської трійці»).
Розкрийте основні педагогічні погляди О.В. Духновича (1803-1865) (на основі праці «Народна педагогія»): (сутність та спрямованість педагогіки (глави 1 та 2 «Народної педагогії»); сутність принципу народності виховання; сутність принципу природовідповідності виховання; розробка дидактичних проблем (наочність, доступність і посильність у навчанні); складові морального та трудового виховання; фізичний та інтелектуальний розвиток особистості).
Дайте характеристику педагогічних поглядів та ідей М.О. Корфа (1834-1883), Х.Д. Алчевської (1841-1920), І.Я. Франка, Л. Українки та ін.
Охарактеризуйте основні віхи життя та етапи педагогічної діяльності К.Д. Ушинського (1824-1871).
Сформулюйте основні положення теорії К.Д.Ушинського про народність (праця «Про народність »), обґрунтуйте їх, пов’язавши з проблемами розвитку національної школи.
Покажіть, яку роль відводив К.Д.Ушинський рідній мові у розвитку дитини, формуванні у неї духовної культури. Книга «Рідне слово».
Які підручники створив К.Д.Ушинський? Чому їх називають «художніми дитячими енциклопедіями» («Дитячий світ», «Рідне слово»).
Розкрийте основи виховної системи К.Д. Ушинського: (формування наукового світогляду та розумове виховання; духовно-моральне, фізичне, естетичне та господарько-трудове виховання). Розкрийте роль праці у житті людини, за К.Д. Ушинським (на основі аналізу його творів «Праця в її психічному та виховному значенні»).
Визначте основні дидактичні погляди К.Д. Ушинського.
Визначте провідні позиції К.Д.Ушинського щодо особистості вчителя та вимог до нього.
Ваше бачення проблеми, що є предметом сучасної педагогіки згідно того, що «Педагогіка – це наука чи мистецтво?» Що з цього приводу висловлювався К.Д.Ушинський. (Дискусія).
Домашній практикум.
Законспектувати праці: 1. Духнович О.В. Народна педагогія. 2. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні. 3. Ушинський К.Д. Про користь педагогічної літератури. 4. Ушинський К.Д. Праця в її психічному й виховному значенні. 5. Ушинський К.Д. Рідне слово. 6. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання (передмова).
Семінарське заняття № 8 (4).
Тема: Педагогічна система А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського.
ПЛАН.
Головні віхи життя і діяльності А.С.Макаренка (1888-1939).
Учення Макаренка про організацію і виховання колективу.
Трудове виховання, поєднання навчання із продуктивною працею.
Сімейне виховання. А.С.Макаренко про педагогічну майстерність.
Життя і науково-педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського.
Філософсько-педагогічна доктрина В.О.Сухомлинського (1918-1970).
Дидактика В.О.Сухомлинського.
Шляхи формування всебічно розвиненої особистості, ивокремлені В.О.Сухомлинським.
В.О.Сухомлинський і позиції батьківської педагогіки.
Вимоги до школи і вчителя у доробку В.О.Сухомлинського.
Література:
Азаров Ю.П. Не подняться тебе, старик – М., 1989.
Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти в Україні. Історія. Теорія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1998.
Антонець М.Я. Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського: монографія / М.Я. Антонець. – 4-те вид., доповн. – К.: Четверта хвиля, 2010. – 216 с.
Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М., 1988.
Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. – К., 1973.
Козлов Н.Ф. Педагогический опыт А.С.Макаренко. – М., 1987.
Красовицький М. Дві позиції щодо педагогічної спадщини А.С.Макаренка. // Рідна школа. – 1999. – № 9.
Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літкратури, 2003.
Любар О.О., Стельмапович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки. – К., 1998.
Макаренко А.С. Пед. соч.: В 8 т. – М., 1983-1986.
Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. посіб. – К., 2003.
Мельничук О.С. Історія педагогіки України: Навчальний посібник. – Кіровоград, 1998.
Равкин З.Н. Творцы и новаторы, рожденные Октябрем. – М., 1990.
Радул Ольга. Історія педагогіки України Х-ХVІІ століть: Персоналії. – К., 2005.
Родчанин Е.Г., Зязюн И.А. Гуманист. Мыслитель. Педагог: Об идеалах В.О. Сухомлинского. – М., 1991.
Родчанін Є.Г., Зязюн І.А. Морально-естетичні погляди В.О. Сухомлинського. – К., 1980.
Попова Л.Д., Юр’єва Н.А. В.О. Сухомлинський про особистість вчителя та його загальнопедагогічну підготовку. Навчальний посібник. – Харків, 1999.
Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник. – К., 2003.
Сухомлинський В.О. Вибр. тв.: У 5-ти томах. – К.: Рад. школа, 1976-1977.
Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки / За заг. ред. С.А.Литвинова. – К., 1961.
Ярмаченко М.Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие А.С.Макаренко. Кн. для учителя. – К., 1989.
Основні поняття теми: педагогіка дитячого колективу, стадії розвитку колективу, стиль і тон, система перспективних ліній, принцип паралельної дії, традиція, перспектива, дисципліна, авторитет, «метод вибуху», педагогічна майстерність, «Школа радості», уроки мислення, навчити дитину вчитися, всебічно розвинена особистість.
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:
Охарактеризуйте основні етапи педагогічної діяльності А.С.Макаренка (1888-1939).
Чи є на ваш погляд актуальними ідеї педагога щодо теорії колективу в наш час. Обґрунтуйте власну думку, спираючись на знання з загальної педагогіки.
Що розумів А.С.Макаренко під «первинним колективом?» Які основні функції колективу він визначає.
Розкрийте роль свідомої дисципліни у згуртуванні колективу.
Роль заохочення і покарання в педагогічній системі А.С.Макаренка.
Розкрийте вагоме значення праці на формування якостей особистості молодої людини («Педагогічна поема»).
А.С.Макаренко висловив такі думки («Яка дитина в грі, така з багатьох поглядів вона буде в роботі, коли виросте»; «Ви виховуєте дитину в кожну мить вашого життя, навіть, коли вас немає вдома»; «Ваша власна поведінка – сама вирішальна річ»). Чи згодні ви з ними? Їх роль у сімейному вихованні?
Що ви розумієте під істинним авторитетом і «фальшивим»? Які види несправжнього авторитету виділяє А.С.Макаренко, їх сутність.
Які шляхи згуртування колективу ви знаєте? У чому сутність «традиції», «системи перспективних ліній», «принципу паралельної дії».
Розкрийте сутність та роль самоврядування за А.С.Макаренком. Обґрунтовуючи думку, пов’яжіть її з сучасним станом даної проблеми.
Що входить у поняття «педагогічна майстерність»? Прокоментуйте тезу: «Я сделался настоящим мастером только тогда, когда научился говорить «иди сюда» 15-20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов к постановке лица, фигуры, голоса».
Вкажіть основні віхи життя та розкрийте основні етапи науково-педагогічної діяльності В.О.Сухомлинського.
У чому сутність філософсько-педагогічної доктрини В.О.Сухомлинського (1918-1970).
Розкрийте дидактичні погляди В.О.Сухомлинського. Діяльність «Школи радості» (Школи під блакитним небом).
Вкажіть та розкрийте шляхи формування всебічно розвиненої особистості.
Основні позиції батьківської педагогіки.
Окресліть вимоги до школи і вчителя за В.О.Сухомлинським.
Яке в цілому ваше цьогочасне бачення, щодо оцінки спадщини А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського? Обґрунтуйте думку через конкретні приклади, факти.
Домашній практикум.
Законспектувати праці: 1. Макаренко А.С. Виховання громадянина. 2. Макаренко А.С. Виховання в праці. 3. Макаренко А.С. Загальні умови сімейного виховання. 4. Макаренко А.С. Про батьківський авторитет. 5. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. 6. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа. 7. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителеві.
13PAGE 15
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 18607701
    Размер файла: 144 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий