Қазақ диалектологиясы — 2 курс.Емтихан сұрақтары


«Қазақ диалектологиясы» пәні бойынша емтихан бағдарламасы:
2 курс ҚФ мамандығы
1. Қазақ диалектологиясы пәні, оның зерттеу нысанасы.
2. Диалектілік ерекшеліктердің басқа бейәдеби топтарға қатысы.
3. Жергілікті диалектілер, олардың түрлері.
4. Дәстүрлі, дәстүрсіз, сәйкесті, сәйкессіз диалектизмдер.
6. Дауысты дыбыстардың алмасуы.
7. Дауыссыз дыбыстардың алмасуы.
8. Дауыстыларға байланысты фонетикалық құбылыстар.
9. Дауыссыздарға байланысты фонетикалық құбылыстар10. Кейбір дыбыстардың тұрақсыздығы.
11. Лексикалық диалектизмдер, олардың түрлері.
12. Омонимдер.
13. Антонимдер. Омоантонимдер14. Синонимдер.
15. Көп мағыналы сөздер.
16. Табу және эвфемизмдер.
17. Диалектілік неологизмдер мен көнерген сөздер
18. Орыс тілінен енген сөздер.
19. Араб-иран тілдерінен енген сөздер.
20. Монғол тілінен енген сөздер.
21 Түркі тілдерінен енген сөздер.
22. Заттың атын білдіретін сөздер.
23. Заттың сынын білдіретін сөздер24. Қимыл, әрекетті білдіретін сөздер.
25. Диалектілік кәсіби сөздер.
26. Диалектологиядағы морфологиялық ерекшеліктер.
27. Диалектологиядағы синтаксистік ерекшеліктер28. Диалектілік қос сөздер мен біріккен сөздер.
29. Диалектілік сөзжасам.
30. Сөз таптарымен байланысты ерекшеліктер.
31. Тұрақты сөз тіркестері.
32. Диалектологияның Қазан төңкерісіне дейін зерттелуі.
33. Диалектологияның Кеңес дәуірінде зерттелуі.
34. Профессор С. Аманжолов және қазақ диалектологиясы.
35. Ж. Досқараев қазақ тіліндегі сөйленістер туралы.
36. Н. Сауранбаев қазақ диалектілері туралы.
37. Ғ. Мұсабаев. Қазақ тіліндегі сөйленістер туралы.
38. Шығыс сөйленістер тобы.
39. Батыс сөйленістер тобы.
40. Оңтүстік сөйленістер тобы.
41. Орталық-солтүстік сөйленістер тобыНЕГІЗГІ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Аманжолов С.А. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Алма-Ата, 2006.
2. Досқараев Ж. Қазақ тіліндегі жергілікті ерекшеліктер. 2-бөлім. Лексика. Алматы: Ғылым, 2004.
3. Кәрімов Х. Қазақ диалектологиясы (филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті бөлімі студенттеріне арналған көмекші құрал). Алматы, 2005.
4. Қалиев Ғ. Сарыбаев Ш. Қазақ диалектологиясы. Оқулық. Алматы, 2002
5. Жүнісіов. Н. Халық тілінің жергілікті ерекшеліктері. А., 1981
6. Қалиев. Ғ. Қазақ диалектологиясының мәселелері. А., 1960
7. Қазақ говорларының жүйесін зерттеу мәселелері. А., 1977
8. Қазақ говорларындағы диалектілік сөз тудыру. А., 1985
9. Мусаев. К. М. Ликсикалогия тюркских языков. М., 1984
10. Нақысбеков. О. Қазақ тілінің ауыспалы говоры. А., 1972
11. Нұрмағамбетов. Ә. Түркіменстандағы қазақтардың тілі. А.,1974
12. Қазақ тілінің говорларының батыс тобы. А.,1978
13. Жергілікті тіл ерекшеліктерінің төркіні. А.,1985
14. Қазақ говорларының грамматикасы. А.,1986
15. Омарбеков С. Қазақтың ауызекі тіліндегі жергілікті ерекшеліктер . А.,1965
16. Халықтық тіліміздегі тектес тілдермен ортақ құбылыстар . А.,1978
17. Омарбеков С., Жүнісов Н. Ауызекі тіліміздің дыбыс жүйесі. А.,1985
18. Сарыбаев Ш. Ш. Казахская региональная лексикография. А.,1976
19. Сарыбаев Ш.Нақысбеков О. Қазақ тілінің аймақтық лексикасы. А.1982
Қосымша әдебиеттер:
1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін: Очерктер. А., Дәуір, 1994
2. Лексикографиялық сөздіктер, түрлері

Приложенные файлы

  • docx 19705454
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий