Звіт-практика-архівознавство

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ

КАФЕДРА АРХІВОЗНАВСТВА, НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗВІТ ПРО АРХІВНУ ПРАКТИКУ
в Державному архіві Черкаської області


Студента магістратури
____________________


Керівники:
від архіву – Т.А. Клименко
від університету – ____________ЧЕРКАСИ – 2013


Після закінчення архівної практики як складова частина загального звіту про виробничу практику у ВНЗ і архівних установах складається звіт, в якому має бути відображена робота студента під час практики в архівній установі.
Зокрема, характеризуються види робіт, які виконувала група, а також виконання індивідуальних завдань, які доручалися студентам відповідно до тем, передбачених робочою програмою виробничої практики. Звіт складається із 5 – 7 сторінок.ПРАКТИКА В АРХІВНИХ УСТАНОВАХ

I. Організаційно-методичний розділ

Практика в архівних установах є складовою частиною навчального процесу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ,,магістр” спеціальності Архівознавство – 8.030303.
Проводиться з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань і набуття практичних навиків роботи.

2. Завдання практики

Процес набуття студентами виробничих навичок передбачає:
- освоєння теоретичних і методичних відомостей, які дають керівниками на заняттях і в ході оцінки роботи практиканта;
- вивчення нормативних документів та методичних посібників (положень, правил, інструкцій, методичних розробок і т. п.);
- ознайомлення з організацією роботи в підрозділах, методикою і змістом конкретних робіт безпосередньо на місці;
- практичне виконання конкретних завдань;
- фіксування в конспектах і щоденниках одержуваних відомостей і виконуваної роботи;
- узагальнення отриманих знань і практичних навичок та відображення їх у звіті.
Виробнича практика проводиться в Державному архіві Черкаської області.

3. Вимоги до рівня організації практики

У період проходження практики студенти працюють за внутрішнім розпорядком архіву. Нарівні з співробітниками студенти беруть участь у всіх заходах, що проводяться в архіві: науково-методичних та виробничих нарадах, конференціях тощо.
Керівник практики організовує і здійснює методичне керівництво та контроль за виконуваною студентами роботою. Програма практики студентів включає в себе такі основні проблемні питання:
1. Складання та удосконалення архівних довідників.
2. Ознайомлення з обліково-довідковим апаратом архіву та перевірка наявності та стану документів.
3. Комплектування та експертиза цінності документів; організація роботи відомчих архівів.
4. Використання документів архіву; складання інформаційних документів; публікація документів.
5. Наукова організація праці, управління та планування роботи державного архіву.
Для організації роботи складається календарний план з урахуванням бюджету часу. Залежно від умов послідовність виконання розділів програми може змінюватися.
Програмою передбачається виконання робіт різного характеру, у зв'язку, з чим студенти-практиканти можуть працювати в різних структурних підрозділах архіву, а також направлятися. У ході практики студентам необхідно вести записи у робочому щоденнику, фіксуючи процеси і обсяг виконуваної роботи, аналізуючи методи і прийоми роботи, узагальнюючи свої спостереження.
Після закінчення практики студенти складають письмовий звіт і здають його завідувачу випускової кафедри разом із щоденником, підписаним керівником практики.
Звіт складається з вступу, основної частини, висновків та списку методичних посібників та архівних довідників, використаних у процесі роботи. Звіт повинен мати титульний лист (див. Додаток 1), зміст. Сторінки звіту слід пронумерувати. У ньому бажано навести приклади і зафіксувати кількісні показники виконаної роботи. Звіт повинен містити характеристику організації робочого процесу, прийомів і методів виконання завдань. Практикант повинен узагальнити в звіті отриманий досвід, висловити свою оцінку тієї чи іншої роботи в архіві, зробити висновки і конкретні пропозиції щодо раціоналізації прийомів і методів роботи. У характеристиці на студента вказується, яка робота проведена студентом, рівень його професійної підготовки, ставлення до роботи, індивідуальні особливості. У кінці практики студент захищає звіт і отримує залік.


II. Зміст практики

Вступне заняття

Історія, організація, структура та функції архіву, склад і зміст його документів, характеристика науково-інформаційної діяльності та науково-довідкового апарату архіву. Завдання та основні напрямки роботи архіву в сучасних умовах. Ознайомлення студентів з правилами внутрішнього розпорядку та пожежної безпеки в архівах. Ознайомлення з роботою відділів архіву, методичного кабінету, читального залу, архівосховища (режим зберігання документів, порядок зберігання та розміщення документів у сховищах).

Тема 1. Наукова організація праці, управління та планування роботи державного архіву

Ознайомлення з організацією управління державним архівом (положення про архів, посадові обов'язки співробітників і вимоги до них, перспективні і поточні плани роботи, звітність, норми виробітку і норми часу). У процесі проходження практики студенти знайомляться з умовами праці різних категорій працівників архіву; організацією робочих місць; оснащенням їх засобами оргтехніки.

Тема 2. Складання і удосконалення архівних довідників

Ознайомлення із системою науково-довідкового апарату архіву. У процесі практики студенти повинні ознайомитися з системою науково-довідкового апарату, пошуковими інформаційними системами, роботою архіву щодо їх удосконалення.
Складання та удосконалення архівних описів. Для роботи практикантів підбираються фонди. Роботі повинно передувати вивчення джерел і літератури з фонду та методичних рекомендацій з даного виду роботи. Студенти повинні ознайомитися зі справою фонду, наявним науково-довідковим апаратом до фонду. Доцільно приділити увагу складанню схем класифікації документів фондів та уточнення наявних схем, редагуванню і виправленню старих заголовків і анотацій і складання довідкового апарату до описів (історико-археографічного передмови, покажчиків, списку скорочених слів, змісту, перекладних таблиць, шифрів, бібліографії і та ін.).
Складання та вдосконалення каталогів документів. Ознайомлення з наявною в архіві системою каталогів і планом роботи з каталогізації документів архіву. Визначення місця каталогів в системі НДА (науково-довідкового апарату) архіву. Їх роль і взаємодія з іншими довідниками. Вивчення класифікаційних схем каталогів, для поповнення яких буде проводитися робота (систематичного, іменного, предметного, тематичного та ін.) Вивчення описів фондів, призначених для каталогізації. Перегляд справ і виявлення документів для каталогізації. Опис документів на каталожних картках. Редагування карток, уточнення рубрик та підрубрика. Індексування карток у відповідності зі СЄК (схемою єдиної класифікації) документної інформації, систематизація каталожних карток та введення їх в каталог.
Складання інших видів інформаційних довідників. Упорядкування огляду фонду або тематичного огляду. Участь у підготовці путівника або короткого довідника по архіву, якщо ця робота ведеться в даний період в архіві.

Тема 3. Ознайомлення з обліково-довідковим апаратом архіву
та забезпечення збереження документів

Студенти повинні ознайомитися з системою централізованого обліку документів, повинні отримати можливість самостійно заповнити основні облікові форми, а також скласти внутрішні описи. Ознайомлення з роботою архіву зі створення страхового фонду.
Перевірка стану та наявності документів. Студенти знайомляться з планом архіву з цього виду роботи і вивчають відповідні форми документів (лист перевірки, акт перевірки та стану документів).

Тема 4. Комплектування і експертизи цінності документів та організація роботи відомчих архівів

Робота з комплектування та експертизи документів. Ознайомлення студентів зі списками установ – джерел комплектування архіву, принципами включення організацій до цих списків. План комплектування архіву та графік роботи з відбору та підготовки документів до передачі в державний архів. Експертна перевірочна комісія державного архіву та її робота. Система зберігання, обліку документів і науково-довідковий апарат відомчих архівів. Інструкції з діловодства, номенклатур справ, стану документальної частини діловодства установи або його структурного підрозділу. Складання переліку справ, які підлягають передачі на державне зберігання. Робота з відбору матеріалів на державне зберігання. Розгляд описів, підготовка висновків експерта (повнота змісту фонду, якості опису) та затвердження їх на ЕПК.

Тема 5. Організація використання документів архіву

Ознайомлення з роботою архіву з використання документів. Вступна бесіда: мета та організаційні форми використання документів. Інформування установ та громадян про склад і зміст документів архіву. Перегляд путівника або інших довідників; вивчення описів фондів, поаркушний перегляд справ і виявлення документів. Опис справ і виявлених документів на картках. Складання інформаційних документів (тематичного переліку, довідки-орієнтування, списку-довідника або іншого документа).
Робота архіву з організації виставок, документів. Участь у складанні експозиційного плану, відбору документів, оформлення виставки (якщо в архіві готується виставка). Робота в читальному залі архіву. Ознайомлення з системою роботи читального залу архіву, веденням каталогу тем досліджень, з організацією роботи з обслуговування відвідувачів читального залу, з особистими справами читачів, з правилами і обов'язками завідувача читальним залом. Робота в якості співробітника читального залу з прийому документів зі сховища, видачі їх читачам, перевірці та повернення справ у відділи. Прийом заяв та видача біографічних довідок. Виконання запитів, заяв, оформлення, видача довідок та їх облік (у тому числі бесіда з відвідувачами при прийомі запитів). Складання довідкових карток на документи.

Тема 6. Підготовка публікації історичних джерел

В якості роботи може бути запропонована участь у підготовці документальної публікації або спеціально для практики обраної теми. Публікація готується відповідно до діючих правил та з використанням методичних посібників та іншої літератури. Ознайомлення студентів з організацією роботи у відділі, з планами і звітами, оглядами публікаційної діяльності архіву.
Ознайомлення з документальними виданнями джерел та методичними матеріалами з підготовки публікацій (інструкціями, відгуками, рецензіями та ін.) Попередня робота. Вибір та формулювання теми публікацій. Складання бібліографії з теми публікації, вивчення літератури та попередніх видань джерел за темою. Рецензування однієї з публікацій, підготовлених архівом. Встановлення джерел виявлення (фондів, періодичної преси та ін.) за путівникам та іншим довідників; вивчення описів фондів для виявлення матеріалів по темі, поаркушний перегляд справ, виявлення документів та опис їх на картках.
Проведення відбору документів для публікації і для використання при підготовці науково-довідкового апарату (приміток, переліку виявлених, але не публікованих документів тощо). Археографічне оформлення документів, вибір і передача тексту. Складання заголовків і легенд на основі даних, зафіксованих на картках виявлення. Підготовка науково-довідкового апарату. Складання приміток, історичної та археографічної частин передмови до публікації, складання іменного, географічного та інших покажчиків; хроніки (історичної або біографічної); списку скорочень; переліку виявлених, але не публікованих матеріалів; списку джерел та літератури. При написанні передмови використовуються опубліковані та неопубліковані джерела, довідковий апарат архіву та література по темі. Підготовка рукопису документальної публікації до видання.

Тема 7. Підведення підсумків виробничої практики в архівній установі

Після закінчення практики проводиться підсумкова конференція, організована керівництвом архіву, за участю співробітників, які керували роботою студентів, викладачів і студентів. На ній аналізуються і оцінюється проходження практики студентами. До цього студенти повинні подати звіти про практику. Оцінка роботи кожного студента остаточно затверджується на засіданні кафедри, на підставі характеристики, даної архівом, та повідомлення викладача про виконану роботу та звіті практиканта.15

Приложенные файлы

  • doc 19736488
    Размер файла: 52 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий