Екзаменаційні питання з історії України


Екзаменаційні питання з історії України (для студентів І курсу неісторичних факультетів)2009/2010 н.р.Давні племена на території сучасної України в епоху палеоліту - добу бронзи. Трипільська культура.
Ранній залізний вік на українських землях. Кочові народи: кіммерійці, скіфи, сармати.
Античні міста-колонії в Північному Причорномор'ї.
Давні слов'яни: походження, розселення, господарство, вірування.
Утворення Київської держави. Київська Русь за перших князів.
Київська держава за правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
Запровадження християнства як державної релігії: передумови, заходи, значення.
Феодальна роздробленість Київської Русі: причини, економічний і політичний розвиток удільних князівств.
Соціально-економічний розвиток і суспільні відносини Київської Русі.
Монгольськанавала на українські землі. Золотоординське ярмо.
11 .Культура Київської Русі.
Галицькеі Волинське князівства у другій половині XII століття. Утворення Галицько-Волинської держави.
Галицько-Волинськекнязівство за Данила Романовича.
Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Кревська унія.
Люблінська унія та її вплив на долю українських земель.
Виникненняукраїнського козацтва.
17.Запорозька Січ та її адміністративно-політичний устрій.
Церковнежиття наприкінці XVI століття. Берестейська унія.
Козацько-селянськівійни 90-х років XVI століття - 20-30-і роки XVII століття.
КультураУкраїни у XIV першій половині XVII століття.
Причинита передумови Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття.
Утворенняукраїнської козацької держави - Війська Запорізького (середина XVII століття).
Переяславськарада 1654 року.
Характеристикаосновних етапів Національно-визвольної війни середини XVII століття.
Українав роки гетьманування І.Виговського, Ю.Хмельницького. Початок Руїни.
Порушеннятериторіальної цілісності козацької держави. Андрусівське перемир'я 1667 року. Гетьмани П.Тетеря, І.Брюховецький.
Правобережната Лівобережна Гетьманщина в 60-80-ті роки XVII століття. Гетьмани П.Дорошенко, Д.Многогрішний, І.Самойлович.
КультураУкраїни у другій половині XVII - початку XVIII століття.
Гетьманщиназа Івана Мазепи.
Гетьманщина в подіях Північної війни. Полтавська битва'.
Посиленняколоніальної політики Російської імперії щодо Гетьманщини у
столітті. Ліквідація козацької автономії.
Включенняукраїнських земель до складу Російської та Австрійської імперій. Національно-визвольна і антикріпосницька боротьба в Україні е середині та у другій половині XVIII століття.
Українськакультура XVIII століття.
Національневідродження в західноукраїнських землях у першій половині
століття. "Руська трійця".
Суспільно-політичнийрух у Наддніпрянській Україні в' першій половині XIX століття. Кирило-Мефодіївське братство.
Революція1848-1849 років, в Австро-Угорській імперії та український національно-визвольний рух.
Українськакультура в XIX - на початку XX століття.
Реформиадміністративно-політичного управління - 60-70-х років в Наддніпрянській Україні. Скасування кріпосного права.
Суспільно-політичнийрух у Наддніпрянській Україні у другій половині XIX століття.
Розвитокукраїнського національного руху на початку XX століття. Створення і діяльність українських політичних партій.
Українав І світовій війні.
Початокукраїнської революції 1917-1922 років. Створення та діяльність Центральної Ради.
Українськадержава гетьмана П.Скоропадського.
^ 44. Українська Директорія : внутрішня та зовнішня політика. ._
45.Більшовицька інтервенція в Україні. Встановлення радянської влади.
Входження України до складу СРСР. 46.Індустріалізація в Україні. 47.Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).
Колективізаціяукраїнського села. Голодомор 1932-1933 років.
Політикаукраїнізації: витоки, суть, наслідки.
Утвердженнясталінського тоталітарного режиму в Україні. Масові репресії.
Соціально-економічнийісуспільно-політичний розвиток західноукраїнських земель у міжвоєнний період.
ПочатокII світової війни. Західноукраїнські землі в системі радянсько- німецьких договорів 1939 року. Возз'єднання українських земель у складі СРСР.
Фашистськийокупаційний режим в Україні.
Розгортанняруху Опору в Україні в роки Другої світової війни.
Українав умовах десталінізації. Хрущовська відлига.
56.Опозиційний рух кінця 50-х-80-х років XX століття. Дисидентство.
Посиленнякризових явищ в соціально-економічному і суспільно- політичному житті України впродовж 70-80-х років XX століття.
Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України.
Українана міжнародній арені. Основні напрямки зовнішньої політики в сучасних умовах.
Перебудовчіпроцеси в Україні (середина 80-х початок 90-х років).

Приложенные файлы

  • docx 19741381
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий