контр_роб_заочн(Банківська система)


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»
Кафедра банківської справи
Банківська система


Методичні вказівки по виконанню
контрольних робіт
для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
(«Фінанси») заочної форми навчанняСуми – 2012 рік


2
ЗМІСТ
1. Загальні положення ..................................................................................... 3
2. Підготовка та загальні вимоги до написання контрольної роботи ............... 3
3. Вибір варіанту для написання роботи ....................................................... 4
4. Перелік питань та умови завдань для написання контрольної роботи:
теоретичні питання ..................................................................................... 5
аналітичні завдання.. 8
практичні завдання .................................................................................... 10
5. Рекомендована література ......................................................... 19
Додатки: 1. Зразок оформлення обкладинки контрольної роботи .................22
2. Таблиця для вибору варіанта ................................................... 23


3

1. Загальні положенняНавчальним планом Української академії банківської справи передбачено виконання
контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки “Фінанси і
кредит” («Фінанси») освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.
Мета виконання роботи – перевірка та оцінка теоретичних знань і практичних
навичок, що стосуються сфери функціонування центральних банків та банків другого рівня
в ринковій економіці.
Виконану контрольну роботу слід подати на кафедру не пізніше ніж за десять
робочих днів до початку сесії. Студент може бути допущений до іспиту лише при наявності
зарахованої контрольної роботи.

2. Підготовка та загальні вимоги до написання контрольної роботи


Під час опанування знань по даному курсу рекомендується користуватися
літературними джерелами, які стосуються банківської діяльності, організаційно-правового
механізму функціонування центральних банків та банків другого рівня. Перевагу слід
надавати джерелам останніх років випуску, нормативними документам, звертатися до
джерел, які передбачені списком рекомендованої літератури.
Приступаючи до написання роботи слід мати уяву про предмет в цілому, тобто після
опрацювання літературних джерел зі всього навчального курсу даного предмету.
Контрольна робота має теоретичні питання, аналітичні та практичні завдання.
Теоретичні питання. На поставлені питання необхідно давати повні, змістовні та
конкретні відповіді. При цьому необхідно висвітлювати погляди декількох фахівців на дану
проблему, проводити аналіз нормативної бази, що регламентує ту чи іншу проблему,
наводити приклади з банківської практики (вітчизняної та зарубіжної). При висвітленні
теоретичних питань обов’язковим є посилання на джерела інформації. Відповідь на кожне
питання повинна бути в межах 7-8 сторінок.
Аналітичні завдання. Виконання завдання передбачає проведення аналізу основних
показників, що характеризують тему обраного аналітичного завдання, за останні три роки
(наприклад, 2009-2011 рр.), обов’язкову наявність табличного та графічного матеріалу. За
результатами обробки статистичних даних повинні бути сформульовані висновки (обсягом
5-7 речень). Загальний обсяг виконаного завдання повинен становити 5-7 сторінок.
Практичні завдання. Відповіді на практичні завдання повинні містити хід


4

розв’язання та висновки. Висновки по кожному завданню мають бути обґрунтованими.
Загальний обсяг виконаного завдання повинен становити 2-3 сторінки сторінок.
Контрольна робота має бути виконана на аркушах формату А4.
Титульний аркуш оформлюється згідно із зразком наведеним в додатку 1. на
титульному аркуші крім інших даних обов’язково вказується шифр залікової книжки.
Всі сторінки роботи нумеруються, а також повинні мати поля для написання
зауважень викладачем при перевірці.
Контрольна робота має бути написана охайно, грамотно, доступним для читання
почерком (або з використанням комп’ютерної техніки – шрифт Times New Roman 13-14),
однією рукою і одним кольором темних тонів.
В тексті контрольної роботи повинний бути вказаний номер питання та його зміст.
Після висвітлення останнього питання проставляється дата закінчення написання роботи та
підпис виконавця.
В кінці роботи наводиться перелік використаної літератури згідно встановлених
вимог щодо оформлення літературних джерел (законодавчі акти та нормативні документи,
наукова література, підручники, періодичні видання в алфавітному порядку з вказуванням
видавництва, року видання та сторінок, які використовувались під час написання роботи).


3. Вибір варіанту для написання роботи


Для обрання питань потрібного варіанта потрібно знати останню цифру шифру
залікової книжки студента – це номер колонки та першу літеру його прізвища – це
необхідний рядок. На перетині вибраних колонки та рядка знаходять номера питань для
висвітлення в контрольній роботі. Теоретичні питання та завдання для вирішення
аналітичних та практичних задач містяться в “Переліку питань та умовах завдань для
написання контрольної роботи”. Таблиця вибору варіантів наведена в додатку 2.


5

4. Перелік питань та умови завдань для написання контрольної роботи
Теоретичні питання:1.


Історичні аспекти появи банків, зародження банківської діяльності у
стародавньому світі.
2.
Формування перших банків, особливості розвитку банківської
діяльності в Середньовіччі.
3.
Зародження та історичний розвиток банківської діяльності на
території сучасної України (період Київської Русі, Російської імперії...)
4.
Трансформація банківських систем на різних етапах розвитку
суспільства.
5.
розвитку.
6.
Вплив банківських систем на темпи і пропорції економічного

Банківські кризи та методи їх подолання
7.
Створення та функціонування банківських систем в
країнах
колишнього СРСР (країна на вибір студента за узгодженням з викладачем)
8.
9.
10.
11.
12.
Банківська система США.
Банківська система Японії.
Банківська система Великобританії.
Банківська система Канади.
Банківська система країн, що входять до складу Європейського союзу
(країна на вибір студента за узгодженням з викладачем)
13.
14.
15.
в Україні
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
сфері.
23.
Державне регулювання банківської системи
Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України.
Причини виникнення, розвиток та шляхи подолання фінансової кризи

Державне регулювання банківської системи України.
Іноземний капітал в банківській системі України.
Реорганізація та реструктуризація банків України.
Спеціалізовані банки: напрями та перспективи розвитку в Україні
Банківські об’єднання в Україні: цілі та характеристика діяльності
АУБ та НАБУ: основні засади та цілі функціонування.
Процес інтеграції (зливання, поглинання, приєднання) у банківській

Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн Центрально-
Східної Європи і перспективи для України.
24.
25.
26.
27.
28.
Проблеми капіталізації банків та шляхи їх подолання.
Інструментарій регулювання діяльності банків.
Програма фінансового оздоровлення банку.
Антикризове управління діяльністю банку на мікро- та макрорівні
Історичні аспекти та економіко-правовий зміст розвитку діяльності
центральних банків.
29.
Генезис функцій центрального банку в ринкових умовах.


6

30.

Основні повноваження та особливості функціонування центральних
банків (країна на вибір студента за узгодженням з викладачем)
31.
Місце та роль центральних банків у розвитку інтеграційних процесів.
Європейська система центральних банків.
32.
України.
33.
34.
35.
Функції і завдання НБУ, його роль в сучасній банківській системі

Національний банк України в системі органів влади держави.
Організаційна структура НБУ.
Економіко-правовий статус територіальних управлінь НБУ, їх функції
та повноваження.
36.
Фінанси центрального банку, склад та порядок формування і
використання.
37.
38.
39.
40.
Система розрахунків і центральний банк країни.
Центральні банки в епоху електронних грошей.
Емісійно-касова робота установ НБУ.
Емісія банкнот і монет – функція центрального банку: світовий і
вітчизняний досвід.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Механізм прогнозування готівкової маси.
Особливості обслуговування НБУ державних фінансових установ.
Функціонування платіжних систем на основі електронних грошей.
Закордонний досвід функціонування платіжних систем.
Сучасний стан та шляхи розвитку платіжної системи в Україні.
Емісія та використання електронних грошей в Україні
Рефінансування комерційних банків у рамках реалізації тактичних
цілей грошово-кредитної політики центрального банку.
48.
49.
50.
України.
51.
системи.
52.
банками.
53.
Переоблікові кредити центрального банку.
Кредитні взаємовідносини між НБУ і комерційними банками України.
Еволюція розвитку операцій рефінансування в банківській системі

Роль стабілізаційних кредитів у забезпеченні ліквідності банківської

Кредитні відносини центральних банків світу з комерційними

Кредитні відносини Європейського центрального банку з
комерційними банками євро зони.
54.
Базельський комітет з питань регулювання діяльності банків: функції,
завдання та роль у діяльності національних органів банківського нагляду.
55.
56.
Регулювання НБУ ризиків у діяльності банків.
Основні напрямки удосконалення нагляду та управління
банківськими ризиками.
57.
58.
59.
Організація банківського нагляду в зарубіжних країнах.
Система страхування депозитів у зарубіжних країнах.
Проблеми створення та функціонування системи гарантування
депозитів в Україні.


7

60.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Україна): інституційні
основи діяльності, функції, завдання та повноваження.
61.
Політика внутрішніх державних запозичень в Україні: наслідки та
перспективи.
62.
63.
Роль центральних банків в управлінні державним боргом.
Зовнішній державний борг України: етапи формування та проблеми
обслуговування.
64.
боргу.
65.
66.
Платоспроможність держави в контексті обслуговування зовнішнього

Теоретичні основи політики відкритого ринку центрального банку.
Операції відкритого ринку Національного банку України та їх вплив
на грошову пропозицію
67.
Світовий досвід використання політики відкритого ринку
центральними банками.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
досвід.
75.
Проблема конвертованості національної грошової одиниці України.
Система валютного регулювання в Україні.
Дисконтна політика Національного банку України.
Становлення та розвиток валютного ринку України.
Методи прогнозування платіжного балансу.
Сутність та функції золотовалютних резервів.
Управління золотовалютними резервами: вітчизняний та світовий

Співпраця України з МВФ.


8

Аналітичні завдання :1.Аналіз зовнішнього середовища банківської системи України:
можливості та загрози.
2.
3.
Вплив іноземного капіталу на банківську систему України.
Вплив державного капіталу на стан та показники розвитку банківської
системи України.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Аналіз ліквідності банківської системи України.
Капіталізація банківської системи України.
Аналіз фінансових результатів банківської системи України.
Концентрація на ринку банківських послуг України.
Цінова банківська конкуренція на ринку кредитних послуг.
Цінова банківська конкуренція на ринку депозитних послуг.
Нецінова банківська конкуренція в Україні.
Конкуренція банків з небанківськими фінансовими та нефінансовими
установами на ринку кредитних послуг.
12.
Конкуренція банків з небанківськими фінансовими та нефінансовими
установами у залученні ресурсів.
13.
Конкуренція банків з небанківськими фінансовими та
нефінансовими установами у сфері послуг з переказу коштів.
14.
Конкуренція банків з небанківськими фінансовими та нефінансовими
установами по наданню послуг фінансового лізингу.
15.
Конкуренція банків з небанківськими фінансовими та
нефінансовими установами по наданню послуг на ринку цінних паперів.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Аналіз кредитної діяльності банків України.
Аналіз активів НБУ.
Аналіз пасиву НБУ.
Аналіз доходів та витрат НБУ.
Аналіз показників та структури грошової маси в Україні.
Аналіз структури грошової маси зарубіжних країн (напр., США).
Аналіз системи електронних платежів НБУ.
Аналіз безготівкової емісії НБУ.
Аналіз готівкового обігу в Україні.
Аналіз залучення ресурсів банків України з депозитних джерел.
Аналіз залучення ресурсів банків України з недепозитних джерел.
Аналіз рефінансування банків Національним банком України.
Аналіз діяльності НБУ з ліцензування комерційних банків.
Аналіз регіональної мережі банків України та їх концентрації.
Аналіз рівня державного боргу України та його структури.
Аналіз обслуговування НБУ внутрішнього державного боргу.
Аналіз обслуговування НБУ зовнішнього державного боргу.
Процентна політика НБУ.
Аналіз депозитних операцій НБУ.
Аналіз операцій НБУ на відкритому ринку.


9

36.
ринку.
37.

Аналіз ринку ДЦП як основного об’єкту операцій на відкритому

Аналіз використання обов’язкових резервів для ефективного
управління грошовим ринком та регулювання грошової маси в обігу.
38.
39.
40.
Розвиток валютного ринку України.
Аналіз структури та динаміки платіжного балансу в Україні.
Аналіз золотовалютних резервів НБУ.


10

Практичні завдання

Завдання 1

Норма обов’язкового резервування за депозитами до запитання (r1) – 12%, а
за строковими (r2) – 8%. Період резервування - п’ять днів. Залишки коштів на
строкових депозитних рахунках (ЗКДР ст.), рахунках до запитання (ЗКДР зап.) та
кореспондентському рахунку (ЗККР) становили:

Визначити чи дотримується банк вимог щодо обов’язкового резервування.
Відповідь обґрунтувати.
Завдання 2

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у
розмірі 35 млн. грн. за звітний місяць мав такі середньозважені значення
нормативів ліквідності: Н4 – 15,38%; Н5 – 21,78%; Н6-18,51%.
За нормативом миттєвої ліквідності – це друге порушення протягом
календарного року, а за нормативами поточної та короткострокової ліквідності –
відповідно третє та п’яте.
Визначити розмір штрафу, який стягуватиме НБУ з банку – порушника.


Завдання 3

Наведені нижче статті розмістити в активі чи пасиві балансу
центрального банку залежно від їх економічної сутності:
· банкноти та монети в обігу;
· зобов’язання перед МВФ;
· монетарне золото;
· вимоги до комерційних банків;
· депозити уряду;11

· цінні папери власного боргу;
· статутний фонд;
· кошти на депозити комерційних банків;
· авуари в спеціальних правах запозичення (СПЗ);
· внутрішній державний борг;
· державні цінні папери.Завдання 4

Центральний банк проводить кредитний тендер. До участі у цьому тендері
було подано наступні заявки:
Банк А – 500 грошових одиниць під 12,5%;
Банк Б – 250 грошових одиниць під 14,5%;
Банк В – 150 грошових одиниць під 12,8%;
Банк Г – 300 грошових одиниць під 13,9%;
Банк Д – 600 грошових одиниць під 12,0%.
Центральний банк приймає рішення про рефінансування комерційних
банків у розмірі 1000 грошових одиниць. Які заявки будуть задоволені, якщо це
процентний тендер і ситуація кількісного тендеру. Відповідь обґрунтувати.


Завдання 5

Центральний банк проводить кредитний тендер. До участі у цьому тендері
було подано наступні заявки:
Банк А – 300 грошових одиниць під 9,5%;
Банк Б – 250 грошових одиниць під 10,5%;
Банк В – 150 грошових одиниць під 9,8%;
Банк Г – 400 грошових одиниць під 9,9%;
Банк Д – 300 грошових одиниць під 11,0%.
Центральний банк приймає рішення про рефінансування комерційних
банків у розмірі 800 грошових одиниць. Які заявки будуть задоволені, якщо це
процентний тендер і ситуація кількісного тендеру. Відповідь обґрунтувати.


12

Як оформляється видача тендерного кредиту? У який спосіб здійснюється
погашення кредитів, отриманих на тендері НБУ?·Завдання 6

Комерційний банк звернувся до НБУ за отриманням кредиту овернайт на
суму 68 тис. грн.
Яким критеріям повинен відповідати комерційний банк, що звернувся за
кредитом овернайт до НБУ?
Які документи необхідні для отримання кредиту овернайт?


Завдання 7

За даними таблиці визначте склад зобов’язань, балансового капіталу та
активів балансу банку.
Визначте операції банків, які призвели до виникнення визначених статей
балансу, надайте їх характеристику.
Тис. грн.13Завдання 8

Проведіть групування наведених нижче операцій банку за основними
класифікаційними ознаками:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
відкриття поточного рахунку фізичній особі-підприємцю;
прийом виручки від клієнта-юридичної особи;
видача готівки юридичній особі;
випуск банком акцій для формування статутного капіталу;
випуск та розміщення облігацій;
надання гарантій;
факторинг;
лізинг;
купівля цінних паперів за дорученням клієнтів;
операції купівлі-продажу валюти в обмінних пунктах;

·
купівля
валюти
на
міжбанківському
валютному
ринку
для
задоволення власних потреб банку;

·

·

·

·

·

·
придбання банком канцелярських товарів;
надання короткострокового кредиту підприємцю;
одержання банком кредитів від НБУ;
здача в оренду сейфів для збереження цінностей та документів;
надання інформаційних та консультаційних послуг;
видача заробітної плати своїм службовцям;14

·
продаж;

·

·

·

·

·

·

купівля облігацій для формування портфелю цінних паперів напроведення рекламної акції нового банківського продукту;
відкриття акредитиву;
видача виписки по операціях за поточним рахунком;
встановлення банкомату;
операції, пов’язані із видачею готівки через банкомат;
купівля готівкових коштів в іншому банку для підкріплення
оборотних кас.


Завдання 9
До територіального управління НБУ надійшов пакет документів для
реєстрації Національним банком України місцевого кооперативного банку. Як
свідчать дані установчого договору, кількість учасників банку становить 60 осіб, з
яких 5 осіб – благодійні фонди (3% участь у статутному капіталі).
Поряд з цим, засновниками банку забезпечено на момент реєстрації сплату
коштів на накопичувальний рахунок, відкритий у територіальному управлінні, у
розмірі 75 млн. грн.
1. Поясніть, чи вправі територіальне управління НБУ підтримати відповідне
клопотання засновників про державну реєстрацію банку?
2. Які категорії суб’єктів не можуть бути засновниками банку?
3. За рахунок яких коштів може відбутися формування статутного капіталу
банків України і порядок контролю даного параметра.


Завдання 10

1. До територіального управління НБУ надійшов пакет документів для реєстрації
Національним банком України комерційного банку ВАТ «ТрастБанк». Як
свідчать подані документи, потенційні учасники планують зробити наступні
внески в статутний капітал банку:
2. ВАТ «Перший» - внесок у розмірі 50 млн. грн. (власні кошти);


15

3. ВАТ «Другий» - внесок у вигляді будівлі, у якій планується розмістити
головний офіс банку. Вартість будівлі 1 млн. євро;
4. Фізична особа, громадянин Російської Федерації – внесок у розмірі 3 млн.
російських рублів (власні кошти);
5. ЗАТ «Третій» - внесок у розмірі 2 млн. дол. США (власні кошти);
6. Фізична особа, громадянин України – внесок у розмірі 100 тис. грн.;
7. ВАТ «Четвертий» - внесок у вигляді програмного забезпечення, яке планується
використовувати в процесі організації діяльності банку, вартістю 200 тис. дол.
США;
8. ВАТ «П’ятий» - внесок у розмірі 3 млн. євро, що були отримані за рахунок
кредиту від іноземного банку;
9. ВАТ «Шостий» - внесок у розмірі 30 млн. грн. (власні кошти).
10.Офіційний курс гривні до іноземних валют на дату підписання установчого
договору про створення банку складав:

11.EUR/UAH : 10.0000;

12.USD/UAH : 8.0000.
13.1. Поясніть, внески яких засновників не можуть бути зараховані у статутний
капітал банку.Чому?
14.2. У чому полягатиме особливість реєстрації зазначеного внеску фізичної
особи – громадянина України?
15.3. Розрахуйте розмір статутного капіталу банку, враховуючи прийнятні внески
засновників. Чи вправі територіальне управління НБУ підтримати відповідне
клопотання засновників про державну реєстрацію банку?


Завдання 11

До територіального управління НБУ надійшов повний пакет документів для
реєстрації регіонального банку „Кредобанк”, який створюється у формі
акціонерного товариства відкритого типу.
Учасниками банку планують стати: ВАТ «Марія», ЗАТ «Любисток»,
благодійна організація «Перлина», громадянин Німеччини Кельвін Штольне.


16

1. Проведіть групування документів, що подаються для державної
реєстрації банку.
2. Які дії територіального управління після отримання документів від
клієнта?
3. Хто приймає рішення про можливість реєстрації банку та з якого моменту
банк вважається створеним?
4. Яка сума коштів повинна бути накопичена на рахунку майбутнього банку
до моменту його реєстрації?
5. Проаналізуйте можливість участі в акціонерному капіталі банку
зазначених фізичних та юридичних осіб.


Завдання 12

Складіть баланс центрального банку на підставі таких даних, млн. грн. і
визначте статтю, яка відсутня у цій таблиці:17


Завдання 13

На 01.05.2011 комерційний банк мав на своєму кореспондентському
рахунку в НБУ 40 млн. грн., у своїх касах готівкою – 3 млн. грн. Сума
залучених депозитів (пасивів) становить 120 млн. грн. Норма обов’язкового
резервування встановлена на рівні 15%. Визначте загальний, обов’язковий та
вільний резерв банку.Завдання 14


За даними таблиці визначте склад активів балансу банку. Визначте операції
банків, які призвели до виникнення визначених статей балансу, надайте їх
характеристику.
Тис. грн.
18

Завдання 15

За даними таблиці визначте склад капіталу банку. Визначте операції банків,
які
призвели
до
виникнення
визначених
статей
балансу,
надайте
їх
характеристику.
Тис. грн.19

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
Допоміжна
Інформаційні ресурси

1. Сайт Національного банку України[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
2. Сайт Асоціації українських банків[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3. Сайт Верховної ради України[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
4. Сайт Незалежної асоціації банків України[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
5. Cайт Національного рейтингового агентства «Рюрік»

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
20

Нормативно-правові акти

1.

Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : закон України
від
07.12.2000
№
2121–III.
–
Режим
доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1087.635.27&nobreak=1#st47. – Назва з домашньої
сторінки Інтернету.

2.
Про Національний банк України [Електронний ресурс] : закон України
від 20 травня 1999 року № 79-XIV. – Режим доступу : http // www.rada.gov.ua. –
Назва з домашньої сторінки Інтернету.

3.
Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»
[Електронний ресурс] : вказівки, затверджені Правлінням НБУ від 15.03.2004
№ 104. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0104500–04. – Назва з
домашньої сторінки Інтернету.

4.
Основні принципи ефективного банківського нагляду [Електронний
ресурс] / Банківський нагляд. Офіційний сайт Національного банку України. –
Режим доступу: http://bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm. – Назва з домашньої
сторінки Інтернету.

5.
Принципи ефективного управління ліквідністю в банківських установах
[Електронний ресурс] / Базельський Комітет з Банківського Нагляду. – Лютий,
2000. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/Risks/06.pdf. –
Назва з домашньої сторінки Інтернету.

6.
Про
регулювання Національним банком України ліквідності банків
України [Електронний ресурс] : постанова, затверджена Правлінням НБУ від
30.04.2009 № 259. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0410-09. –
Назва з домашньої сторінки Інтернету.

7.
Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України
[Електронний ресурс] : постанова, затверджена Правлінням НБУ від 20.03.1998 №
114. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1045.507.3&nobreak=1. – Назва
з домашньої сторінки Інтернету.

8.
Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою
CAMELS [Електронний ресурс] : положення, затверджене Правлінням НБУ від


21

08.05.2002171.Режим

доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1045.6312.2&nobreak=1. – Назва з домашньої сторінки
Інтернету.

9.
Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний
ресурс] : Інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001
№ 368. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1028.722.39&nobreak=1. –
Назва з домашньої сторінки Інтернету.
10. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс] : закон
України вiд 23.02.2006 № 3480-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.


22

ДОДАТОК 1


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ОБКЛАДИНКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Кафедра банківської справи
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

“Банківська система”


Виконав(ла): студент(ка)

економічного факультету

групи ЗФ – 11

ПОПОВ ІГОР ОЛЕГОВИЧ

ШИФР 548963Перевірив: к.е.н., доцент ПЕТРЕНКО

ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

м.Суми-2012 р.


ДОДАТОК 2

ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИБОРУ ВАРІАНТА
Дні
1
2
3
4
5

ЗКДР ст.
90
130
110
80
70

ЗКДР зап.
50
60
10
30
50

ЗККР
15
10
20
5
10


Вкладення капіталу в асоційовані компанії
200

Цінні папери власного боргу
500 000

Інші активи
800 000

Кредити, надані органам державного управління
200 000

Кошти НБУ
4 500 000

Загальні резерви
249 100

Кредити надані іншим банкам
500 000

Кошти суб’єктів господарської діяльності
20 000 000

Вкладення капіталу в дочірні компанії
400

Вклади фізичних осіб
10 000 000

Інші зобов’язання
30 000

Цінні папери на інвестиції
100 000

Кошти бюджету та позабюджетних фондів
10 000

Резервний фонд
623 000

Цінні папери на продаж
200 000

Кредити надані фізичним особам
1 500 000


Кредити отримані від міжнародних фінансових організацій
500 000

Кредити надані суб’єктам господарської діяльності
30 000 000

Субординований борг
500

Готівкові кошти та кошти в НБУ
12 000

Кошти на коррахунках в інших банках
300 000

Основні засоби та нематеріальні активи
3 200 000

Сплачений статутний капітал
200 000

Емісійні різниці
200 000


Назва статті
Сума, млн. грн..

Статутний капітал
10

Кошти та депозити в іноземній валюті
77017

Кошти банків
19013

Державні цінні папери Уряду
395

Зобов’язання з перерахування прибутку до бюджету
921

Зобов’язання перед МВФ
13670

Кредити банкам та іншим позичальникам
945

Кошти державних установ
22676

Кредити отримані
205

Інші активи
801

Інші пасиви
264

Внутрішній державний борг
8542

Внески в рахунок квоти в МВФ
10487

Резерви переоцінки основних засобів та нематеріальних
активів
760

Цінні папери нерезидентів
54984

Фонди та інші резерви
3464


Вкладення капіталу в асоційовані компанії
200

Цінні папери власного боргу
500 000

Кредити, надані органам державного управління
200 000

Кошти НБУ
4 500 000

Загальні резерви
249 100

Кредити надані іншим банкам
500 000

Кошти суб’єктів господарської діяльності
20 000 000

Кредити надані суб’єктам господарської діяльності
30 000 000

Субординований борг
500

Готівкові кошти та кошти в НБУ
12 000

Кошти на коррахунках в інших банках
300 000

Основні засоби та нематеріальні активи
3 200 000

Сплачений статутний капітал
200 000

Емісійні різниці
200 000


Авуари в СПЗ
5

Резерви переоцінки іноземної валюти та банківських металів
4587

Основні засоби та нематеріальні активи
2163


Вкладення капіталу в асоційовані компанії
200

Цінні папери власного боргу
500 000

Кредити, надані органам державного управління
200 000

Кошти НБУ
4 500 000

Загальні резерви
249 100

Кредити надані іншим банкам
500 000

Кошти суб’єктів господарської діяльності
20 000 000

Кредити надані суб’єктам господарської діяльності
30 000 000

Субординований борг
500

Готівкові кошти та кошти в НБУ
12 000

Кошти на коррахунках в інших банках
300 000

Основні засоби та нематеріальні активи
3 200 000

Сплачений статутний капітал
200 000

Емісійні різниці
200 000пор.
Бібліографічне описання
Кількість
примірників
УДК

4.
Банківська система України: монографія/ В. В.
Коваленко [та ін.]. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ",
2010. - 187 с.
5
336.71(477)
Б 23

5.
Єгоричева, С.Б..
Організація діяльності банків у зарубіжних країнах:
навчальний посібник/ С. Б. Єгоричева. - К.: ЦУЛ,
2007. - 208 с.
7
336.71(1-87)(075.8)
Є 30

6.
Вешкин, Ю.Г. Банковские системы зарубежных
стран: курс лекций/ Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. -
М.: Экономистъ, 2006. - 400 с.
8
336.71(100)(075.8)
Веш 40

7.
Мельник, П.В. Банківські системи зарубіжних країн:
підручник/ П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д.
Гордей; Мін-во освіти і науки України, Державна
податкова адміністрація України, Нац. ун-т
державної податкової служби України. - К.: Алерта:
ЦУЛ, 2010. - 586 с.
15
336.71(1-87)(075)
М 48пор.
Бібліографічне описання
Кількість
примірників
УДК

1.
Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В.
Операції комерційних банків:
Навчальний посібник. – Суми: ВТД
«Університетська книга», 2007. – 523 с.
257
336.717:336.717.061](075.8)
Є 67

2.
Коваленко, В.В.
Центральний банк і грошово-кредитна
політика: навчально-методичний
посібник для самост. вивч. дисц./ В. В.
Коваленко. - Суми: Університетська
книга, 2009. - 224 с.
156
336.711+[336.76:336.77](075.4)
К 56

3.
Банківські операції: Підручник / За ред.
В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.:
Знання, 2006. – 727 с.
106
336.717(075.8)
Бан 23


Остання цифра
залікової
книжки
Перша літера
прізвища
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

А, І, Т
Теорет. завдання
1, 35
2, 36
3, 37
4, 38
5, 39
6, 40
7, 41
8, 42
9, 43
10, 44

А, І, Т
Аналіт. завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А, І, Т
Практ. завдання
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Б, Й, У
Теорет. завдання
11, 45
12, 46
13, 47
14, 48
15, 49
16, 50
17, 51
18, 52
19, 53
20, 54

Б, Й, У
Аналіт. завдання
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Б, Й, У
Практ. завдання
5
4
3
2
1
15
14
13
12
11

В, К, Ф
Теорет. завдання
21, 55
22, 56
23, 57
24, 58
25, 59
26, 60
27, 61
28, 62
29, 63
30, 64

В, К, Ф
Аналіт. завдання
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

В, К, Ф
Практ. Завдання
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Г, Л, Х
Теорет. завдання
31, 65
32, 65
33, 67
34, 68
35, 69
36, 70
37, 71
38, 72
39, 73
40, 74

Г, Л, Х
Аналіт. завдання
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Г, Л, Х
Практ. завдання
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Д, М, Ц
Теорет. завдання
20, 40
21, 41
22, 42
23, 43
24, 44
25, 45
26, 46
27, 47
28, 49
29, 49

Д, М, Ц
Аналіт. завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Д, М, Ц
Практ. завдання
5
4
3
2
1
15
14
13
12
11

Е, Н, Ч
Теорет. завдання
30, 50
31, 51
32, 52
33, 53
34, 54
35, 55
36, 56
37, 57
38, 58
39, 59

Е, Н, Ч
Аналіт. завдання
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Е, Н, Ч
Практ. завдання
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Є, О, Ш
Теорет. завдання
40, 60
41, 61
42, 62
43, 63
44, 64
45, 65
46, 66
47, 67
48, 68
49, 69

Є, О, Ш
Аналіт. завдання
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Є, О, Ш
Практ. завдання
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Ж, П, Щ
Теорет. завдання
50, 70
51, 71
52, 72
53, 73
54, 74
55, 75
56, 6
57, 7
58, 8
59, 9

Ж, П, Щ
Аналіт. завдання
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ж, П, Щ
Практ. завдання
5
4
3
2
1
15
14
13
12
11

З, Р, Ю
Теорет. завдання
60, 10
61, 11
62, 12
63, 13
64, 14
65, 15
66, 16
67, 17
68, 18
69, 19

З, Р, Ю
Аналіт. завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

З, Р, Ю
Практ. завдання
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

І, С, Я
Теорет. завдання
70, 20
71, 21
72, 22
73, 23
74, 24
75, 25
1, 26
2, 27
3, 28
4, 29

І, С, Я
Аналіт. завдання
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

І, С, Я
Практ. завдання
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
15

Приложенные файлы

  • doc 19814909
    Размер файла: 306 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий