темат.контр.роб.адм.-проц.пр.

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС

Методичні вказівки і завдання
до написання контрольних робіт
студентам заочної форми навчання ННІФЕБП

з курсу: "Адміністративно-процесуальне право"

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС
"31" серпня 2011 р.
Протокол № 1
Одеса 2011

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Згідно з навчальним планом слухачі 5-го курсу заочного навчання (бюджетна та госпрозрахункова форма навчання) у десятому семестрі зобов'язані виконувати домашню контрольну роботу з адміністративно-процесуального права.
Завдання передбачають письмове їх розв'язання по одному з п'яти варіантів, згідно з першою літерою свого прізвища:
"А"-"Д" - 1 варіант;
"Е"-"К" - 2 варіант;
"Л"-"О" - 3 варіант;
"П"-"С" - 4 варіант;
"Т"-"Я" - 5 варіант.
Треба мати на увазі, що виконання контрольної роботи повинно свідчити про творчий підхід до вивчення навчальної дисципліни в цілому і прищеплювати слухачам навички самостійного осмислювання процесів, які відбуваються в діяльності органів державної виконавчої влади. Слухачі повинні показати вміння користуватися відповідною літературою, грамотно викладати завдання і організацію роботи державної виконавчої влади та її органів.
Пропоновані завдання контрольної роботи включають питання, висвітлення яких повинно розкрити зміст і особливості адміністративного процесу та адміністративних проваджень, правовий статус учасників процесу, порядок його здійснення.
Зміст контрольної роботи повинен показати, наскільки слухач повно та глибоко вивчив законодавчі та нормативні акти і юридичну літературу. Разом з цим велике значення має вміння слухача правильно узагальнювати і аналізувати матеріали практики, а також грамотно і послідовно викладати зміст роботи.
Обмірковуючи план контрольної роботи, слухач в першу чергу повинен визначити послідовність та строки її виконання. Належить мати на увазі, що контрольна робота перевіряється і рецензується викладачем. Якщо вона виконана з недоліками, то про це вказується викладачем в рецензії і робота повертається для доопрацювання.
Тому виконувати роботу необхідно в термін, указаний навчальним відділом.
Підготовка та написання контрольної роботи включає в себе наступні елементи:
1. Вивчення законодавчих та нормативних актів, юридичної літератури, наукових статей, статистичних даних та інших матеріалів.
При цьому слухач повинен пам`ятати, що методичною основою контрольної роботи повинні служити Конституція України і законодавчі акти.
Крім того слухач (студент) повинен використовувати балетні нормативних актів міністерств і відомств України, передовий досвід роботи, наукові статті, літературу за списком, який є у бібліотеці та по рекомендації викладачів.
Своєю письмовою роботою слухачі (студенти) повинні демонструвати знання нормативного матеріалу, спеціальної літератури та спроможність їх узагальнювати та аналізувати.
2. Збір та узагальнення відповідних матеріалів практичної діяльності державної виконавчої влади та її органів, (нормативні акти, плани роботи, довідки, схеми, конкретні приклади та інше ).
3. Складання плану роботи. В план треба вносити питання, висвітлення яких розкриє зміст роботи, її основні положення.
4. Написання контрольної роботи - це самостійний творчий процес. Тут треба розкрити теоретичні положення, віднесені до досліджених питань, дати їх правову характеристику, систему і структуру, узагальнити і викласти передовий практичний досвід, дати оцінку формам і методам, які застосовуються, зробити аналіз наявних недоліків, внести пропозиції і рекомендації по поліпшенню діяльності конкретних органів та службовців.
Не слід перевантажувати текст контрольної роботи цитатами та багаточисленними цифровими даними. Треба привести лише те, що відноситься до питання, яке досліджується.
Важливо пам`ятати, що контрольна робота оцінюється не по кількості написаних сторінок, а по її глибокому змісту, грамотному викладанню і належному оформленню.
Роботу необхідно виконати власноручно, однаковими чорнилами чи пастою, каліграфічним почерком. На кожній сторінці треба залишити поле для зауважень рецензента, якщо такі будуть. При виконанні роботи на “незадовільно” вона перепрацьовується і подається на кафедру разом з попередньою рецензією.
Контрольна робота повинна складати 20-25 рукописних сторінок. На кожній сторінці повинні бути посилання на джерела, які використовувались слухачами при виконанні роботи. В кінці контрольної роботи необхідно дати перелік використаної літератури.
На титульному листі контрольної роботи необхідно вказати:
Предмет та тему контрольної роботи, прізвище, ім’я та по батькові, адресу місце проживання виконавця, дату написання роботи.
На першій сторінці вказується план поданої контрольної роботи, а далі розкривається зміст роботи.
В кінці роботи повинен бути наведений перелік літератури і нормативних актів, на які посилалися в тексті. Робота в обов’язковому порядку підписується виконавцем.
При наявності труднощів слухач може звернутися за консультацією до викладача при проведенні лекційних, семінарських та практичних занять, в часи консультації та в інший вільний час.
Контрольні роботи, виконані з порушенням зазначеного порядку не рецензуються і не зараховуються.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


ВАРІАНТ № 1.

Поняття, сутність, правова база та особливість адміністративно-процесуального права.
Характеристика паспортно-реєстраційного провадження.

Задача №. 1.

Адміністративна комісія при адміністрації 15.06.2001 р. винесла постанову про накладання на Іванова штрафу за порушення громадського порядку. На засіданні комісії Іванов відмовився від факту правопорушення та просив визвати свідків, вказаних у протоколі. Комісія завірила його, що факти будуть перевірені. Через 2 тижня у бухгалтерію за місцем роботи Іванову прийшла постанова про стягнення штрафу у безперечному порядку. Іванов звернувся зі скаргою до прокурора та попросив бухгалтерію утриматися від стягнення штрафу до вирішення його скарги. Прокурор не знайшов підстав для опротестування постанови адміністративної комісії, а навпаки вказав на м'яке покарання. Бухгалтерія 5 жовтня утримала із зарплати Іванова накладений на нього штраф.
Чи є порушення законності в провадженні цієї справи?

Задача № 2.

27 травня 2001 року студент 2-го курсу Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова Коваль прийшов на заняття у нетверезому стані. На зауваження свого однокурсника Лимаря, у зв'язку з його зовнішнім виглядом, Коваль відповів брутальною лайкою. А коли почалась лекція, Коваль перочинним ножем хотів вирізати на кришці столу своє прізвище, потім перервав лектора, через всю аудиторію звернувся до Лимарі з питанням, чому той до нього чіплявся. На зауваження лектора Коваль брутально відповів і протягом лекції декілька разів перебивав заняття, відвертаючи увагу лектора питаннями, які не стосуються предмету та теми лекції.
До якого виду відповідальності можна притягти Коваля за здійснені ним вчинки?

Задача № 3.

Підготуйте макет адміністративної справи по розглянутій скарзі громадянина.
ВАРІАНТ № 2.

Поняття, види та класифікація адміністративних проваджень.
Дисциплінарне провадження.

Задача №. 1.

Обласна Рада народних депутатів прийняла рішення, яке передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил торгівлі на колгоспних ринках м. Одеси і встановила застосування за такі порушення штрафу, платне вилучення та конфіскацію предмета, який став об'єктом адміністративного правопорушення.
Проаналізуйте рішення обласної Ради.
Визначте, які повноваження мають обласні Ради щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність.


Задача № 2.

Інспектор ДПС хотів оштрафувати Лукова за перехід вулиці у невстановленому місці. Луков платити штраф відмовився, заявивши, що він солдат, знаходиться у відпустці, тому і одягнутий у цивільний одяг. Командир їм пояснював, що вони несуть відповідальність тільки по Дисциплінарному статуту. Інспектор ДПС Іванов пояснив, що до порушення дорожнього руху це не стосується. Крім того, Луков в даний момент не виконує військовий обв'язок, а значить повинен нести відповідальність на загальних підставах.
Хто з них має рацію? Як у таких випадках вирішується питання про підвідомчість?

Задача № 3.

Підготуйте макет адміністративної справи по розглянутій колективній заяві громадян.
ВАРІАНТ № 3.

Характеристика дозвільно-реєстраційних проваджень.
Виконавче провадження.

Задача № 1.

Повертаючись на автомобілі "Жигулі" з дачі, Іванов не вправився з кермом. Від різкого гальмування машину занесло не ліве узбіччя, а Іванова викинуло зовні. При паданні він вдарив головою об камінь та втратив свідомість. Аварію побачили рибалки, які підбігли до Іванова, поспіх перев'язали багаточисельні порізи від розбитого скла та поклали постраждалого на заднє сидіння. Один з рибалок (Мороз), який був у середньому стані сп'яніння, сів за кермо і поїхав до міста. При в'їзді до подвір'я лікарні він зачіпився за обмежувальний стовп, розбив фару та пошкодив крило машини. Начальник ДАІ розглянув справу та виписав Морозу штраф по ст. 130 КУпАП.
Яка Ваша думка про цю справу? Чи є тут порушення норм адміністративного закону?

Задача № 2.
Громадянин Костін, хворий на наркоманію, ухилявся від медичного огляду на наявність наркотичного сп'яніння та на неодноразові законні вимоги працівника міліції пройти в РВ для складання протоколу про адміністративне правопорушення відмовлявся в грубій формі.
Кваліфікуйте дії Костіна?
Які особливості накладання адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень?

Задача № 3.

Підготуйте макет адміністративної справи про скоєння корупційного діяння.
ВАРІАНТ № 4.

Поняття сутність та характеристика доказів в адміністративному процесі.
Класифікація актів управління та порядок їх відпрацювання та прийняття.

Задача № 1.

Окуньов та Карасик були притягнуті рибінспекцією до адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства. Окуньов незаконним шляхом (сіткою) ловив рибу у річці, а Карасик ловив в озері карасів, які вирощував колгосп. Прокурор опротестував постанову, яку виніс відносно до Карасика, вважаючи, що він повинен нести відповідальність за дрібне розкрадання.
Чи правий прокурор? Назвіть об'єкти даних проступків?

Задача № 2.

1 грудня інспектор ДАІ затримав Макаренка, який керував автомобілем, не маючи прав на керування. При оформленні матеріалів справи було встановлено, що Макаренко після звільнення з дійсної військової служби, на облік не ставав, живе без реєстрації в гуртожитку заводу "Продмаш", де його брат виконує обов'язки коменданта, працює слюсарем на автобазі № 3. 1 грудня пісня роботи він їхав до своєї знайомої в приміське селище.
Хто і за скоення яких правопорушень може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Задача № 3.

Підготуйте макет адміністративної справи про видачу громадянину дозволу на придбання вогнепальної зброї.ВАРІАНТ № 5.

Порядок та проблеми виконання рішень про накладення стягнень за скоєння адміністративних проступків.
Поняття, правова база та особливості адміністративного процесу.

Задача № 1.

Відповідаючи на практичному занятті студент Іванов зарахував до заходів адміністративного впливу: вилучення речей та документів, які є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення; конфіскацію предмету, який є знаряддям скоєння або безпосереднім об'єктом правопорушення; застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; адміністративне видворення за межі України іноземних громадян та осіб без громадянства; особистий догляд; примусове лікування; адміністративний нагляд за особами, які прибули з місць позбавлення волі; відрахування з навчального закладу; заборона руху на ділянці вулиці, користування якою загрожує безпеці дорожнього руху; адміністративне затримання; адміністративний арешт.
Які помилки допущені у відповіді?

Задача № 2.

Громадянин Качарава був оштрафований начальником РВ внутрішніх справ за скоєння дрібного хуліганства. Через 12 днів Качарава оскаржив постанову по справі, але начальник РВ внутрішніх справ відхилив скаргу.
Дайте правову оцінку прийнятому рішенню?

Задача № 3.

Підготуйте макет адміністративної справи про направлення особи на примусове лікування від наркоманії.

13PAGE 15


13PAGE 14215

Приложенные файлы

  • doc 19815368
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий