Контр. роб. ОПП

1. Рекомендації щодо виконання контрольної роботи

1.1. Мета та завдання контрольної роботи

Виконання контрольної роботи з курсу «Організаційне проектування підприємства» є складовою частиною навчального процесу, формою проміжного контролю ступеня оволодіння майбутніми фахівцями основами дисципліни, що вивчається, а також активною формою самостійної роботи студентів.
Мета контрольної роботи спрямована на закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення дисципліни, набуття навичок самостійно працювати з літературними джерелами та статистичними матеріалами, робити висновки.
У ході підготовки до виконання контрольної роботи студент має вивчити законодавчі акти, літературні джерела, періодичні публікації, в яких розглядаються питання обраного варіанта, зробити узагальнення та висновки.

1.2. Загальні вимоги та структура контрольної роботи

Основна вимога до контрольної роботи полягає у всебічному і глибокому розкритті змісту запропонованого варіанта, що є результатом засвоєння студентом нормативних актів, спеціальних матеріалів і літературних джерел.
У кожній роботі мають бути такі розділи:
Вступ;
1. Теоретична частина;
2. Розрахункова частина;
Висновки;
Список використаних джерел.
Заголовки структурних частин роботи пишуть на окремій сторінці прописними буквами: ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
Розглянемо структуру контрольної роботи.
У вступі необхідно відобразити роль і значення організаційного проектування підприємства, дати обґрунтування завдань контрольної роботи та сформувати її ціль.
Зміст теоретичної частини роботи містить два питання і має відповідати сучасному рівню розвитку підприємства. Теоретичний матеріал, поданий у роботі, має бути доповнений цифровими даними, графіками, таблицями, схемами.
У розрахунковій частині розв’язується задача з детальним поясненням ходу розрахунків, етапів і результатів отриманих даних.
Висновки формуються по теоретичній та розрахунковій частинах.
У кінці роботи подається повний список використаних джерел, який необхідно систематизувати і скласти у певному порядку: спочатку вказуються законодавчі та нормативні акти (закони, укази, постанови, статистичні довідники), потім – загальна та спеціальна література за алфавітом, а наприкінці – Інтернет-ресурси за алфавітом.
Матеріал контрольної роботи має бути викладений відповідно до законів формальної логіки, тобто законів тотожності, достатнього обґрунтування.
Обсяг роботи має становити 10 – 15 аркушів формату А4.
У готовому тексті не дозволяється робити виправлення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатури (крім загально-прийнятих).

1.3 Підбір літератури з тематики контрольної роботи

Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір варіанта, який студенти здійснюють за таблицею 2.1. Питання варіанта обов’язково вказуються в змісті роботи. Якщо робота виконана не за визначеним варіантом, то до розгляду вона не приймається.
Навчальну та спеціальну літературу з теми контрольної роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього рекомендовану літературу, яка наведена в методичних вказівках, алфавітний, предметний та систематизований бібліотечні каталоги. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладача кафедри.
Під час підбору літератури особливу увагу варто приділяти першоджерелам, що стосуються питань роботи, періодичним виданням, науковим статтям, передовому досвіду підприємств.
При складанні бібліографії треба враховувати не тільки рік видання, а також його зміст, актуальність у сучасних умовах.
При написанні роботи треба обов’язково вивчити і використовувати стосовно конкретних питань чинні Закони України, Укази Президента України, Постанови КМУ, нормативні й методичні матеріали міністерств і відомств, а також підприємств та організацій.
Перед виконанням роботи в останній редакції треба уважно переглянути власноручні записи, зроблені при вивченні літературних джерел, матеріалів підприємств. Ці записи необхідно систематизувати, ретельно проаналізувати, узагальнити перед тим, як використати у тексті роботи.
Зібраний статистичний матеріал треба згрупувати, скласифікувати, звести у таблиці, зробити порівняльний аналіз. Ці матеріали можна подати у вигляді діаграм, графіків, схем тощо.


1.4. Викладення змісту контрольної роботи

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал з питань контрольної роботи викладається відповідно до змісту роботи у логічній послідовності. При написанні роботи необхідно розкрити теоретичну значимість питань, що розглядаються, зробити аналіз фактичного матеріалу і відповідні висновки. У роботі не може бути повторень, надмірного цитування. Цитати повинні бути короткими і органічно пов’язуватися з текстом. На використані у роботі цифрові дані, цитати, таблиці мають бути посилання із зазначенням джерел. Обсяг висвітлювальних теоретичних питань має бути приблизно однаковий.

1.5. Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота має бути літературно та технічно грамотно виконана і відповідати вимогам оформлення. Оформлення роботи здійснюється у відповідності з вимогами державного стандарту.
Текст роботи можна писати чітко від руки пастою чорного або синього кольору, а також друкувати на машинці, або шляхом комп’ютерного набору з одного боку аркуша стандартного розміру, папір формату А4. Усі сторінки роботи нумеруються.
Контрольна робота виконується відповідно до вимог цих методичних рекомендацій, інакше вона не буде зарахована, незалежно від її змісту. Завершена робота подається студентом викладачеві у термін, зазначений навчальним графіком.

1.6. Варіанти теоретичної частини контрольної роботи

Варіант теоретичної частини контрольної роботи студент обирає з табл. 1.1 за першою літерою свого прізвища та останньою цифрою своєї залікової книжки.

Таблиця 1.1. Вибір варіантів теоретичної частини контрольної роботи
Перша літера прізвища
Остання цифра залікової книжки


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, І
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Варіант 1
Теоретичні питання
1. Генеза теорії організації та її місце в системі наукових знань.
2. Проектування організації високоавтоматизованих виробничих систем.

Варіант 2
Теоретичні питання
1. Наукові погляди та сучасне розуміння поняття організації.
2. Показники щодо оцінювання організаційного рівня управління на підприємстві.

Варіант 3
Теоретичні питання
1. Основні та похідні закони організації.
2. Процедури маршрутизації інформаційних потоків.

Варіант 4
Теоретичні питання
1. Стадії та етапи організаційного розвитку підприємства.
2. Комплексний аналіз документопотоків фірми.

Варіант 5
Теоретичні питання
1. Організаційні протиріччя та організаційні зміни.
2. Моделювання системи документаційного забезпечення фірми.

Варіант 6
Теоретичні питання
1. Передумови утворення та сутність організаційного проектування.
2. Методи визначення й оптимізація функцій управління підрозділів фірми.

Варіант 7
Теоретичні питання
1. Місце організаційного проектування у загальній системі наукових знань.
2. Технологія розроблення положень про підрозділи та посадових інструкцій.

Варіант 8
Теоретичні питання
1. Класифікація організаційних проектів за різними ознаками.
2. Побудова комплексної графічної моделі системи управління.

Варіант 9
Теоретичні питання
1. Основні принципи організаційного дизайну систем.
2. Типологія організаційних структур управління суб’єктів господарювання.

Варіант 10
Теоретичні питання
1. Модерація як спосіб активації колективного мислення у соціотехнічній системі.
2. Визначення конфігурації управлінських взаємовідносин.

Варіант 11
Теоретичні питання
1. Методи розвитку організаційної культури.
2. Проектування функцій та завдань елементів системи.

Варіант 12
Теоретичні питання
1. Стадії та етапи організаційного проектування.
2. Моделювання організаційних та функціональних структур.

Варіант 13
Теоретичні питання
1. Сутність і завдання організаційної діагностики підприємства.
2. Схема організаційної структури управління.

Варіант 14
Теоретичні питання
1. Загальна та локальна діагностика організації суб’єкта господарювання.
2. Основні принципи й методи проектування трудових процесів.

Варіант 15
Теоретичні питання
1. Особливості організаційної самодіагностики фірми.
2. Порядок розроблення проектно-технічних рішень з оснащення та планування для робочих місць різних категорій працюючих.

Варіант 16
Теоретичні питання
1. Основні методи самодіагностики підприємства.
2. Структура та зміст розділів проекту організації робочого місця.

Варіант 17
Теоретичні питання
1. Особливості застосування методу інтерв’ю в організаційній діагностиці стану підприємства.
2. Порядок розроблення проектів організації робочих місць.

Варіант 18
Теоретичні питання
1. Методи аналізу конфліктної ситуації організаційного утворення.
2. Порядок атестації й раціоналізації робочих місць.

Варіант 19
Теоретичні питання
1. Загальні показники щодо оцінювання організаційного рівня підприємства.
2. Особливості організації робочих місць допоміжних робітників.

Варіант 20
Теоретичні питання
1. Аналітичні показники рівня організації виробництва.
2. Ергономічне та інженерно-технічне проектування.

Варіанті 21
·
Теоретичні питання
1. Показники аналізу рівня організації праці.
2. Соціонічне проектування колективу.

Варіант 22
Теоретичні питання
1. Показники рівня організації управління.
2. Поняття «соціальний проект».

Варіант 23
Теоретичні питання
1. Вплив техніко-технологічного рівня підприємства на його загальний рівень організації.
2. Типологія соціальних проектів.

Варіант 24
Теоретичні питання
1. Етапи діагностики організації системи.
2. Соціальна експертиза: функції, форми, принципи реалізації.

Варіант 25
Теоретичні питання
1. Технологія звітування про рівень та характер організації на підприємстві.
2. Технологія розроблення комплексного організаційного проекту підприємства.


Варіант 26
Теоретичні питання
1. Методична база проектування організації виробництва.
2. Особливості комплексного організаційного проектування виробничих систем.

Варіант 27
Теоретичні питання
1. Методи формування еталонів для проектів організації виробництва.
2. Зміст та послідовність поетапного впровадження організаційних проектів.

Варіант 28
Теоретичні питання
1. Структура та зміст проекту організації виробничих процесів.
2. Процеси впровадження організаційних проектів.

Варіант 29
Теоретичні питання
1. Характеристика проектів систем обслуговування виробництва.
2. Сутність ефективності організаційного проекту.

Варіант 30
Теоретичні питання
1. Проектування організації спеціалізованих виробництв.
2. Напрями зміни основних економічних показників діяльності підприємств після впровадження організаційних проектів.


1.7. Розрахункова частина контрольної роботи

Фірма 3 діє на монополістичному ринку і займає третє місце за якісними показниками і обсягом реалізації продукції, тобто є аутсайдером ринку. її становище небезпечне і тому керівництво розробило план заходів щодо збільшення обороту і скорочення непродуктивних витрат сировини. Сировина складає ...% у загальних витратах на виробництво і з урахуванням втрат. Враховуючи своє небезпечне становище на ринку, фірма 3 розробила план скорочення браку і втрат сировини у виробництві. Завдяки виконання заходів плану обсяг реалізації продукції збільшився на ...%, непродуктивні витрати і втрати скоротилися на ...%.

Дані для розрахунку, табл. 1.


Таблиця 1 Базові показники діяльності фірм

Показники
Фірма 1
Фірма 2
Фірма 3

1. Обсяг реалізації товарів, млн грн
...
...
...

2. Собівартість продукції, млн грн
...
...
...

3. Прибуток від реалізації, млн грн
...
...
...

4. Непродуктивні витрати сировини (втрати, брак), %
...
...
...
В табл. 1.2 – 1.3 представлені необхідні для розрахунків вихідні дані за варіантами.

Таблиця 1.2. Вихідні дані за варіантами

Показники
Варіанти (перша літера прізвища)


А, Е, І, М, С, Ц, Я
Б, Є, Ї, Н, Т, Ч
В, Ж, Й, О, У, Ш
Г, З, К, П, Ф, Щ
Д, И, Л, Р, Х, Ю

1. Обсяг реалізації товарів, млн грн:
- фірма 1
- фірма 2
- фірма 3


8,5
6,9
4,6


8,6
7,0
4,7


8,7
7,1
4,8


8,8
7,2
4,9


8,9
7,3
5,0

2. Собівартість продукції, млн грн:
- фірма 1
- фірма 2
- фірма 3


5,9
4,3
3,5


6,0
4,4
3,6


6,1
4,5
3,7


6,2
4,6
3,8


6,3
4,7
3,9

3. Прибуток від реалізації, млн грн:
- фірма 1
- фірма 2
- фірма 3


2,3
2,2
1,2


2,4
2,3
1,3


2,5
2,4
1,4


2,6
2,5
1,5


2,7
2,6
1,6

4. Непродуктивні витрати сировини (втрати, брак), %,:
- фірма 1
- фірма 2
- фірма 3


18,1
19,1
20,1


18,2
19,2
20,2


18,3
19,3
20,3


18,4
19,4
20,4


18,5
19,5
20,5


Таблиця 1.3. Вихідні дані за варіантами

Показники
Варіанти (остання цифра шифру)


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Сировина у загальних витратах на виробництво і з урахуванням втрат, %
60,0
60,1
60,2
60,3
60,4
60,5
60,6
60,7
60,8
60,9

2. Збільшення обсягу реалізації продукції, %
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1

3. Скорочення непродуктивних витрат і втрат, %
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1


Приклад розрахунку.

Фірма 3 діє на монополістичному ринку і займає третє місце за якісними показниками і обсягом реалізації продукції, тобто є аутсайдером ринку. її становище небезпечне і тому керівництво розробило план заходів щодо збільшення обороту і скорочення непродуктивних витрат сировини. Сировина складає 61% у загальних витратах на виробництво і з урахуванням втрат. Враховуючи своє небезпечне становище на ринку, фірма 3 розробила план скорочення браку і втрат сировини у виробництві. Завдяки виконання заходів плану обсяг реалізації продукції збільшився на 12%, непродуктивні витрати і втрати скоротилися на 13%.

Дані для розрахунку, табл. 1.


Таблиця 1 Базові показники діяльності фірм

Показники
Фірма 1
Фірма 2
Фірма 3

1. Обсяг реалізації товарів, млн грн
8,4
6,8
4,5

2. Собівартість продукції, млн грн
5,8
4,2
3,4

3. Прибуток від реалізації, млн грн
2,2
2,1
1,1

4. Непродуктивні витрати сировини (втрати, брак), %
17
18
19


Розв’язок.

Розрахуємо витрати і прибуток на 1 грн. та рентабельність реалізованої продукції кожної фірми за базовими даними:
1) прибуток на 1 грн. фірми 1:
ПРгрн =ПР/Ор=2,2/8,4= 0,262грн
2) прибуток на 1 грн. фірми 2:
ПРгрн =ПР/Ор=2,1/6,8= 0,309грн
3) прибуток на 1 грн. фірми 3 (аутсайдера):
ПРгрн =ПР/Ор=1,1/4,5= 0,244грн
4) розрахунок витрат на 1 грн. фірми 1:
Вгрн = СВ/Ор=5,8/8,4= 0,69грн
5) розрахунок витрат на 1 грн. фірми 2:
Вгрн = СВ/Ор=4,2/6,8= 0,62грн
6) розрахунок витрат на 1 грн. фірми 3 (аутсайдера ):
Вгрн = СВ/Ор=3,4/4,5= 0,76грн
7) рентабельність реалізованої продукції фірми 1:
R=(ПР/СВ)*100 =(2,2/5,8)*100= 37,93%
8) рентабельність реалізованої продукції фірми 2:
R=(ПР/СВ)*100 =(2,1/4,2)*100= 50%
9) рентабельність реалізованої продукції фірми 3 (аутсайдера):
R=(ПР/СВ)*100 =(1,1/3,4)*100= 32,4%

Отримані дані занесемо у табл. 2 і визначимо відхилення показників:

Таблиця 2. Отримані дані діяльності фірм

Показники
Фірма 1
Фірма 2
Фірма 3

1. Прибуток на 1 грн. реалізації, грн
0,262
0,309
0,244

2. Витрати на 1 грн. реалізації, грн
0,69
0,62
0,76

3. Рентабельність реалізації, %
37,93
50,0
32,4


Дані табл. 2. свідчать, що за якісними показниками фірма 2 займає перше місце на ринку її прибуток на 1 грн. реалізації продукції на 17,94% більший у порівнянні з фірмою 1 (0,309/0,262)*100-100 і на 26,64% у порівнянні з фірмою 3 (аутсайдером) – (0,309/0,244)*100-100.
Фірма 2 також має кращий показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції він менший у порівнянні з показником фірми 1 на 10,14% – (0,62/0,69)*100-100 і на 18,42% у порівнянні з фірмою 3 – (0,62/0,76)*100-100
Рентабельність реалізації фірми 2 вище від фірми 1 на 12,07% і у порівнянні з фірмою 3 на 17,6%.
Таким чином найбільш небезпечним конкурентом для фірми 3 є фірма 2, яка за якісними показниками є лідером ринку, фірма 1 – переслідувач, а фірма 3 – аутсайдер.
Визначимо, як зміниться становище фірми 3 на ринку після виконання заходів:
1) обсяг реалізації продукції за проектом:
Орпр = Орб*Кр = 4,5 * 1,12 = 5,04млн грн
2) розрахунок зниження собівартості реалізованої продукції за проектом за рахунок зменшення браку і непродуктивних витрат:
13 EMBED Equation.3 1415СВпр = ПВс*13 EMBED Equation.3 1415В/100=61*13/100 = 7,93%.
Розрахунок зниження собівартості продукції за рахунок скорочення умовно-постійних витрат на одиницю продукції. У базовому періоді умовно-постійні витрати складали 39% від загальних. При збільшенню обсягу реалізації вони скоротилися на 12%.
13 EMBED Equation.3 1415СВу – п = 39* 12/100 = 4,68%
Розрахунок загального зниження собівартості продукції фірми 3:
13 EMBED Equation.3 1415СВз = 13 EMBED Equation.3 1415СВпр1 + 13 EMBED Equation.3 1415СВу – п = 7,93 + 4,68 = 12,61%
1) розрахунок собівартості продукції фірми 3 за проектом:
СВпр=СВб+СВб*61/100*13/100–СВб*12,61/100=3,4–0,16 = 3,24млн грн
2) розрахунок прибутку від реалізації продукції за проектом (фірма 3):
ПРпр=Орпр–СВпр = 5,04–3,24 = 1,8 млн грн
3) розрахунок витрат на 1 грн, прибутку на 1 грн. і рентабельність виробництва фірми 3 за проектними даними:
– витрати на 1 грн.: Впр = СВпр/Орпр=3,24/5,04= 0,64грн
– прибуток на 1 грн.: ПРпр = ПРпр/Орпр =1,8/5,04= 0,36грн
– рентабельність реалізації: R=(ПРпр/СВпр)*100 =(1,8/3,24)*100= 55,6%.
Порівняємо дані діяльності трьох фірми після виконання проектних заходів фірмою 3, табл.3.:

Таблиця 3. Отримані дані трьох фірми після виконання проектних заходів фірмою 3

Показники
Фірма 1
Фірма 2
Фірма 3

1. Прибуток на 1 грн. реалізації, грн
0,262
0,309
0,36

2. Витрати на 1 грн. реалізації, грн
0,69
0,62
0,64

3. Рентабельність реалізації, %
37,93
50,0
55,6


Заходи проведені фірмою 3 є ефективними, за якісними показниками вона випередили фірму 1 і впритул наблизилася до фірми-лідера 2, відставання спостерігається тільки за показником витрат на 1 грн реалізації і обсягом реалізації. Перший етап проекту виконаний успішно, на другому етапі вона планує вийти на перше місце. Прибуток на 1 грн. реалізації у фірми 3 більший порівняно з фірмою 2 на 16,5% (0,36/0,309), рентабельність вище на 5,6%, але одночасно витрати на 1 грн реалізованої продукції вищі на 3,2% і обсяг реалізації менший на 25,88%.
Таким чином, першочерговим завданням фірми 3 на другому етапі є нарощування обсягів реалізації продукції і розширення частки ринку, при зберіганні якісних показників діяльності, досягнутих на першому етапі.
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 19815454
    Размер файла: 160 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий