Лекція 2 ОБЖД


Лекція 2.Основні поняття та визначення з дисципліни "Безпека життєдіяльності".Основні поняття і визначення дисципліни.
Показники негативності техносфери.
Елементи теорії ризику.
1. Для кращого розуміння суті дисципліни, необхідно ввести деякі поняття і дати їх визначення.
Безпека - стан навколишнього життєвого середовища, за якого з певною ймовірністю виключена небезпека, тобто можливість ушкодження здоров'я або смерті людини.
Небезпека - стан життєвого середовища, за якого на людину діють з певним степенем ймовірності небезпечні і шкідливі фактори.
Небезпечний фактор — це дія на людину, що в певних умовах призводить до травми, а в окремих випадках — до раптового '^погіршення здоров'я або смерті.
Шкідливий фактор - це фактор дії на людину, який в певних умовах призводить до захворювань або зниження працездатності.
Небезпечні фактори життєвого середовища можна класифікувати як: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні.
Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори поділяються на такі групи: фізичні перенавантаження (статичні і динамічні); і нервово-психічні перенавантаження (розумова напруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перенапруження.
І Нещасний випадок - це непередбачувана подія, наслідком якої може бути втрата життя, пошкодження здоров'я, втрата працездатності та пов'язана з цим матеріальна і моральна шкода.
Нещасний випадок невиробничого характеру - це нещасний випадок, що стався з особою, яка:
не перебувала в трудових та договірних відносинах;
була вільна або відстрочена від виконання трудових обов'язків, навчально-виховного процесу;
порушила правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації, використала в особистих цілях транспортні засоби, устаткування, механізми, інструменти та прилади;
виконувала громадські обов'язки при рятуванні людей, при захисті державної, колективної або приватної власності і правопорядку;
виконувала донорські функції;
брала участь у спортибних іграх на офіційних і неофіційних змаганнях;
брала участь у актах громадянської непокори;
не дотримувалась вимог особистої безпеки в побуті.
Невиробничий травматизм - нещасні випадки невиробничого
характеру з пошкодженням здоров'я внаслідок електротравми, термічної травми (опіки, теплові удари, обмороження), хімічні травми (отруєння, в тому числі ліками), отруєння алкогольними напоями та харчовими продуктами, падіння, утоплення, обрушування предметів, радіоактивного, іонізуючого, електромагнітного випромінювання, тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, самопошкоджень, а також пошкодження, отримані внаслідок стихійного лиха, аварій, пожеж, контакту з машинами, механізмами, зброєю, контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни і флори.
Побутовий травматизм — це нещасні випадки невиробничого характеру, які сталися в буденному житті внаслідок недотримання вимог особистої безпеки та необережності.
Безпека життєдіяльності населення - це умови в яких ймовірність "аварій" і катастроф техногенного та екологічного характеру, а також шкідливих і небезпечних факторів та (або) їх впливу на здоров'я населення, стає досить малою.
2. На межі тисячоліть проблема безпечної життєдіяльності стала однією з основних проблем світового співтовариства, тому Організація Об'єднаних Націй визначила лейтмотивом своєї діяльності на найближчі 50 років перехід від безпеки держав до безпеки особи.
Ситуація в світі вимагає нове визначення біосфери: це область поширення життя на Землі, що включає нижній шар атмосфери, гідросферу і верхній шар літосфери, що не відчули техногенного впливу. Поряд з цим, техносфера - регіон біосфери, що зазнав перетворень людьми через прямий чи непрямий вплив технічних засобів з метою найбільшої відповідності їх матеріальним чи духовним потребам.
і
2
Поява техносфери привела до того, що біосфера в багатьох регіонах почала активно заміщатись техносферою.
Стан площ на деяких континентах Землі
Континент Нспорушені території, % Частково порушені території, % Порушені території, %
Європа 15,6 19,5 64,9
Азія 43,6 27,0 29,4
Північна Америка 56,3 18,8 24,9
Дана таблиця показує, що на планеті залишилось мало територій з непорушеними екосистемами. В найбільшій мірі екосистеми порушені в розвинутих країнах Європи, Північної Америки, в Японії. Тут природні екосистеми збереглись в основному на невеликих площах і становлять
невеличкі плями біосфери, оточені зі всіх сторін порушеними діяльністю людини територіями, і тому піддаються сильному техногенному тиску.
Техносферу називають дітищем XX століття, що приходить на зміну біосфері. Практично все урбанізоване населення проживає в техносфері, де умови існування суттєво відрізняються від біосферних підвищеним впливом на людину техногенних негативних факторів.
Показники негативності техносфериВ тих випадках, коли стан життєвого середовища не задовольняє критеріям безпеки, коли виконуються нерівності:
п
Сі < ГДКі чи / ГДК,<1
і
де, Сі - концентрація і-ї речовини в просторі,
ГДК - гранично допустима концентрація і-ї речовини в життєвому просторі
п - кількість речовин
п
І| < ГДРі чи Ці,(ГДР,,
і
де, іі - інтенсивність і-го фактора (енергії),
ГДР - гранично допустимий рівень фактора (енергії) і комфортності, неминуче настають негативні наслідки.
Для інтегральної оцінки впливу небезпеки на людину і середовище використовують ряд показників негативності:
число постраждалих від травмуючих факторів;
показник важкості травматизму;
показник частоти травматизму;
число тих, хто отримав професійні захворювання;
показник скорочення тривалості життя (СТЖ);
регіональна малюкова смертність (до 1 року);
матеріальні збитки.
Показник частоти травматизму Кч визначає число нещасних випадків на 1000 працюючих за певний період. Кч = Тф х 1000/С,
де Ттр - число травмованих,
С - середньоспискове число працюючих
Показник важкості травматизму Кт характеризує середню тривалість непрацездатності, що приходиться на один нещасний випадок: Кт = О / Ттр,
де О - сумарне число днів непрацездатності по всім нещасним випадкам.
Для оцінки рівня непрацездатності вводять показник непрацездатності
1
З
К„ = Б х 1000/С чи К„ = Кч хХ
До показників СТЖ (скорочення тривалості життя) відносяться абсолютні значення СТЖ в добах і відносні показники СТЖ, що визначаються за формулою
СТЖ = (Т - СТЖ / 365) / Т,
де Т — середня тривалість життя в роках.
Регіональна дитяча смертність визначається числом смертей дітей у віці до 1 року із 1000 новонароджених.
Матеріальні збитки. Наприклад, економічні втрати від стихійного лиха в світі складають:
Рік 1989 1993 1995
Витрати, в млрд. доларів 7 27 35
3. Тривалий час організація безпечної життєдіяльності базувалась на концепції абсолютної безпеки. Наприкінці XX століття світова науково спільнота переходить до іншої концепції забезпечення безпеки життєдіяльності, - до концепції допустимого ризику. Згідно з цією концепцією будь-яке середовище перебування людини, яке насичене енергією, хімічно чи біологічно активними речовинами або іншими факторами, які є несумісними з умовами життя, має потенційні небезпеки - явища, процеси, об'єкти, які за певних умов здатні спричинити небажані наслідки (погіршення здоров'я, втрату життя, пожежі, вибухи, аварії, катастрофи).
Будь-якій потенційній небезпеці притаманний свій логічний процес розвитку до реального небажаного наслідку. Умови, за яких він відбувається, називаються причинами небезпек. Згідно з концепцією допустимого ризику, необхідно шляхом вивчення процесу розвитку потенційної небезпеки визначити умови, за яких вона може призвести до небажаних наслідків, і знизити ризик до допустимого рівня. Оскільки передбачити зі 100%-ною гарантією розвиток небезпеки неможливо, то при переході від концепції абсолютної безпеки до концепції допустимого ризику змінюється роль особи у забезпеченні власної безпеки.
Згідно з концепцією абсолютної безпеки людині відводилася роль пасивного елемента у забезпеченні власної безпеки: за умови знання і виконання певних правил техніки безпеки середовище перебування людини стає повністю безпечним. Про відповідність таких правил певній виробничій ситуації повинен був дбати інженер-конструктор нової техніки чи організатор відповідних робіт. Це призводило до зниження відповідальності особи за власну безпеку.
Нині виходять із Аксіоми про потенційну небезпеку діяльності
Будь-яка діяльність потенційно небезпечна. Ні в одному виді діяльності неможливо досягти абсолютної безпеки. Для оцінки рівня безпеки вводиться поняття ризику.
Ризик - ймовірність здійснення потенційної небезпеки.
або ризик - ймовірність реалізації негативного впливу в зоні перебування людини; або ризик - це кількісна оцінка небезпек.
Кількісна оцінка - це відношення числа тих чи інших неприємних (чи небезпечних) наслідків до їх можливого числа за визначений період.
За оцінкою спеціалістів, використання поняття ризику для оцінки небезпек, що визначається, математично виключає суб'єктивізм в оцінці небезпек.
Я =
Вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій стосовно технічних об'єктів і технологій оцінюють на основі статистичних даних чи теоретичних досліджень. При використанні статистичних даних величину ризику визначають за формулою:
н.с.
ЛҐ
о / ЧИ
де,
Я - ризик
N„.0. - число надзвичайних ситуацій в рік N0 - загальне число подій в рік Кдоп. - допустимий ризик.
У сучасних умовах склались уявлення про величини прийнятного і неприйнятного ризику.
Неприйнятний ризик має вірогідність реалізації негативного впливу
З6
більше 10" , прийнятний - менше 10" .
При значеннях ризику від 10"3 до 10"6 - перехідна область значення ризику.
1 * 1
10 =10 =
1000' 1000000'
> 1:1000 - неприйнятний;
< 1 : 1000000-прийнятний.
1 : 999 - неприйнятний1 : 999500 - прийнятний
1 :998 - неприйнятний
1 :2000000 - прийнятний
Внаслідок дії шкідливих виробничих факторів, в Росії у 1992 році отримали інвалідність 11 тисяч чоловік. 1 : 10"6 < перехідний < 1 : 10"3
і
5
Безмежно малим вважають індивідуальний ризик фатальної події 10"8 на рік.
Виникнення надзвичайних ситуацій (які порушують нормальний хідподій) стосовно технічних об'єктів і технологій оцінюють на основі статистичних даних чи теоретичних досліджень.
Наприклад, визначити ризик бути втягнутим в фатальний небезпечний випадок, пов'язаний з ДТП, якщо щорічно в автопригодах гине 15 тисяч чоловік. Населення країни прийняти за 50x106
_ 15 х 103 _ 15 х 103 _ _4 ^~50х106~ 5х107(проміжні значення).
Дані про індивідуальний ризик передчасної смерті в результаті різних причин (США, все населення):
Ядерна енергія2x10"'°
Автотранспорт3x10'4
Пожежа і опік4х 10°
Отруєння2x10"5
Машини і механізми1x10"5
Водний транспорт9x10"6
Залізничний транспорт 6x10"6 Ураження блискавкою 5x10"7 Отже, сучасний світ техносфери відкинув концепцію абсолютної безпеки і прийшов до концепції допустимого ризику. Сутність концепції в створенні такого рівня безпеки, яка необхідна суспільству в даний період часу.
Для екосистем (не індивідуальний) максимально прийнятним є ризик, при якому може постраждати 5% видів біоценозу. Перевіримо Вас на схильність до ризику.
Тест американського психолога Р.Хана, 60-ті роки XX ст. Випробування проводяться біля спеціального виритого глибокого рову на дні якого осколки битих пляшок. Випробовуваного підводять до рову і показують що там є. Він переконується, що падіння в такий рів небезпечне. Потім випробуваного відводять на 5 м. від рову, зав'язують очі і пропонують підійти до краю рову. Якщо випробовуваний з перших кроків проявляв обережність, чи, навпаки, сміливо крокував до самого краю і його доводилось утримувати від падіння - він схильний до небезпечних дій. Захищені ті, хто робив 2-3 кроки і зупинявся не рушивши з місця.
І

Приложенные файлы

  • docx 19826051
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий