Tema 13

Тема 13. Фінанси домогосподарств

План

Сутність, необхідність та функції фінансів домогосподарств.
Фінансові ресурси домогосподарств, джерела їх формування та напрями використання.
Фінансовий портфель домогосподарства, його склад.
Заощадження домогосподарств, їх класифікація та мотиви утворення.

Список рекомендованих джерел
Нормативно-інструктивні матеріали: 1, 4, 6.
Основна література: 3, 7, 13.
Додаткова література: 5, 9, 12.
Інтернет-ресурси: 1, 4, 10.

Міні-лексикон: фінанси домогосподарств, фінансові ресурси домогосподарств, джерела формування фінансових ресурсів домогосподарств, напрями використання фінансових ресурсів домогосподарств, фінансовий портфель домогосподарства, заощадження домогосподарств, рівень особистих заощаджень громадян.

1. Сутність, необхідність та функції фінансів домогосподарств

Фінанси домогосподарств є однією із важливих сфер фінансової системи держави, оскільки формування і використання фінансових ресурсів населення безпосередньо пов’язане з розвитком інших її сфер та ланок (державних фінансів, фінансів підприємств, організацій і установ, фінансового ринку), розвитком банківської системи, страхування та ін.Місце та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі держави


Розподільна функція фінансів домогосподарств втілюється у тому, що частка національного доходу, яка припадає на окреме домогосподарство, розподіляється між усіма його членами, тим самим забезпечуючи безперервність процесу відтворення робочої сили як одного з основних факторів виробництва.Виникнення фінансів домогосподарств відбувається на другій стадії відтворювального процесу – стадії первинного розподілу вартості ВВП. Члени домогосподарства отримують первинні доходи у вигляді заробітної плати, доходів від здійснення підприємницької діяльності, від особистого підсобного господарства, від власності. Участь домогосподарств у вторинному розподілі (перерозподілі) ВВП і національного доходу реалізується при сплаті членами домогосподарств податків та інших обов’язкових платежів. Завдяки цьому вони набувають права отримувати вторинні доходи у вигляді пенсій, стипендій, допомог, інших трансфертних платежів.


Сутність регулюючої функції фінансів домогосподарств полягає в узгодженні економічних інтересів різних учасників домашнього господарства, що забезпечується їхнім регулюванням, тобто зміна частини отриманого доходу, що припадає на одного члена домогосподарства. Завдяки регулюючій функції підтримується збалансований розвиток домогосподарства як економічної одиниці.


Домогосподарство є окремим суб’єктом господарювання, у якому рівень життя його членів повністю залежить від доходу, що під впливом певних факторів може збільшуватись або зменшуватись. Це зумовлює необхідність контролю як за зміною величини, так і за цільовим використанням доходу домогосподарства в межах різних фондів, що є відображенням контрольної функції фінансів домогосподарств.Сутність інвестиційної функції фінансів полягає у тому, що громадяни розміщують свої тимчасово вільні кошти з метою забезпечення прибутковості і приросту вартості грошових коштів, які вкладаються у відповідні об’єкти. Інвестиції надають можливість громадянам одержувати поточний дохід, виплата якого може проводитись у майбутні періоди.2. Фінансові ресурси домогосподарств, джерела їх формування та напрями використання

Розмір фінансових ресурсів домогосподарств прямо залежить від економічної ситуації в країні. Це обумовлюється тим, що інфляція, зростання цін на товари та послуги знижують розміри реальної заробітної плати та інших джерел формування фінансових ресурсів домогосподарств.Чинники, що зумовлюють значну регіональну диференційованість фінансових ресурсів домогосподарств та впливають на склад, структуру і обсяги фінансових ресурсів громадян

Джерела формування власних фінансових ресурсів домогосподарств

доходи, що отримуються громадянами від участі у господарському процесі в якості найманого працівника (заробітна плата, премії, додаткові виплати, надбавки тощо);
доходи громадян від самозайнятості та здійснення підприємницької діяльності;
доходи від власності на майно (доходи від продажу майна, орендна плата, доходи, що виникають при одержанні спадщини);
доходи від інвестиційної діяльності (доходи у вигляді процентів, дивідендів та ін.);
соціальні виплати та соціальні допомоги (пенсії, стипендії та інші види соціальних виплат; пільги і субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, компенсаційні виплати за невикористане право на санаторно-курортне лікування, за пільговий проїзд окремих категорій громадян);
доходи від особистого підсобного господарства (доходи від продажу худоби, сільськогосподарської продукції та продуктів, отриманих у порядку самозаготівель);
інші доходи (авторські гонорари, аліменти, виграші, призи по лотереях, подарунки).Джерела формування залучених фінансових ресурсів домогосподарств


Основні напрями використання фінансових ресурсів домогосподарств

сплата податків, обов’язкових зборів і платежів, здійснення відрахувань до державних соціальних фондів;
фінансування витрат, пов’язаних з забезпеченням особистого споживання (витрати та придбання продуктів харчування, непродовольчих товарів);
оплата житлово-комунальних послуг, електроенергії, послуг зв’язку, міського транспорту;
фінансування витрат, пов’язаних з інтелектуальними, духовними та культурними потребами громадян, відпочинком;
формування фондів заощаджень, що створюються з метою забезпечення певних витрат домогосподарств у майбутніх періодах.


3. Фінансовий портфель домогосподарства, його склад

Споживчий портфель домогосподарстваНакопичувальний портфель домогосподарства


Складові інвестиційного портфеля домогосподарства

Прямі інвестиції

Внески в статутні фонди підприємств
Майнове страхування
Страхування відповідальності
Нерухомість

Позиковий капітал

Позика
Банківські депозити
Селенг
Траст

Портфельні інвестиції

Цінні папери
Іноземна валюта

Ануїтет
Недержавне пенсійне страхування
Страхування життя
Страхування від нещасних випадків


Позика – це
· передання грошових коштів чи матеріальних цінностей громадянину за договором позики юридичною або фізичною особою на умовах повернення. Позика буває безпроцентною, або зі сплатою відсотків.


Банківський депозит – це грошові кошти або цінні папери, які передані громадянином на зберігання до банку або інших фінансово-кредитних установ.


Селенг – це грошово-майнова операція, за якої громадянин передає селенг фірмі за певну плату свої права на використання грошових коштів чи майна та розпорядження ними з безумовним їх поверненням за першою вимогою.


Траст – це система довірчого управління майном, цінними паперами, підприємствами, що здійснюється за домовленістю між громадянами як власниками майна та спеціалізованими установами – довірчими товариствами.


Ануїтет – це фінансова рента, що являє собою рівновеликі грошові виплати чи надходження, які здійснюються через однакові проміжки часу протягом певного періоду.


4. Заощадження домогосподарств, їх класифікація та мотиви утворення

Основні мотиви заощаджень домогосподарств

Споживчий мотив, який реалізується в купівлі громадянами товарів тривалого користування. В даному випадку об’єктивною причиною формування заощаджень є перевищення вартості запланованої покупки над тією частиною доходу, яку потенційний покупець може витратити на її придбання.

Мотив страхування, який утворюється цілісною групою ознак що характеризуються прагненням громадян забезпечити своє майбутнє і майбутнє своїх дітей: підтримати свою старість, відкласти кошти на лікування, “про всяк випадок” тощо.

Інвестиційний мотив, головною метою якого є вкладення коштів в активи що приносять дохід. Опосередковані цим мотивом заощадження акумулюються понад накопичення, що йдуть на споживчі цілі.


Здійснення домогосподарствами немотивованих заощаджень може відбуватися у таких випадках:

рівень доходів досить великий, тобто домогосподарство має можливості задовольнити нинішні потреби;
рівень пропозиції та якість пропонованих товарів або послуг не може задовольнити попит споживачів;
у державі реалізується ефективна політика, спрямована на підвищення рівня заощаджень домогосподарств.


Класифікація заощаджень домогосподарств за характером їх мобілізації


Організовані заощадження – це


Неорганізовані заощадження –


Фактори впливу на заощаджувальний процес домогосподарств


Політичні – політична ситуація в країні, стабільність обраного політичного курсу.


Законодавчі – ступінь раціональності та ефективності, а також рівень стабільності та мобільності законодавчої бази.


Економічні – чинна система оподаткування рівень розвитку інфраструктури фінансового ринку, наявність вигідних об’єктів інвестування.


Соціальні – обсяг, джерела та періодичність надходження доходів купівельна спроможність населення, ступінь диференціації населення за доходами, рівень соціального захисту та фінансової підтримки малозабезпечених верств населення.


Психологічні – суб’єктивно-психологічні характеристики населення (схильність до ризику, ощадливість) рівень інвестиційної освіченості населення.


Чинники, що визначають обсяг та структуру заощаджень домогосподарств


Рівень особистих заощаджень громадян визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415
де Р0 - рівень особистих заощаджень громадян;
С – сума заощаджень громадян за певний період;
ОД – особистий дохід громадян після сплати податків, обов’язкових зборів та платежів.

Питання для самоперевірки

У чому полягає сутність фінансів домогосподарств?
Яке місце та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі держави?
Які функції притаманні фінансам домогосподарств?
Що таке фінансові ресурси домогосподарств та які чинники визначають їх регіональну диференційованість?
За рахунок яких джерел формуються власні та залучені фінансові ресурси домогосподарств?
Які основні напрями використання фінансових ресурсів домогосподарств?
У чому полягає суть фінансового портфеля домогосподарства та які складові елементи він включає?
За якими основними ознаками класифікуються заощадження домогосподарств?
Які чинники визначають обсяг та структуру заощаджень домогосподарств?
Як визначається рівень особистих заощаджень громадян?


13PAGE 141415Немотивовані заощадження – це


Мотивовані заощадження – це ...


Класифікація заощаджень домогосподарств за мотивами їх здійснення

Частина грошових доходів громадян, що накопичується і призначена для забезпечення потреб у майбутньому.

Заощадження домогосподарств

Інвестиційний портфель

Накопичувальний портфель

Споживчий портфель

Фінансовий портфель домогосподарстваФінансовий портфель домогосподарства

Залучені фінансові ресурси – це


Власні фінансові ресурси – це ...


Фінансові ресурси домогосподарствФінансові ресурси домогосподарств

Інвестиційна

Регулююча

Контрольна

Розподільна

Функції фінансів домогосподарствСуб’єкти фінансів домогосподарствОб’єкти фінансів домогосподарствФінанси домогосподарств

Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 18623030
    Размер файла: 295 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий