Seminarske zanyattya 15 Tema 13

Семінарське заняття №15
Тема 13. Міжнародна трудова міграція
Блок І. Включає теоретичне опитування
І. Питання
Етапи міжнародної міграції робочої сили.
Світові центри тяжіння робочої сили
Основні напрямки міграційних процесів.
Показники міграції робочої сили
Наслідки міжнародної міграції.
Регулювання міжнародної міграції робочої сили: рівні, методи
Регулювання міжнародних міграційних процесів на національному рівні
Міжнародні організації в регулюванні міжнародної міграції
Роль Міжнародної організації праці в регулюванні процесів міжнародної міграції робочої сили та її функції.
Напрями діяльності Міжнародної організації з міграції як органу міжнародного регулювання

ІІ. Питання для обговорення:
2.1. Проаналізуйте дані рис. 13.1 та табл. 13.1- 13.3 та зробіть висновки щодо динаміки міграції до розвинених країн

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 13.1. Середньорічний обсяг мігрантів до більш розвинутих регіонів світу протягом 1960-2050 рр.
Таблиця 13.1.
Кількість іноземних працівників, що зайняті в економіці, з країн СНД в 2009 р.
 
Країни, що приймають


Беларусь
Казахстан
Молдова
Росія
Україна

Всього:
4835
30988
590
2223596
19030

у числі


з країн СНД
1943
2749
131
1648250
5844

Азербайджану
77
426
8
60664
705

Вірменії
77
10
8
81970
135

Бєларусь
-
55
5

586

Грузії
31
42
8
3193
269

Казахстану
56
-
2
11187
95

Киргизстану
5
75
1
156110
141

Молдови
118
87
-
101894
513

Росії
1
1276
39
-
2441

Таджикистану
104
168
-
359215
41

Туркменистану
3
25
-
2419
236

Узбекистану
163
213
1
666286
682

України
1308
372
59
205312
-

Прибули з інших країн світу
2892
28239
459
575346
13186


Таблиця 13.2.
Показники міграції
Місцезнаходження
мігрантів, 2010 р.
Кількість мігрантів (тисяч осіб)
Місцезнаходження
мігрантів, 2005 р.
Частка іммігрантів у населенні країни (%) 2010

країни ОЕСР
97,622.8
країни ОЕСР
8.4

Країни з найвищим рівнем розвитку
107,625.9
Країни з найвищим рівнем розвитку
11.1

В світі
195,245.4
В світі
3.0

Таблиця 13.3.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

2.2. Проаналізуйте кількісні виміри міграційних процесів (рис. 13.2-13.5) та зробіть висновки щодо міграційних тенденцій в світі

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Рис. 13.2. Найбільші країни-експортери РС у 2010 р, млн. осіб


13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Рис. 13.3. Найбільші країни-імпортери РС у 2010 р, млн. осіб
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Рис. 13.4. Найбільші країни-імпортери РС у 2010 р, % до кількості населення
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Рис. 13.5. Найбільші країни-експортери РС у 2010 р, % до кількості населення
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Рис. 13.6. Міграційні потоки у світі (у середньому 1999-2010 рр.)

2.3. За даними таблиці 13.4. виокремте регіональні особливості міжнародних міграційних процесів
Таблиця 13.4.
Показники міграції, 1990-2010 рр.
Основний регіон
Число міжнародних мігрантів (млн. осіб)
Приріст (млн. осіб)
Процентний розподіл
Процентна частка жінок-мігрантів


1990
2010
1990-2010
1990
2010
1990
2010

Весь світ
155
210
55
100
100
49
49

Більш розвинені регіони
82
128
46
53
61
52
52

Менш розвинені регіони
73
82
9
47
39
45
45

Найменш розвинені країни
11
12
1
7
6
47
48

Африка
16
19
3
10
9
46
48

Азія
50
58
8
32
28
45
44

Латинська Америка та Карибський басейн
7
7
0
5
3
50
50

Північна Америка
28
50
22
18
24
51
50

Європа
49
70
20
32
33
53
53

Океанія
4
6
2
3
3
49
51


2.4. За даними рис.13.7-13.10 та табл. 13.5-13.6 та проаналізуйте динаміку грошових переказів міжнародних мігрантів та інших транснаціональних фінансових потоків до країн, що розвиваються, та зробіть висновки щодо :
динаміки грошових переказів
країн-лідерів в грошових переказах
структури трансфертів за джерелами та напрямами спрямування
регіональної особливості розподілу переказів мігрантів

Рис.13.7. Динаміка грошових переказів, млрд. дол.


Рис. 13.8. Найбільші країни-світові реципієнти грошових переказів мігрантів у 2008 р., млрд. дол.2009, млрд. дол
2009, % від ВВП

Рис.13.9. Найбільші країни-світові реципієнти грошових переказів мігрантів у 2009 р., млрд. дол.
13EMBED Excel.Chart.81415
Рис. 13.10. Структура трансфертів за джерелами та напрямами спрямування

Таблиця 13.5.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Таблиця 13.6
Розподіл переказів мігрантів по регіональному принципу, млрд. дол.

2008
2009
2010
2011

Країни, що розвиваються
337,8
317,2
321,6
334,2

Східна Азія та Тихоокеанський регіон
86,1
84,8
85,4
88,6

Європа та Центральна Азія
57,8
49,3
50,6
53,2

Латинська Америка та Кариби
64,7
58,5
58,7
60,8

Близький Схід та Південна Африка
34,7
32,2
32,7
33,8

Східна Азія
73,3
72,0
73,2
7,2

На південь від Сахари
21,1
20,5
20,9
21,7


2.5. Проаналізуйте графіки ефектів країн від міграції (рис. 13.11) та визначте:
Яка з країн (А чи В) є донором робочої сили?
Хто виграє в країні донорі і в країні реципієнті?
Ефекти країни А від міграції

Ефекти країни В від міграції


W – пряма, що відображає розмір заробітної плати;
L – кількість робочої сили;
S – пропозиція робочої сили в країні А чи В при і-тому рівні заробітної плати
Рис. 13.11. Міграційні ефекти
2.6. Проаналізуйте дані рис. 13.12 та табл. 13.5 та зробіть висновки щодо:
кількості мігрантів, необхідних відтворення працездатного населення;
доцільності залучення мігрантів;
наслідків залучення мігрантів;
Які засоби міграційної політики обирають країни-імпортери робочої сили протягом 2008-2012 рр.

Рис. 13.12. Необхідна чисельність мігрантів для стабілізації кількості населення, у тому числі працездатного віку, у високорозвинених державах світу (за п’ятирічні інтервали часу на кінець кожного)
Таблиця 13.5.
Інструменти країн світового господарства у відношенні імміграційної політики протягом 1980-2007 рр.

1980
1998
2007

Засоби міграційної політики
Кількість країн
Частка, %
Кількість країн
Частка, %
Кількість країн
Частка, %

стимулювати
9
5,2
2
1,0
11
6,0

зберегти
77
44,3
65
33,7
114
58,0

обмежити
6
34,5
45
23,3
38
19,0

не впливати
28
16,1
81
42,0
32
16,0

Всього
174
100
193
100
195
100


ІІІ. Задачі
Задача 1. Нехай в країні А ринок праці характеризується наступними умовами. Крива попиту описується рівнянням: L = 400 – 20W, а крива пропозиції: L = 240 + 12W (де L – рівень зайнятості в млн. чол., а W – рівень заробітної плати в грошових одиницях за годину). В країні Б криві попиту і пропозиції відповідно описуються рівняннями: L = 240 – 6W і L = 80 +10W.
1) Визначте стан ринку праці в ситуації закритої економіки.
2) Оцініть наслідки трудової еміграції на рівні 20 млн. чол.
3) Як зміняться криві пропозиції робочої сили в обох країнах?
4) Визначте переваги і недоліки підприємців, найманих працівників і країни в цілому.
Задача 2.
Ринок праці в країнах «А» та «Б» описується такими параметрами:
- в країні «А» функція попиту DL=100-5W, а функція пропозиції SL=60+3W,
- в країні «Б» функція попиту DL=120-3 W, а функція пропозиції SL=40+5W.
1. Чи можливий міжнародний рух робочої сили поміж країнами «А» та «Б»? Якщо можливий, то який його потенційний напрямок?
2. При умові зняття всіх обмежень на міжнародний рух робочої сили, яким буде рівень еміграції, якщо погодинна ставка заробітної плати в країні еміграції зросла на 1 дол.?
3. Яким стане рівень заробітної плати в країні імміграції?
Задача 3.
Ринок праці в країнах «А» та «Б» описується такими параметрами:
- в країні «А» функція попиту DL=100-20W, а функція пропозиції SL=20+20W,
- в країні «Б» функція попиту DL=80-20W, а функція пропозиції SL=40+20W.
1. Чи можливий міжнародний рух робочої сили поміж країнами «А» та «Б»? Якщо можливий, то який його потенційний напрямок?
2. При умові зняття всіх обмежень на міжнародний рух робочої сили, яким буде рівень еміграції, якщо погодинна ставка заробітної плати в країні еміграції зросла на 0,5 дол.?
3. Яким стане рівень заробітної плати в країні імміграції?

ІV. Презентації
Динаміка зовнішньої міграції населення України за 1991-2010 рр.
Динаміка переказів українців (за останні 5 років)
Напрямки співпраці України з МОМ
V. Реферати
Участь України у світових міграційних процесах: розвиток, чинники та наслідки
Співпраця України з МОП
Співпраця України з МОМ

13PAGE 15


13PAGE 14115Рисунок 13Рисунок 6Рисунок 9Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 18623768
    Размер файла: 799 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий