Питання до заліку Історіографія Всесвітньої іст..

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
Кафедра історіографії, джерелознавства
та спеціальних історичних дисциплін
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ДИСЦИПЛІНИ«Історіографія всесвітньої історії»напрям підготовки: 0203 «Гуманітарні науки»

спеціальність: 6.02030201 «Історія»*

інститут: навчально-науковий інститут історії та права

Миколаїв – 2012

Дисципліна: Історіографія всесвітньої історії @ Рік: 2012-30-10

Питання до заліку
Термінологія дисципліни історіографія всесвітньої історії.
Обєкт і предмет дисципліни історіографія всесвітньої історії.
Методологія дисципліни історіографія всесвітньої історії.
Період від античності до класичного історизму дисципліни історіографія всесвітньої історії.
Період від модерну до постмодерну в історіографії всесвітньої історії.
Особливості інтелектуальної ситуації в історіографії всесвітньої історії у другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Етапи і напрями розвитку історичних студій в історіографії всесвітньої історії у другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
„Нова історична наука” в історіографії всесвітньої історії у другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Постмодерністський виклик та історична думка в історіографії всесвітньої історії у другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Проблема історичного синтезу в історіографії всесвітньої історії у другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Міжнародне співробітництво істориків в історіографії всесвітньої історії у другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Еволюція Школи „Анналів” в історіографії всесвітньої історії у другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Суспільно-політичний розвиток у французській історіографії у другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Розвиток Школи „Анналів” у французській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Економічна і соціальна історія у французській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
„Нова історія міжнародних відносин” у французській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Історія Великої Французської революції у французській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Проблема новітньої історії у французській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Традиції та новації в історичній науці у британській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Організаційні підстави британської історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Соціальна історія у британській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Культурно-антропологічна історія у британській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Віхи британської історії у британській історіографії другої половини ХХст - початку ХХІ століття.
Етапи і напрями історичних досліджень у німецькій історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Організація історичної науки у Німеччині другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Соціальна історія у німецькій історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Культурно-антропологічна історія у німецькій історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Проблеми національної історії у німецькій історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Основні напрями історіографії у італійській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Організація історичних досліджень у італійській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Дослідження Рісорджименто у італійській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Історіографія фашизму у італійській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Історіографія Руху Опору у італійській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Основні етапи та напрями розвитку у американській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Організація історичної науки у США в другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Історіографія американських революцій у американській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
Історія зовнішньої політики у американській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
„Нова історична наука” у американській історіографії другої половини ХХст - на початку ХХІ століття.
„Культурний поворот” в історіографії США в другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Від ідеологічного диктату до свободи наукової творчості у країнах Центральної та Східної Європи в другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Російська історіографія в другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Історична наука в Польщі в другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Історичні дослідження в Чехії у другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Історична наука Китайської Народної Республіки в другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Історична наука та історичні знання в Японії в другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.
Історична наука в Африці в другій половині ХХст - на початку ХХІ століття.

Література


Афанасьев Ю. Н. Историзм против эклектики: Французская историческая школа "Анналов" в современной буржуазной историографии.-М., 1980.
Бессмертный Ю. Л. "Анналы": переломный этап? // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня.-М., 1991.
Бессмертный Ю.Л. Как же писать историю? Методологические веяния во французской историографии 1994-1997 гг. // Новая и новейшая история. -М., 1998.-№4.
Блок М. Апология истории или Ремесло историка. - М., 1973.
Буржуазные революции ХVII-ХІХвв. в современной зарубежной историографии / Под ред. Ю. С. Кукушкина. - М., 1986.
Гобсбаум Е. Вік екстремізму. Коротка історія XX віку. 1914-1991.-К.,2001.
Горобець В. "Нова соціальна історія": можливі українські перспективи у світлі європейських досягнень і проблем // Історія та історіографія в Європі. - К., 2003. - Вип. 1-2.
Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. -М., 1990.
Гуревич А. Я. Территория историка // Одиссей. Человек в истории. 1996. -М., 1996.
Гуревич А. Я. Историк конца XX века в поисках метода. Вступительные замечания // Одиссей. Человек в истории. 1996. -М., 1996.
Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культури. - М., 2002.
Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. -М., 1999-2007.
Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій; відп. ред. І. Колесник. - К., 2005-2006. - Вип. 1-2.
Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. -Львів, 1999.
3аярнюк А. Про те, як соціальна історія ставала культурною // Україна модерна. - Київ; Львів, 2005. - Ч. 9.
3евелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты. - М., 1987.
Земон-Дэвис Н. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века.-М., 1999.
Історіографічний словник. Навчальний посібник для студентів історичних факультетів університетів / За ред. С. І. Посохова. -X., 2004.
Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки /Под ред. И. П. Дементьева и А. И. Патрушева. -М., 2000.
Историография истории южных и западных славян. - М., 1987.
История и историки: Жизнь, судьба, творчество. - М., 1997-1998. -Т. 1-2.
Історія та історіографія в Європі: Зб. наук, праць / Редактори С. Стельмах, Г. Хаусман. -К., 2003-2004. -Вип. 1, 2-3.
История СССР в современной западной немарксистской историографии. Критический анализ: Сб. ст. / Под ред. А. Н, Сахарова. -М., 1990.
Історія європейської ментальності / За ред. П. Дінцельбахера. -Львів, 2004,
Колесник І. І. Українська історіографія XVIII - поч. XX ст. -К., 2000.
Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. -К., 2004.
Кені П. Карнавал революції. Центральна Європа 1989 року. -К., 2006.
Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії. Зі статтею Ганса-Ґеорга Ґадамера. - К., 2006.
Козеллек Р., Шеррер Ю., Сігов К. Історичні пошуки ідентичності. Українсько-німецький колоквіум. Червень 2000.-К., 2004.
Количественные методы в советской и американской историографии / Отв. ред. И. Д. Ковальченко, В. А. Тишков. - М., 1983.
Мак-Нил В. Піднесення Заходу: історія людського суспільства / Пер. з англ. А. С. Волинський та ін. - К., 2002.
Маланчук-Рибак О. Жінка в історії. Навчальна хрестоматія для студентів історичних та гуманітарних факультетів університетів. -Львів, 2002.
Методологические проблемы истории, Учебное пособие / Под ред. В. Н. Сидорцова. - Минск, 2006.
Национальные исторические организации в странах Западной Европы и США / Отв. ред. В. В. Согрин. - М., 1988.
Нові перспективи історіописання // За ред. Пітера Берка, - К., 2004.
Одиссей. Человек в истории.-М, 1990-2003.
Организация исторической науки в странах западной Европы / Отв. ред. В. В. Согрин. - М., 1988.
Политическая история на пороге XXI века / Отв. ред. Л. П. Зверева. - Москва, 1995.
Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. - К., 1994. -Т. 1-2.
Потульницький В. А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії ХVІІ-ХХ століть. - К., 2002.
Присяжнюк Ю. Ментальність і ремесло історика. Методологічна парадигма селянствознавчих студій в Україні на зламі XX-XXI ст.-Черкаси, 2006.
РепинаЛ. П., Зверева В, В., Парамонова М. Ю. История исторического знання. Пособие для вузов. - М., 2004.
Репииа Л. П. "Новая историческая наука" и социальная история. - М., 1998.
РепинаЛ. П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). - М., 2003.
Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама сучасної науки / Пер. з фр. В. Шовкун. - К., 1998.
Современная зарубежная немарксистская историография. Критический анализ / Отв. ред. В. Л. Мальков. - М., 1989.
Социальная история: проблемы синтеза / Отв. ред. В. В. Согрин. -М., 1994.
Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг школы "Анналов". - М., 1993.
Таран Л. В. Историческая мысль Франции и России 70-е го- ды XIX - 40-е годы XX в. - К., 1994.
Таран Л. В. Новые тенденции в мировой и украинской историографии//Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. -М., 2004.- Вьш. 13.
Удод О. А. Україна: філософія історії. -К., 2003.
Чакраворті-Співак Ґаятрі. В інших світах. Есеї з питань культурної політики. - К., 2006.
Шартье Р. История сегодня: сомнения, вызовы, предложения//Одиссей. Человек в истории. 1995.-М., 1995.
Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. - Екатеринбург, 2002.
ФеврЛ. Бои за историю. -М., 1991.
Ададуров В. Нові "території" Історії: проблеми синтезу соціальних наук у творчості третього покоління школи "Анналів" (на прикладі концептуальних поглядів Еммануеля Лє Руа Лядюрі) // Вісн.Львів, ун-ту. Сер. іст. - Львів, 2000. - Вип. 35-36.
Бессмертний Ю. Л. Как же писать историю? Методологические веяния во французской историографии 1994-1997 гг. // Новая и новейшая история. - 1998. - № 4.
Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм ХУ-ХУШ ст. - Т. 1: Структури повсякденності: можливе і неможливе. - К., 1995; Т. 2: Ігри обміну. -К., 1997; Т. З: Час світу. -К., 1998.
Гуревич А. Я, Исторический синтез и школа "Анналов". - М., 1993.
Далин В. Я Историки Франции ХІХ-ХХ вв. - М., 1981.
Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 года// Одиссей. Человек в истории. 1991.-М., 3991.
Дюпон-Мельниченко Ж.-Б., Ададуров В. Французька Історіографія XX століття. - Львів, 2001.
Ле Гофф Ж. Другое средневековье. Время, труд и культура Запада. - Екатеринбург, 2000.
Национальные исторические организации в странах Западной Европы и США / Отв. ред. В. В. Согрин. - М, 1988.
Таран Л. В. Французька історіографія (70-ті роки XIX - 80-ті роки XX ст.).-К., 1991
13PAGE 15


13PAGE 14215

Приложенные файлы

  • doc 19872239
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий