Податкова система метод. для курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ


ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт
для студентів спеціальності
5.03050801 „Фінанси і кредит”
денної та заочної форми навчання
2012

Податкова система. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт
(для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 5.03050801 „Фінанси і кредит” ) / Укладач О.Л. Бондаренко – Краматорськ МК ДДМА, 2012.Схвалено цикловою комісією напрямів „Економіка підприємства” та „Фінанси і кредит”
(витяг з протоколу від 07.09.2012р. № 1)

ВСТУП
В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться податковій системі. В наш час, коли в Україні відбуваються кардинальні перетворення в соціально-економічній та політичній сферах, і значна увага приділяється створенню ефективної системи оподаткування. Адже від механізму стягнення податків залежить формування доходної частини бюджету, а це, як відомо, основна фінансова база держави. Саме податкова система сприяє постійним, стабільним і повноцінним надходженням коштів до бюджету. Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б забезпечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, відповідним чином регулювала б економічні відносини. Ефективність податкової системи визначається тим, наскільки цілеспрямовано вона вирішує комплекс завдань, пов’язаних з керованістю економіки,як системи, розвитком виробництва, підвищенням життєвого рівня населення. Податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб’єктів підприємництва та громадян забезпечується дохідна частина бюджету, достатня для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів, зокрема. Система оподаткування має бути побудована таким чином, щоб сприяти розвитку виробничої діяльності, посиленню таких стимулів, які б забезпечили “прорив” на пріоритетних напрямах економічного та соціального розвитку країни. В залежності від проведення податкової політики державою податки можуть відігравати, крім суто фіскальної функції, роль стимуляторів економічних процесів у державі. Податкова система є найвагомішим та ефективним інструментом регулювання фінансових відносин у державі. У сучасних умовах господарювання велике значення має одержання студентами теоретичних знань і практичних навичок ведення податкової роботи і податкового контролю. Програмою дисципліни «Податкова система» передбачається вивчення фінансових відносин, пов’язаних із примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту із метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів. Навчальним планом дисципліни передбачено виконання курсової роботи, яка є завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни «Податкова система». Виконання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання є складовою частиною навчального процесу і передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих майбутніми фахівцями у процесі вивчення дисципліни, вироблення навичок самостійно працювати зі спеціальною літературою, даними фінансового обліку й звітності, вміння робити узагальнення і висновки. У процесі підготовки курсової роботи студенти мають вивчити законодавчі акти, нормативні та інструктивні матеріали, а також літературні джерела, в яких висвітлюються питання обраної теми.
1. Склад і структура Курсової роботи
Метою виконання курсової роботи є:
відображення глибоких знань основних понять, термінів досліджуваної теми; основних положень нормативних та законодавчих актів, що стосуються формування податкової системи та податкової культури в суспільстві;
систематизація, закріплення та поглиблення (розвиток) знань з теорії та практики оподаткування та їх застосування при вирішенні актуальних управлінських, інноваційних науково-дослідних завдань;
розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння сучасним методичним апаратом та технологіями економічних досліджень при вирішенні наукових проблем та питань.
Студент має право на підставі переліку курсових робіт (додаток А), розробленого і затвердженого на засіданні циклової комісії, самостійно, з урахуванням своїх наукових інтересів, обрати тему своєї роботи.
Кожен студент самостійно, відповідно до наведених у розділі 2 рекомендацій, розробляє план теоретичної частини курсової роботи, узгоджує його з керівником та погоджує термін написання окремих питань роботи. Для складання плану курсової роботи рекомендується ознайомитися з проблемами, вирішення яких передбачає тема дослідження; опрацювати спеціальну наукову літературу, статистичні дані, законодавчі та нормативні документи, які послідовно і логічно розкривають визначену тему. План курсової роботи повинен бути розгорнутий та мати таку структуру: вступ, теоретична частина (не менш ніж 3 пункти з підпунктами), практична частина, висновки, список використаних джерел. У дод. Б наведено орієнтовні плани кількох тем курсових робіт. План повинен бути логічним, а його пункти та підпункти сприяти всебічному висвітленню обраної теми. Правильно побудований план слугує організуючим початком курсової роботи, допомагає систематизувати матеріал, забезпечує послідовність його викладення. При написанні план роботи може уточнюватися, вводитися нові пункти за рахунок зібраного матеріалу. Деякі розділи навпаки можуть скорочуватися.

Курсова робота має складатися з таких частин:
титульний аркуш;
зміст;
вступ;
теоретична частина;
практична частина;
висновки;
список використаних джерел;
додатки.
2. ВИМОГИ ДО ЗмістУ КУРСОВОЇ роботи

Відповідно до обраної теми студент самостійно або за допомогою керівника добирає літературні джерела та інформативний матеріал.
Вступ є важливою частиною курсової роботи. У ньому повинно бути викладено:
обґрунтування актуальності теми;
формулювання мети роботи і визначення об'єкту дослідження;
формулювання завдань, рішення яких необхідне для досягнення поставленої мети.
Актуальність - обов'язкова вимога до будь-якої роботи. Тому цілком зрозуміло, що вступ до неї починають з обґрунтування актуальності обраної теми. Вміння обрати тему, правильно її зрозуміти й оцінити з точки зору своєчасності й соціальної значущості характеризує професійну підготовку автора курсової роботи. Для висвітлення актуальності достатньо 0,5-1 сторінки, де висвітлюють головне сутність проблемної ситуації.
Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта і предмету дослідження. Об'єкт - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет являє собою стан об'єкту дослідження. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як часткове і загальне. На предмет дослідження спрямована основна увага студента, оскільки предмет визначає тему курсової роботи, яка зазначається на титульному аркуші як її назва.
Теоретична частина курсової роботи поділяється на підрозділи.
Теоретична частина роботи повинна в систематизованому вигляді відображати теоретичне обґрунтування і стан досліджуваної проблеми, зміст і основні результати виконаної студентом роботи. Підрозділи позначаються двома арабськими цифрами. Текст потрібно ілюструвати графічними матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо.
Обсяг теоретичної частини курсової роботи не повинен перевищувати 15-18 сторінок, в тому числі таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо. Теоретична частина має бути поділена не менше ніж на три підрозділи
Практична частина роботи складається відповідно до вимог, викладених у розділі 4 методичних вказівок до написання курсової роботи.
Висновки повинні бути узагальненням і взаємною ув'язкою виявлених особливостей наукового дослідження за обраною темою та практичного завдання за наведеними господарськими операціями.
Писати висновки рекомендується у вигляді тез, чітко і стисло (1-2 сторінки). Висновки повинні витікати з роботи, і їх не можна обґрунтовувати даними або фактами, які не відображені в роботі.
Мова курсової роботи - державна, стиль - науковий, чіткий, послідовність - логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел без посилання є неприпустимим.
Дату і час захисту курсових робіт встановлює завідувач відділенням та керівник курсової роботи.
З урахуванням викладеного рекомендується наступна зразкова структура курсової роботи (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
Зразок структури курсової роботи

Структура курсової роботи
Об'єм сторінок

Титульний аркуш
1

ЗМІСТ
1

ВСТУП
1-2

НАЗВА РОЗДІЛУ ПОВТОРЮЄ ТЕМУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
матеріали розділу слід викладати не менше ніж в трьох підрозділах об’ємом не менше ніж 5 сторінок та не більше 8 сторінок кожний

15-18

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


ВИСНОВКИ
2

СПИСОК використанИХ ДЖЕРЕЛ


ДОДАТКИПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Правила оформлення курсових робіт передбачають єдиний порядок написання та розміщення тексту, таблиць, графіків, рисунків, додатків тощо.
Загальний обсяг курсової роботи – 25-30 сторінок формату А4 (210x297 мм), набраних українською мовою за допомогою комп’ютерної техніки через 1,0 інтервал 14 шрифтом Times New Roman.
Текст роботи необхідно друкувати з одного боку аркуша білого паперу, дотримуючись наступних розмірів полів: верхнє та нижнє –20 мм, ліве – 20 мм, праве – 15 мм.
Курсова робота має бути написана охайно, без виправлень, чітко, грамотно, професійною мовою без орфографічних та синтаксичних помилок у тексті та арифметичних недоладностей у таблицях, розрахунках та графіках.
Стиль викладання матеріалу має бути строгим та послідовним. При побудові речень слід використовувати дієслова у невизначено-особистій формі, наприклад: "Вважається доцільним запропонувати..." замість "Я пропоную...". Зміст роботи не слід викладати занадто довгими реченнями, бо простота та доступність написаного є гідністю роботи студента та свідчать про оволодіння ним суттю досліджуваної проблеми.
Скорочення слів у тексті курсової роботи та ілюстраціях до неї, крім загальновизнаних абревіатур, не допускається.
Заголовки структурних частин курсової роботи друкують великими літерами симетрично до тексту (“ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “НАЗВА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ”, “ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ”); заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапки наприкінці заголовків не ставляться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. В кінці останнього речення заголовку крапку не ставлять.
Відстань між заголовком та текстом (або між текстом та заголовком) має дорівнювати 2 інтервалам основного тексту.
Кожну структурну частину (новий розділ) курсової роботи слід починати з нової сторінки.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною до додатків.
Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші, змісті і першій сторінці вступу номер сторінки не ставлять, нумерація сторінок починається з номера 4. На всіх сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Розділи позначаються послідовно арабськими цифрами, наприклад, 1., а підрозділи нумеруються цифрою відповідного розділу й підрозділу через крапку, наприклад, 2.1. (перший підрозділ другого розділу).
Якщо робота містить рисунки та таблиці з цифровою інформацією, що розташовуються на окремих сторінках, їх необхідно включати до загальної нумерації. Великі та громіздкі таблиці рекомендується розміщувати у додатках. В тексті курсової роботи слід залишати таблиці з невеликим обсягом інформації, що органічно пов'язані з текстом.
Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.
Посилання на літературні джерела слід робити в квадратних дужках за допомогою двох цифр. Наприклад, [6,82], де „6” – порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а „82” – сторінка, з якої взята інформація.
Таблиці в тексті будують відкритими (при написанні роботи від руки) і закриті (при виконанні роботи за допомогою комп’ютера).
Нумеруються таблиці та додатки послідовно арабськими цифрами.
При посиланні в тексті на таблиці чи додатки слова „таблиця”, „додаток” пишуться повністю.
Список використаної літератури рекомендується наводити в такій послідовності:
закони по роках прийняття (з найдавнішого по теперішній час);
накази міністерств і відомств України по роках прийняття;
постанови по роках прийняття;
інструкції;
монографії (в алфавітному порядку);
навчальна література;
наукові статті;
матеріали підприємства.
Законодавчі акти та інструктивні матеріали записують в такій послідовності: назва, номер, дата затвердження.
За кожним літературним джерелом слід вказати прізвище, ініціали автора, повну назву роботи, видавництво, рік видання, обсяг роботи (сторінок).
Якщо в списку літератури вказується стаття, опублікована у періодичних виданнях (газетах, журналах), потрібно записувати спочатку прізвище, ініціали автора, назву статті, назву газети чи журналу, рік, номер газети чи журналу і сторінки, на яких була написана ця стаття.
Літературні джерела розміщують в алфавітному порядку за прізвищами авторів. До списку потрібно включати ту літературу, яка безпосередньо використана студентами.

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

В процесі виконання практичної частини необхідно знайти суму ПДВ (за кожен місяць) і податку на прибуток (за квартал) до сплати чи до відшкодування з бюджету, якщо відомо, що підприємство займається усіма видами діяльності. Усі господарчі суб’єкти є платниками податку на додану вартість. Завдання для виконання практичної частини Додаток Г
Результати розрахунків звести до таблиці 4.1
Таблиця 4.1 – Розрахунок Податку на прибуток та Податку на додану вартість

Зміст госпо-дарської
операції
Сума, грн
ВД
ВВ
Код ряд. Декл.
ПЗ
ПК
Код ряд. Декл.
А
Б
Разом
х


х
х
х
х
х
хПримітки:

ВД – валовий доход; ПЗ – податкові зобов’язання;
ВВ – валові витрати; ПК – податковий кредит.
А, Б - колонки

Виконання практичної частини необхідно починати з визначення всіх показників, які необхідно розрахувати самостійно.
Потім, необхідно визначити розмір валового доходу (ВД) або валових витрат (ВВ) та вказати код рядка декларації з податку на прибуток, до якого відноситься дана сума.
Після цього необхідно розрахувати загальну суму ВД та ВВ та заповнити рядки 01–06 декларації з податку на прибуток.
Показники декларації зазначаються у гривнях без копійок.
Оподатковуваний прибуток (ОП) розраховується за наступною формулою:

ОП = ВД – ВВ (4.1)

та заноситься до рядка 07 декларації.
Податок на прибуток (ПНП), що підлягає сплаті до бюджету, розраховується за наступною формулою

ПНП = ОП Ч 0,21 – П, (4.2)

де 0,21 – ставка податку на прибуток;
П – плата за патенти у звітному періоді та сума сплаченого податку на дивіденди.

Таблиця 4.2 - Розрахунок ПДВ

Місяць
ПЗ, грн
ПК, грн
ПДВ, грн
В кожній операції необхідно розрахувати ПДВ і заповнити декларацію з ПДВ.
Для цього необхідно за кожною операцією вказати код рядка декларації з ПДВ, до якого відноситься дана операція, значення колонки А та Б.
До колонки А відносяться обсяги продажу або придбання без урахування ПДВ, суми податку на додану вартість відображаються у колонці Б.
Потім необхідно розрахувати значення колонки А та Б за кожним рядком декларації шляхом сумування відповідних показників.
На підставі отриманих показників необхідно заповнити розділи 1 та 2 декларації. Показники декларації зазначаються у цілих гривнях шляхом округлення за загальновстановленими правилами.


Рекомендована література

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755–VI // Офіційний вісник України, 2010. – №92
Порядок заповнення податкової накладної. Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 21.12.2010 № 969.
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість. Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 25.01.2011 № 41.
Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства. Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 № 114.
Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів. Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 23.12.2010 № 994.
Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку. Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1010.
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1002
Ісаншина, Г. Ю. Податковий менеджмент : Навч. посіб. / Г. Ю. Ісаншина. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 260 с. – ISBN 966-8253-22-1
Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 336с.
Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навч – метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 192с.
Гридчина М.В. Налоговая система Украины, - К.: МАУП, 2001.
Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права, К.: Знання, 2003.
Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 184с.
14. Податковий облік: методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів спеціальності 6.03059 усіх форм навчання) / уклад. : Г. Ю. Ісаншина. – Краматорськ : ДДМА, 2008. – 172 с.

ДОДАТОК А

Пропонована тематика курсових робіт

Для групи 32 – ФК -10 –А

Податки в системі державних доходів.
Податки та інші форми платежів до бюджету.
Податки в системі державного регулювання економіки.
Система прямого оподаткування в Україні.
Система непрямого оподаткування в Україні.
Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави.
Податкова система України: проблеми становлення і розвитку.
Податкова служба України та шляхи вдосконалення її роботи.
Акцизний податок; проблеми становлення та розвитку в Україні.
Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету.
Непрямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету.
Прямі податки і вдосконалення механізму їх справляння.
Непрямі податки і вдосконалення механізму їх справляння.
Податок на додану вартість: становлення і розвиток.
Теоретичні та практичні основи функціонування ПДВ в Україні.
Впровадження майнових податків в Україні.
Податок на прибуток підприємств в системі прямого оподаткування.
Функції податків та їх реалізація на сучасному етапі соціально-економічного розвитку в Україні.
ПДВ: проблеми стягнення та шляхи вдосконалення в Україні.
Акцизне оподаткування в Україні.
Місцеві податки і збори та їх роль у формуванні місцевих бюджетів.


Для групи 32 – ФК -10 –Б

Становлення та розвиток податкової системи України.
Розвиток прямих форм оподаткування в Україні.
Принципи оподаткування та їх реалізація на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України.
Місцеві податки та збори, їх роль у податковій системі України.
Податки в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку суспільства.
Непряме оподаткування юридичних осіб в Україні.
Прибуткове оподаткування підприємств: проблеми становлення та розвитку в Україні.
Роль і місце прямих податків у формуванні доходів бюджету України.
Податки в системі формування доходів Державного бюджету України.
Податкові аспекти розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.
Функції податків та їх реалізація на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України.
Податкова політика України та напрями її удосконалення.
Майнове оподаткування та напрями його удосконалення.
Оподаткування доходів фізичних осіб та напрями його удосконалення.
Оподаткування прибутку юридичних осіб та напрями його удосконалення.
Оподаткування заробітної плати та напрями його удосконалення.
Економічна сутність податку на додану вартість та його значення.
Акцизний податок як форма специфічних акцизів.
Роль і значення рентних та ресурсних платежів в Україні.
Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва , перспективи подальшого розвитку в Україні.
Особливості застосування податкових пільг з ПДВ.

Для групи 47-ФК-11 (заочне відділення)


Податок на прибуток підприємств в системі прямого оподаткування.
Проблеми акцизного оподаткування в Україні та шляхи їх вирішення.
Прибуткове оподаткування підприємств: проблеми становлення та розвитку в Україні.
Податок на прибуток підприємств і його роль у формуванні доходів бюджету.
Податок на прибуток підприємств і його роль в регулюванні економічних процесів.
Прибуткове оподаткування громадян: проблеми становлення і розвитку.
Податок з доходів фізичних осіб в системі прямих податків.
Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні.
Особливості оподаткування обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Місцеві збори та удосконалення їх складу.
Податок з доходів фізичних осіб та його роль у формуванні доходів бюджету
Функції податків та їх реалізація на сучасному етапі соціально-економічного розвитку в Україні.

ДОДАТОК Б
ЗРАЗОК ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Тема: Оподаткування прибутку
План
ВСТУП
1. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ
1.1. Суть та значення прибутку в формуванні фінансів держави.
1.2. Прибуток як об’єкт оподаткування.
1.3. Визначення і порядок сплати податку на прибуток.
1.4. Аналіз ефективності оподаткування прибутку підприємства. Вплив податку на прибуток на кінцевий фінансовий результат.
1.5. Удосконалення оподаткування прибутку підприємства.
2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Розрахунок податку на прибуток
2.2 Розрахунок ПДВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Тема: Оподаткування доходів населення та його удосконалення

План
ВСТУП
1. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
1.1 Податок з доходів фізичних осіб – одна із основних форм прямого оподаткування.
1. 2 Сучасна система оподаткування доходів громадян.
1.2.1. Особливості оподаткування окремих видів доходів.
Податкові соціальні пільги.
1. 3 Напрями вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб в Україні
2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Розрахунок податку на прибуток
2.2 Розрахунок ПДВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Тема: Податки в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку суспільства.

План
ВСТУП
1. ПОДАТКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
1.1 Податкове регулювання – складова державного регулювання економіки.
1.1.1 Податки як регулятор соціально-економічного розвитку.
1.1.2 Основні елементи податкового регулювання.
1.2 Регулювання соціально-економічного розвитку шляхом застосування основних видів податків.
1.2.1. Прямі податки у регулюванні діяльності суб’єктів осподдарювання та фізичних осіб.
1.2.2. Регулююча функція непрямих форм оподаткування.
1.3. Напрями удосконалення податкового регулювання в Україні.
1.3.1. Ефективність застосування податків у регулюванні соціально-економічного розвитку суспільства в зарубіжних країнах.
Зменшення податкового навантаження на юридичних та
фізичних осіб в Україні
2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Розрахунок податку на прибуток
2.2 Розрахунок ПДВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


ВАРІАНТ 01

Вихідні дані
У 2-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору, що передбачає оплату коштами, підприємство здійснило медичні послуги (загальна сума за договором 15000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у квітні отримана часткова передплата в касу підприємства в розмірі 3000 грн. з ПДВ;
- у травні надано медичні послуги. Складено акт на загальну суму 8000 грн.;
- у червні надано медичні послуги. Складено акт на загальну суму 4000 грн.; на поточний рахунок підприємства отримані кошти в сумі 7000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 42000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у квітні підприємство відвантажило напівфабрикати на суму 22000 грн. (без ПДВ);
- у травні на підприємстві оприбуткована продукція на суму 28000 грн.;
- у червні отримано медикаменти, сума за накладною - 8400 грн. Відвантажено комплектуючі, сума за накладною - 13200 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 58500 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємством надані консультаційні послуги. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у квітні здійснена часткова передплата на поточний рахунок підприємства в сумі 33200 грн.;
- у травні підприємством надані консультаційні послуги. Відповідно до акта приймання робіт сума склала 22800 грн.;
- у червні підприємством надані консультаційні послуги. Відповідно до акта приймання робіт сума склала 22800 грн.
4) Нараховано амортизацію основних засобів у розмірі 2000 грн.
5) За рішенням суду отримано майно в сумі 28000 грн.
6) Сплачено штраф та неустойка за рішенням сторін договору - 5000 грн.
7) Здобутий емісійний доход - 65400 грн.
8) Нараховано заробітну плату 9800 грн.
9) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати ( суму розрахувати)
10) Суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді - 1400 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 8596 грн., на кінець звітного періоду – 4886 грн.


Варіант 02
Вихідні дані
У 3-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало готову продукцію (контрактна вартість 18000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні надані транспортні послуги. Виставлено рахунок на суму 5100 грн.; до каси підприємства надійшли кошти у сумі 2800 грн.;
- у серпні на поточний рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 12000 грн.;
- у вересні надані транспортні послуги. Згідно з ТТН сума склала 12900 грн. На поточний рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 2000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 10000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у серпні підприємство оприбуткувало запасні частини на суму 2600 грн.;
- у вересні підприємство відвантажило цемент - 500 мішків за ціною 12,00 грн. (з ПДВ). Отримано цеглу - сума за накладною склала 7200 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 3000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство придбало канцелярські товари. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні перерахована передоплата за канцелярські товари на суму 2300 грн.;
- у серпні оприбутковані канцтовари на суму 2900 грн.
4) Здійснено ремонт основних засобів виробничого призначення власними силами підприємства в розмірі 1800 грн. (раніше ремонт не здійснювався).
5) Нарахована зарплата персоналу за:
– липень - 12200 грн.;
– серпень - 11800 грн.;
– вересень - 12400 грн.
6) Відрахування від заробітної плати за липень, серпень, вересень - суми розрахувати.
Суми доходу, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді - 25000 грн.
Здійснені витрати на організацію презентації, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів з рекламними цілями - 5000 грн.
9) Сплачено штраф та неустойка за рішенням сторін договору - 1000 грн.
10) Нарахована амортизація основних засобів та нематеріальних активів 8000 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 9512 грн., на кінець звітного періоду – 7889 грн.

Додаткові дані: за попередній звітний рік оподатковуваний прибуток склав 29000 грн.; балансова вартість основних засобів на початок звітного року 12000 грн.

Варіант 03
Вихідні дані
У 4-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) У виконання договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало металопрокат (контрактна вартість 56000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у жовтні здійснена часткова передплата з розрахункового рахунка підприємства в розмірі 30000 грн.;
- у листопаді оприбуткований металопрокат на суму 45000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 90000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у жовтні підприємство відвантажило запасні частини на суму, згідно з накладною, 24000 грн.;
- у листопаді підприємство виконало будівельні роботи на суму, згідно з Актом приймання робіт, 50000 грн.; на підприємстві оприбуткована товарна продукція на суму 22000 грн.;
- у грудні на підприємстві оприбуткована товарна продукція на суму 7000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 50000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у листопаді на підприємстві оприбутковані напівфабрикати на суму 13000 грн.;
- у грудні підприємство виконало будівельні роботи. Відповідно до Акта приймання робіт сума склала 34200 грн..
4) За 4 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 3560 грн.
5) Нарахована заробітна плата персоналу за:
- жовтень - 14200 грн.;
- листопад - 14000 грн.;
- грудень - 13600 грн.
6) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати ( суму розрахувати).
7) Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені в звітному періоді - 8200 грн.
8) Витрати на відрядження фізичних осіб за грудень , у т.ч.:
- рахунок готелю - 200 грн. з ПДВ;
- проїзні квитки - 145 грн. з ПДВ;
- добові за 3 доби (розрахувати).
9) У грудні передплачена література для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника податку - 500 грн. з ПДВ.
10) Безкоштовно отримані запасні частини - 1500 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 65452 грн., на кінець звітного періоду – 97522 грн.


Варіант 04
Вихідні дані
У 1-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало готову продукцію (контрактна вартість 46000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні відвантажена готова продукція на адресу покупця. Сума згідно з накладною склала 46000 грн.;
- у лютому на поточний рахунок підприємства зарахована часткова оплата за готову продукцію в розмірі 20000 грн.;
- у березні на поточний рахунок підприємства зараховано доплата за готову продукцію в сумі 26000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 70000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у лютому підприємство оприбуткувало запасні частини на суму 34000 грн.;
- у березні підприємство виконало будівельні роботи. Відповідно до акта приймання робіт сума склала 55000 грн. На підприємстві оприбуткована товарна продукція на суму 14000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 30000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у січні на підприємстві оприбутковані напівфабрикати на суму 13000 грн.;
у лютому підприємство виконало ремонтні роботи. Відповідно до акта приймання робіт сума склала 25000 грн.
4) За 1 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 2000 грн.
5) Виплачено дивіденди - 5000 грн.
6) Нараховано заробітну плату 92000 грн.
7) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати ( суму розрахувати)
8) Здобутий емісійний доход - 12000 грн.
9) Сплачено податок на додану вартість за лютий - 2000 грн.
10) Придбані основні фонди виробничого призначення (з ПДВ) - 25000 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 65413 грн., на кінець звітного періоду – 75686 грн.
Варіант 05
Вихідні дані
У 4-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало сталь листову (контрактна вартість 16000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у жовтні оприбуткована на склад підприємства сталь листова на суму 5000 грн.; здійснена оплата з поточного рахунка підприємства в розмірі 13000 грн.;
у листопаді оприбуткована на склад підприємства сталь листова на суму 3000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 80000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у жовтні підприємство відвантажило сировину на суму, згідно з накладною, 74000 грн.;
- у листопаді підприємство оприбуткувало валки на суму 30000 грн.;
- у грудні на підприємстві оприбуткований мідний дріт на суму 7000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 60000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у листопаді на підприємстві оприбутковані запасні частини на суму 13000 грн.;
- у грудні на підприємстві оприбутковано металовироби на суму 30000 грн.;
- у грудні підприємство відвантажило верстати у кількості 2 шт. Сума за накладною 60000 грн.
4) За 4 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 1500 грн.
5) Суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді - 1500 грн.
6) Отримані кошті за рішенням суду - 24000 грн.
7) Послуги з інкасації та розрахунково-касового обслуговування за 4 квартал склали 1200 грн.
8) Нараховано податок на землю за 4 квартал - 510 грн.
9) Нараховано заробітну плату 9800 грн.
10) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати (суму розрахувати).
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 45623 грн., на кінець звітного періоду – 49686 грн.
Варіант 06
Вихідні дані
У 1-му кварталі поточного року на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) У виконання договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало товарну продукцію (контрактна вартість 28000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні отримана передоплата на поточний рахунок підприємства в розмірі 12000 грн.;
- у березні відвантажена товарна продукція. Сума за накладною склала 26000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 300000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у січні на підприємстві оприбутковані морозильні вітрини на суму 124000 грн.;
- у лютому підприємство відвантажило комплектуючі на суму 115000 грн. (загальна сума за накладною). На підприємстві оприбутковані торгові вітрини на суму 25000 грн.;
- у березні відвантажено радіатори для холодильників. Сума за накладною склала 150000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 120000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало готову продукцію. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні на поточний рахунок підприємства отримано передоплату в сумі 80000 грн.
у лютому підприємство відвантажило готову продукцію на суму, згідно з накладною, 100000 грн.;
у березні підприємство відвантажило готову продукцію на суму, згідно з накладною, 20000 грн.
4) За 1 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 1000 грн.
5) Нарахована зарплата персоналу за:
– січень - у сумі 14200 грн.;
– лютий - 15000 грн.;
– березень - 19000 грн.
6) Відрахування від заробітної плати за січень, лютий, березень - суми розрахувати.
7) У лютому відвантажені товари народного споживання неприбутковій організації. Сума за накладною склала 1200 грн.
8) У січні підприємством отримано устаткування для торгового залу. Сума за накладною склала 52000 грн.
9) Сплачено за торговий патент - 200 грн.
10) Витрати на відрядження фізичних осіб за лютий, з них:
- добові - 450 грн.;
- оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд , обов'язкового страхування - 800 грн.;
- витрати на проїзд згідно проїзним квиткам - 1250 грн.
- рахунок готелю - 1200 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 63255 грн., на кінець звітного періоду – 75686 грн.
Додаткові дані: оподаткований прибуток за минулий рік склав 50000 грн.
Варіант 07
Вихідні дані
У 4-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало готову продукцію (контрактна вартість 23000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у жовтні відвантажена продукція покупцю. Рахунок виставлений на суму 16000 грн.;
- у листопаді на поточний рахунок підприємства зарахована оплата за продукцію в розмірі 20000 грн.; відвантажена продукція покупцю. Рахунок виставлений на суму 7000 грн.;
у грудні сплачено дебіторська заборгованість.
Відповідно до договору (загальна сума за договором 100000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у жовтні підприємством оприбутковано будматеріали на суму 24000 грн.;
- у листопаді підприємство виконало будівельні роботи на суму 50000  грн. (згідно з Актом приймання робіт); на підприємстві оприбуткований шлакоблок на суму 52000 грн.;
- у грудні підприємству виставлений рахунок за оренду приміщення в сумі 5000 грн.; підприємством відвантажений цемент, сума за накладною склала 40000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 80000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство придбало кахель. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у жовтні на підприємстві оприбуткований цемент на суму 40000 грн.;
у листопаді підприємство виконало будівельні роботи на суму (згідно з Актом приймання робіт) 65000 грн.;
у грудні підприємство реалізувало пластикові труби, сума за накладною - 19000 грн.;
4) За 4 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 960 грн.
5) Витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника податку склали - 890 грн.
6) Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені в звітному періоді склали 5000 грн.
7) Нараховано заробітну плату 65800 грн.
8) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати ( суму розрахувати).
9) Здобутий емісійний доход - 20000 грн.
10) Придбано основні засоби виробничого призначення (з ПДВ) - 15000 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 6455 грн., на кінець звітного періоду – 5686 грн.

Варіант 08
Вихідні дані
У 4-му кварталі поточного року на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало товари (контрактна вартість 13000 грн., без ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у листопаді оприбутковані на склад підприємства товари на суму 6000 грн.; здійснена оплата з поточного рахунка підприємства в розмірі 13000 грн.;
- у жовтні оприбутковані товари на суму 2000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 52000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство придбало фаянсовий посуд. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у жовтні підприємство відвантажило холодильне устаткування на суму, включаючи ПДВ, 34000 грн.;
- у листопаді підприємство оприбуткувало фаянсовий посуд на суму 30000 грн.;
- у грудні підприємство оказало транспортні послуги. Сума згідно з ТТН склала 8000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 24000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство придбало основні засоби (верстати токарні). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у листопаді на підприємстві оприбутковані верстати на суму 16000 грн.;
- у грудні підприємство відвантажило металопрокат у кількості 3 тн. за ціною 8000 грн. /тн (з ПДВ).
4) За 4 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 2300 грн.
5) Суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді - 1500 грн.
6) Отримані кошти за рішенням суду - 14000 грн.
7) Послуги з інкасації та розрахунково-касового обслуговування за 4 квартал склали 400 грн.
8) Нараховано земельний податок - 510 грн.
9) Нараховано заробітну плату 55460 грн.
10) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати (суму розрахувати).
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду –23659 грн., на кінець звітного періоду – 48456 грн.


Варіант 09
Вихідні дані
У 1-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору (загальна сума за договором 30000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у січні підприємством отримано основні засоби (автомобіль) для власної діяльності на суму, згідно з накладною, 20000 грн. з ПДВ;
- у лютому на підприємстві оприбуткована сировина на суму 5000 грн.;
- у березні підприємство відвантажило ТМЦ, сума за накладною склала 30000 грн. з ПДВ.
2) Відповідно до договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало меблі для подальшого перепродажу (контрактна вартість 12000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні здійснена часткова передплата з поточного рахунка підприємства в розмірі 5000 грн. з ПДВ; оприбутковано меблі на суму 7000 грн.;
- у лютому оприбутковано меблі на суму 1000 грн.;
- у березні з поточного рахунка підприємства сплачена заборгованість постачальнику.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 16000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство виконало послуги з монтажу устаткування. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні підприємство виконало послуги з монтажу устаткування. Рахунок виставлений на суму 12800 грн. з ПДВ;
- у лютому на поточний рахунок підприємства надійшла оплата – 10200 грн. з ПДВ;
- у березні підприємством виконано монтаж устаткування. Рахунок виставлений на суму 3200 грн. з ПДВ; сплачена дебіторська заборгованість.
4) За 1 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 1200 грн.
5) Витрати на відрядження склали:
- добові - 400 грн.;
- рахунок готелю – 750 грн з ПДВ
- квитки - 220 грн.
6) Нарахована заробітна плата персоналу за:
- січень - 11000 грн.;
- лютий - 9980 грн.;
- березень - 13020 грн.
7) Нараховано земельний податок 500 грн.
8) Здійснені обов’язкові відрахування від нарахованої заробітної плати ( суму розрахувати).
9) Суми витрат, не віднесених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою документів та підтверджені такими документами у звітному податковому періоді - 1050 грн.
10) Отримана передплата за посередницькі послуги - 12000 грн. з ПДВ.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 6641 грн., на кінець звітного періоду – 4521 грн.Варіант 10
Вихідні дані
У 3-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Згідно з договором, що передбачає оплату коштами, підприємство виконало будівельні роботи (контрактна вартість 97000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні замовником здійснена часткова передоплата на поточний рахунок підприємства в розмірі 56000 грн.
- у серпні виконана частина будівельних робіт, сума за Актом – 68000 грн.
- у вересні виконані будівельні роботи, сума за Актом - 29000 грн.; замовником сплачено дебіторську заборгованість на поточний рахунок підприємства (суму розрахувати).
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 29000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство придбало лист алюмінієвий. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні підприємство відвантажило цеглу, сума за накладною – 4000 грн.;
- у серпні підприємство виконало ремонт дороги на суму 19000 грн., включаючи ПДВ; на підприємстві оприбутковано лист алюмінієвий на суму 10000 грн.;
у вересні на підприємстві оприбутковано лист алюмінієвий на суму 3000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 96000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство придбало скло. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні на підприємстві оприбутковано скло на суму 39000 грн.;
- у серпні підприємство відвантажило товари на суму, згідно з накладною, 28000 грн.;
- у вересні на підприємстві оприбутковано скло на суму 22000 грн.; підприємством відвантажена готова продукція на суму 23000 грн., включаючи ПДВ.
4) За 3 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 2200 грн.
5) Здійснена професійною перепідготовка за профілем діяльності платника податку фізичних осіб, що не перебувають з ним у трудових відносинах, в українському закладі освіти - 10000 грн.
6) Здійснені витрати на організацію презентації, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів з рекламними цілями - 2600 грн.
7) Нараховано заробітну плату 9800 грн.
8) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати ( суму розрахувати).
9) Нараховано податок на землю 750 грн.
10) У вересні здійснено передплату за канцтовари - 200 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 3685 грн., на кінець звітного періоду – 5686 грн.

·Додаткові дані: оподаткований прибуток за минулий рік склав 5200 грн.
Варіант 11
Вихідні дані
У 1-му кварталі поточного року на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) У виконання договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало товарну продукцію (контрактна вартість 48000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні отримана передплата на поточний рахунок підприємства в розмірі 32000 грн.;
- у березні відвантажена товарна продукція. Сума за накладною склала 48000 грн.; сплачена дебіторська заборгованість.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 64000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємству надано консалтингові послуги. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні підприємство відвантажило комплектуючі на суму 35000 грн. (загальна сума за накладною);
- у лютому підписано акт приймання робіт на суму 25000 грн.;
- у березні підприємство відвантажило цеглу. Сума за накладною склала 15000 грн.; підписано акт приймання робіт на суму 17000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 9000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало будматеріали. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні підприємство відвантажило будматеріали на суму 1200 грн. (без ПДВ);
- у лютому підприємство відвантажило будматеріали. Сума за накладною - 5000 грн.; від покупця отримані кошти в касу - 2000 грн.;
- у березні підприємством отримані кошти на поточний рахунок – 5200 грн.
4) За 1 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 1600 грн.
5) Нарахована зарплата персоналу за:
– січень - у сумі 20000 грн.;
– лютий - 25000 грн.;
– березень - 19000 грн.
6) Відрахування від заробітної плати за січень, лютий, березень - суми розрахувати.
7) Відвантажені товари народного споживання неприбутковій організації. Сума за накладною склала 800 грн.
8) Отримана сума безповоротної фінансової допомоги в розмірі 6500 грн.
9) Сплачено за торговий патент - 400 грн.
10) Витрати на відрядження фізичних осіб за березень, з них:
- добові - 180 грн.;
- витрати на проїзд згідно проїзним квиткам - 150 грн. з ПДВ;
- рахунок готелю - 360 грн. з ПДВ.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 4650 грн., на кінець звітного періоду –5686 грн.
Додаткові дані: оподаткований прибуток за минулий рік склав 93000 грн.

Варіант 12
Вихідні дані
У 2-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору, що передбачає оплату коштами, підприємство оказало медичні послуги (загальна сума за договором 5000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у квітні отримана часткова передоплата в касу підприємства в розмірі 3000 грн.;
- у травні надано медичні послуги. Складено акт на суму 4000 грн.;
- у червні надано медичні послуги. Складено акт на суму 1000 грн.; на поточний рахунок підприємства отримані кошти в сумі 2000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 42000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у квітні підприємство відвантажило напівфабрикати на суму 22000 грн. (без ПДВ);
- у травні на підприємстві оприбуткована продукція на суму 28000 грн.;
- у червні отримані медикаменти; сума за накладною - 8400 грн. Відвантажено комплектуючі, сума за накладною - 13200 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 58500 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство
надало послуги з ремонту технологічного устаткування (загальна сума за договором 5000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
у квітні на поточний рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 3320 грн.;
- у травні підприємством надано послуги з ремонту технологічного устаткування. Відповідно до Акта приймання робіт сума склала 4280 грн. ;
4) За 2 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 1800 грн.
5) За рішенням суду отримано майно в сумі 28000 грн.
6) Сплачено штраф постачальнику за рішенням сторін договору - 5000 грн.
7) Нараховано заробітну плату 92300 грн.
8) Здійснені обов’язкові відрахування від нарахованої заробітної плати (суму розрахувати).
9) Передплачено журнал "Усе про бухгалтерський облік" - 5600 грн.
10) Суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді - 1400 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 3645 грн., на кінець звітного періоду – 4586 грн.Варіант 13
Вихідні дані
У 1-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору (загальна сума за договором 30000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у січні на підприємстві оприбутковані основні засоби (комп'ютери) на суму 10000 грн.;
- у лютому на підприємстві оприбуткована сировина на суму 5000 грн.;
- у березні підприємством відвантажені ТМЦ, сума за накладною склала 27000 грн.
2) У виконання договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало меблі для подальшого перепродажу (контрактна вартість 66000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені у наступному порядку:
- у січні здійснена часткова передоплата з поточного рахунку підприємства в розмірі 23000 грн.; оприбутковано меблі на суму 15000 грн.;
- у лютому оприбутковано меблі на суму 40000 грн.;
- у березні з поточного рахунка підприємства сплачена заборгованість постачальнику.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 15000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство оказало транспортні послуги (загальна сума за договором 15000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні підприємство оказало транспортні послуги. Сума, згідно з ТТН, склала 9800 грн.;
- у лютому на поточний рахунок підприємства надійшла оплата – 12000 грн.;
- у березні. підприємство оказало транспортні послуги. Сума, згідно з ТТН, склала 1800 грн.;
4) За 1 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 1200 грн.
5) Витрати на відрядження склали:
- добові - 180 грн.;
- рахунок готелю - 250 грн. з ПДВ
- витрати на проїзд згідно проїзним квиткам - 250 грн.
6) Нарахована заробітна плата персоналу за:
- січень - 10000 грн.;
- лютий - 9800 грн.;
- березень - 10200 грн.
7) Нараховано заробітну плату 9800 грн.
8) Здійснені обов’язкові відрахування від нарахованої заробітної плати ( суму розрахувати).
9) Отримана сума безповоротної фінансової допомоги - 5200 грн.
10) Суми витрат, не віднесених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою документів та підтверджених такими документами в звітному податковому періоді - 105 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 6455 грн., на кінець звітного періоду – 4568 грн.

Варіант 14
Вихідні дані
У 3-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) У виконання договору, що передбачає оплату коштами, підприємство виконало будівельні роботи (контрактна вартість 97000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні замовником здійснена передоплата на поточний рахунок підприємства в розмірі 56000 грн.;
- у серпні виконана частина будівельних робіт, сума за Актом – 68000 грн.;
- у вересні замовником здійснена доплата на поточний рахунок підприємства в розмірі 41000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 20000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство придбало лист алюмінієвий. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні підприємство відвантажило цеглу, сума за накладною – 4000 грн.;
- у серпні підприємство виконало ремонт дороги на суму, згідно з Актом приймання робот, 12000 грн.; на підприємстві оприбуткований лист алюмінієвий на суму 10000 грн.;
- у вересні на підприємстві оприбуткований лист алюмінієвий на суму 3000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 48000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство придбало металопластик. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні на підприємстві оприбуткований металопластик на суму 10000 грн.;
- у серпні підприємство відвантажило товари на суму, згідно з накладною, 28000 грн.;
- у вересні на підприємстві оприбуткований металопластик на суму 30000  грн.; підприємством відвантажена готова продукція на суму, згідно з накладною, 20000 грн.
4) За 3 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 1200  грн.
5) Здійснена професійною перепідготовка за профілем діяльності платника податку фізичних осіб, що не перебувають з ним у трудових відносинах, в українському закладі освіти - 12000 грн.
6) Здійснені витрати на організацію презентації, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів з рекламними цілями - 600 грн.
7) Нараховано заробітну плату 28800 грн.
8) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати  (суму розрахувати).
9) Нараховано податок на землю за 3 квартал 500грн
10) Здано в оренду устаткування, виставлений рахунок за оренду на суму 9000 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 3655 грн., на кінець звітного періоду – 4586 грн.

Додаткові дані: оподаткований прибуток за минулий рік склав 5200 грн.

Варіант 15
Вихідні дані
У 1-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) У виконання договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало товарну продукцію (контрактна вартість 48000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні отримана передоплата на поточний рахунок підприємства в розмірі 32000 грн.;
- у березні відвантажена товарна продукція. Сума за накладною склала 48000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 64000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємству надано юридичні послуги. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні підприємство відвантажило комплектуючі на суму 35000 грн.(згідно з накладною);
- у лютому підписаний акт на суму 25000 грн.;
- у березні підприємство відвантажило ТМЦ. Сума за накладною склала 15000 грн.; підписано акт суму 17000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 9000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало будматеріали. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні підприємство відвантажило будматеріали на суму 1200 грн. (без ПДВ);
- у лютому підприємство відвантажило будматеріали. Сума за накладною 5000 грн.; від покупця отримані кошти в касу - 2000 грн.
- у березні підприємством отримані кошти на поточний рахунок – 5200 грн.
4) За 1 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 700 грн.
5) Нарахована зарплата персоналу за:
– січень - у сумі 2000 грн.;
– лютий - 2500 грн.;
– березень - 1900 грн.
6) Відрахування від заробітної плати за січень, лютий, березень - суми розрахувати.
7) Відвантажені товари народного споживання неприбутковій організації. Сума за накладною склала 3800 грн.
8) Отримана сума безповоротної фінансової допомоги в розмірі 16500 грн.
9) Сплачено за торговий патент - 300 грн.
10) Витрати на відрядження фізичних осіб в лютому, з них:
- добові - 540 грн.;
- витрати на проїзд згідно з квитками - 350 грн. з ПДВ;
- рахунок готелю - 500 грн. з ПДВ.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 34455 грн., на кінець звітного періоду – 45684 грн.

Варіант 16
Вихідні дані
У 2-му кварталі поточного року на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору, що передбачає оплату коштами, підприємство оказало медичні послуги (загальна сума за договором 25000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у квітні здійснена часткова передоплата в касу підприємства в розмірі 3000 грн.;
- у травні надано медичні послуги. Складено акт на суму 4000 грн.;
- у червні надано медичні послуги. Складено акт на суму 11000 грн.; на поточний рахунок підприємства отримані кошти в сумі 15500 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 42000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у квітні підприємство відвантажило напівфабрикати на суму 22000 грн. (без ПДВ);
- у травні на підприємстві оприбуткована продукція на суму 21000 грн.;
- у червні отримані медикаменти. Сума за накладною - 8400 грн. Відвантажено комплектуючі. Сума за накладною - 13200 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 58500 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство оказало послуги з ремонту дороги. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у квітні на поточний рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 23200 грн.;
- у травні підписано Акт приймання робіт на суму 42800 грн.;
- у червні підписано Акт приймання робіт на суму 12800 грн.
4) За 3 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 1200 грн.
5) За рішенням суду отримано майно в сумі 5000 грн.
6) Сплачено штраф та неустойки за рішенням сторін договору - 1000 грн.
7) Нарахована заробітна плата 92300 грн.
8) Здійснені обов’язкові відрахування від нарахованої заробітної плати   (суму розрахувати).
9) Здобутий емісійний доход - 14400 грн.
10) Суми витрат, не врахованих в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок, які виявлені у звітному податковому періоді - 400 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 35455 грн., на кінець звітного періоду –5686 грн.
Варіант 17
Вихідні дані
У 3-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало готову продукцію (контрактна вартість 48000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні відвантажено готову продукцію. Виставлено рахунок на суму 25000 грн.; у касу підприємства надійшли кошти в сумі 1800 грн.;
- у серпні на поточний рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 22000 грн.;
у вересні відвантажено готову продукцію, сума, згідно з накладною, склала 15000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 15000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у серпні підприємство оприбуткувало запасні частини на суму 2600 грн.;
- у вересні підприємство відвантажило цемент - 1000 мішків за ціною 10,00 грн. (без ПДВ). Отримано цеглу, сума за накладною склала 7200  грн.;
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 123000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало основні засоби остаточної вартості. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні на поточний рахунок отримана часткова передоплата від покупця 50000 грн.;
у серпні реалізовано основні засоби, сума, згідно з накладною, склала 123000 грн.;
у вересні сплачена дебіторська заборгованість.
4) У вересні здійснено передплату за ТМЦ постачальнику – 1200 грн.
5) Нарахована зарплата персоналу за:
– липень - у сумі 12200 грн.;
– серпень - 11800 грн.;
– вересень - 12400 грн.
6) Відрахування від заробітної плати за липень, серпень, вересень - суми розрахувати.
7) Суми доходу, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді - 8000 грн.
Придбана сировина для виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування (з ПДВ) – 11000 грн.
Нарахований земельний податок – 510 грн.
10) За 3 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 1800 грн.
11)Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 6455 грн., на кінець звітного періоду – 4566 грн.
Варіант 18
Вихідні дані:
У 1-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору (загальна сума за договором 130000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у січні на підприємстві отримані основні засоби (комп'ютери) для використання у власній діяльності на суму, включаючи ПДВ, 102000 грн.;
- у лютому на підприємстві оприбуткована сировина на суму 15000 грн. ;
- у березні підприємство відвантажило ТМЦ, сума за накладною склала 130000 грн. з ПДВ.
2) У виконання договору купівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало будматеріали (контрактна вартість 96000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні здійснена часткова передплата з поточного рахунка підприємства в розмірі 53000 грн. з ПДВ; оприбутковано будматеріали на суму 35000 грн.;
- у лютому оприбутковано будматеріали на суму 31000 грн.;
- у березні з поточного рахунка підприємства цілком сплачена заборгованість постачальнику за отримані будматеріали.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 220000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало основні засоби (верстати) за залишковою вартістю. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні підприємство відвантажило основні засоби. Рахунок виставлений на суму 120000 грн. з ПДВ;
- у лютому на поточний рахунок підприємства надійшла оплата – 170000 грн. з ПДВ;
- у березні підприємство відвантажило основні засоби. Рахунок виставлений на суму 100000 грн. з ПДВ;
4) За 1 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 1200 грн.
5) Витрати на відрядження склали за березень:
- добові – за 6 діб.;
- рахунок готелю - 750 грн. з ПДВ.
6) Нарахована заробітна плата персоналу, у т.ч.:
- січень - 12000 грн.;
- лютий - 12980 грн.;
- березень - 21020 грн.
7) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати (суму розрахувати).
8) Витрати на придбання патенту склали - 900 грн.
9) Отримана сума безповоротної фінансової допомоги - 9200 грн.
10) Суми витрат, не віднесених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою документів та підтверджених такими документами в звітному податковому періоді - 200 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 5555 грн., на кінець звітного періоду – 4556 грн.

Варіант 19
Вихідні данi
У 3-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору, що передбачає оплату коштами, підприємство виконало будівельні роботи (контрактна вартість 802000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні замовником здійснена часткова передоплата на поточний рахунок підприємства в розмірі 556000 грн.;
-у серпні виконана частина будівельних робіт, сума за актом склала 680000 грн.  
- у вересні замовником здійснена доплата на поточний рахунок підприємства в розмірі 120000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 9000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство придбало лист алюмінієвий. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні підприємство відвантажило цеглу, сума за накладною – 7000 грн.;
- у серпні підприємство виконало монтаж обладнання, складено Акт на суму 2000 грн.; на підприємстві оприбуткований лист алюмінієвий на суму 5000 грн.;
- у вересні на підприємстві оприбуткований лист алюмінієвий на суму 2000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 603000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство придбало основні засоби. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні на підприємстві оприбутковано основні засоби за первісною вартістю (суму визначити);
- у серпні підприємство відвантажило товари на суму 400000 грн.(загальна сума за накладною);
- у вересні підприємством відвантажена готова продукція на суму 203000 грн.(загальна сума за накладною);
4) За 3 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 2000 грн.
5) Здійснена професійною перепідготовка за профілем діяльності платника податку фізичних осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах, в українському закладі освіти - 4000 грн.
6) Здійснені витрати на організацію презентації, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів з рекламними цілями -3600 грн.
7) Нараховано заробітну плату 92300 грн.
8) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати ( суму розрахувати).
9) Нараховано податок на землю за 3 квартал 450 грн.
10) У серпні здійснено передплату за матеріали - 7000 грн. з ПДВ.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 5455 грн., на кінець звітного періоду – 5686 грн.
Додаткові дані: оподаткований прибуток за минулий рік склав 25200 грн.

Варіант 20
Вихідні дані
У 1-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало товарну продукцію (контрактна вартість 248000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні отримана часткова передплата на поточний рахунок підприємства в розмірі 132000 грн. з ПДВ;
- у березні відвантажена товарна продукція. Сума за накладною склала 248000 грн. з ПДВ.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 164000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство здійснило транспортні послуги. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні отримано ТМЦ, загальна сума за накладною 52000 грн. з ПДВ.;
- у лютому здійснено транспортні послуги. на суму 125000 грн. з ПДВ;
- у березні отримано ТМЦ, загальна сума за накладною 42000 грн. з ПДВ.; здійснено транспортні послуги. на суму 25000 грн. з ПДВ.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 49000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало посуд фаянсовий. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні підприємство відвантажило посуд фаянсовий на суму, згідно з накладною, 20200 грн. з ПДВ;
- у лютому підприємство відвантажило посуд фаянсовий на суму, згідно з накладною, 20000 грн. з ПДВ; від покупця отримано кошти на поточний рахунок - 40000 грн. з ПДВ;
- у березні підприємством отримані кошти на поточний рахунок - 9000 грн. з ПДВ.
4) За 1 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 400 грн.
5) Нарахована зарплата персоналу за:
– січень - 12000 грн.;
– лютий - 21500 грн.;
– березень - 11900 грн.
6) Відрахування від заробітної плати за січень, лютий, березень - суми розрахувати.
7) Відвантажені товари народного споживання неприбутковій організації. Сума за накладною склала 5800 грн.
8) Отримано сума фінансової допомоги від фізичної особи згідно з договором позики в розмірі 26500 грн (сума протягом кварталу не повернута)
9) Сплачено за торговий патент - 300 грн.
10) Витрати на відрядження фізичних осіб, з них:
- добові – за 4 доби;
- витрати на проїзд згідно квиткам за січень - 450 грн. з ПДВ.;
- рахунки готелю за січень - 1100 грн. з ПДВ.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 53645 грн., на кінець звітного періоду – 45686 грн.
Додаткові дані: оподаткований прибуток за минулий рік склав 100000 грн.


Варіант 21
Вихідні дані
У 2-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору, що передбачає оплату коштами, підприємством надано юридичні послуги (загальна сума за договором 25000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у квітні здійснена часткова передоплата в касу підприємства в розмірі 3000 грн.;
- у травні складено акт про надані послуги на суму 20000 грн.;
- у червні складено акт про надані послуги на суму 1000 грн.; на поточний рахунок підприємства отримані кошти в сумі 20000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 14000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у квітні підприємство відвантажило напівфабрикати на суму 2000 грн. (загальна сума за накладною);
- у травні на підприємстві оприбуткована продукція на суму 8000 грн.;
- у червні отримані ТМЦ, сума за накладною - 2400 грн. Відвантажено комплектуючі, сума за накладною - 3200 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 118500 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємством реалізовані ТМЦ. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у квітні на поточний рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 33200 грн.;
- у травні підприємством реалізовані ТМЦ, загальна сума за накладною 52300 грн. На поточний рахунок підприємства надійшли кошти у сумі 60000 грн.;
- у червні підприємством реалізовані ТМЦ, загальна сума за накладною 58000 грн.
4) За 2 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 2000 грн.
5) За рішенням суду отримано майно в сумі 8000 грн.
6) Сплачено штраф за рішенням сторін договору - 1000 грн.
7) Здобутий емісійний доход - 15400 грн.
8) Нараховано заробітну плату 95300 грн.
9) Здійснені обов’язкові відрахування від нарахованої заробітної плати (суму розрахувати).
10) Суми витрат, не врахованих в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді - 4200 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 3455 грн., на кінець звітного періоду – 5686 грн.


Варіант 22
Вихідні дані
У 3-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало готову продукцію (контрактна вартість 38000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні відвантажено готову продукцію. Виставлено рахунок на суму 25100 грн.; у касу підприємства надійшли кошти в сумі 32800 грн.;
- у серпні на поточний рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 1200 грн.;
- у вересні відвантажено готову продукцію. Виставлено рахунок на суму 12900 грн. Сплачено дебіторську заборгованість перерахуванням на поточний рахунок підприємства.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 12000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у серпні підприємство оприбуткувало запасні частини на суму 1000 грн.;
- у вересні підприємство відвантажило товар на суму 12000 грн.; Отримано цеглу, сума за накладною склала 7200 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 23000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство оказало транспортні послуги. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у липні перерахована часткова передоплата від замовника суму 12300 грн.;
- у серпні надано транспортні послуги на суму 23000 грн. (згідно з ТТН).
4) Нараховано амортизацію основних засобів - 3500.
5) Нарахована зарплата персоналу за:
– липень - у сумі 12200 грн.;
– серпень - 11800 грн.;
– вересень - 12400 грн.
6) Відрахування від заробітної плати за липень, серпень, вересень - суми розрахувати.
7) Суми доходу, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді - 5000  грн.
Реалізовано основні засоби за залишковою вартістю – 12000 грн.(загальна сума за накладною).
Здійснено передплату за спеціалізовані періодичні видання вітчизняного виробництва – 560 грн.
10) Перераховано податок на додану вартість за серпень – 6000 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 3455 грн., на кінець звітного періоду – 6869 грн.

Варіант 23
Вихідні дані
У 1-му кварталі поточного року на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало товарну продукцію (контрактна вартість 28000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні отримана передоплата на поточний рахунок підприємства в розмірі 12000 грн.;
- у березні відвантажена товарна продукція. Сума за накладною склала 26000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 300000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у січні на підприємстві оприбутковані морозильні вітрини на суму 124000 грн.;
- у лютому підприємство відвантажило комплектуючі на суму 115000 грн.; (загальна сума за накладною). На підприємстві оприбутковані торгові вітрини на суму 25000 грн.;
- у березні відвантажено радіатори для холодильників. Сума за накладною склала 150000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 120000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало готову продукцію. Операції були здійснені в наступному порядку:
у січні на поточний рахунок підприємства отримано передоплату в сумі 80000 грн.;
у лютому підприємство відвантажило готову продукцію на суму, згідно з накладною, 100000 грн.;
у березні підприємство відвантажило готову продукцію на суму, згідно з накладною, 20000 грн.
4) За 1 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 9000 грн.
5) Нарахована зарплата персоналу за:
– січень - у сумі 12000 грн.;
– лютий - 15000 грн.;
– березень - 19000 грн.
6) Відрахування від заробітної плати за січень, лютий, березень - суми розрахувати.
7) Відвантажені товари народного споживання неприбуткової організації. Сума за накладною склала 1200 грн.
8) Підприємством отримано устаткування для торгового залу. Сума за накладною склала 52000 грн.
9) Сплачено за торговий патент - 200 грн.
10) Витрати на відрядження фізичних осіб у січні, з них:
- добові - 450 грн.;
- оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд, обов'язкового страхування - 800 грн.;
- витрати на проїзд згідно проїзним квиткам - 1250 грн. з ПДВ;
- рахунок готелю - 1200 грн. з ПДВ.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 6455 грн., на кінець звітного періоду – 4567 грн.

Додаткові дані: оподаткований прибуток за минулий рік склав 50000 грн.Варіант 24
Вихідні дані
У 4-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало готову продукцію (контрактна вартість 23000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у жовтні відвантажена продукція покупцю. Рахунок виставлений на суму 16000 грн.;
- у листопаді на поточний рахунок підприємства зарахована оплата за продукцію в розмірі 20000 грн.; відвантажена продукція покупцю. Рахунок виставлений на суму 7000 грн.;
у грудні сплачено дебіторська заборгованість.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 100000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у жовтні підприємством оприбутковано будматеріали на суму 24000 грн.;
- у листопаді підприємство виконало будівельні роботи на суму 50000 грн. (згідно з Актом приймання робіт); на підприємстві оприбуткований шлакоблок на суму 52000 грн.;
- у грудні підприємству виставлений рахунок за оренду приміщення в сумі 5000 грн.; підприємством відвантажений цемент, сума за накладною склала 40000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 80000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство придбало кахель. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у жовтні на підприємстві оприбуткований кахель на суму 40000 грн.;
у листопаді підприємство виконало будівельні роботи на суму (згідно з Актом приймання робіт) 65000 грн.;
у грудні підприємство реалізувало пластикові труби, сума за накладною - 19000 грн.;
4) За 4 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 1960 грн.
5) Витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника податку склали - 890 грн.
6) Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені в звітному періоді склали 5000 грн.
7) Нараховано заробітну плату 94100 грн.
8) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати (суму розрахувати).
9) Здобутий емісійний доход - 20000 грн.
10) Сплачено податок на прибуток - 2000 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 26455 грн., на кінець звітного періоду – 19686 грн.
Варіант 25
Вихідні дані

У 4-му кварталі поточного року на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало товари (контрактна вартість 13000 грн., без ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у листопаді оприбутковані на склад підприємства товари на суму 6000 грн.; здійснена оплата з поточного рахунка підприємства в розмірі 13000 грн.;
- у жовтні оприбутковані товари на суму 2000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 52000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство придбало фаянсовий посуд. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у жовтні підприємство відвантажило холодильне устаткування на суму, включаючи ПДВ, 34000 грн.;
- у листопаді підприємство оприбуткувало фаянсовий посуд на суму 30000 грн.;
- у грудні підприємство оказало транспортні послуги. Сума згідно з ТТН склала 8000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 24000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями, підприємство придбало основні засоби (верстати токарські). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у листопаді на підприємстві оприбутковані верстати токарські на суму 10000 грн.;
- у грудні підприємство відвантажило металопрокат у кількості 3 т за ціною 8000 грн. /т (з ПДВ);
4) За 4 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 2300 грн.
5) Суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді - 1500 грн.
6) Отримані кошти за рішенням суду - 14000 грн.
7) Нараховано заробітну плату 29300 грн.
8) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати (суму розрахувати).
9) Сплачено податок на доходи фізичних осіб за листопад - 5000 грн.
На поточний рахунок отримано безповоротну фінансову допомогу - 12000 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 86455 грн., на кінець звітного періоду – 85686 грн.

Варіант 26
Вихідні дані
У 2-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору (загальна сума за договором 26000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у квітні підприємство оприбуткувало товар на суму 1600 грн.;
- у травні підприємство відвантажило меблі. Сума за накладною склала 11500 грн. з ПДВ. Отримано ДСП. Сума за накладною склала 2200 грн. з ПДВ;
у червні оприбутковано ТМЦ - 8000 грн.
2) У виконання договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало металопрокат (контрактна вартість 15000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у травні здійснена часткова передплата з розрахункового рахунка підприємства в розмірі 10000 грн. з ПДВ;
- у червні отримано металопрокат в кількості 10 т за ціною 1500 грн./т (з ПДВ).
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 56000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у квітні підприємство відвантажило меблі на суму, включаючи ПДВ, 24000 грн.;
- у травні підприємство оприбуткувало канцтовари на суму 3000 грн.;
- у червні підприємством отримано металопрокат. Сума за накладною - 13200 грн. з ПДВ. Відвантажено комп’ютери. Сума згідно з накладною - 21000 грн. з ПДВ.
4) Здійснена оплата за професійну підготовку за профілем сина директора підприємства, в українському закладі освіти - 8000 грн.
5) Здійснено передплату спеціалізованих періодичних видань в червні за 3 квартал - 530 грн.
6) У квітні витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів стосовно товарів, що продаються підприємством склали 500 грн. з ПДВ.
7) Нараховано заробітну плату 19800 грн.
8) Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати (суму розрахувати).
9) Нараховано амортизацію основних засобів та нематеріальних активів 58000 грн.
Реалізовані цінні папери - 43000 грн.
Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 25697 грн., на кінець звітного періоду – 6451 грн.
Додаткові дані: оподаткований прибуток за минулий рік склав 14000 грн.


Варіант 27
Вихідні дані
У 1-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору (загальна сума за договором 72000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у січні підприємство виконало будівельні роботи. Сторонами підписаний Акт приймання робіт на суму 58000 грн. з ПДВ;
- у лютому на підприємстві оприбуткований верстат свердлильний, загальна сума за накладною - 3600 грн.;
- у березні на підприємстві оприбуткована товарна продукція на суму 24000 грн. Реалізовано шлакоблок, загальна сума за накладною - 14000 грн.
2) У виконання договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало будинок цеху (контрактна вартість 306000 грн., у т.ч. ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні здійснена часткова оплата з поточного рахунка підприємства в розмірі 135000 грн. з ПДВ;
- у лютому оприбуткований будинок цеху (суму визначити);
- у березні перерахована заборгованість з поточного рахунка підприємства (суму визначити).
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 52000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у лютому на підприємстві оприбутковано шифер на суму 32000 грн.;
- у березні підприємство виконало ремонтні роботи, сума згідно з актом приймання склала 52000 грн. з ПДВ.
4) Передплачено за основні засоби виробничого призначення - 10000 грн. з ПДВ.
5) Нараховано земельний податок за 1 квартал - 1020 грн.
6) Виявлені доходи, не враховані в обчисленні валового доходу кварталу, який передує звітному - 5800 грн.
7) Сплачено за торговий патент - 500 грн.
8) Нараховано амортизацію основних засобів та нематеріальних активів 58000 грн.
9) Нарахована заробітна плата, у т.ч.:
- робітникам, які працюють у штаті підприємства - 5000 грн.
- робітникам, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру - 14000 грн.
Здійснені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати ( суму розрахувати).
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 34594 грн., на кінець звітного періоду – 6451 грн.

Додаткові дані: оподаткований прибуток за минулий рік склав 21000 грн.Варіант 28
Вихідні дані
У 4-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору (загальна сума за договором 22000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у жовтні підприємство відвантажило метизи в кількості 200 уп. за ціною 25 грн./ уп. (з ПДВ);
- у листопаді на підприємстві оприбуткована фарба, загальна сума згідно з накладною 13000 грн.;
- у грудні відвантажено канцтовари, загальна сума за накладною – 8400 грн. Відвантажено комплектуючі, загальна сума за накладною - 17000 грн.
2) Відповідно до договору, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало продукцію спецпризначення для інвалідів (контрактна вартість 93000 грн.). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у жовтні отримана передплата на поточний рахунок підприємства в сумі 63000 грн.;
- у листопаді реалізована продукція спецпризначення для інвалідів, сума за накладною - 72000 грн.;
- у грудні на поточний рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 22000 грн.; реалізована продукція спецпризначення для інвалідів, сума за накладною – 21000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 15000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у жовтні підприємство виконало ремонтні роботи. Сторонами підписаний Акт приймання робіт на суму 8000 грн. з ПДВ;
- у листопаді на підприємстві оприбутковано шифер у кількості 100 аркушів за ціною 90 грн./арк.. (у т.ч. ПДВ);
- у грудні підприємством реалізовано лінолеум, загальна сума за накладною - 4000 грн.
4) Реалізовано шкільні зошити, підручники та навчальні посібники и вітчизняного виробництва, сума згідно рахунка - 52000 грн.
5) Нараховано амортизацію основних засобів та нематеріальних активів - 1200 грн.
6) Передплачено за періодичні видання для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника податку - 600 грн.
7) Нараховано земельний податок - 300 грн.
8) Реалізовані ціні папери - 3000 грн.
9) Нараховано заробітну плату 10000 грн.
10) Здійснені обов’язкові відрахування від нарахованої заробітної плати (суму розрахувати)
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 64141 грн., на кінець звітного періоду – 97455 грн.

Додаткові дані: оподаткований прибуток за минулий рік склав 51200 грн.

Варіант 29
Вихідні дані
У 4-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало труби (контрактна вартість 56000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у жовтні здійснена передоплата з поточного рахунка підприємства в розмірі 56000 грн. з ПДВ;
- у листопаді оприбутковано труби - 20000 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 29000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у жовтні підприємство відвантажило цеглу на суму, згідно з накладною, 1400 грн. з ПДВ;
- у листопаді підприємство виконало ремонт дороги на суму, згідно з Актом приймання робіт, 20000 грн., включаючи ПДВ; на підприємстві оприбуткована товарна продукція на суму 4000 грн.;
- у грудні на підприємстві оприбуткована товарна продукція на суму 19000 грн.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 80000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у листопаді на підприємстві оприбутковані запасні частини на суму 33000 грн.;
- у грудні підприємством відвантажено товари народного споживання на суму, згідно з накладною, 50000 грн. з ПДВ.
4) Нараховано амортизацію основних засобів у розмірі 1560 грн.
5) Отримано кошти, що надійшли у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод - 50000 грн.
6) Здійснені витрати на організацію презентації, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів з рекламними цілями - 8000 грн.
7) Нараховано заробітну плату 19800 грн.
8) Здійснені обов’язкові відрахування від нарахованої заробітної плати ( суму розрахувати)
9) Нараховано податок на землю за 4 квартал 450 грн
10) Здійснено передплату періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва - 800 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 64547 грн., на кінець звітного періоду – 431685 грн.

Додаткові дані: оподаткований прибуток за минулий рік склав 23500 грн.

Варіант 30
Вихідні дані
У 1-му кварталі на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:
1) Відповідно до договору (загальна сума за договором 30000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у січні на підприємством отримано основні засоби (комп'ютери) на суму, включаючи ПДВ, 20000 грн.;
- у лютому на підприємстві оприбуткована сировина на суму 5000 грн. ;
- у березні підприємство відвантажило ТМЦ, загальна сума за накладною склала 29000 грн. з ПДВ.
2) У виконання договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало меблі для подальшого перепродажу (контрактна вартість 92000 грн., включаючи ПДВ). Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні здійснена часткова передоплата з поточного рахунка підприємства в розмірі 23000 грн. з ПДВ; оприбутковано меблі на суму 15000 грн.;
- у лютому оприбутковано меблі на суму 41000 грн.;
- у березні з поточного рахунка підприємства сплачена заборгованість постачальнику.
3) Відповідно до договору (загальна сума за договором 18000 грн., включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство виконало послуги з монтажу устаткування. Операції були здійснені в наступному порядку:
- у січні підприємство виконало послуги з монтажу устаткування. Рахунок виставлений на суму 9800 грн. з ПДВ;
- у лютому на поточний рахунок підприємства надійшла оплата - 12000 грн. з ПДВ;
- у березні підприємством виконаний монтаж устаткування. Рахунок виставлений на суму 8200 грн. з ПДВ.
4) За 1 квартал нарахована амортизація основних засобів у розмірі 1200 грн.
5) Витрати на відрядження за березень склали:
- добові - 180 грн.;
- рахунок готелю - 250 грн. .
6) Нарахована заробітна плата персоналу за:
- січень - 10000 грн.;
- лютий – 9080 грн.;
- березень - 10200 грн.
7) Здійснені обов’язкові відрахування від нарахованої заробітної плати (суму розрахувати).
8) Витрати на придбання патенту склали - 650 грн.
9) Сплачено штраф контрагенту 500 грн.
10) Суми витрат, не віднесені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою документів та підтверджених такими документами в звітному податковому періоді - 1050 грн.
11) Балансова вартість запасів на початок звітного періоду – 36455 грн., на кінець звітного періоду – 45686 грн.
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 19880020
    Размер файла: 405 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий