Робоча програма ПОДАТКОВА СИСТЕМА 2012


Форма № Н - 3.04
Затверджено
наказ МОН України від 05.12.2008 № 1110
РВНЗ «КРИМСЬКИЙ ГУМАНИТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Кафедра Фінансів та кредиту
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з навчальної роботи
___________________________
«______»_______________2012 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
_____________________________________________________________
(шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки________________________________________________________
(шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність ____________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності (тей)
спеціалізація_____________________________________________________________
(назва спеціалізації)
інститут, факультет, відділення_____________________________________________
(назва інституту, факультету, відділення)
Кредитно-модульна система
організації навчального процесу
ЯЛТА – 2012

Робоча програма Податкова система для студентів за напрямом підготовки _________________, спеціальністю Фінанси і кредит. «___» ________, 2012.- __ с.
Розробники: Ю.Л.Смелянський, старший викладач.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Фінансів і кредиту
Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.
Завідувач кафедри Фінанси і кредит ________ (К.А.Малишенко)

«_____»___________________ 2012 р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________
(шифр, назва)
Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
«_____»________________2012 р. Голова _______________( _____________________)
(підпис) (прізвище та ініціали)
Ю.Л.Смелянський, 2012
__________, 2012

Опис навчальної дисципліни
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6.5 Галузь знань
_______________
(шифр і назва) Нормативна
Напрям підготовки
_______________
(шифр і назва) Модулів – 4 Спеціальність (професійне
спрямування):Фінанси, Банківська справа
Рік підготовки:
Змістових модулів – 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________
(назва) Семестр
Загальна кількість годин – 234 год. 7,8-й 7,8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2;
самостійної роботи студента - Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
60 год. год.
Практичні, семінарські
62 год. год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
год. год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: екзамен
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 48 %
для заочної форми навчання –
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Головною метою викладання дисципліни «Податкова система» є формування у студентів системи знань та цілісного уявлення про податкову систему країни, розглянути теоретичні основи побудови податкової системи України, її особливості, на основі податкового законодавства, засвоєння принципів взаємодії її складових частин. В умовах ринкової трансформації економіки зростає роль податків не лише як доходів бюджету, а й як механізму регулювання економіки. У зв’язку з цим формування сучасного фахівця з економіки неможливе без глибокого засвоєння ним сучасних технологій оподаткування, що застосовуються в Україні.
Завдання: Основними завданнями вивчення курсу «Податкова система України» є формування у бакалаврів знань з таких питань:
роль податків в економічній системі суспільства;
становлення і розвиток оподаткування в Україні;
функції податків;
формування податкової політики;
система управління Державною податковою службою України;
роль податкової системи в регулюванні економіки;
порядок, способи та терміни обчислення і сплати податків.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
освоїти методику розрахунку податків і обов'язкових платежів;
порядок сплати податків юридичними і фізичними особами;
вміти:
застосувати одержані знання для вирішення практичних завдань в області оподаткування

Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи оподаткування та побудови податкової системи
Тема 1. Оподаткування та його теоретичні основи
Тема 2 . Податкова система та її структура. Побудова податкової системи
Змістовний модуль 2. Основи податкової політики
Тема 3. Організація податкової служби
Тема 4. Податкова політика
Тема 5. Структура податкової системи
Змістовний модуль 3. Форми оподаткування в Україні
Тема 6. Непрямі податки
Тема 7. Прямі податки
Тема 8. Місцеві податки та збори
Змістовний модуль 4. Неподаткові оподаткування
Тема 9. Єдиний соціальний внесок
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лабіндс. р л п лабіндс. р
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи оподаткування та побудови податкової системи
Тема 1. Оподаткування та його теоретичні основи 4 4 Тема 2. Податкова система та її побудова 6 6 Разом за змістовим модулем 1 10 12 Усього годин Модуль 2
Змістовий модуль 2. Основи податкової політики
Тема 3. Організація податкової служби 2 2 Тема 4 Податкова політика 6 6 Разом за змістовим модулем 2 8 10 Усього годин Модуль 3
Змістовий модуль 3. Форми оподаткування в Україні
Тема 5. Структура податкової системи 2 2 Тема 6. Непрямі податки 10 10 Тема 7. Прямі податки 10 10 Тема 8. Місцеві податки та збори 2 2 Тема 9. Спрощена система оподаткування 2 4 Разом за змістовим модулем 3 26 54 Усього годин Змістовий модуль 4. Неподаткові оподаткування
Тема 10. Єдиний соціальний внесок 6 6 Разом за змістовим модулем 4 6 8 Усього годин ІНДЗ5. Теми семінарських занять

з/п Назва теми Кількість
годин
1 Економічна сутність податків, їх специфічні ознаки. 2 Об’єктивна необхідність податків. 3 Податки як матеріальна основа діяльності держави. 4 Функції податків 5 Теоретичні концепції податків. 6 Принципи оподаткування, їх реалізація на сучасному етапі. 7 Характеристика окремих елементів податку. 8 Податковий механізм. 9 Загальнодержавні податки та їх призначення. 10 Пряме та непряме оподаткування. 11 Сутність та напрямки перекладання податків. 12 Проблеми подвійного оподаткування. 13 Поняття и структура податкової служби. 14 Задачі податкової служби 15 Основні елементи податкової роботи. 16 Правове забезпечення податкової роботи 17 Організація обліку платників податків та податкових надходжень. 18 Класифікація податкових порушень. 19 Кримінальна відповідальність за податкові порушення. 20 Адміністративна відповідальність за податкові порушення. 21 Фінансова відповідальність за податкові порушення. 22 Функції і задачі податкової міліції. 23 Поняття податкової політики. 24 Зміст і концепції побудови податкової політики. 25 Основні принципи побудови податкової політики, їх призначення 26 Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики. 27 Системність податкової політики. 28 Рівні реалізації податкової політики. 29 Способи взаємодії органів влади та управління в податковій політиці. 30 Оцінка сучасної податкової політики України та стратегічні напрямки її розвитку. 31 Поняття податкової системи 32 Порівняння діючої податкової системи з податковими системами економічно розвинутих країн. 33 Фактори, що визначають структуру податкової системи. 34 Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями податків. 35 Визначення непрямих податків та їх ролі в формуванні доходів державного бюджету. 36 Економічна суть ПДВ та його призначення. 37 Основи побудови податку на додану вартість. 38 Платники ПДВ. 39 Об’єкти оподаткування ПДВ, їх характеристика. 40 Визначення оподатковуваного обороту. 41 Суть та призначення акцизів. 42 Принципи відбору підакцизних товарів. 43 Склад платників акцизів. 44 Об’єкти оподаткування акцизами. 45 Пільги і ставки акцизів. 46 Види мита. 47 Платники мита. 48 Об’єкти оподаткування митом. 49 Види ставок і порядок обчислення мита. 50 Стягнення та перерахування мита до бюджету. 51 Порядок застосування пільг по миту. 52 Платники і ставка податку на прибуток підприємства. 53 Об'єкт оподаткування. 54 Порядок визначення прибутку як об'єкта оподаткування. 55 Фіскальне і регулююче значення податку на прибуток. 56 Пільги з податку на прибуток, види пільг, їх направленість та регулююче призначення. 57 Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. 58 Проблеми визначення авансових платежів, їх вплив на фінансовий стан платників та доходи бюджету і його виконання. 59 Податок з доходів фізичних осіб як форма індивідуального прибуткового оподаткування. 60 Виділення видів доходів і категорій платників. 61 Пільги по податку з доходів фізичних осіб. 62 Порядок обчислення сукупного доходу. 63 Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб. 64 Декларація про доходи, терміни її подання в податкові адміністрації. 65 Відповідальність платників за своєчасність подачі декларації їх достовірність, штрафні санкції за порушення податкового законодавства. 66 Види майнових податків. Платники податку на майно. 67 Склад та значення пільг по податку на майно. 68 Термін і порядок сплати майнових податків. 69 Форми плати за землю: орендна плата та земельний податок. 70 Основи побудови земельного податку: платники, об'єкт оподаткування, ставки. 71 Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження та якісних характеристик. 72 Нарахування податку, порядок і строки сплати, санкції за порушення податкового законодавства. 73 Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення. 74 Законодавство України про місцеве оподаткування. 75 Порядок встановлення та стягнення місцевих податків. 76 Дайте визначення єдиного соціального внеску. 77 Назвіть платників ЄСВ (як страхувальників, так і застрахованих осіб). 78 Назвіть виплати, що включаються до бази для стягування ЄСВ. 79 Які ставки ЄСВ для специфічних категорій платників Ви знаєте? 80 Опишіть порядок визначення максимальної бази нарахування ЄСВ. 81 Наведіть порядок і терміни сплати ЄСВ. 82 За яких умов банками проводиться прийняття розрахункових документів з видачі заробітної плати, з якої справляється ЄСВ? 83 Назвіть розміри ставок ЄСВ для ФОП в залежності від обраних ними видів страхування. 84 У яких випадках територіальний орган ПФУ може відмовити в укладення договору про участь у добровільному страхуванні ФОП? 85 Назвіть базу нарахування та строки сплати ЄСВ ФОП на загальній системі оподаткування. 86 Опишіть порядок приведення остаточних розрахунків за ЄСВ ФОП на загальній системі оподаткування. 87 Назвіть базу нарахування та строки сплати ЄСВ ФОП на спрощеній системі оподаткування.

8. Самостійна робота

з/п Назва теми Кількість
годин
1 ... ...
2 ... ...
Разом 9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання
10. Методи навчання:
обговорення, лекція, практична, бесіда, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький, стимулювання і мотивації, контролю та самоконтролю
11. Методи контролю
екзамен
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для екзамену
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 25 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 8 9 5 10 3 12 12 4 6 6 Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно зараховано
82-89 В добре 74-81 С 64-73 D задовільно 60-63 Е 35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
13. Методичне забезпечення
1. ......
14. Рекомендована література
Базова
1. .....
Допоміжна
1. ......
15. Інформаційні ресурси
http://iportal.rada.gov.ua/http://www.president.gov.ua/ru/http://www.kmu.gov.ua/
http://sts.gov.ua/ HYPERLINK "http://www.kazna.strace.net/" http://www.kazna.strace.net/

Приложенные файлы

  • docx 19880304
    Размер файла: 44 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий