Положення про поселення, проживання та правила..

1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ректора
Харківського національного
університету імені В.Н.Каразіна
№_________від_____________

Положення
про поселення, проживання та правила внутрішнього
розпорядку в гуртожитках студмістечка
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

1. Загальні положення

Це положення регламентує функціонування студмістечка і гуртожитків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі –університет). Положення визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках університету іногороднім студентам, аспірантам, докторантам, сім’ям студентів, аспірантів, докторантів університету, створення умови їх проживання, правила внутрішнього розпорядку. Положення розроблено з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання у гуртожитках студмістечка університету.
У гуртожиток можуть бути поселені іногородні студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
Поселення студентів 1-6-курсів, аспірантів та докторантів здійснюється на конкурсних засадах відповідно до кількості місць, закріплених Радою з поселення за комісіями з поселення факультетів, ЦМО. Сім’ї студентів, аспірантів та докторантів поселяються за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів та докторантів та органами студентського самоврядування.
Поселення в кімнати гуртожитку здійснюється відповідно до встановлених санітарних норм.
Угода на проживання у гуртожитку укладається терміном на один навчальний рік.
Координацію роботи з поселення студентів, аспірантів, докторантів та сімей студентів, аспірантів та докторантів у гуртожитках університету здійснюють комісії з поселення факультетів, Центру міжнародної освіти університету.
Голова комісії з поселення організовує її роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань.
Комісія з поселення факультетів (ЦМО) формує списки студентів, аспірантів та докторантів, рекомендованих до поселення, а також визначає кількість вільних місць для поселення студентів 1 курсу та подає на затвердження ректору за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів.
Дирекція студмістечка університету організовує друк ордерів згідно з поданими списками і здійснює поселення студентів, аспірантів та докторантів до гуртожитків студмістечка університету.

Положення розроблено на підставі:
«Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1004 від 13 листопада 2007 року.;
Статуту університету;
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796 від 28.02.1991 р.;
Постанови Кабінету Міністрів України № 433 від 16.06.1995 р. «Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»;
Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. № 3773;
Інші матеріали щодо поселення у гуртожиток.

2. Основні принципи поселення абітурієнтів, студентів, аспірантів, докторантів та сімей студентів, аспірантів, докторантів у гуртожитки студмістечка університету

2.1. Абітурієнти поселяються до студентського гуртожитку, при наявності вільних місць, на підставі направлень приймальної комісії на період проведення вступних випробувань, творчих конкурсів.
Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, звільняють місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань. В разі подання апеляції – в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу, – протягом трьох діб після видання наказу про зарахування.

2.2. Організація поселення студентів 1 курсу у гуртожитки студмістечка університету.
Деканати факультетів до 26 серпня формують та подають до комісії з поселення факультету списки студентів 1 курсу, які потребують поселення до гуртожитку. Згідно поданих списків комісій з поселення факультетів дирекція студмістечка готує ордери, угоди на проживання та направлення для поселення студентів першого курсу.
Деканати факультетів спільно з дирекцією студмістечка розробляють графік виклику студентів до університету для їх організованого поселення і передають його до комісії з поселення факультетів.
Підставою для поселення іногороднього студента до гуртожитку є його заява, подана до комісії з поселення факультету.
Першочергово поселяються студенти, які мають пільгу згідно законодавства.
З числа тих студентів першого курсу, яким не вистачило місць у гуртожитку, комісія з поселення факультету формує чергу на поселення.

Порядок поселення до гуртожитків студентів першого курсу:
Студент при поселенні до гуртожитку повинен :
пред’явити паспорт та дві фотокартки 3х4;
зареєструватися у дирекції студмістечка і отримати ордер на проживання;
пройти медогляд у Центрі первинної медичної допомоги університету та отримати відмітку у ордері на проживання;
звернутися до паспортиста студмістечка для реєстрації місця проживання;
стати на військовий облік (військовозобов’язанним);
з ордером, відміткою від лікаря та паспортиста (для військовозобов’язанних – з відміткою Дзержинського, Київського райвійськкомату в м. Харкові) звернутися до дирекції студмістечка для поселення;
оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;
отримати перепустку до гуртожитку у дирекції студмістечка;
пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки, ознайомитись із сантехнічним обладнанням, правилами користування особистими електропобутовими приладами, оформити особову картку для одержання інвентарю індивідуального користування.
Документи для реєстрації місця проживання осіб, які поселяються до гуртожитку, подаються паспортистом відповідного гуртожитку студмістечка у порядку, встановленому чинним законодавством України. Оплата реєстрації місця проживання проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.
Персональну відповідальність за своєчасне поселення студента першого курсу несе голова комісії з поселення факультету.

2.3. Організація поселення студентів 2-6 курсів, аспірантів та докторантів у гуртожитки студмістечка університету.
Поселення до гуртожитку студентів 2–6 курсів здійснює комісія з поселення факультету.
В період з 20 травня по 5 червня поточного року комісія з поселення факультету із залученням студентської ради гуртожитку, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів проводить корегування списків мешканців гуртожитку.
Студенти, аспіранти та докторанти, які виявили бажання поселитися до гуртожитку у наступному навчальному році, подають відповідну заяву голові комісії з поселення факультету до 10 червня поточного року.
На підставі особистих заяв студентів, аспірантів та докторантів, наказів про переведення на старші курси, наказів про відрахування, списків студентів, яким надано індивідуальний графік складання сесії з поважних причин та при наявності оформленого належним чином обхідного листа – комісія з поселення формує та до 20 червня подає до дирекції студмістечка списки студентів, рекомендованих до поселення. На підставі поданих списків дирекція студмістечка готує ордери для студентів 2-6 курсів, аспірантів та докторантів.
Студенти, які вчасно не оформили всі необхідні для поселення у гуртожиток документи, поселяються за умови наявності вільних місць.
Обов’язковому позаконкурсному поселенню (за умови відсутності порушень правил проживання в гуртожитку) підлягають студенти денної форми навчання, які мають пільгу згідно законодавства України.

Порядок поселення до гуртожитків студентів 2-6 курсів, аспірантів та докторантів.

Студент (аспірант, докторант) з довідкою з деканату (відділу аспірантури) про те, що він є студентом (аспірантом, докторантом) повинен:
отримати у дирекції студмістечка ордер на проживання (якщо раніше не проживав – зареєструватися);
пройти медогляд у Центрі первинної медичної допомоги університету та отримати відмітку у ордері на проживання);
звернутись до паспортиста для реєстрації місця проживання);
стати на військовий облік (військовозобов’язанним, які раніше не проживали в гуртожитку);
з ордером, відміткою від лікаря та паспортиста (для військовозобов’язанних – з відміткою Дзержинського, Київського райвійськкомату в м. Харкові) звернутися до дирекції студмістечка для поселення;
оформити угоду на проживання та провести оплату;
отримати перепустку до гуртожитку у дирекції студмістечка;
Персональну відповідальність за поселення студентів 2-6 курсів, аспірантів та докторантів несе голова комісії з поселення факультету.
Працівники університету, як виняток, можуть бути поселенні в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням ректора і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів та докторантів.

2.4. Студенти, аспіранти, докторанти, які мешкають у гуртожитку, можуть бути, у разі необхідності, тимчасово переселені до іншої кімнати або гуртожитку, без погіршення житлових умов проживання за рішенням адміністрації гуртожитку (студмістечка).
При відрахуванні з університету, а також при його закінченні, розірванні угоди на проживання в гуртожитку, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня видання відповідного наказу.
У випадку, коли виїзд до місця постійного проживання у відповідний термін не можливий через хворобу, відсутність квитка для проїзду, а також через інші поважні причини, на підставі особистої заяви громадянина, що проживав у гуртожитку, за рішенням деканату факультету, погодженого з ректором (проректором), профкомом студентів, аспірантів і докторантів університету (студентським профбюро факультету) та студрадою гуртожитку цей термін може бути продовжений.
У випадку, коли мешканець гуртожитку в зазначений термін не залишив гуртожиток, то виселення громадянина проводиться згідно з чинним законодавством України.

2.5. При від’їзді з гуртожитку під час канікул або академічної відпустки мешканці зобов’язані за два дні до від’їзду попередити про це завідуючого гуртожитком. Від’їжджаючим необхідно здати завідувачу гуртожитку в належному стані майно, яке було закріплене за ним, житлову кімнату та ключі від неї. Особисті речі здаються до камери схову.
Адміністрація студмістечка за зберігання особистих речей, які не зберігалися в камері схову, відповідальності не несе.
Порядок користування гуртожитками під час канікул студентів та аспірантів визначається ректором (проректором) університету.

2.6. Адміністрація, спільно зі органами студентського самоврядування університету має право на виділення в гуртожитках кімнат, секцій, блоків для проживання сімейних студентів із дотриманням санітарних норм проживання.

2.7. Порядок поселення до гуртожитків університету іноземних студентів, що навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
2.7.1 Поселення студентів, що прибули на навчання із зарубіжних країн можливе тільки після проходження відповідного медичного огляду та здійснюється після укладення контракту на навчання в університеті. При цьому укладається угода на проживання, у якій вказуються умови розміщення у гуртожитку, розмір оплати та термін проживання.
2.7.2. Іноземні громадяни, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, заселяються до гуртожитку відповідно до Положення та з урахуванням кількості місць для проживання іноземних студентів, доведених до відома директора Центру міжнародної освіти.
2.7.3. Право першочергового заселення мають іноземні студенти підготовчого відділення, студенти 1-го курсу, та аспіранти першого року навчання, що вперше приїхали до України. Їм надається місце в гуртожитку відповідно до наказу ректора університету про зарахування і на підставі поданої до Центру міжнародної освіти (далі - ЦМО) заяви.
2.7.4. Іноземні студенти та аспіранти 2-го і наступних курсів, у яких є потреба у гуртожитку, випускники підготовчого відділення, бажаючі вступати на 1-й курс університету в термін до 1 червня подають до ЦМО заяву за формою. До заяви додаються (за їх наявністю) документи, що підтверджують переважне право на забезпечення місцем проживання у гуртожитку.
2.7.5. На підставі поданих заяв та з урахуванням запланованого набору іноземних громадян на наступний навчальний рік директор ЦМО в термін до 5 червня складає список іноземних студентів, які мають переважне право на забезпечення місцем проживання в гуртожитку, і погоджує його з проректором, який керує питаннями міжнародної діяльності.
2.7.6. Директор ЦМО не пізніше 1 липня надає до адміністрації студмістечка список іноземних студентів, рекомендованих до заселення в гуртожитки університету. Цей список є підставою для підготовки дирекцією студмістечка проекту наказу про поселення іноземних студентів до гуртожитку.
2.7.7. До отримання результатів медогляду студенти, яким надано місце в гуртожитку університету, заселяються в кімнати на підставі тимчасової перепустки, виданої ЦМО. Якщо студент, який проживав раніше в гуртожитку, прибуває на навчання в неробочий для ЦМО час, то він зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня пред'явити завідувачу гуртожитку видану ЦМО тимчасову перепустку.
2.7.8. Зміна місця проживання в гуртожитку іноземних студентів протягом навчального року здійснюється на підставі спільного рішення адміністрації студмістечка, студентської ради гуртожитку, заст. директора ЦМО по роботі з іноземними студентами та оформляється розпорядженням по ЦМО.
2.7.9. Незалежно від дати видання наказу про поселення іноземних студентів у гуртожитки місця для проживання надаються їм на один навчальний рік. Після закінчення навчального року іноземний громадянин, який проживав у гуртожитку, повинен провести косметичний ремонт своєї кімнати, якщо її зовнішній вигляд погіршився з вини проживаючого.
2.7.10. При вибутті з гуртожитку (розірванні угоди на проживання) випускники, особи, відраховані з університету, протягом 14 днів з дня видання відповідного наказу повинні привести в належний стан кімнату та інші приміщення, які знаходились в їхньому користуванні, здати матеріально-відповідальним особам (коменданту, кастелянші) отримане в гуртожитку майно і звільнити житлове приміщення. У разі нездачі вказаного майна або його псування, особа, що вибуває із гуртожитку відшкодовує заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства.

2.8. Організація поселення сімей студентів, аспірантів та докторантів у гуртожитки студмістечка університету.
Поселення сімей студентів, аспірантів та докторантів проводиться за рішенням ректора із додержанням санітарних норм за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів та докторантів та органами студентського самоврядування.

3. Організація і порядок виселення студентів.
3.1. Студенти, які втратили право на проживання в гуртожитках, зобов’язані у двотижневий термін розрахуватися з бухгалтерією університету, повернути отриманий для користування м’який і твердий інвентар, забрати свої речі з кімнати та камери схову, здати перепустку.
3.2. Термін на виселення розпочинається з дати:
- закінчення встановленого терміну проживання;
- виходу наказу про закінчення навчання, переведення до іншого вузу, відрахування з університету та наказу ректора (проректора) про розірвання Угоди на проживання.
3.3. Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць студентами, які втратили право на проживання в гуртожитках, покладається на завідувача гуртожитку.
3.4. Завідуючий камерою схову у встановленому порядку повертає студентові його особисті речі, прийняті на зберігання.
3.5. Кастелянша приймає від студента м’який інвентар, який був виданий йому на період проживання в гуртожитку. При виявленні нестачі (пошкодження, знищення) виданого в користування майна вона інформує про це завідувача гуртожитком для відшкодування матеріальних збитків.
3.6. Завідувач гуртожитку:
- доводить до студента підставу для виселення;
- видає розрахунок для бухгалтерії університету;
- приймає від студента твердий інвентар, що був виданий йому в користування на період проживання в гуртожитку;
- організовує виселення студента;
- вилучає перепустку з дня фактичного звільнення ліжко-місця, але не пізніше встановленого для виселення терміну;
- підписує обхідний лист і в цей день подає службову записку в дирекцію студмістечка на виведення виселеного з бази даних та виводить з карти поселення;
- розміщує на інформаційному стенді гуртожитку список студентів, які втратили право на проживання в гуртожитку за згодою студента.

4. Додаткові положення
4.1. Розподіл ліжко-місць закріплених за факультетами та ЦМО, здійснює Рада з поселення університету за погодженням з деканами факультетів, директором ЦМО, профкомом студентів, аспірантів та докторантів університету і органами студентського самоврядування та затверджується наказом ректора.
4.2. Поселення слухачів довузівської підготовки на період їх навчання та студентів-заочників на період установчої та заліково-екзаменаційних сесій здійснюється на вільні ліжко-місця. Оплата за проживання здійснюється згідно з наказом ректора університету.
4.3. Переселення з кімнати в кімнату проводиться тільки з дозволу комісії з поселення відповідного факультету, за рішенням завідувача гуртожитком та дирекції студмістечка.

5. Правила внутрішнього розпорядку та умови проживання в гуртожитку.

5.1. Приміщення гуртожитку, його обладнання, інвентар, який видається в користування, є державною власністю.
Мешканці гуртожитку несуть персональну відповідальність за їх збереження.
5.2. Майно для особистого користування видається мешканцям під їх особисту відповідальність. Предмети загального користування для кімнати (блоку, секції, поверху) видаються під розписку старості кімнати (блоку, секції, поверху). Інвентар та обладнання для студентських клубів, спортивних кімнат і інших приміщень видаються під розписку особам уповноваженим заступником декана факультету з виховної роботи, профбюро факультету або студрадою гуртожитку. Матеріальна відповідальність за цілісність та збереження майна покладається на особу, котра отримала це майно. Опис майна, підписаний завідувачем гуртожитку і старостою кімнати (блоку, секції, поверху), вивішується в кімнаті (в блоці, секції, на поверсі).
5.3. Виносити особисті речі, інвентар та обладнання з гуртожитку дозволяється тільки при наявності письмового дозволу завідувача гуртожитку.
5.4. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу до гуртожитку.
5.5. Вхід до гуртожитку дозволяється:
Мешканцям данного гуртожитку – вільно на підставі перепусток до 24 години, а з 24 до 6 години – із записом в спеціальному журналі причин запізнення.
Відвідувачам – тільки у позанавчальний час з 8 години до 23 години. При вході до гуртожитку відвідувачі пред’являють черговому по гуртожитку документ, що посвідчує особу і реєструються в книзі відвідувачів;
Мешканець, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити свою перепустку черговому по гуртожитку, провести відвідувача при його виході з гуртожитку.
5.6. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладаються на мешканців, які їх запросили.
5.7. Культурно-масові заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджуються із деканатом та з керівництвом університету.
Усі заходи повинні закінчуватись до 23 години.
З 23 години і до 7 години в гуртожитку повинна додержуватись тиша. У коридорах (блоках, секціях, поверхах,) та місцях загального користування залишається тільки чергове освітлення.
5.8. Студенти, аспіранти, слухачі підготовчого відділення, студенти заочної і дистанційної форми навчання, абітурієнти проживають в гуртожитках університету на умовах самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).
Усі мешканці гуртожитку в позаурочний час залучаються студентською радою гуртожитку до господарських робіт по самообслуговуванню, упорядкуванню і озелененню території, спорудження спортивних майданчиків, проведення ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, іншим видам суспільно-корисної праці з дотриманням правил охорони праці, за згодою.
5.9 Один раз на місяць в гуртожитку провадиться “санітарний день” з проведенням прибирання усіх приміщень.
Перед початком навчального року комісія із працівників АГЧ перевіряє готовність гуртожитків до експлуатації і складає акт.
5.10. У гуртожитки, не підготовлені до експлуатації, поселяти студентів та інших осіб забороняється.
Не рідше одного разу на квартал комісія з житлово-побутових питань первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів перевіряє санітарний стан гуртожитків та інформує голову профкому, дирекцію студмістечка.
Зміна постільної білизни проводиться згідно зі встановленими нормами.
5.11. У разі захворювання мешканця гуртожитку, хворий направляється до ізолятору гуртожитку і очікує на приїзд бригади швидкої медичної допомоги.
5.12. З метою внутрішнього контролю за санітарним станом гуртожитку студентська рада гуртожитку створює санітарну комісію, яка:
щотижня проводить контрольний огляд кімнат, місць загального користування. Оцінка кімнати (блоку, секції, поверху) складається з трьох складових: санітарний стан кімнати (блоку, секції, поверху), їх благоустрій та дисципліна мешканців;
результати контрольного огляду розглядаються на засіданні студентської ради гуртожитку, де приймаються рішення до порушників або заохочення мешканців, які утримують в зразковому стані свої кімнати (блоки, секції, поверхи);
розробляє заходи по поліпшенню побуту і відпочинку мешканців гуртожитку.6. Права і обов’язки мешканців гуртожитку

6.1. Мешканці гуртожитку мають право:
користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового і спортивного призначення, камерами схову, іншим обладнанням, інвентарем та майном гуртожитку згідно з встановленим порядком, мати постійне місце в жилій кімнаті у гуртожитку;
вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;
обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу;
через студраду гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, обладнання приміщень гуртожитку, роботи працівників гуртожитку тощо;
звертатися до керівництва університету із скаргами, пропозиціями на роботу працівників гуртожитку, житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків до керівництва університету.

6.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:
знати і суворо дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках університету, техніки безпеки, пожежної безпеки;
виконувати розпорядження адміністрації університету та дирекції студмістечка;
суворо дотримуватися чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування та брати активну участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати жилі кімнати і блоки, щомісяця проводити генеральне прибирання приміщень гуртожитку та прилеглої території з дотриманням правил охорони праці та за згодою студента;
дбайливо ставитися до державної власності – приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ, тепло, воду;
проводити поточний ремонт кімнат, блоків за згодою.
своєчасно вносити плату в установлених розмірах за проживання, користування білизною і за додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються;
відшкодувати нанесені матеріальні збитки згідно з діючим законодавством;
особисті речі, що не потребують щоденного користування, здавати до камери схову. За речі, не здані на зберігання до камери схову, адміністрація відповідальності не несе;
при залишенні кімнати (секції) мешканець повинен вимкнути світло, зачинити вікна;
своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та меблів;
про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомити заступника декана з навчально-виховної роботи, завідувача гуртожитку, студентську раду гуртожитку;
дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без дозволу завідувача гуртожитку, дирекції студмістечка додаткові електроспоживаючі прилади (особисті електропобутові прилади і аудіо - та радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації у завідуючого гуртожитку);
при залишенні гуртожитку на довгий час (більше одного тижня), а також при від’їзді на канікули або практику, письмово попередити завідувача гуртожитку (вказати адресу, куди вибув), одержане майно, ключі від кімнати здати завідувачу гуртожитку, а особисті речі до камери схову;
після закінчення навчання в університеті, відрахуванні або при достроковому позбавленні права на проживання у гуртожитку, виселитися з гуртожитку в двотижневий термін;
при тимчасовому від’їзді із гуртожитку повідомити про це старшого кімнати (блоку, секції, поверху), повідомивши адресу, куди від’їжджає;
брати участь у проведенні робіт по впорядкуванню та озелененню території, яка прилягає до гуртожитку, охороні зелених насаджень;
укладати угоди на проживання в гуртожитку;
на вимогу завідувача гуртожитку та студентської ради гуртожитку за згодою приймати участь у термінових і поточних господарських роботах.

6.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:
самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу;
переробляти і переносити інвентар та меблі із однієї кімнати до іншої або виносити їх з робочих кімнат і гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;
користуватися службовим телефоном для міських, міжміських і міжнародних телефонних розмов;
прати білизну, приймати водяні процедури в житлових кімнатах та не пристосованих для цього місцях;
наклеювати або прибивати в місцях загального користування об’яви, розклади, малюнки, репродукції, листівки, вирізки з газет та журналів тощо;
проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні прилади в житлових кімнатах;
самовільно замінювати дверний замок, при заміні замка ключ необхідно здати завідувачу гуртожитку;
залишати сторонніх осіб після 23 години без письмово дозволу завідувача гуртожитку;
приносити і вживати спиртні напої, наркотики, палити в житлових та робочих кімнатах, з’являтися до гуртожитку в нетверезому стані, грати в азартні ігри;
порушувати тишу, а також вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, яка перевищує чутність кімнати з 22.00 до 07.00;
тримати домашніх тварин;
проникати до гуртожитку через вікна дозволяти робити це стороннім особам, сидіти на підвіконні;
викидати сміття та різні предмети через вікна;
передавати перепустку до гуртожитку іншій особі;
загромаджувати жилу кімнату великогабаритними речами, залишати на збереження в холах, світлових кишенях, коридорах власні меблі, холодильники, мотоцикли, велосипеди, піаніно тощо.

6.4. Мешканці гуртожитку, які порушують Правила проживання, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7. Заохочення і стягнення

7.1. За активну участь у культурно-масових заходах і роботу з покращення умов проживання та побутового обслуговування до студентів застосовуються такі заохочення:
Оголошення подяки.
Преміювання.
Нагородження цінним подарунком.
Нагородження Почесною грамотою.
7.2. За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:
Зауваження.
Догана.
Відмова у поселенні до гуртожитку на наступний рік.
Розірвання угоди на проживання у гуртожитку.
При порушенні правил внутрішнього розпорядку в кімнатах (секціях) відповідальність несуть всі мешканці кімнати (секції).
7.3. Заохочення і стягнення до студентів і аспірантів оголошуються наказом ректора (проректора) університету за клопотанням студентської ради, завідувача гуртожитку або дирекції студмістечка і погоджується з первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів та докторантів університету та органами студентського самоврядування.

8. Плата за житло та послуги

8.1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям, які проживають у гуртожитку.
8.2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом університету і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.
8.3. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією університету; вони мають бути доведені до відома студентів.
8.4. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед.
8.5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканців, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

9. Обов'язки керівництва університету та адміністрації гуртожитку

9.1. Керівництво університету несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.
9.2. Керівництво університету та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись вимог цього Положення, Угоди, укладеної із студентом, та норм чинного законодавства.
9.3. Керівництво університету та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту мешканців, з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.
9.4. Керівництво університету та адміністрація гуртожитку зобов'язані:
- забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
- утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
- проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;
- забезпечувати мешканців, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
- здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей мешканців, які проживають у гуртожитку;
- своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
- здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій мешканців, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
- надавати мешканцям, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
- укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
- сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку студентів, які проживають у гуртожитку;
- інформувати мешканців про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;
- забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
- забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.
9.5. Керівництво університету спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів та докторантів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.
9.6. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери схову гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.
9.7. Керівництво університету спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів та докторантів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку (студентського містечка) університету.
9.8. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.
9.9. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, мешканцям на час ремонту керівництвом університету надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.

10. Функціонування гуртожитків у складі студентських містечок

10.1. Студентське містечко створюється центральними органами виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, або вищими навчальними закладами за погодженням з відповідними органами управління майном із студентських гуртожитків одного або декількох вищих навчальних закладів, у яких проживає, як правило, не менше 1500 Студентів.
10.2. До студентського містечка можуть входити підприємства громадського харчування, медичного і побутового обслуговування, спортивні споруди та інші будівлі, територія, на якій вони розташовані, та виробничі приміщення, майстерні, необхідні для експлуатації і підтримки життєдіяльності споруд, інженерного обладнання та комунікацій.
10.3. Цільове призначення студентського містечка полягає в забезпеченні житлових, побутових, культурних, спортивних та інших потреб мешканців, наданні їм медико-оздоровчих, культурно-побутових, торговельних та інших послуг.
10.4. Управління студентським містечком здійснюється адміністрацією, склад якої визначається керівником вищого навчального закладу. Адміністрація студентського містечка визначає основні напрямки економічного і соціального розвитку, керує усією діяльністю і організовує роботу студентського містечка, вирішує питання вдосконалення його структури.
10.5. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю і експлуатацією студентського містечка, організація побуту мешканців, підтримання установленого порядку здійснюється керівником студентського містечка, який несе за це персональну відповідальність.
10.6. З метою забезпечення експлуатації і ремонту будинків та споруд студентського містечка, надання послуг мешканцям створюються залежно від потреб необхідні підрозділи і служби.
10.7. Функціональні обов'язки працівників студентського містечка визначаються його керівником. Призначення на посаду і звільнення з посади працівників студентського містечка здійснюються наказом ректора університету за поданням керівника студентського містечка.
10.8. Адміністрація студентського містечка співпрацює з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів з питань навчально-виховної роботи, організації дозвілля та спорту, харчування, медичного обслуговування тощо.
13PAGE 15


13PAGE 14115
15

Приложенные файлы

  • doc 19899467
    Размер файла: 133 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий