Информатика пәніне кіріспе


Информатика п°нiне кiрiспе.
! Информатика ... зерттейдi.
* Єоз∙алысты√ физикалы· ж°не механикалы· формаларын.
*+А·паратты жина·тау ж°не ·айта №√деу т°сiлдерi мен за√дылы·тарын.
* А·паратты ·айта №√деу ж°не са·тау ■шiн арнал∙ан °мбебап ·¤рыл∙ыларды.
* А·паратты №√деу т°сiлдерiн.
* Ойын программаларын ·олдану ережелерiн.
! Информатика - б¤л:
* А·паратты√ техникалы· тасымалдауышта орналасуы туралы ∙ылым.
* Компьютердi о·у процесiнде ·олдану туралы ∙ылым.
*+А·паратты ЭЕМ ар·ылы са·тау, жинау, тасымалдау °дiстерi мен
т°сiлдерiн зерттейтiн ∙ылым.
* Телекоммуникациялы· технология туралы ∙ылым.
* А·парат ж°не оны са·тау мен сорттау туралы ∙ылым.
! Компьютер дегенiмiз:
* А·паратты са·тау ■шiн арнал∙ан ·¤рыл∙ы.
* Бастап·ы деректер мен есептеулердi машинаны√ жадына енгiзу ■шiн арнал∙ан
·¤рыл∙ы.
*+А·паратты ·айта №√деу ж°не са·тау ■шiн арнал∙ан °мбебап ·¤рыл∙ы.
* Компакт-дискiлердi о·у ■шiн арнал∙ан ·¤рыл∙ы.
* Интернет ж■йесiне ·осылу ■шiн арнал∙ан ·¤рыл∙ы.
! Дж. Фон Нейман ... ретiнде танымал.
* Ал∙аш электронды· есептеуiш машинасын жасаушы.
*+Цифрлы электронды есептеу машинаны ·¤руды√ негiзгi принциптерiн жасаушы.
* Программалаушы Ада тiлiн жасаушы.
* Ал∙аш·ы электронды шамдарды жасаушы.
* Ал∙аш·ы электронды программаларды жасаушы.
! Е√ к№п а·паратты адам ... к№мегiмен ала алады:
* їстап сезу ар·ылы.
* Есту ·абiлетi.
* Сезiну ·абiлетi.
*+К№ру ·абiлетi.
* Д°м сезу ·абiлетi.
! М°тiндiк а·парат·а мысал бола алады:
* Музыкалы· заставка.
*+К№бейту кестесi.
* Кiтапта∙ы иллюстрациялар.
* Фотография.
* Актердi√ спектаклдегi репликалары.
! Информация б¤л:
*+Деректер мен барабар °дiстердi√ №зара °серлесу продукты.
* Адамны√ хабардар болу де√гейiн к№теретiн ·орша∙ан орта туралы
м°лiметтер.
* Саясатшыларды√ инструментi.
* О·ыл∙ан кiтаптар.
* Материалды· ·¤рал.
! ДК ж¤мыс iстегенде ·олданатын информацияны кодтау ж■йесi.
* Брайль ж■йесi.
* Сегiздiк.
* Морзе ж■йесi.
* Онды·.
*+Екiлiк.
! Информацияны №√деу сатылары:
* Айнымалылар мен т¤ра·тылар.
* М°тiндiк ж°не графикалы·.
*+Бiрiншi, екiншi, аралы· ж°не ·орытынды.
* Кiрiс, шы∙ыс, iшкi ж°не сырт·ы.
* Жоспарлы·, ·алыпты-аны·тамалы·, есептеулiк ж°не оперативтi.
! Ал∙аш·ы компьютер ... мемлекетiнде шы·ты:
* КСРО.
*+АЄШ.
* Англия.
* Жапония.
* Германия.
! Ал∙аш·ы компьютердi√ шы··ан жылы:
* 1872 ж.
* 1917 ж.
* 1931 ж.
*+1946 ж.
* 1985 ж.
! Программалы· жаса·тауды√ е√ т№менгi де√гейi:
*+Базалы·.
* Ж■йелiк.
* Єызметтiк.
* Єолданбалы.
* Негiзгi.
! Базалы· де√гейдегi программаларды√ барлы· программалармен
ж°не аппаратты· жаса·таумен тiкелей №зара байланысын
·амтамасыздандыратын программалы· жаса·тау де√гейi:
* Базалы·.
*+Ж■йелiк.
* Єызметтiк.
* Єолданбалы.
* Негiзгi.
! Компьютерлiк ж■йенi тексеру, а·ауларды т■зеу, баптау ж¤мыстарын
автоматтандыратын программалы· жаса·тау де√гейi:
* Базалы·.
* Ж■йелiк.
*+Єызметтiк.
* Єолданбалы.
* Негiзгi.
! Т¤тынушылар∙а ·ажет ж¤мыстарды тiкелей орындауды ·амтамасыз ететiн
программалы· жабды·тау де√гейi:
* Базалы·.
* Ж■йелiк.
* Єызметтiк.
*+Єолданбалы.
* Негiзгi.
! М°лiметтер - б¤л:
*+Тiркелген сигналдар.
* Объектiлер ·асиеттерi.
* М°тiн.
* Адамдар арасында ауысатын м°лiмдемелер
* Кесте.
! Информатикада∙ы а·парат ... б¤л:
* Дыбысты· ж°не баспалы· хабарларды√ жиынты∙ы.
* Газеттiк ма·алаларды√, хабарландыруларды√ ж°не жарнамаларды√ жиынты∙ы.
*+Ї√деуге ж°не тiркеуге тиiстi фактiлердi√, ·¤былыстарды√,
хабарларды√ жиынты∙ы.
* Теледидарлы· ж°не радиолы· хабарлар.
* Газеттiк хабарлар.
! А·паратты√ сапасын сипаттайтын ж°не шешiм ·абылдау∙а арнал∙ан деректер
жеткiлiктiлiгiн аны·тайтын а·парат ·асиетi:
*+Толы·ты∙ы.
* На·тылы∙ы.
* Адекватты∙ы.
* Єол жетiмдiлiгi.
* Ма√ыздылы∙ы.
! Объектi жа∙дайыны√ а·и·атылы∙ын бейнелейтiн а·парат ·асиетi:
* Толы·ты∙ы.
*+На·тылы∙ы.
* Адекватты∙ы.
* Єол жетiмдiлiгi.
* Ма√ыздылы∙ы.
! Ж¤мысты√ на·ты объективтi к■йiнi√ с°йкестiк д°режесiн бiлдiретiн
а·парат ·асиетi:
* Толы·ты∙ы.
* На·тылы∙ы.
*+Адекватты∙ы.
* Єол жетiмдiлiгi.
* Ма√ыздылы∙ы.
! Керек а·паратты алу м■мкiндiлiгiнi√ шамасын аны·тайтын а·парат ·асиетi:
* Толы·ты∙ы.
* На·тылы∙ы.
* Адекватты∙ы.
*+Єол жетiмдiлiгi.
* Ма√ыздылы∙ы.
! А·паратты√ а∙ымда∙ы уа·ытпен с°йкестiгiн аны·тайтын а·парат ·асиетi:
* Толы·ты∙ы.
* На·тылы∙ы.
* Адекватты∙ы.
* Єол жетiмдiлiгi.
*+Ма√ыздылы∙ы.
! А·паратты√ б¤рмалану д°режесiн аны·тайтын а·парат ·асиетi:
*+Объективтiгi.
* На·тылы∙ы.
* Адекватты∙ы.
* Єол жетiмдiлiгi.
* Ма√ыздылы∙ы
! "Компьютер" с№зiнi√ ма∙ынасы ·андай:
* Телескоптi√ т■рi.
*+Есептеуiш.
* Есептеушi аппарат.
* Электронды-с°улелi трубка.
* Есептi шешетiн автомат.
! Т№мендегiлердi√ ·айсысы а·паратты тасушы болмайды:
* Ойындармен дискета.
*+Дыбыс платасы.
* Кiтап.
* Географиялы· карта.
* Єат·ыл диск.
! Шешiм қабылдау үшiн жеткiлiктi толықтылықты қамтамасыз ету
мақсатында ақпарат қорын жинайтын деректермен операция:
*+Деректер жинағы.
* Деректердi√ формализациясы.
* Деректер с■згiсi.
* Деректер архивациясы.
* Деректердi√ тасымалдануы.
! әр түрлi ақпарат көздерiнен келiп түскен деректердi бiр түрге
келтiрудi қамтамасыз ететiн операция:
* Деректер жина∙ы.
*+Деректердiң формализациясы.
* Деректер с■згiсi.
* Деректер архивациясы.
* Деректердi√ тасымалдануы.
! Шешiм ·қабылдауда қатысы жоқ, қажет емес деректердi сұрыптауға
арналған деректермен операция:
* Деректер жина∙ы.
* Деректердi√ формализациясы.
*+Деректер сүзгiсi.
* Деректер архивациясы.
* Деректердi√ тасымалдануы.
! Деректердi бiр ретке келтiруде ·олданылатын деректермен операциялар:
*+Деректердi√ с¤рыпталуы.
* Деректердi√ формализациясы.
* Деректер с■згiсi.
* Деректер архивациясы.
* Деректердi√ тасымалдануы.
! Сақтау бойынша шығынды азайту үшiн қолданылатын деректермен операциялар:
* Деректердi√ с¤рыпталуы.
* Деректердi√ формализациясы.
* Деректер с■згiсi.
*+Деректер архивациясы.
* Деректердi√ тасымалдануы.
! Жоғалтудың алдын алу үшiн, жаңарту үшiн және түрлендiру үшiн
қолданылатын деректермен операция:
*+Деректердi қорғау.
* Деректердi√ формализациясы.
* Деректер с■згiсi.
* Деректер архивациясы.
* Деректердi√ тасымалдануы.
! Бiр-бiрiнен қашықтығы клиенттер арасында жеткiзiлiмдердi жеткiзу
үшiн қолданылатын деректермен операция:
* Деректердi√ т■рленуi.
* Деректердi√ формализациясы.
* Деректер сiзгiсi.
* Деректер архивациясы.
*+Деректердiң тасымалдануы.
! Деректердi басқа түрге ауыстыру үшiн қолданылатын операция:
*+Деректердi өзгерту.
* Деректер формализациясы.
* Деректер с■згiсi.
* Деректер архивациясы.
* Деректердi√ тасымалдануы.
! Қандай да бiр ақпаратты алу мүмкiндiгiнiң өлшемі:
*+Ақпараттың қатынастылыiы.
* А·паратты√ актуалдылы∙ы.
* А·паратты√ объективтiлiгi.
* А·паратты√ толы·тылы∙ы.
* А·паратты√ д¤рыстылы∙ы.
! Ағымдағы уақытқа ақпараттың сәйкес деңгейi:
* А·паратты√ объективтiлiгi.
* А·паратты√ толы·тылы∙ы.
* А·паратты√ д¤рыстылы∙ы.
*+А·паратты√ актуалды∙ы.
* А·паратты√ адекваттылы∙ы.
! М°лiметтердi са·тау бiрлiгi:
* Байт.
* Бит.
*+Файл.
* Килобайт.
* Мегабайт.
! Уникалды өзiндiк аты бар байттың кез-келген санының
реттiлiгi қалай аталады:
* Программан.
* Килобайт.
* Є¤жат.
*+Файл.
* Картотека.
! Информациондық процесс дегенiмiз:
* Б■кiл°лемдiк информациялы· ж■йенi ·¤ру.
* Барлы· а·паратты· ·¤ралдармен ж¤мыс.
*+Ақпаратты алу, iздеу, сақтау, жiберу, өңдеу.
* Б■кiл°лемдiк компьютерлiк желiлер ·¤ру.
* Жа√а дербес компьютерлердi жасап шы∙ару.
! М°тiндi а∙ылшын тiлiнен орыс тiлiне аудару процессi:
* А·паратты са·тау.
* А·паратты жiберу.
* А·паратты iздеу.
*+А·паратты өңдеу.
* Д¤рыс жауабы жо·.
! Есептеу процессiн программалық басқару идеясын алғаш айтқан:
* Н. Винером.
* Дж. Маучли.
* А. Лавлейс.
*+Ч. Бэббиджем.
* Дж. Фон Нейманом.
! Мәлiметтердiң бiр түрден екiншi түрге өрнектелуiнiң аталуы:
*+Кодтаумен.
* Єор∙аумен.
* Атын ·айта ·ою.
* К№шiру.
* Шифрлау.
! Реттелген мәлiметтердiң негiзгi артықшылықтары:
* М°лiметтер жадыны√ аз б№лiгiн алып жатыр.
* М°лiметтер жа·сы ·ор∙ал∙ан.
*+Керектi м°лiметтердi тез iздеу м■мкiндiгi.
* Кодттау ы√∙айлылы∙ы.
* Сапалы шифрлау.
! Мәлiметтер құрылымын реттеудiң негiзгi әдiсi:
* Кодтау.
* Шифрлау.
* М°лiметтермен алмасу.
*+Сұрыптау.
* Є¤рылымдау.
!қандай мақсат үшiн Мәлiметтердi құрылымдайды:
* М°лiметтердi жа·сы ·ор∙ау ■шiн.
*+Мәлiметтерге операциялар жасауға ыңғайлы.
* Оларды са·тау ма·сатымен.
* Кодтау ы√∙айлылы∙ы.
* Шифрлау ы√∙айлылы∙ы.
! Адамның ақпараттың және программалық құралдармен әрекеттесу
әдiстерiмен құралдары қалай аталады:
* Аппаратты· интерфейс.
*+қолданушы интерфейс.
* Программалы· интерфейс.
* Аппаратты - программалы· интерфейс.
* Операциялы· ж■йесi.
! Мәтiндiк мәлiметтердi кодтау не мақсатпен жүзеге асады:
* Кез-келген толы· сандар.
* Бiр килобайтпен №рнектелген екiлiк коды.
*+Бiр байтпен өрнектелген екiлiк коды.
* Есептеудi√ сегiз №лшемдiк ж■йесi.
* Морзе °лiппесi.
! Бiр байтты√ к№мегiмен кодтауға болады:
* 512 символдар.
* 226 символдар.
* 128 символдар
*+256 символдар
* 64 символдар.
! ASCII (American Standard Code for Information Interchang)
кодтау ж■йесi неден ·¤рал∙ан:
* Бiр базалы· кестеден.
* Бiр ке√ейтiлген кестеден.
* Негiзгi ж°не ·осымша кестелерден.
*+Екi кестелерден - базалық және кеңейтiлген.
* UNICODE символдары.
! Базалық кестенiң бiрiншi нөлден бастап 32 коды кодтауға қолданылады:
* Латын алфавитiнi√ символдары.
* Орыс алфавитiнi√ символдары
*+Басқаратын кодтар.
* Тыныс белгiлерi, сандар ж°не арифметикалы· iс-°рекеттер.
* Єосымша символдар ж°не белгiлер.
! қолжазбалық кiтапша (записная книжка) қолданылады:
* А·паратты №√деуде.
* А·паратты са·тауда.
* А·паратты жiберуде.
* А·паратты №√деу ж°не жiберу ·¤ралы ретiнде.
* А·паратты ·ор∙ауда.
! А·паратты iздеу дегенiмiз:
* Раферат жазу.
* Уа·ытпен оны трансляциялау.
* Декодтау.
* Ба·ылау процессi.
*+Сақталынған ақпаратты алу.
! Есептеу техникасындағы деректердi кодтау жүйесi қандай:
* Санды·.
* Онды·.
*+Екiлiк.
* М°тiндiк.
* Сегiздiк.
! Бiрiншi ЭЕМ ·алай аталды:
* МИНСК.
* БЭСМ.
* ЗОДИАК.
* IBM.
*+ЭНИАК
! М°лiметтердi сорттау ·андай ма·сатпен ж■ргiзiледi:
*+М°лiметтердi жылдам iздеу ■шiн.
* Дискiде М°лiметтердi оптималдi са·тауды ¤йымдастыру ■шiн.
* М°лiметтердi №√деу жылдамды∙ын жо∙арлату ■шiн.
* М°лiметтердi√ ·¤рылымын т■рлендiру ■шiн.
* М°лiметтердi са·тауда экономикалы· шы∙ындарды ж°не
информациялы· процесстi√ на·тылы∙ын жо∙арлату ■шiн.
! А·паратты тасымалдау процессiне мысал бола алады:
*+Теллеграмма жiберу.
* Шы∙арманы тексеру.
* С№здiкпен керек с№здi iздеу.
* Деректер ·орына с¤раныс жасау.
* Марканы коллекциялау.
! Информатикада∙ы М°лiметтер к№зiн ·алай атайды:
* Клиент
* Жина·таушы.
*+Сервер.
* Жiберу каналы.
* Ж¤мыс станциясы.
! Информатикадаiы М°лiметтердi ·абылдаушыларды ·алай атаймыз:
* Сервер.
*+Клиент.
* Жина·таушы.
* Са·та∙ыш.
* Ж¤мыс станциясы.
! Қай құрал ақпаратты жинақтауышға мысал бола алмайды:
* Тарих кiтабы.
* Магазиннi√ аты жазыл∙ан плакат.
* Журнал.
*+Классикалық музыкасы бар кассета.
* Газет.
! Есептеудің екiлiк ж■йесi қандай класқа жатады:
*+Есептеудiң позиционды· ж■йелерi.
* Есептеудi√ позиционды· емес ж■йелерi.
* Есептеудi√ арифметикалы· ж■йелерi.
* Есептеудi√ пропозиционды· ж■йелерi.
* Есептеудi√ неопозиционды· ж■йелерi.
! Енгiзу процессi кезiңдегi терiлген фактiлер (сандар немесе сөздер):
* А·парат.
*+Берiлгендер.
* Символ.
* М°тiн.
* Сандар.
! Бит дегенiмiз:
* Екiлiк санның сегiз разряды т¤ратын а·парат к№лемi.
* 8 Кбайт.
* 1 Кбайт=1024 байт.
*+"И°-Жоқ" түрiндегi хабарлама тұратын ақпарат көлемi.
* Екi орынды сан.
! Информацияны√ е√ кiшi №лшем бiрлiгi:
* Chаracter (символ).
*+Bit (бит).
* Byte (байт).
* Hz (герц).
* File (файл).
! Байт б¤л:
* Екiлiк санны√ бiр разряды.
* Екiлiк санны√ екi разряды.
*+8 бит.
* 16 бит.
* 4 бит.
! Байт - дегенiмiз . . .
* А·парат м№лшерiнi√ е√ ■лкен №лшем бiрлiгi.
* 1 ж°не 0-мен №рнектелетiн а·паратты√ бiрлiк м№лшерi.
* Оперативтi жады ·¤рыл∙ысында °рiптi√ кодын №згерту ·¤ралы.
* Т№рт он алты та√балы санны√ комбинациясы.
*+8 биттен т¤ратын тiзбек .! 1 байт ... биттен т¤рады:
* 32.
* 4.
* 255.
* 16.
*+8.
! 4 байт ... биттен т¤рады:
* 64.
* 16.
* 8.
*+32.
* 255.
! 2 байт ... биттен т¤рады:
* 255.
* 32.
* 8.
* 64.
*+16.
! 1 Кбайт те√:
* 1 битке.
* 8 битке.
* 24 битке.
* 1000 байт·а.
*+1024 байт·а.
! 1 Мегабайт те√:
* 1 битке.
* 8 битке.
* 1024 байт·а.
*+1024 Кбайт·а.
* 1024 Гбайтiа.
! 1 Мегабайт те√:
* 1000 Кбайтiа.
* 2^10 байт·а.
* 8 битке.
* 8 байт·а.
*+2^10 Кбайт·а.
! Бiр Гбайт те√:
* 1 битке.
* 8 битке.
* 1024 байтiа.
*+1024 Мбайтiа.
* 1024 Кбайтiа.
! "ИНФОРМАТИКА" с№зiнде ·анша бит бар:
* 11;
*+88;
* 44;
* 1.
* 80.
! "ИНФОРМАТИКА" с№зiнде ·анша байт бар:
* 12.
* 192.
* 80.
* 100.
*+11.
! 8 Мбайта ·анша байт бар:
*+2^23.
* 2^11.
* 4^10.
* 8000.
* 4000.
! ЭЕМ- да м°лiметтердi к№рсетудi√ е√ кiшi бiрлiгi:
* Байт.
* Файл.
* Килобайт.
*+Бит.
* Мегабайт.
! Т№мендегiлердi√ ·айсысы м°лiметтердi №лшеудi√ бiрлiгi болмайды:
* Бит.
*+Файл.
* Байт.
* Килобайт.
* Мегабайт.
! 1 Терабайт те√:
*+1024 Гигабайт·а.
* 1024 Килобайт·а.
* 1024 Петабайт·а.
* 1000 Килобайт·а.
* 1024 Мегабайт·а.
! 32 Гбайтта ·анша байт бар:
*+2^35.
* 16*2^20.
* 2^24.
* 2^22.
* 32000.
! 4 Гбайтта ·анша байт бар:
* 2^2*2^31.
* 2^2*2^3.
*+2^2*2^30.
* 2^2*2^20.
* 4000000.
! Есептеу ж■йесi негiзiнде ненi т■сiнедi:
* Т№рт битте орналас·ан максималды· сан.
* Сандарды жазу ■шiн ·олданылатын °рiптер саны.
* Сандарды жазу ■шiн ·олданылатын сандар м№лшерi.
*+Есептеу ж■йесiнде ·олданылатын символдар саны.
* Есептеу ж■йесiнде сандарды ·¤ру ережесi.
! 856 онды· санына ... екiлiк саны с°йкес келедi:
*+1101011000.
* 11000001.
* 111101.
* 100011.
* 110111.
! Онды· 2 саны екiлiк ж■йеде ·алай жазылады:
* 11.
* 01.
*+10.
* 1111.
* 1001.
! 111011+101010 екiлiк сандарыны√ ·осындысы те√:
*+1100101.
* 0101100.
* 0101100.
* 0011011.
* 1100111.
! 101011 екiлiк саны онды· ж■йеде ·андай сан болады:
* 50.
*+43.
* 725.
* 80.
* 90,
! Онды· 72 саны екiлiк ж■йеде ·алай жазылады:
* 11101001.
*+1001000.
* 1100111.
* 0101011.
* 1010101.
! А·паратты· №лшемi 8 биттен к№п емес максималды сан:
*+256.
* 512.
* 1024.
* 2048.
* 4096.
! 42 онды· санына ... екiлiк саны с°йкес келедi:
*+101010.
* 11101001.
* 1100111.
* 0101011.
* 1010101,
! 59 онды· санына ... екiлiк саны с°йкес келедi:
*+111011.
* 101010.
* 1100111.
* 0101011.
* 1010101,
! 123 онды· санына ... екiлiк саны с°йкес келедi:
*+1111011.
* 101010.
* 1100111.
* 1101010.
* 1110111
! 10110+10010 екiлiк сандарыны√ ·осындысы те√:
*+101000.
* 100110.
* 100111.
* 1101010.
* 1111011.
! 1001+1011 екiлiк сандарыны√ ·осындысы те√:
*+10100.
* 1000000.
* 101001.
* 110110.
* 1111000.
! 10010+00010 екiлiк сандарыны√ ·осындысы те√:
*+10100.
* 111000.
* 1100111.
* 1101010.
* 1111011.
! 10100 екiлiк саны онды· ж■йеде ·андай сан болады:
*+20.
* 11.
* 33.
* 28.
* 16.
! 100110 екiлiк саны онды· ж■йеде ·андай сан болады:
*+38.
* 381.
* 22.
* 567.
* 234.
! 111010 екiлiк саны онды· ж■йеде ·андай сан болады:
*+58.
* 44.
* 25.
* 587.
* 453.
! 110*111 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
*+101010.
* 111100.
* 101010.
* 111000.
* 101100.
! 110*011 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
*+10010.
* 100101.
* 000111.
* 1111111.
* 101010.
! 010*011 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
*+0000110.
* 1111111.
* 1000000.
* 1001111.
* 0100110.
! 0001001+0001011 екiлiк сандарыны√ ·осындысы те√:
*+0010100.
* 11111111.
* 00000000.
* 10101010.
* 11100011.
! 100110+10100 екiлiк сандарыны√ ·осындысы те√:
*+111010.
* 001100.
* 0000111.
* 1010100.
* 1110101.
! Сегiздiк ж■йедегi 17 саны 10-ды· ж■йеде ·алай жазылады:
*+15.
* 130.
* 25.
* 27.
* 21.
! Сегiздiк ж■йедегi 202 саны 10-ды· ж■йеде ·алай жазылады:
* 15.
*+130.
* 25.
* 27.
* 21.
! Сегiздiк ж■йедегi 377 саны 10-ды· ж■йеде ·алай жазылады:
* 15.
* 130.
*+25.
* 27.
* 21.
! Сегiздiк ж■йедегi 33 саны 10-ды· ж■йеде ·алай жазылады:
* 15.
* 130.
* 25.
*+27.
* 21.
! Сегiздiк ж■йедегi 25 саны 10-ды· ж■йеде ·алай жазылады:
* 15.
* 130.
* 25.
*+27.
* 21.
! Он алтылы· ж■йедегi 21 саны 10-ды· ж■йеде ·алай жазылады:
*+33.
* 69.
* 343.
* 21.
* 53.
! Он алтылы· ж■йедегi 255 саны 10-ды· ж■йеде ·алай жазылады:
* 33.
*+69.
* 343.
* 21.
* 53.
! Он алтылы· ж■йедегi 15 саны 10-ды· ж■йеде ·алай жазылады:
* 33.
* 69.
* 343.
*+21.
* 53.
! Он алтылы· ж■йедегi 45 саны 10-ды· ж■йеде ·алай жазылады:
* 33.
*+69.
* 343.
* 21.
* 53.
! Он алтылы· ж■йедегi 35 саны 10-ды· ж■йеде ·алай жазылады:
* 33.
* 69.
* 343.
* 21.
*+53.
! 00000010*00000100 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
*+00001000.
* 00100000.
* 01000000.
* 10000000.
* 0000100.
! 00001000*00000100 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00001000.
*+00100000.
* 01000000.
* 10000000.
* 0000100.
! 00000010*00100000 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00001000.
* 00100000.
*+01000000.
* 10000000.
* 0000100.
! 00001000*00010000 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00001000.
* 00100000.
* 01000000.
*+10000000.
* 0000100.
! 00000001*00000100 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00001000.
* 00100000.
* 01000000.
* 10000000.
*+0000100.
! 00111010*00000100 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00001000.
* 00100000.
* 01000000.
* 10000000.
*+д¤рыс жауабы жо·.
! 00000010*00000100 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
*+00001000.
* 00100000.
* 01000000.
* 10000000.
* д¤рыс жауабы жо·.
! 00010000*0000100 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00001000.
* 00100000.
*+01000000.
* 10000000.
* 0000100.
! 00100000*00000100 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00001000.
* 00100000.
* 01000000.
*+10000000.
* 0000100.
! 00001000*00000001 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
*+00001000.
* 00100000.
* 01000000.
* 10000000.
* 0000100.
! 00000010*00010000 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00001000.
*+00100000.
* 01000000.
* 10000000.
* 0000100.
! 0000010*00000010 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00001000.
* 00100000.
* 01000000.
* 10000000.
*+0000100.
! 00000010*00000011 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
*+00000110.
* 00001010.
* 00010010.
* 10000010.
* 10000000.
! 00000010*00000101 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00000110.
*+00001010.
* 00010010.
* 10000010.
* 10000000.
! 00000010*01000001 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00000110.
* 00001010.
* 00010010.
*+10000010.
* 10000000.
! 00100010*00000100 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00000110.
* 00001010.
* 00010010.
* 10000010.
*+10000000.
! 00000011*00001010 екiлiк сандарыны√ к№бейтiндiсi ·андай сан∙а те√ болады:
* 00000110.
* 00001010.
*+00010010.
* 10000010.
* 10000000.
! 0100010-00010001 екiлiк сандарыны√ айырымы те√:
*+00010001.
* 10000000.
* 00010000.
* 00111111.
* 00000101.
! 11111111-01111111 екiлiк сандарыныi айырымы те√:
* 00010001.
*+10000000.
* 00010000.
* 00111111.
* 00000101.

Приложенные файлы

  • docx 19994451
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий