УМКД Мемлекет және бизнес 2016-2017+


СМЖ ЖМУ Е/ПОӘК.09-2016 Ф.4.09-26
Қаржы-экономикалық факультеті
Мемлекеттік басқару және менеджмент кафедрасы
БЕКІТЕМІН
Академиялық мәселелер
жөніндегі проректор
___________ Л.К. Еркінбаева
«_____» ___________2017 ж.
 Мемлекеттік сатылымдарды басқару пәнінің
ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Мамандық: 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару
Оқу формасы: күндізгі
Талдықорған 2017 ж.
Оқу - әдістемелік кешенді оқу бағдарламасы негізінде 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына арнап аға оқытушы, магистр М.К.Аяжанова кұрастырған.
____________________________
(оқытушының қолы)
Мемлекеттік басқару және менеджмент кафедрасының отырысында қарастырылды.
«____» ________2017 ж. №____хаттама
Кафедра меңгерушісіэ.ғ.к., доцент Байтаева Г.Р.
«____» ________2017 ж. №____хаттама
Қаржы-экономикалық факультетінің әдістемелік бюросы мақұлдаған.
Әдістемелік бюроның төрағасы (төрайымы)___________ Ж.Ш. Абдыкалиева
СМЖ ЖМУ И/ОБҚБ. 09-2016
Ф.4.09-36
Қаржы-экономикалық факультеті
Мемлекеттік басқару және менеджмент кафедрасы
БЕКІТЕМІН
Академиялық мәселелер
жөніндегі проректор
____________ Л. Еркінбаева
«_____» ___________2017 ж.

5В051000 - «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша
Мемлекет және бизнес пәнінің
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
______3______
(кредит саны)
Талдықорған 2017 ж.
Құрастырған: 5В051000 - «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығына аға оқытушы М.К. Аяжанова
Рецензенттер:______________________________________________________
Оқу бағдарламасы мемлекеттік басқару және менеджмент кафедрасының отырысында қарастырылды және 5В051000 - «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша оқу үрдісіне енгізілуіне ұсынылды
Хаттама №______ «___»_______________ 2017 ж.
Кафедра меңгерушісі ____________________э.ғ.к., доцент Байтаева Г.Р.
Оқу бағдарламасы Қаржы-экономикалық факультеттің әдістемелік бюросында қарастырылды және бекітуге ұсынылды
Хаттама №______ «___»_______________ 2017 ж.
ФӘБ төрайымы ___________________ Ж.Ш. Абдыкалиева
СМЖ ЖМУ Е/ПОӘК.09-016
Ф.4.09-28

Қаржы-экономика факультет
Мемлекеттік басқару және менеджмент кафедрасы

С И Л Л А Б У С
Мемлекет және бизнес пәні бойынша
5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы үшін
Оқыту түрі: күндізгі, сырттай
курс: 3
семестр: 6
кредит саны: 3
барлық сағат саны: 135
соның ішінде:
дәрістер: 30
іс-тәжірибелік сабақтар: 15
СӨЖ (соның ішінде ОСӨЖ) : 90
Емтихан : 6 семестр
Талдықорған 2017 ж.
Оқытушы туралы мәлімет:
Аяжанова Мадина Кенжебаевна
Мемлекеттік басқару және менеджмент кафедрасының аға оқытушысы.
Кеңес берудің орны мен уақыты: сабақ кестесі бойынша
Е-mail: [email protected]
Байланыс телефоны: 87016046118, 1158
Пререквизиттер: макроэкономика, экономиканы мемлекеттік реттеу
Постреквизиттер: аймақтық экономика және басқару
Курстың қысқа мазмұны
Бүгінде аймақты дамытуда маңызды стратегиялық мақсаттар мен олардың басым салалары да анықталып келеді. Жалпы мемлекеттік-жеке меншік серіктестіктің негізгі мақсаты қаржыларды және әр мемлекет пен бизнестің тәжірибесін біріктіру жолымен қоғамның қызығушылығындағы инфрақұрылымды дамыту, экономикалық субъектілерге жоғары сапалы қызмет көрсету шартында қоғамдық маңызы бар жобаларды ең аз шығын және қауіптермен іске асыру болып табылады.
Көптеген елдерде ресурстардың басым бөлігі жекелеген тұлғалар немесе жеке фирмалар басқа тұлғалармен немесе фирмалармен сауда келісімдерін жүзеге асыратын нарық көмегімен бөлінеді. Бірақ аралас экономикалық жүйесіндегі көптеген елдерде ерекше орынды мемлекеттік басқару жəне билік органдары алады, себебі олар құқықтық нормаларды белгілейді, нарықта тауалар мен қызметтерді сатып алады, қызметтің кейбір түрлерін шығарады, кең көлемді трансферттік төлемдерді өтейді. Зайымдар мен салықтар арқылы өзін-өзі қаржыландырады, мемлекеттік құрылым баға, пайыздық ставкаға жəне нормативтерді қалыптастыруға өз ықпалын тигізеді.
Курстың басты мəселесі болып экономиканың дамуын бағалайтын сындарлы фактор болып табылатын, мемлекет, бизнес жəне экономикалық агенттер арасындағы өзара тəуелділік пен өзара байланысты оқып үйрену. Үкіметтің рөлі нарықтағы өз орнын алып қана қоймай, сонымен қатар нарықтық экономиканың қызметтерін жетілдіру.
Курстың мақсаты – студенттерге мемлекет пен бизнес арасындағы қарым-қатынастың жеке кəсіпкерлердің тактикасы мен стратегиясына жəне мемлекеттің экономикалық саясатына тигізетін əсерін түсіндіру болып табылады.
Пəнді оқытудың міндеттері – транзиттік экономиканың проблемаларын, нарықтық қатынастар сферасының кеңеюі жағдайында оны мемлекеттік басқарудың теориясы мен тəжірибесін, сондайақ еліміздің əлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру мен оның методологиясын меңгеру. Екі жақ – мемлекет пен бизнес – үшін де табысты «қызметтестікті» қамтамасыз ететін механизмдердің барлық арсеналын негіздеу мен тиімді пайдалану осындай реттеудің маңызды жағын білу.
а) басты құзыреттіліктер (БҚ)
- кəсіпкерлікті, шағын жəне орта бизнесті барынша дамыту үшін құқықтық, экономикалық, интеллектуалдық жəне ұйымдастырушылық сипатта керекті жағдайларды мемлекеттің ұйымдастыруы мен оған қолдау көрсетуі барысында қалыптасытын қарым-қатынастар мәселелерін меңгеру;
- мемлекет пен бизнес арасындағы қатынастар жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының тіптен жаңа бағыты жəне экономиканы мемлекеттік реттеу бойынша жасалатын ғылыми-теориялық негіздемелерін қолдану ерекшілігін меңгеру
б) пәндік құзыреттіліктер (ПҚ)
«мемлекет – бизнес» қатынастарын тиімді басқару механизімін қалыптастыруды, дербес баға беру.
в) арнайы құзыреттіліктер (БҚ)
- алған білімдерін тәжірибеде тиімді қолдана біледі
- пәнді оқу барысында студент зерттеу жұмыстарын меңгеруі тиіс
Бағаларды қою саясаты
Әріп жүйесі Цифрлік эквивалент Пайыз Дәстүрлі баға
А 4,0 95-100 ӨТЕ ЖАҚСЫ
А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 ЖАҚСЫ
В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 ҚАНАҒАТАНАРЛЫҚ
С 2 65-69 С- 1,67 60-64 Д+ 1,33 55-59 Д 1,0 50-54 F 0 0-49 ҚАНАҒАТАНАРЛЫҚСЫЗ

Курсты меңгерген деңгейінің жалпы бағалануы
Бағаланатын позиция 1-8 апта үшін бағалануының саны 9-15 апта үшін бағалануының саны Балдардың максималды саны Электронды журналға балдарды қою мерзімі
Ағымдағы бақылау 7 7 әр бір бағалау – 100 бал әр бір апта сайын(бірінші аптаны есептемегенде)
СӨЖ 2 2 әр бір СӨЖге – 100 бал 4,7,11,14 апталар
Межелік бақылау 1 1 әр бір межелік бақылауға - 100 бал 8 және 15 апта
Жіберу рейтингі 1 R 1 100 8 апта
Жіберу рейтингі 2 R2 100 15 апта
Академиялық мерзімде жіберу рейтингі R = (R1+R2)/2 100 15 апта
Емтихан E 100 16-19 апталар
Қорытынды баға I = R*0.6+E*0.4 100 Бағаларды қою критерии
Бағалаудың түрі Максималды баға Оқытушының журналына қою мерзімі
Ағымдағы бақылау:
Дәрістерге қатысу: 1 сағ – 10 бал
Семинар сабақтарының тапсырмаларын орындау
ОСӨЖ тапсырмаларын орындау
Тапсырмаларды орындау барысында творчестволықты, тапқырлықты, белсенділікті танытқаны үшін (ОСӨЖ, семинар) - 1 сағат 100
20
30
40
10 Әр бір сабақта
СӨЖ 1*)
Тапсырма1
Тапсырма2
тамсырма3 100
30
40
30 СӨЖ тапсырмаларын өткізу – 4 апта
СӨЖ 2
Тапсырма1
Тапсырма2 100
50
50 СӨЖ тапсырмаларын өткізу – 7 апта
СӨЖ 3
Тапсырма1
Тапсырма2
тамсырма3 100
20
35
45 СӨЖ тапсырмаларын өткізу – 11 апта
СӨЖ 4
Тапсырма1
Тапсырма2
тамсырма3 100
30
35
35 СӨЖ тапсырмаларын өткізу – 14 апта
Аралық бақылау 1: бақылау жұм.
Сұрақ 1
Сұрақ 2
Сұрақ 3 100
33
33
34 8 апта
Аралық бақылау 2: бақылау жұм.
Сұрақ 1
Сұрақ 2
Сұрақ 3 100
33
33
34 15 апта

Күнтізбелік-тақырыптық жоспары
№ Тараулар бойынша лекция тақырыптары Сағат саны Апта
Модуль 1 «Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздері»
1 Дәріс 1. Мемлекет жəне аралас экономиканың қалыптасуы 4 1-2 апта
Тәжірибе сабағы 1.
Экономикадағы мемлекеттің рөлі туралы түсініктер эволюциясы.
Аралас экономиканың дамуына мемлекеттің араласуының қажеттілігі жəне шегі. 2 ОСӨЖ 1. Қоғамдық-экономикалық жүйелердің моделдері жəне олардың жұмыс күшіне, жерге, капиталға, еңбек құралдары мен нəтижелеріне меншік нысанына байланысты тəуелділігі.
Презентация, 15 тест жасау 2 2 Дәріс 2. Экономиканы мемлекеттік басқару жүйесі жəне бюрократизм. 2 3-4 апта
Тәжірибе сабағы 2.
Экономиканы мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық негіздері.
Бюрократизмнің мəні, теориялық негіздері жəне оның элементтері; оның жағымды жəне жағымсыз жақтары.
Бюрократиялық нарық тұжырымдамасы. 1 ОСӨЖ 2. Лоббистік қызметтің мəні жəне оның əдістері. Қосымша материал, глоссарий 1 СӨЖ 1. (СӨЖ кестесі тапсырмасын қараңыз) 20 Модуль 2 «Нарықтық қатынастар және оның ерекшеліктері»
3 Дәріс 3. Мемлекет нарықтық қатынастарды ынталандыру субъектісі ретінде. 4 5-6 апта
Тәжірибе сабағы 3.
Саяси императивтер жəне нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі.
Шаруашылық жүргізудің жоспарлы жəне нарықтық моделдерін үйлестіруді қамтамасыз етуде нарық субъектілерінің мақсаттарын ескеру. 2 ОСӨЖ 3. Экономиканың əр түрлі секторларында бизнестің дамуын қамтамасыз ету жөніндегі орталық жəне жергілікті басқару органдарының функционалдық міндеттері.
Презентация, глоссарий 2 4 Дәріс 4. Кəсіпкерлік дамуының экономикалық негіздері жəне оның түрлері. 2 7 апта
Тәжірибе сабағы 4.
Меншік нысандары жəне əр түрлі елдердегі олардың арақатынас мəселелері
Меншікті толықтай мемлекеттендіру мен экономиканы орталықтан басқару тəжірибесі
Экономиканы толықтай ырықтандырудың салдарлары жəне нарықтың көлеңкелі жақтары 1 ОСӨЖ 4. Жекешелендіру үрдісі – түбегейлі институционалдық өзгерістер мен меншік қатынастарын жетілдірудің шешуші факторы.
Презентация, 15 тест жасау 1 Модуль 3 «Билік органдары мен бизнестің байланыс механизмі»
5 Дәріс 5. «Үкімет – бизнес» қатынасын реттеу жəне оның əр түрлі елдердегі тəжірибесі. 2 8-9 апта
Тәжірибе сабағы 5.
Үкімет пен бизнес арасындағы қатынасты анықтаудың тарихи жəне теориялық-талдау амалдары.
Экономиканың жеке секторын дамыту мен орта тапты қалыптастырудағы бұл қатынастрадың рөлі.
Роулс пен Коциктің əділеттілік теориясы.
«Үкімет – бизнес» қатынасын жақсартудағы əкімшілік институтардың функционалдық міндеттері мен жауапкершіліктері. 1 ОСӨЖ 5. Шағын жəне орта кəсіпорындарға қатысты үкімет саясатын қалыптастыру.
Қосымша материал , кесте 1 СӨЖ 2. (СӨЖ кестесі тапсырмасын қараңыз) 20 Аралық бақылау 1 (Бақылау жұмысы) 6 Дәріс 6. Экономикалық өсу проблемаларын шешу жəне азаматтық қоғамды қалыптастырудағы мемлекеттің рөлі. 2 10-11 апта
Тәжірибе сабағы 6.
Экономикалық өсудің негізгі сипаттамалары: мəні, мақсаттары, түрлері.
ҚР экономикасының тұрақты даму тұжырымдамасы жəне өсу проблемалары.
Азаматтық қоғам түсінігі. 1 ОСӨЖ 6. Азаматтық қоғам институттарын мемлекеттік басқару үрдісіне тарту.
Дисскусия, қосымша материал 1 СӨЖ 3. (СӨЖ кестесі тапсырмасын қараңыз) Модуль 4. «Жергілікті басқару органдары мен бизнес субъектілерінің  байланысы»
7 Дәріс 7. Жергілікті басқару органдары мен бизнес субъектілерінің өзара байланысы және дамыту жолдары. 2 12-13 апта
Тәжірибе сабағы 7.
Аймақтың даму стратегиясын жүзеге асырудағы жергілікті басқару органдары мен бизнес субъектілері жұмысының мақсаты мен міндеттері
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлауда билік органдары мен бизнестің байланыс механизмі 1 ОСӨЖ 7. Меншік құқығын пайдалану тəжірибесі жəне проблемалары. Презентация, 15 тест жасау 1 8 Дәріс 8. Экономиканың əр түрлі секторларындағы бизнестің даму жағдайлары 2 14-15 апта
Тәжірибе сабағы 8.
Шағын және орта бизнес түсінігінің мәні, маңызы
Шағын және орта кәсіпкерлікті басқаруды дамытуда мемлекеттің алатын pөлі мен қoлдау қажеттілігі
Шағын кәсіпкерлікті басқарудың шетелдік тәжіpибесі 1 ОСӨЖ 8. Əлеуметтік аяда бизнестің даму ерекшеліктері жəне мемлекеттік қолдау.
Қосымша материал, глоссарий 1 СӨЖ 4. (СӨЖ кестесі тапсырмасын қараңыз) 25 Аралық бақылау 1 (Бақылау жұмысы) Барлығы: дәріс
тәжірибе сабағы
ОСӨЖ (соның ішінде СӨЖ) 30
15
75 Семинар сабақтарының әдістемелік нұсқаулары
Семинар сабақтарына дайындалу барсында жоспарды қатан ұстану қажет. Тақырып бойынша барлық сұрақтарға дайындалып, жауаптардың конспектісін дәптерге жазу абзал. Сабақта қайнар көздерінің және құжаттардың ксерокөшірмелерін пайдалануға болады. Семинар сабақтарының тақырыптарынан кейін тапсырмаларға назар қою керек. Семинар сабақтарына дайындалу үшін ұсынылған әдебиеттердің тізімінен оқулықтарды пайдалануға болады және сонымен қатар өздігінен қосымша әдебиетті іздеп тауып содан материалды пайдалануға болады.
1 тақырып. Мемлекет жəне аралас экономиканың қалыптасуы.
Мақсаты: мемлекет ұғымы, аралас экономиканың қалыптасуы бойынша жалпы түсінік қалыптастыру.
Негізгі сұрақтар:
Қоғамдық- экономикалық жүйелердің моделдері
Мемлекет қоғам өмірін ұйымдастырудың саяси формасы ретінде
Экономикадағы мемлекеттің рөлі туралы түсініктер эволюциясы
Аралас экономиканың дамуына мемлекеттің араласуының қажеттілігі жəне шегі
Мемлекеттік реттеудің негізгі әдістері
Әлеуметтік бағытталған елдердің экономикасын басқаруда мемлекеттің араласу тәжірибесі (Германия, скандинавия елдері және т.б.)
Қолданылатын әдебиеттер тізімі:
Төреқұлова Д.М., Бейсенғалиев Б.Т., Жұманова Б.Қ., Құрманова Н.А. Қазақстан экономикасындағы басқару оқу құралы Алматы 2015-464б
Дауранов И.Н. Организация государственного управления..- Алматы: Изд-во НВШГУ, 2010.- 156с.
2 тақырып. Экономиканы мемлекеттік басқару жүйесі жəне бюрократизм.
Мақсаты: бюрократизмнің мəнін, теориялық негіздерін жəне оның элементтері мен оның жағымды жəне жағымсыз жақтары білу.
Негізгі сұрақтар:
Экономиканы мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық негіздері
Бюрократизмнің мəні, теориялық негіздері жəне оның элементтері; оның жағымды жəне жағымсыз жақтары
Бюрократиялық нарық тұжырымдамасы
Əкімшілік рента
Лоббистік қызметтің мəні жəне оның əдістері.
Қолданылатын әдебиеттер тізімі:
Мұхтарова, Қ.С. Аймақтық экономиканы басқару [Мәтін]: Оқу құралы / Қ.С. Мұхтарова, Г.С. Смағұлова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.
М.Н.Абдилдинова, М.К.Аяжанова Мемлекеттік және муниципалдық басқару. (Дәрістер курсы) Талдықорған, 2013.
Рахметова, М.А. Мемлекеттік қызмет және басқару [Мәтін]: Дәрістер кешені / М.А. Рахметова.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2015.
3 тақырып. Мемлекет нарықтық қатынастарды ынталандыру субъектісі ретінде.
Мақсаты: экономиканың əр түрлі секторларында бизнестің дамуын қамтамасыз ету жөніндегі орталық жəне жергілікті басқару органдарының функционалдық міндеттері бойынша түсінік қалыптастыру.
Негізгі сұрақтар:
Саяси императивтер
Саяси және әлеуметтік-экономикалық принциптерді іске асыруда мемлекет рөлінің артуы
ҚР экономикасының әр түрлі секторында бизнестің дамуын қамтамасыз ету бойынша орталық және жергілікті басқару органдардың функционалдық міндеттері
Қолданылатын әдебиеттер тізімі:
Мамыров Н.К., Саханова А.Н., Ахметова Ш.С., Брузати Л.Ж. Цикл учебников «Государство и бизнес». - Алматы, Изд-во «Экономика», 2002 г.
Бузгалин А.В., Колганов А.И. Анатомия бюрократизма. –М.:Знание, 2000г. – Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекции. М., 2008.
Хлебников К.В. Механизмы взаимодействия власти и бизнес-структур в реализации региональных стратегий развития: автореферат дис. [Место защиты: Ин-т экономики РАН] М.: 2012г. 4 тақырып. Кəсіпкерлік дамуының экономикалық негіздері жəне оның түрлері.
Мақсаты: меншік нысандары жəне əр түрлі елдердегі олардың ерекшеліктерін, рөлін қарастыру және зерттеу.
Негізгі сұрақтар:
Меншік түрлері және олардың әр түрлі мемлекеттердегі ара қатынас мәселесі
Мемлекеттік меншік қоғамдық қызметтер мен игіліктерді өндірудің негізі ретінде
Экономиканың мемлекеттік секторы және оның тиімділігі
Жекешелендіру жеке сектор құрудың факторы ретінде
Қолданылатын әдебиеттер тізімі:
"Костусенко А.И. Механизм взаимодействия властных и предпринимательских структур в рыночной среде // Проблемы современной экономики, N 2 (30), 2009 г.
Хлебников К.В. Механизмы взаимодействия власти и бизнес-структур в реализации региональных стратегий развития: автореферат дис. [Место защиты: Ин-т экономики РАН] М.: 2012 г. Әмірбекұлы Е. Инновациялық бизнес [Мәтін] / Ержан Әмірбекұлы. - Алматы: Эверо, 2014.
5 тақырып. «Үкімет – бизнес» қатынасын реттеу жəне оның əр түрлі елдердегі тəжірибесі.
Мақсаты: экономиканың жеке секторын дамыту мен орта тапты қалыптастырудағы тәжірибелік (практикалық) білімін жетілдіру.
Негізгі сұрақтар:
Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастарды анықтауға бағытталған тарихи және теоретико-аналитикалық әдістер
«Үкімет-бизнес» қатынастарын жақсарту ісіндегі әкімшілік институттардың функцио-налдық және структуралық сипаттамалары
Роулс пен Коциктің әділеттілік тұжырымдамасы
Әр түрлі мемлекеттердегі Үкімет пен бизнес арасындағы қалыптасқан қатынастар тәжірибесіне сараптама
Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастағы этикалық аспект
Қолданылатын әдебиеттер тізімі:
"Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы 2012 жыл. 14 желтоқсан
" Мамыров Н.К., Саханова А.Н., Ахметова Ш.С., Брузати Л.Ж. Цикл учебников «Государство и бизнес». - Алматы, Изд-во «Экономика», 2002 г.
Холопов В.А.  Государственное и муниципальное управление. - Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс, 2010г.
6 тақырып. Экономикалық өсу проблемаларын шешу жəне азаматтық қоғамды қалыптастырудағы мемлекеттің рөлі.
Мақсаты: азаматтық қоғам институттарын мемлекеттік басқару үрдісіне тарту маңыздылығы бойынша түсінік қалытастыру.
Негізгі сұрақтар:
Экономикалық өсудің негізгі сипаттамалары: мәні, мақсаттары, түрлері
ҚР экономикасының тұрақты даму тұжырымдамасы және өсу проблемалары
Азаматтық қоғам түсінігі
Азаматтық қоғам институттарын мемлекеттік басқару
Қолданылатын әдебиеттер тізімі:
Аяжанова М.К., Абдилдинова М.Н. Мемлекет және бизнес (дәрістер курсы) Талдықорған, 2013ж.
Қылышбаева, Б.Н. Әлеуметтік жұмыстағы ұйымдастыру, әкімшілік және басқару. [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Н. Қылышбаева, С. М. Дүйсенова. - Алматы: Қазақ университетi, 2011г.
Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана. Алматы, Изд-во «Экономика», 2002г.
Асан Д.С. Экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты дамыту тетіктері [Мәтін]: Оқу құралы / Д.С. Асан, Б.С. Мырзалиев, С.С. Ыдырыс.- Алматы: NURPRESS, 2011г.
7 тақырып. Жергілікті басқару органдары мен бизнес субъектілерінің өзара байланысы және дамыту жолдары.
Мақсаты: билік органдары мен бизнестің байланыс механизмі бойынша тәжірибелік білімін жетілдіру.
Негізгі сұрақтар:
Аймақтың даму стратегиясын жүзеге асырудағы жергілікті басқару органдары мен бизнес субъектілері жұмысының мақсаты мен міндеттері
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлауда билік органдары мен бизнестің байланыс механизмі
Меншік құқығын пайдалану тəжірибесі жəне проблемалары
Қолданылатын әдебиеттер тізімі:
Богачек И.А. Философия управления. Очерки профессионального управленца. СПб., 2009.
Пикулькин А.В. Основы государственного управления. М.:Юнити, 2011.
8 тақырып. Экономиканың əр түрлі секторларындағы бизнестің даму жағдайлары.
Мақсаты: Əлеуметтік аяда бизнестің даму ерекшеліктері жəне мемлекеттік қолдау негізін білу.
Негізгі сұрақтар:
Шағын және орта бизнес түсінігінің мәні, маңызы
Шағын және орта кәсіпкерлікті басқаруды дамытуда мемлекеттің алатын pөлі мен қoлдау қажеттілігі
Шағын кәсіпкерлікті басқарудың шетелдік тәжіpибесі.
Әдеп жөніндегі кеңестің негізгі міндеті.
Қолданылатын әдебиеттер тізімі:
Богачек И.А. Философия управления. Очерки профессионального управленца. СПб., 2009.
"ҚР-ның жергілікті мемлекеттік басқару және атқару органдары туралы" 23.01.2001 ж. 3аңы.
Аяжанова М.К., Абдилдинова М.Н. Мемлекет және бизнес (дәрістер курсы) Талдықорған, 2013г.
ОСӨЖ тапсырмаларын орындаудың әдістемелік нұсқаулары
ОСӨЖ сабақтарына студенттер ұсынылған оқұлықтарды және интернет желіні пайдалануға ұсынылады. Берілген тақырыптардың сұрақтары бойынша парақтарға компьютермен терілген жауап беруге міндетті. Жұмыстың көлемі бір бетке дейін (сұрақтарға байланысты) көлемде тек өз ойларыңыз өз сөздеріңізбен дайындалу міндетті. Бірдей жұмыстар қабылданбайды. Өз тапсырмалардың орындалуын студенттер ОСӨЖ сабақтарында кестеде көрсетілген мерзімде (аптада) көрсетіп, қорғаулары тиіс.
СӨЖ тапсырмаларын орындаудың жалпы мақсаттары мен әдістемелік нұсқаулары
Әр бір студент өзінің мамандығын қалыптастыратын пәндерді оқып-үйрену барысында алған теориялық білімдерін одан әрі тереңдетіп, жетілдіре беруі үшін күнделікті болып жатқан (алда да болатын) экономикалық және әлеуметтік процестерді басқарудың тәжірибесін мемлекеттік , салалық, қарқындылық және аймақтық тұрғыдан жеткілікті талдап, соның арқасында басқару практикасының салыстырмалы жетістіктері мен кемшіліктерін анықтай отырып, соңғыларын одан әрі болдырмаудың жолдары мен әдістерін ғылыми-методологиялық және ұйымдастырушылық-құқықтық жағынан негіздей білу тиіс. Сондықтан дәл осы мақсатқа қол жеткізу үшін студенттердің өзіндік жұмыстарының тапсырмаларын орындау оқу жоспарында қарастырылған.
СӨЖ-дің мәні – жинастырылған ресми, әдеби-статистикалық және болжамдық материалдарды жүйелі түрде берілген тақырыпты ашып беру үшін белгілі бір логикалық сәйкестілікке келтіруге және осылардың барлығын өз сөзімен жазып шығаруға үйрету болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда студенттердің СӨЖ жұмыстары курстық жұмыстарында да, дипломдық жұмыстарында да көрініс алуға тиіс. СӨЖ жұмыстарын дайындау барысында мынадай әдістемелік ңұсқау сақталғаны жөн:
тақырыпты ғылыми-методологиялық астарын толық меңгеру ұщін керекті әдебиетті анықтап, оны оқып-үйреніп, өзіне жарамды дегендерін өзіне жинақтау;
ғылыми-теориялық тұжырымдамаларды қоғамдық өмірдің практикасында болып жатқан жағдайлармен салыстыра қарастыру үшін ресми материалдар мен динамикалық, құрылымдық, мөлшерлік және сапалық талдау жасау;
тақырыптағы проблеманы негіздеу үшін сәйкесті заңдар, заң актілері мен мемлекетік бағдарламалар пайдаланылуы керек;
баяндаманы жазу барысында тақырыпқа сәйкес нақты тұжырымдамалар жазылуы тиіс;
эссе дайындауда студент тақырыптың теориялық астарына сүйеніп, заң-құқықтық актілерді келтіріп проблеманың қазіргі көрінісін сипаттайды;
жазбаша конспектілерді жазғанда студент ақпараттық деректерді келтіру абзал
барлық тапсырмалар компьютерде теріліп шығарылу керек. Шрифт Times New Roman 14, интервал – 1, сол жақта – 1см., оң жақта – 1см., үстінде – 1см., төменде – 1см. Тапсырманың соңында қолданылған әдебиет жазылады келесі тәртіппен: Автордың фамилиясы инициалдары, кітаптың(мақаланың) аты, қала, шыққан жылы, беттер. Мысалы: Төреғожина М.Б. Экономиканы мемлекеттік реттеу. Алматы, 2008 – 315б.; интернеттен алынған материалдар келесідей жазылады мысалы: Ахметов С. Қазақстан Республикасының 2012–2016 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы – www.minplan.kz.
СӨЖ-дің күнтізбелік-тақырыптық жоспар
сөж №
Тапсырманың мазмұны Сағат саны Тапсыру мерзімі Бақылау формасы
1.
Аралас экономиканың дамуына мемлекеттің араласуының қажеттілігі. 11 4-апта Эссе
Лоббистік қызметтің мəні жəне оның əдістері Конспект
Экономиканы басқаруды ұйымдастырудың әдістемелік қағидаларына сипаттама беріңіз Презентация
2 Саяси императивтер әрбір императивке тоқталып өту (13 императив) 11 7-апта Кесте
Аумақтық бөлінудің шаруашылық-экономикалық принциптері (2-4 бет) Конспект
3 «Үкімет – бизнес» қатынастардың институционалдық және ұйымдастырушылық аспектілері (2-4 бет) 11 11-апта Баяндама
Экономиканың жеке секторына шетелдік инвестицияларды тарту мен кəсіпкерлердің инвестициялық белсенділігін ынталандырудағы мемлекеттің рөлі Конспект
Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастың, Испания, Нидерланды, АҚШ, ГФР, Франция, Жапония сияқты мемлекеттердегі қалыптасқан тəжірибесін талдау Кесте
4 «Тұрақты даму» концепциясының мәні. (3-5 бет) 12 14-апта Конспект
Шағын және орта бизнестің күшті, әлсіз жақтарын анықтаңыз?
(SWOT-талдау)
Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың негізгi бағыттары Презентация
Барлығы 45 СӨЖ материалдары
Реферат тақырыптары
Мемлекеттік биліктің түсініктемесі және мәні. Мемлекеттік басқару- мемлекеттік биліктің жұмыс істеп тұратын тетігі ретінде.
Мемлекеттің функциялары
Кейнстің теориясы және мемлекеттік - монополиялық саясат
Экономикалық мемлекеттің формасы және әдістемесі
Экономикалық әлемнің реттелуі
ҚР үкіметтік функциялардың шектелуі
ҚР-ғы мемлекеттік органдағы билігі
ҚР экономикасындағы жекешелендіру
Ресейдегі жекешелендіру ерекшелігі
ҚР жекешелендіру
ҚР жекешелендірудің жолдары
Мемлекеттің келісім және әдістеме
Глоссарий
Федерация - фр. federation - бірлестік, одақ, лат. federatіo – одақ, бірлестік - мемлекеттік құрылым түрі. Федерация  заң жүзінде саяси дербестігі сақталатын бірнеше субъектінің біртұтас одақтық мемлекет құру формасы. Тұңғыш федерация  Америка Құрама Штаттары  1787 жылғы конституция бойынша құрылды. Федерация құрамындағы субъектілер федерац. жоғарғы одақтық органдарын, қарулы күштерін құрайды. Федерация заңдары бүкіл одақ аумағында орындалуы міндеттеледі.
Конфедерация (кейінгі лат. confederatіo – одақ, бірлестік) – мемлекеттік құрылым формасы, бұл ретте Конфедерация құрушы мемлекеттер өздерінің тәуелсіздігін толығымен сақтап қалады, әрқайсысының өзіндік мемлекеттік билік жүйесі және басқару органдары болады; арнайы бірлескен органдар тек белгілі бір (әскери, сыртқы саяси, т.б.) мақсаттағы іс-әрекеттерді үйлестіріп отыру үшін жасалады. 
Экономикалық дағдарыс – дағдарысты, тоқырауды, жандануды және өрлеуді дәйекті түрде қамтитын ұдайы өндірістік цикл кезеңдерінің бірі. HYPERLINK "https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B" \o "Нарық" Нарықтық жағдаяттың күрт құлдырауымен, ұлттық экономиканың тұрақсыздануымен, қоғамдық ұдайы өндірістегі үйлесімсіздіктің күшеюімен сипатталады. Экономикалық дағдарыс тауар  капиталын артық өндіруден (сатылмаған өнімдердің өсуі), өндірістік капиталдың артық қорлануынан (өндірістік қуаттардың толық қуатпен жұмыс істемеуінің көбеюі, жұмыссыздықтың өсуі), ақша капиталының артық қорлануынан (өндіріске жұмсалмаған ақша санының көбеюі) көрініс табады. 
Монополия (гр. monоs – жалғыз және poleo – сатамын) - тұлғаның немесе тұлғалар тобының, мемлекеттің белгілі бір затқа (мысалы, жерге), белгілі бір затты өндіруге немесе сатып алуға, белгілі бір тауарлармен сауда жасауға айрықша құқығы; салалық, ұлттық немесе әлемдік рынокта басым, үстем жағдайға ие кәсіпорын немесе кәсіпорындар тобы. Монополия әдетте жеке меншіктегі, өзіндік, топтық немесе акционер меншіктегі және өнім өндіру мен өткізуді бақылайтын ірі шаруашылық бірлестіктер (картельдер, синдикаттар, концерндер, консорциумдар, т.б.) болып табылады. 
Жекешелендіру - меншік  қатынастарын реформалау арқылы мемлекеттік меншікті меншіктің басқа нысандарына айналдыру процесі. Ол бұрынғы социалисттік жүйеден нарықтық  экономикаға  көшудің өзекті шарты болып табылады,  шаруашылық  субъектілерінің іс белсенділігін күрт арттыру үшін, экономикалық бәсекелестікті жандандыру үшін жүргізіледі. 
Конституция, Ата Заң  (латынның  лат. constitutio - яғни «құрылым» сөзінен шыққан) - Мемлекеттің негізгі заңы, елдегі барлық басқа заңдарға қатысты жоғары заңды күшке ие заң немесе заңдар тобы.
Конституция осы заманғы мемлекеттіліктің маңызды белгісі, мемлекеттің бастапқы саяси және құқықтық құжаты болып табылады.
Лоббизм — жеке тұлғалардың, саяси субъектілер мен ұйымдардың белгілі бір заң жобаларына, қабылданатын шешімдерге ықпал ету мақсатында жасайтын іс-әрекетін білдіретін ұғым.
Бюрократия - атқарушы билік орталықтарының қоғам мүшелерінің еркінен тыс қалуына негізделген саяси, әлеуметтік және экономикалық жүйе; қоғамның және мемлекеттің саяси, экономикалық, әлеуметтік-мәдени салалардағы қызметтерінде ресми және бейресми шенеуніктік байланыстарға негізделген билік жүйесі.
Экономикалық өсу - қоғамдық еңбек нәтижесін, оның өнегелік, рухани сипаттамаларын көрсетеді. Ол - экономикалық динамиканың көрсеткіші және қайнар көзі. Бұл экономикалық теорияның предметі мәселелерінің екінші жүйесі.
Интеграция(лат. іntegratіo – қалпына келтіру, толықтыру, іnteger – тұтас, бүтін) – экон. субъектілерді біріктіру, олардың арасындағы байланыстарды дамытып, өзара ынтымақты іс-қимылын тереңдету.
Капитал нем. kapіtal, ағылш. capіtal, лат. capіtalіs – басты нәрсе‚ басты мүлік, негізгі қаржы) – кең мағынада – табыс әкеле алатын нәрселердің бәрі немесе адам өзінің тіршілік әрекеті барысында тауарлар‚ өнімдер‚ т.б. өндіру‚ қызметтер көрсету үшін жасаған ресурстар, яки қосымша құн әкелетін құн; тар мағынада – табыстың жұмыс істеп тұрған қайнар көзі‚ іске қосылған өндіріс құрал-жабдығы‚ ақшалай қаражат‚ зияткерлік меншік.
Субсидия (лат. subsіdіum – көмек), демеу қаржы – мемлекеттік бюджет есебінен‚ ал беймемлекеттік фирмалар заңды тұлғаның‚ жеке тұлғаның таза табысынан өкімет органдарына‚ басқа мемлекеттерге беретін, көбінесе ақшалай нысандағы бір жолғы жәрдемақы.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
Мемлекеттік билік - тікелей мемлекеттің өзі жүргізетін немесе өзінің атынан жүргізуге өкілеттілік беріп, өз жәрдемімен өзге бір ұйым, мекеме арқылы жүргізетін қоғамдық биліктің бір түрі, мемлекеттік басқару органдарының жиынтығы. HYPERLINK "http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BA" \l "cite_note-a1-0"
Мемлекеттік бюджет - мемлекеттің белгілі бір уақыт кезеңіне, көбінесе бір жылға арналған кірістері мен шығыстарының қаржы жоспары.
Мемлекеттік бағдарлама - ресурстар, орындаушылар, ғылыми- зерттеу, өндірістік, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық және басқа шаралар.
Стратегиялық басқару - қарулы күштерді басқарудағы жоғары мемлекеттік және әскери органдардың қызметі.
Стратегиялық тұрақтылық - әскери аумақтағы қару-жарақ, қарулы күш пен әскери қимылдардың өзара тиімді дәрежесін ұстаумен сипатталатын мемлекет аралық жағдай.
Білімгерлердің білімдерін бақылау және бағалау материалдары
аралық бақылау
Экономикадағы мемлекеттің рөлі туралы түсініктер эволюциясы.
Қоғамдық, экономикалық және өндірістік қатынастардың күрделенуі жағдайында оның рөлінің өсуі.
Аралас экономиканың дамуына мемлекеттің араласуының қажеттілігі және шегі.
Бюрократизмнің мәні, теориялық негіздері және оның элементтері
Коммерциалық емес ұйымдардың бюрократиялық факторлары
Қоғамдық таңдау теориясы және ұжымдық әрекеттер логикасы.
Әкіәмшілік рента. Институционалдық емес қатынастардың мәні және олардың обьективті негіздері.
Лобисттик қызметінің мәні және оның әдістері.
Саяси императивтер және нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі.
Кәсіпкерлік, бизнес және нарықтық қатынастардың дамуы үшін құқықтық негізді жасау жөніндегі мемлекеттің заң шығарушылық әрекеті.
2 аралық бақылау
Кәсіпкерліктің, шағын және орта бизнестің дамуын ынталандырудың экономикалық механизмдерінің бүкіл жүйесін негіздеу мен қолданудағы мемлекует рөлінің өсуі.
Экономиканы реттеу және нарықтық қатынастардың кедергісіз дамуы үшін жағдайлар жасау жөніндегі мемлекеттік шаралар жүйесі.
Экономиканың әр түрлі секторларында бизнестің дамуын қамтамасыз ету жөніндегі орталық және жергілікті басқару органдарының функционалдық міндеттері.
Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық мүдделерініңбастапқылығы және оларды барлық деігейдегі шаруашылық жүргізуші субьектілердің ескеруі.
Меншік нысандары және әр елдердегі олардың арақатынас мәселелері.
Меншікті толықтай мемлекеттендіру мен экономиканы орталықтан басқару тәжірибесі.
Экономиканы толықтай ырықтандырудың салдарлары және нарықтың көлеңкелі жақтары.
Меншіктің мемлекеттік те, жеке де нысандарының даму жағдайлары, рөлі және мақсатқа лайықтылығы .
Фрирайдерлік мәселелер.
Мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық негіздері және нарықтық экономикадағы оның рөлі.
ДӘРІСТЕР КЕШЕНІ
1 тақырып. МЕМЛЕКЕТ ЖƏНЕ АРАЛАС ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
Жоспар:
Қоғамдық- экономикалық жүйелердің моделдері
Мемлекет қоғам өмірін ұйымдастырудың саяси формасы ретінде
Экономикадағы мемлекеттің рөлі туралы түсініктер эволюциясы
Аралас экономиканың дамуына мемлекеттің араласуының қажеттілігі жəне шегі
Мемлекеттік реттеудің негізгі әдістері
Әлеуметтік бағытталған елдердің экономикасын басқаруда мемлекеттің араласу тәжірибесі (Германия, скандинавия елдері және т.б.)
1-сұрақ. Қоғамдық-экономикалық жүйелердің моделдері
Экономикалық жүйе – өзара байланысты әлеуметтік және құқықтық институттардың жиынтығы шеңберінде экономикалық тепе-теңдікке жету мақсатында шаруашылық әрекетті туындататын қоғамдық себептерге байланысты қолданылатын әрекеттердің белгілі бір тәсілдері мен әдістері. Экономикалық жүйе – экономикалық өнімді өндіру, бөлу, айырбастау, тұтыну барысында туындайтын негізгі экономикалық қатынастардың нысаны мен мазмұнын айқындайтын қағидаттардың, ережелердің, заң жүзінде баянды етілген нормалардың тарихи тұрғыда пайда болған немесе белгіленген, елде жұмыс істеп тұрған жиынтығы.
Кеңестік кезеңде саяси құжаттар мен экономикалық жарияланымдарда “әлеуметтік-экономикалық жүйе” және “әлеуметтік-экономикалық саясат” деген терминдерді қолдануды жөн санады. Нарықтық қатынастарға өтпелі кезеңде Экономикалық жүйені ішкі екі жүйе: макродеңгей мен микродеңгей түрінде түсіну кеңінен таралды. Осы тұрғыдан алғанда макродеңгей республикалық заң шығарушы және атқарушы органдар және жергілікті билік органдары ретінде түсінілді. Микродеңгей түрлі салалар ретінде ұғынылды.
2-сұрақ. Мемлекет қоғам өмірін ұйымдастырудың саяси формасы ретінде
Мемлекет-қоғам өмірін ұйымдастырудың саяси формасы және жария биліктің пайда болу нәтижесі. Мемлекеттің негізгі белгілері мыналар:
мемлекеттің орталық және жергілікті билік органдары жүйесі болады, оған заңды, атқарушы және сот органдары, әскер, полиция жатады;
мемлекеттің тұрғындары әкімшілік-аумақтық бірлестіктерге (облыс,аудан,...) бөлінеді(ол бірліктер әр елде түрліше аталады);
мемлекеттің шекарасы анық белгіленген аумағы болады;
мемлекеттің ең маңызды белгісі- оның өзге мемлекеттерден
2 тақырып. ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ ЖƏНЕ БЮРОКРАТИЗМ
Жоспар:
Экономиканы мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық негіздеріБюрократизмнің мəні, теориялық негіздері жəне оның элементтері; оның жағымды жəне жағымсыз жақтарыБюрократиялық нарық тұжырымдамасыƏкімшілік рентаЛоббистік қызметтің мəні жəне оның əдістері1 сұрақ. Экономиканы мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық негіздеріҚазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуын басқарудағы дербестілік саяси алғы шарттарының қажеттілігін ескертеді. 80-жылдардың екінші жартысынан бастап бұрынғы Кеңес Одағында, сондай-ақ Қазақстанда қоғамдық-саяси ахуал қарама-қайшылықтармен сипатталып, қоғамдық тұрақсыздықты көрсетті.
Орталықтың Республика мен оның аймақтарының мүдделерін ескермеуі, қоғамдық және территориялық еңбек бөлінісінде орын алып отырғандай, мекемелік және жергілікті мүдделердің қарама-қайшылығынан үдете түсіп, табиғи ресурстардың бей-берекет пайдалануына мүмкіндік береді, мұның ақыры экономикалық ахуалдың шиелене түсуіне әкеліп соқтырады. 2 - сұрақ. Бюрократизмнің мəні, теориялық негіздері жəне оның элементтері; оның жағымды жəне жағымсыз жақтарыБюрократия - лат. bureau - бюро, канцелярия және грек, kratos - күш, билік, үстемдік; канцелярияның билігі – атқарушы билік орталықтарының қоғам мүшелерінің еркінен тыс қалуына негізделген саяси, әлеуметтік және экономикалық жүйе; қоғамның және мемлекеттің саяси, экономикалық, әлеуметтік-мәдени салалардағы қызметтерінде ресми және бейресми шенеуніктік байланыстарға негізделген билік жүйесі. Бұл байланыстар тұйықталған,  иерархия  заңдылықтарына сай жүргізілетін,  заңды –және  қоғам мүшелерінің еркін белден басатын, әкімшілік нұсқаулар әдісімен басқаратын биліктің қатаң тетігін қалыптастырады
3 тақырып. МЕМЛЕКЕТ НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ ЫНТАЛАНДЫРУ СУБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ
Жоспар:
1. Саяси императивтер
2. Саяси және әлеуметтік-экономикалық принциптерді іске асыруда мемлекет рөлінің артуы
3. ҚР экономикасының әр түрлі секторында бизнестің дамуын қамтамасыз ету бойынша орталық және жергілікті басқару органдардың функционалдық міндеттері
1-сұрақ. Саяси императивтер
1. Экономикалық нарықтың модификацияланған нұсқасын жасауға бағытталған 13 саяси императивтер бар (императив – талап, бұйрық, заң;)
1. ЕРКІН ҚАУЫМДАСТЫҚ ИМПЕРАТИВІ
Кез-келген экономикалық жүйе сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Оны шығынға алып келуі мүмкін кенеттен болатын қарым-қатынастар мен құлдырау деп атайды.
Ұйымдастыру теориясының ашық жүйелерінен алынған еркін қауымдастық түсінігі қаржы нарығының жаһандық интеграциялануын зерделеу және қарапайым оқыс жағдайларды төмендету үшін қолайлы. Еркін қауымдастықты тұрақты жүйеге жатқызу түсінікті болуы керек: экзогендік факторлар толық жүйе арқылы байқалмайды, құрамдас бөліктер жартылай автономды, жүйенің кеңейтілген әрекеті кез келген интервалда болу мүмкіндігі аз. Саяси шешімдер қаржылай нарықтардың еркін қауымдастықтарды құру мен сақтап тұруға бағытталуы керек. Кез келген мемлекет өзінің бірегейлігін сақтап қана қоймай, қоршаған ортаға бейімделуі керек. Осының нәтижесінде, еркін кәсіпкерлік жүйе бағытында дамып жатқан социалистік мемлекеттер блогының арасында да еркін нарықтарды жаппай капиталистік жаулауға деген сенім қате болып табылады.
Аталған императивтің іске асуының мысалдарының бірі ретінде Біріккен ұлттар ұйымын келтіруге болады. Ол 1945 жылы 24 қазанда халықаралық ынтымақтастықты арттыру мен коллективті қауіпсіздікті қамтамасыз ету арқылы 51 мемлекетпен құрылды. Бүгінгі күні БҰҰ құрамында 185 мемлекет бар.
Мемлекет БҰҰ мүше болған кезде, олар БҰҰ жарғысында көрсетілген міндеттемелерді жүктейді. Жарғыға сәйкес Біріккен ұлттар ұйымы өзінің қызметінде төрт мақсатты көздейді: халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті ұстану, ұлттар арасында достық қатынастарды дамыту, халықаралық мәселелерді шешуде халықаралық қарым қатынасты жүзеге асыру және осы мақсаттарға жету үшін ұлттар әрекетін келісу орталығының болуы.
Аталған императив мемлекеттер, ұйымдар, партиялар және т.б. қауымдастығын қарастырады, оның негізгі принципі – ерікті түрде қауымдастық құру.
2. МОЙЫНДАУ ИМПЕРАТИВІ
Саяси қызметкерлер екі түрлі қателіктерге ұрынады: 1 – олар бағыттар, сигналдар мен моделдерді жоқ жерден көреді, 2 – олар бар жерден оларды көруден бас тартады. Бұл екі қателіктің әрекет етуін мойындау: көрсең – дұрыс емес, көрмесеңде – дұрыс емес.
Біз 1990 жылға кіргеннен бері төрт қуатты трансформация іске асты: біріншіден, суық соғыстың аяғы, екіншіден, кез келген мемлекеттік халықаралық позициясының әскери қуатының үстінен экономикалық айбынның өктемдік етуі, үшіншіден әлемдік саланы бөлгенде АҚШ-Еуропа-Жапония үшбұрышының пайда болуы, төртіншіден, саяси идеологияның экономикалық мақсаттарды көздеуге ауысуы.
2- сұрақ. Саяси және әлеуметтік-экономикалық принциптерді іске асыруда мемлекет рөлінің артуы
Нарықтың үш негізгі ақауы мемлекеттік араласудың экономикалық ақталуын білдіреді: монополиялық билік, сыртқы факторлар мен жетілмеген ақпарат.
Мемлекеттің экономикаға араласуы белгілі бір функцияларды көздейді. Ол нарықтық механизмге тән жетілмегендіктерді түзейді. Мемлекет өзіне тиімді бәсекелестік үшін кәсіпкерлерге бірдей жағдайлар жасауға, монополия билігін шектеуге жауапкершілік алады. Ол сондай-ақ, қажетті мөлшерде қоғамдық тауарлар мен қызметтерді өндіреді. Мемлекеттің экономикаға араласуының тағы бір себебі, нарықтық кірістерді әділетті түрде бөлуді қамтамасыз етпейді. Мемлекет мүгедектер мен қарттарға қамқорлық танытады. Нарық еңбек етуге құқықты кепілдендірмегендіктен, мемлекет жұмыссыздықты азайту үшін еңбек нарығын қалыпқа келтіреді.
тақырып. «ҮКІМЕТ-БИЗНЕС» ҚАТЫНАСТАРЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘР ТҮРЛІ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕГІ ТӘЖІРИБЕСІ
Жоспар:
Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастарды анықтауға бағытталған тарихи және теоретико-аналитикалық әдістер
«Үкімет-бизнес» қатынастарын жақсарту ісіндегі әкімшілік институттардың функцио-налдық және структуралық сипаттамалары
Роулс пен Коциктің әділеттілік тұжырымдамасы
Әр түрлі мемлекеттердегі Үкімет пен бизнес арасындағы қалыптасқан қатынастар тәжірибесіне сараптама
Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастағы этикалық аспект
сұрақ. Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастарды анықтауға бағытталған тарихи және теоретико-аналитикалық әдістер
Стратегияны зерделеуде жеткен жетістіктер «мемлекеттік басқару секторының» маңыздылығын түсінуге алып келді.
Бұл шешімдердің маңызы келесі сәттерді қарастыру кезінде анықталады:
1. Кейбір кәсіпорындар мен секторлар үшін мемлекеттік институттар айтарлықтай өлшемдегі сату нарығын білдіреді. «Мемлекет-тапсырыс берушімен» іс асыру қабілеттілігі басқа кәсіпорындармен бәсекелестік артықшылық.
2. Кейбір секторлар үшін өкілеттік, басқару құралдарын ұсыну, лицензия беру қызметке шешуші әсер етеді.
3. Қоғамдық институттар өздерінің қызметтерін жүзеге асыруда пайдаланатын процедуралар – бұл, экономикалық жүйеге жалпы әсер ететін пункттер. Әсер ету сектордан секторға қарай оның «бәсекелестік позициясын» өзгерту арқылы өзгеріп отырады.
сұрақ. «Үкімет-бизнес» қатынастарын жақсарту ісіндегі әкімшілік институттардың функционалдық және структуралық сипаттамалары
Шешім қабылдау процесі мен мемлекеттік институттардың структуралық және функционалдық сипаттамаларының сараптамасы төмендегідей маңызды ақпарат береді:
жалпы экономикаға қатысты қатынас бойынша сектордың нақты және күтілетін үлесі;
мемлекеттік саясаттың айқындық, қарама-қайшылық емес және заманауилығы сияқты түсіндірілетін сектордың даму перспективалары;
мемлекеттік саясат әсер ете алатын сектор құрылымы.
«Бәсекелестік стратегиясында» зерделеуде жеке кәсіпорындар мен өкімет арасындағы қатынастарды қосу әр түрлі деңгейде жүргізіледі:
құрылымдық күшті түсіну үшін жалпы деңгейде;
қоғамның ішкі экономикалық саясаты секторында әрқайсысының басымдылығын анықтау үшін әр түрлі экономикалық секторлар деңгейінде;
басқа кәсіпорындарға қатысты бір кәсіпорынның бәсекелестік позициясын түсіндіру үшін компания деңгейінде.
Үш деңгейдің әрқайсысы үшін сараптаманың түрлі мақсаттары бар:
стратегиялық конфронтацияға сәйкес жеке кәсіпорындар мен қоғамдық институттар арасындағы «сыни» кездер;
перспективада қолданылуы мүмкін әрекеттерді жақсы анықтау үшін жүйелік концептуалды принциптерді жасау;
осындай қарым-қатынастарды жақсартатын біліктіліктерді адамдарда, әсіресе менеджерлерде дамыту.
Аталған мақсаттар бұл процестерді «стратегиялық сараптама», «стратегиялық құру» және «стратегиялық іске асыру» деп анықтайды.
тақырып. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ШЕШУ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ РӨЛІ
Жоспар:
1. Экономикалық өсудің негізгі сипаттамалары: мәні, мақсаттары, түрлері
2. ҚР экономикасының тұрақты даму тұжырымдамасы және өсу проблемалары
3. Азаматтық қоғам түсінігі
4. Азаматтық қоғам институттарын мемлекеттік басқару
1- сұрақ. Экономикалық өсудің негізгі сипаттамалары: мәні, мақсаттары, түрлері
Экономикалық өсудің мән-мағынасын, негізгі факторларын және модельдерін қарастыру барысында экономиканың ұзақ мерзімдік дамуының негізгі мәселелеріне басты назар салу керек.
Экономикалық теорияда маңызды сұрақтардың бірі ол экономикалық өсу. Экономикалық өсу дегеніміз ұлттық өнімнің сан жағынан өсуімен қатар сапа жағынан жетілдірілуі. Экономикалық өсу деп өндіргіш күштердің ұзақ мерзімді дамуымен байланысты өндірістің нақты көлемінің табиғи дәрежесінің ұзақ мерзімдегі өзгерістерін атайды.
2- сұрақ. ҚР экономикасының тұрақты даму тұжырымдамасы және өсу проблемалары
  Адамзат қоғамының алдында тұрған экологиялық мәселелер оның дамуының барлық тарихи кезеңдерінде орын алып отырды.  Бірақ, өндірістік қоғам мен  демографиялық жарылыс кезеңінде адамзаттың табиғатқа теріс әсерінің нәтижелері ғаламдық сипатқа ие болды. Экологиялық мәселенің мәні – табиғаттағы қалыптасқан тепе-теңдікті бұзбай, миллиардтаған адамдарды жерде қоныстандыру және олардың барлық қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Қазіргі Жердегі тіршілік адам қызметінің сипатына тәуелді.
Қазіргі кезең адамның ерекше биосфералық қызметі – биосфераны қорғау мен сақтап қалу қызметімен анықталып отыр. Экологиялық мәселелердің алдын алу үшін адам ретсіз дамудан тиімді, реттелген, табиғат пен қоғамның даму заңдарына негізделген дамуға өтуі тиіс. Тек осы кезде ғана адамзат қоғамының дамуы үздіксіз, ұзақ уақыттық, бірқалыпты жағдайда, табиғи және әлеуметтік дағдарыссыз дамиды. Мұндай дамуды – тұрақты даму деп атайды. Бірақ бұл үшін адамдардың сана-сезімі, олардың мақсаты мен адамгершілік бағыттылығы өзгеруі тиіс. Планетадағы тіршілікті қорғау бүкіл адамзаттың бірігуін талап етеді.
3- сұрақ. Азаматтық қоғам түсінігі.
Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет туралы толып жатқан ой-пікірлер, әр түрлі теориялар бар. Бұл ой-пікірлердің, теориялардың көп болатын себептері қоғамдағы барлық таптардың, ұлттардың топтардың мүдде-мақсатына қатысты болуы. Тағы да бұл мәселе әр түрлі идеологиямен, саяси партиялармен байланысты болуы.
Бұл жерде ескерте кететін бір мәселе Кеңес дәуірінде елімізде марксистік мемлекеттік теория тұрғысынан зерттеп, түсініп келдік. Ол кезде қоғам мен мемлекетті таптық тұрғыдан зерттеуге тырыстық, басқа теорияны, басқа бағытты ысырып тастап отырдық. Қазір ол теорияларға көзқарас түзелді, дұрысталды. Тарихи теориялардың бәрінде аздап болса да шындық және тарихи нақты дәлелдер болады. Сондықтан ол теорияларды білу, дұрыс жағын алу, пайдалану өте қажет. Сол деректерді ескере отырып жүргізілген зерттеудің ғылымға, қоғамға пайдасы мол.
тақырып. ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ МЕН БИЗНЕС СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ ЖӘНЕ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
Жоспар:
Аймақтың даму стратегиясын жүзеге асырудағы жергілікті басқару органдары мен бизнес субъектілері жұмысының мақсаты мен міндеттері
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлауда билік органдары мен бизнестің байланыс механизмі
Меншік құқығын пайдалану тəжірибесі жəне проблемалары
сұрақ. Аймақтың даму стратегиясын жүзеге асырудағы жергілікті басқару органдары мен бизнес субъектілері жұмысының мақсаты мен міндеттері
Аймақ экономикасының тұрақты қызмет етуі мәселелері және аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының жоғарғы көсреткіштеріне қол жеткізуін қамтамасыз ететін факторлар мен шарттарды іздестіру соңғы кездері әр түрлі теориялар мен әдістер арқылы анағұрлым белсендірек талқылануда. Олардың көбісіне ортағы - елдер мен аймақтар арасындағы бәсекеге қабілеттіліктің күшеюі шарттарында аймақтың әлеуметтік-экономикалық жүйелердің даму тұрақтылығына әсер ететін факторларды және жаһандық тұрақсыздық салдарларынан аймақтың даму тұрақтылығына ықпалын анықтау және талдау болып табылады.
Нарықтық қатынастар аясының кеңеюі, экономиканы басқару жүйесіндегі соңғы уақытта жүргізіліп жатқан өзгерістер аймақтардың орны мен рөліне айтарлықтай ықпалын тигізді. Осыған орай аймақ экономикасын басқару, олардың дамуын мемлекет тарапынан реттеу мәселелері өзекті бола түсері сөзсіз. Республиканың әрбір аймағы еліміздің шаруашылық кешенінде белгілі бір орынды ала отырып, осыған қоса басқа аймақтармен бүтіндей экономикалық бірлікті құрайды. Сондай-ақ әр аймақтың өзіндік табиғи ресурстары, оларды орналастырудағы ерекшеліктері, экономикалық даму деңгейі, өзіндік шаруашылық құрылымы бар. Соған байланысты аймақтық саясат қалыптасып жүзеге асырылады.
- сұрақ. Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлауда билік органдары мен бизнестің байланыс механизмі
Кез келген ойды жүзеге асыруда жоспар немесе болашақты стратегиялық болжау болады. Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «...әрдайым көз алдымызда болашақтың жоспарын көруіміз керек. Ол қысқамерзімді мақсат болуы керек. Өйткені қандай да бір істі бастамас бұрын қажетті бағытта қозғалып келеміз бе, әлде бағыттан тайдық па, уақытты жеңдік пе, әлде қалдық па, осыны анықтау маңызды» деген. Бұл тұрғыда Мемлекет басшысының «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты халыққа Жолдауы маңызды рөл атқарады.
Жолдауда кәсіпкерлекке ерекше мән беріледі. Кәсіпкерлікке аса ірі жауапкершілік артылған. Мәселен, «халықаралық тәжірибені сараптау нәтижесінде кәсіпкерлерді палаталарға топтау экономиканың тиімділігінің ең негізгі факторы, мұндай қадам жүзеге асқан тұста «мықты бизнес, мықты мемлекет» ұстанымы іксе асырылады» делінген Жолдауда.
тақырып. ЭКОНОМИКАНЫҢ ƏР ТҮРЛІ СЕКТОРЛАРЫНДАҒЫ БИЗНЕСТІҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЛАРЫ
Жоспар:
Шағын және орта бизнес түсінігінің мәні, маңызы
Шағын және орта кәсіпкерлікті басқаруды дамытуда мемлекеттің алатын pөлі мен қoлдау қажеттілігі
Шағын кәсіпкерлікті басқарудың шетелдік тәжіpибесі
1- сұрақ. Шағын және орта бизнес түсінігінің мәні, маңызы.
Қазіргі таңда шағын және орта бизнесті дамыту мәселелерінің нарықтық экономика жағдайында өзектілігі артуда. Орта бизнес экономиканың инновациялық әлеуетінің дамуын, көптеген жаңа жұмыс орындарының пайда болуын, өндірісті ұйымдастырудың жаңа түрлерін іздеу және енгізу, сату және қаржыландыруды қамтамасыз етеді. Шағын және орта бизнес – елдің тұрақты дамуы және ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігінің жоғары болуының негізі.
Бизнес көлемі бойынша бірнеше түрге бөлінеді. ірі, орта және шағын. Олардың кешені бірін-бірі толықтыра отырып, экономиканың тұтас ағзасын құрайды.
Ірі бизнес – нарыққа негізгі өнім шығарушылар, экономика «қаңқасы», экономикалық тұрақтылықтың негізі. Саны жағынан мемлекетте үлкен үлеске ие емес. Экономиканың өсуінің негізгі қозғаушысы, саны жағынан, үлесі жағынан анағұрлым үлкен ол шағын және орта кәсіпорындар. Олар үнемі жаңарып тұратын тауар номенклатурасымен және ассортиментімен, аз ғана партияда өнім дайындау, шектеулі тұтынушылар жағдайында елеусіз материалдар мен шикі затты қолдану қажет болған жағдайда пайда болады. Сонымен, шағын кәсіпорындар нарықтың салыстырмалы толған кезінде жекелеген тапсырыстарды есепке алып өнімді аяқтайды, яғни ұсақ – түйек өнімдер өндіріледі. Сонымен қатар, шағын кәсіпорындар қызметтің барлық саласында нөлдік нәтиже алумен байланысты жоғары тәуекелге ие болып табылады. Бұл әрі инновациялық қызмет, әрі жаңа технологияны игеру, өнімнің жаңа түрін игеруде байқалады. Шағын кәсіпорындардың капиталымен тәуекелге бару, іріге қарағанда қоғамға аз шығындар алып келеді, сондықтан мемлекет шағын және орта кәсіпорындарды құру және дамыту үшін арнайы жеңілдіктер тәртібін тағайындайды.
2 - сұрақ. Шағын және орта кәсіпкерлікті басқаруды дамытуда мемлекеттің алатын pөлі мен қoлдау қажеттілігі
Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау - мемлекеттік, салалық және аймақтық бағдарламалар негізінде жүзеге асырылады және ол шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдауға бағытталған шаралар кешені болып табылады. Бүгінгі күні шағын және орта бизнестің дамуын мемлекеттің қолдауынсыз, реттеуінсіз елестету мүмкін емес.
Шағын бизнестің экономикадағы рөлі бағалауға келмейтіндей жоғары. Ол мемлекет өмірінің барлық салаларына әсерін тигізеді: жұмысшылар саны бойынша, өндірілетін тауарларының көлемі бойынша, орындайтын жұмыстары мен көрсететін қызметтері бойынша жекелеген елдерде шағын және орта бизнес субъектілері маңызды рөл ойнайды. Экономика үшін шағын кәсіпорындардың толықтай қызметі оның икемділігін арттыратын маңызды сұрақтар болып табылады. Тіпті, шағын және орта бизнестің даму деңгейіне байланысты, мамандар елдердің өзгермелі экономикалық жағдайға бейімделу мүмкіндіктерін талдайды. Қазақстан үшін шағын және орта бизнестің қалыптасуы жоғары дамыған қоғамға, жоғары дамыған экономикаға өтетін көпір болуы қажет. Қиыншылықтар мен сәтсіздіктерге қарамастан шағын және орта бизнес даму үстінде, экономикалық, әлеуметтік, ғылыми-технологиялық мәселелерді шеше отырып қарқын алуда.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізі әдебиет:
Дауранов И.Н. Организация государственного управления .- Алматы: Изд-во НВШГУ, 2010. – 156 с.
"Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы 2012 жыл. 14 желтоқсан.  //adilet.zan.kz
Мамыров Н.К., Саханова А.Н., Ахметова Ш.С., Брузати Л.Ж. Цикл учебников «Государство и бизнес». - Алматы, Изд-во «Экономика», 2002 г.
Холопов В.А.  Государственное и муниципальное управление. - Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс, 2010 - 364с.
Коробко, В.И. Теория управления [Текст]: Учебное пособие для студентов вузов / В.И. Коробко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с.
Қылышбаева, Б.Н. Әлеуметтік жұмыстағы ұйымдастыру, әкімшілік және басқару. [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Н. Қылышбаева, С. М. Дүйсенова. - Алматы: Қазақ университетi, 2011. - 154 б.
Қосымша әдебиет:
Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана. Алматы, Изд-во «Экономика», 2002г.
Асан Д.С. Экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты дамыту тетіктері [Мәтін]: Оқу құралы / Д.С. Асан, Б.С. Мырзалиев, С.С. Ыдырыс.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 160 б.
Жатканбаев, Е.Б. Государственное регулирование экономики: Учебник / Е.Б. Жатканбаев. - Алматы: Экономика, 2013. – 232 с.
Государственное регулирование экономики [Текст]: Учебник / Казбеков Б., Ермекбаева Б. и др.- Алматы: Қазақ университетi, 2011. - 290 с.Байгісиев, М.К. Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу [Мәтін] / М.К. Байгісиев.- Алматы: Раритет, 2010. - 240 б.
Бузгалин А.В., Колганов А.И. Анатомия бюрократизма. –М.:Знание, 2000г. – 211 с.
Костусенко А.И. Механизм взаимодействия властных и предпринимательских структур в рыночной среде // Проблемы современной экономики, N 2 (30), 2009 г.
Хлебников К.В. Механизмы взаимодействия власти и бизнес-структур в реализации региональных стратегий развития: автореферат дис. [Место защиты: Ин-т экономики РАН] М.: 2012г. - 22 c. Әмірбекұлы Е. Инновациялық бизнес [Мәтін] / Ержан Әмірбекұлы. - Алматы: Эверо, 2014.- 188 б.
Мамыров Н.К., Мадиярова Д.М. Халықаралық экономикалық қатынастар. Алматы 2010ж.
Майдан -Әлі Байгісиев. Халықаралық экономикалық қатынастар. Алматы 2010ж.
Сансызбаева Г. Государственное регулирование в зарубежных странах. Алматы.2007.
Ихданов Ж.О. Экономиканы мемлекеттік реттеудің өзекті мәселелері. Алматы,2001
Мамыров Н.К., Ихданов Ж. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана. Алматы, Экономика, 2008.
Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. — М.: Юрист,2010.
А.Н.Саханова, М.С. Сейтмаганбетова, Р.Т. Есенжигитова Госудрственное регулирование экономики. Алматы, 2009.
Дж. Ю. Стиглиц. Экономика государственного сектора. М.: МГУ. - 2007.
Ашимбаева А.Т. Структура экономики: закономерности формирования, тенденции и приоритеты развития. Алматы, Дайк - Пресс,2010.
Бибатырова И.А. Монополизм и антимонопольная деятельность в РК. Алматы: Қазақ университеты. - 2010.
Алпысбаева С.Н.Региональный рынок:закономерности формирования и развития. Алматы, Ғалым-2007.
Реформирование экономики Казахстана: проблемы и их решение. Под ред. Кенжегузина М.Б. Алматы, Ғалым-2007.
Кошанов А.Т. Трудное восхождение на путях к рынку. Астана-2009.
Казахстанская модель рыночных преобразований:социально-экономические и правовые аспекты. Аубакиров Я.А., Байжумаев Б.Б.,Жатканбаев Е.Б., и др. Алматы- 2009.
Стратегия развития Казахстана и реформирование наиональных производительных сил. Институт Экономики. Под ред. Кенжегузина М.Б. Алматы- 2008.
«Қазақстан жедел әлеуметтік, экономикалық және саяси жаңару жолында» ҚР Президентінің халыққа жолдауы. Астана- 2009.
ЕсентугеловА.Е.Трансформация экономики Казахстана:рыночная экономика, реформы, экономическая политика. Алматы- 2009.
Казахстанская модель социально-экономического развития:научные основы построение и реализации. Под ред. М.Б. Кенжегузина. Алматы- 2009.
Пәнінің оқу-әдістемелік қамтамасыздандыруларының картасы
Мемлекет және бизнес
№ Шифр Әдебиет атауы Бар болуы
Ескерту Қосымша
Кітапханада және кафедрада Қамтама- сыз етілу, % Негізгі
1 У9 (2К)
21Д21 Дауранов И.Н. Организация государственного управления.
Алматы: Изд-во НВШГУ, 2010.- 156с. 1 4,3 2 У050.2я73
М86 Мұхтарова, Қ.С.
Аймақтық экономиканы басқару [Мәтін]: Оқу құралы / Қ.С. Мұхтарова, Г.С. Смағұлова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 149бет. 10 43,4 3 Х621.02(2К)я7
Р24 Рахметова, М.А.
Мемлекеттік қызмет және басқару [Мәтін]: Дәрістер кешені / М.А. Рахметова.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2015.- 59бет. 50 100 4 Х81я73
О-11 Тулл Л. Государственное управление [Текст] = Public Management / Тулл Л. О, к.Дж Мейер.- Gambridge University Press, 2011.- 317р. 1 4,3 Қосымша
1 Х62(2К)я73 Қ18
Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері: Оқулық / Құраст. К. Баянов.- Алматы, 2003.- 692бет. 32 100 2 Х621.011я73
У63 Уолкер, Р.М. Государственное управление [Текст] = Public Management and Performance / Р.М. Уолкер, Дж. Бойн, Г.А. Бревер.- Cambridge University Press, 2010.- 288р. 1 4,3 У9(2К)26
А89 Арыстанов, А. К. Региональный финансовый центр города Алматы: Монография [Текст] / А. К. Арыстанов.- Алматы: ИД "Жибек жолы", 2010.- 168с. 1 4,3 Демонстракциялық материалдар, оның ішінде интернет
1 Х0я21
З 22 Заң терминдерінің сөздігі.- Алматы: Жетi жарғы, 2007.- 832б. 5 21,7 2 http://zhetysu-gov.kzАлматы облысында "Ашық үкімет" енгізу жөніндегі 2016 жылға жұмыс жоспары 3 http://adilet.zan.kz/kaz/docs/ Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы ҚР Заңы 2015 жылғы 31 қазандағы № 379-V ҚРЗ 4 http://adilet.zan.kz/kaz/docs/ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ
Арнайы аудиториялар,кабинеттер,лабораториялар тізімі
№№ Арнайы аудиториялар, кабинеттер, лабораториялар тізімі саны Алаңы кв.м
11 Интерактивті тақтасы бар мультимедиялық кабинет №323 1 60 орынды
22 Арнайы аудитория №304 1 20 орынды
33 Интерактивті тақтасы бар мультимедиялық кабинет №326 1 60 орынды
44 Интерактивті тақтасы бар мультимедиялық кабинет №327 1 60 орынды

Приложенные файлы

  • docx 18639289
    Размер файла: 113 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий