Екзам білети Контроль і ревізія для бух.

Перелік питань для підготовки до екзамену
з дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів ІІІ курсу
спеціальності 5.03050901 Бухгалтерський облік на 2012 – 2013 н. р.

Суть, функції, значення та основні завдання контролю і ревізії.
Організація контрольно-ревізійної роботи в Україні.
Органи контролю та їх характеристика.
Структура, функції та організація внутрішньовідомчого контролю.
Види, форми, методи контролю, їх зміст.
Поняття ревізії, її завдання, функції та принципи.
Класифікація видів ревізії.
Предмет ревізії та його характеристика.
Загальна характеристика методу контролю і ревізії.
Планування контрольно-ревізійної роботи, основні етапи ревізії.
Права, обов’язки та відповідальність працівників контрольно-ревізійних служб.
Узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії.
Порядок складання основного акта ревізії.
Методика, організація та проведення інвентаризації.
Класифікація документів як об’єкта дослідження в ревізії.
Особливості ревізії в умовах автоматизованої системи обробки економічної інформації.
Особливості ревізій та перевірок, що проводяться на вимогу слідчих органів.
Завдання, послідовність, джерела й нормативно-правове регулювання ревізії грошових коштів.
Інвентаризація готівки в касі.
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.
Документальна ревізія касових операцій.
Ревізія коштів у дорозі.
Завдання, послідовність, джерела й нормативно - правове регулювання контролю та ревізії банківських операцій.
Ревізія банківських операцій у національній та іноземній валютах.
Перевірка Звіту про рух грошових коштів.
Перевірка документування та обліку операцій із короткостроковими векселями та поточними фінансовими інвестиціями.
Завдання, послідовність, джерела та нормативно-правове регулювання розрахункових операцій.
Ревізія розрахунків з покупцями та замовниками.
Контроль резерву сумнівних боргів, безнадійної заборгованості, її списання.
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
Перевірка доцільності відрядження та видачі коштів під звіт.
Контроль термінів подання звітів про використання коштів наданих на відрядження або під звіт. Перевірка відшкодування витрат на відрядження.
Ревізія розрахунків за претензіями.
Ревізія розрахунків з відшкодування завданих збитків.
Ревізія розрахунків з іншими дебіторами.
Ревізія витрат майбутніх періодів.
Завдання, послідовність, джерела та нормативно-правове регулювання обліку і контролю основних засобів.
Особливості інвентаризації основних засобів.
Документальна перевірка операцій із руху основних засобів та їх обліку.
Контроль правильності нарахування амортизації основних засобів.
Контроль переоцінки основних засобів.
Ревізія нематеріальних активів.
Ревізія операцій із капітальними інвестиціями.
Ревізія обліку будівельних робіт, придбання та виготовлення основних засобів.
Завдання, послідовність, джерела та нормативно-правове регулювання ревізії матеріальних запасів.
Інвентаризація матеріальних запасів.
Обстеження виробничих підприємств.
Ревізія надходження запасів на підприємство
Ревізія вибуття запасів на підприємстві.
Ревізія оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Ревізія товарів.
Завдання, послідовність, джерела та нормативно-правове регулювання обліку і контролю розрахунків з оплати праці.
Перевірка нарахування заробітної плати, оплати за дні відпустки та з тимчасової втрати працездатності.
Ревізія обов’язкових відрахувань на соціальні заходи.
Ревізія синтетичного й аналітичного обліку розрахунків з оплати праці.
Контроль формування і подання статистичної та податкової звітності про доходи працівників.
Завдання, послідовність, нормативно - правове регулювання контролю собівартості продукції та її реалізації.
Контроль формування та розподілу загальновиробничих витрат.
Завдання, послідовність, джерела ревізії та обліку готової продукції.
Інвентаризація готової продукції. Контроль урегулювання інвентаризаційних різниць та порядок відшкодування збитків.
Ревізія готової продукції.
Перевірка звітів матеріально-відповідальних осіб на виробничих підприємствах і записів до облікових регістрів.
Контроль втрат від браку.
Завдання, послідовність, джерела інформації та нормативно - правове регулювання обліку і контролю власного капіталу.
Ревізія статутного і пайового капіталу.
Ревізія резервного та додаткового капіталу.
Завдання, послідовність, джерела інформації та нормативно-правове регулювання обліку і контролю зобов’язань.
Ревізія веселів виданих.
Ревізія операцій із довгостроковими кредитами банків.
Ревізія розрахунків із постачальниками та підрядниками.
Ревізія розрахунків за страхуванням.
Ревізія розрахунків з учасниками.
Ревізія операцій із короткостроковими кредитами банків.
Завдання, послідовність, джерела ревізії та нормативно - правове регулювання розрахунків за податками та платежами.
Контроль правильності нарахування податків.
Контроль внутрішніх розрахунків з іншими кредиторами.
Ревізія доходів майбутніх періодів.


Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 20004474
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий