Олімпіадні завдання І етапу з хімії для 9 класу..

Олімпіадні завдання І етапу з хімії для 9 класу

1.Явище існування декількох простих речовин, що утворені атомами одного хімічного елемента, має назву:
А анізотропія; Б алотропія; В мізантропія; Г мезомерія.
2.Хімічний елемент, назва якого перекладається як «чужий»:
А Аргон; Б Неон; В Криптон; Г Ксенон.
3.В алхімії і астрології існують стійкі асоціації між металами і небесними тілами, як, наприклад, Сонце – золото, Меркурій – ртуть, Марс – мідь тощо. Однак ці асоціації не мають наукового підґрунтя. А який хімічний елемент і за назвою і за поширеністю має безпосереднє відношення до Сонця? :
А Фосфор; Б Гідроген; В Прометій; Г Гелій.
4.Укажіть зміну міцності зв’язків у ряді молекул Cl2 ( Br2 ( I2:
А зростає; Б спочатку зростає, потім зменшується;
В зменшується; Г спочатку зменшується, потім зростає.
5.Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння.
А металічна; Б йонна; В атомна; Г молекулярна.
6.Швидкість хімічної реакції не залежить від:
А температури; Б каталізатора; В маси реагентів; Г природи реагентів.
7.Глауберова сіль - це:
А CaSO4
·2H2O; Б Na2SO4
·10H2O;
В Na2CO3
·10H2O; Г FeSO4
·7H2O.
8.Метал, що плавиться у долоні:
А галій;
· Б натрій; В іридій; Г полоній.

ЗАВДАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ

9.Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою.
А кальцій оксид; Б барій оксид;
В магній оксид; Г стронцій оксид.
10. Розчин « Адського каменю» ( аргентум нітрату) (1) вступає в реакцію з поташем (2); утворений осад (3) відфільтрували і прожарили, виділився благородний метал (4), що може утворитися при прожарюванні самого «Адського каменю». Визначте формули речовин в зазначеній вище послідовності.
А K2CO3 ; Б AgNO3 ; В Ag2СO3 ; Г Ag.
Задача 11.
Шахрай Абдула взяв 100 перснів, виготовлених з невідомого металу, та помістив їх в 2 л 0,101 % розчину AuCl3 (густина розчину 1 г/см3). Маса кожного персня до обробки становила 5,000 г, площа поверхні – 5 см2. Після закінчення хімічної реакції персні, загальна маса яких становила тепер 500,678 г, було успішно продано на ринку.
З якого металу було виготовлено персні? Відповідь підтвердить рівнянням реакції.
Чому дорівнює товщина покриття, що утворилося на перснях, якщо густина золота становить 19,3 г/см3?
Чому якість покриття, одержаного шляхом безпосередньої хімічної реакції (як це робив Абдула), звичайно набагато гірша, ніж такого, що одержано шляхом електрохімічного осадження металу?
15

Приложенные файлы

  • doc 20055336
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий