Тест сұрақтары


Тест сұрақтары
1-ші нұсқа
1.Қызметтік іс қағазына жататын құжат түрі:
А) түйіндеме
Б) өтініш
В) мінездеме
Г) бұйрық
Д) анықтама
2. Бұйрыққа кім қол қояды ?
А) орынбасар
Б) жетекші
В) қызметкер
Г) төраға
Д) орындаушы
3. Ақпараттық құжатқа жататын құжат түрі :
А) қолхат
Б) сенімхат
В) мінездеме
Г) жеделхат
Д) өтініш
4. Жеке адамға қатысты құжат түрі :
А) хаттама
Б) бұйрық
В) өмірбаян
Г) жарғы
Д) хаттама
5. Құжаттың бірінші рет жасалған нұсқасы қалай аталады?
А) көшірме
Б) төлқұжат
В) куәлік
Г) түпнұсқа
Д) құжат
6. Түпнұсқа жоғалған кезде берілетін құжат:
А) үзінді
Б) төлқұжат
В) көшірме
Г) түпнұсқа
Д) жарғы
7. Қызметтік хатқа жататын хат түрі:
А) жеделхат
Б) ұсыныс хат
В) телефонхат
Г) хат
Д) құттықтау хат
8. Белгілі бір адамды сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағазының түрі :
А) өтініш
Б) түйіндеме
В) өмірбаян
Г) мінездеме
Д) анықтама
9. Ұйым басшысына белгілі бір ақпаратты, мәліметті жеткізу мақсатында жазылатын құжат түрі :
А) өтініш
Б) қолхат
В) өмірбаян
Г) бұйрық
Д) түсінік хат
10. Мекеменің немесе қызметкердің заңсыз іс-әрекетін көрсету мақсатында жазылатын құжат түрі :
А) жолдама хат
Б) шағым хат
В) ұсыныс хат
Г) сұраныс хат
Д) құттықтау хат
11. Мекеме мен мекеме арасында жазылатын құжат түрі:
А) сұраныс хат
Б) шағым хат
В) ресми хат
Г) ұсыныс хат
Д) жолдама хат
12. «Құжат» деген сөз қандай мағынаны білдіреді?
А) куәлік
Б) түйіндеме
В) қағаз
Г) ақпарат
Д) мінездеме
13. Толтыру орнына қарай құжаттардың бөлінуі:
А) жедел және жедел емес
Б) ішкі және сыртқы
В) қызметтік
Г) жекелік
Д) ұжымдық
14. Жасалу сатысына қарай құжаттардың бөлінуі:
А) қызметтік
Б) кіріс және шығыс
В) түпнұсқа және көшірме
Г) ресми- жекелік
Д) мемлекеттік
15. Заңдылық күшіне қарай құжаттардың бөлінуі :
А) толық күшірме
Б) шын және жалған
В) ұйымдық - өкімдік
Г) шығыс құжат
Д) кіріс құжат
16. Құжаттардың жеке құрамды бөлігі қалай аталады ?
А) бұрыштама
Б) көшірме
В) түпнұсқа
Г) деректеме
Д) түйіндеме
17. Белгілеу тәсіліне қарай құжаттар қалай бөлінеді ?
А) жазба, графикалық, акустикалық
Б) жабдықтау- өткізу
В) қаржы- есеп
Г) кіріс- шығыс
Д) несие
18. Қызметкердің қандай да болмасын бір жарлықты орындамау немесе тәртіп бұзу себебін түсіндіретін құжат:
А) баяндау хат
Б) өтініш
В) анықтама
Г) түсініктеме
Д) түйіндеме
19. Атауына қарай құжаттар қалай бөлінеді?
А) ереже, бұйрық, жарғы
Б) типтік, үлгілік, ресми
В) ресми, жекелік
Г) қалыпты, қызметтік
Д) мемлекеттік
20. Коммерциялық құрылымға не жатады?
А) қоғамдық бірлестіктер
Б) діни бірлестіктер
В) шарашылық серіктестіктер
Г) жастар қоғамды
Д) жасөспірімдер қоры
21. Өтініш, арыз, түйіндеме құжаттың қай түріне жатады?
А) ресми құжат
Б) ұйымды құжат
В) қызметтік құжат
Г) жеке құжат
Д) мемлекеттік құжат
22. Коммерциялық ұйымның негізгі құжаттары қандай?
А) жарғы
Б) келісім
В) жарлық
Г) келісім шарт
Д) бұйрық
23. Нотариус қандай жұмыстарды атқарады?
А) ресми құжаттарды куәландырады
Б) ресми құжаттарды жазады
В) ресми құдаттарды дауыстап оқиды
Г) ресми құжатты береді
Д) заң құжаттары
24. «Получить причитающееся мне имущество» деген туркестің дұрыс баламасын көрсетіңіз :А) пәтерімді алуға
Б) пәтерімді жалға беруге
В) маған тиесілі мүлікті алуға
Г) пәтерімді алмастыруға
Д) маған қажет мүлікті алуға
25. «Растау» сөзінін синонимін көрсетіңіз:
А) куәландыру
Б) тіркеу
В) ресімдеу
Г) жүргізу
Д) қолдану
26. Коомерциялық ұйымның негізгі мақсаты қандай?
А) қызмет көрсету
Б) табыс табу
В) басқа мақсаттар
Г) қызметті ұйымдастыру
Д) құжаттарды орындау
27. Меншікті қалай иеленуге болады?
А) жалпы
Б) жеке
В) барлығы бірігіп
Г) орташа
Д) белгілі лауазым арқылы
28. Заң құжаттарына қандай ресми қағаздар енгізіледі?
А) анықтама, сенімхат
Б) жарғы, ереже
В) өтініш, рапорт
Г) тіркеу қағазы
Д) баяндама, хаттама
29. Құпия мазмұндағы құжатқа қайсысы жатады?
А) плкаттар
Б) бланкілер
В) несие туралы мәліметтер
Г) газеттер
Д) оқулықтар
30. Номенклатуралық атаулардың қайсысы дұрыс жазылған?
А) Үкімет Қазақстан Республикасы, Министрлік білім және ғылым
Б) Қазақстанның Республика Үкіметі, Білім және ғылымның министрлігі
В) Қазақстан Республикасының Үкіметі, Білім және ғылым министрлігі
Г) Қазақ Республика Үкіметі, Білім , ғылым министрлік
Д) Ғылым Қазақстан Республикасы және Білім Министрлігі
2-ші нұсқа
1.Тәжірибелі маман тіркесінің синонимін көрсетіңіз?
А) ұқыпты маман
Б) білікті маман
В) тиянақты маман
Г) белгілі маман
Д) қызметкер
2. Берілген қатарлардың қайсысында көмекші есімдер көрсетілген?
А) жұмыс орны, жұмыс уақыты
Б) алдында, жанында, ортасында
В) біріншіден, екіншіден
Г) қай жерде, қай уақытта
Д) мекемеде, жұмыста
3. Түбіртек қағаз қандай мағынаны білдіреді?
А) личный счет
Б) оплата
В) долг
Г) квитанция
4. « Внеочередной отпуск» тіркесінің дұрыс баламасын көрсетіңіз?
А) кезексіз демалыс
Б) мерзімсіз демалыс
В) кезектен тыс демалыс
Г) уақытша демалыс
Д) жазғы демалыс
5. Меншікті қалай иеленуге болады?
А) Барлығы бірігіп
Б) ұжымдық
В)жалпы
Г) белгілі бір лауазым
Д) бірыңғай
6. « Ресми» сөзі арқылы жасалған мағынасы дұрыс тіркестерді көрсетіңіз?
А) ресми көше, ресми ел, ресми аумақ
Б) ресми мақсат, ресми тіркес, ресми өнім
В) ресми сөз, ресми тіл, ресми топ, ресми қағаз
Г) ресми қала, ресми курс, ресми компания
Д) ресми мемлекет, ресми қала, ресми ел
7. «Актуальный вопрос» тіркесі үшін қай баламаны таңдайсыз?
А) маңызды мәселе
Б) өзекті мәселе
В) күрделі мәселе
Г) әлеуметтік мәселе
Д) саяси мәселе
8. « Жауап» сөзінің мағынасы арқылы жасалған сөз тіркестерінің қай қатардағысы дұрыс?
А) жауапты жоспарлау, жауаптың қалыптасуы, жауапты ұзатрту
Б) жауапты деу, жауапты сөйлеу, жауапты орындау
В) жауап қайтару, жауап беру, жауап алу
Г) жауап көрсету, жауапты нақтылау, жауапты құрастыру
Д) жауап толықтыру, жауап баяндау, жауап қайту
9. «Доверенность» термині үшін қай балама дұрыс?
А) сенімхат
Б) сенім беру хаты
В) хабарлау хат
Г) мінездеме
Д) өтініш
10. «Вам необходимо написать заявление» қазақ тіліндегі қай қатардағысы дұрыс?
А) сіздің өтініш жазуыңыз керек
Б) сіздің өтініш жазу керек
В) сізге өтініш жазуы керек
Г) сіздің өтінішті жазуыңызға керек
Д) саған өтінішке жазуыңыз керек
11. Түйіндеме... мына мекен- жайға жіберіңіз:
А) -ге
Б)-нің
В)- ні
Г)-де
Д) -та
12. Жеке парағы:
А) іс
Б) құжат
В) ереже
Г) іс-әрекет
Д) мекеме
13. Тұрғын үйді ... ережелері:
А) пайдалы
Б) пайдалану
В) пайда
Г) пайдалық
Д) пайдамен
14. Келісім мерзімі аяқталғанда оны ...
А) сақтауға болады
Б) ұзартуға болады
В) бұзуға болады
Г) пайдалануға болады
Д) орындауға болады
15. Жұмыс беруші ... міндетті:
А) келісімге тыс өзгірістер енгізуге
Б) міндеттемелерді орындамауға
В) мерзімінде төлемақы төлемеуге
Г) себепсіз келісімді бұзуға
Д) кезексіз демалыс беруге
16. « Мне 35 лет» тіркесінің қазақ тіліндегі қай баламасы дұрыс?
А) мен отыз бес жастамын
Б) маған отыз бес жаста
В) менің отыз беске
Г) мен отыз бесте
Д) маған отыз бес
17. « В соответствии с условиями контракта» тіркесінің қазақ тіліндегі дұрыс баламасын көрсетіңіз :
А) контракт шарттарына сәйкес
Б) контракт жағдайларымен байланысты
В) контракт жағдайларымен сәйкес
Г) контракт шарттарына қатысты
Д) контракт шартына орай
18. «На основе действующего законодательства» тіркесінің қай баламасы дұрыс?
А) қолданылып жүрген заңдар негізінде
Б) іс-әрекеттегі заңдар бойынша
В) бекітілген заңдар негізінде
Г) қол қойылып, бекітілген заңдарға сүйеніп
Д) барлық заңдар негізінде
19. Корреспонденция дегеніміз не?
А) газеттер
Б) журналдар
В) хаттар
Г) мекемеде құрастырылған құжаттар
Д) бұйрықтар
20. «Приватизация» терминнің қай баламасы дұрыс?
А) меншікті беру
Б) меншікті сату
В) жекешелендіру
Г) міндеттену
Д) орындау
21. Несие алу үшін кепілдікке не алынады?
А) құжат
Б) жылжымайтын мүлік
В) кепілхат
Г) анықтама
Д) сенімхат
22. « Физическое лицо и юридическое лицо» тіркесінің қай баламасы дұрыс?
А) жеке тұлға және заңды тұлға
Б) физикалық адам және заң адамы
В) жеке адам және заңды адам
Г) физикалық тұлға және заң
Д) адам және заң
23. «Төлқұжат» қандай мағынаны білдіреді?
А) бланк
Б) БТИ анықтамасы
В) жеке куәлік
Г) түбіртек
Д) түйіндеме
24. «Сату» сөзінің антонимі қайсы?
А) үлестіру
Б) атып алу
В) беру
Г) алу
Д) пайдалану
25. «Социально защищенное лицо» қазақша қай баламасы дұрыс?
А) әлеуметтік қорғалған адам
Б) әлеуметтік қорғалатын тұлға
В) әлеуметтік қорғаушы адам
Г) әлеуметтік сақтандырушы тұлға
Д) әлеуметтік қорғаущы тұлға
26. «Действующее законодательство» деген қазақша ...
А) қолданыстағы заңдар
Б) іс- әрекеттегі заңнама
В) қолданған заңдар
Г) қолданылып жүрген заңдар
Д) қолданбаған заңдар
27. Талап- аразды ... жазады:
А) жауапкер
Б) төраға
В) орынбасар
Г) талапкер
Д) басшы
28. Талап- арыз бойынша іс ...
А) жасалады
Б) қозғалады
В) орындалады
Г) қарастырылады
Д) қолданылады
29. « Расписка» деген қазақша :
А) кепілхат
Б) сенімхат
В) қолхат
Г) хабарламахат
Д) хабар хат
30. Мен сенімхат мәтінімен ...
А) оқыдым
Б) жаздым
В) таныстым
Г) қолдандым
Д) пайдаландым
3- ші нұсқа
1.Қолхаттың бір ... нотариалдық кеңседе тіркелген:
А) түрі
Б) мерзімі
В) данасы
Г) бөлшегі
Д) жартысы
2. Асанованың оқудан ... мәлімдейміз.
А) шығаруды
Б) шығару
В) шығарылатынын
Г) босатылатынын
Д) кететінін
3. Талап- арыз сот ... жазылады.
А) хатшысына
Б) орынбасарына
В) төрағасына
Г) иесіне
Д) басшысына
4. Талап- арыз бойынша кім шешім қабылдайды?
А) сот жауапкері
Б) сот талапкері
В) сот басшысы
Г) сот төоағасы
Д) сот орынбасары
5. Кезектен ... демалыс беру.
А) басқа
Б) бойынша
В) тағы
Г) тыс
Д) және
6. Дипломның ...
А) көшіру
Б) көшірме
В)көшірмесі
Г) көшірімі
Д)көшірген
7. «Социально защищенное лицо» қазақша қай баламасы дұрыс?
А) әлеуметтік қорғалған адам
Б) әлеуметтік қорғалатын тұлға
В) әлеуметтік қорғаушы адам
Г) әлеуметтік сақтандырушы тұлға
Д) әлеуметтік қорғаушы тұлға
8. «На основе действующего законодательства» тіркесінің қай баламасы дұрыс?
А) қолданылып жүрген заңдар негізінде
Б) іс-әрекеттегі заңдар бойынша
В) бекітілген заңдар негізінде
Г) қол қойылып, бекітілген заңдарға сүйеніп
Д) барлық заңдар негізінде
9. Жасалу сатысына қарай құжаттардың бөлінуі
А) қызметтік
Б) кіріс және шығыс
В) түпнұсқа және көшірме
Г) ресми- жекелік
Д) мемлекеттік
10. Заңдылық күшіне қарай құжаттардың бөлінуі:
А) толық көшірме
Б) шын және жалған
В) ұйымдық- өкімдік
Г) шығыс құжат
Д) кіріс құжат
11. Құжаттың жеке құрамды бөлігі қалай аталады?
А) бұрыштама
Б) көшірме
В) түпнұсқа
Г) деректеме
Д) түйіндеме
12. Белгілеу тәсіліне қарай құжаттар қалай бөлінеді?
А) жазба, графикалық, акустикалық
Б) жабдықтау- өткізу
В) қаржы- есеп
Г) кіріс- шығыс
Д) несие
13. Бұйрыққа кім қол қояды?
А) орынбасар
Б) жетекші
В) қызметкер
Г) төраға
Д) орындаушы
14. Ақпараттық құжатқа жататын құжат түрі :
А) қолхат
Б) сенімхат
В) мінездеме
Г) жеделхат
Д) өтініш
15. Түбіртек қағаз қандай мағынаны білдіреді?
А) личный счет
Б) оплата
В) долг
Г) квитанция
16. « Внеочередной отпуск» тіркесінің дұрыс баламасын көрсетіңіз?
А) кезексіз демалыс
Б) мерзімсіз демалыс
В) кезектен тыс демалыс
Г) уақытша демалыс
Д) жазғы демалыс
17. «Расписка» қазақша қалай аталады?
А) кепілхат
Б)сенімхат
В) қолхат
Г) хабарламахат
Д) хабар хат
18. Мен сенімхат мәтінімен ...
А) оқыдым
Б) жаздым
В) таныстым
Г) қолдандым
Д) пайдаландым
19. Меншікті қалай иеленуге болады?
А) барлығы бірігіп
Б) ұжымдық
В)жалпы
Г) белгілі бір лауазым арқылы
Д) орташа
20. « Ресми» сөзі арқылы жасалған мағынасы дұрыс тіркестерді көрсетіңіз:
А) ресми көше, ресми ел, ресми аумақ
Б) ресми мақсат, ресми тіркес, ресми өнім
В) ресми сөз, ресми тіл, ресми топ, ресми қағаз
Г) ресми қала, ресми курс, ресми компания
Д) ресми мемлекет, ресми қала, ресми ел
21. « Актуальный вопрос» тіркесі үшін қай баламаны таңдайңыз?
А) маңызды мәселе
Б) өзекті мәселе
В) күрделі мәселе
Г) әлеуметтік мәселе
Д) саяси мәселе
22. « Жауап» сөзінің мағынасы арқылы жасалған сөз тіркестерінің қай қатардағысы дұрыс?
А) жауапты жоспарлау, жауаптың қалыптасуы, жауапты ұзарту
Б) жауапты деу, жауапты сөйлеу, жауапты орындау
В) жауапты қайтрау, жауап беру, жауап алу
Г) жауап көрсету, жауапты нақтылау, жауапты құрастыру
Д) жауап толықтыру, жауап баяндау, жауап қайту
23. «Доверенность» термині үшін қай балама дұрыс?
А) сенімхат
Б) сенім беру хаты
В) хабарлау хат
Г) мінездеме
Д) өтініш
24. Құжаттың бірінші рет жасалған нұсқасы қалай аталады?
А) көшірме
Б) төлқұжат
В) куәлік
Г) түпнұсқа
Д)құжат
25. Түпнұсқа жоғалған кезде берілетін құжат:
А) үзінді
Б) төлқұжат
В) көшірме
Г) түпнұсқа
Д) жарғы
26. Қызметтік хатқа жататын хат түрі:
А) жеделхат
Б) ұсыныс хат
В) телефонхат
Г) хат
Д) құттықтау хат
27. Белгілі бір адамды сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағазының түрі:
А) өтініш
Б) түйіндеме
В) өмірбаян
Г) мінездеме
Д) анықтама
28. Ұйым басшысына белгілі бір ақпаратты, мәліметті жеткізу мақсатында жазылатын құжат түрі:
А) өтініш
Б) қолхат
В) өмірбаян
Г) бұйрық
Д) түсінік хат
29. Бұйрықта етістік қалай беріледі?
А) босату
Б) тағайындалсын
В) алуыңызды өтінемін
Г) жіберуді сұраймын
Д) тайым салыңыз
30. Жұмыс беруші келісім- шарт бойынша жұмыскердің ... бақылайды
А) үйін
Б) көлігін
В) өмірбаяның
Г) жұмысын
Д) мерзімінПриложенные файлы

  • docx 20161055
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 5

Добавить комментарий