практичне заняття №6


ЗАНЯТТЯ 6.Дата ___________
ТЕМА: Дослідження ролі спинного мозку, стовбура головного мозку в регуляції моторики.
МЕТА: Вивчити механізми регуляції рухів на рівні спинного мозку, мозкового стовбура.
ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ
Будова спинного мозку.
Функції спинномозкових корінців.
Анатомія і гістологія зв'язків заднього і середнього мозку.
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ УСНОГО ОПИТУВАННЯ
Будова і функції пропріорецепторів, їх іннервація.
Рухові системи спинного мозку, їх організація.
Активація альфа- і гамма-мотонейронів супраспинальними руховими центрами. Контроль довжини м'яза.
Моносинаптічні рухові рефлекси спинного мозку.
Тонічні і фазні полисинаптичні рефлекси.
Вплив вищерозміщених відділів ЦНС на рефлекси спинного мозку. Спінальний шок.
Рефлекторні впливи стовбура головного мозку.
Статичні і статокинетичні рефлекси. Особливості реалізації стволових тонічних рефлексів.
ПРАКТИЧНА РОБОТА
ЗАВДАННЯ 1. Дослідження безумовних сухожильних рефлексів верхніх і нижніх кінцівок.
Хід роботи: Досліджуємо групу сухожильних рефлексів верхніх і нижніх кінцівок.
Колінний рефлекс. Досліджуваний сідає на стілець, поклавши ногу на ногу. Перкусійним (неврологічним) молоточком завдають легкого удару по сухожиллю чотириглавого м'яза – розгинача стегна і розгинача гомілки. При цьому гомілка розгинається . Дати схему рефлекторної дуги.
Ахіллів рефлекс. Досліджуваний стає на стілець колінами так, щоб його стопи не мали опори. Різко ударяють молоточком по ахиллову сухожиллю і звертають увагу на рух стопи за рахунок скорочення литкового м'яза. Дати схему рефлекторної дуги.
Рефлекс з 2-х голового м'яза плеча. Лівою рукою підтримують верхню частину руки досліджуваного в горизонтальному положенні так, щоб його передпліччя було вільно опущене вниз. Рука випробовуваного має бути повністю розслаблена. Легко вдаряють неврологічним молоточком по сухожиллю двоголового м'яза в ліктьовому суглобі. Дати схему рефлекторної дуги.
Висновок:______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ЗАВДАННЯ 2. Дослідження тонічних рефлексів.
Хід роботи:
1. Випробовуваний з опущеними руками стає боком до стіни, потім закриває очі і давить тилом кисті на стіну з максимальною силою протягом 20 сек. Потім, не розплющуючи очі, робить крок убік і тримає руки вільно. Визначити, скільки секунд продовжуватиметься під'їм руки і на скільки градусів (приблизно) рука відхилилася від вертикалі. Пояснити результат.
2. Випробовуваний витягує руку вперед так, щоб вона утворила прямий кут з тілом. Вимірюється відстань від руки до підлоги. Повторюють ті ж виміри при закиданні голови. Результати порівнюють.
Результат:
Висновок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАВДАННЯ 3. Намалювати схему розташування рухових центрів у стовбурі головного мозку.
Хід роботи: за допомогою матеріалів підручника вивчити схему розташування рухових центрів у стовбурі головного мозку.
Результат:
Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________
ЗАВДАННЯ 4. Вирішення ситуаційних завдань.
1. Після травми спинного мозку в шийному відділі у людини зникли сухожильні рефлекси нижніх кінцівок. Який фізіологічний механізм цього явища?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Дитина під час їжі дивилася телевізор. Несподівано вона засміялася і закашлялась, оскільки під час вдиху частки їжі попали в дихальне горло. Які координаційні стосунки в нервових центрах порушилися?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. У хворого після травми має місце повний розрив спинного мозку між грудним і поперековим відділами. Чи у нього спостерігатиметься розлад актів сечовипускання і дефекації? Якщо будуть, то в чому вони виявляться в різні терміни після травми?___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ
Підпис викладача_______________________________
Занятие № 6
1. Проводят эксперимент на спинальной лягушке. После увеличения площади кожи, на которую действует раствор кислоты, время защитного изгибающего рефлекса уменьшился с 10 до 6 секунд. Какой из указанных механизмов лежит в основе сокращения времени рефлекса?
А. Пространственная суммация возбуждения.
В. Иррадиация возбуждения дивергентными нервными цепями
С. Временная суммация возбуждения
D. Принцип доминанты
E. Рециркуляция возбуждения
2. У пациента 36 лет после дорожной травмы возникли паралич мышц конечностей справа, потеря болевой и температурной чувствительности слева, частичное снижение тактильной чувствительности с обеих сторон. Для поражения какого отдела мозга указанные изменения являются наиболее характерными?
A. Передних столбов спинного мозга
B. Двигательной коры слева
C. Левой половины спинного мозга
D. Правой половины спинного мозга
E. Задних столбов спинного мозга
3. В эксперименте на животном, которое удерживалось на весу спиной книзу, ногами кверху, наблюдали рефлекторный поворот головы, направленный на восстановление
нормального положения головы в пространстве. С раздражением каких рецепторов
связан указанный рефлекс?
A. Внутренних органов
B. Вестибулорецепторов преддверия
C. Проприорецепторов конечностей
D. Тактильных рецепторов конечностей
E. Вестибулорецепторов полукружных каналов
4. Верхние конечности стоящего человека в состоянии покоя находятся в легком состоянии сгибания. Что является предпосылкой указанного состояния конечностей?
A. Тонизирующее влияние лимбических структур и новой коры
B. Врожденная готовность к действию
C. Антагонистических рефлекс со стороны разогнутых нижних конечностей
D. Рефлекс с рецепторов преддверия вестибулярного аппарата
E. Рефлекс с мышечных веретен при растяжении двуглавой мышцы
5. В опыте на мезенцефальном животном провели разрушение красных ядер. Какие из
перечисленных рефлексов теряются в этих условиях:
А. Статические позные вестибулярные
В. Статические позные шейные
С. Выпрямительные и статокинетические
D. Миотатические тонические
E. Миотатические фазические6. У лягушки разрушили вестибулярный аппарат с правой стороны. К каким изменениям тонуса мышц это приведет?
A. Снижение тонуса флексоров с левой стороны
B. Увеличение тонуса экстензорах справа
C. Снижение тонуса флексоров справа
D. Снижение тонуса в экстензорах справа
E. Уменьшение тонуса экстензорах с левой стороны
7. У животного разрушили красные ядра. Какие из приведенных рефлексов она потеряет вследствие разрушения?
A. Вестибулярные статические
B. Статокинетические
C. Шейные тонические
D. МиотатическиеE. Сухожильные
8. Проводят исследования на децеребрированном животном. Какие структуры надо разрушить в животные, чтобы ригидность исчезла?
A. Вестибулярные латеральные ядра
B. Красные ядра
C. Черное вещество
D. медиальные ретикулярные ядра
E. Латеральные ретикулярные ядра
9. В результате разрушения определенных структур ствола мозга животное потеряло ориентировочные рефлексы в ответ на сильные звуковые раздражители. Какие структуры были разрушены?
A. Красные ядра
B. Передние бугорки четверохолмия
C. Задние бугорки четверохолмия
D. Вестибулярные ядра
E. Черное вещество
10. В результате разрушения определенных структур ствола мозга животное потеряло ориентировочные рефлексы. Какие структуры были разрушены?
A. Вестибулярные ядра
B. Медиальные ядра ретикулярной формации
C. Красные ядра
D. Четверохолмие
E. Черное вещество
11. Животному в эксперименте перерезали передние корешки пяти сегментов спинного мозга. Какие изменения произойдут в зоне иннервации?
A. Потеря проприоцептивной чувствительности
B. Потеря касательной чувствительности
C. Потеря температурной чувствительности
D. Потеря движений
E. Гиперчувствительность
12. Котенка перевернули спиной вниз. Животное рефлекторно поворачивало голову
теменем вверх. С раздражения каких рецепторов начинается рефлекс?
A. отолитовых вестибулорецепторов преддверия
B. проприорецепторов конечностей
C. тактильных кожи
D. вестибулорецепторов полукружных каналов
E. висцерорецепторов13. После перерезки мозга у кошки возникает децеребрационная ригидность - резкое повышение тонуса мышц-разгибателей. На каком уровне мозга сделали сечение?
A. Между средним и задним мозгом.B. Между промежуточным и средним мозгом.C. Между продолговатым и спинным мозгом.D. Между промежуточным и конечным
E. Между продолговатым мозгом и мостом.14. У кошки в эксперименте наблюдается повышенный тонус мышц-разгибателей конечностей и спины (децеребрационная ригидность). На каком уровне сделано сечение головного мозга?
A. Между спинным и продолговатым мозгом
B. Ниже красных ядер
C. Ниже вестибулярных ядер
D. Выше красных ядер
E. Спинного мозга
15. У кошки в эксперименте проводят раздражение одной из двигательных структур головного мозга, вследствие чего наблюдается повышение тонуса мышц-разгибателей со стороны стимуляции. У животных проводили раздражение:
A. Nucleus reticularis medialisB. Nucleus caudatusC. Nucleus ruberD. Nucleus vestibularis lateralis
E. Nucleus intermedius lateralis16. У больного с расстройством мозгового кровотока нарушен акт глотания. Он может поперхнуться при приеме жидкой пиши. Укажите какой отдел мозга поражен?
A. Мозжечок
B. Средний мозг
C. Промежуточный мозг
D. Продолговатый мозг
E. Шейный отдел спинного мозга
17. При патологоанатомическом исследовании спинного мозга человека 70 лет обнаружены деструкция и уменьшение количества клеток ядер переднего рога в шейном и грудном отделах. Какие функции были нарушены при жизни?
A. Чувствительность верхних конечностей
B. Моторные функции нижних конечностей
C. Чувствительность и моторные функции верхних конечностей
D. Чувствительность нижних конечностей
E. Моторные функции верхних конечностей
18. У жабы разрушили вестибулярный аппарат с правой стороны. К каким изменениям тонуса мышц это приведет?
A. Уменьшению тонуса экстензоров с левой стороны
B. Увеличению тонуса экстензоров с правой стороны
C. Уменьшению тонуса флексоров с правой стороны
D. Уменьшению тонуса флексоров с левой стороны
E. Уменьшению тонуса экстензоров с правой стороны
19. В результате разрушения определенных структур ствола мозга животное потеряло ориентировочные рефлексы в ответ на сильные световые раздражения. Какие структуры были разрушены?
A. Красные ядра
B. Задние бугорки четверохолмия
C. Передние бугорки четверохолмия
D. Вестибулярные ядра
E. Черная субстанция
20. У больного 70 лет диагностировано кровоизлияние в ствол мозга. Обследование показало повышение тонуса мышц сгибателей на фоне тонуса мышц разгибателей. Раздражением, каких структур мозга можно объяснить изменения в тонусе мыши?
А. Красного ядра
B. Вестибулярных ядер
C. Четверохолмия
D. Черной субстанции
E. Ретикулярной фармации
21. Больной обратился в клинику с жалобами на нарушение пространственной ориентации, которая явилась, как полагают специалисты, результатом посттравматического поражения первичных центров интегрирования сенсорной информации. О поражении каких структур мозга может идти речь?
A. Верхние бугорки четверохолмия
B. Латеральное коленчатое тело
C. Передние бугры четверохолмия
D. Лобная доля коры больших полушарий
E. Левый зрительный нерв на уровне хиазмы
1 A 6 D 11 D 16 D 21 C
2 D 7 B 12 A 17 E 3 B 8 A 13 A 18 E 4 E 9 C 14 B 19 C 5 C 10 D 15 D 20 A

Приложенные файлы

  • docx 20268179
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий