METODIChKA PRAKTIKA 5 KURS NOVAYa

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Одеський державний аграрний університет
Економічний факультет
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Організація бухгалтерського
обліку
Звітність підприємств


Методичні рекомендації
до проходження виробничої
переддипломної практики студентами
спеціальностей 7.03050901 і 8.03050901
«Облік і аудит»
галузь знань 0305 «Економіка
і підприємництво»
Одеса
«Центр Медіа»
2013
УДК: 657: 338.24 (083.13)

Укладачі:
Муляр В.П. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту;
Галицький О.М. – к.е.н., старший. викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту;
Кожем’якіна В.Г. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту;
Гнатьєва Т.М.- асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.


Рецензент:
к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів С.М. МакухаМетодичні рекомендації спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час проходження виробничої переддипломної практики з фахових дисциплін «Організація бухгалтерського обліку» та «Звітність підприємств» . Містять мету і завдання практики, організацію і керівництво практикою», програму практики, вимоги до змісту, структури і оформлення звіту про проходження виробничої практики.Друкується за рішенням методичної
комісії економічного факультету ОДАУ.
Протокол №___ від «___» _____ 2012 р.


ВСТУП

Сучасний стан економічного розвитку України, для якого характерні швидкі темпи економічних перетворень, жорстка конкуренція, умови невизначеності й підвищення ризику, визначає необхідність гнучкого оперативного управління діяльністю підприємств.
У цих умовах зростають вимоги до підготовки фахівців з обліку і аудиту, які повинні вміти за допомогою спеціальних прийомів і методів оперативно готовити, аналізувати та надавати інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. У зв’язку з цим виробнича переддипломна практика з професійних дисциплін «Організація бухгалтерського обліку» та «Звітність підприємств» займає вагоме місце у фаховій підготовці магістрів та спеціалістів з обліку і аудиту.
Виробнича переддипломна практика посилює рівень самостійної роботи студента, в процесі якої він набуває уміння та навичок організації та здійснення наукових досліджень. Вона визначає загальноосвітню та фахову зрілість випускника – магістра та спеціаліста діалектично мислити, творчо застосовувати набуті теоретичні напрацювання при вирішенні тих чи інших практичних завдань у сфері управлінської діяльності.
Виробнича переддипломна практика з фахових дисциплін організовується на підприємствах агропромислового комплексу всіх форм власності.
Термін проходження виробничої переддипломної практики встановлюється Робочим навчальним планом університету.1. Мета і завдання виробничої переддипломної практики
Виробничу практику з організації бухгалтерського обліку та звітності підприємств студенти 5 курсу (майбутні магістри та спеціалісти) спеціальності “Облік і аудит” проходять безпосередньо в сільськогосподарських формуваннях (державних, агрофірмах, приватних, приватно-орендних, виробничих сільськогосподарських кооперативах, акціонерних товариствах тощо).
Метою виробничої практики студентів з вищеназваних курсів обліково-економічних дисциплін є закріплення теоретичних знань, набуття ними практичних навичок з організації обліку в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності та інших підприємствах Міністерства аграрної політики та продовольства України, їх облікової політики, діловодства, документування операцій, складання планів графіків документообороту, складання та подання звітності, проведення фінансового аналізу в умовах ринкової економіки, визначення перспектив розвитку підприємств із застосуванням комп’ютерної техніки. Студенти вивчають організацію облікової роботи на підприємстві: організаційну структуру господарства, графіки документообігу, розподіл обов’язків між працівниками бухгалтерії, форму бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві тощо.
Під час виробничої практики студенти вчаться, виходячи з реальних виробничих умов, розробляти проекти первинних документів з метою їх подальшого удосконалення тобто спрощення (передусім вимірювань, нагромадження та реєстрації, складати робочі інструкції до первинних документів, будувати графіки документообігу, оформляти відповідні документи архівної справи, визначати потребу підприємства в різних формах бланків первинних документів та облікових реєстрів, ширше застосовувати обчислювальну техніку в практиці роботи бухгалтерського апарату, приймати безпосередню участь в роботі із складання періодичної бухгалтерської звітності й річного звіту, організовувати оперативний облік у виробничих підрозділах у відповідності з умовами ринкової економіки тощо, та розробляти предметні і функціональні обов’язки працівників бухгалтерії).
Завдання виробничої практики:
ознайомлення з підприємством, його виробничою структурою, управлінням, результатами господарської діяльності тощо;
закріпити теоретичні знання здобуті при вивченні дисциплін «Організація бухгалтерського обліку» та «Звітність підприємств»;
приймати безпосередню участь в підготовці інформації для запису в облікові регістри аналітичного і синтетичного обліку;
навчитися критично оцінювати діючу практику обліку і обробки інформації, аналізувати ці процеси, проявляти елементи науково-дослідницької роботи;
приймати участь в опрацюванні первинних і зведених документів при застосуванні автоматизованих форм обліку;
самостійно виконувати завдання, передбачені програмою практики;
провести порівняльний аналіз існуючої практики організації й методики виконання певних функцій на підприємстві, щодо тем виробничої практики, та передбачених чинними нормативними документами.
2. Організація і керівництво виробничою практикою
Зміст практики визначається тематичним планом, який відображає структуру звіту та напрями дослідження.
Рекомендований розподіл робочого часу при проходженні виробничої практики з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку.
№ п/п
Теми курсу «Організація бухгалтерського обліку»
%

12

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15


Ознайомлення з основними економічними показниками господарсько-фінансової діяльності підприємства, організаційною структурою господарства, природними умовами, обліковим штатом бухгалтерії, структурних підрозділів тощо.
Вивчення практики організації бухгалтерського обліку на підприємстві:
Бізнес і організація бухгалтерського обліку та облікової політики на підприємстві
Організація діловодства, архіву, документування операцій та документообігу
Організація роботи облікового апарату
Організація бухгалтерського контролю та юридичної відповідальності на підприємстві
Організація обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань
Організація обліку зобов’язань
Організація обліку розрахунків за виплатами працівникам
Організація обліку необоротних активів
Організація обліку запасів
Організація обліку коштів, розрахунків та інших активів
Організація оперативного обліку і контролю витрат на виробництво
Організація обліку доходів і фінансових результатів діяльності
Організація робіт із складання періодичної бухгалтерської звітності
Організація праці працівників зайнятих обліковою роботою
Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки
2
6


8
4

4

8
4
6
6
10
4
12
8
6
6

6


РАЗОМ
100

Рекомендований розподіл робочого часу з дисципліни “Звітність підприємств”
3.1
Організація проведення річної інвентаризації та форми її результатів
15

3.2
Закриття рахунків і складання звітних калькуляцій
30

3.3
Статистична звітність сільськогосподарського підприємства
20

3.4
Складання фінансової звітності сільськогосподарських підприємств
25

3.5
Складання податкової звітності
10


РАЗОМ
100

Перед початком виробничої переддипломної практики зі студентами проводиться інструктивна нарада, де пояснюються завдання, зміст та порядок організації практики на обраному суб’єкті господарювання, вимоги до звіту щодо проходження виробничої практики тощо.
Перед виїздом на виробничу практику студент складає та узгоджує з керівником від університету Календарний графік проходження виробничої практики (додаток Б). По прибутті на практику узгоджує його з керівником від підприємства.
На підприємстві з питань проходження практики студенту необхідно звернутися до керівника або у відділ кадрів.
При проходженні виробничої практики студент-практикант зобов’язаний:
прибути на місце практики в термін, встановлений університетом;
пройти в установленому порядку інструктаж з техніки безпеки на підприємстві;
проходити практику згідно розробленого календарного графіку проходження виробничої практики;
дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та виконувати його вимоги нарівні з працівниками бухгалтерії;
своєчасно, якісно і повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики;
суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;
виконувати доручення керівників практики як від виробництва, так і від університету;
нести відповідальність за виконану роботу і її результати на рівні із штатними працівниками бухгалтерії;
приймати активну участь в суспільному житті колективу підприємства:
вивчати передові прийоми і методи організації бухгалтерського обліку і документообігу;
щоденно і акуратно вести щоденник (по наведеній формі) по проходженні виробничої практики, відображаючи в ньому виконану роботу за кожен день. Записи у щоденнику підтверджуються підписом керівника практики від підприємства;
вчасно оформити та надати на перевірку звіт про проходження виробничої практики;
згідно графіку з’явитись на захист звіту перед комісією створеної на кафедрі.
Методичне керівництво проходження практики здійснює викладач, у навчальному навантаженні якого передбачено керівництво практикою.
Керівник практики від університету зобов’язаний:
провести інструктаж з мети та завдань виробничої практики;
забезпечити студентів методичними рекомендаціями щодо проходження виробничої практики;
надавати консультації студентам з питань проходження виробничої практики;
надати висновок про проходження виробничої практики студентом;
перевіряти звіти з проходження виробничої практики та приймати участь у їх захисті.
Керівником практики від підприємства є фахівець призначений наказом керівника підприємства.
Керівник практики від підприємства повинен:
забезпечити проведення інструктажу студентів з охорони праці та техніки безпеки;
здійснювати загальну організацію та контроль роботи студентів при проходження практики;
ознайомити студентів з господарською діяльністю підприємства та перспективами його розвитку;
забезпечити студента робочим місцем, необхідними документами для виконання програми і завдань практики;
доручати практиканту роботу згідно з календарним графіком проходження практики;
перевіряти і підписувати щоденник студента про проходження виробничої практики;
контролювати дотримання практикантом трудової дисципліни і повідомляти в університет про її порушення;
дати відзив про практичну роботу студента під час проходження практики та її оцінку.
ЗМІСТ

Вступ
1. Мета і завдання виробничої практики..
2. Організація і керівництво виробничою практикою.
3. Програма виробничої практики
4. Зміст і структура звіту про проходження виробничої
практики
5. Вимоги до оформлення звіту про проходження
виробничої практики.
Список рекомендованої літератури
Додатки.....3. Програма виробничої практики з дисципліни “Організація бухгалтерського обліку”

2.1 Бізнес і організація бухгалтерського обліку та облікової політики на підприємстві
Студент проходить виробничу практику безпосередньо в бухгалтерії підприємства, знайомиться з системою бухгалтерського обліку прийнятою в господарстві його організацією, формуванням облікової політики господарства, змістом та структурою наказу про облікову політику підприємства (копіює його); порядком розробки робочого плану рахунків, організацією облікового процесу.
2.2 Організація діловодства, документування операцій та документообігу
Ознайомившись з організацією діловодства та документування господарських операцій, організацією документообігу та організацією вилучення та утилізації документів практикант розкриває стан названих організаційних елементів обліку в господарстві, критично оцінює їх і вносить свої пропозиції по удосконаленню. Копіює наказ про створення архіву, планів-графіків документообігу, акта на вилучення та утилізацію документів.
2.3 Організація роботи облікового апарату
Вивчивши практику організації роботи облікового апарату на підприємству висвітлює призначення та функції бухгалтерії, побудову облікового апарату, форми організації бухгалтерського обліку, види та типи облікового апарату, регламентації обов’язків облікових працівників планування діяльності підприємства, посадові інструкції бухгалтерів, порядок передачі справ новопризначеному бухгалтерові тощо. Копіює схему побудови облікового апарату в господарстві, форму організації бухгалтерського обліку прийнятої на підприємстві, посадові інструкції бухгалтерів, копію акта на передачу справ новопризначеному бухгалтеру, регламентацію обов’язків облікових працівників.
2.4 Організація бухгалтерського контролю та юридичної відповідальності на підприємстві
Ознайомившись з практикою організації бухгалтерського контролю та юридичною відповідальністю на підприємстві практикант критично оцінює її і разом з тим розкриває позитивні сторони внутрішньогосподарського контролю, його суть, суб’єкти, завдання та об’єкти, організацію. Розкриває сутність матеріальної, дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності.
2.5 Організація обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань
Ознайомившись з практикою організації власного капіталу в господарстві студент розкриває поняття, класифікацію власного капіталу і основні завдання його обліку. Критично оцінює практику організації обліку статутного, неоплаченого, пайового, додаткового, вилученого та резервного капіталу у порівнянні з теоретичними положеннями та чинним законодавством, а також організації обліку забезпечення зобов’язань, цільового фінансування і цільових надходжень та інвентаризації власного капіталу і зобов’язань.
2.6 Організація обліку зобов’язань
Вивчивши практику обліку зобов’язань в господарстві практикант коротко описує: визнання, класифікацію, оцінку зобов’язань, основні завдання організації їх обліку; організацію документування операцій із зобов’язаннями, копіює первинні документи, а також розкриває організацію синтетичного і аналітичного обліку зобов’язань, організацію обліку забезпечення зобов’язань поза балансом і обліку зовнішньоекономічної діяльності та організацію бухгалтерського контролю зобов’язань.
2.7 Організація обліку розрахунків за виплатами працівникам
По даній темі після вивчення чинного законодавства, інструктивних положень з обліку праці та її оплати, та ознайомившись з практикою обліку оплати праці та її оплати на підприємстві студент-практикант копіює первинну кадрову документацію, розрахунки відпусток, розрахунково-платіжних відомостей, та розкриває теоретичні питання і практику організацію обліку відпусток, відрахувань та утримань із заробітної плати працівників, особливості організації обліку оплати праці; організації бухгалтерського контролю за використанням праці і фонду її оплати.
2.8 Організація обліку необоротних активів
Ознайомившись з практикою організації обліку необоротних активів у господарстві практикант після визнання і класифікації основних засобів та визначення основних завдань організації їх обліку, описує організацію документування операцій з необоротними активами; організацію обліку надходження, експлуатації та вибуття основних засобів; організацію бухгалтерського контролю за використанням основних засобів та організацію обліку нематеріальних активів. Копіює первинні документи по надходженню необоротних активів, їх руху та ліквідації, ремонту тощо.
2.9 Організація обліку запасів
По даній темі практикант ознайомившись з практикою організації обліку запасів на підприємстві розкриває наступні питання:
Визнання, класифікацію, оцінку виробничих запасів та основні завдання організації їх обліку;
Організацію документування операцій із запасами;
Організацію обліку зберігання та руху запасів;
Організацію обліку матеріальних активів на позабалансових рахунках;
Організацію бухгалтерського контролю за наявністю, збереженням та рухом (використанням) запасів.
2.10 Організація обліку коштів, розрахунків та інших активів
Вивчивши інструктивні положення по обліку грошових коштів, розрахунків та інших активів і практику обліку, що склалась в господарстві практикант описує організацію обліку грошових коштів в касі, на рахунках в банках, документацію господарських операції з грошовими коштами; організацію обліку дебіторської заборгованості і документування операцій з дебіторською заборгованістю; організацію обліку фінансових інвестицій та загальні положення організації контролю за здійсненням касової та фінансової дисципліни.
2.11 Організація оперативного обліку і контролю витрат на виробництво
Виробнича практика по даній темі зводиться до вивчення практики організації обліку витрат на виробництво в умовах нормативного методу. Критичної оцінки існуючих методів обліку витрат на виробництво в сільському господарстві. Характеристика нормативного методу обліку витрат та застосування його в господарстві. Вивчення методичних основ організації нормативного методу обліку витрат, організації первинного обліку, організації аналітичного і зведеного обліку витрат, організації оперативного економічного контролю за формуванням собівартості продукції, нормативного, стандарт-кост, директ-кост та інших методів обліку у системі управління сільськогосподарським виробництвом тощо.
2.12 Організація обліку доходів і фінансових результатів діяльності
За період практики з даної теми студент-практикант знайомиться із загальними підходами до організації обліку доходів і фінансових результатів діяльності. Особливостями організації обліку доходів діяльності та організації обліку фінансових результатів діяльності. Розкриває теоретичний зміст з названих питань, практичне їх використання та висловлює свої альтернативні думки.
2.13 Організація робіт із складання періодичної бухгалтерської звітності й річного звіту
Вивчає основні принципи організації звітності. План організації робіт із складанням періодичної бухгалтерської звітності. Планування інвентаризації. Організацію “Пам’ятки про складання річного звіту”. Складання переліку підготовчих робіт до річного звіту. Організацію робіт із складання таблиць річного звіту. Складання графіків робіт по річному звіту. Проведення інструктивної наради зі складанням річного звіту. Складання пояснювальної записки до річного звіту. Копіює графіки, плани, зміст пояснювальної записки до річного звіту тощо.

2.14 Організація праці працівників, зайнятих обліковою і аналітичною роботою
По названій темі практикант вивчає наукову організацію праці облікового та аналітичного апарату. Порядок складання функціональних сіток і функціональних карт облікового апарату, копіює функціональні сітки і карти облікового апарату. Знайомиться з організацією робочої зони бухгалтерії та організацією робочих місць і умов праці працівників обліку центральної бухгалтерії; штатам облікового апарату; принципами організації облікового апарату; диспетчеризацією облікового та аналітичного процесів; планом роботи з обліковими кадрами та матеріально-відповідальними особами, організацією довідкової служби бухгалтерії.
2.15 Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки
Практикант вивчає способи обробки первинної облікової інформації в господарстві; організацію ведення облікових записів та організацію поточного бухгалтерського контролю в комп’ютерній інформаційній системі; визначає перспективи розвитку бухгалтерського обліку і ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та ефективність автоматизації бухгалтерського обліку і контролю в господарстві.

3 Програма з дисципліни “Звітність підприємств”

3.1 Організація проведення річної інвентаризації та оформлення її результатів
Взяти участь в інструктивному семінарі про порядок проведення інвентаризацій, у підготовці бланків для інвентаризації, підведення підсумків у реєстрах бухгалтерського обліку для вивірення даних з даними інвентаризації. Ознайомитися з інструкцією щодо проведення інвентаризації.
Бути присутнім при проведенні робочими комісіями інвентаризації:
а) основних засобів (в одному з виробничих підрозділів);
б) продукції і виробничих запасів (в одному складі);
в) поточних біологічних активів у тваринництві (на одній з ферм);
г) незавершеного виробництва в рослинництві (за одним виробничим підрозділом) і незакінченого будівництва;
д) грошових коштів в касі, на рахунках у банку;
е) розрахунків з постачальниками і підрядчиками, заготівельними організаціями (покупцями), підзвітними особами, різними дебіторами і кредиторами.
Взяти участь у порівнянні результатів інвентаризації з даними бухгалтерського обліку, скласти порівняльні відомості, кореспонденцію рахунків за результатами інвентаризації.
За час практики студент повинен скласти (скопіювати) по одному примірнику таких документів з інвентаризації:
“Інвентаризаційний опис земельних угідь” ф. № Інв. – 2 с.-г
“Інвентаризаційний опис основних засобів”, ф. № Інв. – 1 с.-г
“Інвентаризаційний опис багаторічних насаджень” ф. № Інв. – 3 с.-г
“Інвентаризаційний опис робочої худоби та продуктивних тварин, птиці і бджолосімей”, ф. № Інв. – 8 с.-г
“Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей”, ф. № Інв. – 4 с.-г
“Інвентаризаційний опис незавершеного виробництва та незакінченого будівництва", ф. № Інв. – 9 с-г.
“Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідне збереження”, ф. № Інв. – 6 с-г.
“Акт інвентаризації незакінчених капітальних ремонтів основних засобів”, ф. № Інв. – 11 с-г.
“Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів”, ф. № Інв. – 12 с-г.
“Акт інвентаризації наявності грошових коштів”, ф. № Інв. – 13 с-г.
“Інвентаризаційний опис бланків суворого обліку”, ф. № Інв. – 16 с-г.
“Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами”, ф. № Інв. – 14 с-г.
“Звіряльна відомість результатів інвентаризації”, ф. № Інв. – 17 с-г.
“Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та інших цінностей” ф. № Інв. – 18 с-г.
Відомість результатів інвентаризації ф. № Інв. – 19 с-г.
Всі вказані документи (складені, скопійовані) підшиті в папку і пронумеровані, додаються до звіту про виробничу практику.
У щоденнику про виробничу практику студент вказує, які господарські засоби були про інвентаризовані під час перебування на практиці; результати інвентаризації - відшкодування нестач, оприбуткування надлишків, а також вказує на недоліки, що мають місце в організації та проведенні інвентаризації.
3.2 Закриття рахунків і складання звітних калькуляцій
Студент допомагає працівникам бухгалтерії підрахувати на аналітичних рахунках витрати виробництва за рік, виконані роботи, вихід продукції, бере участь у калькулюванні продукції і коригуванні її планової собівартості до рівня фактичних витрат. При цьому необхідно дотримуватися такої послідовності виконання робіт.
Ознайомитися з порядком обліку і списання (протягом року) затрат ремонтних майстерень; закрити аналітичні рахунки, на яких обліковують витрати в майстерні з ремонту техніки та витрати допоміжних виробництв.
Визначити собівартість одиниці роботи машинно-тракторного парку, комбайнів та інших самохідних машин; розподілити амортизацію, витрати на поточний ремонт та інші витрати по машинно-тракторному парку, які не були списані протягом року на відповідні об’єкти витрат; визначити відхилення між плановою і фактичною собівартістю транспортних робіт тракторів, відкоригувати планову собівартість цих робіт до рівня фактичних витрат, скласти розрахунки.
Розподілити витрати на вапнування, гіпсування ґрунту, внесення торфу, якщо такі витрати не були відразу віднесені на відповідні культури, а облічені відокремлено на відповідних аналітичних рахунках, скласти розрахунки розподілу.
Розподілити загально-виробничі витрати, скласти розрахунок їх розподілу.
Скласти розрахунок визначення собівартості продукції:
а) рослинництва;
б) тваринництва;
в) промислового виробництва.
Виявити відхилення планової собівартості продукції від фактичної, відкоригувати планову собівартість продукції до рівня фактичних, витрат, скласти відомість розподілу відхилень.
Списати доходи по рахунках класу 7 на фінансові результати.
Списати витрати по рахунках класу 9 на фінансові результати.
Списати сальдо рахунку 79 “Фінансові результати” на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки” (непокриті збитки).
На підставі бухгалтерських довідок та розрахунків на закриття рахунків і списання відповідних витрат за 31.ХІІ зробити записи в журнал-ордер, №11 с-г “Облік доходів і результатів діяльності” та журнал-ордер 10,3 с-г “Облік витрат”.
Підрахувати в журналах-ордерах обіги за 31.ХІІ та зробити записи до головної книги.
Вивести в головній книзі сальдо на 01.01 та скласти заключний баланс на кінець року.
У щоденнику студент, відповідно до перелічених пунктів, вказує, у закритті яких рахунків він брав участь, з яких реєстрів бухгалтерського обліку взято фактичні дані, які документи бухгалтерського оформлення були складені для закриття рахунків.

3.3 Статистична звітність сільськогосподарського підприємства

Вивчити інструктивні матеріали (положення) про порядок і строки складання та подання вищестоящим організаціям оперативно-статистичної, періодичної та бухгалтерської звітності.
Вивчити звітну документацію, що складається в господарстві та його господарських підрозділах.
Скласти:
а) заключний звіт про підсумки сівби (ф. № 4 с.-г.);
б) баланс кормів (ф. № 24-корми);
в) звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування, вапнування ґрунтів (ф. № 9б с.-г.);
г) звіт про стан тваринництва (ф. № 24 с.-г.);
д) звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур (ф. № 29 с.-г.);
е) звіт про чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів (ф. № 6-ПВ);
є) очікувані результати фінансово-господарської діяльності (ф. № 8 с.-г.);
ж) звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (ф. № 21-заг.);
з)основні економічні показники роботи сільгосппідприємств (ф. № 50 с.-г.).
При складанні кожної форми необхідно попередньо уважно вивчити відповідні інструкції.
3.4 Складання фінансової звітності сільськогосподарського підприємства
Студент повинен брати участь у складанні форм річної фінансової звітності. При цьому, перш ніж приступити до складання тієї чи іншої форми, необхідно ознайомитися з відповідними П(С)БО та реєстрами бухгалтерського обліку, на підставі яких ці форми заповнюються.
У щоденнику про виробничу практику студент вказує:
у складанні яких форм річного звіту брав участь;
на підставі яких бухгалтерських реєстрів складено форми річного звіту:
ф. №1 “Баланс підприємства”;
ф. №2 “Звіт про фінансові результати”;
ф. №3 “Звіт про рух грошових коштів”;
ф. №4 “Звіт про власний капітал”;
ф. №5 “Примітки до річної фінансової звітності”.
Кожну з вказаних форм скопіювати і прикласти до звіту про практику.
3.5 Складання податкової звітності
Студент повинен приймати участь у складанні форм податкової звітності. Перед тим, перш ніж приступити до складання податкової звітності, насамперед необхідно ознайомитись з основними нормативними актами, та реєстрами бухгалтерського обліку, на підставі яких ці форми заповнюються.
У щоденнику про виробничу практику студент вказує:
у складі яких форм податкової звітності брав участь;
на підставі яких бухгалтерських реєстрів складено форми податкової звітності:
податкової декларації про податок на додану вартість;
декларації про прибуток підприємств.
4. Зміст і структура звіту про проходження виробничої переддипломної практики

Прошнурований звіт про проходження виробничої переддипломної практики з дисциплін «Організація бухгалтерського обліку» та «Звітність підприємств» включає:
титульну сторінку (Додаток А);
направлення на виробничу практику;
календарний графік проходження виробничої практики
(Додаток Б);
щоденник проходження виробничої практики (Додаток В, Г);
відзив-характеристику на студента-практиканта (Додаток Д);
Зміст
Вступ
Організаційно-економічна характеристика підприємства.
Організація бухгалтерського обліку
2.1.Бізнес і організація бухгалтерського обліку та облікової політики на підприємстві
2.2.Організація діловодства, архіву, документування операцій та документообігу
2.3.Організація роботи облікового апарату
2.4.Організація бухгалтерського контролю та юридичної відповідальності на підприємстві
2.5.Організація обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань
2.6.Організація обліку зобов’язань
2.7.Організація обліку розрахунків за виплатами працівникам
2.8.Організація обліку необоротних активів
2.9.Організація обліку запасів
2.10.Організація обліку коштів, розрахунків та інших активів
2.11.Організація оперативного обліку і контролю витрат на виробництво
2.12.Організація обліку доходів і фінансових результатів діяльності
2.13.Організація робіт із складання періодичної бухгалтерської звітності
2.14.Організація праці працівників зайнятих обліковою роботою
2.15.Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки
3. Звітність підприємств
3.1.Організація проведення річної інвентаризації та форми її результатів
3.2.Закриття рахунків і складання звітних калькуляцій
3.3.Статистична звітність сільськогосподарського підприємства
3.4.Складання фінансової звітності сільськогосподарських підприємств
3.5.Складання податкової звітності

Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
Календарний графік проходження виробничої переддипломної практики складається студентом до виїзду на практику та узгоджується з керівником від університету. По прибутті на практику він узгоджується також і з керівником від підприємства і завіряється відтиском печатки (Додаток Б).
При складанні календарного графіку необхідно враховувати обсяг і послідовність робіт, які будуть виконуватись практикантом, а також запропонований розподіл робочого часу під час проходження виробничої практики.
Щоденно студент повинен робити записи в щоденник проходження виробничої практики, де він в стислій формі записує проведену за день роботу (Додатки В, Г). Щоденник контролюється керівником практики від підприємства і за кожний день ним підписується. В кінці щоденник підписується головним бухгалтером підприємства і завіряється відтиском печатки.
Звіт про виробничу практику студент складає в період проходження практики. Звіт про виробничу практику повинен включати інформацію про конкретно виконану студентом-практикантом роботу за період проходження виробничої практики згідно з програмою і даними методичними вказівками.
В короткому описанні суті виконаної роботи за період практики студент має показати, що він правильно орієнтується в питаннях організації первинного, аналітичного і синтетичного обліку, володіє технікою складання первинних документів і реєстрів, які використовуються в сільськогосподарських підприємствах, організації складання та подання звітності, організації та веденню бухгалтерського обліку, проведенню інвентаризації тощо.
У вступі обсягом до двох-трьох сторінок розкриваються загальні положення, які склалися у сільському господарстві, перспективи розвитку, роль бухгалтерського обліку у вирішенні проблем сільськогосподарського виробництва, мета практики, ціль тощо.
В першому розділі звіту про практику (5-6 стор.) описується організаційно-економічна характеристика підприємства, вказується його місцезнаходження, землекористування, спеціалізація, наявність трудових ресурсів, фінансовий стан, рентабельність, основні показники ефективності господарювання. Також розкривається постановка і організація облікової роботи: кількість одиниць облікового апарату, форма обліку, яка прийнята в господарстві, наявність персональних комп’ютерів і рівень їх використання.
У другому розділі (на 30 - 35 сторінках) коротко характеризується виконана робота по кожній темі програми виробничої практики, організація бухгалтерського обліку та облікової політики на підприємстві, а також відмітити виявлені недоліки і зробити відповідні пропозиції, направлені на вдосконалення облікової і контрольної роботи.
У третьому розділі ( 15-20 сторінок) ) коротко характеризується виконана робота по кожній темі програми виробничої практики, дається критична оцінка.
У висновках до звіту (3-4 сторінки) мають бути розкриті основні питання проходження практики: організація форми обліку, яка використовується на підприємстві; кількість облікового апарату; наявність комп’ютерної техніки і рівень її використання; програмне забезпечення; наявність наказу «Про облікову політику», графіку документообігу; спеціалізація підприємства та основних галузей; рівень економічного стану підприємства; використання типових форм первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку; виявлені позитивні та негативні сторони в організації бухгалтерського обліку; надання рекомендацій по усуненню недоліків та удосконаленню облікового процесу, що сприятимуть поліпшенню організації обліку на підприємстві.
У список використаних джерел включаються використані: Закони України, Постанови Уряду, інструктивні матеріали міністерств, підручники, довідники тощо.
У додатках, відповідно до програми проходження практики, мають бути прикладені основні первинні документи, які використовуються на підприємстві (копія в одному екземплярі), регістри аналітичного та синтетичного обліку за один місяць, громіздкі таблиці, схеми тощо.
Форми фінансової,статистичної та податкової звітності надаються за звітний період.
Статистична форма звітності 50 с.-г. «Основні економічні показники діяльності сільськогосподарського підприємства» надається за звітний рік.

5. Вимоги до оформлення звіту про проходження
виробничої практики
Звіт з виробничої практики оформляють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) темними чорнилами (до 28-29 рядків на сторінці). При друкуванні роботи на комп’ютері використовують шрифт текстового редактора Word розміру 14 через 1,5 міжрядкових інтервали. В таблицях слід використовувати одинарний міжрядковий інтервал, шрифт 12. Текст розміщується з одного боку аркуша білого паперу з дотриманням відступів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм. Текст рамкою не відкреслюється.
Червоний рядок абзаців формується шляхом вказування параметру: відступ 1.25.
Структурні елементи «Вступ», «Висновки і пропозиції», «Список використаної літератури» та «Додатки» не нумеруються.
Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів слід розташовувати у центрі рядків і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.
Перенесення слів у заголовках не допускається.
Відстань між заголовками і подальшим текстом має дорівнювати 2 міжрядковим інтервалам, а між текстом і наступним заголовком підрозділом – 3 міжрядкові інтервали. Кожен розділ розпочинається з нової сторінки.
Не допускається розміщення назви підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.
Сторінки роботи нумерується арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркуша без крапки в кінці. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок, проте номер сторінки на ньому не проставляють. Початок нумерації сторінок розпочинається з другої сторінки вступу.
Розділи та підрозділи нумерується арабськими цифрами, без крапки після них.
Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу відокремлених крапкою.
Таблиці слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Нумерувати таблиці слід арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводять у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремленого крапкою, наприклад: таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. Розміщують номер таблиці в правому верхньому куті, вище назви таблиці.
При перенесенні громіздких таблиць на другу сторінку в правому верхньому куті цієї сторінки відповідно позначається яка таблиця перенесена (наприклад: Продовження табл. 2.1).
Таблиці розміщуються в тексті таким чином, щоб їх можна було читати без повороту, або з поворотом за годинниковою стрілкою.
Кожна таблиця повинна бути описана та проаналізована.
Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми, креслення тощо) іменуються рисунками і їх слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше або на наступній сторінці. Кожний рисунок повинен мати назву, яку розміщують під ним.
Рисунки нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах кожного розділу, за винятком наведених у додатках, Наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.
Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад «у роботах [7, 9, 14]».
При посиланні на додатки зазначають їх номер.
Посилання слід писати «у додатку Б».
Літературні джерела у «Списку використаної літератури» слід розміщувати в абетковому порядку початкових букв бібліографічного опису.
Зразки бібліографічного опису нормативних документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічного опис. Загальні вимоги та правила складання» наведені нижче.
Нормативні документи
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 р. № 996 – 14//Все про бухгалтерський облік. –2009. – №10. –С.3–7.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291//Все про бухгалтерський облік. –2009. – №20. –С.37–44.
Додатки розміщуються після списку використаних джерел у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Додатки нумеруються в правому верхньому куті і позначаються великими літерами української абетки за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д. Перед додатками повинен бути аркуш зі словом «ДОДАТКИ», розташованим посередині.
В кінці звіту ставиться дата закінчення його написання і підпис студента.

Список рекомендованої літератури
Основна література
1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 [Текст]// Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №20. – С. 6 – 69.
2. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів [Текст], затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. № 135
3. Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [Текст], затверджені Мінагрополітики України від 10.05.2001 р. № 132.
4. Методичні рекомендації по застосуванню форм документів первинного обліку на сільськогосподарських підприємствах [Текст]: лист Мінагрополітики від 19.10.2004 р. №37 – 27 – 12/455.
5. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств [Текст], затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 4.06.2009 р. № 390.
6. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах [Текст], затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 21.02.2008 р. № 73.
7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст], затверджений наказом Міністерства фінансів від 30.11.1999р. № 291 // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №20. – С. 37 – 44.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» [Текст], затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005р. №790 // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №15. – С. 66 – 70.
9. Положення (стандарт) про бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Текст], затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999р. №318 // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №10. – С. 75 – 79.
10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст]: закон України від 16 липня 1999 року № 996-XІV // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №10. – С.3 – 7.

Додаткова література
11. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст]: підручник/ М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко [та ін.]; за ред. М.Ф. Огійчука. – К.: Алерта, 2007. – 979 с.
12. Гнилицька Л. Облік і розподіл витрат допоміжних виробництв [Текст]/ Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №4. – С. 11 – 19.
13. Гончаренко Н. Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» [Текст]/ Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №11. – С. 32 – 38.
14. Довгопол Н. П(С)БО 16 Витрати» між фінансовим і управлінським обліком [Текст]/ Н. Довгопол, М. Нестеренко// Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 6. – С. 3 – 15.
15. Коміренко В.С. Бухгалтерський облік витрат у підсобних виробництвах сільгосппідприємств [Текст]/ В.С. Коміренко // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – №35. – С. 5 – 8.
16. Коміренко В.С. Калькуляція продукції промислових виробництв на сільгосппідприємствах [Текст]/ В.С. Коміренко // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – №43. – С. 9 – 14.
17. Сук. П.Л. Облік загальновиробничих витрат і їх розподіл в сільськогосподарських підприємствах [Текст]/ П.Л. Сук, О.Г. Криворот // Облік і фінанси АПК. – 2006. – №8. – С. 88 – 92.
18. Чумаченко М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст]/ М. Чумаченко, І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №10. – С. 3 – 7.
ДОДАТКИ
Додаток А
Зразок титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТА УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Економічний факультет
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Звіт
про проходження виробничої практики
студента.. курсу...... групи
спеціальності 7.03050901, 8.03050901
«Облік i аудит»
Тимошенко В.В.
з дисциплін «Організація бухгалтерського обліку» та «Звітність підприємств»
в ТОВ «Нива» Роздільнянського району Одеської області
3 10 грудня 2012 р. по 14 лютого 2013 р.
Керівник практики вiд університету,
К.е.н, старший викладач кафедри бухгалтерського
обліку та аудиту Галицький О.М.

Звіт зданий на кафедру «____» ___________2013 р.

Звіт перевірений i допущений до захисту «____»____________2013 р.

Захист проведено «____»____________2013 р.

Оцінка ______________________


Одеса 2013Додаток Б
Календарний графік
проходження виробничої практики з дисциплін «Організація бухгалтерського обліку» та «Звітність підприємств»
студента курсу групи, економічного факультету спеціальності 7.03050901, 8.03050901
«Облік і аудит» Одеського державного аграрного університету
_________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по-батькові студента
На підприємстві___________________________________________________
назва підприємствап/п
Назва теми чи роботи
по програмі
Місце роботи (виробничий підрозділ)
Кількість робочих днів
Дата

Початок роботи
Кінець роботи

1.


2.3.
Ознайомлення з підприємством і влаштування. Узгодження індивідуального календарного графіку проходження практики з керівником практики від підприємства (головним бухгалтером).
Збір матеріалу для проведення аналізу організаційно-економічного стану підприємства.
Ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку та облікової політики на підприємстві
І так далі (згідно методичних вказівок студент складає індивідуальний календарний графік проходження практики та узгоджує його з керівником практики від університету та підприємства).

Центральна
бухгалтерія
Центральна
бухгалтерія


Центральна
бухгалтерія0,5

0,51,0

10.12.12

10.12.1211.12.12


10.12.12

10.12.1211.12.12
Керівники практики :
від університету _______________ ____________________________
(підпис) ( прізвище та ініціали)
від підприємства _______________ ____________________________
(підпис) ( прізвище та ініціали)
МП
(підприємства)Додаток В


Зразок титульного аркуша щоденника про проходження практики


МНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Економічний факультет
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

ЩОДЕННИК

про проходження виробничої практики
з дисциплін «Організація бухгалтерського обліку» та «Звітність підприємств»
в ТОВ «Нива» Роздільнянського району Одеської області
студента .... курсу .... групи
спеціальності 7.03050901 і 8.03050901 »Облік і аудит»
Тимошенко Віталія Васильовича
з 10 грудня 2012 р. по лютого 2013 р


Одеса 2013


Додаток Г
Зразок запису в щоденнику

Дата виконання

Місце і короткий зміст виконаних студентом робіт
Кількість затраченого часу, годин
Підпис керівника практики і зауваження

10.12.2012

11.12.2012
Прибув до підприємства для проходження практики. Представив направлення про проходження практики керівнику підприємства та головному бухгалтеру. Пройшов інструктаж з охорони праці та техніки безпеки на своєму робочому місці, який провів головний бухгалтер. Облаштував своє робоче місце, ознайомився з графіком роботи бухгалтерії. Узгодив інші питання пов’язані з проходженням практики.
Ознайомився із організаційно-економічним станом підприємства. Від головного бухгалтера та головного економіста отримав необхідну інформацію для аналізу економічного стану підприємства. Ознайомився з організаційною структурою бухгалтерії. Вивчив розподіл обов’язків між працівниками бухгалтерії, наказ «Про облікову політику підприємства», графік документообігу, штатний розпис. Працював над складанням економічних таблиць для проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства.
І так далі за кожен день.


6


6


Підпис


Підпис


« 14 » лютого 2013р.


Головний бухгалтер підприємства ________ ___________________________
(підпис) ( прізвище та ініціали)
МП

Студент-практикант ________ ___________________________
(підпис) ( прізвище та ініціали)
Додаток Д
ВІДЗИВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА ПРО
ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
З дисциплін «Організація бухгалтерського обліку» та «Звітність підприємств»

Студент(ка)______________________________________________________________________________
5 курсу денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» проходив(ла) виробничу практику в__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва об’єкту практики)
З «___» ______________ 20 р. по «___» _______________ 20 р.

За період проходження практики студентом(кою) була виконана__________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назвати види робіт, у яких брав участь практикант, ступінь проявлення ним умінь і навиків, відношення його до роботи)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(виконання громадських доручень, контакт з колективом)
Протягом виконання практики_______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(зауваження щодо виконання програми практики і організаторських здібностей, готовність до самостійної роботи за спеціальністю чи фахом)
За час проходження практики________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наявність порушень трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, вимог техніки безпеки та охорони праці)
За результатами роботи під час практики, виконання програми практики, індивідуального завдання, які відображені у звіті практики, студент заслуговую оцінки ____________________________.

М.П. _______________ ____________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали керівника практики від підприємства)

13PAGE 15


13PAGE 14715
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 18670316
    Размер файла: 195 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий