тези з цивільного процесу тема №11 принцип здій..


Коваль Олена Василівна
Національний університет Міністерства доходів і зборів України
юридичний факультет
кафедра цивільно – правових дисциплін
група Пб-32
ТЕМА № 11ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ПРОФЕСІЙНИМИ СУДДЯМИ
Судова влада в Україні належить до самостійної та незалежної гілки державної влади, яка створена для вирішення на основі закону соціальних конфліктів між державою та громадянами, самими громадянами, юридичними особами, контролю за конституційністю законів, захисту прав громадян в їх відношеннях з органами виконавчої влади та посадовими особами, контролем за додержанням прав громадян при розслідуванні злочинів та проведенні оперативно – розшукової діяльності, встановленням найбільш значущих юридичних фактів.
Судова влада в Україні реалізується шляхом правосуддя в формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Судочинство здійснюється Конституційним судом та судами загальної юрисдикції. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі.
Правосуддя – це державна діяльність, яку проводить суд шляхом розгляду й вирішення у судових засіданнях у особливій, установленій законом процесуальній формі, цивільних, кримінальних, господарських і адміністративних справ.
Актуальність теми дослідження. Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Дане положення Конституції України полягає в тому, що тільки на суд покладено обов’язок здійснення правосуддя в Україні, і ні законодавча, ні виконавча гілки влади не в праві здійснювати правосуддя, це виключна компетенція суду.
Вирішенням питання щодо здійснення правосуддя професійними суддями займалися такі науковці, як А.М. Колодій, В.Е. Теліпко, М.Й.Штефан та інші.
Правосуддя здійснюють професійні судді, які не можуть належати до політичних партій, та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої[1, ст. 127]
Професійні судді є носіями судової влади в Україні, які здійснюють правосуддя. Професійними суддями є громадяни, які відповідно до Конституції України призначені чи обрані суддями і займають штатну суддівську посаду в одному з судів.
На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше десяти років та володіє державною мовою[3]
При доборі кандидатів на посаду судді забезпечується рівність їхніх прав незалежно від расової приналежності, політичних, релігійних переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або інших ознак.
Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду судді, має право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду судді.
Кандидати, які пройшли відбір на посаду судді, проходять теоретичну підготовку у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі та практичну - у Національній школі суддів України.
За результатами спеціальної підготовки кандидати отримують відповідний документ. Матеріали щодо кандидатів, які успішно пройшли підготовку, направляються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для складення кваліфікаційного іспиту. Він проводиться у формі письмового анонімного тестування та виконання практичного завдання з метою виявлення рівня практичних навичок та умінь застосування закону[4]
Отже, правосуддя – державна діяльність, яку проводить суд шляхом розгляду й вирішення у судових засіданнях у особливій, установленій законом процесуальній формі, цивільних, кримінальних, господарських і адміністративних справ.
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судом. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
Принцип здійснення правосуддя професійними суддями закріплений у статті 127 Конституції України, в якій передбачено, що професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.
На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96;
Закон України « Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453 – VI;
http://ua.textreferat.com/referat-6048-4.html-
http://pidruchniki.ws/12810419/pravo/profesiyni_suddi - Чернишова Н.В. Судова влада в Україні


Приложенные файлы

  • docx 20326269
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий