test po biokhimia s otvet


Белоктар
1. Белок молекуласының құрамына қандай амин қышқылы кіреді?
1. β-гистидин
2. ε-глутамин
3. γ-метионин
4. δ-пролин
+ 5. α-аланин
2. Төмендегі амин қышқылдарының қайсысы алмастырылмайтын амин қышқылына жатады?
глицин
+ 2. валин
3.серин
4.аланин
5.гистидин
3. Төмендегі амин қышқылдарының қайсысы алмастырылатын амин қышқылына жатады?
лейцин
валин
лизин
+ 4. аланин
5.метионин
4. Белок құрамындағы азоттың пайыздық мөлшері қандай?
21-23%
15-17% +
12-14%
70-80%
25-28%
5. Белок массасы қандай шамаға ие болады?
екі мың дальтоннан жоғары
үш мың дальтоннан жоғары
төрт мың дальтоннан жоғары
бес мың дальтоннан жоғары
+алты мың дальтоннан жоғары
6. Қандай амин қышқылдары белоктарға негіздік қасиет береді?
циклді амин қышқылдары
оксиамин қышқылдары
моноаминодикарбон қышқылдары
+диаминомонокарбон қышқылдары
моноаминомонокарбон қышқылдары
7. Қандай амин қышқылдары белоктарға қышқылдық қасиет береді?
+моноаминодикарбон қышқылдары
моноаминомонокарбон қышқылдары
3. диаминомонокарбон қышқылдар
4. трикарбон қышқылдары
5. диаминодикарбон қышқылдары
8. Лизилтирозиларгинин трипептидінің изоэлектрлік нүктесі (ИЭН) рН-ң қандай мәніне сәйкес келеді?
1. 7.0
2. 9.5+
3. 5.5
4. 4.0
5. 6.8
9. Пептидтік байланысқа қайсысы жатады?
О
\\ ∕
+ 1. – С ─ N
\
H
│ │
2. – C = C -
3. O = C – NH2

4. – NH – COO-
∕∕
5. H2 N - C
\
/ NH2
10.Белоктың жалпы формуласы мынандай? R – СООН. Қандай рН шамасында ол электробейтарап болады? \ COOH
1. +4.7
2. 7.0
3. 9.0
4. 10.2
5. 12.4
11. Төмендегі амин қышқылы қандай топқа жатады?
NH NH2
|| |
H2N - C – (CH2)3- CH- COOH
полярсыз
полярлы
полярлы, бірақ зарядталмаған
теріс зарядты
+оң зарядты
12. Глутатионның 2 молекуласы тотыққанда оның молекулаларының арасында қандай байланыс түзіледі?
2 HOOC-CH –CH2 –CH2- CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOH
│ │
NH2 CH2

SH
1. сутектік
2. иондық
3. гидрофобты
+4. дисульфидтік
5. металдық
Пробиркада белгісіз ерітінді бар. Осы ерітіндіде белоктың бар екендігін білу үшін қандай сапалық реакция жасау керек?
+Биурет
Фоль
Адамкевич
Мульдер
Щульце –Распайль
14. Белок ерітінділерінің коллоидты қасиеттерін қандай белгісі арқылы дәлелдеуге болады?
1. жылдамдатылған диффузия
2. жүйенің гомогендігі
3. дисперсті фазаның болуы
+4. опалесценция құбылысы
5. мөлдірлігі
15. Белоктардың ерітіндідегі тұрақтылығын қандай факторлар қамтамасыз етеді?
1. белок молекуласының үлкендігі
2. функционалды топтарының болуы
3. гидрофобты топтарының болуы
+4. заряды мен гидратты қабатының болуы
5. гидрофильді топтарының болуы
16. Белоктың екіншілік құрылымын не көрсетеді?
1. амин қышқылдарының бір-бірімен байланысу тәсілі
+2. полипептидтік тізбектің спиральдану сипаты
3. белок пен простетикалық топтың байланысуы
4. белок молекуласының пішіні
5.ерекше химиялық қасиеттерінің болуы
17. Белоктың үшіншілік құрылымын не көрсетеді?
+1. полипептидтік тізбектің кеңістіктегі орналасуы
2. полипептидтік тізбектің спиралданған конфигурациясы
3. тізбекте амин қышқылдарының белгілі ретпен орналасуы
4. бірнеше полипептидтік тізбектің жиынтығы
5.полинуклеотидтік тізбектің спиралданған конфигурациясы
18. Инсулин белогы екі жерінде дисульфидтік байланыспен байланысқан екі полипептидтік тізбектен тұрады. Инсулин молекуласына қандай құрылым тән?
1. біріншілік
2. α-спиралді екіншілік
3. β- қатпарлы екіншілік
4. үшіншілі +5. төртіншілік
19. Денатурация дегеніміз не?
1. белок молекуласының толық жаңаруы
2. белоктағы барлық байланыстың үзілуі
3. белоктың біріншілік құрылымының бұзылуы
+4.белоктың біріншілік құрылымынан басқа барлық құрылымының бұзылуы
5. белоктың біріншілік құрылымы мен зарядының бұзылуы
20. Қандай белок фибриллярлы белокқа жатады?
+миозин
альбумин
гистон
глобулин
протамин
21. Қандай белок глобулярлы белокқа жатады?
+альбумин
фибриноген
кератин
коллаген
эластин
22. Склеропротеиндер қандай қызмет атқарады?
1. реттеуші
2. тасымалдаушы
+ 3. тіректік
4. катализдік
5. тыныс алу
23. Протаминдер мен гистондар қандай үрдістерге қатысады?
1. осмостық қысымды тұрақтандыруға
+ 2. тұқым қуалаушылық белгілерінің берілуіне
3. жүйке импульстерінің берілуіне
4. ағзаның қорғаныштық реакцияларына
5. тасымалдау үрдістеріне
24. Белоктың толық гидролизі кезінде қандай заттар түзіледі?
1. оксиқышқылдар
2. полипептидтер
3. Д-амин қышқылдары
4. олигомерлер
+ 5. α- амин қышқылдары
25. Белок ерітіндісіне мочевинаны қосқанда белок тұнбаға түсті. Мочевинаны диализ әдісімен бөліп алғанда белок өзінің бастапқы қалпына келді. Осы үрдіс қалай аталады?
1. денатурация
+ 2. ренатурация
3. гидролиз
4. сұйылту
5. еріту
26. Белоктың екіншілік құрылымы – полипептидтік тізбектердің альфа-спираль немесе β-құрылым түзуі. Осыған мына байланыстардың қайсысы қатысады?
+1. сутектік
2. пептидтік
3. дисульфидтік
4. ангидридтік
5. координациялық
27. Белок ерітіндісіне оған бірдей көлемдегі қаныққан аммоний сульфатын-(NH4)2SO4 қосқанда тұнба түзілді. Қандай белок тұнбаға түсті?
+1. альбумин
2. глобулин
3. протамин
4. гистон
5. кератин
28. Биологиялық ерітіндіге сілтілік ортада мыс(ІІ) сульфатының ерітіндісін қосқанда ерітінді күлгін түске боялды. Ерітіндіде төмендегі заттардың қайсысы бар?
1. амин қышқылдары
2. көмірсулар
+ 3. белоктар
4. фосфолипид
5. липид
29. Белокты қышқылдық ортада гидролизге ұшыратты. Егер осы ерітіндіге биурет реактивін қосқанда ерітінді күлгін түске боялса, ал аммоний сульфатын қосқанда тұнба түзілсе, онда қандай заттар түзілді?
1. L- амин қышқылдары
+2. Полипептидте р
3. Д- амин қышқылдары
4. амин қышқылдарының қоспасы
5. оксиқышқылдар
30. Альбумин белогының изоэлектрлік нүктесі (ИЭН) рН= 4,8. рН-ң қандай мәнінде белок тұнбаға жеңілірек түседі?
3,7
+4,8
7,0
8,0
12,0
31. Температураны жоғарылатқанда белок молекуласында қандай байланыс сақталады?
гидрофобты
сутектік
иондық
дисульфидтік
+пептидтік
32. Егер белок молекуласында моноаминомонокарбон қышқылдарының қалдығы көп болса, оның изоэлектрлік нүктесі қандай ортада жатады?
+1. 6.8
2. 9.5
3. 4.5
4. 10.4
5. 4.0
33. Дипептидтің жалпы формуласы мынадай?
H2N-CH2-СН2-СН2-СН2 -CH-CO-NH-CH- COOH
│ │
NH2 CH2- CH2- CH2- NH-C-NH2
||
NH
Осы белоктың құрамына қандай амин қышқылдары кіреді?
глицин, аспарагин
аланин, серин
треонин, лизин
+лизин, аргинин
лизин, тирозин
34. Зарядының мөлшеріне және молекулалық массасына қарай альбуминдерді глобулиндерден бөлу әдісі қалай аталады?
+электрофорез
экстракция
қышқылдық-сілтілік өңдеу
комплексонометрия
сүзгілеу
Белок ерітіндісіне сахарозаның 10%-дық ерітіндісі қосылды. Белок құрамында триптофанның барлығын дәлелдеу үшін, яғни екі ерітіндінің шекарасында шие түсті сақина пайда болуы үшін қандай реактив қосу керек?
1. НС1-ң концентрлі ерітіндісі
2. Н2SO4–ң сұйылтылған ерітіндісі
3. HNO3–ң сұйылтылған ерітіндісі
+4. Н2SO4–ң концентрлі ерітіндісі
5. HNO3–ң концентрлі ерітіндісі
36.Пробиркада альбумин мен глобулин ерітіндісінің қоспасы бар. Альбуминді тұнбаға түсіру үшін қандай тұз ерітіндісін қосу керек?
10% (NH4)2SO4
30% (NH4)2SO4
50% (NH4)2SO4
70% (NH4)2SO4
+100% (NH4)2SO4
37.Пробиркада альбумин мен глобулин ерітіндісінің қоспасы бар. Глобулинді тұнбаға түсіру үшін қандай тұз ерітіндісін қосу керек?
10% (NH4)2SO4
30% (NH4)2SO4
+50% (NH4)2SO4
70% (NH4)2SO4
100% (NH4)2SO4
38. Гексапептидтің құрамында қанша пептидтік байланыс бар?
1. 2
2.3
3. 4
+4. 5
5. 6
39.Биологиялық ерітіндіге мыс (ІІ)сульфатының сілтідегі ерітіндісі қосылды. Ерітіндіде белоктар мен полипептидтер болса, ерітінді күлгін түске боялады. Осы жағдайда қандай қосылыс түзіледі?
+1. хелатты комплекс
2. негіздік тұз
3. қышқылдық тұз
қос тұз
бейтарап тұз
40. Белок ерітіндісіне бірнеше тамшы аммоний сульфатының ерітіндісін тұнба түзілгенше тамызды. Бұл реакцияның негізінде қандай механизм жатыр?
1. белок зарядының жойылуы
2. коагуляция
3. зарядталу
+ 4. белоктың гидратты қабатының жойылуы
5. комплексті қосылыстың түзілуі
41. Альбуминдер қанның онкотикалық қысымын тұрақтандыруға қатысады. Альбуминдердің осы қасиеттерінің негізінде қандай қасиет жатыр?
1. гидрофобты
+ 2. гидрофильді
3. ерігіштік
4.ұйығыштық
5.тұздалу
42. Белокты қышқылдық ортада гидролизге ұшыратты. Егер биурет реактивін қосқанда ерітінді күлгін түске боялмаса, тұздалу кезінде тұнба түзілмесе, онда қандай заттар түзілді деуге болады?
1. альбуминдер
2. полипептидтер
3. фосфопротеиндер
+4. α–амин қышқылдары
5. гликопротеиндер
43. Төмендегі берілген амин қышқылдарының қайсысы циклді амин қышқылдарына жатады?
1. глицин
2. изолейцин
3. аспартат
+ 4. фенилаланин
5.метионин
44. Төмендегі амин қышқылдарының қайсысы амидтерді жеңіл түзеді?
1. тирозин
+2. аспартат
3. аргинин
4. глицин
5. серин
45. Төмендегі амин қышқылдарының қайсысы метилдену үрдістеріне қатысады?
1. аланин
2. валин
3. треонин
+4. метионин
5. изолейцин
46. Төмендегі амин қышқылдарының қайсысы моноаминомонокарбон қышқылдарына жатады?
+аланинглутамин қышқылы
аргинин
лизин
аспарагин қышқылы
Хромопротеиндердің простетикалық тобының құрамына қандай зат кіреді?
алмастырылмайтын амин қышқылы
фосфор қышқылы
+боялған зат
глюкозаның туындысы
минералды зат
Төмендегі белоктардың қайсысы тыныс алу белоктарына жатады?
+гемоглобин
гистондар
альбуминдер
пигменттер
эластиндер
Организмде тыныс алу ферменттері қандай реакцияларды тездетеді?
оттекті қорға жинау
+тотығу реакциялары
гидролиз реакциялары
қайта аминдеу реакциялары
декарбоксилдеу реакциялары
Гемоглобин молекуласының құрамына кіреді?
бір гем және бір полипептидтік тізбек
екі гем және бір полипептидтік тізбек
+төрт гем және төрт полипептидтік тізбек
бір гем және екі полипептидтік тізбек
екі гем және екі полипептидтік тізбек
50. Берілген аттардың қайсысы гемоглобин гемінің рационалды атына сәйкес келеді?
1. 1,3,5,8-тетраметил, 2,4-дивинил,6,7-дипропионқышқыл порфин
2. 1,3,5,8-тетраметил, 2,4-диэтил,6,7-дипропионқышқыл порфин
3. 1,2,5,8-тетраметил, 3,4-дивинил,6,7-дипропионқышқылының темір порфині
4. 1,3,4,8-тетраметил, 2,5-дивинил,6,7- дипропионқышқылының темір порфині
5. +1,3,5,8-тетраметил, 2,4-дивинил,6,7-дипропионқышқылының темір порфині
51. Гликопротеиндердің простетикалық тобы қандай зат болып табылады?
1. фосфаттар
2. гемдер
3. +көмірсулар
4. липидтер
5. аминқышқылдар
52. Көмірсулар нағыз гликопротеиндерге қандай қасиеттер береді?
1. арнайылық
2. құнсыздық
3. құндылық
4. толерантттық
5. термолабильдік
53. Нағыз гликопротеиндердің белоктық бөлігі мен простетикалық тобының пайыздық арақатынасы қандай?
1. жай белок -50 және простетикалық топ-50
2. жай белок -80 және простетикалық топ-20
3. жай белок -20 және простетикалық топ-80
4. жай белок -90 және простетикалық топ-10
5. +жай белок -10 және простетикалық топ-90
54. Нағыз гликопротеиндердің простетикалық тобының құрамына не кіреді?
1. нуклеин қышқылдары
2. гликозамингликандар
+3. жүйесіз көмірсулар
4. әр түрлі гемдер
5. жүйелі көмірсулар
55. Протеогликандардың белоктық бөлігі мен простетикалық тобының пайыздық арақатынасы қандай?
1. жай белок -50 және простетикалық топ-50
2. жай белок -80 және простетикалық топ-20
3. жай белок -20 және простетикалық топ-80
4. жай белок -90 және простетикалық топ-10
5. жай белок -10 және простетикалық топ-90
56. Протеогликандардың простетикалық тобының құрамына не кіреді?
1. нуклеин қышқылдары
+2. жүйелі көмірсулар
3. жүйесіз көмірсулар
4. әр түрлі гемдер
5. витамин туындылары
57. Протеогликандарға қандай белок жатады?
+1. гиалуропротеин
2. муцин
3. церулоплазмин
4. транскортин
5. иммуноглобулин
58. Берілген мономерлердің қай жұптары гиалурон қышқылының құрамына кіреді?
+1. глюкуронат және ацетилглюкозамин
2. галактуронат және ацетилгалактозаминсульфат
3. глюкуронилсульфат және ацетилглюкозаминсульфат
4. глюкоза және нейрамин қышқылы
5. сиал қышқылы және ацетилгалактозамин
59. Берілген мономерлердің қай жұптары хондроитинкүкірт қышқылының құрамына кіреді?
1. галактуронат және ацетилгалактозаминсульфат
+2. глюкуронат және ацетилглюкозамин
3. глюкуронилсульфат және ацетилглюкозаминсульфат
4. глюкоза және нейрамин қышқылы
5. сиал қышқылы және ацетилгалактозамин
60. Берілген мономерлердің қай жұптары гепариннің құрамына кіреді?
1. галактуронат және ацетилглюкозамин
2. глюкуронат және ацетилгалактозаминсульфат
+3. глюкуронилсульфат және ацетилглюкозаминсульфат
4. глюкоза және нейрамин қышқылы
5. сиал қышқылы және ацетилгалактозамин
61. Сүт түсті қан сарысуына гепаринді қосқанда қан сарысуы мөлдірленеді. Осы құбылыстың механизмі қандай?
+1. гепарин – липопротеинлипазаның активаторы
2. гепарин – антикоагулянт
3. гепарин – кейбір ферменттердің ингибиторы
4. гепарин байламдар мен шеміршектерді цементтейді
5. гепарин митозды азайтады
62. Гликозамингликандардың ішінде гиалурон қышқылы ең ірісі болып табылады. Оның құрамына 100-20000дисахаридтік қалдықтар кіруі мүмкін. Ол үлкен теріс зарядты және тұтқырлығы жоғары. Гиалурон қышқылының қандай ролі осы аталған қасиеттермен байланысты?
+1. қан тамырлары қабырғасының жасушаларын цементтеу қабілеті
2. гиалуронидазаны активтеу қабілеті
3. митозды күшейту қабілеті
4. қанды ұйыту қабілеті
5. буын беткейінің үйкелісін жоғарылату қабілеті
63. Хондроитинсульфаттың қай құрамдас бөлігі сүйек және шеміршектің минерализациясына түрткі болады?
+1. күкірт қышқылы
2. галактурон қышқылы
3. галактозамин
4. ацетилглюкозамин
5. ацетилгалактозамин
64. Әр түрлі операциялық бөлмелерден жуылған хирургиялық құралдардың екі жиынтығы алынды. Сол құралдарда қанның бар-жоқтығын қандай сапалық реакция арқылы анықтайды?
+ 1. бензидин
2. биурет
3. нингидрин
4. Шульце-Распайль
5. Мульдер
65. Оқиға орнындағы күдікті кісінің киімінде кеуіп қалған қызыл дақтар бар. Бензидин сынамасын жүргізгенде оның нәтижесі оң болды. Бұл сынама арқылы не дәлелденеді?
1. бояудың болуы
+ 2. қанның болуы
3. қызылшаның болуы
4. құлпынайдың болуы
5. қызанақтың болуы
66. Зертханада анализ жасау үшін ет сығындысы алынды. Оның құрамында құнды белоктың бар екенін дәлелдеу үшін қандай реакция жасау керек?
1. күкірті бар амин қышқылдарына реакция
+2. барлық алмастырылмайтын амин қышқылдарына реакция
3. барлық алмастырылатын амин қышқылдарына реакция
4. бірнеше алмастырылмайтын амин қышқылдарына реакция
5. бірнеше алмастырылатын амин қышқылдарына реакция
67. Шульце-Распайль реакциясын жүргізу үшін төмендегі берілген реакциялардың қайсысы қолданылады?
1. Миллон реактиві
2. биурет реактиві
+3. сахароза ерітіндісі
4. нингидрин реактиві
5. натрий гипобромиті
68. Пробиркаларда әр түрлі дәрежедегі белок гидролизі көрсетілген ертінділер берілген. Гидролизге дейін және гидролиз басталғаннан кейін 15, 30, 45 минут өткен соң алынған сынамаларда белок гидролизінің дәрежесін анықтау үшін қандай реакция қолдану керек?
+1. биурет
2. бензидин
3. Миллон
4. ксантопротеин
5. Уффельман
69. Кейбір хирургиялық операциядан кейін және ауқымды жарақаттану кезінде қан тамырішілік тромбтар түзілу қаупі байқалады. Осы жағдайдың алдын алу үшін қандай гликозамингликан қолдану керек?
1. гиалуронат
2. хондроитин-4-сульфат
3. хондроитин-6-сульфат
+4. гепарин
5. кератансульфат
70. Науқаста тромб түзілуге бейімділік бар. Тромбоздардың алдын алу және оларды емдеу үшін қандай гликозамингликан қолдануға болады?
1. гиалуронат
2. хондроитин-4-сульфат
3. хондроитин-6-сульфат
+4. гепарин
5. кератансульфат
71.Нуклеопротеиндердің простетикалық тобы болып табылады?
фосфор қышқылы
+нуклеин қышқылы
күрделі липидтер
нейтралды көмірсулар
гемдік темір
72. Адам ағзасы нуклеопротеиндерінің белокты бөлігінің құрамында қандай белок басым мөлшерде болады?
альбумин
+гистон
эластин
глобулин
протамин
Теңіз жануарлары мен балықтардың организмі нуклеопротеиндерінің белокты бөлігінің құрамында қандай белок басым мөлшерде болады?
+протамин
альбумин
глобулин
эластин
гистон
Нуклеотидтер деген не?
+нуклеин қышқылдарының структуралық бірліктері
жай белоктардың структуралық бірліктері
гиалурон қышқылының структуралық бірліктері
хондроитинсульфаттың структуралық бірліктері
гепариннің структуралық бірліктері
Комлементарлылық дегеніміз – ол негіздердің бірін бірі толықтыру қасиеті. Азотты негіздердің қай жұптарына осы қасиет тән?
+А және Т; Г және Ц
А және Г; Ц және Т
Г және Ц; А және У
Г және Т; А және Ц
А және Ц; Т және Г
76.ДНҚ–ның екінші реттік құрылымын тұрақтандыру үшін комплементарлы негіздердің арасында қандай байланыс түзілуі тиіс?
1. дисульфидтік
2. сутектік +
3. ван-дер-Ваальс
4. фосфодиэфирлік
5. иондық
77. РНҚ– ның бірінші реттік құрылымының ерекшелігін не анықтайды?
1. ДНҚ-ның екі тізбегі
2. ДНҚ-ның бір тізбегі
3. ДНҚ-полимераза ферменті
4. ДНҚ-ның үшінші реттік құрылымы
+5. ДНҚ-ның структуралық гені
78. м-РНҚ-ның екінші реттік құрылымына қандай пішін тән?
1. жоңышқа жапырағы
2. нуклеосома тәрізді
+3. бос ілмек
4. тұйық овал
5. шумақ тәрізді
79. т-РНҚ-ның екінші реттік құрылымына қандай пішін тән?
+1. жоңышқа жапырағы
2. нуклеосома тәрізді
3. бос ілмек
4. тұйық овал
5. шумақ тәрізді
80. Кодон арқылы не шифрланады?
1. нуклеотидтердің реті
2. нуклеозиддифосфаттардың реті
3. нуклеозидтрифосфаттардың реті
+4. амин қышқылдарының реті
5. гендердің реті
81. Белок биосинтезіндегі т-РНҚ-ң ролі қандай?
1. ақпаратты цитоплазмадан ядроға тасымалдау
2. ақпаратты рибосомадан цитоплазмаға тасымалдау
3. ақпаратты ДНҚ-дан м-РНҚ-ға тасымалдау
4. нуклеотидтерді тану және оларды матрицаға тасымалдау
5. амин қышқылдарын тану және оларды рибосомаға тасымалдау
82. т-РНҚ-ның қай аймақтары қатаң арнайылыққа ие?
1. амин қышқылы және м-РНҚ кодонымен байланысу орны
+2. фермент және м-РНҚ кодонымен байланысу орны
3. арнайы фермент және амин қышқылымен байланысу орны
4. рибосома және арнайылығы жоқ ферментпен байланысу орны
5. иницирлеуші амин қышқылы және р-РНҚ-мен байланысу орны
83. т-РНҚ өзінің амин қышқылын тану үшін не қажет?
1. м-РНҚ кодонымен байланысу аймағы
2. т-РНҚ-ның акцепторлық аймағы
+3. аминоацил-т-РНҚ-синтетаза
4. т-РНҚ-ның минорлы негіздерінің болуы
5. аминқышқылы мен т-РНҚ-ның кеңістіктік сәйкестігі
84. Синтезделетін белок молекуласындағы амин қышқылдарының орнын танып, анықтайтын қандай нуклеин қышқылы?
+1. т-РНҚ
2. р-РНҚ
3. м-РНҚ
4. ДНҚ
5. а-РНҚ
85.Қай нуклеин қышқылының құрамында антикодон бар?
1. ДНҚ
2. м-РНҚ
+3. т-РНҚ
4. р-РНҚ
5. пре -р- РНҚ
86. Рибосома дегеніміз не?
1. рибонуклеопротеин
2. т-РНҚ комплексі
3. матрица
4. дезоксирибонуклеопротеин
5. циклді нуклеотид
87. Биологияның негізгі постулаты бойынша генетикалық ақпарат қай бағытта оқылады?
+1. ДНҚ→РНҚ→белок
2. РНҚ→ДНҚ→белок
3. РНҚ→ белок→ РНҚ
4. белок→РНҚ→ДНҚ
5. белок →ДНҚ→РНҚ
88. Үш пробиркада күрделі белоктардың өкілдері бар екені белгілі. Белоктың нуклеопротеиндерге жататынын дәлелдеу үшін қандай реакция жүргізу қажет?
+1. күміс сынамасы
2. бензидин сынамасы
3. Фоль реакциясы
4. биурет реакциясы
5. Фелинг реакциясы
89.Үш пробиркада әр түрлі белоктың (жай белок, фосфопротеин, глкопротеин) ерітінділері бар екені белгілі. Белоктың фосфопротеиндерге жататынын дәлелдеу үшін қандай реакция жүргізу қажет?
1. бензидин сынамасы
2. биурет реакциясы
3. күміс сынамасы
4. Фелинг реакциясы
+5. Молибден реактиві
90.Үш пробиркада әр түрлі белоктың (жай белок, фосфопротеин, глкопротеин) ерітінділері бар екені белгілі. Белоктың гликопротеиндерге жататынын дәлелдеу үшін қандай реакция жүргізу қажет?
1. бензидин сынамасы
2. биурет реакциясы
3. күміс айна реакциясы
+4. Молиш реакциясы
5. Молибден реактиві
91. Белок синтезделетін орынға треонин амин қышқылын УГА антикодоны бар т-РНҚ-ның тасымалдайтыны белгілі. Осы амин қышқылын шифрлайтын м-РНҚ кодонының құрылысы қандай?
+1. АЦУ
2. ТЦУ
3. УГА
4. ГУА
5. ЦУА
92. Ревертаза ферменті генетикалық ақпараттың м-РНҚ-дан ДНҚ-ға тасымалдануын қамтамасыз етеді. Қандай тірі организмде ревертаза ферменті бар?
+1. вирус
2. адам
3. өсімдік
4. саңырауқұлақ
5. балық
93. Адамнан және басқа да тірі организм түрлерінен алынған ДНҚ-ң 5 анализі бар. Қай түрдің ДНҚ-сы екенін анықтау үшін қандай зерттеу жүргізу керек?
1. ∑А+Г/∑Т+Ц есептеу
+2. ∑А+Т/∑Г+Ц есептеу
3. ∑Г+Т/∑А+Ц есептеу
4. ∑А+Ц/∑Г+Т есептеу
5. ∑А+А/∑Г+Ц есептеу
94. Егер, барлық 30 т-РНҚ-ның тасымалдайтын амин қышқылы байланысатын акцепторлық сабағының құрылысы бірдей екені белгілі болса, онда т-РНҚ өзінің тасымалдайтын амин қышқылын қалай таниды?
1. антикодонның көмегімен
+2. аминоацил-т-РНҚ-синтетазаның көмегімен
3. рибосомамен байланысатын аймақ арқылы
4. минорлы негіздердің көмегімен
5. қосымша ілмек арқылы
95. Металлопротеиндердің простетикалық тобы болып табылады?
1. порфинмен байланысқан металл
2. витаминмен байланысқан металл
3. нуклеотидпен байланысқан металл
4. көмірсумен байланысқан металл
+5. амин қышқылымен байланысқан металл
96.Фосфопротеиннің молекуласында фосфор қышқылы қандай аминқышқылына байланысады?
НS-СН2-СНNН2-СООН
СООН-СН2-СНNН2-СООН
+СН2ОН-СНNН2-СООН
СН3-СН2- СНNН2-СООН
СН3S-СН2-СН2-СНNН2-СООН
97. Липопротеиндердің простетикалық тобы болып табылады?
1. көмірсулар
2. витаминдер
3. нуклеотидтер
+4. майлар
5. белоктар
98. Кейбір металлопротеиндердің және хромопротеиндердің құрамында темір бар. Металлопротеиндер хромопротеиндерден қалай ерекшеленеді?
+1. хромопротеиндегі металл гемнің құрамында болады
2. хромопротеиндегі металл бос күйінде болады
3. металлопротеиндер газ алмасуына қатысады
4. хромопротеиндер липидтерді тасымалдайды
5. металлопротеиндер фотосинтезге қатысады
99. Аталған белоктардың қайсысының құрамында темір бар?
+1. ферритин
2. хлорофилл
3. церулоплазмин
4. карбоангидраза
5. гаптоглобин
100. Қай жасушалар тасымалдаушы металлопротеиндердің негізгі синтезделетін орны болып табылады?
+1. бауыр жасушалары
2. көкбауыр жасушалары
3. лимфоидты тіннің жасушалары
4. бүйрек түтікшелерінің жасушалары
5. ішек қабырғасының жасушалары
101. Қандай заттар қан сарысуының липопротеиндері арқылы тасымалданады?
+1. липидтер
2. көмірсулар
3. билирубин
4. мочевина
5. микроэлементтер
102. Төменде берілген қасиеттердің қайсысы фосфопротеиндерге тән?
1. негіздік құнды
+2. қышқылдық құнды
3. қышқылдық құнсыз
4. бейтарап құнды
5. негіздік құнсыз
103. Төмендегі белоктардың қайсысы фосфопротеиндерге жатады?
1. протамин
+2. казеиноген
3. фибриноген
4. опсин
5. гистамин
104. Науқасқа атеросклероз диагнозын қою үшін оның қанындағы қандай көрсеткіштер анықталуы керек? Мұндағы ТТЛП – тығыздығы төмен липопротеин, ТЖЛП – тығыздығы жоғары липопротеин, ТӨТЛП – тығыздығы өте төмен липопротеин
+1. ТТЛП/ТЖЛП арақатынасын анықтау
2. холестерин/триацилглицерин арақатынасын анықтау
3. пируват/лактат арақатынасын анықтау
4. тирозин/валин арақатынасын анықтау
5. хиломикрон/ ТӨТЛП арақатынасын анықтау
105. Неліктен ұрықтың дамуы фосфопротеиндер бар орында іске асады?
+1. ФП-алмастырылмайтын аминқышқылдары мен фосфор қышқылының көзі
2. ФП-темір мен микроэлементтердің көзі
3. ФП-алмастырылатын аминқышқылдарының көзі
4. ФП-гормондардың көзі
5. ФП-биологиялық активті заттардың көзі
106. Ферменттер химиялық табиғаты бойынша қандай зат болып табылады?
1. арнайы көмірсулар
+2.арнайы белоктар
3. арнайылығы жоқ белоктар
4. бейорганикалық катализаторлар
5. арнайылығы жоқ амин қышқылдары
107. Ферменттердің әсер ету механизмінде не жатыр?
+1. активтену энергиясын төмендету қабілеті
2. активтену энергиясын жоғарылатады
3. кинетикалық энергияны жоғарылату қабілеті
4. кинетикалық энергияны төмендету қабілеті
5. потенциалды энергияны жоғарылату қабілеті
108. Біркомпонентті ферменттің активті орталығының түзілуіне қандай қышқылдар қатысады?
1. гидроксиқышқылдар
+2.амин қышқылдары
3. нуклеин қышқылдары
4.оксоқышқылдар
5. май қышқылдары
109. Екікомпонентті фермент молекуласы қалай аталады ?
1. изофермент
2. апофермент
3. кофермент
+4.холофермент
5. профермент
110. Төмендегі факторлардың қайсысы фрментативті реакцияның жылдамдығына әсер етеді?
ферменттің молекулалық массасы
активті орталықтың орны
алмастырылмайтын амин қышқылдарының болуы
+4.ферменттің мөлшері
5. алмастырылмайтын амин қышқылдарының болуы
111. Бір ғана субстратқа әсер етіп, бір ғана реакцияны катализдейтін, бірақ физика-химиялық қасиеттері әр түрлі болатын ферменттер қалай аталады?
1.проферменттер
+2.изоферменттер
3.апоферменттер
4.холоферменттер
5.преферменттер
112. « Катал» дегеніміз не?
+1. ферменттің қуаттылығын анықтайтын бірлік
2. Михаэлис-Ментеннің константасы
3. ферменттің концентрациясын анықтайтын бірлік
4. ингибитордың концентрациясын анықтайтын бірлік
5. молярлық экстинкция коэффициенті
113. Профермент дегеніміз не?
1. IV құрылымы бар ферменттер
2. аллостериялық орталығы жоқ ферменттер
3. ферменттің активті алғызаты
+4. ферменттің активсіз түрі
5.ферменттердің молекулалық формасының бірі
114.Фермент әсерінен не байқалады?
1. фермент концентрациясының азаюы
2.реакция өнімдері концентрациясының азаюы
3.ингибитор концентрациясының азаюы
4. активатор концентрациясының азаюы
+5.субстрат концентрациясының азаюы
115. Ферменттің абсолютты субстраттық арнайылығы дегеніміз не ?
+1.ферменттің тек бір субстратқа ғана әсер етуі
2. ферменттің екі немесе одан да көп субстратқа әсер етуі
3. ферменттің әр түрлі байланыстары бар субстраттар тобына әсер етуі
4. ферменттің байланыс түрі бірдей бір топ субстраттарға әсер етуі
5. ферменттің кеңістік құрылысы әр түрлі субстраттар тобына әсер етуі
116. Ферменттің салыстырмалы субстраттық арнайылығы дегеніміз не ?
1.ферменттің тек бір субстратқа ғана әсер етуі
2. ферменттің екі немесе одан да көп субстратқа әсер етуі
3. ферменттің әр түрлі байланыстары бар субстраттар тобына әсер етуі
+4. ферменттің байланыс түрі бірдей бір топ субстраттарға әсер етуі
5. ферменттің кеңістік құрылысы әр түрлі субстраттар тобына әсер етуі
117. Ферменттің активті орталығының катализдік аймағы қандай қызмет атқарады?
+ 1. әсер ету арнайылығын қамтамасыз етеді
2.субстраттық арнайылығын қамтамасыз етеді
3. реакция өнімдерімен әрекеттесуін қамтамасыз етеді
4. аллостерикалық орталығының түзілуін қамтамасыз етеді
5.реакцияның қайтымдылығын қамтамасыз етеді
118. Ферменттің активті орталығының субстраттық аймағы қандай қызмет атқарады?
1. әсер ету арнайылығын қамтамасыз етеді
+ 2.субстраттық арнайылығын қамтамасыз етеді
3. реакция өнімдерімен әрекеттесуін қамтамасыз етеді
4. аллостериялық орталығының түзілуін қамтамасыз етеді
5.реакцияның қайтымдылығын қамтамасыз етеді
119. Миокард инфарктысын диагностикалауда биохимиктер тек миокардта кездесетін органдық арнайылығы бар изоферменттерді анықтайды. Миокард инфарктысы кезінде қанда лактатдегидрогеназаның қандай изоферменті пайда болады?
+ 1.ЛДГ1
2. ЛДГ2
3.ЛДГ3
4.ЛДГ4
5.ЛДГ5
120. 00 С-дан төмен температурада ферменттің белсенділігі күрт төмендейді. Бұл немен байланысты?
1.фермент гидролизі жүреді
+ 2.ферменттің қайтымды денатурациясы жүреді
3. ферменттің қайтымсыз денатурациясы жүреді
4. фермент молекуласының біріншілік құрылымының өзгеруі
5. субстрат молекусының жылу қозғалысының төмендеуі жүреді
121. Қай температура ферменттің қайтымсыз инактивациясын тудырады?
1. 0С
2.50С
3.30С
4.40С
+5.100С
122.Температуралық оптимум дегеніміз не ?
1. қайтымсыз инактивация байқалатын температура
2. фермент минимальды белсенділікке ие болғандағы температура
+3. фермент максимальды белсенділікке ие болғандағы температура
4. қайтымды инактивация байқалатын температура
5. фермент белсенді емес жағдайдағы температура
123. Бәсекелес емес ингибирлену кезінде қандай комплекс түзіледі ?
1.фермент-субстрат
2.фермент-ингибитор
3. фермент-субстрат-ингибитор +
4. фермент-реакция өнімі
5. субстрат-ингибитор
124. Ферменттердің класқа жіктелуінің негізінде не жатыр?
1. ферментттің структурасы
2. ферментттің белсенділігі
+3.катализдейтін реакция түрі
4. субстраттың структурасы
5. органдық арнайылығы
125. Ас қорытуға қатысатын ферменттер төмендегі ферменттер класының қайсысына жатады ?
+1 гидролазалар
2.оксидоредуктазалар
3.трансферазалар
4.лиазалар
5.изомеразалар
126. Қай қосылыс пепсиногеннің пепсинге айналуының активаторы?
1.энтерокиназа
2.өт қышқылдарының тұздары
3.тұз қышқылы+
4.трипсин
5.химотрипсин
127. Ферменттің әсерін тежейтін химиялық заттар қалай аталады?
1.активаторлар
2.модификаторлар
3. стабилизаторлар
+4. ингибиторлар
5.корепрессорлар
128.Трипсин ұйқы безінде белсенді емес күйінде түзіледі. Төмендегі заттардың қайсысы трипсиногеннің активаторы болып табылады?
1.магний иондары
2.өт қышқылдарының тұздары
+3.энтеропептидаза
4.тұз қышқылы
5.химотрипсин
129. Неліктен малон қышқылы сукцинатдегидрогеназаның бәсекелес ингибиторы болып саналады?
+ 1.субстратпен құрылымдық сәйкестігі бірдей
2. ферментпен құрылымдық сәйкестігі бірдей
3.ферменттің активті орталығымен құрылымдық сәйкестігі бірдей
4. коферментпен құрылымдық сәйкестігі бірдей
5. ферменттің аллостерикалық орталығымен құрылымдық сәйкестігі бірдей
130.Күрделі эфирлік байланысы бар қосылыс фермент әсерінен жай заттарға ыдырайды. Ыдырау судың қатысуымен өтеді. Осы фермент төмендегі аталған ферменттердің қай класына жатады?
+ 1.гидролазалар
2.трансферазалар
3.лиазалар
4.лигазалар
5.изомеразалар
131.Науқаста қаны мен зәрінде амилаза ферментінің белсенділігі артқаны анықталды. Қай орган зақымдануы мүмкін ?
+ 1.ұйқы безі
2. тоқ ішек
3. жұлын
4.бүйрек
5.ащы ішек
132. Карбангидраза құрамындағы мырыш қандай роль атқарады?
1.НСО3 - түзілуіне қатысады-
+ 2.кофермент құрамына кіреді
3.судың гидрокситобымен байланысады
4.фермент молекуласының беткейінде орналасады
5.ферменттің активті орталығының компоненті болып табылады
133. Глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа құрамында НАДФ коферменті бар және ол пентозофосфатты циклдің ферменті болып табылады, осы циклде НАДФ тотықсызданады. НАДФН2 эритроциттердің антитоксикалық жүйесінің компоненті болып табылады. Осы жүйе қызметі жеткіліксіздігі кезінде эритроциттерде не байқалады?
1. гендік мутация
2. хромосомалық мутация
+3. эритроциттердің ыдырауы
4. белок синтезінің бұзылуы
5. микрофилдердің жиналуы
134. НSКоА-ның құрамына қандай витамин кіреді?
1.тиамин
+2.пантотен қышқылы
3.ретинол
4. викасол
5.аскорбин қышқылы
135.Аминотрансферазалардың коферментінің құрамына қандай витамин кіреді?
1.В1
2.В2
3.Вс
4.В5
+5.В6
136.Тетрагидрофоль қышқылының құрамына қандай витамин кіреді?

1.С
2.Д
3.В1
4.В2
+ 5.Вс
137. Ацилтрансферазалар қандай атом топтарын тасымалдайды?
1.фосфор қышқылдарының қалдықтарын
+2.карбон қышқылдарының қалдықтарын
3.амин қышқылдарының қалдықтарын
4.гидроксиқышқылдарының қалдықтарын
5.кетоқышқылдарының қалдықтарын
138.Қандай ферменттер біркомпонентті болып саналады?
1.ацилтрансферазалар
2.аминотрансферазалар
+3.фосфотрансферазалар
4.метилтрансферазалар
5.алкилтрансферазалар
139.Төмендегі реакциялардың қайсысы аминотрансферазалардың қатысуымен өтеді?
1.карбоксилдену
2.тотығудан фосфорлану
+3.трансаминдену
4.дезаминдену
5.гидролиз
140. Төмендегі реакциялардың қайсысы киназалардың қатысуымен өтеді?
+ 1.фосфорлану
2.амидтену
3.дезаминдену
4.дегирлену
5.карбоксилдену
141. Төмендегі реакциялардың қайсысы лиазалардың қатысуымен өтеді?
1.гидролиз
2.амидтену
3. дезаминдену
+ 4.гидролитикалық емес ыдырау
5.тотығу-тотықсыздану
142. Науқаста миокард зақымдануының белгілері байқалады. Бұл кезде қандағы қай ферменттің белсенділігі артады?
+1. креатинкиназа
2 . аланинаминотрансфераза
3. сілтілік фосфатаза
4. қышқылдық фосфотаза
5. амилаза
143. Науқастың қан сарысуынан аспартаттрансаминаза мен аланинтрансаминазаның белсенділігін анықтау барысында аспартаттрансаминазаның белсенділігінің артуымен қатар аспартаттрансаминаза/ аланинтрансаминазаның коэффициентінің артуы байқалған. Төмендегі органның қайсысы зақымданған?
+1.жүрек
2.ұйқы безі
3.ми
4.тоқ ішек
5.сілекей бездері
144. « Химчистка » бірлестігінің жұмысшыларын тексеру кезінде бір жұмысшының қанында қалыпты мөлшермен салыстырғанда аланинтрансаминазаның белсенділігі- 7 есе, ал аспартаттрансаминазаның белсенділігі – 2 есе артқаны анықталды. Қандағы ферменттердің деңгейінің өзгеру себептері қандай?

+ 1.гепатит
2. жүрек ақауы
3. стенокардия
4. өкпе инфарктісі
5. бүйректас ауруы
145. Амин қышқылдарының декарбоксилазарының әсерінен қандай қосылыстар түзіледі?
+ 1. биогенді аминдер
2.карбон қышқылдары
3.амидтер
4.альдегидтер
5.белоктар
146. Карбангидразаның тыныс алу орталығына реттеуші әсерінің негізінде не жатыр?
1.тіңдерден өкпеге СО2 –ның тасымалдауын катализдеу қабілеті
2. өкпеден тіңдерге СО2 –ның тасымалдауын катализдеу қабілеті
3. пируваттың тотығудан декарбоксилдену реакциясын катализдеу қабілеті
+ 4.көмір қышқылының ыдырауы мен түзілуін катализдеу қабілеті
5. оксигемоглобиннің түзілу реакциясын катализдеу қабілеті
147.Аланин мен -кетоглутар қышқылдары арасындағы трансаминдену реакциясы нәтижесінде пирожүзім қышқылы түзіледі. Пируваттың түзілуін оның 2,4-динитрофенилгидразинмен әрекеттесуі арқылы дәлелдеуге болады.Осы сапалық реакциядан қандай нәтиже күтуге болады?
+ 1.түстің пайда болуы
2.тұнбанын пайда болуы
3.кристалдардың пайда болуы
4.көпіршіктердің пайда болуы
5. түсті сақинаның пайда болуы
148. Тыныс алу ферменттеріне қай кластың ферменттері жатады?
Трансферазалар
Гидролазалар
Лигазалар
+Оксидоредуктазалар
Изомеразалар
149. Аталған жолдардың қайсысы дегидрогеназалардың әсеріне тән?
оттегіні қосып алу
электрондарды бөліп шығару
сутекті қосып алу
+сутекті бөліп шығару +
электрондарды қосып алу
150.Дегидрогеназаларға ферменттердің қай тобы жатады?
+пиридин ферменттері
цитохромдар
гидроксилазалар
пероксидазалар
каталазар
151. Гепатоциттерде негізінен қандай изофермент кездеседі?
ЛДГ1
ЛДГ2
ЛДГ3
ЛДГ4+
ЛДГ5
152. Пиридин ферменттерінің құрамында қандай кофермент болады?
никотинамидадениндиуклеотид+
флавинадениндинуклеотид
флавинмононуклеотид
тиаминдифосфат
тетрагидрофоль қышқылы
153. Төменде келтірілген органдардың қайсысында ЛДГ1 мөлшері басым болады?
бүйрек
+жүрек
бұлшық ет
бауыр
ми
154. Төмендегі реакциялардың қайсысы цитохром жүйесінің қатысуымен жүреді?
декарбоксилдеу
метилдеу
дегидрлеу
дегидратациялану
+тотығу-тотықсыздану
155. Флавопротеиндердің құрамына қандай кофермент кіреді?
никотинамидадениндинуклеотид
никотинамидадениндинуклеотидфосфат
тетрагидрофоль қышқылы
+флавинадениндинуклеотид
фосфопиридоксаль
156. Ферроцитохром b қалай тотығады?
электрондарды убихинонға беру арқылы
электрондарды пиридин ферментіне беру арқылы
+ электрондарды феррицитохром с1-ге беру арқылы
электрондарды ферроцитохром а3-ке беру арқылы
электрондарды молекулалық оттекке беру арқылы
157. Феррицитохром с1 қалай тотықсызданады?
электрондарды флавин ферменттен алу арқылы
электрондарды феррицитохром а-дан алу арқылы
+ электрондарды ферроцитохром b-дан алу арқылы
электрондарды ферроцитохром а-дан алу арқылы
электрондарды феррицитохром с-дан алу арқылы
158. Ферроцитохром с қалай тотығады?
+ электрондарды феррицитохром а-ға беру арқылы
электрондарды пиридин ферментке беру арқылы
электрондарды феррицитохром с1-ге беру арқылы
электрондарды ферроцитохром а3-ке беру арқылы
электрондарды молекулалы оттекке беру арқылы
159. Ферроцитохром а3 қалай тотығады?
электрондарды феррицитохром а-ға беру арқылы
электрондарды пиридин ферментке беру арқылы
электрондарды феррицитохром с1-ге беру арқылы
электрондарды ферроцитохром а3-ке беру арқылы
+электрондарды молекулалы оттекке беру арқылы
160. Феррицитохром а3 қалай тотықсызданады?
электрондарды флавин ферменттен алу арқылы
электрондарды ферроцитохром b-дан алу арқылы
электрондарды феррицитохром а-дан алу арқылы
+электрондарды ферроцитохром а-дан алу арқылы
электрондарды феррицитохром с-дан алу арқылы
161. Монооксигеназа молекулалық оттекті былай пайдаланады? оттектің бір атомы гидроксил тобын түзуге жұмсалады, ал екіншісі тотықсызданып, су түзеді. Осы реакцияның нәтижесінде фенилаланингидроксилаза ферменттерінің әсерінен фенилаланин тирозинге айналады. Аталған ферменттің жетіспеушілігінен немесе мүлдем болмауынан қандай тұқым қуалайтын ауру туады?
алкаптонурияы
+фенилкетонурия
гомоцистеинурия
лизинурия
гистидинурия
162. Каталаза – екі компонентті фермент, коферменті - 4гем. Қанға сутек асқын тотығын қосқанда каталаза сутек асқын тотығын су мен молекулалық оттекке ыдыратады. Берілген реакциядан қандай нәтиже күтуге болады?
+көпіршік түзілуі
түстің пайда болуы
тұнба түзілуін
ерітінді лайлануы
кристалдар түзілуі
163. Метаболизмнің қандай өнімі үш карбон қышқылдар цикліне түседі?
лактат
пируват
+ацетил-КоА
глюкоза
ацетоацетат
164. Қай органелла лимон қышқылы циклінің өтетін орны болып табылады?
лизосома
рибосома
ядро
микросома
+митохондрия
165. Энергия алмасуының қай сатысы «метаболиттік ошақ» деп аталады?
+лимон қышқылының циклі
күрделі заттардың арнайы жолдармен ыдырауы
пируваттың тотығудан декарбоксилденуі
биологиялық тотығу
тотығудан фосфорлану
166. Ацетил-КоА-ң қымыздық сірке қышқылымен конденсациялануы нәтижесінде қандай қосылыс түзіледі?
фумар қышқылы
цис-аконит қышқылы
алма қышқылы
+лимон қышқылы
альфа-кетоглутар қышқылы
167. Қандай қышқыл ҮКЦ-де тотығудан декарбоксилденуге ұшырайды?
фумар қышқылы
цис-аконит қышқылы
алма қышқылы
лимон қышқылы
+альфа-кетоглутар қышқылы
168.Төмендегі реакциялардың қайсысы ҮКЦ-дегі АТФ түзілетін реакция болып табылады?
тотығудан фосфорлану
+ГТФ-тың АДФ арқылы қайта фосфорлануы
ГТФ-тың ЦДФ арқылы қайта фосфорлануы
АТФ-тың УДФ арқылы қайта фосфорлануы
алма қышқылының тотығуы
169. Төмендегі берілген ферменттердің қайсысы янтарь қышқылын тотықтырады?
малатдегидрогеназа
изоцитратдегидрогеназа
цитратсинтетаза
пируватдегидрогеназа
сукцинатдегидрогеназа+
170. Қай қосылыс ҮКЦ-ның аралық өнімі?
сүт қышқылы
пропион қышқылы
пирожүзім қышқылы
+янтарь қышқылы
малон қышқылы
171. Төмендегі берілген қосылыстардың қайсысы ҮКЦ-ң катализаторы болып саналады?
+оксалоацетат
малат
сукцинат
изоцитрат
цитрат
172. Неліктен Кребс циклі биологиялық тотығу үшін субстраттардың көзі болып саналады?
Кребс циклінде алмастырылатын амин қышқылдары түзіледі
+Кребс циклінде тотықсызданған дегидрогеназалар түзіледі+
Кребс циклінде пентозалар түзіледі
Кребс циклінде тотыққан дегидрогеназалар түзіледі
Кребс циклінде су мен көмірқышқыл газы түзіледі
173. Кребс циклі оттексіз өткенімен, неліктен аэробты үрдіс болып саналады?
Себебі, оттегінің қатысуымен өтеді
+Себебі, тотықсызданған дегидрогеназалар биологиялық тотығу тізбегінде міндетті түрде тотығуы керек
Себебі, тотықсызданған дегидрогеназалар биологиялық тотығу тізбегінде міндетті түрде тотықсыздануы керек
Себебі, тотықсызданған дегидрогеназалар міндетті түрде тотығудан декарбоксилденуі керек
Себебі, тотықсызданған дегидрогеназалар міндетті түрде тотығудан дезаминденуі керек
174. Төмендегі ферменттердің қайсысы Кребс циклінде алма қышқылын тотықтырады ?
цитратсинтетаза
сукцинатдегидрогеназа
+малатдегидрогеназа
-кетоглутаратдегидрогеназа
изоцитратдегидрогеназа
175. Төмендегі реакция теңдеулерінің қайсысы ҮКЦ-нің қорытынды теңдеуі болып табылады?
+Ацетил - КоА------>2CO2+3НАДН2+ФПН2+АТФ
Ацетил - КоА------>CO2+НАДН2+2ФПН2+ГТФ
Ацетил - КоА------>CO2+4НАДН2+2ФПН2+АТФ
Ацетил - КоА------>CO2+2НАДН2+2ФПН2+АТФ
Ацетил - КоА------>CO2+3НАД+ФПН2+АТФ
176.Үш карбон қышқылы цикліне 3 молекула активті сірке қышқылы түсті. Олардың толық тотығуы нәтижесінде қанша АТФ түзіледі?
2
4
12
24
+36
177. Сукцинатдегидрогеназа ферменті Кребс циклінде янтарь қышқылын фумар қышқылына айналдырады. Егер осы ферменттің белсенділігін декариес препаратымен тежесе, онда Кребс циклі тоқтайды.Осы жағдайда қандай нәтиже күтуге болады?
АТФ түзілуінің артуы
+АТФ түзілуінің кемуі
ГТФ түзілуінің тоқтауы
УТФ түзілуінің артуы
ТТФ түзілуінің кемуі
178. Биологиялық тотығу - эндогенді су мен энергия түзілетін тотығу-тотықсыздану реакцияларының тізбегі. Биологиялық тотығу нәтижесінде тағы қандай өнім түзіледі?
көмірқышқыл газы
аммиак
лактат
+тотыққан дегидрогеназалар
тотықсызданған дегидрогеназалар
179. Оттегі молекуласы иондану үшін қанша электрон керек?
2
3
+4
6
12
180. Биологиялық тотығу тізбегінде қандай ферменттер тек электрондарды ғана тасымалдайды?
+цитохромдар
оттегі
пиридин ферменттері
флавин ферменттері
убихинон
181. Биологиялық тотығу тізбегінде убихинон тотыққан кезде түзілген 2Н+ қай үрдіске жұмсалады?
субстратты тотықсыздандыру
пиридин ферменттерін тотықсыздандыру
цитохромдарды тотықсыздандыру
+эндогенді судың түзілуі
убихинонды тотықсыздандыру
182. Тыныс алу тізбегінің терминалды бөлігінде тотығу-тотықсыздану реакциялары қай үрдістердің көмегімен өтеді?
+тек электрондарды тасымалдау арқылы
тек электрондар мен протондарды тасымалдау арқылы
тек сутек атомдарын тасымалдау арқылы
тек оттек молекулаларын тасымалдау арқылы
тек сутек пен оттек молекулаларын тасымалдау арқылы
183. Р/О коэффициенті қалыпты жағдайда нешеге тең болады?
+2 немесе 3
1 немесе 4
6 немесе 7
4 немесе 5
8 немесе 9
184. Биологиялық тотығу мен тотығудан фосфорланудың ажырау механизмінің негізі қандай?
+ажыратқыштар осы үрдістердің қабысуын бұзады
ажыратқыштар аденозинтрифосфаттың жиналуына мүмкіндік жасайды
ажыратқыштар аденозинтрифосфаттың ыдырауын арттырады
ажыратқыштар митохондрия мембранасында электрохимиялық потенциал тудырады
ажыратқыштар заттардың митохондрияға түсуін жоғарылатады
185. Төмендегі нуклеозид туындыларының қайсысы оксидазды тотығу нәтижесінде түзіледі?
+АТФ
АДФ
ГТФ
ТТФ
УТФ
186. Қандай жағдайда Р/О коэффициенті 3-ке тең болады?
+егер биологиялық тотығу пиридин ферменттерінен басталса
егер биологиялық тотығу флавин ферменттерінен басталса
егер биологиялық тотығу цитохром b-дан басталса
егер биологиялық тотығу убихиноннан басталса
егер биологиялық тотығу цитохром а-дан басталса
187. Ажыратқыштар неліктен АТФ-тың түзілуін төмендетіп, жылу бөлінуін жоғарылатады?
өйткені митохондрияға метаболиттердің түсуі бұзылады
өйткені заттардың сіңіру жылдамдығы төмендейді
өйткені аденозинтрифосфаттың жиналуына мүмкіндік жасалады
өйткені аденозинтрифосфаттың ыдырауы жоғарылайды
+өйткені биологиялық тотығу мен тотығудан фосфорланудың қабысуын бұзады
188. Кейбір қосылыстар неліктен антиоксидант қасиеттер көрсетеді?
+өйткені оларда қабысқан байланыстар жүйесі мен циклді құрылым бар
өйткені олар қаныққан байланыстары бар циклді құрылымды
өйткені оларда қанықпаған байланыс пен ашық құрылым бар
өйткені оларда қаныққан байланыстары бар ашық құрылымды
өйткені оларда қабысқан байланысты құрылым бар
189. Биологиялық тотығу тізбегі тотықсызданған пиридин ферменттерінің тотығуынан басталып, тотығудан фосфорлану нәтижесінде 2 молекула АТФ түзілген. АТФ-ң аз түзілуінің негізінде не жатыр?
субстраттың көп болуы
субстраттың жетіспеушілігі
+ажыратқыштардың әсері
эндогенді судың түзілуі
митохондрия мембранасының ісінуі
190. Кейбір заттар тотығу мен фосфорланудың ажыратқыштары болып саналады, мысалы, 2,4-динитрофенол. Бұл липофильді қосылыс митохондрия мембранасынан ионданған және ионданбаған күйлерде жеңіл өткендіктен, мембранадан сутек иондарын концентрациясы төмен жағына өткізеді және жылу түзілуін жоғарылатады. Осы ажыратқышты қолданғанда қандай нәтиже күтуге болады?
+АТФ түзілуінің төмендеуі
АТФ түзілуінің жоғарылауы
АДФ түзілуінің жоғарылауы
УТФ түзілуінің төмендеуі
ТТФ түзілуінің жоғарылауы
191. Өмірге өте маңызды, организмге өте аз мөлшерде керек, төмен молекулалы органикалық зат. Осы анықтама төменде берілген заттар тобының қайсысына сәйкес келеді?
белок
липид
көмірсу
гормон
+ витамин
192. Төменде келтірілген заттардың қайсысы суда еритін витаминдерге жатады?
+А) тиамин
Б) нафтохинон
В) токоферол
Г) кальциферол
Д) ретинол
193. В тобының витаминдерінің зат алмасуындағы ролі қандай?
А) қорғаныштық
Б) қоректік
В) тасымалдау
+Г) коферменттік
Д) энергиялық
194. Төмендегі тағам өнімдерінің қайсысында В тобының витаминдері жеткілікті мөлшерде кездеседі?
+ қарабидай наны
Б) ашыған сүт
В) сары май
Г) тұздалған қияр
Д) қара шоколад
195. В1, В2 және В6 витаминдері коферменттік қызмет атқаруға қабілетті болу үшін организмге түскеннен кейін қандай реакцияға ұшырауы керек?
А) декарбоксилдену
Б) дегидрлену
В) тотықсыздану
+Г) фосфорлану
Д) дезаминдену
196. Жасушада активті сірке қышқылының мөлшері, АТФ, бос май қышқылдары, холестерин синтезі төмендеген. Осы жағдай қандай витамин жетіспегенде байқалады?
А) кобаламин
Б) рутин
В) токоферол
Г) ретинол
+Д) тиамин
197. Науқаста НАДН2-ң тотығу жылдамдығы тежелген. Осы үрдісті қалпына келтіру үшін қандай витамин қажет?
А) ретинол
Б) холекальциферол
В) рибофлавин
+Г) фолацин
Д) пиридоксин
198. Тін жасушаларында малаттың дегидрлену реакциясы бұзылған. Осы реакцияны тездететін дегидрогеназаның құрамына қандай витамин кіреді?
+А) никотинамид
Б) кальциферол
В) кобаламин
Г) токоферол
Д) биотин
199. Гипоацидті гастритпен ауыратын науқастың қанында гемглобин деңгейінің төмендеуі, қанының құрамында жетілмеген эритроциттер (мегалобластар) анықталды. Егер темірі бар препараттармен емдеу нәтиже бермесе, онда дәрігер науқасқа қандай витамин ұсынуы керек?
А) тиамин
+Б) кобаламин
В) ретинол
Г) рибофлавин
Д) кальциферол
200. Науқас әлсіздікке, тез шаршайтынына, қызыл иегі қанайтынына шағымданады, осы науқаста қан тамырларының өткізгіштігінің артуы, петехиялар байқалады. Науқасты емдеу үшін қандай витамин ұсынған жөн?
А) Вс
Б) РР
+В) С
Г) А
Д) К
201.Төменде келтірілген витаминдердің қайсысы майларда және олардың еріткіштерінде ериді?
А) биотин
+Б) холекальциферол
В) тиамин
Г) рутин
Д) фолацин
202. В1 витаминінің биологиялық әсері оның коферменттік қызметіне негізделген. Осы витамин қандай ферменттің коферментінің құрамына кіреді?
А) каталаза
Б) трансаминаза
+В) транскетолаза
Г) пероксидаза
Д) цитохром
203. В2 авитаминозын организмдегі қандай коферменттің синтезінің бұзылуымен түсіндіруге болады?
А) НАД
+Б) ФМН
В) ТГФҚ
Г) НSКоА
Д) НАДФ
204. Никотинамид өзінің биологиялық белсенділігін көрсету үшін қандай коферменттің құрамына енгізілуі тиіс?
А) ФАД
Б) ТГФҚ
+В) НАДФ
Г) ФМН
Д) НSКоА
205. Организмге тигізетін биологиялық әсеріне қарай кобаламинді қалай атайды?
А) ксерофтальмияға қарсы
Б) капилляр беріктігін нығайтатын
В) рахитке қарсы
Г) невритке қарсы
+Д) анемияға қарсы
206. Аскорбин қышқылының авитаминозына байланысты ауру қалай аталады?
А) ксерофтальмия
Б) рахит
В) бери-бери
+Г) цинга
Д) дерматит
207. Аскорбин қышқылының тәуліктік оптимальды мөлшері қанша?
+А) 50-150 мг
Б) 0,025-0,05 мг
В) 1,0-2,0 мг
Г) 10-15 мг
Д) 0,2-0,4 мг
208. Төменде келтірілген витаминдердің қайсысы майда еритін витаминдерге жатады?
А) Р витамині
Б) В1 витамині
В) РР витамині
+Г) Е витамині
Д) С витамині
209. Адам терісінде алдымен белсенді емес түрде түзілетін, содан кейін бауыр мен бүйректе белсенді алмасу формаларына айналатын қандай витамин?
+А) Д3 витамині
Б) С витамині
В) Д2 витамині
Г) Е витамині
Д) К витамині
210. Қандай витамин көру үрдісіне қатысады?
+А) А витамині
Б) Вс витамині
В) В12 витамині
Г) С витамині
Д) Е витамині
211. Қандай витамин кілегейлі қабаттың мүйізденуінің алдын ала отырып, құрамында мысы бар ферменттің белсенділігінің белгілі бір деңгейде болуын қамтамасыз етеді?
А) рутин
+Б) ретинол
В) пиридоксин
Г) нафтохинон
Д) биотин
212. Адам организміндегі кальций мен фосфор алмасуын реттеуге қандай витамин қатысады?
А) В1 витамині
Б) А витамині
В) Е витамині
Г) В2 витамині
+Д) Д витамині
213. Қандай витамин рахитке қарсы әсер көрсетеді?
А) Е витамині
Б) К витамині
В) В2 витамині
+Г) Д витамині
Д) В12 витамині
214. Қандай витамин көп қанықпаған май қышқылдарының тотығуының алдын алып, липидтердің пероксидті тотығу реакцияларын тежейді?
+А) токоферол
Б) тиамин
В) никотинамид
Г) биотин
Д) рибофлавин
215. Аталған витаминдердің қайсысы тотығу-тотықсыздану үрдісіне қатысады?
А) кобаламин
Б) фолацин
+В) рибофлавин
Г) биотин
Д) тиамин
216. Тіндерде глюкозаның аэробты ыдырауы мен үшкарбон қышқылдарының циклі тежелген. Бұл реакцияларға қандай витамин қатысады?
А) А витамині
Б) Е витамині
В) Д3 витамині
+Г) В1 витамині
Д) Вс витамині
217. Науқаста шашының түсуі, тілі мен ернінің кілегейлі қабатының қабынуы, бойы өсуінің тежелуі байқалады. Науқастағы осы аталған белгілердің көрініс беруін қандай витаминнің жетіспеушілігімен түсіндіруге болады?
А) В12 витамині
+ Б) В2 витамині
В) РР витамині
Г) Н витамині
Д) А витамині
218. Сәбидің бассүйегі ерте сүйектенген, ақыл-ойы дамымаған, асқа тәбеті жоқ, салмағы азайған, полиурия, бұлшық еттік сіресіп қалу (ригидтік) байқалады. Организмнің витаминмен жабдықталу деңгейіне байланысты байқалатын осы күй қалай аталады?
А) А витаминінің гипервитаминозы
+Б) Д витаминінің гипервитаминозы
В) С витаминінің гиповитаминозы
Г) Е витаминінің гиповитаминозы
Д) В1 витаминінің гипервитаминозы
219. Науқас әлсіздікке, көз жасының бөлінуі тежелгеніне және сілекей бөлінуінің бұзылғанына (аузы құрғайтынына), кешқұрым көру қабілетінің нашарлауына шағымданады. Бұл қандай витамин тағаммен жеткіліксіз мөлшерде түскенде байқалады?
А) С витамині
Б) В1 витамині
+ А витамині
Г) К витамині
Д) Н витамині
220. Науқаста әлсіздік, қызыл иегінің қанауы, капиллярлардың жарылуы байқалады. Ол негізінен термиялық өңдеуден өткен тағамды пайдаланады. Науқаста қандай витаминнің жетіспеушілігі болуы мүмкін?
А) А витамині
Б) К витамині
В) Д3 витамині
Г) В2 витамині
+Д) С витамині
221. Науқас ашуланшақтыққа, нашар ұйқтайтынына, стоматитке, диареяға шағымданады, оның беті мен қолының терісі симметриялы түрде жарақаттанған, галлюцинация байқалады. Науқастың жағдайын қалыпқа келтіру үшін қандай витамин қолданған жөн?
А) рибофлавин
+Б) никотинамид
В) аскорбин қышқылы
Г) тиамин
Д) биотин
222. Мұрны жиі қанайтын және терісі мен бұлшық еттеріне қан құйылу байқалатын науқасқа дәрігер қандай диета ұсынады?
А) ұннан жасалған тағам
Б) жануар майы
В) қызыл түсті көкөністер
Г) өнген дәнді дақылдар
+Д) капуста мен шпинат
223. Туберкулезбен ауыратын науқас ұйқысының нашар екеніне, ашуланшақтыққа, тырыспа байқалатынына шағымданады. Науқаста қандай витаминнің жетіспеушілігі байқалады?
А) С витамині
Б) В12 витамині
В) А витамині
+Г) В6 витамині
Д) Е витамині
224. Баланың орталық жүйке жүйесінің қозғыштығы артуына байланысты тырыспа, іш кебуі, анемия байқалады. Глутаматтың декарбоксилдену реакциясы бұзылған. Глутаматдекарбоксилаза ферментінің құрамына төмендегі коферменттердің қайсысы кіреді?
А) флавинмононуклеотид
Б) флавинадениндинуклеотид
В) никотинамидадениндинуклеотид
Г) тиаминдифосфат
+Д) пиридоксальфосфат
225. Науқастың асқазанын алып тастағаннан кейін оның есте сақтауы нашарлады, шала салдану (парез), енжарлық байқалады, гемоглобин деңгейі төмендеді. Науқасты емдеу терапиясына қандай витамин енгізу керек?
А) D витамині
Б) РР витамині
В) А витамині
Г) К витамині
+Д) В12 витамині
226. Қарт кісінің организмінде липидтердің пероксидті тотығу реакциялары күшейген, артериялық қысымы мен қандағы холестерин деңгейі артқан. Дәрігер антиатерогенді препарат ретінде науқасқа қандай витаминтәрізді зат ұсына алады?
А) В4 витамині
Б) В8 витамині
В) В7 витамині
Г) В13 витамині
+Д) Ғ витамині
227. Жүкті әйелде түсік тастау қаупі байқалды, бұған дейінгі жүктіліктер кезінде ұрықтың жетілуінің бұзылуы байқалған. Науқас әйелді кешенді түрде емдеу үшін қандай препарат немесе витамин ұсыну керек?
А) викасол
Б) ретиноацетат
В) аскорутин
Г) тиаминхлорид
+Д) токоферол
228. Науқас антибиотик қабылдаған соң мұрны қанайтынын, кесілген жерінен қан көпке дейін тоқтамайтынын байқады. Терісі мен бұлшық етінде қан құйылулар байқалады. Осындай бұзылыстар кезінде дәрігер қандай препарат ұсынуы тиіс?
А) убихинон
+Б) викасол
В) холин
Г) карнитин
Д) Ғ витамині
229. Науқас сульфаниламидті препараттармен емделген соң әлсіздікке, басының ауыратынына, конъюктивитке, іші жиі өтетініне (диарея) шағымданады. Науқастың қанына жасалған анализ нәтижесі қанда жетілмеген ірі қан жасушаларының пайда болғанын, эритроциттер мөлшерінің азайғанын көрсетті, ал зәрінің құрамында форминглутамин қышқылы анықталды. Науқасты қарау кезінде тілінің қабынғанын (лакированный язык) байқады. Дәрігер қандай витамин ұсынуы тиіс?
А) рибофлавин
Б) тиамин
+В) фолацин
Г) биотин
Д) никотинамид
230. Ішімдікті көп пайдаланатын, құрамында көмірсуы көп, витамині аз құнарсыз аспен тамақтанатын науқас жүрек тұсының, балтыр бұлшық етінің ауыратынына, саусақтарының жансыздануына шағымданады. Қанның биохимиялық анализі кетоқышқылдары мен лактат мөлшерінің көбеюі есебінен ацидоздың дамығанын көрсетті. Бұл қандай авитаминоз деп болжауға болады?
А) дерматит
Б) ксерофтальмия
В) пеллагра
+Г) бери-бери
Д) рахит
231.Биосинтетикалық үрдістердің жиынтығын қалай атайды?
1. сіңірілу
+2. анаболизм
3. шіру
4. катаболизм
5. бөліну
232. Ыдырау үрдістерінің жиынтығын қалай атайды?
1. сіңірілу
+2. катаболизм
3. анаболизм
4.тотықсыздану
5. бөліну
233. Заттар алмасуының сатылары қандай ретпен жүреді?
1. сіңірілуі → қорытылуы → аралық алмасу → шығарылуы
+ 2. қорытылуы →сіңірілуі → аралық алмасу →шығарылуы
3. қорытылуы→ шығарылуы→ сіңірілуі→ аралық алмасу
4. шығарылуы → қорытылуы → сіңірілуі →аралық алмасу
5. сіңірілуі →қорытылуы →аралық алмасу → шығарылуы
234. Көмірсулардың қорытылуы негізінен қайда жүреді?
1. тоқ ішекте
+2. ащы ішекте
3. ауыз қуысында
4. өт қабында
5. асқазанда
235. Көмірсулардың жалпы формуласы?
+1. (СН2О)n
2 . (С4 Н2 О)n
3. (С3 Н2О)n
4. (С5 Н2О)n
5. (С2 Н2О)n
236.Төмендегі көмірсулардың қайсысы моносахаридтерге жатады ?
1. лактоза,
+2. глюкоза,
3. сахароза
4. мальтоза,
5. амилоза
237.Төмендегі көмірсулардың қайсысы дисахаридтерге жатады ?
+ 1. лактоза,
2. глюкоза,
3. дезоксирибоза,
4. галактоза,
5. пентоза
238.Қандай полисахарид бауырда қорға жиналады?
пектин,
целлюлоза
хитин,
+4. гликоген
крахмал
239.Қандай полисахарид өсімдіктерде қорға жиналады ?
1. хитин
2. гликоген,
+ 3. крахмал ,
4.гепарин
5.гиалурон қышқылы
240.Амилазаның әсерінен қандай байланыс үзіледі?
1. пептидтік
2. эфирлік
+3. гликозидтік
4. сутектік
5. иондық
241. Келесі реакциялардың қайсысы субстраттан фосфорлану реакциясына жатады?
1. дифосфоглицераткиназная;
+2. пируваткиназная;
3 лактатдегидрогеназная ;
5. гексокиназная.
4.фосфофруктокиназдық
242.Көмірсулардың ең маңызды қызметі қандай?
+1. энергетикалық
2.антигендік
3. катализдік
4. тасымалдаушы
5. пластикалық
243. Төмендегі ферменттердің қайсысы сілекей ферментіне жатады?
1. лактаза
2. сахараза
3. целлюлаза
4.γ -амилаза
+ 5.α-амилаза
244. Көмірсуларды қорытатын ферменттер ферменттердің қай класына жатады?
оксидоредуктазалар
трансферазалар
+3. гидролазалар
лиазалар
изомеразалар
245. Гликозидазаларға қандай фермент жатады?
+1. амилаза,
2. пептидаза,
3. изомераза,
4. пируватдегидрогеназа
5. аминотрансфераза
246. Төмендегі ферменттердің қайсысы гликозидазаларға жатады?
+1. мальтаза,
фосфотрансфераза
изомераза,
пируватдегидрогеназа
аминотрансфераза
247. Қандай фермент гликозидазаларға жатады?
+ 1. сахараза,
2. пептидаза,
фосфотрансфераза
пируватдегидрогеназа
аминотрансфераза
248. Мына ферменттердің қайсысы гликозидазаларға жатады?
+ 1. лактаза
пептидаза,
изомераза,
пируватдегидрогеназа
аминотрансфераза
249. Сахарозаның гидролизі кезінде қандай моносахаридтер түзіледі?
1. глюкоза мен глюкоза
2. галактоза мен фруктоза
3. галактоза мен глюкоза
+ 4. глюкоза мен фруктоза
5.глюкоза мен манноза
250.Төмендегі заттардың қайсысы көмірсулардың ащы ішекте қорытылуы кезінде түзіледі?
1. амин қышқылдары
2. май қышқылдары
+3. моносахаридтер
4.пептидтер
5.кетон денелері
251. Көмірсуларды ішекте сіңірілу жылдамдықтарына қарай қандай ретпен орналастырады?
+1. галактоза>глюкоза>фруктоза>пентоза
пентоза> галактоза>глюкоза>фруктоза
фруктоза>пентоза> галактоза>глюкоза
галактоза>пентоза >фруктоза> глюкоза
252. Аталған сіңірілу жолдарының қайсысы галактозаға тән?
1. жай диффузия
2. жеңілдетілген диффузия
+ 3. екіншілік –активті тасымалдау
4.біріншілік- активті тасымалдау
пиноцитоз
253. Аталған сіңірілу жолдарының қайсысы глюкозаға тән?
1. жай диффузия
2. жеңілдетілген диффузия
+ 3. екіншілік –активті тасымалдау
4.біріншілік- активті тасымалдау
5.пиноцитоз
254. Аталған сіңірілу жолдарының қайсысы фруктозаға тән?
1. жай диффузия
+2. жеңілдетілген диффузия
3. екіншілік –активті тасымалдау
4.біріншілік- активті тасымалдау
пиноцитоз
255. Аталған сіңірілу жолдарының қайсысы пентозаға тән?
+1. жай диффузия
2. жеңілдетілген диффузия
3. екіншілік –активті тасымалдау
4.біріншілік- активті тасымалдау
пиноцитоз
256. Ересек адамдар үшін қандағы глюкозаның қалыпты мөлшері (ммоль/л) қанша болуы керек?
1. 2,5-3,0
2. 1,2-2,0
+3. 3,4-6,1
4. 6,5-8,6
5. 9,0-19,0
257. Жасушаның қай бөлігі анаэробты гликолиз өтетін орын болып табылады?
1. митохондрия
+ 2. цитозоль
3. жасуша ядросы
4.лизосома
5. рибосома
258. Төмендегі заттардың қайсысы анаэробты гликолиздің соңғы өнімі болып табылады?
1. янтар қышқылы
+ 2. сүт қышқылы
3. пирожүзім қышқылы
4. май қышқылы
5. лимон қышқылы
259. Гликогенолиз дегеніміз не?.
+ 2. гликогеннің ыдырауы
3. глюкозаның синтезі
4. гликогеннің синтезі
5. глюкозаның ыдырауы
260. Бауырда жүретін фосфоролиздің өніміне не жатады?
1. глицерин
2. манноза
+ 3. глюкоза
4. фруктозо-6-фосфат
5. рибозо-5-фосфат
261. Бауырдағы гликогеннің гидролизіне қандай фермент қатысады?
1. альфа-амилаза
+ 2. гамма-амилаза
3. лактаза
4. сахараза
5. мальтаза
262.Глюкозаның қандағы қалыпты мөлшерден төмендеуі қалай аталады?
+ 1. гипогликемия
2. гипергликемия
3. глюкозурия
4. кетонурия
5. гиперинсулинемия
263. Глюкозаның қандағы қалыпты мөлшерден жоғарылауы қалай аталады?
1. гипогликемия
+2. гипергликемия
3. глюкозурия
4. кетонурия
5. гиперинсулинемия
264. Кори циклі басқаша қалай аталады?
+1. глюкозо- лактат циклі
2. глюкозо-аланин циклі
3. глицин-лактат циклі
4. орнитин циклі
5. цитраттық цикл
265. Кори циклінің атқаратын ең маңызды қызметі не?
1.мочевинаның түзілуіне мүмкіндік туғызады
+ 2.лактаттан глюкозаның түзілуіне мүмкіндік туғызады
3. гликогенне глюкозаның түзілуіне мүмкіндік туғызады
4. глюкозадан амин қышқылдарының түзілуіне мүмкіндік туғызады
5. глюкозадан майлардың түзілуіне мүмкіндік туғызады
266.Глюкозаның аралық заттардан түзілуі қалай аталады?
1. гликолиз
2.гликогеногенез
3. липонеогенез
4. гликогенолиз
+5.глюконеогенез
267. Қандай мүшелер мен тіндерде глюконеогенез қарқынды жүреді?
+1.бауыр
2.сүйек тіні
3. май тіні
4. қаңқа бұлшық еті
5. ми
268. Пентозалардан қандай заттар түзіледі?
+1. нуклеозидтрифосфаттар
2. витаминдер
3. холестерин
4. гормондар
5. көпқанықпаған май қышқылдары
269. Гликолиздің қайтымсыз реакциясына қай реакция жатады?
+1. глюкозаның глюкозо-6-фосфатқа айналуы
2. глюкозо-6-фосфаттың фруктозо-6-фосфатқа айналуы
3. диоксиацетонфосфаттың фосфоглицерин альдегидіне айналуы
4. глицеральдегидтің 1,3-дифосфоглицератқа айналуы
5. 3-фосфоглицераттың фосфоглицератқа айналуы
270. Глюкозаның қандай туындысы залалсыздандыру реакциясына қатысады?
1. глюкар қышқылы
+ 2. глюкурон қышқылы
3. глюкон қышқылы
4. аминоглюкоза
5. сорбит
271. Қандай гетерополисахарид микробтар мен ірі молекулалар үшін тосқауылдық қызмет атқарады?
гепарин
+2. гиалурон қышқылы
дерматансульфат
кератансульфат
хондроитин күкірт қышқылы
272. Қандай мүше бүкіл организм қажеттігі үшін гликогенді қорға жинайды?
+1. бауыр
2. бүйрек
3. өкпе
4.көкбауыр
5. бұлшық еттер
273. Тағамның қорытылуы кезінде қандағы глюкоза деңгейі 8,2 ммоль/л-ге жетті. Осы уақытта бауырда қандай үрдіс күшейеді?
1. глюконеогенез
гликолиз
гликогенолиз
+4. гликогеногенез
5. гидролиз
274. Бауырдың глюкостатикалық қызметі неге негізделген?
1.глюкозаның бос май қышқылдарынан түзілуі
2. қандағы амин қышқылдарының қалыпты деңгейін сақтау
+ 3. қандағы глюкозаның қалыпты деңгейін сақтау
4.белок синтезіне қатысу
5.гликопротеидтердің түзілуіне қатысу
275. Ұзақ уақыт ашыққан кезде қандағы глюкозаның мөлшері төмендейді. Осы уақытта бауырда қандай үрдіс күшейеді?
1. гидролиз
+2. глюконеогенез
3. гликогеногенез
4. липолиз
5. липогенез
276. Ауыр дене еңбегінен кейін бұлшық етте ауырсыну байқалады. Қанда ацидоз байқалады. Қанда қандай заттың деңгейі артады?
1. галактоза
2. глюкоза
+3. лактат
4. гликоген
5. фруктоза
277. Суретте қандай үрдіс көрсетілген?

липолизКребс циклі
+ 3. Кори циклі
4. биологиялық тотығу
5. тотығудан фосфорлану
278. Аэробты гликолиздің өніміне қандай зат жатады?
1. ацетосірке қышқылы
2. мевалон қышқылы
+ 3. пирожүзім қышқылы
4. май қышқылы
5. капрон қышқылы
279. Пируваттың тотығудан декарбоксилденуі аэробты жағдайда митохондрияда жүреді. Осы реакция нәтижесінде қандай зат түзіледі?
НАД НАДН2
СН3
С=О
СООН

НSКоА СО2
1.лактат
2. цитрат
+3. ацетил-КоА
малонил-КоА
малат
280. Пируваттың тотығудан декарбоксилдену реакциясына қандай витамин қатысады?
Д витамині
К витамині
+3. В1 витамині
4. Н витамині
5. Е витамині
281. Глюкозаның мөлшері қанда қай шамада болғанда глюкозурия байқалады?
1. 3,3 мМ/л;
2. 5,5 мМ/л;
+3. 9,8 мМ/л;
4. 4,0 мМ/л;
5. 6,0 мМ/л.
282. Глюкозаның 6 молекуласы пентозофосфатты жолмен тотыққанда қанша молекула НАДФН2 түзіледі?
1. 3 НАДФН2
+ 2. 12 НАДФН2
3. 4 НАДФН2
4. 7 НАДФН2
5. 10 НАДФН2
283. Егер реакция нәтижесінде НАДФН2 түзілсе, онда глюкозаның пентозофосфатты жолмен тотығуына қандай фермент қатысады?
1. 6-фосфоглюконолактоназа;
2. транскетолаза;
+3. глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа;
4. эпимераза;
5. пируватдегидрогеназа.
284. Глюкозаның қандағы мөлшері жоғарыласа, қандай өзгеріс болады?
1. қанның осмостық қысымы жоғарылайды
2. қанның осмостық қысымы төмендейді
3. қанның минералдық құрамы өзгереді
4. қанның онкотикалық қысымы төмендейді
+5. қанның осмостық қысымы жоғарылайды
285. Гликоген синтезіне қандай фермент қатысады?
1. альдолаза
+ 2. гликогенсинтетаза
3. фосфорилаза
4. альфа-амилаза
5. гамма-амилаза
286. Сүт дисахаридінің гидролитикалық ыдырауына қандай фермент қатысады?
1. липаза;
2. амилаза;
+3. лактаза;
4. пептидаза.
5.аргиназа
287. Глюкозаның қандағы мөлшері 15 ммоль/л-ден жоғарылаған, осы күй қалай аталады?
1. глюкозурия
2. гиперурикемия
3. глюкорахия
4. гипогликемия
+5. гипергликемия
288. Қандағы глюкозаның мөлшері 3,2 ммоль/л болған жағдай қалай аталады?
1. глюкозурия
2. гиперурикемия
3. глюкорахия
+4. гипогликемия
5. гипергликемия

289. Мына реакцияның нәтижесінде қандай зат түзіледі?

+ 1. АТФ
2.АДФ
ГДФ
ГТФ
УТФ
290. Гликолиз кезінде (ФЕП + АДФ → ПЖҚ+ АТФ) АТФ-тің түзілу реакциясын катализдейтін фермент қалай аталады?
+1. пируваткиназа
фосфоенолпируваткарбоксилаза
пируватдекарбоксилаза
пируватлигаза
аденилаткиназа
291. 2-фосфоглицерат фосфоенолпируватқа айналғанда қандай өзгеріс болады?
1. субстраттан фосфорлану жүреді
+ 2. жоғары энергетикалық субстрат түзіледі
3. АТФ синтезделеді
4. су қосылады
5. су бөлінеді
292. Фруктоза-1,6-дифосфаттың ыдырау реакциясын қандай фермент катализдейді?
СООН СООН
Н-С-О-Р Н-С-О ˜ Р
СН2 СН2
НОН
1. фосфоенолпируватгидролаза
2. 2-фосфоглицератдегидратаза
3. 2-фосфоглицератгидролаза
4. фосфоенолпируватгидратаза
+5. альдолаза
293. Гликолиз кезінде фосфоенолпируваттың пируватқа айналуы кезінде қандай өзгеріс болады?
1. су бөлінеді
2. АДФ түзіледі
3. су қосылады
+4. АТФ түзіледі
5. АМФ түзіледі
294. Қандай жоғары энергикалық қосылыс гликолиз кезінде АТФ түзуге пайдаланылады?
фруктозо-1,6-дифосфат
+1,3-дифосфоглицерат
фосфоглицерин альдегиді
глюкозо-6-фосфат
фруктозо-6-фосфат
295. Гликолиз кезінде цитоплазмада 2 молекула НАДН2 түзіледі . Бұл зат анаэробты жағдайда қалай пайдаланылады?
энергия көзін алу үшін митохондрияға тасымалданады
+ пируваттың лактатқа дейін тотықсыздануы үшін
цитоплазмада тотығады
пируваттың тотығуы үшін
шөрнек механизміне қатысады
296. Гликолиз кезінде цитоплазмада 2 молекула НАДН2 түзіледі. Бұл зат аэробты жағдайда қалай пайдаланылады?
энергия көзін алу үшін митохондрияға тасымалданады
пируваттың лактатқа дейін тотықсыздануы үшін
цитоплазмада тотығады
4. пируваттың тотығуы үшін
5.+шөрнек механизмін пайдаланып тотығады
297. Анаэробты жағдайда пируват қандай өзгерістерге ұшырайды?
1. лактатқа дейін тотығады
2.глюкозаға айналады
3. тотығудан декарбоксилденеді
+4. лактатқа дейін тотықсызданады
5.оксалоацетатқа айналады
298. Пируват аэробты жағдайда қандай өзгеріске ұшырайды?
1. лактатқа дейін тотығады
2.глюкозаға айналады
+3. тотығудан декарбоксилденеді
4. лактатқа дейін тотықсызданады
5.оксалоацетатқа айналады
299. Анаэробты гликолиз кезінде түзілген сүт қышқылы қандай өзгеріске ұшырайды?
1. қанға түсіп, өкпеде қорға жиналады
+2. қан арқылы бауырға түсіп глюконеогенезге жұмсалады
3. соңғы өнім ретінде зәрмен шығарылады
4. холестеринге айналады
5. шөрнек механизміне пайдаланылады
300. Кори цикліне қандай үрдістер кіреді?
1. гликогеногенез бен гликолиз
2.гликогеногенез бен липолиз
+3. глюконеогенез бен гликолиз
4. липолиз бен липогенез
5. липонеогенез бен гликогенолиз
301. Глюконеогенез қандай жағдайда артады?
1. қанда глюкозаның мөлшері жоғарылағанда
+2. қанда глюкозаның мөлшері төмендегенде
4. қанда галактозаның мөлшері жоғарылағанда
3. қанда лактаттың мөлшері төмендегенде
5. қанда пируваттың мөлшері жоғарылағанда
302. Глюкозаның гликолитикалық тотығуының бірінші сатысына не жатады?
1. Кребс циклі
2. пируваттың тотығудан декарбоксилденуі
3. биологиялық тотығу
4. тотығудан фосфорлану
+5. гликолиз
303. Глюкозаның аэробты жағдайда тотығуында түзілген пируват қандай өзгеріске ұшырайды?
1. лактатқа дейін тотықсызданады
2. ағзадан шығарылады
+3. митохондрияға түсіп, ацетил-КоА-ға айналады
4. митохондрияға түсіп, лактатқа тотықсызданады
5. этил спиртіне айналады
304. Емшектегі балада емшек емгеннен кейін метеоризм (іші желденуі), іші өтуі, ішегінің түйілуі байқалады. Мұндай нәрестелерде төмендегі ферменттердің қайсысы жеткіліксіз түзіледі?
1. амилаза
2. сахараза
+ 3. лактаза
4. мальтаза
5. глюкомутаза
305. Науқастың бауыры мен басқа да тіндерінде гликогеннің мөлшері азайған. Бұл науқас бала емізгеннен кейінгі кезеңде айқын гипогликемия түрінде байқалады. Оған тән көрініс – тырыспа, әсіресе, таңғы уақытта. Науқас қалыпты өмір сүре алады, дегенмен, нәрестелерін жиі емізуге тура келеді. Осындай аурумен ауыратын науқастарда көрсетілген ферменттердің қайсысы болмауы мүмкін?
1. гексокиназа
+ 2.гликогенсинтетаза
3.фосфорилаза
4. креатинкиназа
5.амилаза
306. Жасушада анаэробты жағдай жасалған. Осы жағдайда глюкоза ыдыраса, қандай қышқыл басым мөлшерде түзіледі?
+ 1. лактат
2. ацетил-КоА
3. сукцинат
4. малат
5. фумарат
307. Жасушада аэробты жағдай жасалған. Осы жағдайда глюкоза ыдыраса, қандай қышқыл басым мөлшерде түзіледі?
+ 1. ацетил-КоА
2. лактат
3. сукцинат
4. малат
5. фумарат
308. Жасушада аэробты жағдай жасалған. Ең жоғары жүретін қандай биохимиялық нәтижені күтуге болады?
1. пируваттың лактатқа тотықсыздануының артуы
2. пируваттың лактатқа тотықсыздануының төмендеуі
+ 3.пируваттың тотығудан декарбоксилденуінің артуы
4. пируваттың тотығудан декарбоксилденуінің төмендеуі
5. Кребс циклінің жұмысының артуы
309. Науқастың дене салмағы артқан. Тағамда қандай көмірсуды шектеу қажет?
+1. крахмал
2.лактоза
3.пектин
4.целлюлоза
5.лигнин
310. Науқаста іш қатуы байқалады. Ішек жұмысын жақсарту үшін ол қандай көмірсу жеуі керек?
+1. клетчатка
лактоза
сахароза
глюкоза
фруктоза
311. Науқас инсулиннің артық мөлшерін енгізу салдарынан есінен танып қалған. Төмендегі берілген заттардың қайсысын науқастың тамырына енгізу керек?
1. альбумин
2. эритропоэтин
Д витамині
+ 4. глюкоза
5. кальцитонин
312. Науқаста пируваттың ацетил-КоА-ға айналуы бұзылған. Осы үрдісті жақсарту үшін
қандай витамин берілуі керек?
+1. В1 витамині
2. Вс витамині
3. В12 витамині
4. Н витамині
5.К витамині
313. Науқастың қанының ұюы артқан. Осы үрдісті қалыпты жағдайға келтіру үшін қандай гетерополисахарид ем ретінде ұсынылады?
+1. гепарин
2. гиалурон қышқылы
3. кератинсульфат
4. хондроитин-4-сульфат
5. хондроитин-6-сульфат
314. Қандай үрдіс ұзақ уақыт ашыққан кезде глюкозаның бірден бір көзі бола алады?
гликогеногенез
гликогенолиз
липолиз
+4. глюконеогенез
5. липогенез
№1 ТАҚЫРЫБЫ: Липидтер алмасуы.
№1 занятие. Всего 8 часов: 3 ч. –практическое занятие, 1 ч.-лекции. 4ч-СРС. 40 тестов.
20-I уровня; 14-II уровня; 6- III уровня.
20-I деңгей
314.Төмендегі қандай липид тағам липидтері болып табылады?
+триацилглицерин
моноглицерид
липопротеин
хиломикрон
сфингомиелин
315.Төмендегі қандай липидтер ағзада негізгі энергия көзі болып табылады?
моноацилглицериндер
диацилглицериндер
+ триацилглицериндер
холестериндер
фосфолипидтер
316.Төменде көрсетілген заттың қайсысы фосфолипидтерге жатады?
+лецитин
диацилглицерин
триацилглицерин
холестерин
моноацилглицерин
317.Холестериннен қандай зат түзіледі?
+ Д`3витамині
трийодтиронин
адреналин
май қышқылы
К витамині
318.Қандай май қышқылы алмастырылмайтын болып табылады?
стеарин
пальмитин
бета-гидроксимай
+линолен
Май қышқылы
319.Липидтер алмасуында аталған үрдістердің қайсысы ішек қуысында өтеді?
+ майлардың эмульгирленуі
липогенез
липонеогенез
мицелланың ыдырауы
хиломикрондардың синтезі
320.Мицелла қай жерде түзіледі?
+ішек қуысында
ішек қабырғасында
гепатоциттерде
асқазанда
өкпе альвеолаларында
321.Қандай ағза холестериннің өт қышқылына тотығуына қатысады?
1. бүйрек
2. ми
3. +бауыр
4. өкпе
5. ішек
322.Қандай заттан бауырда өт қышқылдары түзіледі?
1. фосфолипидтен
2. ацетоацетаттан
3. +холестериннен
4. лецитиннен
5. простагландиннен
323.Липидтер алмасуында аталған үрдістердің қайсысы ішек қабырғасында өтеді?
+ хиломикрондардың түзілуі
липолиз
мицелла синтезі
хиломикрондардың ыдырауы
креатин синтезі
324.Қай жерде триглицеридтердің синтезі моноглицеридтік жолмен іске асады?
+ішек қабырғасында
бауырда
өкпеде
мида
бүйрек шумағында
325.Липидтер алмасуында аталған үрдістердің қайсысы тек бауырда өтеді?
+1. кетогенез
2. липогенез
3. липонеогенез
4. липолиз
5.қайтааминдену
326.Қандай фермент хиломикрондардың қан тамыр ішілік липолизін жүргізеді?
+1. липопротеинлипаза
2. бауырлық липаза
3. панкреатидтік липаза
4. ішек липазасы
5. лингвальды липаза
327.Қалыпты жағдайда ТТЛП/ТЖЛП коэффициентті неге тең?
1
2
+ 3
4
5
328.Қандай заттар атерогенді болып табылады?
+ ТТЛП
ТЖЛП
хиломикрондар
ТОЛП
мицеллалар
329.Қандай заттар антиатерогенді болып табылады?
ТТЛП
триацилглицерин
хиломикрон
+ ТЖЛП
ТОЛП
330.ТТЛП құрамында холестериннің пайыздық мөлшері қанша?( ТТЛП-тығыздығы төмен липопротеид)
1. 11%
2. 20%
3. 30%
+4. 50%
5.80%
331.Қан сарысуының -липопротеиндерінің биологиялық рөлі қандай?
+ холестеринді тіндерден бауырға тасымалдайды
холестериннің тіндерге түсуін қамтамасыз етеді
холестеринді бауырдан тіндерге тасымалдайды
хиломикрондарды тіндерден бауырға тасымалдайды
холестериннің бауырда түзілуін қамтамасыз етеді
332.Пре--липопротеиндердің биологиялық рөлі қандай ?
+ эндогенді триглицеридтерді бауырдан май тініне тасымалдайды
холестеринді бауырдан тіндерге тасымалдайды
хиломикрондарды тіндерден бауырға тасымалдайды
холестериннің бауырда түзілуін қамтамасыз етеді
холестеринді тіндерден бауырға тасымалдайды
334.-липопротеиндердің биологиялық рөлі қандай ?
холестеринді тіндерден бауырға тасымалдайды
Холестериннің тіндерге түсуін қамтамасыз етеді
+ холестеринді бауырдан тіндерге тасымалдайды
хиломикрондарды тіндерден бауырға тасымалдайды
холестериннің мида түзілуін қамтамасыз етеді
14-II деңгейі;
335.Фосфолипидтердің липотропты әсері немен қамтамасыз етіледі?
+1. Бауырды май басудан қорғайды
2. бүйректі май басудан қорғайды
3. липолиз үрдісін арттырады
4. липонеогенез үрдісін арттырады
5. липидтердің фекалмен шығуына қатысады
336.Ағза үшін холестериннің маңызы қандай ?
+стероидты гормондардың алғы заты болып табылады
Пептидті гормондардың алғы заты болып табылады
Майлардың эмульсиялануына қатысады
Эндогенді судың көзі болып табылады
Ағза үшін энергия көзі болып табылады
337.Көп қанықпаған май қышқылдары қандай маңызды функцияларды атқарады?
мембрананың қатты күйін қамтамасыз етеді
+холестериннің ерігіштігін арттырады
олардан стероидты гормондар синтезделеді
белоктардың ерігіштігін арттырады
белоктарды і тасымалдауға қатысады
338.Ащы ішекте майларды қорытуға дайындау-эмульсиялау жүреді. Қандай қосылыстар адам ағзасында майлардың эмульгаторлары болып табылады?
1. өт қышқылдары+
2.моноацилглицеридтер
3. триацилглицеридтер
4. аминқышқылдары
5. май қышқылдары
339.Қандай ферменттер асқазан-ішек жолдарында липидтердің қорытылуына қатысады?
+ эстеразалар
гликозидазалар
экзопептиддазалар
эндопептидазалар
5.декарбоксилазалар
340.Қандай заттар панкреатидтік липазаның белсендіргіштері болып табылады?
1. энтерокиназа, тұз қышқылы
+2. колипаза, өт қышқылы
3. май қышқылы, таурин
4. аминқышқылы, магний ионы
5. хлор ионы, холецистокинин
341.Қандай зат ащы ішек қуысында тағам липидтерінің қорытылуы мен олардың гидролиз өнімдерінің сіңірілуі үшін қажет?
+өт қышқылдары
ішек липазасы
хлорид-анион
панкреатидтік липаза
асқазан липазасы
342.Мицелла липидтердің гидролиз өнімдерінің сіңірілуін қамтамасыз етеді.Көрсетілген заттардың қайсысы мицелланың түзілуіне қажет?
1. +өт қышқылдарының тұздары
2. диацилглицерин
3. полиенді май қышқылы
4. белок
5. триацилглицерин
343.Липидтердің сіңірілуінің бұзылу себебі не болуы мүмкін?
асқазанның шырышты қабатының зақымдануы
+өттің ішекке жеткіліксіз түсуі
суда еритін витаминдердің авитаминозы
асқазан сөлінің жеткіліксіз болуы
майда еритін витаминдердің гипервитаминозы
344.Төмендегі реакциялардың қайсысы триглицериндердің моноглицеридтік жолмен синтезделуіне жатады?
1.май қышқылы + глицеринмоноглицерид триглицерид
+2.бета-моноглицерид+ацил-КоА диглицерид триглицерид
3.альфа-моноглицерид +ацил-КоАдиацилглицерид триглицерид
4.диглицерид +май қышқылы бета-моноглицерид триглицерид
5.фосфатид қышқылы+ацил-КоА QUOTE →Д диглицеридтриглицерид
345.Энтероциттерде тағам майларының өнімдері липидтердің ресинтезіне пайдаланылады. Ресинтезделген триглицеридтер төмендегі қандай липидтердің тасымалдану формасының құрамына кіреді?
1. +хиломикрондар
2. ТӨТЛП
3. ТТЛП
4. ТОЛП
5. ТЖЛП
346.Майлы тағам ішкеннен кейін қан сарысуының түсі сүт тәрізді болады, біраз уақыт өткеннен кейін ол бастапқы қалпына келеді.Төмендегі ферменттердің қайсысы қан сарысуын қалпына «жарықтануға» келтіреді?
Липопротеинлипаза+
лецитин-холестеролацилтрансфераза
печеночная липаза
холестеролэстераза
фосфолипаза
347.Хиломикрон қандай рөл атқарады?
+ экзогенді липидтерді ішек жасушасынан бауырға тасымалдайды
Бауырда синтезделген липидтерді қанға тасымалдайды
эндогенді липидтерді ішек жасушаларына қорға жинайды
холестерин эфирлерін бауырдан тіндерге тасымалдайды
жасушадан холестериннің артық мөлшерін шығарады
348.Суретте көрсетілген үрдіс қалай аталады?
1. липидтердің перекисті тотығуы
2. липогенез
3. липонеогенез
+4. Қан тамыр ішілік липолиз
5. жасушаішілік липолиз
ҚАН
6- III деңгей
349.Генетикалық зерттеу кезінде жас баланың апопротеина С-II генінің структурасының бұзылғаны анықталды.Пациентті тексерген кезде терісінде ксантома табылды.Плазмасының түсі сүттің түсіндей. Хиломикронемияны анықтау үшін қандай биохимиялық көрсеткіштерді анықтау қажет?
+ қанда триглицеридтер концентрациясын
Қанда холестерин концентрациясын
Қанда май қышқылдарының концентрациясын
Қанда липопротеин (а) концентрациясын
Қанда ацетон концентрациясын
350.Тексерілуге келген адамнан тамақ ішкеннен кейін қан алынды. Плазма түсі сүт түсіндей, қанның биохимиялық анализінде жалпы липидтердің мөлшері жоғары болды. 6 сағаттан кейін қайта қанын зерттеген кезде: плазма мөлдір, липидтердің мөлшері нормада болды. Қандай жағдайды күтуге болады?
1. атеросклероз
2. жүрек қызметінің жеткіліксіздігі
3. өт-тас ауруы
4. +алиментарлы липидемия
5. аштық
351.Панкреатит кезінде, сонымен қатар ұйқы безі зақымданғанда тағамдардың қорытылу жылдамдығы төмендейді. Бұндай жағдайда қандай бұзылысты күтуге болады?
+нәжісте қорытылмаған триглицеридтердің пайда болуы
Зәрде қорытылмаған моноглицеридтердің болуы
Нәжісте қорытылмаған амин қышқылдарының болуы
Зәрде қорытылмаған дисахаридтердің болуы
Нәжісте қорытылмаған моносахаридтердің болуы
352.Науқаста атеросклероз диагностикасы үшін қанда жалпы холестерин, ТТЛП-тегі холестерин, ТЖЛП-тегі холестерин анықталды. Диагнозды нақтылау үшін қанда қосымша қандай зерттеулер жүргізу керек?
+ ТТЛП/ТЖЛП коэффициенті
холестерин/триглицерид коэффициенті
пируват/лактат қатынасы
тирозин/валин қатынасы
хиломикрон/төмен тығыздықты липопротеин қатынасы
353.Сырқатта биохимиялық лабораторияда плазмада липидтік спектр анықталды. Плазмасын холодильникте сақтаған кезде түсі куңгірт болды. Жалпы холестерин-7,3 ммоль/л, триацилглицерин – 3,23 ммоль/л, ТТЛП пен ТӨТЛП –қалыпты мөлшерден жоғары болды. Қан плазмасының электрофорезі кезінде ТТЛП және ТӨТЛП аймағында жуан жолақ пайда болды. Гиперлипопротеинемияның қандай түрі туралы ойлаға болады?
I
+II
III
IV
V.
354. Апо белок В-100-де гендік ақауы бар пациенттердің қанында ТТЛП деңгей жоғарлағаны байқалады. Қандағы мұндай көрсеткіш қандай жағдайға тән?
1.қантсыз диабет
2.семіру
3. өт-тас ауруы
4.+атеросклероз
5. механикалық сарғыштану
№2 . ЛИПИДТЕР АЛМАСУЫ
Всего 8 часов: 3 ч. –практическое занятие, 1 ч.-лекции. 4ч-СРС. 40 тестов.
20-I уровня; 14-II уровня; 6- III уровня.
20-I деңгей;
355. Қандай амин қышқылы коламиннің холинге айналуына қажет метил тобының көзі болып табылады
аланин
аргинин
глицин
+метионин
цистеин
356.Қандай төмен молекулалы азотты қосылыс бауырды майлы дистрофиядан қорғайды?
+1. метионин
2. мелатонин
3. глицин
4. креатин
5. биотин
357.Қандай ағза триглицеридтердің фосфатид қышқылы арқылы синтезінде маңызды рөл атқарады?
1. ішек
2. + бауыр
3. бүйрек
4. жүрек
5. ми
358.Қандай ағза фосфолипидтердің фосфатид қышқылы арқылы синтезінде маңызды рөл атқарады?
1. ішек
2. + бауыр
3. бүйрек
4. жүрек
5. ми
359.Фосфатид қышқылы бір қатар заттардың алғы заты болып табылады. Төмендегі заттардың қайсысы фосфатид қышқылынан түзіледі?
1. стероидты гормон
2. Д витамині
3. май қышқылы
4. холестерин
+5. триацилглицерин
360.Қандай нуклеозидтрифосфат фосфолипидтердің синтезделу реакциясына пайдаланылады?
+1. ЦТФ
2. АТФ
3. ГТФ
4. УТФ
5. ТТФ
361.Жасушада глицериннің бір молекуласы тотыққан кезде неше молекула АТФ қорға жиналады ?
1. 12-14
2. 20-22+
3. 36-38
4. 84-86
5. 130-132
362.Төменде берілген үрдістердің қайсысы қаныққан май қышқылдарының тотығуында негігісі болып табылады?
тотықсыздану
альфа - тотығу
+бета-тотығу
омега-тотығу
декарбоксилдену
363.Жасушаның қандай бөлігінде бос май қышқылдарының тотығуы жүреді?
1. лизосома
+2 митохондрия
3. ядро
4. рибосома
5. пероксисома
364.Қандай ағза көбінесе бос май қышқылдарының энергиясын пайдаланады?
ми
бауыр
бүйрек
+бұлшық ет
асқазан
365.Бос май қышқылдарының бета тотығуының бір айналымында қанша НАДН2 мен ФАДН2 түзіледі?
1. + 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
366.Пальмитин қышқылы тотыққан кезде қанша активті сірке қышқылы түзіледі?
7
6
+8
9
10
367.Пальмитин қышқылы тотыққан кезде неше тотықсызданған дегидрогеназалар түзіледі?
1. +7
2. 8
3. 9
4. 10
5. 12
368.Қандай зат қанда бос май қышқылдарын тасымалдайды?
1. QUOTE глобулин
+2. альбумин
3. QUOTE глобулин
4. QUOTE глобулин
5. фибриноген
369.Қандай зат активті май қышқылын (ацил-КоА) цитоплазмадан митохондрияға тасымалдайды?
1. цитрат
+2. карнитин
3. лецитин
4. глутамин
5. малат
370.Қандай зат липидтердің перекисті тотығуында субстрат болып табылады?
+1. Арахидон қышқылы
2. пальмитин қышқылы
3. стеарин қышқылы
4. янтар қышқылы
5. сірке қышқылы
372.Қандай зат липидтердің перекисті тотығуында соңғы өнім болып табылады?
+1. малон диальдегиді
2. гидропероксидті радикал
5. диенді конъюгаттар
373.Берілген ферменттердің қайсысы оттектің активті формаларын залалсыздандыруға қатысады?
+глутатионпероксидаза
гидрокси-метилглутарил-редуктаза
холестеролэстераза
липаза
липопротеинлипаза
374.2О2 ־ + 2Н+ QUOTE Н2О2 +О2 . Мына реакцияны қандай фермент катализдейді?
+супероксиддисмутаза
гидрокси-метилглутарил-редуктаза
холестеролэстераза
каталаза
глутатионредуктаза
375. Қандай витамин антиоксидантты әсер көрсетеді?
+ Е витамині
Д витамині
К витамині
РР витамині
Р витамині
376.Липидтер алмасуында өттің ішекке жеткіліксіз түсуінен қандай бұзылыстар байқалады?
+ Ішекте липидтердің қорытылуы мен сіңірілуінің бұзылуы
линоль мен линолен қышқылдарының жетіспеуі
майда еритін витаминдердің гипервитаминозы
алмастырылмайтын амин қышқылдарының жетіспеуі
өттің фосфолипидтермен қанығуы (өтте фосфолипидтердің көбеюі)
14-II деңгей
377.Берілген жағдайдың қайсысында фосфатид қышқылы фосфолипидтердің синтезіне пайдаланылады?
азоты бар заттардың болмауында
фосфор қышқылының болуында
+азоты бар заттардың жеткілікті болуында
глюкозаның болмауында
этанолдың болмауында
378.Берілген жағдайдың қайсысында фосфатид қышқылы триглицеридтердің синтезіне пайдаланылады?
+ азоты бар заттардың жеткіліксіз болуында
липотропты заттардың болуында
азоты бар заттардың жеткілікті болуында
глюкозаның болмауында
этанолдың болмауында
379.Бауырын май басқан және гипертриглицеридемия байқалған ауруға холин және метионинмен байытылған рационды ұсынады. Холин мен метиониннің пайдалану механизмі қандай?
+лецитин синтезіне жұмсалады
триглицеридтер синтезіне барады
холестерин синтезіне жұмсалады
полиенді май қышқылдарының синтезіне барады
липолизді арттырады
380.Глицерин тотыққан кезде глицеральдегид-3-фосфат түзіледі. Аштық кезінде бұл зат қандай үрдіске қатысады?
+ глюконеогенез
липогенез
гликогеногенез
гликогенолиз
тотығу
381.Бос май қышқылдарының тотығу үрдісінде карнитиннің рөлі қандай?
белсенді май қышқылдарын цитоплазмадан митохондрияға тасымалдайды
белсендірілген май қышқылдарын митохондриядан цитоплазмаға тасымалдайды
белсенді сірке қышқылын митохондриядан цитоплазмаға тасымалдайды
бос май қышқылдарын цитоплазмадан митохондрияға тасымалдайды
белсенді сірке қышқылын цитоплазмадан митохондрияға тасымалдайды
382.Май қышқылдарының β –тотығуы үшін берілген витаминдердің қайсысы қажет?
+В2
В9
В6
С
А
383.Қандай фермент ацил-КоА-ның дегидроацил-КоА-ға тотығуын катализдейді?
+ФАД- тәуелді Ацил –КоА дегидрогеназа
НАД-тәуелді гидроксиацил-КоА дегидрогеназа
Еноил-КоА-гидратаза
Ацетил-КоА-ацилтрансфераза
Карнитин-ацилтрансфераза
384.β-кетоацил-КоА + НSКоА→Ацил-КоА+Ацетил-КоА.Мына реакция қалай аталады?
+тиолазды
гидратация
тотығу
тотықсыздану
конденсация
385.Стеатореяның себебі не болуы мүмкін?
өт пигментттерінің жетіспеуі
+ ішекте өттің жетіспеуі
билирубиннің артуы
пепсиннің ингибирленуі
амилазаның жетіспеуі
386.Липидтердің пероксидті тотығуы дегеніміз не?
Н2О түзілуі
+бос радикалды процесс
триглицеридтердің тотығуы
СО2 түзілуі
ФПН2 тотығуы
387.Липидтердің пероксидті тотығуының инициаторы (бастаушысы) не болып табылады?
қаныққан май қышқылдары
+ оттектің белсенді түрлері
оттек молекуласы
полиенді май қышқылдары
май қышқылдарының гидропероксиді
388. Адам ағзасында жасушаларды оттектің активті түрлерінен қорғайтын жүйе болады. Осы жүйе қалай аталады?
+ Антиоксидантты
Прооксидантты
Оксидантты
Оксидазды
оксигеназды
389Неліктен сәбіз және цитрус сияқты өсімдік тектес тағамдарды пайдаланғанда адам ағзасында липидтердің перекисті тотығу белсенділігі төмендейді?
+ бұл өнімдерде антиоксиданттар болатындықтан
бұл өнімдерде прооксиданттар болатындықтан
бұл өнімдерде оксиданттар болатындықтан
бұл өнімдерде оксидазалар болатындықтан
бұл өнімдерде оксигеназалар болатындықтан
400.Ұзақ уақыт майлы тағам пайдаланбай, бірақ жеткілікті мөлшерде көмірсулар мен белоктарды пайдаланған адамда дерматит, жарасының жазылуының нашарлауы, көзінің көруінің және жыныс функциясының төмендеуі байқалаған.
Балық майы бар диетаны ұсынғаннан кейін аурудың симптомы жойылды.
Төменде берілген себептердің қайсысы липидтер алмасуының бұзылысына әкеледі?
пальмитин қышқылының жетіспеуі
олеин қышқылының жетіспеуі
+ линоль қышқылының жетіспеуі
Д витаминінің жеткіліксіз түсуі
төмен калориялы диетада
6- III деңгей
401.Науқаста бауырдың майлы дистрофиясы байқалады. Осы патология кезінде фосфолипидтердің синтезін жақсарту үшін қандай витамин тағайындаған дұрыс?
ретинол
холекальциферол
рибофлавин
+фолацин
тиамин

402.Науқаста бауырдың майлы дистрофиясы және гиперхолестеролемия байқалады. Осындай жағдайда қандай диета ұсынуға болады?
+құрамында метионині бар тағамдар
құрамында глюкозасы бар тағамдар
құрамында лактозасы бар тағамдар
құрамында қаныққан май қышқылдары бар тағамдар
құрамында сахарозасы бар тағамдар
403.Пациент клиникаға түсті. Лабораторлық зерттеу барысында қан сарысуында липидтердің асқын тотығуының аралық және соңғы өнімдері артатындығы анықталды. (малон диальдегиді, гидропероксид қышқылы, диенді конъюгаттар). Осы үрдісті қалпына келтіру үшін қандай витаминмен емдеген жөн?
+токоферол
холекальциферол
рибофлавин
фолацин
пиридоксин
404.Пациент клиникаға түсті. Лабораторлық зерттеу барысында қан сарысуында липидтердің асқын тотығуының аралық және соңғы өнімдері ұлғайғандығы анықталды. (малон диальдегиді, гидропероксид қышқылы, диен конъюгаттары). Берілген науқасқа қандай тағамдарды қабылдаған тиімдірек?
Сүт өнімдері
Жануарлар майы
+Цитрусты өнімдер
Бұршақ тұқымдас өнімдер
нан тағамдары
405.Артық дене салмағы бар қыз бала арықтау мақсатында майлы тағамдарды шектеп, аз мөлшерде физикалық жүктемемен айналысады. Дене салмағын азайту үшін дәрігер тағы қандай кеңестер бере алады?
+көмірсу өнімдерін шектеу
Физикалық жүктемені азайту
көмірсу өнімдерін пайдалануды жоғарылату
белок өнімдерін шектеу
тамақтанудан балық өнімдері алып тастау
406.Стационардағы 50 жастағы әйелдің қанның лабораторлық анализ нәтижесі:. Жалпы холестерин – 7,5 ммоль/л, триацилглицерин – 3,0 ммоль/л. ТӨТЛП пен хиломикрон мөлшері жоғары, ТТЛП – қалыпты.Гиперлипопротеинемияның қандай түрін болжауға болады?
А) I типі
Б) II типі
В) III типі
Г) IV типі
Д) +V типі.
№3 ЛИПИДТЕР АЛМАСУЫ
№3. Всего 8 часов: 3 ч. –практическое занятие, 1 ч.-лекции. 4ч-СРС. 40 тестов.
20-I уровня; 14-II уровня; 6- III уровня.
20-I деңгей;
407.Қандай зат кетон денелерінің түзілуінде бастапқы зат болып табылады?
1. глутарил-КоА
2. малонил-КоА
+3. ацетил-КоА
4. гидроксиметил-КоА
5. пропионил-КоА
408.Қандай ағза кетон денелерін синтездеуге қатысады?
өкпеде
ішекте
май тінінде
+бауырда
бұлшық етте
409.Төменде берілген заттардың қайсысы кетон денелеріне жатады?
+1. β-гидроксимай қышқылы
2. ацетил-КоА
3. май қышқылы
4.β-кетоацил-КоА
5.сірке қышқылы
410.Мына формула төмендегі берілген қандай заттарға сәйкес келеді?
Холестерин
кефалин
таурохоль қышқылы
гликодезоксихоль қышқылы
+тауродезоксихоль қышқылы
411.Төменде берілген заттардың қайсысы -гидрокси--метилглутарил КоА- редуктаза ферментінің коферменті болып табылады?
НАДН2
ФАДН2
ФМНН2
+НАДФН2
КоQН2
412.Қандай фермент холестерин биосинтезін реттеуші болып табылады?
Гидрокси-метилглутарил-КоА-лиаза
Гидрокси-метилглутарил -КоА-синтаза
+Гидрокси-метилглутарил -КоА-редуктаза
Холестеролэстераза
липопротеинлипаза
413.Қандай ағза холестерин биосинтезіне белсенді қатысады?
+бауыр
ішек
тері
ми
бүйрек
414.Липогенез дегеніміз не?
+ липидтердің синтезі
Кетон денелерінің синтезі
Липидтердің ыдырауы
Хиломикрондардың синтезі
Өт қышқылдарының синтезі
415.Липонеогенез дегеніміз не?
липидтердің май қышқылы мен глицериннен түзілуі
+липидтердің көмірсулардан түзілуі
липидтердің май қышқылы мен глицеринге ыдырауы
көмірсулардың липидтерден түзілуі
липидтердің өт қышқылдарынан түзілуі
416.Кетогенез дегеніміз не?
липидтердің синтезі
+ кетонденелерінің синтезі
липидтердің ыдырауы
хиломикрондардың синтезі
өт қышқылдарының синтезі
417.Жасушаның қандай бөлігінде пальмитин қышқылы жүреді?
1. митохондрия
+2. цитоплазма
3. ядро
4. рибосома
5. лизосома
418.Қандай зат май тінінде қорға жиналуы мүмкін?
липопротеиндер
моноглицеридтер
фосфолиипдтер
+триацилглицериндер
диацилглицеридтер
419.Төменде берілген заттардың қайсысы гидрокси-метил-глутарил -КоА-редуктазаны ингибирлейді ?
+өт қышқылы
цистеин
диметилмевалон қышқылы
малат
ацил-КоА
420.Пальмитин қышқылы синтезделу үшін неше молекула НАДФН2 қажет?
1. 8
2. 10
3. 12
+4. 14
5.16
421.Берілген заттардың қайсысы липидтер алмасуының соңғы өнімдері болып табылады?
1. гидроксибутирил-КоА
+2. ацетон
3. ацетоацетил-КоА
4. холестерин
5. май қышқылы
423.Берілген үрдістердің қайсысы бос май қышқылдары мен холестерин синтезі үшін НАДФН2-нің көзі болып табылады?
гликолитикалық тотығу
анаэробты гликолиз
Кребс циклі
+пентозофосфатты цикл
Кори циклі
424.Май қышқылдары мен холестерин синтезіне ацетил-КоА пайдаланылады.Бұл үрдістер үшін тағы қандай заттар қажет?
+1. НАДФН`2
2. НАДН`2
3. ФМНН2
4. ФАДН`2
5. КоQH`2
425.Қандай ағза ұзақ аштық кезінде ацетоацетатты энергия көзі ретінде пайдаланады?
+ми
бұлшық ет
жүрек
бауыр
өкпе
426.Қанда кетон денелері жиналғанда қандай жағдай байқалады?
уремия
+ацидоз
алкалоз
урикемия
холемия
427.Емдік мақсатпен екі апта төмен калориялы диетада болған пациент біраз салмағын жоғалтты. Тамақтану режимін өзгерткен кезде майлардың мобилизациялануын қандай гормон реттейді?
1. тироксин
2. инсулин
3. кальцитонин
4. +глюкагон
5. окситоцин
14-II деңгей;
428.Келесі реакциялар тізбегі: 2Ацетил-КоА→ГМГ-КоА→ацетоацетат берілген үрдістердің қайсысына кіреді?
+ кетон денелерінің биосинтезі
холестерин биосинтезі
май қышқылдарының биосинтезі
пальмитат биосинтезі
арахидон қышқылының биосинтезі
429.Кетон денелерінің қандай маңызы бар?
+1.энергия көзі
2. бета- тотығуының өнімі
3. ацетил-КоА-ның көзі
4. глюконеогенез субстраты
5. липонеогенез. субстраты
430.Неге гиперкетонемия қауіпті?
Алколоз дамуына әкеледі
+Ацидоз дамуына әкеледі
Митохондрия ферменттерін белсендіреді
гидратацияға әкеледі
цитоплазма ферменттерін белсендіреді
431. Қандай ауру кезінде қанда және зәрде кетон денелерінің көбеюі байқалады?
1. атеросклероз
+2. Қантты диабет
3. семіру
4. өт- тас ауруы
5. гепатит
432. Холестерин синтезінде қандай реакция негізгі болып табылады?
-гидрокси -метил глутарил КоА түзілуі
+мевалон қышқылының түзілуі
активті изопреннің түзілуі
скваленнің түзілуі
ланостериннің түзілуі
433. Кетогенез бен холестерин биосинтезінде қандай реакциялар ұқсас?
+2Ацетил-КоА→ацетоацетил-КоА→β-ГМГ-КоА.
2Ацетил-КоА→β-ГМГ-КоА→сквален2Ацетил-КоА→Мевалоновая кислота→ изопрен2Ацетил-КоА→β-ГМГ-КоА→ацетоацетат2Ацетил-КоА→ацетоацетил-КоА→β-гидроксибутират434. Көмірсуларды артық пайдаланғанда май тіндерінің массасы артады.Ағзаға түскен глюкозаның бір бөлігі энергия қоры- майға айналады (липонеогенез). Глюкоза катаболизмінде қандай өнім бауырда май қышқылдарының синтезіне пайдаланылады?
+ацетил-КоА
оксалоацетат
пируват
лактат
фосфоенолпируват
435.Қанда кетон денелерінің артуына қандай себептер әкелуі мүмкін?
+аштық
артық тамақтану
гиподинамия
кетонурия
Е витаминінің гипервитаминозы
436. Май қышқылдарының синтезінде негізгі реакция қандай? (ацилтасымалдаушы белок-АТБ)
1. β-гидроксибутирил-АТБ түзілуі
2. ацетоацетил-АТБ түзілуі
+3. малонил-КоА түзілуі
4. НАДФН`2 түзілуі
5. бутирил-КоА түзілуі
437. Глюкозаның аэробты тотығуы кезінде түзілген Ацетил-КоА май қышқылдарының синтезі үшін субстрат болып табылады. Ол бос май қышқылдарының синтезі кезінде қандай өзгеріске ұшырайды? (ацилтасымалдаушы белок-АТБ)
+ малонил-КоА түзілуі
бета –гидроксиацил-АТБ түзілуі
ацетоацил-КоА түзілуі
бутирил-КоА түзілуі
ацетилмалонил-АТБ түзілуі
438.Өт-тас ауруымен ауырған науқасқа қанда холестерин мөлшерін азайту үшін емдік мақсатта хенодезоксихоль қышқылы бар препараттарды ұсынды. Холестерин алмасуында қандай фермент осы препаратпен ингибирленеді?
Ацетил-КоА-трансфераза
Гидрокси-метил-глутарил -КоА-синтаза
+Гидрокси-метил-глутарил Г-КоА-редуктаза
Холестеролэстераза
Ацил-КоА-холестерол-трансфераза
439. Пациент қанында кетон денелерінің мөлшері артқан.Қандай физиологиялық жағдайда кетонемия байқалады?
+ұзақ уақыт бұлшық ет жұмысында
Көмірсулы тағамды көп пайдаланғанда
Тағамда майлар болмағанда
Қантты диабетте
Тағамда майлар көп болғанда
440. Холестериннің ағзадан шығарылуының негігі жолы қалай іске асады?
+Өт қышқылдары түрінде
Зәрмен бүйрек арқылы
өзгермеген холестерин түрінде нәжіспен
Көмір қышқыл газына дейін тотығу арқылы
май бездері арқылы
441. Атеросклероз қандай себептерден пайда болуы мүмкін?
алмастырылмайтын амин қышқылдарының жетіспеуінен
Өттегі ФЛ:ХС: өт қышқылдары қатынастарының бұзылуынан
Қан плазмасында ТӨТЛП/ТЖЛП қатынастарының бұзылуынан
+Қан тамырларының интимасының зақымдануынан
Қан плазмасында холестерол деңгейінің азаюынан
6- III уровня
442.Науқаста артық салмақ байқалады. Қанның биохимиялық анализ нәтижелерінің қорытындысын қалай жорамалдауға болады?
+ триглицерид мөлшерінің жоғарылауы
фосфолипид мөлшерінің жоғарылауы
Жалпы белок мөлшерінің жоғарылауы
Лактат мөлшерінің төмендеуі
Холестерин мөлшерінің төмендеуі
443.Атеросклероздың диагностикасы үшін науқаста жалпы холестерин, ТТЛП холестерині, ТЖЛП холестерин мөлшері анықталған. Диагнозды айқындау үшін қосымша қандай қан анализдерін жүргізу қажет?
+ ТТЛП/ТЖЛП коэффициенті
холестерин/триглицерид коэффициенті
пируват/лактат арақатынасы
тирозин/валин арақатынасы
хиломикрон/ТӨТЛП арақатынасы
444. 65 жастағы ер адамның қанындағы холестерин мөлшері 9.0мМ\л-ден жоғары болды. Қосымша атерогенділік коэффициенті анықталған . Атеросклероз кезінде қандай нәтиже күтуге болады?
ТТЛН/ТЖЛП=0.5
ТТЛП/ТЖЛП=1
ТТЛН/ТЖЛП=2
ТТЛП/ТЖЛП=3
+ТТПЛ/ТЖЛП=4
445.Науқас қанындағы ТТЛП,ТӨТЛП мөлшері жоғарылағаны байқалады, холестерин мөлшері 12 ммоль/л. Мұндай өзгерістер қандай аурауға тән?
1. қантсыз диабет
2.семіру
3. өттас аурулары
4.+атеросклероз
5. механикалық сарғыштану
446.Атеросклероз профилактикасы үшін өсімдік талшықтарына бай, холестерині аз тағамдарды пайдалану ұсынылады. Атеросклероз профилактикасы ушін дәрігер тағы да қандай кеңестер бергені жөн?
Физикалық жүктеме ;
Физикалық жүктемені шектеу
Сүт тағамдарын тұтынуды көбейту
омега-3 май қышқылдары бар тағамдарды шектеу
5. көмірсуларды қолдануды жоғарылату
447. Ұзақ уақыт аштықтан қыз бала есінен танып қалды. Берілген науқастың биохимиялық қан анализінен нені күтуге болады?
1. +кетон денелерінің жоғарылауы
2. Холестерин мөлшерінің төмендеуі
Глюкозы мөлшерінің жоғарлауы
Гликогена мөлшерінің төмендеуі
Триглицерид мөлшерінің жоғарылауы
№ 4. ЛИПИДТЕР АЛМАСУЫ
448.Негізгі эндогенді судың көзі не болып табылады?
+триацилглицерин
фосфолипид
холестерин
гликоген
белок
449.Холестерин қандай маңызды рөл атқарады?
+структуралық
катализдік
энергиялық
тасымалдау
тыныс алу
450.Төменде берілген аc-қорыту жолдарының қандай бөлігінде липидтердің негізгі қорытылуы жүреді?
1.ауыз қуысы
2.+ащы ішек
3. асқазан
4.тоқ ішек
5.бауыр
451.Берілген үрдістердің қайсысы липидтер алмасуында бауырда белсенді жүреді?+1. өт түзілуі
2. липогенез
3. липонеогенез
4. липолиз
5.трансаминдену
452.Қандай зат липопротеинлипазаның активаторы болып табылады?
+ апопротеин С-II
апопротеин В-48
апопротеин С-IIІ
апопротеин А-II
апопротеин Е
453.Қандай ағзада липидтердің тасымалдану формаларының (ТТЛП, ТЖЛП, ТӨТЛП) синтезі жүреді?
1. ми
2. бүйрек
3. өкпе
4. көк бауыр
+5. бауыр
454.Қандай метаболикалық жол холестерин синтезіне сәйкес келеді?
+2Ацетил-КоА→β-ГМГ-КоА→Мевалон қышқылы→сквален→Холестерин.
2Ацетил-КоА→Мевалон қышқылы→β-ГМГ-КоА→сквален→Холестерин2Ацетил-КоА→сквален→Мевалон қышқылы→β-ГМГ-КоА→Холестерин2Ацетил-КоА→β-ГМГ-КоА→сквален→Мевалон қышқылы→Холестерин2Ацетил-КоА→сквален→β-ГМГ-КоА→Мевалон қышқылы→Холестерин455.Қандай реакцияны гидрокси- метилглутарил -КоА-редуктаза катализдейді?
ацетоацетил-КоА β-гидрокси-β-метилглутарил-КоАдиметилаллилпирофосфат изопентилпирофосфат+ β-окси-β-метилглутарил-КоА мевалон қышқылысквален ланостеринланостерин холестерин
456.Қандай зат қаныққан май қышшқылдарының синтезінде белсенді сірке қышқылын (ацетил-КоА) митохондриядан цитоплазмға тасымалдайды?
+1. цитрат
2. карнозин
3. малат
4. глицерофосфат
5. глюкоза
457.Май қышқылдары синтезіндінің бір айналымындағы реакциялар тізбегінің дұрыс орналасу реті қандай?
+конденсациятотықсызданудегидратациятотықсыздану
тотықсызданудегидратациятотықсыздану конденсация
дегидратация конденсациятотықсыздану QUOTE тотықсыздану
тотықсыздану конденсация QUOTE дегидратациятотықсыздану
конденсациятотықсыздану QUOTE тотықсыздану дегидратация
458.Майлардың қорытылуы және сіңірілуі жылдамдығының төмендеуі нәжісте майлардың пайда болуына әкеледі. Бұл көрініс қалай аталады?
+стеаторея
хиломикронемия
холестаз
гипохолестеринемия
Дислипопротеинемия
459.Рационында өсімдік тектес және балық өнімдері көп адамдарда атеросклероз ауруына шалдығу қаупі сирек кездеседі.Бұл өнімдердің құрамына кіретін қандай заттар антиатерогенді әсер көрсетуі мүмкін?
+ көп қанықпаған май қышқылдары
Қаныққан май қышқылдары
қаныққан альдегидтер
қанықпаған альдегидтер
белсенді май қышқылдары
460.Қанда кетон денелерінің мөлшері артқан. Бұл жағдай қалай аталады?
Кетогенез
Кетонурия
+Кетонемия
Липогенез
липонеогенез
461.Кетон денелері мен холестерин биосинтезінде қандай аралық өнім ортақ?
мевалон қышқылы
бета-гидрокси май қышқылы
+-гидрокси-- метилглутарил-КоА
ацетоацетил-КоА
изопентенил пирофосфат
462.Төменде берілген қандай заттан мевалон қышқылы түзіледі:
ланостерин
мевалонилпирофосфат
ацетоацетил-КоА
+-гидрокси -метилглутарил- КоА
Изопентинилпирофосфат
463.Мына формула қандай затқа сәйкес келеді?

1.кефалин
2.+ лецитин
3. тригицерид
4. холестерин
5. этаноламин
464.Метаболизм жолы «Холестерол → 7α-гидроксихолестерол…→ . .. → Хенодезоксихоль қышқылы» жылдамдығының төмендеуі қандай ауруға әкелуі мүмкін?
+өт-тас ауруы
атеросклероз
қантты диабет
семіру
гепатит
465.Берілген заттардың қайсысында триацилглицерин көп мөлшерде болады?
+1. хиломикрон
2. ТӨТЛП
3. ТТЛП
4. ТЖЛП
5. ТОЛП
466. Науқасқа « атеросклероз» деп диагноз қойылған. Берілген сандардың қайсысы бұл патологияда атерогенді коэффициентке сәйкес келеді?
1
2
2,5
3
+4,5
14-II деңгей;
467.Триглицеридтер ағзада қандай рөл атқарады?
НСІ түзілуіне қатысады
Метил тобының доноры
тиреоидты гормондардың алғы заты
алмастырылмайтын амин қышқылдарының көзі
+ ағза үшін энергия көзі
468.Фосфолипидтердің биологиялық рөлі қандай?
майларды тасымалдауға қатысады
+липотропты әсер көрсетеді
ағза үшін энергия көзі
+амин қышқылдарын тасымалдауға қатысады
эритроциттердің агрегациясына қатысады
469.Берілген липидтердің қайсысы ағзада синтезделмейді әрі тағам құрамына міндетті түрде болуға тиісті?
триглицерид
фосфолипид
+линоль қышқылы
Пальмитин қышқылы
холестерин
470.Липолиз дегеніміз не?
1. + липидтердің гидролизі
2. липидтердің синтезі
3. белоктардың синтезі
4. белоктар гидролизі
5. гликоген гидролизі
471.Панкреатидтік липаза әсерінен триацилглицериндер липолизі кезінде қандай зат түзіледі?
холестерин
+ QUOTE моноглицерид
Ацетил-КоА
глицерин
серин
472.Ішекте ұзын тізбекті май қышқылдары мен моноглицеридтердің сіңірілуі қалай іске асады?
жай сіңірілу
ЦДФ-туындылары түрінде
Эмульсияланған май құрамында
+Мицелла құрамында
Хиломикрондар құрамында
473.Қандай реакцияны лецитин-холестерол-ацилтрансфераза катализдейді?
+1. лецитин + холестерин QUOTE эфиры холестерина + лизолецитин2. кефалин + холестерин QUOTE холестерид +лизокефалин3. лецитин + диглицерид QUOTE триглицерид + лизолецитин4. фосфатидилсерин + холестерин QUOTE фосфатид + холестерид5. холестерид + лизолецитин QUOTE ецитин + холестерин
474.Ағзада өт қышқылдары қандай рөл атқарады?
1. хиломикрондардың түзілуіне қатысады
2. липопротеиндердің түзілуі қатысады
3. фосфолипазаны белсендіреді
+4. мицелл түзуге қатысады
5. ацетон түзуге қатысады
475.Өт қышқылдарының энтерогепатикалық айналымына ағзалар мен тіндер қандай ретпен қатысады?
+1. бауыр QUOTE өт қабы QUOTE ішек QUOTE қақпа венасы
2. ішек QUOTE бауыр QUOTE өт қабы QUOTE қақпа венасы
3. бауыр QUOTE ішек QUOTE қақпа венасы QUOTE өт қабы
4. өт қабы QUOTE бауыр QUOTE қақпа венасы QUOTE ішек
5. қақпа венасы QUOTE ішек QUOTE өт қабы QUOTE бауыр
476.Қандай фермент хиломикрондар мен ТӨТЛП құрамындағы триглицеридті ыдыратады?
+1. липопротеинлипаза
2. панкреатидтік липаза
3. фосфолипаза
4. тіндік липаза
5. холестеролэстераза.
477.Неге ацетил-КоА-ның артық мөлшерде түзілуі мен оның толық тотықпауы қауіпті?
ацетил-КоА липидтер синтезіне жқмсалады
+кетон денелерінің мөлшері артады
өт қышқылдарының синтезі артады
майлардың ішекте сіңірілуі бұзылады
бауырда гликоген қоры таусылады
478.Өт-тас ауруының себебі не болып табылады?
+өт қышқылдары мен лецитиннің түзілуі төмендейді
Холестерин мен кефалиннің түзілуі төмендейді
Өт қышқылдары мен глицериннің түзілуі артады
Фосфолипидтер мен май қышқылдарының түзілуі артады
Липопротеиндер мен апобелоктар түзілуі артады
5- III деңгейі
479.Дәрігерге 45 жастағы ер адам жиі шөлдейтіні және жиі зәр шығаратыны туралы шағымданды. Науқасты тексеру барысында, артық салмақ, демі мен ауыз қуысынан ацетонның иісі шығатыны байқалған. Дәрігер қантты диабет деп болжам жасады. Осы патология кезінде қанда қандай биохимиялық анализ көрсеткіштері өзгеруі мүмкін?
+ кетон денелері мөлшерінің артуы
Белок мөлшерінің артуы
Глюкозаның азайыып кетуі
Мочевины мөлшерінің азаюы
Холестерина мөлшерінің азаюы
480. Стационарға жүректің ишемиялық ауруы деген болжаммен науқас түсті. Жалпы холестерин - 8ммоль/л; триглицерид концентрациясы - 4ммоль/л. Қанда липидтердің өзгеру типін анықтау үшін қосымша қандай көрсеткіштерді зерттеу қажет?
А) жалпы белок
В) + липопротеиндер спектрі
Г) глюкоза
Д) бос май қышқылдары
Е) жалпы фосфолипидтер.
481. Клиникадағы 15 жастағы жасөспірім «семіру» болжамымен ауруқанаға түсті. Аш қарындағы қан плазмасының түсі – хилезды (сүттің түсіндей). Диагнозды нақтылау үшін қосымша қанның қандай биохимиялық көрсеткіштерін анықтаған жөн?(Х-холестерин;ТЖЛП-тығыздығы жоғары липопротеид)
А) Х-ТЖЛП
Б) жалпы холестерин
В) жалпы белок
Г) глюкоза
Д) +триацилглицерид
Е) жалпы фосфолипид
482. Атеросклерозды емдеу курсынан өткеннен кейін, диеталық ұсыныстарды қатаң сақтаған науқас липидтік спектрге қан өткізді. Емдеу тиімділігі нәтижесінен қан плазмасында қандай липопротеиндердің жоғарылауын күтуге болады?
Хиломикрондар
ТТЛП
ТӨТЛП
+ТЖЛП
ТОЛП
483. Өт-тас ауруымен ауыратын науқаста биохимиялық қан анализінде сілтілі фосфатаза белсенділігі артқандығы және өт қышқылдары мөлшерінің жоғарылағаны, стеаторея анықталды. Науқасқа қандай кеңестер берген жөн?
1. артық тамақтану
2. +майлы тағамдарды шектеу
3. жануар майларын пайдалану
4. көмірсуларды көп пайдалану
5. белоктарды көп пайдалану
484. Ксантоматоздан зардап шегетін жасөспірімді тексеру барысында жанұялық гиперхолестеролемия анықталды. Диагнозды нақтылау үшін қанның қосымша қандай биохимиялық көрсеткіштерін зерттеген жөн?
ураттар
+ТТЛП
глюкоза
ТЖЛП
мочевина
ЖӘЙ БЕЛОКТАР алмасуы 1сабақ
485.Ересек адамдар үшін 1 кг дене салмағына есептегенде белоктардың тәуліктік нормасы нешеге тең?
0,3-0,4 г
5,0-6,0г
+07,-08г
9,0-10,0г
11,0-12,0г
486.Оң азоттық тепе-теңдік (баланс) дегеніміз не?
тағам белоктарының азотының ағзадан бөлініп шыққан азоттан аз болуы
+тағам белоктарының азотының ағзадан бөлініп шыққан азоттан көп болуы
тағам белоктарының азотының ағзадан бөлініп шыққан азотқа тең болуы
жасушада синтезделген белоктың мөлшері тағаммен түскен белоктан көп болуы
жасушада синтезделген белоктың мөлшері тағаммен түскен белоктан аз болуы
487.Қалыпты асқазан сөлінің рН-ы нешеге тең?
3,0-5,0
+1,5-2,0
8,8-9,0
10,4-12,8
5,5-6,8
488.Қандай зат асқазан сөлінің негізгі бейорганикалық компоненті болып табылады?
сутектің пероксиді
көміртектің тотығы
+тұз қышқылы
күкірт қышқылы
аммоний сульфаты
489. Қалыпты асқазан сөліне қандай химиялық қасиеттер тән:
1. тәулігіне 2л бөлінетін, түссіз, аздап тұтқыр, өте қышқыл иісі бар сұйық зат
2. тәулігіне 2л бөлінетін, сары түсті, тұтқыр, сәл қышқыл иісі бар сұйық зат
3. тәулігіне 2л бөлінетін, түссіз, өте тұтқыр, әлсіз қышқыл иісі бар сұйық зат
4. тәулігіне 3л бөлінетін, түссіз, аздап тұтқыр, иіссіз сұйық зат
5.+ тәулігіне 2л бөлінетін, түссіз, аздап тұтқыр, әлсіз қышқыл иісі бар сұйық зат
490. Белоктардың шіруі дегеніміз не?
1. тіндік оксидазалардың әсерінен тотығуы
2. ішек сөлінің ферменттерінің әсерінен аминқышқылдарының ыдырауы
3. +тоқ ішек микрофлорасының әсерінен аминқышқылдарының ыдырауы
4. тіндік дезаминазалардың әсерінен дезаминдену
5. тіндік редуктазалардың әсерінен тотықсыздануы
491. Шіру кезінде тоқ ішекте тирозиннен не түзіледі?
1. крезол, фенол
2. скатол, индол
3. метилмеркаптан, күкіртті сутек
4. путресцин, кадаверин
5. толуол, пиридин
492. Шіру кезінде тоқ ішекте триптофаннан не түзіледі?
1. индол, скатол
2. крезол, фенол
3. метилмеркаптан, күкіртті сутек
4. путресцин, кадаверин
5. толуол, пиридин
493. Шіру кезінде тоқ ішекте лизиннен не түзіледі?
1. кадаверин
2. индикан
3. индол
4. крезол
5. путресцин
494. Шіру кезінде тоқ ішекте орнитиннен не түзіледі?
1. кадаверин
2. индикан
3. индол
4. крезол
5. путресцин
495. Асқазан сөлін зерттеу кезінде жалпы қышқылдық «0» екенін, ал бос НСl анықталмағанын көрсетті. Пепсин және гастриксин жоқ. Бұл жағдай қалай аталады?
1. ахилия
2. ахлоргидрия
3. гипохлоргидрия
4. гиперхлоргидрия
5. гипохлоремия
496. Науқастың асқазан сөлінде жалпы қышқылдық төмендеген, тұз қышқылы жоқ. Бұл жағдай қалай аталады?
1. +ахилия
2. ахлоргидрия
3. гипохлоргидрия
4. гиперхлоргидрия
5. гипохлоремия
497. Науқастың асқазанында және онекіелі ішегінде ойық жара бар. Асқазан сөлін зерттеу жалпы қышқылдық және бос НСl жоғарлағанын көрсетті. Бұл жағдай қалай аталады?
1. ахилия
2. ахлоргидрия
3. гипохлоргидрия
4. гиперхлоргидрия
5. гипохлоремия
498. Асқазан сөлінің зерттеуі жалпы қышқылдық 25 ТБ, ал бос НСl қышқылдығы– 25 ТБ тең екенін көрсетті. Бұл жағдай қалай аталады?
1. ахилия
2. ахлоргидрия
3. гипохлоргидрия
4. гиперхлоргидрия
5. гипохлоремия
499. Асқазан сөлі сары түсті. Тұз қышқылының болмауынан пилорустің (привратник) қызметі бұзылғаны байқалады. Осы жағдайдың себебі неде?
1. асқазан сөлінде қанның болуы
2. асқазан сөлінде өттің болуы
3. асқазан сөлінде лактаттың болуы
4. асқазан сөлінде глюкозаның болуы
5. асқазан сөлінде ұшкыш майлардың болуы
500. Асқазан сөлі жасыл түсті. Осы жағдайдың себебі неде?
1. асқазан сөлінде өттің болуы
2. асқазан сөлінде қанның болуы
3. асқазан сөлінде глюкозаның болуы
4. асқазан сөлінде лактаттың болуы
5. асқазан сөлінде ұшкыш майлардың болуы
501. Асқазан сөлінің түсі «кофе тәрізді». Қандай патологиялық құрамдас бөліктер осы жағдайды түсіндіреді?
1. өт
2. глюкоза
3. қан
4. индикан
5. лактат
502. Қандай профермент асқазанның ойық жарасы кезінде асқазанда көп мөлшерде активтенеді?
1. пепсиноген
2. трипсиноген
3. проэластаза
4. химотрипсиноген
5. прокарбоксипептидаза
503. Науқастың асқазан сөлінде сүт қышқылы табылды. Қандай аурулар кезінде осы патологиялық компонент пайда болуы мүмкін?
1. гиперацидтік гастрит
2. гипоацидтік гастрит
3. панкреатит
4. асқазанның ойық жарасы
5. асқазанның қатерлі ісігі
ЖӘЙ БЕЛОКТАР алмасуы 1сабақ
504.Қандай мүшелер креатиннің синтезіне қатысады?
көк бауыр және ішек
+бүйрек және бауыр
жүрек және өкпе
ішектің шырышты қабаты және бұлшықет
қанқа бұлшықеті және миокард
505.Трансаминдеу кезінде не жүреді?
+аминтоптарының молекулааралық тасмалдануы
тиотоптарының молекулааралық тасмалдануы
метил топтарының молекулааралық тасмалдануы
этил топтарының молекулааралық тасмалдануы
фосфор қышқылдарының қалдықтарының молекулааралық тасмалдануы
506.Амин қышқылдарының қандай реакцияларының нәтижесінде биогенді аминдер түзіледі?
тотығудан дезаминдеу
тотығу
қайтааминдену
+декарбоксилдеу
амидтену
507.Серотонин қандай физиологиялық әсер көрсетеді?
қан тамырларын кеңейтеді
+қан тамырларын тарылтады
тұз қышқылының түзілуін жоғарлатады
жүйке импульсінің берілуін тежейді
мида қан айналымды жақсартады
508. Аталған қышқылдардың қайсысы гамма-аминомай қышқылының негізін салушы болып табылады?
1. гистидин
2. +глутамин қышқылы
3. тирозин
4. триптофан
5. аспарагин қышқылы
509. Аталған қышқылдардың қайсысы декарбоксилдену кезінде гистамин түзеді?
1. глутамин қышқылы
2.+ гистидин
3. тирозин
4. триптофан
5. аспарагин қышқылы
510. Аминқышқылдардың дезаминденуінің қайсысы негізгі болып табылады?
1.+ тотығудан дезаминдену
2. тотықсызданудан дезаминдену
3. гидролитикалық дезаминдену
4. молекулаішілік дезаминдену
5. молекулааралық дезаминдену
511. Қандай реакция аспарагин және глутаминнің түзілуімен жүретін аммиактың залалсыздануына қатысады?
1. қайтааминдеу
2. аминқышқылдардың декарбоксилденуі
3. кетоқышқылдардың декарбоксилденуі
4. +амидтену
5. дезаминдену
512. Аммонийгенез кезінде қандай өнім түзіледі?
1. амид
2. биогенді амин
3. мочевина
4. аммиак
5. +аммоний катионы
513. Қай тін амммиактың әсеріне сезімтал келеді?
1. дәнекер тіні
2. сүйек тіні
3. бұлшық ет
4. эпителиалды тін
5. +жүйке тіні
514. Неліктен тірі ағзада тек глутамин қышқылы ғана тотығудан дезаминдену үрдісіне түседі?
1. өйткені, глутаматдегидрогеназа физиологиялық рН көрсеткішінде белсенді
2.өйткені, глутаматдегидрогеназа физиологиялық рН көрсеткішінде белсенді емес
3. өйткені, глутаматдегидрогеназа бір компонентті фермент
4.өйткені, глутаматдегидрогеназа салыстырмалы арнайлық көрсетеді
5. +өйткені, глутаматдегидрогеназа басқа амин қышқылдарын тотықтырады
515. Гипераммониемияның негізгі симптомдары-жүрек айну, құсу, басы айналу, тырыспақ, есінен тану болып табылады. Бұл симптомдардың пайда болу себебі не?
1. аммиактың бүйрекке әсер етуінен
2. аммиактың бауырға әсер етуінен
3. аммиактың бұлшық етке әсер етуінен
4. аммиактың ішекке әсер етуінен
5.+ аммиак миға әсер етуінен
516. Ағзаға аммонийгенез үрдісі не үшін керек?
1. +аммиак залалсызданып және қышқыл өнімдер бейтараптанады
2. сілті өнімдердің бейтараптануы жүреді
3. ағзадан су бөлінбейді
4. ағзадан қышқыл метаболиттер бөлінбейді
5. ағзада биогенді аминдер түзіледі
517. Неліктен ГАМҚ мидың қан тамыр аурулары кезінде және мидағы қан айналымы бұзылғанда пайдаланылады?
1. ГАМҚ қан тамырларын кеңейтеді
2. ГАМҚ қан тамырларын тарылтады
3. тұз қышқылының секрециясының жоғарлауын қамтамасыз етеді
4. ішектің перистальтикасын жақсартады
5. +ГАМҚ қоздыру процестерін арттырады
518. Неліктен асқазанның функционалды күйінің диагностикасында гистамин қолданылады?
1. гистамин жүйке импульсінің жүруін тежейді
2. +гистамин асқазан сөлінің секрециясын күшейтеді
3. гистамин қан тамырларын тарылтады, перистальтиканы жоғарлатады
4. гистамин асқазан-ішек жолдарының қанайналымын жақсартады
5. белоктар алмасуының соңғы өнімі болып табылады.
519. Науқас өзінің буыны ,әсіресе аяғының үлкен бармағы ауыратынына шағымданады. Қан мен зәрде несеп қышқылының мөлшері жоғарлаған.Берілген жағдайдың қайсысында осы көріністер байқалады.
қантты диабет
атеросклероз
алиментарлы дистрофия
семіздік
+ Подагра
520.Бүйрек қызметінің жетіспеушілігі кезінде қан плазмасының қандай көрсеткіштері міндетті түрде анықталады?
+Мочевина
Жалпы билирубин
Креатин
Несеп қышқылы
глюкоза

Күрделі белоктар алмасуы
521.Қан плазмасының қандай белогы гемоглобин ыдыраған кездегі босап шыққан темірмен байланысады?
альбумин
+бета-глобулин
фибриноген
гамма-глобулин
гистон
522.Тікелей билирубиннің қай қасиеті өт тастарының түзілуіне кедергі келтіреді?
тұз ертінділерінде еру
+суда еру
майларда еру
қышқылдарда еру
органикалық ертінділерде еру
523.Аталған заттардың қайсысы гем синтезінде порфобилиногеннің тікелей негізін салушысы болып табылады?
+дельта-аминолевулин қышқылы
дельта-аминомай қышқылы
альфа- кетоадипин қышқылы
бета-оксимай қышқылы
пирожүзім қышқылы
524.Гем синтезі үшін қай зат қажет?
аланин
+сукцинил-КоА
ацетоацетил-КоА
билирубин
биливердин
525. Қандай себептен гемоглобиннің синтезі баяулауы мүмкін?
1. гем ыдырауының бұзылуы
2. май қышқылының синтезінің бұзылуы
3. билирубин түзілуінің бұзылуы
3. оттектің жетіспеушілігі
+4. гем синтезінің бұзылуы
5. қышқылдық-негіздік тепе-теңдіктің бұзылуы
526. Гем синтезінің екінші сатысында қандай зат түзіледі?
1. гем
2. сукцинил-КоА
3. аланин
+ 4. порфобилиноген
5. протопорфирин
527. Гем синтезінің үшінші сатысында қандай зат түзіледі?
1. гем
2. сукцинил-КоА
3. аланин
4. порфобилиноген
+ 5. протопорфирин ІХ
528. Гемоглобин ыдыраған кезде түзілетін заттар сарғыштанудың дифференциалдық диагностикасы кезінде өте маңызды болып табылады. Олар қалай аталады?
1. +пигменттер
2. пептидтер
3. көмірсулар
4. липидтер
5. аминқышқылдар
529. Қандай жасушаларда гемоглобиннің ыдырауы жүреді?
1. зәр шығару жолдарының жасушалары
2. жүйке жүйесінің жасушалары
3. +макрофагты-моноцитарлы жүйенің жасушалары
4. тыныс алу жүйесінің жасушалары
5. асқазан-ішек жолдарының жасушалары
530. Гемоглобиннің геміндегі бірінші және екінші пиррол сақиналарының арасындағы метин көпіршесі тотығып, үзілуі нәтижесінде қандай зат түзіледі?
1. биливердин
2. +вердоглобин
3. билирубин
4. уробилиноген
5. стеркобилиноген
531. Қандай фермент тікелей емес билирубинді залалсыздандыруға қатысады?
сульфотрансфераза
+УДФ-глюкуронилтрансфераза
ацилтрансфераза
АТФтранслоказа
ГДФ-глюкуронилтрансфераза
532. Қай қышқыл бауырда тікелей емес билирубинді конъюгация реакциясы арқылы залалсыздандырады?
1. күкірт қышқылы
2. +глюкурон қышқылы
3. фосфор қышқылы
4. пирожүзім қышқылы
5. глютамин қышқылы
533. Тікелей билирубиннің түзілуіне қай орган қатысады?
1. ми
2. гипофиз
3. +бауыр
4. жүрек
5. бүйрек
534. Қан сарысуындағы билирубиннің қалыпты мөлшері қанша?
1. +8-20 мкмоль/л
2. 0,5-1,2 мг/100мл
3. 8-20 мг/100мл
4. 0,5-1,2 мкмоль/л
5. 0,5-1,2 ммоль/л
535. Бос билирубиннің қай қасиеті оны зәрде пайда болуына мүмкіншілік бермейді?
улылығы аз болу
суда еруі
бүйрек арқылы өте алмау
өте улы болуы
+суда ерімейтіндігі
536. Ересек адамға қан құйған кезде сарғыштану пайда болды. Қандағы бауыр сынамалары қалыпты. Зәр мен нәжістің түсі өзгермеген. Науқаста сарғыштанудың қай түрі болуы мүмкін?
бауырлық
обтурациялық
механикалық
+гемолитикалық
физиологиялық
537. Механикалық сарғыштанудың пайда болу себебі не?
эритроциттердің гемолизінің жоғарылауы
+өттің бөлінуінің бұзылуы
бауырдың вируспен зақымдануы
бауырдың инфекциялық ауруы
сәйкес келмейтін қан құю
538. Гемолитикалық сарғыштанудың пайда болу себебі не?
өт жүру жолдарының бітелуі
+сәйкес келмейтін қан құю
панкреастың қатерлі ісігі
бауырдың вирустық ауыруы
бауырдың бактериялық ауыруы
539. Науқастың жалпы билирубині 100 мкмоль/л, нәжісі түссізденген, зәрінің түсі қоңыр. Аланилтрансаминазаның белсенділігі жоғарылаған. Сарғыштанудың қай түрі деп болжам жасауға болады?
механикалық
гемолитикалық
+паренхиматоздық
физиологиялық
обтурациялық
540. Науқастың жалпы билирубині 60 мкмоль/л, нәжісінің түсі қоңыр, зәрінің түсі өзгермеген. Сарғыштанудың қай түрі болуы мүмкін?
механикалық
+гемолитикалық
паренхиматоздық
физиологиялық
обтурациялық
541. Науқастың жалпы билирубині 90 мкмоль/л, нәжісі түссізденген, зәрінің түсі қоңыр. Науқаста вирустық гепатитті дәлелдеу үшін қай ферменттің белсенділігін анықтау керек? (АЛТ-аланилтрансаминаза, ЛДГ-лактатдегидрогеназа, КФК-креатинфосфокиназа).
+АЛТ
ЛДГ1
КФК
ЛДГ2
ЛДГ3
542. Адамда пурин негіздері тотыққан кезде қандай соңғы өнім түзіледі?
1. мочевина
2. гипоксантин
3. креатин
4. +несеп қышқылы
5. ксантин
543. Қай заттар тотыққан кезде несеп қышқылына айналады?
1. пиримидин негіздері
2. тимин туындылары
3. урацил туындылары
4. +пурин негіздері
5. лизин туындылары
544. Қандай зат жай белоктар алмасуының соңғы өнімі болып табылады?
+1. мочевина
2. креатин
3. гиппурат
4. ураттар
5. ацетоацетат
545. Нәжіспен бөлінетін қандай зат гемоглобиннің простетикалық тобының алмасуының соңғы өнімі болып табылады?
+1. стеркобилин
2. креатинин
3. урат
4. билирубин
5. мочевина
546. Подагра кезінде қандай зат байламдарда, теріде, сіңірлерде жиналады?
1. мочевина
+ 2. урат
3. оксалат
4. креатин
5. мочевина
БАУЫР БИОХИМИЯСЫ
547. Қандай орган қансырау кезінде белоктардың қоры болып табылады?
1. бүйрек
2. ми
+3. бауыр
4. көк бауыр
5. өкпе
548. Қандай амин қышқылының жетіспеушілігі бауырдың инфильтрациясына (гепатоз) әкеледі?
1. цистеин
2. триптофан
+3. метионин
4. тирозин
5. треонин
549. Өт түзуге қандай жасушалар қатысады?
1. өт қапшығының жасушалары
2. ұйқы безінің жасушалары
+3. бауыр жасушалары
4. ішектің жаусшалары
5. бауырдың Купфер жасушалары
550. Біріншілік өт түзілгенде гепатоциттерден қандай зат белсенді түрде бөлінеді?
+1. өт қышқылы
2. муцин
3. уробилин
4. триацилглицерин
5. стеркобилиноген
551. Бауырлық өт түзілген кезде өт жолдарына қанның сарысуынан қандай зат сүзіледі?
+1. электролит
2. глюкоза
3. холестерин
4. креатинин
5. муцин
552. Өт түзілуінің бірінші сатысы қалай аталады?
1. сүзілу
+ 2. секрециялану
3. реабсорбция
4. конъюгация
5. абсорбция
553. Қаннан өт жолдарына электролиттердің, креатиннің, альбуминдердің түсу үрдісі қалай аталады?
+1. фильтрация
2. секрециялану
3. реабсорбция
4. конъюгация
5. абсорбция
554. Өт қабы өті түзілген кезде қай үрдіс негізгі болып табылады?
1. сүзілу
2. секрециялану
+ 3. реабсорбция
4. конъюгация
5. абсорбция
555. Аталған СО2 түзілетін реакциялардың қайсысы белоктар, көмірсулар, липидтер алмасулары үшін ортақ реакция болып табылады?
+1. пируваттың тотығудан декарбоксилденуі
2. алмастырылатын амин қышқылдарының декарбоксилденуі
3. ацетосірке қышқылының декарбоксилденуі
4. глутамин қышқылының декарбоксилденуі
5. глюкоза пентозды циклде тотығуы
556. Белоктар, көмірсулар, липидтер алмасуларын қандай зат өзара байланыстырады?
+1. пируват
2. глицерин
3. ацетоацетат
4. фумарат
5. глицерофосфат
557. Қай үрдіс белоктар, көмірсулар, липидтер алмасуларында ортақ катаболизм жолы болып табылады?
+1. үшкарбон қышқылдарының циклі
2. алмастырылатын амин қышқылдарының декарбоксилденуі
3. ацетосірке қышқылының декарбоксилденуі
4. Кори циклі
5. глюкоза-аланин циклі
558. Белоктар, көмірсулар, липидтер алмасуларында қандай зат ортақ энергия көзі болады және өзара байланыстырады? (ФГА – фосфоглицерин альдегиді).
+1. НАДН2
2. ГТФ
3. ацетоацетат
4. КоQН2
5. ФГА
559. Ағзаның қандай жүйесі заттар алмасуын бақылайды?
1. лимфа
+2. эндокринді
3. бөліп шығару
4. тыныс алу
5. дәнекер
600. Белоктардың көмірсуларға айналуы үшін қандай заттар қажет?
+ 1. амин қышқылдарының дезаминдену өнімдері
2. амин қышқылдарының декарбоксилдеу өнімдері
3. амин қышқылдарының гидролиз өнімдері
4. аминқышқылдарыдың амидтену өнімдері
5. амин қышқылдарының тотықсыздану өнімдері
601. Белоктар липидтерге айналмай тұрып, қандай зат түзілу керек?
+ 1. глюкоза
2. гликоген
3. лактат
4. малат
5. ацетон
602. Қайта аминдену реакциясына қандай зат қатысады?
+1. пирожүзім қышқылы
2. сүт қышқылы
3. янтар қышқылы
4. фумар қышқылы
5. лимон қышқылы
603. Зат алмасуындағы метиониннің ролі қандай?
1. метилдеу реакцияларында метил топтарының көзі болып табылады
2. метилдеу реакцияларында метилен топтарының көзі болып табылады
3. залалсыздану реакцияларында оксиметил топтарының көзі болып табылады
4. тирозиннің синтезі үшін гидроксил тобының көзі болып табылады
5. глутамат синтезі үшін карбоксил тобының көзі болады
604. 20-жастағы студентте оң жақ қабырғасының асты ауырды. Зерттеген кезде бауыры пальпацияланып ауырды, екі күннен кейін сарғыштану пайда болды, зәрдің түсі қоңыр, нәжісі түссізденді. Қан сарысуындағы билирубиннің мөлшері 230 мкмоль/л,
γ –глутамилтранспептидаза - 135 МЕ/л, аланилтрансаминаза- 450 МЕ/л. Уробилиногенге жасалған сынама оң болды. Бұл сарғыштанудың қай түрі болып табылады?
бауыр үстілік
+паренхиматозды
механикалық
гемолитикалық
обтурациялық
605. Неліктен метиониннің жетіспеушілігі бауырды май басуға әкеледі?
+1. метионин холиннің синтезіне қажет
2. метионин этаноламиннің синтезіне қажет
3. метионин сериннің синтезіне қажет
4. метионин тирозиннің синтезіне қажет
5. метионин цистеиннің синтезіне қажет
606. Неге тағам белоктарын көмірсуларға және липидтерге ауыстыруға болмайды?
1. өйткені, тек қана белоктардың құрамында алмастырылмайтын амин қышқылдары бар.
2. өйткені, белоктардың құрамында алмастырылатын амин қышқылдары бар.
3. өйткені, көмірсулардан құнсыз белоктар синтезделмейді
4. өйткені, липидтерден құнсыз белоктар синтезделмейді
5. өйткені, ағзада құнды белоктар синтезделмейді
607. Липидтердің қай өкілі күнде ағзаға түсіп тұруы қажет?
1. холестерин
+2. линоль қышқылы
3. триацилглицеридтер
4. фосфоглицеридтер
5. қаныққан май қышқылдары
608. Белоктардың қай құрамдас бөлігі ағзаға күнде түсіп тұруы қажет?
1. жүйелі көмірсулар
2. алмастырылатын амин қышқылдары
+3. алмастырылмайтын амин қышқылдары
4. боялған зат
5. оксиамин қышқылдары
Гормон
609.Гормонның қайсысы холестериннің туындыларына жатады?
1.адреналин
2.инсулин
3.кальцитонин
+4.кортизол
5.тироксин
610.Қандай гормонның табиғаты гликопротеин болып табылады?
1.соматотропты
+2.тиреотропты
3.адренокортикотропты
4.лактотропты
5.меланоцитстимулдеуші
611. Қандай гормонның табиғаты амин қышқылдарының туындылары болып табылады?
1.инсулин
+2.адреналин
3.окситоцин
4.кортизол
5.вазопрессин
612. І-ші механизм бойынша әсер ететін гормондардың рецепторлары химиялық табиғаты жағынан қандай қосылыстарға жатады?
+1.гликопротеиндер
2.липопротеиндер
3.хромопротеиндер
4.металлопротеиндер
5.фосфопротеиндер
613. Нысана-жасушасының қай жерінде І-ші механизм бойынша әсер ететін гормондардың рецепторлары орналасуы мүмкін?
1.лизосомада
2.цитоплазмада
3.ядрода
4.митохондрияда
+5.жасушалық мембранада
614.Қандай зат глюкагон әсер етуінде жасушаішілік делдалдар бола алады?
+1.цАМФ
2.цГМФ
3.ДАГ
4.ИТФ
5.кальций
615.Қандай фермент G-белоктың қатысуымен активтенеді?
1.гуанилатциклаза
+2.аденилатциклаза
3.гемсинтетаза
4.гликогенсинтетаза
5.скваленоксидоциклаза
616.Қандай гормон I-ші механизм бойынша әсер етеді?
1.тироксин
2.кортизол
+3.адреналин
4.инсулин
5.трийодтиронин
617. Берілген иондардың қайсысы кальмодулинді белсендендіреді?
1.магний
2.натрий
3.калий
+4.кальций
5.цинк
618. Жасушаның қандай бөлігінде ІІ-ші механизм бойынша әсер ететін гормондардың рецепторлары болады?
+1.ядрода
2.жасушалық мембранада
3.лизосомада
4.митохондрияда
5.рибосомада
619.Қандай гормон қалқанша маңы бездерінде түзіледі?
1.кальцитонин
+2.паратгормон
3.тироксин
4.альдостерон
5.пролактин
620.Қандай безде кальцитонин түзіледі?
+1.қалқанша безінде
2.ұйқы безінде
3. қалқанша маңы безінде
4.тимуста
5.гипофизде
621.Қандай амин қышқылынан тиреоидты гормондар түзіледі?
1.триптофаннан
2.аланиннен
3.гистидиннен
+4.тирозиннен
5.треониннен
622. Аденилатциклаза ферменті қай реакцияны катализдейді?
+1.АТФ → цАМФ+Н4Р2О7
2. АТФ → АМФ+Н4Р2О7
3.цАМФ+Н2О → АМФ
4.ГТФ → цГМФ+ Н4Р2О7
5.2АДФ ↔ АМФ+АТФ
623. Протеинкиназа А қандай реакцияны катализдейді?
1.АТФ + -HN-CH-CO-
CH2SH
+2. АТФ + -HN-CH-CO-
CH2OH
3. АТФ + -HN-CH-CO-
CH2COOH
4. АТФ + -HN-CH-CO-
(CH2)4-NH2
5. АТФ+ -HN-CH-CO-
CH3
624.цАМФ арқылы әсер ететін гормон фосфорилазаны белсендіреді. Қай үрдіс осы жағдайда жасуша ішінде күшейеді?
1.гликогеногенез
2. глюконеогенез
+3.гликогенолиз
4.липолиз
5.протеолиз
625.Нысана-жасушаларында натрий-уретикалық пептид пен азот оксиді (NO) цГМФ-тың түзілуінің жоғарылауына әкеледі. Бұл лигандтар қандай ферменттің белсенділігін арттырады ?
+1.гуанилатциклазаның
2. аденилатциклазаның
3.скваленоксидоциклазаның
4.NO-синтазаның
5.уреазаның
626. Стероидты және тиреоидты гормондар нысана-жасушаларындағы ферменттердің синтезін жоғарылатады. Жасушаның ядросында қай үрдіс күшейеді?
1.репликация
+2.транскрипция
3.репарация
4.мутация
5.инверсия
627.Науқаста гиперкальциемия байқалады. Бұл қай гормонның жетіспеушілігімен байланысты?
1.тироксин
2.альдостерон
3.паратгормон
+4.кальцитонин
5.кальцитриол
628.Трийодтиронин оксидоредуктазалардың мөлшерін арттырады. Бұл гормон қандай механизм арқылы әсер етеді?
1.бірінші цАМФ арқылы
2. бірінші цГМФ арқылы
3.үшінші механизм
4.бірінші Са2+ арқылы
+5. екінші механизм
629.Паратгормонның әсерінен сүйек тінінде цитрат жиналады, ол сүйектен кальцийдің шығуына ықпал етеді. Паратгормонның әсерінен қай үрдіс ингибирленеді?
1.гликолиз
+2.Кребс циклі
3.пентозофосфатты цикл
4.глюконеогенез
5.гликогенолиз
630.Тиреотоксикоз кезінде дене температурасы жоғарылайды. Бұл жағдайда қандай үрдіс бұзылады?
1.биологиялық тотығу
2.ҮКЦ
3.гликолиз
+4.тотығудан фосфорлану
5.пентозофосфатты цикл
Тесты на применение.
631. Науқастың қолы сынған, сынығы жазылмайды. Сынықтың жазылуын жылдамдату үшін қандай гормонды қолдануға болады?
1. тироксин
2.альдостерон
3.паратгормон
+4.кальцитонин
5.инсулин
632.Медициналық университеттің студентінде бітіру емтихандарынан кейін ұйқысының бұзылуы, тахикардия байқалады. Науқас қолдарының жылы және ылғалды екенін байқады. Науқасқа диагноз қою үшін қандай биохимиялық зерттеулерді жасау керек?
1.соматотропты гормон мен глюкагон
2.адренокортикотропты гормон мен кортизол
3.липотропты гормон мен прогестерон
+4.тиреотропты гормон мен тиреоидты гормондар
633.лютеиндеуші гормон мен жыныс гормондары
25- 51 жастағы әйел несеп жолдарының шаншуы (белінің ауыруы) байқалғаннан кейін тексерілді; рентгенограммада кальцийі бар конкременттер көрінеді. Науқас ішек жиырылуы қалыпты болса да, ішінің қатуына шағымданды. Зертханалық зерттеулер бойынша Са2+ мөлшері - 2,95 мМ/л, фосфаттардың мөлшері - 0,70 мМ/л тең болды. Бұл қандай күй деп болжауға болады?
1.гипопаратиреоз
2.гипертиреоз
3.гипотиреоз
4.бүйрекүсті безі қыртысының гипофункциясы
+5.гиперпаратиреоз
634. Глюкокортикостероидтар қай безде түзіледі ?
1.бүйрек үсті безінің қыртыс қабатының шумақты аймағында
+2. бүйрек үсті безінің қыртыс қабатының шоғырлы аймағында
3. бүйрек үсті безінің милы қабатында
4. бүйрек үсті безінің қыртыс қабатының торлы аймағында
5.ұйқы безінің Лангерганс аралшықтарының Д-жасушаларында
635.Соматотропты гормонның химиялық табиғаты қандай?
+1.жай белок (191 ақ)
2.нағыз гликопротеин (202 ақ)
3.полипептид (32 ақ)
4.жай белок (51 ақ)
5. жай белок (198-200 ақ)
636.Инсулин рецепторының катализдік бөлігі не болып табылады?
1.аденилатциклаза
2.гуанилатциклаза
3.треонинкиназа
+4.тирозинкиназа
5.серинкиназа
637.Норадреналиннің негізгі физиологиялық эффектісі қандай?
1.артериялық қысымды төмендету
2.қандағы глюкоза деңгейін төмендету
+3. артериялық қысымды көтеру
4.катаболикалық үрдістерді күшейту
5.диурезді жоғарылату
638. Қандай жасушаларда инсулиннің рецепторлары болмайды?
+1.жүйке жасушаларында
2.адипоциттерде
3.бұлшық ет жасушаларында
4.ішек жасушаларында
5. бүйрек түтікшелерінің жасушаларында
639. Катехоламиндер β-рецепторлар арқылы қандай физиологиялық эффекті көрсетеді ?
1.шеткі қан тамырларын тарылтады
+2.ми мен жүректің қан тамырларын кеңейтеді
3.артериялық қысымды төмендетеді
4.май тініндегі липогенезді күшейтеді
5.бауырдағы гликогеногенезді күшейтеді
640.Қандай гормон ұйқы безіне әсер етіп глюкагонның түзілуін күшейтеді?
1.адреналин
2.кортизол
3.тиреотропты гормон
+4.соматотропты гормон
5. адренокортикотропты гормон
641. Қай тінде соматомединдер түзіледі?
1.бүйректе
2.гипофизде
3.гипоталамуста
4.ұйқы безінде
+5.бауырда
642. Аталған гормондардың қайсысы негізінен тіндерде анаболикалық үрдістерді күшейтеді?
1.норадреналин
2. адреналин
+3.инсулин
4.глюкагон
5. адренокортикотропты гормон
643.Инсулин синтезінің жетіспеушілігі кезінде қандай ауру дамиды?
1.қантсыз диабет
2.стероидты диабет
3.акромегалия
+4.қантты диабет
5.микседема
644.Глюкокортикостероидтар гипергликемияны туғызады. Глюкокортикостероидтар әсерінен бауырдағы қандай үрдістің күшеюі осы жағдайға әкелуі мүмкін?
1.гликогеногенез
2. белоктар синтезі
3. мочевина синтезі
+4.глюконеогенез
5. бос май қышқылдарының β-тотығуы
645. Адреналиннің тирозиннен синтезделу реакцияларын келесі жүйелілік түрінде көрсетуге болады? гидроксилдену →амин қышқылының декарбоксилденуі → гидроксилдену → метилдену. Бұл реакцияларға қатысатын витаминдерді қандай ретпен орналастыруға болады ?
1. С вит.→ С вит.→ В6 вит.→ Вс вит. және В12 вит.
+2. С вит.→ В6 вит.→ Свит.→ Вс вит. және В12 вит.
3. С вит.→ Вс вит. және В12 вит.→ В6 вит.→ С вит.
4. С вит.→ Вс вит.→ Свит.→ В6 вит. және В12 вит.
5. В6 вит.→ С вит.→С вит.→ Вс вит. және В12 вит.
646.І-ші механизм (цАМФ) арқылы әсер ететін глюкагон, гликогенсинтетазаның фосфорлануын қамтамасыз етіп оны активсіз түріне айналдырады. Глюкагонның әсерінен бауырда қандай үрдіс тежелуі мүмкін?
+1.гликогеногенез
2. белоктар синтезі
3.гликогенолиз
4.глюконеогенез
5. бос май қышқылдарының β-тотығуы
647.Инсулин өз рецепторының α-суббірліктерімен байланысқанда β-суббірліктер протеинкиназды активтілікке ие болады. β-суббірліктер қандай ферменттің активтілігіне ие болады?
1.треонинкиназа
2. серинкиназа
3. креатинкиназа
+4. тирозинкиназа
5. аденилаткиназа
648.Глюкагон, адреналин, кортизол гипергликемиялық эффект көрсетеді. Қандай гормон оларға қарама-қарсы әсер етеді?
1.тироксин
2.эстрадиол
+3.инсулин
4.тестостерон
5.кальцитонин
649. Контринсулярлы гормондар катаболикалық үрдістерді? май тініндегі липолизді, кетон денелерінің синтезінің жоғарылауын, белоктардың ыдырауын күшейтеді. Бұл қандай ауру кезінде байқалады?
1.гипотиреоз
2.қантсыз диабет
3.микседема
4.кретинизм
+5.қантты диабет
650.Глюкортикостероидтар гипергликемиялық эффект көрсетеді, себебі олар қаннан тіндерге глюкозаның түсуін төмендетеді. Төмендегі ферменттің қайсысынң белсенділігі глюкокортикостероидтар әсерінен тежеледі?
1.β-глюкуронидазаның
2. α-амилазаның
+3.гиалуронидазаның
4. лизоцимнің
5. γ-амилазаның
651. Қантты диабетпен ауыратын жігіт таңертең гормонның әдеттегі мөлшерін енгізіп, әдеттегідей таңғы асын ішті. Дене шынықтыру мақсатымен ұзақ қашықтыққа жүгіру кезінде ол құлап қалды. Ауруханада оның қанын зерттеу нәтижесінде қандағы глюкоза мөлшері 1,6 мМоль/л тең болды. Қандай гормонның артық енгізілуі осы жағдайға әкелді?
1.адреналин
+2.инсулин
3.глюкагон
4.соматотропты гормон
5.тироксин
652. Емдеу мақсатымен глюкокортикостероидтарды енгізгенде бүйрекүсті безінің гипофункциясы болады. Бұл жағдайда қандай гормонның синтезінің бұзылуы байқалады?
1.кортизолдың
2.инсулиннің
+3. адренокортикотропты гормон
4. соматотропты гормон
5.глюкагон
653.Феохромоцитомамен (бүйрекүсті безінің милы қабатының ісігі) ауыратын науқастар әдетте гипертензия бар деп дәрігерге келеді. Феохромоцитома сирек кездеседі, ал гипертензия кең таралған патология болады. Сондықтан өте маңызды феохромоцитомамен ауратын науқастарды анықтау үшін жеңіл жасалынатын скринингті тесттер болу керек. Бұл жағдайды диагностикалау үшін зәрде немесе қанда қандай гормондарды анықтау керек?
1.глюкокортикостероидтарды
+2. катехоламиндерді
3.жыныс гормондарын
4. минералокортикостероидтарды
5. тироидты гормондарды
654. Берілген гормондардың қайсысы эпифиздің гормоны болып табылады?
1. меланотропин
+2.мелатонин
3.меланостатин
4.пролактин
5.меланолиберин
655.Қайсы гормондар рилизинг-факторларға жатады?
+1.либериндер
2.катехоламиндер
3.тропиндер
4. соматомединдер
5.ингибирлейтін факторлар
656. Гипоталамустың гормондары қай механизм арқылы жиі әсер етеді?
+1. I-ші (цАМФ)
2. I- ші (цГМФ)
3. II- ші
4. III- ші
5. I- ші (Са арқылы)
657. Ересек адамдардағы өсу гормонының гиперпродукциясы қалай аталады?
1.кретинизм
2.гигантизм
+3.акромегалия
4.базедов ауруы
5.микседема
658. Балалардағы соматотропты гормонның гипопродукциясы қалай аталады?
1.кретинизм
2.гигантизм
3.акромегалия
+4.ергежейлілік
5.микседема
658.Өсу гормоны қалай аталады?
1.соматомедин
+2.соматотропин
3.соматолиберин
4. соматостатин
5.мелатонин
659. Вазопрессинің басқаша аталуы қандай?
1.глюкокортикостероид
2.минералокортикостероид
+3.антидиуретикалық гормон
4. натрий-уретикалық пептид
5.окситоцин
700. Қандай гормонның жетіспеушілігі кезінде қантсыз диабет болады?
1.альдостерон
2.инсулин
3.кортизол
+4. вазопрессин
5.натрийуретикалық пептид
701. Қандай гормон негізгі минералокортикостероид болып табылады?
1.кортикостерон
+2.альдостерон
3.дезоксикортикостерон
4. кальцитонин
5.кальцитриол
702.Альдостерон эндокринді бездің қай бөлігінде түзіледі?
1. бүйрекүсті безінің қыртыс қабатының шоғырлы аймағында
+2. бүйрекүсті безінің қыртыс қабатының шумақты аймағында
3. гипофиздің артқы бөлігінде
4. бүйрекүсті безінің милы қабатында
5. гипофиздің алдынғы бөлігінде
703. Қандай гормон эстрогендердің негізгі өкілі болып табылады?
1.прогестерон
2.эстрон
3.эстриол
+4.эстрадиол
5.пролактин
704. Қандай гормон эстрогендер мен прогестеронның секрециясын стимулдеуде маңызды роль атқарады ?
1.липотропин
+2.лютропин
3.окситоцин
4. тиротропин
5.соматотропин
705.Қайсысы жүктілік гормоны болып табылады?
1.окситоцин
2.эстрон
+3.прогестерон
4.эстрадиол
5.пролактин
706. Қайсы гормон адамдағы негізгі андроген болып табылады?
1.андростерон
2.дегидроэпиандростерон
3.прогестерон
+4.тестостерон
5.эстрон
707.Қандай қышқыл барлық простагландиндердің негізін салушы болып табылады?
+1.арахидон
2.олеин
3.пальмитин
4.стеарин
5.арахин
708. Простагландиндер, простациклиндер мен тромбоксандарды түзу үшін негізгі метаболиттік жол қандай?
1.липоксигеназды
2.монооксигеназды
+3.циклооксигеназды
4.пероксидазды
5.оксидазды
709.Қандай эйкозаноид ең күшті қан тамырларды тарылтатын әсер көрсетеді?
1.простагландин G2
2.простагландин Н2
3.простагландин Е1
+4. тромбоксан А2
5.протромбин
710.Вазопрессин бүйрек түтікшелерінің мембранансындағы өз рецепторларымен байланысып, аденилатциклазды активтілікті индуцирлейді, мембрана құрамына белок-аквапориннің орналасуын қамтамасыз етіп, судың қері сіңірілуіне қатысатын каналдарын түзеді. Бұл гормон қандай механизм арқылы әсер етеді?
1. бірінші механизм (цГМФ)
2. бірінші механизм ( Са-кальмодулин арқылы)
3.екінші механизм
4.аутокринды механизм
+5.бірінші механизм (цАМФ)
711. Альдостерон гипернатриемиялық және гипокалиемиялық әсер көрсетеді. Қанның электролит құрамының қандай өзгерісі альдостерон синтезін стимулдейді?
1.гипернатриемия
+2.гипонатриемия
3.гипокалиемия
4.гипергликемия
5.гипогликемия
712. Альдостерон дисталды түтікшелерде натрийдің активті реабсорбциясын жоғарылатады. Альдостерон әсерінен мембрананың қай белогы көп мөлшерде түзіледі ?
1.Са2+-АТФ-аза
2.натрийуретикалық фактор
3.аденилатциклаза
+4.Nа+,К+-АТФ-аза
5.гуанилатциклаза
713.Кортикотропин адипоциттердегі цАМФ деңгейін жоғарылатады. Бұл жағдайда қандай үрдіс күшейеді?
1.липогенез
2.липонеогенез
3.фосфоролиз
4. бос май қышқылдарының β-тотығуы
+5.липолиз
714.Соматотропин диабетогенді әсер көрсетеді. Қандай гормон соматотропты гормонның әсерінен түзіледі?
1.инсулин
+2.глюкагон
3.соматостатин
4.панкреатиттік полипептид
5.адреналин
716.Ангиотензин ІІ бүйрекүсті безі қыртысының шумақты аймағының жасушалары үшін «тропты» гормон ролін атқарады. Ангиотензин ІІ әсерінен бұл аймақтың қандай гормоны түзіледі?
1.андрокортикостероид
2.кортикостерон
3.кортизон
4.кортизол
+5.альдостерон
717. Бүйрек үсті бездерінде андрогендердің синтезін қандай гормон стимулдейді?
+1.адренокортикотропты гормон
2.соматотропты гормон
3.лютеиндеуші гормон
4.фолликула стимулдеуші гормон
5.тиреотропты гормон
718. Эстрогендер тығыздығы жоғары липопротеиннің түзілу жылдамдығын арттырады және тығыздығы төмен липопротеиннің түзілуін тежейді. Эстрогендердің мұндай әсері қалай аталады?
1.атерогенді
2.липотропты
3.липолитті
+4.антиатерогенді
5.гиперлипидемиялы
719. Простагландиндердің синтезі мембраналық фосфолипидтердегі екінші көміртек атомында орналасқан көп қанықпаған май қышқылдары бөлінгеннен кейін басталады. Қандай фермент көп қанықпаған май қышқылдардың бөлініп шығуына қатысады?
+1.фосфолипаза А2
2.липопротеинлипаза
3.фосфатаза
4.фосфолипаза Д
5.лецитинхолестеринацилтрансфераза
720. Глюкокортикостероидтардың қабынуға қарсы әсері фосфолипаза А2-нің белсенділігін төмендетуге негізделген. Неліктен бұл кезде қабынуға қарсы эффект байқалады?
1.олар фосфолипидтерден КҚМҚ бөліп шығарады
+2. олар фосфолипидтерден КҚМҚ бөлінуін тежейді
3. олар фосфолипидтерден азоты бар заттардың бөлінуін тежейді
4. олар фосфолипидтерден азоты бар заттардың бөлінуін активтейді
5. олар азоты бар заттардың фосфолипидтерге қосылуын тежейді
721. Бүйрекүсті безі қыртысты қабатының гормондары көп мөлшерде түзілгенде (Конк синдромы) гипертензия мен гипокалиемия дамиды. Бұл жағдайда қандай гормон көп мөлшерде түзіледі?
1.кортизол
2.дезоксикортикостерон
+3.альдостерон
4.кортизон
5.кортикостерон
722.Балалардағы аденогипофиздің ісігі кезінде гигантизм дамиды. Бұл жағдайда қандай гормон көп мөлшерде түзіледі?
1.пролактин
+2.соматотропин
3.кортикотропин
4.фоллитропин
5.окситоцин
723. Науқаста аспиринді қолданғаннан кейін бронхоспазм дамыды. Бұл жағдайда эйкозаноидтардың қандай метаболиттік жолы басым болады ?
+1. лейкотриендердің түзілуі
2. простагландиндердің түзілуі
3. тромбоксандардың түзілуі
4. липоксиндердің түзілуі
5. простациклиндердің түзілуі
724. Е тобының простагландиндері асқазанның кілегей қабатының жасушаларындағы гистаминдік рецепторлардың ІІ түрін тежейді. Бұл простагландиндердің әсерінен асқазан сөлінің қандай құрам бөлігінің секрециясы тежеледі ?
1.пепсиннің
2.липазаның
+3. тұз қышқылының
4.муциннің
5.гастромукопротеидтің
725. Дәрігерге келген ер адам тез шаршау, бұлшық еттердің әлсіздігі, дене салмағының азаюы, тәбетінің төмендегені туралы шағымданды. Дәрігер қарағанда терінің гиперпигментациясын, артериялық қысымның төмендегенін анықтады. Зертханалық зерттеулер гипонатриемия, гиперкалиемия, гиперкальциемия, гипохлоремия, гипогликемия мен кетоз бар екенін көрсетті. Науқаста эндокриндік бездің қандай жағдайы туралы болжам жасауға болады?
1. бүйрекүсті безінің қыртысының гиперфункциясы
+2. бүйрекүсті безінің қыртысының гипофункциясы
3. бүйрекүсті милы қабатының гиперфункциясы
4. ұйқы безінің гипофункциясы
5. ұйқы безінің гиперфункциясы
726. Дәрігерге келген бассүйектерінің және мидың травмасын алғаннан кейін жас ер адам шөлдеу сезімі, жиі және көп мөлшерде зәр шығатыны (полиурия) ұйқыны бұзып түнде де тұратыны туралы айтты. Анамнез жинағанда науқаста тәбеті төмендегені, дене салмағының азаюы, ашуланшақ, тез шаршау, терінің құрғақ болуы, тері шығуының төмендеуі анықталды. Зәрді зерттеу меншікті салмағының төмендегенін көрсетті. Қажетті зерттеулерді өткізгеннен кейін диагноз қойылды. Науқасқа аталған қайсы гормонды ұсыну керек?
1.тироксин
2.инсулин
+3.вазопрессин
4.адреналин
5.кальцитонин
Қан
727.Ересек адамның қан плазмасындағы белоктың қалыпты мөлшері қанша?


г\л

5.60-80 г\л
728.Ересек адамда қалыпты қан көлемі қанша?
1.4,0 л
2.1,5 л
3.2,0 л
4.2,5 л
5.5,0 л
729. Қандай белок қан плазмасында онкотикалық қысымды реттейді?
1Альбумин
2.Церуллоплазмин
3.Глобулин
4.Гаптоглобин
5.Иммуноглобулин
730.Моноцитарлы – макрофактық жүйеге гемоглобинді қай белок тасымалдайды?
1Гаптоглобин
2.Миоглобин
3.Церуллоплазмин
4.Иммуноглобулин
5.Криоглобулин
731. Дені сау ересек адам ағзасында болатын альбумин концентрациясы қанша?
г\л
2.5-10 г\л
3.-30 г\л
г\л
5.35-45 г\л
732.Қалыпты жағдайда қан сарысуында α1 –глобулиндердің мөлшері қанша ?
1. +0%-5%
2. 6%-10%
3. 11%-15%
4. 16%-20%
5. 21%-25%
733. Қалыпты жағдайда қан сарысуында α2 –глобулиндердің мөлшері қанша ?
1. 0%-4%
2. +5%-10%
3. 11%-15%
4. 16%-20%
5. 21%-25%
734. Қалыпты жағдайда қан сарысуында β –глобулиндердің мөлшері қанша ?
1. 0%-5%
2. 6%-9%
3. +10%-15%
4. 16%-20%
5. 21%-25%
735. Қалыпты жағдайда қан сарысуында γ –глобулиндердің мөлшері қанша ?
1. 0%-5%
2. 6%-10%
3. 11%-14%
4. +15%-20%
5. 21%-25%
736. Қалыпты жағдайда қан сарысуында альбуминдердің мөлшері қанша ?
1.1 0%-20%
2. 21%-30%
3. 31%-40%
4. 41%-49%
5. +50%-60%
737. Дені сау ересек адам ағзасында фибриноген концентрациясы қанша?
г\л+
г\л
3.1-2,8 г\л
4.8,5-10,5 г\л
5.11-12г\л
738. Қандай белок дені сау ересек адам ағзасында мысты тасымалдайды?
1.Гаптоглобин
2.Миоглобин
3.Гемоглобин
4.Фибриноген
5.Церуллоплазмин
739.Науқаста бауыр қызметі мен қанның ұюының бұзылу белгілері байқалды. Қанда қай белоктың мөлшері төмендеген?
1.Альбумин
2.Гаптоглобин
3.Церуллоплазмин
4.Фибриноген
5.Ферритин
740.Көлемді қан жоғалтудан кейін науқаста анемия және айналымдағы қан көлемі төмендегені байқалды. Айналымдағы қан көлемін қалпынына келтіру үшін міндетті түрде қандай белокты енгізу қажет?
1.Альбумин
2.Гистон
3.Протамин
4.Глобулин
5.Кинин
741.Науқаста оқшауланған біріншілік иммунды тапшылықтың белгілері байқалды. Глобулиннің қандай фракциясы төмендеген?
альфа1-глобулиндер
альфа2-глобулиндер
бета-глобулиндер
+гамма -глобулиндер
дельта -глобулиндер
742.Науқаста бауырдың зақымдалу белгілері байқалды. Қанда қандай ферменттің белсенділігі жоғарлаған?
Креатинкиназа
Аланинаминотрансфераза
Амилаза
Метилтрансфераза
Гираза
743.Науқасты ауыр түрдегі қабыну үрдісінің белгілері байқалды. Қандай белок қан сарысуында бірден жоғарлайды?
С реактивті белок
Альбумин
Тромбин
Гистон
Антитромбин
745. Науқаста ас қорыту бұзылыстары, оң қабырғасының астының ауыруы, сарғыштану байқалды. Қанда қай ферменттің мөлшері жоғарлайды?
Креатинфосфокиназа
Аланинаминотрансфераза
Липаза
Амилаза
Қышқылды фосфатаза
746. Науқаста кеуде тұсының қатты ауруы қолына беріледі, демікпе байқалды. Қанда қандай ферменттің мөлшері жоғарлайды?
Аспартатаминотрансфераза
Сілтілі фосфотаза
Амилаза
Қышқылды фосфатаза
Лейцинаминопептидаза
747. Науқаста созылмалы қабыну үрдісі, буындары ауруы белгілері байқалды. Бұл жағдайда қанда белоктың қандай фракциясы жоғарлайды?
Гамма-глобулин
α1-глобулин
Альбумин
бета-глобулин
α2-глобулин
Қанның бейорганикалық құрамдас бөлігі
748. Қанның бейорганикалық құрамдас бөліктері қандай қызметтерді атқарады?
Осмостық қысымды реттейді
Онкотикалық қысымды реттейді
Систолдық қысымды реттейді
Диастолдық қысымды реттейді
Атмосфералық қысымды реттейді
749. Қандай көрсеткіш қан рН –на сәйкес келеді?
7,50-7,74
5,36-5,44
6,36-6,44
8,36-8,44
7,37-7,44
750. Қанның қандай буферлік жүйесі күштірек болып табылады?
Гемоглобиндік
Белоктық
Фосфаттық
Бикарбонаттық
Бифосфаттық
751.Дені сау ересек адамның қан плазмасында натрийдің мөлшері қанша?
4-10 ммоль\л
135-155ммоль\л
165-175 ммоль\л
115-125 ммоль\л
185-285 ммоль\л
752. Дені сау ересек адамның қан плазмасында калийдің мөлшері қанша?
3,5-4,7 ммоль\л
2,6-3,4 ммоль\л
6,6-7,8 ммоль\л
8,5-9,8ммоль\л
5,5-6,0 ммоль\л
753. Дені сау ересек адамның қан плазмасында кальцийдің мөлшері қанша ?
3,00-3,95 ммоль\л
3,25-3,75 ммоль\л
1,25-1,75 ммоль\л
2,25-2,75 ммоль\л
1,85-2,00 ммоль\л
754. Дені сау ересек адамның қан плазмасында жалпы фосфордың мөлшері қанша?
1,0-2,0 ммоль\л
3,0-5,0 ммоль\л
6,0-8,0 ммоль\л
9,0-11,0 ммоль\л
12,0-13,0 ммоль\л
755. Дені сау ересек адамда қан плазмасында хлоридтердің мөлшері қанша ?
83-90 ммоль\л
97-115 ммоль\л
118-128 ммоль\л
150-168 ммоль\л
200-212 ммоль\л
756. Гипернатриемия кезінде қандай клиникалық белгілер байқалады?
Апатия
Артерия қысымының төмендеуі
Анорексия
Артерия қысымының жоғарылауы
Тері тығыздығының төмендеуі
757. Қандай патология гипонатриемия дамуына әкеледі?
Гиперальдостеронизм
Нефротикалық синдром
гиперпаратиреоз
гипоальдостеронизм
Тердің көп бөлінуі
758. Қандай патология гиперфосфатемия дамуына әкеледі?
алькоголизм
алкалоз
гиперпаратиреоз
гипоапаратиреоз
Күйіктің ауыр түрі
759.Қандай патология гипофосфатемия дамуына әкеледі?
анемия
рахит
гипопаратиреоз
D гипервитаминозы
Күйіктің ауыр түрі
760.Қандай патология гипокальциемия дамуына әкеледі?
гиперпарптиреоз
ағзада D витаминінің артық дозада болуы
гипопаратиреоз
Сүйек тініндегі қатерлі ісік
акромегалия
761. Науқаста метаболитикалық ацидоз белгілері байқалды. Бұл кезде қан плазмасында қандай заттың жоғарылауы байқалады?
Кетон денелері
Май қышқылдары
Өт қышқылдары
Бос май қышқылдары
Фосфоглицерин қышқылы
762. Берілген макроэлементтердің қайсысы қан плазмасында төмендеуі нәтижесінде клиникалық көрінісіне дейін нақты рахитті анықтауға болады?
Калий
Фосфор
Кальций
Натрий
Мыс
763.Ересек адам денесінің көп бөлігі күйген. Тексеру барысында қанда калий мөлшері 6,0ммоль/л тең болды. Бұл жағдай қалай аталады?
Гипокалиемия
Гиперкалиемия
Гипонатриемия
Гипернатриемия
Гипокальциемия
764.Науқаста бұлшық еттердің қатты әлсізденуі дамыды. Науқастың анамнезінен ұзақ уақыт зәр шығаратын препараттарды қабылдағаны анықталды. Қанда калий деңгейі 2,3ммоль/л тең. Бұл жағдай қалай аталады?
Гиперкалиемия
Гипокалиемия
Гиперфосфатемия
Гипокальциемия
Гипофосфатемия
765. Науқаста тыныстық ацидоз белгілері байқалады. Артерия қанында қандай көрсеткіш жоғарылайды?
рCO2
рNO2
рSO2
рO2
рSO3
766. Қант диабетімен аурытын науқаста метаболикалық ацидоз белгілері байқалады. Қандай көрсеткіш метаболикалық ацидоздың дамығанын көрсетеді?
Фосфолипидтер
Кетон денелері
Холестерин
Фосфотидтер
Цереброзидтер
767.Науқаста тыныстық алкалоз белгілері байқалады. Артерия қанында қай көрсеткіш төмендейді?
рCO2
рSO2
рO2
рNO
рSO3
768. Науқаста тоникалық тырысулар мен остеопороз белгілері анықталды. Қан сарысуында қандай макроэлемент төмендеген?
Натрий
Калий
Хлор
Марганец
Кальций
769.Науқаста шаршау, бас ауруы, лоқсу, құсу, анорексия, естің бұзылуы,гиповолемия байқалады. Қан плазмасында қандай элемент төмендеген?
Кальций
Натрий
Мыс
Калий
Фосфор
770.Науқастың жүрек жұмысының ауыр бұзылысы , миокардта зат алмасу бұзылысы, экстрасистола, пароксизмальды жыбырлақ аритмиясы байқалады.Қан плазмасында қандай элемент төмендеген?
Кальций
Натрий
Мыс
Калий
Фосфор
771. Науқаста әлсіздік, апатия, талу, артериялық қысымның төмендеуі, олигурия тері ттығыздығының төмендеуі бақалады. Қан плазмасында қандай элемент төмендеген?
Кальций
Натрий
Мыс
Калий
Фосфор
ДОПИСАТЬ
772.Натрий насосы АТФ- тің гидролизденуі нәтижесінде жасушадан натрий катионын шығарады. Қандай ион оның орнына жасушаға түседі?
кальций
хлор
магний
калий
фосфор
773.Қандай микроэлемент глутатионпероксидазаның коферменті болады?
Марганец
+Селен
Мыс
Цинк
молибден
774.Қандай биологиялық сұйықтықта калий көп болады?
Лимфа
Қан плазмасы
+Жасуша ішілік сұйықтық
Асқазан сөлі
Сілекей
775.Берілген гормондардың қайсысы цинкпен комплекс түрінде кездеседі?
+Инсулин
Глюкагон
Соматомедин
Эстрадиол
Кальцитонин
776.Лактатацидоз кезінде қандай компенсаторлы механизм іске асады?
Гликогеногенез
Липонеогенез
Гликолиз
+Глюконеогенез
Пентозды цикл
777.Қандай ауру фтор жетіспеушілігі кезінде пайда болады?
Флюороз
Панкреатит
Гепатит
Цирроз
+кариес
778.Қандай катион глюкоза, галактоза, амин қышқылдарының екіншілік-активті жолмен сіңірілуіне қатысады?
Темір
+Натрий
Кальций
Магний
Цинк
779.Организмде қандай мүше судың негізгі резерві болып табылады?
бүйрек
сүйек
ми
+бұлшық ет
асқазан
780.ДНҚ құрамында фосфор қышқылының қалдығы өте көп, ол ДНҚ молекуласының теріс зарядын қалптастырады. ДНҚ-ның теріс зарядымен қандай ядро белогы байланысады?
Альбумин
альфа-глобулин
бета-глобулин
гамма-глобулин
+гистон
«Эритроциттер және бұлшық ет тіні биохимиясы»
Барлығы 15 тест, оның ішінде 8 – есте сақтау, 6 – түсіну, 1 – қолдану.
есте сақтау:
781.Төменде келтірілген белоктардың қайсысының құрамында темір болады?
+А) миоглобин
Б) миоальбумин
В) миоглобулин
Г) миозин
Д) миоген
782. Төмендегі заттардың қайсысы карбоксигемоглобиннің құрамына кіреді?
А) көміртек (IV) оксиді
+Б) көміртек (ІІ) оксиді
В) азот оксиді
Г) оттек атомы
Д) оттек молекуласы
783. Төменде аталған функциялардың қайсысы бұлшық ет тініне тән?
+А)жиырылғыштық
Б) тіректік
В) сигналдық
Г) құрылымдық
Д) секреторлық
784. Төменде берілген белоктардың қайсысы саркоплазмалық белоктарға жатады?
+А)миоглобин
Б) тропонин
В) тропомиозин
Г) эластин
Д) коллаген
785. Төменде берілген белоктардың қайсысы миофибрилла белоктарына жатады?
А) миоглобин
+Б) тропонин
В) коллаген
Г) эластин
Д) альдолаза
786. Төменде берілген белоктардың қайсысы строма белоктарына жатады?
А) миоглобин
Б) тропонин
+В) коллаген
Г) альдолаза
Д) миоген
787. Төменде берілген белоктардың қайсысы ядро белоктарына жатады?
А) миоглобин
Б) тропонин
В) коллаген
+Г) гистон
Д) миоген
788. Төмендегі қосылыстардың қайсысы бұлшық ет тінінің азотсыз экстрактылы заттарына жатады?
+А) гликоген
Б) миозин
В) миоглобин
Г) альдолаза
Д) креатин
Түсіну:
789. Келесі жағдайлардың қайсысы карбоксигемоглобиннің түзілуіне себепші болады?
А) қантты диабет
Б) қантсыз диабет
+В) иіс газымен (СО) улану
Г) көмір қышқыл газымен (СО2) улану
Д) темір тапшылық анемия
790.Төменде берілген заттардың қайсысы метгемоглобиннің түзілуіне ықпал етеді?
+А) бертоле тұзы
Б) ас тұзы
В) калий хлориді
Г) кальций хлориді
Д) кальций фосфаты
791. Бұлшық ет тіні қандай қызмет атқарады?
+А) тыныс алуды қамтамасыз етеді
Б) өт түзілуіне қатысады
В) жылудың берілуін шектейді
Г) гемоглобиннің түзілуіне ықпал етеді
Д) сүйек тіні үшін матрицаны қалыптастырады
792. СО2-ні тікелей тасымалдау жолы қалай іске асады?
А) СО2 альбуминдермен байланысу арқылы
Б) СО2 фосфаттық буфермен байланысу арқылы
В) СО2 плазма белогының NН2 тобымен байланысу арқылы
+Г) СО2 гемоглобин глобинінің NН2 тобымен байланысу арқылы
Д) СО2 Нb гемімен байланысу арқылы
793. Қандай факторлар өкпеде (Рсо2 – СО2-ң парциалды қысымы, Ро2 – О2-ң парциалды қысымы) оксигемоглобиннің түзілуін қамтамасыз етеді?
А) жоғары Ро2, жоғары температура
Б) төмен Ро2, қышқылдық орта
+В) жоғары Ро2, төмен Рсо2
Г) жоғары Рсо2, қышқылдық орта
Д) төмен Ро2, жоғары температура
794. Қандай факторлар тіндерде (Рсо2 – СО2-ң парциалды қысымы, Ро2 – О2-ң парциалды қысымы) оксигемоглобиннің гемоглобин мен оттегіне дейін ыдырауын қамтамасыз етеді?
+А) жоғары Рсо2, жоғары температура (2,3-ДФГ м-лшері жоғары болуы)
Б) төмен температура, сілтілік орта
В) жоғары Ро2, төмен Рсо2
Г) жоғары Ро2, сілтілік орта
Д) төмен Рсо2, төмен температура
Қолдану:
795.Сот-медициналық экспертизаның зертханасына биологиялық материал (өлген кісінің қаны) әкелінді. Ол адам тыныс алу қызметінің бұзылуынан қайтыс болған деген болжам бар. Тергеушілер екі түрлі қорытынды жасауы мүмкін: механикалық тұншығу немесе ыс газымен улану. Осы жағдайда өлімнің себебін анықтау үшін төмендегі берілген реактивтердің қайсысын қолдану қажет?
+А) Стокс реактиві
Б) бензидин реактиві
В) молибденді реактив
Г) Фелинг реактиві
Д) Миллон реактиві
«Бүйрек биохимиясы»
796. Бүйрек қаннан организмге керексіз және зиянды заттарды – белоктар алмасуының соңғы өнімдерін, тұздарды, дәрілік және улы заттарды шығаруға қабілетті. Бүйректің осы функциясы қалай аталады?
+А) экскреторлық
Б) эндокриндік
В) антитоксикалық
Г) реттеуші
Д) метаболиттік
797. Бүйректің қандай функциясы зәр түзумен, оны концентрациялау мен сұйылту қабілетіне байланысты?
А) эндокриндік
+Б) экскреторлы (тазарту)
В) антитоксикалық
Г) реттеуші
Д) метаболиттік
798. Бүйрек иондар мен су мөлшерін, қышқыл-негіздік тепе-теңдікті, осмостық және артериялық қысымды қалыпты ұстап тұруға қатысады. Бүйректің осы қызметі қалай аталады?
А) антитоксикалық
Б) түтікшелі реабсорбция
+В) реттеуші-гомеостаздық
Г) концентрациялық
Д) метаболиттік
799. Төмендегі заттардың қайсысы артериялық қысым артқанда артады, сонымен қатар бүйректің жинағыш түтікше жасушаларының суға өткізгіштігін реттейді?
А) адреналин
Б) тироксин
В) инсулин
+Г) вазопрессин
Д) окситоцин
800. Жүрек қызметінің бұзылыстарында, жедел түрдегі нефритте күндізгі және түнгі диурездің арақатынасының бұзылуы байқалады. Осы күй қалай аталады?
А) полиурия
Б) олигурия
В) гематурия
Г) глюкозурия
+Д) никтурия
801. Бүйректің ауыр түрдегі зақымдануы кезінде оның концентрациялық қызметі бұзылады, зәрдің меншікті салмағы бір тәулік ішінде өзгермейді, біріншілік зәрдегімен бірдей. Осы күй қалай аталады?
+А) изостенурия
Б) гипостенурия
В) гематурия
Г) глюкозурия
Д) гиперстенурия
802.Ересек дені сау адамда зәр рН-ы нешеге тең?
А) 1,5-2,0
Б) 10,0-11,0
В) 8,0-9,0
+Г) 5,0-7,0 (5.3-6.5)
Д) 2,5-4,0
803. Дені сау адам зәрінің қандай физика-химиялық қасиеті зәр пигменттерінің – стеркобилин, урохром, уроэритрин, урозеиннің болуына байланысты?
А) тығыздығы
Б) иісі
+В) түсі
Г) мөлдірлігі
Д) мөлшері
804. Бұл қосылыс белоктар алмасуының соңғы өніміне жатады, қалыпты жағдайда зәрдің құрғақ массасының 25-30г құрайды, оның мөлшері тағамда белоктың болуына тәуелді. Бұл қандай зат?
1. креатин
2. ацетон
3. индикан
+4. мочевина
5. креатинин
805. Дені сау ересек адамдарда тәулігіне бөлінетін зәр мөлшері қанша?
+1. 1,5-2,0 л
2. 2,5-3,0 л
3. 3,5-4,0 л
4. 0,3-1,0 л
5. 4,2-5,0 л
806. Химиялық табиғаты пептид болып келетін, ц ГМФ арқылы әсер ететін, қан тамырларын кеңейтетін және диурезді арттыратын фактор қалай аталады?
1. антибактериялық
2. белсендіруші
+3. натрий-уретикалық
4. ингибирлеуші
5. антитоксикалық
түсіну
807.Науқаста протеинурия байқалады, тәулігіне бөлінетін мояевина мөлшері 15 г. Қалдық азот мөлшері – 43 моль/л. Қандай орган зақымданған?
А) өкпе
+Б) бүйрек
В) жүрек
Г) бұлшық ет
Д) бауыр
808. Бүйрек және зәр шығару жолдары жарақаттанғанда (травма), бүйрек пен зәр шығару жолдарындағы ісіктің ыдырауы кезінде, бүйрек-тас ауруында, гломерулонефритте гематурия байқалады. Осы жағдайларда төмендегі заттардың қайсысы зәрде пайда болады?
А) билирубин
Б) ацетон
В) өт
Г) белок
+Д) қан
809. Инсулин жетіспегенде және инсулин антогонистері көп болғанда зәрде қандай зат анықталады?
А) билирубин
+Б) глюкоза
В) гемоглобин
Г) белок
Д) креатин
810. Бүйрек ауруларында қандай патологиялық заттар зәрде анықталады?
А) глицерин
Б) мочевина
В) креатинин
+Г) белок
Д) ураттар
811. К. есімді науқаста ісіну байқалады. Соңғы аптада ісіну денесіне, әсіресе аяғына жайылды. Зәр анализінің нәтижелері: тәуліктік диурез – 700 мл, зәр тығыздығы 1,037. Қай органның зақымдануы ықтимал?
А) бауыр
Б) +бүйрек
В) өкпе
Г) жүрек
Д) ми
қолдану
812. Науқас бел тұсы ауыратынын және денесінің ісінетінін байқады. Зәрде қандай патологиялық көрсеткіш анықталуы мүмкін?
+1. белок
2. уробилин
3. креатинин
4. диастаза
5. глюкоза
813. Науқас жиі зәр шығаратынына (тәуліктік зәр мөлшері артқан), шөлдейтініне, тамақсаулығына, зәрінен «жеміс эссенциясы» иісінің сезілетініне шағымданады. Науқастың патологиялық жағдайын анықтау үшін зәрде қандай көрсеткіш анықталуы қажет?
1. билирубин
2. белок
3. креатинин
4. тұздар
+5. глюкоза
814.Науқаста полиурия, зәр иісі өзгергені, зәрінің меншікті салмағының артқаны байқалады. Зәрдің осы сынамасында кетон денелерінің бар екенін дәлелдеу үшін қандай реагент таңдап алынуы тиіс?
Кальций хлориді
+Натрий нитропруссиді
Калийдің темір родониті
Калийдің дигидрофосфаты
Натрий гидрокарбонаты

Тақырыбы: Аралық бақылау. Тіндер мен сұйықтықтар биохимиясы
Барлығы 75 тест, оның ішінде 38 – есте сақтау, 25 – түсіну, 12 – қолдану.
Тақырыбы: Аралық бақылау. Тіндер мен сұйықтықтар биохимиясы
Барлығы 75 тест, оның ішінде 38 – есте сақтау, 25 – түсіну, 12 – қолдану.
есте сақтау:
815. Төменде берілген ферменттердің қайсысы нейтрофилдердің арнайы ферменттері болып табылады?
1. глутатионпероксидаза
2. каталаза
3. супероксиддисмутаза
4. аланинаминотрансфераза
+5. миелопероксидаза
816. НАДФН2 нейтрофилдерде өтетін төмендегі үдерістердің қайсысына жұмсалады?
1. БМҚ синтезі
2. глюкозаның синтезі
3. белоктар синтезі
+4. Супероксиданионының түзілуі
5. энергия көзі ретінде
817. Төменде берілген анықтамалардың қайсысы «хемотаксис» түсінігіне сәйкес келеді?
А) супероксиданионның түзілуі
Б) антигендердің жойылуы
В) микробтардың жұтылуы
+Г) лейкоциттердің қабыну ошағына жиналуы
Д) респираторлық жарылыс
818. Төмендегі заттардың қайсысы хемотаксиске қатысады?
+А) селектиндер
Б) фибронектиндер
В) триглицеридтер
Г) альбуминдер
Д) глобулиндер
819. Төмендегі заттардың қайсысы адгезияға қатысады?
А) селектиндер
+Б) интегриндер
В) триглицеридтер
Г) альбуминдер
Д) глобулиндер
820. Төменде берілген анықтамалардың қайсысы «адгезия» түсінігіне сәйкес келеді?
А) супероксиданионның түзілуі
Б) антигендердің жойылуы
В) микробтардың жұтылуы
+Г) лейкоциттердің қан тамыр қабырғасына жабысуы
Д) респираторлық жарылыс
821. Респираторлық жарылыс кезінде төменде берілген заттар жиынтығының қайсысы артады?
А) липазалар, натрий және калий
+Б) бос радикалдар, кальций және лизосомалық ферменттер
В) триглицеридтер, фосфолипидтер және холестерин
Г) магний, молекулалық оттек және СО2
Д) гликоген, лактат, пируват
823. NО-синтазаның әсерінен қандай зат түзіледі?
+А) азот оксиді
Б) пероксинитрит
В)гидроксид радикалы
Г) супероксиданион
Д) сутек асқын тотығы
824. Төменде берілген ферменттердің қайсысы нейтрофилдердің протеиназаларына жатады?
+А) катепсин
Б) протеинкиназа
В) трипсин
Г) аминопептидаза
Д) пепсин
825. Лейкоциттердің протеиназалары төменде келтірілген органеллалардың қайсысында кездеседі?
А) ядро
Б) Гольджи аппараты
+В) лизосома
Г) рибосома
Д) вакуоль
826. Базофилдерде қандай зат түіледі?
+а) гепарин;
б) плазмин;
в) тромбоксан;
г) ацетон
д) альбумин
827. В-лимфоциттерде негізінен қандай зат түзіледі?
а)+ иммуноглобулиндер
б) лизоцимдер
в) катепсиндер
г) липопротеиндер
д) альбуминдер
828. Бұлшық ет тіні үшін қандай зат энергия көзі болып табылады?
А)+ креатинфосфат
Б) креатинин
В) мочевина
Г) несеп қышқылы
Д) ацетон
829. Бұлшық ет тінінде қандай екі элемент көп мөлшерде кездеседі?
А) мырыш пен селен
Б) никель мен алюминий
В)+калий мен натрий
Г) кобальт пен темір
Д) мыс пен марганец
830. Дене массасының қанша пайызын бұлшық ет тіні құрайды?
А) 30-32%
Б) +40-42%
В) 50-52%
Г) 60-62%
Д) 70-72%
831. Бұлшық еттегі судың пайыздық мөлшері қанша?
1. 90-99 %
2.50-65%
+3. 72-80%
4. 40-42%
5. 20-28%
832. Төменде берілген заттардың қайсысы бұлшық еттің азотты экстрактивті заттарына жатады?
1. гликоген
+2. креатинфосфат
3. лактат
4. ацетон
5. миоглобин
833. Төменде берілген заттардың қайсысы бұлшық еттің азотсыз экстрактивті заттарына жатады?
1. ацетон
2. креатинин
3. мочевина
4. аммоний
+5. глюкоза
834. Бұлшық ет тіні қандай роль атқарады?
+1. тыныс алуды қамтамасыз етеді
2. қансыраудан сақтайды
3. өттің түзілуіне қатысады
4. залалсыздандыру қызметін атқарады
5. оксигемоглобиннің түзілуіне ықпал етеді
835. Төмендегі гормондардың қайсысы сүйек тінінде кальций фосфаттарының жиналуын қамтамасыз етеді?
трийодтиронин
глюкагон
инсулин
+кальцитонин
вазопрессин
836. Төмендегі гормондардың қайсысы сүйек тінінен кальций фосфаттарының шығарылуын қамтамасыз етеді?
инсулин
адреналин
норадреналин
тироксин
+паратгормон
837. Төменде берілген амин қышқылдарының қайсысы көп мөлшерде сүйек тіні коллагенінің құрамына кіреді?
1. метионин
2. лизин
3. глутамат
4. +пролин
5. оксилизин
838. Төменде берілген ферменттердің қайсысы сүйек тінінің арнайы ферменті болып табылады?
1. малатдегидрогеназа
2. +сілтілі фосфатаза
3. альдолаза
4. АТФ-аза
5. фосфолипаза
839. Төменде берілген заттардың қайсысы сілтілі фосфатазаның қатысуымен тасымалданады?
сульфаттар
гидрокарбонаттар
хлоридтер
+фосфаттар
оксалаттар
840. Төменде берілген ферменттердің қайсысы сүйек тінінің резорбциялануына қатысады? 1. сілтілі фосфатаза
+2. қышқылды фосфатаза
3. пирофосфатаза
4. липаза
5. амилаза
841. Төменде берілген қышқылдардың қайсысы сүйек тінінің аппатиттерін ерітуге қатысады?
1. малат
+2. цитрат
3. оксалоацетат
4. фумарат
5. лактат
842. Төменде берілген элементтердің қайсысы сүйек тінінің ізбестенуіне әкеледі?
+кремний
темір
алюминий
стронций
бериллий
843. Дәнекер тіні дене массасының қанша пайызын құрайды?
1. 20 %
2. 30 %
3. 40%
+4. 50%
5. 70%
844. Төмендегі функциялардың қайсысы дәнекер тініне тән?
+1. тіректік
2. катализдік
3. электротрансформациялық
4. жиырылғыштық
5. өт түзуші
845. Коллаген төмендегі жасушалардың қайсысын синтездейді?
1. гепатоциттер
+2. фибробласттар
3. остеоциттер
4. лейкоциттер
5. эритроциттер
846. Тропоколлагеннің құрамында қанша тізбек бар?
1. 1
2. 2
+3. 3
4. 4
5. 5
847. Төменде берілген белоктардың қайсысы коллагендік фибриллалардың түзілуіне қатысады?
1. альбумин
+2. фибронектин
3. гаптоглобин
4. фибриноген
5. ферритин
848. Төменде берілген амин қышқылдарының қайсысы эластиннің созылғыштығын қамтамасыз етеді?
+1. лизин
2. пролин
3. аланин
4. глицин
5. метионин
849. Мидың сұр затындағы судың пайыздық мөлшері қанша?
1. 20-25%
2. 30-35%
3. 40-45%
4. 70-75%
+5. 80-85%
850. Мидың ақ заты мен сұр заты құрамындағы белгілі бір заттың мөлшері бойынша бір-бірінен ерекшеленеді. Төмендегі заттардың қайсысы осы затқа жатады?
+1. липидтер
2. көмірсулар
3. белоктар
4. экстрактивті заттар
5. пептидтер
851. Шеткі және орталық жүйке жүйесі көптеген параметрлері бойынша бір-бірінен ерекшеленеді. Шеткі жүйке жүйесінде төменде берілген заттардың қайсысы басым мөлшерде болады?
+1. нейроальбуминдер
2. липогликопротеиндер
3. протеолипидтер
4. липонуклеопротеиндер
5. липогликонуклеопротеиндер
852. Моноаминооксидазаның құрамында қандай кофермент бар? (ФАД – флавинадениндинуклеотид; ФМН – флавинмононуклеотид)?
+1. ФАД
2. НSKoA
3. тиаминдифосфат
4. фосфопиридоксаль
5. ФМН
Түсіну:
853. Жүйке импульсі қозғалыс жүйке ұштарының аймағына өтуі кезінде ацетилхолин бөлінеді, соның нәтижесінде қозу пайда болады. Осы үдерістің нәтижесінде не болады?
1. жасуша мембранасының өткізгіштігі төмендейді
2. кальций, калий және магний иондары миоциттен шығады
3. УТФ-ң түзілуі күшейеді
+4. кальций, калий және магний иондары саркоплазмаға түседі
5. АТФ-ң ыдырауы күшейеді
40. Бұлшық ет жиырылуында кальций қандай рөл атқарады?
854. кальцийдің бос катиондары миозинмен байланысады
+2. ол тропонинмен әрекеттеседі
3. ол глобулинмен бірігеді
4. ол актинмен бірігеді
5. ол АТФ-ң ыдырауын күшейтеді
855. Бұлшық еттегі АТФ ресинтезі қалай іске асады?
+1. креатинкиназды реакция арқылы
2. гликоген гидролизі арқылы
3. тотығудан декарбоксилдену арқылы
4. липонеогенез арқылы
5. липогенез арқылы
856. «Респираторлық жарылыс» кезінде не болады?
+1. фагоцитоз жүріп жатқан жасушаларда метаболикалық үдерістердің белсенуі
2. нейтрофилдердегі анаболикалық үдерістердің белсенуі
3. эозинофилдердегі анаболикалық үдерістердің белсенуі
4. лимфоциттердегі гликолиздің белсенуі
5. лимфоциттерде катаболикалық үдерістердің белсенуі
957. Эозинофилдер қандай роль атқарады?
+1) аллергиялық реакцияларға қатысады
2) липолизді күшейтеді
3) альбуминдердің түзілуіне қатысады
4) аммиакты залалсыздандыруға қатысады
5) кетогенезді күшейтеді
858. Нейтрофилдердегі метаболизм ерекшеліктеріне не жатады (ПФЦ-пентозофосфатты цикл; ОАФ – оттектің активті формалары)?
1. гликогенолиз дәрежесі жоғары
2. ПФЦ-ң деңгейі төмен
+3. ОАФ-ң көп мөлшерде түзілуі
4. лизосомалық ферменттер мөлшері аз
5. кетогенез деңгейі жоғары
859. Актомиозин қандай рөл атқарады?
+1. АТФ-ті ыдыратады
2. оттекті тасымалдайды
3. көмірқышқыл газын тасымалдайды
4. альбуминдерді тасымалдайды
5. ЦТФ-ті ыдыратады
860. Моноаминооксидаза қандай рөл атқарады?
+1. биогенді аминдердің тотығуына қатысады
2. пируваттың тотықсыздануын тездетеді
3. биогенді аминдердің тотықсыздануына қатысады
4. митозды күшейтеді
5. қан ұюына ықпал етеді
861. Протеолипидтер қандай рөл атқарады?
+1. миелиннің түзілуіне қатысады
2. АТФ-ң ыдырауына ықпал етеді
3. қан тамырішілік липолизге қатысады
4. АТФ ресинтезін тездетеді
862. Ганглиозидтер қандай рөл атқарады?
1. кетогенезге қатысады
+2. жүйке қозғыштығына қатысады
3. бұлшық ет жиырылуына қатысады
4. қан тамырішілік липолизге қатысады
5. менструальды циклді реттеуге қатысады
863. Глутамин қышқылы жүйке тінінде қандай рөл атқарады?
1. тежелуге ықпал етеді
+2. қозуға ықпал етеді
3. липогенезге ықпал етеді
4. липолизге ықпал етеді
5. жасуша дифференциациясына ықпал етеді
864. Глицин жүйке тінінде қандай рөл атқарады?
+1. тежелуге түрткі болады
2. қозуға ықпал етеді
3. липогенезге ықпал етеді
4. липолизге ықпал етеді
5. жасуша дифференциациясына ықпал етеді
865. Таурин жүйке тінінде қандай рөл атқарады?
+1. тежелуге ықпал етеді
2. қозуға ықпал етеді
3. липогенезге ықпал етеді
4. липолизге ықпал етеді
5. жасуша дифференциациясына ықпал етеді
866. Дәнекер тіні қандай рөл атқарады?
+1. организмнің негізгі қаңқасын түзеді
2. альбуминдердің синтезіне қатысады
3. кетон денелерінің көзі болып табылады
4. липопротеиндердің жиналатын орны болып табылады
5. препротромбиннің синтезіне қатысады
867. Гепарансульфат қандай рөл атқарады?
1. қан ұюына қатысады
+2. өсу факторының рецепторларының түзілуіне қатысады
3. сүйек тінінің резорбциясына қатысады
4. жүйке импульсінің өткізілуіне ықпал етеді
5. бауырдың өт бөлу функциясын жақсартады
868. Бүйрек шумақтарының таңдамалы өткізгіштігінде гепарансульфат қандай рөл атқарады ?
+1. базальды мембрананың зарядын қалыптастырады
2. 3 типтегі коллагеннің түзілуіне қатысады
3. гиалуронидазаның белсенділігін тежейді
4. ион алмасу үдерісін белсендіреді
5. бикарбонаттардың реабсорбциясын тежейді
869. Гепарин неліктен антикоагулянт рөлін атқаруға қабілетті?
+1. өйткені ол антитромбинмен байланысады
2. өйткені ол жасуша бөлінуін активтейді
3. өйткені ол протромбиннің түзілуіне ықпал етеді
4. өйткені ол глюкурон қышқылымен байланысады
5. өйткені ол АТФ-азалық абелсенділікке ие
870. Гепариннің антитоксикалық әсері неге негізделген?
1. гепарин глюкурон қышқылының түзілуін стимулдейді
+2. гепарин гистаминді байланыстырады
3. гепарин билирубинді байланыстырады
4. гепарин серотонинді бөледі
5. гепарин глутатионның түзілуін тездетеді
871. Гепариннің әсерінен капилляр өткізгіштігінің төмендеуінде қандай механизм жатыр?
+1. гиалуронидазаны тежеу
2. гиалуронидазаны белсендіру
3. липопротеинлипазаны тежеу
4. липопротеинлипазаны белсендіру
5. липонеогензді стимулдеу
872. Сүйек тіні қандай рөл атқарады?
+1. бұлшық ет бекінетін орын болып табылады
2. гликогеннің қорға жиналатын негізгі орны болып табылады
3. қан плазмасы альбуминдерінің синтезі өтетін орын болып табылады
4. липопротеиндер жиналатын орын болып табылады
5. аммиакты залалсыздандыру орны болып табылады
873. Сүйек тінінің дәнекер тінінің басқа түрлерінен ерекшелігі не болып табылады?
1. кальций тұздарының мөлшері аз
2. жасуша саны көп
3. жасушааралық заты аз
+4. жасушааралық заты көп
5. коллаген мөлшері аз
874. Остеобластардағы минералдануды бақылау қалай іске асады?
1. Д витаминінің активті-алмасу формаларының түзілуін стимулдеу арқылы
2. +олардың мембранасы арқылы кальций мен фосфордың өтуін реттеу арқылы
3. қоректік заттардың матрикске түсуін реттеу арқылы
4. липогенез және липолиз үдерістерін күшейту арқылы
5. биогенді аминдердің босап шығуын реттеу арқылы
874. Сүйек тінінің сиалопротеиндерінің сүйекті ізбестеуге қатысу қабілеті негізінде не жатыр?
+1. кальций катиондарын байланыстыру
2. натрий катиондарын байланыстыру
3. хлор аниондарын байланыстыру
4. калий катиондарын байланыстыру
5. күкірт аниондарын байланыстыру
875.Сілтілі фосфатаза қандай рөл атқарады?
Қан ұю фактроларының түзілуіне қатысады
Кристаллизация ядросының түзілуіне қатысады
Липопротеиндердің түзілуіне қатысады
Жасушалардың бөлінуіне қатысады
Коллагеннің түзілуіне қатысады
876.Қышқылды фосфатазаның резорбциялау әсерінің негізінде не жатыр?
Фосфор қышқылының органикалық эфирлерін ыдырату
Фосфор қышқылының органикалық эфирлерін синтездеу
Бейорганикалық фосфаттарды ыдырату
Глюкурон қышқылының органикалық эфирлерін ыдырату
Глюкурон қышқылының органикалық эфирлерін синтездеу
Пайдалану
877.Науқаста кахексия ( қу сүйек болып арықтау), аяғының ауратыны байқалады. Сүйек тініндегі патологиялық үрдісті білу үшін қанда қандай көрсеткішті анықтау керек?
Сілтілі фосфатаза белсенділігін
Гаммаглутаминтранспептидаза белсенділігін
Липопротеинлипаза белсенділігін
Амилаза белсенділігін
Креатинкиназа белсенділігін
878.Науқастың ұзақ уақыт сынған жері жазылмады.Кальций препараты және D витаминімен емдеу нәтиже көрсетпеді. Науқастың сынған жері тез жазылуы үшін қандай гормонды ұсынуғы болады?
+Кальцитонин
Паратгормон
Соматропин
Гонадотропин
кальцитриол
879.Науқас кальцитонинді қабылдаған.Бұл гормонның әсер ету нәтижесін білу үшін зәрде қандай көрсеткішті анықтау керек?
+Фосфор мөлшерін
Альбуминдер мөлшерін
Глюкоза мөлшерін
Мочевина мөлшерін
Креатинин мөлшерін
880.Науқас ішінің ауратынына, әсіресе тамақ ішкеннен кейін және жиі ішінің өтетініне,
арықтағанына шағымданды. Бұл науқасты зерттеу кезінде қандай нәтиже күтуге болады?
Нәжісте биливердин артады
Қанда лактат артады
Креатинкиназа белсенділігі артады
+Нәжісте майлар болады
Нәжісте стеркобилин болады
881.Науқаста ұйқы безінің ауруы деген болжам бар.Бұл жағдайды анықтау үшін қандай анализ жасауға болады?
Нәжісте биливердинді анықтау
Қанда лактатты анықтау
Креатинкиназа белсенділігі анықтау
+Нәжісте майларды анықтау
Нәжісте стеркобилинді анықтау
882.Науқаста сүйек тінінің ауруы деген болжам бар.Бұл жағдайды анықтау үшін қандай анализ жасауға болады?
+Қанда сілтілі фосфатаза белсенділігін анықтау
Қанда глюкозаны анықтау
Қанда креатинкиназа белсенділігі анықтау
Зәрде альфа-амилазаны анықтау
Зәрде альбуминдерді анықтау
883.Науқас аузының жиі құрғайтынына, жиі зәр шығаратынына, тәбетінің жоғарлығына, арықтағанына шағымданды. Бұл науқасқа комплексті диогностика жасау үшін қандай анализ жасауға болады?
Қанда сілтілі фосфатаза белсенділігін анықтау
+Қанда глюкозаны анықтау
Қанда креатинкиназа белсенділігі анықтау
Зәрде альфа-амилазаны анықтау
Зәрде альбуминдерді анықтау
884.Науқастың қанында рН көрсеткіші төмендегені байқалады.Қан анализінде лактат мөлшері жоғары. Қанының рН көрсеткішін қалпына келтіру үшін науқасқа қандай ерітінді енгізу керек?
Калий хлориді
Кальций хлориді
Натрий хлориді
+Натрий бикарбонаты
Кальций карбонаты
885.Науқастың қанында метаболиттік алкалоз байқалады. Қанының рН көрсеткішін қалпына келтіру үшін науқасқа қандай ерітінді енгізу керек?
Калий сульфаты
+Кальций хлориді
Натрий хлориді
Натрий бикарбонаты
Кальций карбонаты
886.Науқаста рСО2 парциалды қысымы жоғарлаған.Бұл кезде қандай жағдайды күтуге болады?
Лактатацидоз
Кетоацидоз
+Респираторлы ацидоз
респираторлы алкалоз
метаболиздік алкалоз
887.Науқастың артериалды қанында рСО2 парциалды қысымы төмендеген.Бұл кезде қандай жағдайды күтуге болады?
Лактатацидоз
Кетоацидоз
Респираторлы ацидоз
+респираторлы алкалоз
метаболиздік алкалоз
ЕСТЕ САҚТАУ
888.Бауыр ауруы кезінде қандай индикаторлы фермент анықталады?
Креатинфосфокиназа
+Аланинаминотрансфераза
Қышқылды фосфатаза
амилаза
сукцинатдегидрогеназа
889.Ұйқы безі ауруы кезінде қандай индикаторлы фермент анықталады?
Креатинфосфокиназа
Аланинаминотрансфераза
Қышқылды фосфатаза
+Амилаза
сукцинатдегидрогеназа
890.Жүрек ауруы кезінде қандай индикаторлы фермент анықталады?
+Креатинфосфокиназа
Аланинаминотрансфераза
Қышқылды фосфатаза
альдолаза
сукцинатдегидрогеназа
891.Бұлшық ет ауруы кезінде қандай индикаторлы фермент анықталады?
+Креатинфосфокиназа
Аргиназа
Қышқылды фосфатаза
гамма-глутамилтранспептидаза
сукцинатдегидрогеназа
892.Берілген белоктардың қайсысы бүйректің арнайы белогы болып табылады?
нейростенин
+ламинин
миоглобин
кальциневрин
кальмодулин
893.Берілген белоктардың қайсысы нерв тінінің арнайы белогы болып табылады?
+нейростенин
ламинин
миоглобин
кальциневрин
кальмодулин
894.Берілген белоктардың қайсысы сүйек тінінің арнайы белогы болып табылады?
нейростенин
ламинин
миоглобин
кальциневрин
+оссеин
895.Берілген белоктардың қайсысы бұлшық ет тінінің арнайы белогы болып табылады?
нейростенин
ламинин
+миоглобин
кальциневрин
кальмодулин
896.Панкреатит кезінде ( ұйқы безінің қабынуы) қанда берілген ферменттердің қайсысы артады?
+Амилаза
Креатинкиназа
Фосфатаза
Аргиназа
Альдолаза
897.Миозит кезінде ( бұлшық еттің қабынуы) қанда берілген ферменттердің қайсысы артады?
пероксидаза
Каталаза
Фосфатаза
Аргиназа
+Альдолаза
898.Жүрек зақымданған кезде қанда берілген ферменттердің қайсысы артады?
Амилаза
+Креатинкиназа
Қышқылды фосфатаза
Аргиназа
Сілтілі фосфатаза
899.Гепатит кезінде ( бауырдың қабынуы) қанда берілген ферменттердің қайсысы артады?
Қан сарысуының амилазасы
Креатинфосфокиназа
Қышқылды фосфатаза
+аланинаминотрансфераза
Қан сарысуының альдолазасы
900.Гиалурон қышқылының бактерицидтік әсері нене негізделген?
+Бактерия ферменттерін инактивациялауға
Бактерия мембранасына орналасуға
Бактериялардың қоректенуін тоқтатуға
Бактерия белоктарын ұйытуға
Митозды тежеуге
901.Сүйек тіні белоктарының кальций катионын байланыстыруы негізінде қандай үрдіс жатыр?
+Глутамин қышқылының қалдығын карбоксилдеу
Глутамин қышқылының қалдығын декарбоксилдеу
Пируватты карбоксилдеу
ацетил-КоА-ны карбоксилдеу
пируватты тотығудан декарбоксилдеу
Қолдану
902.Науқаста шашының депигментациясы (пигментсіздену) , кератинденуі бұзылған, дәнекер тіні зақымданған, нейродегенеративті құбылыс байқалады. Бұл жағдайда ненің алмасуының бұзылғанын күтуге болады?
Цинктің жетіспеуі
Темірдің жетіспеуі
Селеннің жетіспеуі
Хромның жетіспеуі
+Мыстың жетіспеуі
903. Оттектің белсенді түрлеріне не жатады?
+1 –супероксиданион
2 – молекулалық оттегі
3 – көміртек оксиді
4 – ротенон
5 – 2,4-динитрофенол
904. Қандай заттар пероксидті тотығуға ұшырайды?
+көпқанықпаған май қышқылдары
белоктар мен пептидтер
өт қышқылдары
суда еритін витаминдер
витаминтәрізді заттар
905. Супероксиддисмутазаның әсер етуі нәтижесінде қандай зат түзіледі?
молекулалық оттек
+сутек асқын тотығы
көмірқышқыл газы
гидроксил радикалы
азот оксиді
906. Қандай реакция нәтижіснде супероксид радикалы түзіледі?
+ О2+Fe 3+
О2+Fe 2+
O2+Ca 2+
O2+Cu 2+
Н2О2+HCL
907. Глутатионпероксидазаның коферменті – НАДФН2. Осы фермент қандай реакцияны катализдейді?
+1- тотыққан глутатионның тотықсыздануы
2- тотықсызданған глутатионның тотығуы
3- цистатионның тотығуы
4- гидроксиметилглутарилдің тотықсыздануы
5- метилмеркаптанның тотықсыздануы
908. Глутатионпероксидазаның коферментінің құрамына қандай металл кіреді?
+ селен
мыс
мырыш
сынап
никель
909. Гидроксил радикалы қандай реакция нәтижесінде түзіледі?
О2+Fe 3+
О2+Fe 2+
O2+Ca 2+
O2+Cu 2+
+- Н2О2+О 2 -

Приложенные файлы

  • docx 18714781
    Размер файла: 784 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий