Документы для получения болгарского гражданства

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДИРЕКЦИЯ “БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО ОБЩА НАТУРАЛИЗАЦИЯ

На основание чл.12 от ЗБГ

1. Молба от лицето по образец - Приложение № 1 към Наредба № 1от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.
Молбата трябва да бъде написана на български език.
2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
3. Удостоверение от Министерството на вътрешните работи за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България. В него се посочват датата на издаване на разрешението, което трябва да е непрекъснато и не по-малко от 5 години към датата на подаване на молбата, както и правното основание, на което е издадено.
4. Свидетелство за съдимост от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той пребивава дългосрочно в Република България или в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните компетентни органи. В свидетелството за съдимост се посочва, че се издава за целите на производството по българското гражданство.
5. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
6. Удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудово или служебно правоотношение, или от съответната данъчна служба за декларирани доходи за предходната година, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски.
7. Документ за владеене на български език, издаден от Министерство на образованието и науката или нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование в Република България (основно, средно, колеж или висше).
8. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал.1 от Закона за здравето, психични заболявания по чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето. При липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната болница.
9. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба № 1.
10. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена.
11. Автобиография
12. Актуална фотоснимка паспортен формат – 1 брой.
13. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
14. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 100 лв. по сметка на Министерство на правосъдието БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.
15. Документ от съответните чуждестранни органи за това, че молителят се е освободил от досегашното си гражданство. Ако няма такъв документ, той следва да се представи в тригодишен срок след получаване на съобщение, че Съветът по гражданство към Министерството на правосъдието е одобрил молителя за даване на българско гражданство. Този документ не се представя от лицата по чл. 12, ал. 2 от ЗБГ:
1. лица - съпрузи на български граждани;
2. граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
3. граждани на държави, с които Република България има сключени договори, с които се установява взаимност.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.
Молбата се подава лично в Министерството на правосъдието или в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.
В Министерството на правосъдието молбата се регистрира в дирекция „Българско гражданство”, ул. „Аксаков” № 5 от 9,00 до 12,30 часа и от 13,30 часа до 17,30 часа и се насрочва дата и час за провеждане на интервю по график.
Регистрират се единствено молби към които са приложени всички нормативно определени документи, изброени в настоящия списък.
Интервюто се провежда на български език от служител на дирекция „Българско гражданство” по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието.
При констатирани нередовности на документите, интервюто с молителя се провежда при отстраняването им в определения двумесечен срок.
Когато молбата се подава в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина интервюто с молителя се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.
Ако молителят желае след приключване на производството за придобиване на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи заверено ксерокопие на този документ.Приложенные файлы

  • doc 21062651
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий