Ekzamenatsiyni pitannya do derzhavnogo ispitu z..


Екзаменаційні питання до державного іспиту з Теорії держави і права
(2012-2013 навчальний рік)
Предмет та функції теорії держави і права.
Формування теорії держави і права як самостійної юридичної науки.
Система юридичних наук та місце в ній теорії держави і права.
Методологія юриспруденції.
Теорії походження держави і права, їх зміст.
Особливості публічної влади та нормативного регулювання в первісному суспільстві.
Загальні закономірності виникнення держави і права.
Держава: поняття та ознаки.
Державна влада: поняття та ознаки.
Державний суверенітет. Суверенні права.
Народний і національний суверенітет та їх співвідношення з державним суверенітетом.
Основні підходи до типології держави.
Функції держави: поняття та класифікація.
Функції сучасної держави: загальний огляд.
Правові форми здійснення функцій держави.
Форми держави: поняття і структура.
Форма правління держави: поняття та різновиди.
Форма державного устрою: поняття та різновиди.
Державний режим: поняття та різновиди.
Механізм держави: поняття і структура. Державний апарат.
Органи державної влади та їх класифікація.
Принципи організації і діяльності державного апарату.
Принципи поділу влади. Механізм стримувань і противаг.
Загальна характеристика законодавчої, виконавчої та судової влади.
Державна служба і її види. Державний службовець, посадова особа.
Термін «право» в юридичній науці.
Основні підходи до право розуміння.
Право: поняття та ознаки.
Функції права.
Цінність права.
Правоутворення: поняття та етапи.
Соціальні норми: поняття та види.
Право і мораль.
Право і релігійні норми.
Право і корпоративні норми.
Джерела права: поняття і види.
Нормативно-правовий акт як джерело права.
Нормативно-правовий договір як джерело права.
Правовий звичай як джерело права.
Судовий прецедент і судова практика як джерело права.
Правова доктрина як джерело права.
Принципи права: поняття і класифікація.
Основоположні принципи права.
Загальні принципи права. Міжгалузеві та галузеві принципи права.
Роль принципів права у правовому регулюванні.
Правове регулювання: поняття та риси, його ефективність.
Види правового регулювання.
Способи та методи правового регулювання. Типи правового регулювання.
Правосвідомість: поняття, структура та функції.
Види правосвідомості. Правосвідомість і право.
Деформація правосвідомості: поняття та види.
Норма права: поняття та ознаки.
Структура норми права.
Класифікація норм права.
Спеціалізовані норми права.
Система права: поняття та структура.
Публічне і приватне право.
Матеріальне та процесуальне право.
Галузі та інститути права: поняття та класифікація. Правовий режим.
Предмет і метод правового регулювання.
Співвідношення національного і міжнародного права.
Система законодавства: поняття та ознаки.
Співвідношення системи законодавства з системою права.
Структура системи законодавства.
Нормотворчість: поняття та види, функції та принципи.
Нормативно-правовий акт: поняття та ознаки.
Стадії створення нормативно-правових актів.
Закон: поняття та ознаки.
Види законів.
Підзаконні нормативні правові акти: поняття та види.
Дія нормативно-правових актів у часі.
Дія нормативно-правових актів у просторі.
Дія нормативно-правових актів за колом осіб.
Нормотворча техніка та її елементи.
Систематизація нормативно-правових актів.
Облік, інкорпорація та консолідація як форми систематизації нормативно-правових актів.
Кодифікація як особлива форма систематизації нормативно-правових актів.
Правові відносини: поняття і види.
Правосуб’єктність. Правовий статус.
Суб’єкти правових відносин, їх види.
Суб’єктивні права і юридичні обов’язки суб’єктів правових відносин.
Об’єкти правових відносин: поняття і види.
Юридичні факти та їх класифікація. Фактичний склад.
Юридично значуща поведінка: поняття і види. Правомірна поведінка.
Правопорушення: поняття та ознаки.
Склад правопорушення.
Об’єктивно неправомірна поведінка.
Зловживання правом.
Юридична відповідальність: поняття та підстави.
Види юридичної відповідальності.
Цілі, функції і принципи юридичної відповідальності.
Юридична відповідальність і державно-правовий примус.
Реалізація норм права: поняття, типи та форми.
Застосування норм права як специфічна форма їх реалізації.
Стадії застосування норм права.
Принципи застосування норм права.
Акти правозастосування, їх види.
Прогалини в законодавстві: поняття та види.
Засоби подолання прогалин у законодавстві.
Колізії в законодавстві: поняття та види.
Засоби попередження, подолання та усунення колізій в законодавстві.
Поняття тлумачення правових актів.
Способи тлумачення правових актів.
Офіційне і неофіційне тлумачення правових актів.
Види тлумачення правових актів за обсягом.
Інтерпретаційні (правотлумачні) акти, їх види.
Правова система: поняття та структура.
Загальна характеристика правових систем сучасності.
Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї.
Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї.
Загальна характеристика сімей релігійного і традиційного права.
Права людини: поняття та загальна характеристика.
Ґенеза прав людини.
Види прав людини.
Обов’язки держави в сфері прав людини.
Національні і міжнародні гарантії прав людини.
Громадянське суспільство: поняття та ознаки.
Політична система суспільства. Держава в політичній системі суспільства.
Демократична держава. Демократія як форма реалізації народовладдя.
Форми та інститути демократії.
Правові держава: поняття і ознаки.
Верховенство права. Верховенство права і законність.
Правопорядок: поняття та структурні елементи.
Соціальна держава: поняття і ознаки.
Правова культура суспільства: поняття, типи та види. Правові субкультура і правова контркультура.
Правова культура особистості: поняття та структура.

Приложенные файлы

  • docx 18750705
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий