Правила прийому в Дубенський медичний коледжПогоджено

___ _____________ 2011 р.

Директор департаменту вищої
освіти

_________________Я. Я. Болюбаш
(підпис)
Затверджено

___ _______________2011 р.

Директор коледжу


_______________ Н. О.Венгрин
(підпис)


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж”
Рівненської обласної ради
в 2012 році
Дубно - 2011
Правила прийому до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради в 2012 році

Провадження освітньої діяльності у вищому комунальному навчальному закладі „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту серія АВ № 482999, дата отримання 26.10.2009 р., термін дії ліцензії 1.07.2014 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.

І. Загальні положення
Вищий комунальний навчальний заклад „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, напрямом підготовки 1201 Медицина за спеціальностями 5.12010101 „Лікувальна справа” та 5.12010105 „Акушерська справа” відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).
До Вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 30 місць. В гуртожитку створено належні санітарно-гігієнічні умови для проживання та відпочинку студентів.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою .
Вищий комунальний навчальний заклад „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у Вищому комунальному навчальному закладі „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради здійснюється:
за рахунок видатків місцевих бюджетів - за державним замовленням;
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Приймальна комісія працює:
щоденно з 9.00 до 17.00 години. Перерва - з 13.00 до 14.00 години.
У суботу з 9.00 до 13.00 години без перерви.
У неділю під час прийому заяв і документів – вихідний день, а під час вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання приймальна комісія працює з 9.00 до 13.00 години.
4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії
Денна форма навчання


вступники на основі освіти


базової загальної середньої
повної
загальної середньої

Початок прийому заяв та документів
2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить коледж
20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

Строки проведення коледжем вступних екзаменів
21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;
другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;
третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року
(другий і третій списки формуються у разі необхідності відповідно до розділу XV цих правил)

Терміни зарахування вступників
за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 25 серпня
V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад
5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.
5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
медичну довідку за формою 086-о;
документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою 086-о або її копію;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.
5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому комунальному навчальному закладі „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради .
5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у вищому навчальному закладі „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради”:
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому комунальному навчальному закладі „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради за їх вибором.
5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у у вищому комунальному навчальному закладі „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради за їх вибором.
5.11. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.
5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).
5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
5.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради.
5.15. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Приймальна комісія вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань (див. додаток 4): не нижче 124 балів з конкурсних предметів.
Вищий комунальний навчальний заклад „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених другим абзацом пункту 6.1 розділу VI цих правил).
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2
6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2.
6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим комунальним навчальним закладом „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.
Робота апеляційної комісії визначається Положенням про апеляційну комісію ВКНЗ „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради за погодженням з управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
Апеляції щодо оцінки, отриманої на вступних іспитах, подаються особисто вступником в день оголошення оцінки.
Засідання апеляційної комісії по розгляду скарг проводиться не пізніше наступного робочого дня після подання заяви в присутності вступника. Результати розглянутих апеляцій повідомляються в день їх розгляду особисто абітурієнту.

VII. Цільовий прийом до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради.
7.1. Цільовий прийом організовується:
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;
7.2. Особи, які вступають до вищого навчального закладу на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.
7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.
7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.
7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою
8.1. За результатами співбесіди зараховуються до коледжу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
9.1. Зараховуються до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:
екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».
9.3. Величина додаткового бала встановлюється:
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.
9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

X. Зарахування поза конкурсом
10.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється у кількості не більше 25 відсотків обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу, з кожної спеціальності.
Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

XI. Право на першочергове зарахування
11.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);
11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
учасники міжнародних олімпіад;
вступники, які зараховуються за конкурсом.
До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.
12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
12.4. У рейтинговому списку зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
наявність права на першочергове зарахування.
12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XIII. Надання рекомендацій для зарахування
13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.
13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.
13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.
13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради.
14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:
приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради;
анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради;
у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.
15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради, але не пізніше 25 серпня.
15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.

XVI. Наказ про зарахування
16.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.
16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Правил.
Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
17.1. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.
17.2. При вступі до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).
XVIII. Додаткове зарахування до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради та зберігання робіт вступників
18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.
18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів
19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії:
Для одержання акредитації журналісти повинні надати для Приймальної комісії коледжу відповідну заявку. Заявка на акредитацію подається до Приймальної комісії на офіційному бланку редакції засобу масової інформації (ЗМІ) і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).
Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:
- повне найменування ЗМІ;
- його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);
- тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);
- юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);
- прізвище, ім’я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;
- номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;
- прізвище, ім’я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);
- прізвище, ім’я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.
Заявка на акредитацію приймається в оригіналі.
Рішення про акредитацію приймається Приймальню комісією в терміни, що не перевищують 3 днів з дня отримання заявки на акредитацію.
Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на інформаційному стенді коледжу.
Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до приміщення, де проводяться засідання Приймальної комісії.
19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.
19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.
19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.
19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».
Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.Додаток 1 до Примірних правил прийому до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради в 2012 році
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Галузі знань
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни навчання
Вартість одного року навчання, грн.

Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання

1201
Медицина
5.12010101
Лікувальна справа
120
-
-
3 – на базі 11 класів

4 – на базі 9 класів
-
-
6500
-
-

1201
Медицина
5.12010105
Акушерська справа
30
-
-
2,5– на базі 11 класів

-
-
6500
-
-* Вартість станом на 15.11.2011р. Вартість може змінюватися відповідно індексу інфляції.

Додаток 2 до Примірних правил прийому до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради в 2012 році
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів)
Статус
предмету
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва
Код
Квота пільгових категорій
Лікувальна справа
5.12010101
Встановлено 25 відсотків
1. Українська мова та література
Непрофільний
124
2. Біологія або хімія

Профільний
124
Акушерська справа
5.12010105
Встановлено 25 відсотків
1. Українська мова та література
Непрофільний
124
2. Біологія або хімія
Профільний
124

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти
Спеціальності молодшого спеціаліста
Перелік вступних екзаменів
(творчих конкурсів)
Статус
предмету
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва
Код
Квота пільгових категорій
Лікувальна справа
5.12010101
Встановлено 25 відсотків
1. Українська мова
Непрофільний
4
2. Біологія
Профільний
4

Додаток 3 до Примірних правил прийому до вищого комунального навчального закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради в 2012 році
Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1
106,0

3,5
121,0

6
143,0

8,5
166,8

11
190,5

1,1
106,6

3,6
121,6

6,1
144,0

8,6
167,7

11,1
191,4

1,2
107,2

3,7
122,2

6,2
144,9

8,7
168,7

11,2
192,4

1,3
107,8

3,8
122,8

6,3
145,9

8,8
169,6

11,3
193,3

1,4
108,4

3,9
123,4

6,4
146,8

8,9
170,5

11,4
194,3

1,5
109,0

4
124,0

6,5
147,8

9
171,5

11,5
195,2

1,6
109,6

4,1
125,0

6,6
148,7

9,1
172,4

11,6
196,2

1,7
110,2

4,2
125,9

6,7
149,7

9,2
173,4

11,7
197,1

1,8
110,8

4,3
126,9

6,8
150,6

9,3
174,3

11,8
198,1

1,9
111,4

4,4
127,8

6,9
151,6

9,4
175,3

11,9
199,0

2
112,0

4,5
128,8

7
152,5

9,5
176,2

12
200,0

2,1
112,6

4,6
129,7

7,1
153,5

9,6
177,2
2,2
113,2

4,7
130,7

7,2
154,4

9,7
178,1
2,3
113,8

4,8
131,6

7,3
155,4

9,8
179,1
2,4
114,4

4,9
132,6

7,4
156,3

9,9
180,0
2,5
115,0

5
133,5

7,5
157,3

10
181,0
2,6
115,6

5,1
134,5

7,6
158,2

10,1
181,9
2,7
116,2

5,2
135,4

7,7
159,2

10,2
182,9
2,8
116,8

5,3
136,4

7,8
160,1

10,3
183,8
2,9
117,4

5,4
137,3

7,9
161,1

10,4
184,8
3
118,0

5,5
138,3

8
162,0

10,5
185,7
3,1
118,6

5,6
139,2

8,1
163,0

10,6
186,7
3,2
119,2

5,7
140,2

8,2
163,9

10,7
187,6
3,3
119,8

5,8
141,1

8,3
164,9

10,8
188,6
3,4
120,4

5,9
142,1

8,4
165,8

10,9
189,5Заголовок 39, Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак

Приложенные файлы

  • doc 21953110
    Размер файла: 231 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий